ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกรกมล  ชาญวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพรรณ  ผ่องอำไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพร  บุญมึ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกพร  วงษ์จ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกลักษณ์  นวลโฉม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
6
เด็กชายกมลภพ  เรียงไธสง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรพินธุ์  ลามิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรวรรณ  โชครุ่ง
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกฤติยา  ไชยมัง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤติยา  รอดแจ่ม
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤษดา  เสาพะเนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
12
เด็กชายกันตพัฒน์  ภู่ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกันทลัส  แพงดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัลยา  แพทย์มด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัลยาณีย์  นาคีไฟ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกาญจนรัตน์  จันทรเสนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
17
เด็กชายกิจจา  หัตรังษี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
18
เด็กชายกิตติกร  สังขภิญโญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีมโหสถ
คณิตประถม
19
เด็กชายกิตติกวิน  มูลทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
20
เด็กชายกิตตินันท์  สงวนศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
21
เด็กชายกิตติพงษ์  โชคมงคลกิจ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกิรัตยา  ใยทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกุลธิดา  กิมใช่ย้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกุลศยา  จุลเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงเก็จแก้ว  เข็มศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
26
เด็กชายคชพล  แก้วร่องคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
27
เด็กชายจตุรัตน์  วงศ์กำภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจรรยพร  เรืองศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
29
เด็กชายจรัญธร  เรืองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจริยาธร  นุตศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจัตตารีย์  อันทพิษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
32
เด็กชายจารุเกียรติ  ผ่องศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจิดาภา  วันขวัญ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
34
เด็กชายจิตติพัฒน์  ฤทธิ์ประสม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
35
เด็กชายจิรพนธ์  บุญสาลีพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจิรพรรณ  จำรูญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
37
เด็กชายจิรภัทร  คงธนจินดาโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
38
เด็กชายจิรภัทร  บุญใช้
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
39
เด็กชายจิรวัฒน์  นามหาพิสม์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ดัดงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจุฑามาศ  ใจผ่อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุยะระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
43
เด็กชายเจนณรงค์  แก้วศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
44
เด็กชายเจษฎาพร  ฟักมั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
45
เด็กหญิงฉวีวรรณ์  วันประสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชญาณี  เกตุมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
47
เด็กหญิงชญาดา  นามวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
48
เด็กหญิงชญาดา  นิวัชชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชนกนันท์  ช่อชบา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
50
เด็กชายชนกานต์  แสงหิรัญ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชนัดดา  ศรีสมุทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชนากานต์  จีนสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
53
เด็กชายชยุต  รักษาสัตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
54
เด็กหญิงชรินรัตน์  จันทร์อิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
55
เด็กชายชลิต  ยังเฟื่องมนต์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชวัลรัตน์  ชัยชุมพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
57
เด็กชายชิติพัทธ์  เผือกขวัญนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
58
เด็กชายชิติพัทธ์  วงศ์คำพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บรรจงพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
60
เด็กหญิงโชตินิภา  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
61
เด็กหญิงโชติมณี  ศรีถัน
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
62
เด็กชายไชเกศฎา  ไชยกูล
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
63
เด็กชายญาณกร  สนสุรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
64
เด็กชายฐกรณ์ชัย  ถึงหมื่นไวย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
65
เด็กหญิงฐิตาภา  อรัญภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
66
เด็กหญิงฐิติมา  ชาดิษฐ
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงฐิติมา  พันสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
68
เด็กหญิงฑิภาดา  แสงเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
69
เด็กหญิงณฐพร  สัจจมงคล
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
คณิตประถม
70
เด็กชายณฐวัฒน์  ชะลิตะ
ป.5
โรงเรียนเทวรักษ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัชชา  เงินช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  บรรดา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณัฐชา  ครองยุติ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
74
เด็กชายณัฐชานนท์  บุญเล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
75
เด็กหญิงณัฐณิชา  เกิดน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
76
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญชม
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  แก้วกุลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
78
เด็กหญิงณัฐภา  ไกรศรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณัฐริณีย์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
80
เด็กหญิงณัฐวดี  ภู่สอาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  โพธิ์อุ้ย
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
82
เด็กชายณัฐวิชญ์  สุนทโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
83
เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจนันตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณิภัคนันท์  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงดนยา  เตียรวัฒนศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
86
เด็กชายแดนชัย  เกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
87
เด็กชายตุลธร  จารวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
88
เด็กชายธนกร  แป้งร่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
89
เด็กชายธนกฤต  ปองได้
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
90
เด็กชายธนกฤต  ศรประสิิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
91
เด็กชายธนพนธ์  มุกดาหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
92
เด็กหญิงธนพร  ด้วงพิมพ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
93
เด็กชายธนภัทร  วาณิชสรไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
94
เด็กชายธนยุทธ  วรรณพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
95
เด็กชายธนวัฒน์  กลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
96
เด็กชายธนวัต  มุ่งนากลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
97
เด็กหญิงธนวันต์  พรมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
98
เด็กชายธนวิทย์  ทรัพย์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
99
เด็กหญิงธนาภา  ดิษธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
100
เด็กชายธนารักษ์  หนูเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
101
เด็กหญิงธมนวรรณ  เดชานุมาศกำพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
102
เด็กหญิงธัญจิรา  ปาณะวร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
103
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สงวนจิตร
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
คณิตประถม
104
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปุยฝ้าย
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงธันยพร  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงธิรดา  อำพันธ์ชัย
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
107
เด็กชายธีรภัทร  โถทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
108
เด็กชายธีรภัทร  ประกอบทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
109
เด็กชายนทีธร  โอวาทสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
110
เด็กชายนพกร  ขำสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
111
เด็กหญิงนพภัสสร  พรมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
112
เด็กหญิงนภัสรพี  เขียวรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
113
เด็กหญิงนภิสา  เงินวิศิษฏ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
114
เด็กหญิงนวรัตน์  คชวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
115
เด็กหญิงนัทธมน  ธีระวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
116
เด็กหญิงนัทธมน  พุ่มเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
117
เด็กชายนัทธวัฒน์  คำเงิน
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
118
เด็กหญิงนันท์นภัส  แดงรัศมีโสภณ
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
119
เด็กหญิงนันท์นภัส  นุชพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
120
เด็กหญิงนันท์นภัส  สืบอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
121
เด็กหญิงนันทรัตน์  เตชะชนะชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
122
เด็กหญิงนันทิกานต์  เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
123
เด็กหญิงนันทิกานต์  บุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
124
เด็กหญิงนารา  กำปั่นทอง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงนิชาภัทร  ก้านบัว
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
126
เด็กชายนิติธร  แก้วเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
127
เด็กชายนิธิธร  สุขินันทร์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
128
เด็กหญิงบุญยวีร์  พงษ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
129
เด็กหญิงบุณยวีร์  สจิรวัฒนากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
130
เด็กหญิงบุณยานุช  ชาญเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
131
เด็กชายบุรพล  ไชโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
132
เด็กหญิงบุษกร  เจริญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
133
เด็กหญิงเบญญาภา  คำภีร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
134
เด็กหญิงเบญญาภา  โตสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
135
เด็กหญิงใบเงิน  ฉวีรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
136
เด็กชายปฏิภาณ  แก้วแพทย์
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
137
เด็กชายปฐมพร  รัตนสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
138
เด็กหญิงปฐมาวดี  คามเขตต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
139
เด็กชายปณชัย  ราศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
140
เด็กชายปภังกร  ศิริมลคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงปภาวดี  จุฑาพรรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
142
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุดใจชื้น
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
143
เด็กหญิงประภาวรรณ  จิตทองหลาง
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
144
เด็กหญิงปราณปรียา  จินดาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
145
เด็กหญิงปวริศา  ยินยัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
146
เด็กหญิงปวริษา  สมพรนิมิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
147
เด็กหญิงปวันรัตน์  สจิรวัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
148
เด็กหญิงปวีส์ธิดา  เมยประโคน
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
149
เด็กชายปองณัฐ  ยะรังษี
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงปัญจรัตน์  ตลอดพงษ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
151
เด็กชายปัญญวัฒน์  ปรมะลาภา
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
152
เด็กชายปัญญ์  จันทรา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
153
เด็กชายปัณณธร  ราชวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
154
เด็กหญิงปัทมาพร  โชคชัยภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
155
เด็กหญิงปาณิศา  ประภักดี
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
156
เด็กหญิงปาริฉัตร  ม่วงมนตรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
157
เด็กหญิงปิ่นชนก  กองศักดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
158
เด็กหญิงปิยธิดา  อ่อนน้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
159
เด็กหญิงปิยะวรรณ  ขำเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
160
เด็กชายปุญญพัฒน์  เดชเหลา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงเปมิกา  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
162
เด็กหญิงพรพรรณ  ไกรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
163
เด็กหญิงพลอยณภัทร  สุดชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
164
เด็กชายพลัฏฐ์  ทรัพย์โสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
165
เด็กหญิงพัตรพิมล  สุขศรีวงษ์มั่น
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
166
เด็กหญิงพัทธนันท์  ระเวกโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
167
เด็กหญิงพาขวัญ  สุขศรีวงษ์มั่น
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
168
เด็กหญิงพิชชาภา  ซื่อตรง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
169
เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
170
เด็กหญิงพิชญาพร  จำปาทอง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงพิชญาภา  อารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
172
เด็กชายพิชญุตม์  มากเจริญ
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
173
เด็กหญิงพิชาวีร์  สุขสัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
174
เด็กชายพิเชษฐ์  แป้นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
175
เด็กชายพิตรพิบูล  สมบูรณ์ทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงเพชรดา  จันทะวงษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
177
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพธิสาจันทร์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
178
เด็กชายเพตรา  ยิ้มสุข
ป.5
โรงเรียนเทวรักษ์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงภคอร  อ่อนน้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
180
เด็กหญิงภัชชนก  เปรมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
181
เด็กชายภัชฏะ  อุทธาประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
182
เด็กหญิงภัทรพร  นามสีอุ่น
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
183
เด็กชายภัทรพล  ปรากฎชื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
184
เด็กชายภัทรพล  ยังให้ผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
185
เด็กชายภัทรพล  วชิรบัณฑูร
ป.5
โรงเรียนหทัยชาติ
คณิตประถม
186
เด็กหญิงภัทรลภา  สุขเสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
187
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ใคร่ควร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
188
เด็กชายภาุวิชญ์  เลขนาวิน
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
189
เด็กชายภูมิภูผา  เคหะนันทวี
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
190
เด็กหญิงภูริชญา  ด้วงปั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
191
เด็กชายภูริพัฒน์  ทานา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
192
เด็กชายภูวิศ  พิณแพทย์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
193
เด็กหญิงมณิศา  แช่มมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
194
เด็กหญิงมณีรัตน์  แกนเปะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
195
เด็กชายเมฆาสิทฐ์  พิทักษ์เสถียรกุล
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
คณิตประถม
196
เด็กหญิงเมตาพร  คำอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
197
เด็กหญิงเมธาพร  จำนงค์ผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
198
เด็กชายยศกร  ประสานเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
199
เด็กหญิงโยษิตา  พรหมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
200
เด็กชายรพีพัฒน์  การเนื่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
201
เด็กชายรวิกร  วิสัยศรี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
202
เด็กหญิงรัญชิดา  พัชนี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
203
เด็กชายรัตนชัย  เด่นงามวศิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
204
เด็กหญิงรัตนาพร  จันทราสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
205
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  วังยายฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
206
เด็กหญิงลภัสรดา  บันเชิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
207
เด็กชายวชิรวิชญ์  วงศ์สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
208
เด็กชายวรกมล  ยาศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
209
เด็กหญิงวรัทยา  วรภัคนิธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
210
เด็กชายวริฐณัณฐ์  กัณฏรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงวริศรา  คำงาม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
212
เด็กหญิงวริศรา  พารา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
213
เด็กชายวัชระ  วงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
214
เด็กหญิงวันวิสา  วงษ์เย็น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
215
เด็กชายวีรพล  ชุ่มชูจันทร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
216
เด็กชายวีรภัทร  ชุ่มชูจันทร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
217
เด็กหญิงวีรภัทรา  วงศ์วีระเทพภิบาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
218
เด็กชายวีรวิทย์  เมตตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
219
เด็กชายวุฒิภัทร  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
220
เด็กหญิงเวธกา  ปิ่นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
221
เด็กหญิงศรัญญา  พรชัยธนกิตติ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
222
เด็กชายศรัณย์กร  จันทรา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
223
เด็กหญิงศวรรยา  สัจธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
224
เด็กหญิงศิรภัทร  หนูมงกุฎ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
225
เด็กหญิงศิรินภา  รัตนโมรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
226
เด็กหญิงศิริพรรณ  กุมภาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
227
เด็กหญิงศิริภัทร  เฮงฉุน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
228
เด็กหญิงศิริลักษณ์  รักสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
229
เด็กชายศิวกร  ศรีวรัญญุตานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
230
เด็กหญิงศุภธิดา  ศุภปณิตา
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
คณิตประถม
231
เด็กชายศุภพล  การดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
232
เด็กชายศุภรัช  จิตร์เพิ่ม
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
233
เด็กชายศุภฤกษ์  มีหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
234
เด็กชายศุภวิชญ์  นามโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
235
เด็กหญิงศุภัชญา  เพ็งรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
236
เด็กหญิงศุภิสรา  ก้านแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
237
เด็กหญิงสริญญา  หนูแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
238
เด็กหญิงสริดา  สุวรรณดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
239
เด็กชายสัจจานันท์  อยู่เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
240
เด็กชายสามารถ  หล้าสิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
241
เด็กชายสิทธา  วงษ์พาสกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
242
เด็กชายสินชัย  โถทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
243
เด็กหญิงสิภาลักษณ์  ธรรมอิทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
244
เด็กชายสิรวิชญ์  พูนลาภสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
245
เด็กหญิงสิรามล  จิตหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงสิริกร  นึกงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
247
เด็กหญิงสิริกร  ศิริพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
248
เด็กหญิงสิริจรรยา  เหลาเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
249
เด็กชายสิริพงศ์  เกษสุคนธเลิศ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
250
เด็กหญิงสุดารัตน์  แสวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
251
เด็กชายสุทธิฉัตต  วิลาวัลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
252
เด็กชายสุธิศักดิ์  วงรอด
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
253
เด็กหญิงสุนิษา  เอี่ยมอุไร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
254
เด็กหญิงสุพรรษา  ปานทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิตประถม
255
เด็กหญิงสุพัชชา  ทุ่มโมง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
256
เด็กหญิงสุรารักษ์  สดศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
257
เด็กหญิงสุวนันท์  วิมลภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
258
เด็กหญิงหฤทชนัน  จิตรมั่น
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
259
เด็กหญิงอชิรญาน์  เกิดสุข
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
260
เด็กชายอดิศร  ภานุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
261
เด็กชายอธิคุณ  ครูภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
262
เด็กชายอธิคุณ  พาทอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
263
เด็กหญิงอนันตญา  ราชวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
264
เด็กชายอนันต์ยศ  นามวงศ์
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
คณิตประถม
265
เด็กหญิงอภิญญา  สริมลำจวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
266
เด็กชายอภิวิชญ์  ตันมาก
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
267
เด็กหญิงอมลรดา  จำรัสสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
268
เด็กชายอรรจน์  ประสารกก
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
269
เด็กหญิงอรัญรัตน์  แสงจ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
270
เด็กหญิงอริศรา  ดาทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
271
เด็กชายอัศวิน  กลิ่นมณฑา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
272
เด็กชายอัษฎา  เทพปะโมง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
273
เด็กชายอัษฎายุธ  หงษ์มัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
274
เด็กชายอาชวิน  โคกกรวด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
275
เด็กชายอานันท์  แต้วณิชเจริญ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
276
เด็กหญิงอินทิรา  พยุงพงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
คณิตประถม
277
เด็กหญิงอุษณิษา  ทองขัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
278
เด็กชายเอกกวิน  ชินวรวิทัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
279
เด็กชายเอื้ออังกูร  สมบัติเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
280
เด็กหญิงไอริสา  ศุภไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงกรรณิการ์  ถายะเดช
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
282
เด็กชายกิตติศักดิ์  รักพันธุ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงเจรีญา  ศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
284
เด็กชายชานนท์  นาคะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงธนพรรณ  จิวเจริญสกุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายธีรศักดิ์  ใจปิง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงรัฐกาล  คามเขตต์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
288
เด็กชายวนนท์  ภู่สอาด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงสุชานันท์  พุฒซ้อน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงอมลวัทน์  เสียงหาญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงอาทิตยา  สถาวร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
292
เด็กชายเอเปค  สวนอินทรชิต
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายอัครชัย  ตลับนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงอัชราภรณ์  หมอยาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
295
เด็กชายอาณัฐ  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงอาทิตยา  บุษบงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงอาภัสรา  อัฐนาค
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงอาภารัตน์  นุชอินทรา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงอิศราภา  ทายอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
300
เด็กชายอิสระ  เดชชูตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงืทักษพร  กลิ่นไกล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
302
เด็กหญิงกชณถกล  ชาญวิชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
303
เด็กชายกนกพล  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงกนกวรรณ  เจนขบวน
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงกนกวรรณ  นิวัชชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงกมลณัฐฑ์  จำอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงกมลพรรณ  สุนทรพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงกมลรัตน์  รักชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงกรสวรรค์  ชาวไธสง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงกฤติมุข  ไชยมัง
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
311
เด็กชายกฤษกร  บุญสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
312
เด็กชายกฤษฎากร  เดชาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
313
เด็กชายกฤษณกันต์  ทิพกรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
314
เด็กชายกฤษณะ  มีมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงกวิสรา  ทนสิงห์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
316
เด็กชายก้องภพ  พงษ์โต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
317
เด็กชายก้องวาลกฤต  ซิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
318
เด็กชายกันตพงศ์  โถทอง
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงกันย์ชนก  ธรรมรงค์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงกัลยทรรศน์  วงษ์วัฒนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงกัลยากร  ปั้นพึ่งบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงกัลยาณี  ฟั้นกาวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
323
เด็กชายกิตติธัช  ขาวทั่ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
324
เด็กชายกิตติพงศ์  ทองลพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
325
เด็กชายกิตติพัชญ์  กันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
326
เด็กชายกิตติภพ  วงษ์คำหาญ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
327
เด็กชายกิตติศักดิ์  โสวรรณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงกุลนาถ  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงเกวลิน  เมืองเชียงหวาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงเกศินี  ลิ้มพิพัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
331
เด็กชายโกวิท  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
332
เด็กชายไกรวี  ตันกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงเขมจิรา  ฤกษ์สังเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
334
เด็กชายคณาธิป  นิลพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
335
เด็กชายคเณศ  แสงสุรเดช
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
336
เด็กชายคำภู  พลเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
337
เด็กชายคุณากร  ประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
338
เด็กชายคุณากร  ฮาเซกาว่า
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
339
เด็กชายคุณานนต์  นิลพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
340
เด็กชายจงรักษ์  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
341
เด็กชายจตุรวิทย์  หาญชิงชัย
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงจรรยพร  กองแก้ว
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
343
เด็กชายจักริน  ถาดทอง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
344
เด็กชายจารุต  วชิรดุสิต
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงจิดาภา  จินตนาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงจิตจุฑา  อรชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
347
เด็กชายจิรวัฒน์  คุณดิลกเนติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงจิรัชญา  ชมพิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงจิรัชญา  พันจันทึก
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงจิรารัตน์  เลิศศักดิ์วิมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงจิราวรรณ  เอี่ยมทัศน์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
352
เด็กชายฉัตรณรงค์  พุทธศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงชญาดา  ตันเจริญ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงชนมน  อยู่เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
355
เด็กชายชนะพล  กลับน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงชนัฐปภา  แพงหาญ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงชนิสรา  มีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงชมณีกาญจน์  ทองจริง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงชมพูนุช  ประดับหยิ่ว
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
360
เด็กชายชยธร  วิภาคะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
361
เด็กชายชยพล  สุทธโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงชลกร  หมื่นจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงชวัณรัตน์  วงษ์รอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
364
เด็กชายชัชชัย  มีรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
365
เด็กชายชาญณรงค์  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
366
เด็กชายชิณภัทร  ภู่สิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
367
เด็กชายชินภัทร  มากเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงชินาภรณ์  เทียนเงิน
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงชีวารัตน์  เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงชุติมา  ขอผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงชุติมา  ศิลาภรพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
372
เด็กหญิงญาฑิชา  ภตากิตติฐา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
373
เด็กชายญาณกร  พูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงญาณินท์  เสียงเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงฐานิดา  ชุ่มช่อง
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงฐานิตา  เดือนฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
377
เด็กชายฐิติวัสส์  กลิ่นอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
378
เด็กชายณฐพชร  คนดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงณภัทร  กำเนิดบุญ
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงณภัทรดา  จงนบกลาง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
381
เด็กชายณภัทรสกรณ์  จำรัสพันธุ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงณฤดี  แสงไกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
383
เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ซิ้มสัมพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ไกรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เหลาเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงณัฐกานต์  ทินบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงณัฐชยา  จั่นศิริ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงณัฐฌา  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงณัฐณิชา  รุ่งรัตนดาราไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงณัฐณิชา  สอาดศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
391
เด็กชายณัฐณิฐ  เต็มไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงณัฐธิดา  สอาดศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
393
เด็กชายณัฐพงศ์  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
394
เด็กชายณัฐพงศ์  ลีจุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงณัฐภรณ์  รัตนโมรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงณัฐรัมภา  โพธิ์ลอย
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงณัฐริญา  ลิมป์กฤตนุวัตร์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงณิชาภัทร  หลอมทอง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงณิภานันทน์  วงษ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงณีรนุช  สมสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
401
เด็กชายดรัล  เทอดศรีศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
402
เด็กชายดุลยพร  พลเผือก
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
403
เด็กชายเดชา  เชื้อทับทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
404
เด็กชายติณณ์รณัย  เอกประทุมชัย
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
405
เด็กชายทรัพย์อนันต์  ศรีศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงทศบงกช  เพียรการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
407
เด็กหญิงทักษพร  บุญอาจ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงทักษยา  ทักษิณธานี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงทักษอร  ทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงทัศนวรรณ  พิมวงษ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
411
เด็กชายทินภัทร  วงค์กำภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
412
เด็กชายทีปกร  ทรัพย์เจริญ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
413
เด็กชายธชรัฐ  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงธณัสนันท์  ทองทาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
415
เด็กชายธนกฤต  ธนะเนตรเนติ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
416
เด็กชายธนกฤต  บุพลับ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
417
เด็กชายธนกฤต  โมหนองเดิ่น
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
418
เด็กชายธนบดี  โพธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงธนพร  เครือวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงธนพร  ดุรงค์กาญจน์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงธนพร  บุญเสนา
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงธนพร  ศราวุธ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
423
เด็กชายธนภัทร  คำยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
424
เด็กชายธนภัทร  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
425
เด็กชายธนภัทร  ลิ้มวราภัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
426
เด็กชายธนภูมิ  ปราบภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงธนวรรณรัตน์  ล้อสีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
428
เด็กชายธนวัฒน์  กมลกลทีป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
429
เด็กชายธนวัฒน์  ทิพกรณ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
430
เด็กชายธนวัฒน์  สิงหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
431
เด็กชายธนสนธิ์  แก้วประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
432
เด็กชายธนัช  ก้านแก้ว
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
433
เด็กชายธนากร  จรัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
434
เด็กชายธนายุทธ  อังกาบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงธนารีย์  คงคารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงธมนณัท  กฤษณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงธมนวรรณ  เข็มลาย
ป.5
โรงเรียนเทวรักษ์
วิทย์ประถม
438
เด็กชายธรรมธัช  ทิพย์วรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
439
เด็กชายธรรศ  นวลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
440
เด็กชายธรรศ  มีโภคา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงธรัชชา  วรรณแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
442
เด็กชายธัชพล  อ่อนเอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงธัญญพร  เหล่าแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงธัญญ์ลักษณ์  พันธะพุมมี
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ภาคะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงธัญวรินทร์  ชิณแสน
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงธิติวรฎา  ม่วงเขาแดง
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
448
เด็กชายธีรโชติ  ทองแหลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
449
เด็กชายธีรเดช  ไพรศูนย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
450
เด็กชายธีรัช  ตาสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงธีราภรณ์  ดีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงธีริศรา  เทศสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงนงนภัส  รวมพร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงนภสร  สิงทะยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงนภัสกร  นึกถึง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงนภัสกร  วงจ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงนภัสสร  ตะเภาพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
458
เด็กชายนรินทร  ชัยวรรณวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงนฤมล  ฟักสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
460
เด็กชายนวกิจ  ไพรฑูรย์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงนัทธมน  อารีราษฎร์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงนันท์นภัส  พละปัญญาวงศา
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงนันท์นภัส  ศรีงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
464
เด็กชายนันทพัทธ์  โชคลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงนันทัชพร  ชูประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงนันทัชพร  อักษรณรงค์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
467
เด็กชายนันทิพัฒน์  ทำสุนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงนาราภัทร  จันทร์ศรี
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ผิวเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงน้ำอิง  อิ่มอ่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
471
เด็กชายนิติพัฒน์  อนันตศาลา
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงนิธิณี  แหนบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
473
เด็กชายนิพิชฌน์  รุดโถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
474
เด็กชายนิรชิต  ตรงจิตรสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
475
เด็กชายนิรัติศัย  นิระภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงนีรนารา  นนท์ชญาวิชญ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
477
เด็กหญิงบุรินทรรัตน์  เลิศศักดิ์วิมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงบุศปราวาตรี  แก้วทรายขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
479
เด็กชายปณิธิ  สุคันธี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงปนัญา  บุรีงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
481
เด็กชายปภังกร  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงประดิภา  องค์ยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
483
เด็กชายประภวิษณ์  ภูนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงปริยากร  เขียวขำ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงปริยาภัทร  เรือนสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงปรียดา  พุ่มประดับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงปวริศา  ปุ่นศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ลิคิธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
489
เด็กชายปัฐพล  ยิ่งยง
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงปัณฑารีย์  อินทรทัพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงปัณฑิตา  มนทศูรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
492
เด็กชายปัณณทัต  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงปัณณรัชต์  บุญยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
494
เด็กชายปัณณ์  นาจารย์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
495
เด็กชายปัณณ์  สงค์อิ่ม
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงปารตี  อารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงปาลิตา  เกรียงธนบดี
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
498
เด็กชายปิติวัฒน์  ปิติพร
ป.5
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงปิ่นมุก  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  วารีสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงปุญญิศา  พึ่งแสวงผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงปุญยวีร์  ฟ่าง
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
503
เด็กชายปุณ  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงปุณณกาณัฏฐ์  ตรีถวัลย์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงปุณณภา  เชื้อวงษ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
506
เด็กชายปุณณวิช  จันทร์ลาน
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
507
เด็กชายพงศกร  อินทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
508
เด็กชายพงษ์พิชญ์  นิยมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
509
เด็กชายพชรพล  แควสมบูรณ์สุข
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงพนิตา  เตี้ยเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงพรประทาน  เสือคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
512
เด็กหญิงพรปวีณ์  เสียงเย็น
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงพรยมล  พรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงพรรณธร  วิศวามิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงพรรณปพร  ดิษสลุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
516
เด็กชายพรรษกร  อุปถัมภ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงพรวลัย  บุญลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงพริสร  จินดาประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงพลอยพุทธา  พากเพียรศิลป์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
520
เด็กชายพลากร  สีนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงพัชราภา  เตี้ยเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงพัชริดา  บุญเล่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงพัชรินทร์  ถนัดรบ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงพันธ์ภัสสา  ถาวร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงพิชชาพร  อยู่นาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
526
เด็กชายพิชญ์วรรธน์  วรวิเวศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงพิชญาดา  การ์นยภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์ชู
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
529
เด็กชายพิชญุตม์  โพธิ์เย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงพิชามญธุ์  โรจนครินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงพิทยากรณ์  โตตระกูลถาวร
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงพิมญดา  สละชั่ว
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงพิมดาว  สิงหัษฐิต
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงห์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สำราญวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงพิมมาดา  สมใจ
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงพิมรดา  บัวเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงพิไลวรรณ  สาพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
539
เด็กชายพีรัช  ราชพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
540
เด็กชายพุทธิพงศ์  หลีอินทร์
ป.5
โรงเรียนเทวรักษ์
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงเพชรลดา  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงเพ็ญธัญญา  อ้อนกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงแพรวา  รักษาพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
544
เด็กชายภควัต  ตันเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงภัคจิรา  มาณพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงภัทรธาภรณ์  อ่วมศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
547
เด็กหญิงภัทรมน  วายลม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงภัทรลภา  วงษ์กิมฮั้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงภัทราพร  มหาโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
550
เด็กชายภาสกร  ธรรมวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
551
เด็กชายภูเบศร  แจ่มกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
552
เด็กชายภูมิพัฒน์  หอมเดิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
553
เด็กชายภูมิรพี  ศรีพัฒนพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงภูริชญา  สวนดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงภูริตา  แย้มกลีบ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
556
เด็กชายภูริภัทร  อุ่นสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
557
เด็กชายภูวดล  อินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
558
เด็กชายภูวิตรา  วรมานะกุล
ป.5
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
559
เด็กชายมงคลธรรม  หมายทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงมาณวี  สุเมธาศร
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงเมย์ธิการณ์  พรรณเนตร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
562
เด็กชายรักษ์ศักดิ์  เอื้อกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
563
เด็กชายรัชชานนท์  ใกล้บุบผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
564
เด็กชายรัฐนันท์  ขาวสะอาด
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
565
เด็กชายรัฐภูมิ  ดีศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงรัตนรัตน์  ผิวประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
567
เด็กชายราเมศวร์  หลอมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงรุ่งทิวา  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ชินวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงลักษิกา  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เอี่ยมอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
573
เด็กชายวชิรพล  แก้วโบราณ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
574
เด็กชายวชิรวิทย์  นิระโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
575
เด็กชายวทัญญู  ดอกบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงวรกานต์  จักษุทิพย์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
577
เด็กชายวรทัต  บุญเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงวรรณกานต์  แสงฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงวรรณชนก  ยืนทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงวรรณพร  น่วมพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงวรัชญา  คงกระพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
582
เด็กหญิงวรินทร์พร  สายสงวน
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงวริศรา  กอนแสง
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงวริศรา  เจริญรบ
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงวริสา  อักษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงวรีย์พิศา  เพ็ชรน่วม
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงวันวิสาข์  พหุลรัตน์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงวิชญา  ทรงศรีสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงวิชุตา  ชาติไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
590
เด็กชายวิธวิทย์  บุรีงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงวิรัชญา  พุทธปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
592
เด็กชายวีระยุทธ  สมบูรณ์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงวีระวรรณ์  รักกฤษ
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
594
เด็กชายวุฒิชัยชนะ  กันดิษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงศรัณย์พร  เผ่าปะจันต์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
596
เด็กชายศรัณย์ภัทร  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงศรันญา  สมทรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงศรุดา  สุวรรณกล่อม
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงศลิษา  คงกล่อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
600
เด็กชายศักดิธัช  นิลแสง
ป.5
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงศิรินภา  เครือจันทร์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงศิริโสภา  มาศิริ
ป.6
โรงเรียนหทัยชาติ
วิทย์ประถม
603
เด็กชายศิวัช  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
604
เด็กชายศุภพิชญ์  เลิศไพบูลย์ปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
605
เด็กชายศุภวิชญ์  ขอมดำดิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
606
เด็กชายศุภวิชญ์  มาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงศุภสรา  ยศคำลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
608
เด็กชายสถาพร  เดือนฉาย
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงสมหญิง  เสนกรรหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
610
เด็กชายสมิทธ  พุ่มม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
611
เด็กชายสราวุธ  จิตสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
612
เด็กชายสราวุธ  ศรอากาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
613
เด็กชายสวัสดิ์  ยังพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
614
เด็กชายสิทธิโชค  กองจรูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
615
เด็กชายสิปปกร  สิงห์แหลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงสิรภัทร  จุลคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารอำนวยการ โรงเรียอนุบาลปราจีนบุรี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
617
เด็กชายสุขพิชัย  ใจแกล้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
618
เด็กชายสุขสันต์  มิ่งโอโล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงสุจิรา  รัตกสิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
620
เด็กชายสุธาเทพ  เรืองริงวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงสุธาสินี  พิทักษ์กิจงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงสุธาสินี  สมาธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
623
เด็กชายสุพัฒน์  วงค์ปุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงสุพิชชา  นวลนารักษ์
ป.4
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุขหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงสุพิชยานันท์  ดุลยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงสุภัสสร  โชติถิรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงสุภาวดี  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงสุภิชชา  กัลลประวิทย์
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงสุวพิชญ์  กงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
631
เด็กชายสุวิจักขณ์  ชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ยามจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงโสภิสตา  ศรสนธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
634
เด็กชายหาญณรงค์  มูลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงอชิรญา  ช่อรักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
636
เด็กชายอดิศร  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงอติกานต์  พงศ์นิศิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
638
เด็กชายอนาวิล  บัวชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
639
เด็กชายอนุสรณ์  ลมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์ศิริกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงอภิฌา  นงค์พยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
642
เด็กชายอภิวิชญ์  สิงห์สาธร
ป.6
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
643
เด็กชายอภิสิทธิ์  เตมีย์ธนะ
ป.4
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงอรกัญญา  อยู่มา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงอรณิชา  ดำรงกิจพัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนมารีวิทยา
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงอรอินทร์  บุตราสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงอรอุมา  วารุณประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงอริสา  ไอคอนรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงอลิษา  ทับทิมโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงอักษราภัค  ละสะวันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี
วิทย์ประถม
651
เด็กชายอัครชัย  กิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนฉัตรลิตราศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
652
เด็กหญิงกชพรรณ  แสงแพง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
653
เด็กหญิงกนกนันท์  กิ่งมาลา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
654
เด็กหญิงกนกวลัย  โพงาม
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
655
เด็กชายกฤตยชญ์  สมท่า
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
656
เด็กหญิงกวินตรา  น้อมหนู
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
657
เด็กชายกวี  ก้านบัว
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
658
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยิ่งยง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
659
เด็กหญิงกัญญาพัชร  อัคนิโรจน์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
660
เด็กหญิงกัลญานีย์  นาควรัญญู
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
661
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สินกั่ว
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
662
เด็กหญิงกัลยากร  ทองศรี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
663
เด็กหญิงกานต์ธิดา  กรุณา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
664
เด็กชายกิตติคม  สโมสร
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
665
เด็กชายกิตตินันท์  มัยตรีเดช
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
666
เด็กหญิงกิตติมา  หัสดี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
667
เด็กชายกุมภาพันธ์  ขาวสุด
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
668
เด็กหญิงกุลชญา  อั้นจุกฉุน
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
669
เด็กหญิงกุลธิดา  กังวาลย์วงษ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
670
เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีคำม้วน
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
671
เด็กหญิงขวัญจิรา  ทองเม้า
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
672
เด็กหญิงเขมจิรา  ของนา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
673
เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
674
เด็กหญิงเขมาพร  บุญสู
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
675
เด็กชายคณุตม์  วจีสิงห์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
676
เด็กชายคมปภพ  ปรีชา
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
677
เด็กชายคิมหันต์  โอนอ่อน
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
678
เด็กชายคุณานนต์  นามพงษ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
679
เด็กชายคุณานนต์  โอชารส
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
680
เด็กหญิงจันทิมา  บุญครุฑ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
681
เด็กชายจิรกิตติ์  นาคากาวา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
682
เด็กชายจิระพันธ์  นาทุม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
683
เด็กหญิงจิราภรณ์  เภาเนือง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
684
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สีคังไพ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
685
เด็กหญิงจุลลดา  ทองเล็ก
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
686
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  จันทร์เฉลิม
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
687
เด็กหญิงชญานุตม์  รักษาผล
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
688
เด็กหญิงชนกธณัญศ์  เสาหิน
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
689
เด็กชายชนกนันท์  วรรณภูงา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
690
เด็กชายชนพล  สุริแสง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
691
เด็กหญิงชนาภา  ตระกูลพรงาม
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
692
เด็กหญิงชลดา  บุญรำไพ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
693
เด็กชายชัยธวัช  สรรคณี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
694
เด็กชายชัยรัชต์  ฉ่ำบุรุษ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
695
เด็กหญิงชารินี  ไผ่แดง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
696
เด็กชายชิติพัทธ์  ลือชา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
697
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธรรมมา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
698
เด็กหญิงชุติมา  ลุนจักร์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
699
เด็กหญิงโชตยากร  สืบวงษ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
700
เด็กหญิงญาฎินดา  โอนอ่อน
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
701
เด็กหญิงฐิตินภาบล  เกษมโชติพันธุ์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
702
เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก้วศรี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
703
เด็กชายฑีฆาณุวัฒน์  จันทร์พล
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
704
เด็กหญิงณธิดา  ทายศ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
705
เด็กชายณภัทร  อัตต์สินทอง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
706
เด็กชายณัชฐชัย  ติณิรักษ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
707
เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ถมปัด
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
708
เด็กหญิงณัฎฐวรรณ  สิริพลอยกุล
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
709
เด็กหญิงณัฏฐ์ธยาน์  นามพงษ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
710
เด็กชายณัฐชนน  สามพันธ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
711
เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นบุบผา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
712
เด็กชายณัฐณวี  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
713
เด็กหญิงณัฐณิชา  กิริมิตร
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
714
เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทิชัย
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
715
เด็กชายณัฐพล  สายบา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
716
เด็กชายณัฐภัทร  ดวงสมร
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
717
เด็กหญิงณัฐริกา  บุญอุ่นใจ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
718
เด็กชายณัฐวัฒน์  มีสุขธนศิริ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
719
เด็กหญิงณาราศิริ  แก้วศรี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
720
เด็กชายดนุพล  ท่าเกษม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
721
เด็กหญิงดวงกมล  กระแสโสม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
722
เด็กหญิงดวงกมล  อุสาห์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
723
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  กรุณาก้อ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
724
เด็กชายธนกร  นามพล
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
725
เด็กชายธนกร  พันธรักษ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
726
เด็กชายธนดล  นามเสาร์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
727
เด็กชายธนเดช  แก้วพิมผา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
728
เด็กชายธนพนธ์  สามสีเนียม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
729
เด็กหญิงธนพร  เงินโสม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
730
เด็กชายธนพล  สินทรัพย์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
731
เด็กชายธนพัฒน์  ชัยสิงห์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
732
เด็กชายธนภัทร  นิรารมย์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
733
เด็กชายธนภัทร  เลิศพิพัฒน์มงคลกุล
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
734
เด็กชายธนวรรธน์  เลิศพิพัฒน์มงคลกุล
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
735
เด็กชายธนวัฒน์  รุจิรัตน์ระพี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
736
เด็กชายธนากร  เหล่าจตุรพิศ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
737
เด็กชายธนิสร  อรรควัตร์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
738
เด็กชายธรรมนิตย์  พากเพียรทรัพย์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
739
เด็กหญิงธัญชนก  อินสน
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
740
เด็กหญิงธัญญรัตน์  จิตจ่อ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
741
เด็กหญิงธัญญรัตน์  พวงศรี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
742
เด็กหญิงธัญญามาศ  พัดพรม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
743
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พัดพรม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
744
เด็กหญิงธัญรมย์  พรมเสาร์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
745
เด็กชายธันวา  ท่าหิน
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
746
เด็กชายธีรเดช  ปาลกะวงศ์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
747
เด็กชายธีรธรรม  เสนน้อย
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
748
เด็กชายธีรวัฒน์  กันทะมี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
749
เด็กชายธีราทร  รักสุจริต
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
750
เด็กชายนทีกานต์  เติมเพชร
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
751
เด็กหญิงนพวรรณ  กล่ำเครือ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
752
เด็กชายนรภัทร  รัตนานุกูล
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
753
เด็กชายนรากรณ์  วงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
754
เด็กหญิงนริศรา  พรมสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
755
เด็กชายนฤชัย  เกตุบรรจง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
756
เด็กหญิงนันท์นภัส  กฤษณวิภาคพร
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
757
เด็กชายนิติธร  วงษ์เส็ง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
758
เด็กชายนิติพงษ์  ใหม่ก๋งลาย
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
759
เด็กชายนิทัศน์  แผนสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
760
เด็กชายนิธิพงษ์  ไพเราะ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
761
เด็กชายนิสสรณ์  หอมสนิท
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
762
เด็กชายบุญงาม  แซ่หงี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
763
เด็กชายปณิธิ  มุ่งงาม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
764
เด็กชายปภังกร  ประยูรพงษ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
765
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ลับบัวงาม
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
766
เด็กหญิงประภัสสร  สมชื่อ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
767
เด็กชายปรัตถกร  ธนพงศ์พัฒน์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
768
เด็กชายปัญจพล  ศรีมา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
769
เด็กชายปัณณวิชญ์  กองสี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
770
เด็กชายปุญญาพัฒน์  สาทจันทร์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
771
เด็กชายปุณณวิช  บุญสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
772
เด็กชายปุณณวิชญ์  ทองเจริญ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
773
เด็กชายพงศกร  ชมมั่น
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
774
เด็กชายพงศ์สกร  พูลมา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
775
เด็กหญิงพรนภัส  อากาศ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
776
เด็กชายพรพรหม  นิสิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
777
เด็กหญิงพรพิมล  หวังวิชา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
778
เด็กหญิงพรรณปพร  บุญสอาด
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
779
เด็กหญิงพรหมพร  พานทอง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
780
เด็กหญิงพร้อมเพชร  สมปอง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
781
เด็กหญิงพวงชมพู  ทองสืบ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
782
เด็กชายพสธร  กวางทอง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
783
เด็กหญิงพัชรพร  จงใจงาม
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
784
เด็กชายพัชรพล  สุวรรณัง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
785
เด็กชายพัชรพล  อดทน
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
786
เด็กหญิงพัชราภรณ์  นาคาชิม่า
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
787
เด็กหญิงพิชญธิดา  งามวงษ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
788
เด็กหญิงพิชญา  เพชรานนท์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
789
เด็กหญิงพิมพ์นภา  ศัพเสนาะ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
790
เด็กหญิงพิมพ์ปภัสสร  บุบผามะตะนัง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
791
เด็กหญิงพิมพ์พจี  แจ้งพรหมมา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
792
เด็กชายพีรณัฐ  มาดี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
793
เด็กชายพีรพัฒน์  รัตนนท์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
794
เด็กหญิงภัคจิรา  ภูทองดี
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
795
เด็กชายภัทรดนัย  บุญประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
796
เด็กชายภัทรดนัย  มากยิ่ง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
797
เด็กหญิงภัทรธิดา  สบายดี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
798
เด็กหญิงภัษญา  เทวะรังรักษ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
799
เด็กหญิงภานรินทร์  นึกรัก
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
800
เด็กหญิงภิญญดา  นนทราพรกุล
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
801
เด็กชายภูดิท  เครือวีระ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
802
เด็กชายภูตะวัน  จักรเพชร
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
803
เด็กชายภูเบศ  กุลสมงาม
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
804
เด็กชายภูมิไพลิน  บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
805
เด็กหญิงภูริชญา  เพชรินทร์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
806
เด็กชายภูริวัฒน์  เสนน้อย
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
807
เด็กหญิงมนัสนันท์  สายพิมพ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
808
เด็กหญิงมาริกา  ทาณรงค์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
809
เด็กชายเมฆนาคา  ผางน้ำคำ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
810
เด็กหญิงเมธาพร  ภาวะโน
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
811
เด็กชายยศวิชญ์  มาโค
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
812
เด็กชายยุทธพิชัย  เกตุบรรจง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
813
เด็กหญิงโยษิตา  ปาวงษ์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
814
เด็กชายรตนคุณ  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
815
เด็กหญิงรัชวรรณ  คุ้มมา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
816
เด็กชายรัตนชัย  เรืองณรงค์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
817
เด็กหญิงรัตนากร  ธรรมดิษฐ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
818
เด็กหญิงรัตนากร  เหมหงษา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
819
เด็กชายวชิรวิทย์  จิตรน้อม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
820
เด็กหญิงวชิราภรณ์  มณีกัญญ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
821
เด็กหญิงวรัญญา  ไชยแสง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
822
เด็กชายวรายศ  สิทธิจันทร์
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
823
เด็กชายวริทธิ์ธร  นิลขลัง
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
824
เด็กหญิงวัชราภรณ์  แสงนคร
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
825
เด็กหญิงวัลฤดี  คงตะเคียน
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
826
เด็กหญิงวารีรัตน์  เทพจร
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
827
เด็กหญิงวิชญาดา  ภามนตรี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
828
เด็กหญิงวิชญาพร  บัวขาว
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
829
เด็กหญิงวิภาวี  บุญกระพือ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
830
เด็กหญิงวิลาวัลย์  วงษ์นรา
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
831
เด็กหญิงวุฒธิตา  ปั่นเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
832
เด็กหญิงศรีศิริ  เพชรศรี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
833
เด็กหญิงศศิธร  พรมพิบาล
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
834
เด็กหญิงศศิธร  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
835
เด็กหญิงศศิวิภา  ศิริสมบัติ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
836
เด็กชายศิวัฒน์  หนองกระทุ่ม
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
837
เด็กชายศุภวิชญ์  ทวีการ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
838
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ถนอมพงษ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
839
เด็กหญิงศุภิสรา  กองศรี
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
840
เด็กชายสรณ์สิริ  กิจเพียร
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
841
เด็กชายสรวิศ  ทองวิเศษศรี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
842
เด็กหญิงสวิชญา  ทองมาก
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
843
เด็กชายสหรัฐ  พันธุมาศ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
844
เด็กชายสิรวิชญ์  วาดถนน
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
845
เด็กหญิงสิรินดา  ทนงรบ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
846
เด็กหญิงสุกัญญา  ศิริวงษ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
847
เด็กหญิงสุขฤทัย  นพเก้า
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
848
เด็กหญิงสุชญา  ทองถาวร
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
849
เด็กหญิงสุชานรี  ศรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
850
เด็กหญิงสุทัตตา  สุทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
851
เด็กชายสุทัศน์  ไหมทอง
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
852
เด็กชายสุรศักดิ์  พรมมา
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
853
เด็กชายสุริยกรญ์  สินทร
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
854
เด็กหญิงอภิชญา  มณีเลิศ
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
855
เด็กหญิงอภิษฎา  อนุกูล
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
856
เด็กชายอภิสร  เปรมอำพล
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
857
เด็กหญิงอมลธีรา  อิ่มสุข
ป.4
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
858
เด็กชายอรรถสิทธิ์  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
859
เด็กหญิงอรวรินทร์  พรมเจริญ
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
860
เด็กหญิงอริสรา  ถาวรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
861
เด็กหญิงอริสรา  สงวนศรี
ป.6
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
862
เด็กชายกนก  เสมาชัย
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
863
เด็กหญิงกนกพร  สีเฮ้า
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
864
เด็กชายกนกพล  วรรณสังข์
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันเวียง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจสว่าง
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
867
นางสาวกนกวรรณ  โทวงษ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงกนกวรรณ  ประดับหิน
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงกนิษฐนาฏ  กริดรัมย์
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
870
เด็กหญิงกนิษฐา  โฆษวณิชกิจ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงกมลชนก  ดอนทอง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงกมลชนก  ธนูเดช
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงกมลทิพย์  พวังสุข
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
874
เด็กหญิงกมลพัชร  บางประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงกมลรัตน์  เกตุแก้ว
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงกรชวัล  นาฆะ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงกรวรรณ  ใจชื้น
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงกรวรรณ  อ่อนน้อม
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงกรวลัย  ชื่นอารมณ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
880
เด็กชายกรวิชญ์  คงสันทัด
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงกฤษณา  กลางหาน
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงกฤษดานันท์  ศรีตรง
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
883
เด็กชายกษิดิศ  เสนน้อย
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สนเถ็ง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงกัญญาพัชร  พูลสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ม่วงกล่อม
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงกัญญาวีร์  นาดี
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงกันยารัตน์  ชอบพิมาย
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงกัลยารัตน์  กลมกลาง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงกานต์ตา  ศรีมงคล
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
891
เด็กชายกิตติกร  คำสนิท
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
892
เด็กชายกิตติเดช  เทพบุตร
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงกิตติธัช  เลี้ยงรอด
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
894
เด็กชายกิตตินันท์  นาคากาวา
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
895
เด็กหญิงกิตตินันท์  วังเย็น
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงกิติวรรณ  ไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
897
เด็กหญิงกุลยา  รัตนบุตร
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
898
เด็กชายกุลเศรษฐ์  วุฒธิสรณคมน์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงกุลสินี  สีนอเพีย
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงกุสมา  แนวดง
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงเกศรา  บัวศรี
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
902
เด็กหญิงขวัญชนก  งามนัก
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
903
เด็กชายคณาธิป  หอมทรง
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงคมศรทอง  จำจด
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงจตุพร  เจริญผล
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงจาตุพัจน์  ธรรมสร
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงจารุวรรณ  ปานปั้น
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงจารุวรรณ  สืบจากทัพ
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
909
เด็กชายจารุวัฒน์  ศรีเกิดครืน
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
910
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ไพเราะ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
911
นายจิตติพัฒน์  ศรีชนะ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงจิติมา  แซ่เอี้ยว
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงจิรประภา  ตรีโกฎิ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
914
เด็กหญิงจิรัฐิพร  จิตรน้อม
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงจิราวรรณ  คำดำ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
916
เด็กหญิงจุฑามาศ  สาวน้อย
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงจุฑามาส  วงษ์ปาน
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เศรษฐพรหม
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงจุลัยรัก  ดุจดีแก้ว
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ยศรุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงชญานิศ  บุญทิม
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
922
เด็กหญิงชญาภา  เขียวจันทร์
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงชญาภา  ตุนสมคิด
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงชณาภรณ์  สังข์โกมล
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
925
เด็กชายชนพล  ทองหล้า
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
926
เด็กชายชนะพล  มากยิ่ง
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงชนัญญา  โคเต็ม
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงชนันธร  บุญอาจ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงชนาภา  คล่องแคล่ว
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงชนิกานต์  บางกุ้ง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงชนิฐสราภรณ์  ชำนาญจิตร
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
932
เด็กชายชมะนันทน์  วงษ์น้อย
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
933
เด็กชายชยังกูร  ประเสริฐสุขนิธิ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
934
เด็กชายชยานันท์  สร้อยจำปี
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
935
นางสาวชลธิชา  แสงสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงชลธิชา  อนุสนธิ์
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
937
นางสาวชัชฎาพร  นนธิบุตร
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
938
เด็กชายชัยมงคล  ชูชื่น
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงชาณิตา  เถาทอง
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงชาลิสา  ไตรมาลัย
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงชุติมา  มีพร้อม
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงชุติมา  อินทร์ไพร
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
943
เด็กชายญัฐดนัย  เภาพันธ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงญาณินท์  โพธิ์ศิริ
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงญาณิศา  วิริยะบัณฑิต
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
946
เด็กชายฐปนกุล  เคนะ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงฐาปนันท์  หนองหารพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
948
เด็กชายฐิติชัย  ศรีประไพ
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
949
เด็กชายฐิติพงศ์  สิตังนันท์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
950
เด็กหญิงฐิติมา  อินทแพทย์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
951
เด็กชายณพวงศ์  พันธุ์รัตน์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
952
เด็กชายณรงค์เดช  ชาติมนตรี
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
953
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แก้วพิลา
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
954
เด็กหญิงณัฐกฤตา  นาคนาคา
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงณัฐชยา  บุญสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เปรมศรี
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อารี
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงณัฐณิชา  กองศรี
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงณัฐนรี  อัตต์สินทอง
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
960
เด็กชายณัฐพงศ์  วิจารณ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
961
เด็กชายณัฐพงษ์  จำจด
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงณัฐพร  ไพเราะ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
963
เด็กชายณัฐพสิษฐ์  ธีรภัทรอาภรณ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สุขศรี
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
965
เด็กชายณัฐวัฒน์  ทิพย์เกษร
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
966
เด็กชายณัฐวัฒน์  อ่อนน้อม
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
967
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ฉีดอิ่ม
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงณิชมน  วุฒิยาสาร
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงณิชานันท์  นพเกตุ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
970
เด็กชายดนุเดช  อ่อนอาจ
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงดารณี  ท่าเกษม
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
972
เด็กชายดิศพงษ์  ร่วมใจ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงทัศวรรณ  มากเจริญ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงทิพยดา  พาณิชย์วัฒนานุกูล
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
975
เด็กชายเทพรัตน์  มณีท่าโพธิ์
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
976
นายธนกร  ยิ้มน้อย
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
977
เด็กชายธนกฤต  ไพเราะ
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงธนกลมพรรณ  คานะสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงธนนันท์  วารี
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
980
เด็กชายธนพนธ์  มีแสง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
981
เด็กหญิงธนพร  นิชิมูร่า
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
982
เด็กชายธนภูมิ  มีแสง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
983
เด็กชายธนภูมิ  ศรีเมือง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงธนวรรณ  ชาญดิลกโชติ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงธนัชญา  ศรีคชาธนาธิป
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
986
เด็กชายธนันท์ธร  สระกำ
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
987
เด็กหญิงธนัยนันท์  บัวคลี่ธนาโชค
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
988
เด็กชายธนากร  การดี
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
989
นายธนาคาร  ปานประทีป
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงธนาภรณ์  สร้อยพรมารถ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
991
เด็กชายธราเทพ  พานแก้ว
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงธวัลฤทัย  มาสี
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  อารีรอบ
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
994
เด็กชายธีรภัทร  ผลาหาร
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงธีรภัทร  สีหาบัตร
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
996
เด็กหญิงธีร์วรา  ศรีชาลี
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงนงนภัส  เจริญบุญมี
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
998
เด็กชายนนธวัฒน์  ยอดประทุม
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงนนิตา  ไพเราะ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงนพรัตน์  ทิมกลาง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายนพัตธร  ตรียัง
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1002
เด็กหญิงนภัสกร  ทองมา
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1003
นางสาวนภารัตน์  สุราเมา
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กชายนราวิชญ์  ม่วงแก้ว
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กชายนฤชา  ประภาวะกา
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงนฤมล  พัฒดำ
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1007
เด็กหญิงนัฐธิญา  เปลื้องทุกข์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กหญิงนันทิกานต์  เก่งกว่าสิงห์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงนารินทร์  รัตนเนนท์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงน้ำภูฟ้า  มัจฉา
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กชายนิติธร  สังข์เมือง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1012
เด็กหญิงนิธยาภรณ์  สีเฮ้า
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงนิศารัตน์  บุรุษภาพ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กชายบุรัสกร  หอมสมบัติ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กหญิงบุษน้ำเพชร  ทวีบุรุษ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กหญิงบุษยาภรณ์  บุญโจม
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1017
เด็กชายบูรพา  เจริญรัตน์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงเบญจวรรณ  กุนอก
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงเบญจศิริ  อุกญาณ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงเบญญาภา  กำปั่นทอง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  อุดมสมัคร
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กหญิงปณิตา  สีแสง
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กหญิงปพิชญา  ปราณี
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กชายปภังกร  คำผุด
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กชายปภังกร  สามารถ
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กหญิงปภานัน  นวลออง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงปภาวรินท์  สุริยอัมพร
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กชายปรวรรธ  ไชโย
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กหญิงประภัสสร  บุญรักษา
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงประภาศิริ  ไกรศร
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงปราณี  โพธิ์ชู
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงปราริษา  แทมมิก้า ฟ๊อก
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กชายปริตต์  ประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กหญิงปริยวดี  ศิริปิ่น
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงปรีย์นันท์  อินทร์สนิท
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กหญิงปรียาวดี  หาดเจียง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1037
เด็กหญิงปลายฟ้า  รัตนฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กหญิงปวริศา  รจนัย
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กชายปัญจพล  อุดหนุน
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1040
เด็กหญิงปัณณชนกัณย์  ไชยสินันท์
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงปานฤทัย  คำภีระ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1042
เด็กหญิงปารวี  สืบวงษ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1043
เด็กหญิงปิ่นมณี  สอนสี
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1044
เด็กชายปิยกร  เพ็ชร์สุข
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1045
เด็กหญิงปิยะธิดา  อาทร
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1046
เด็กชายปุณณภพ  สุวรรณสัมพันธ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1047
เด็กชายปุณพัฒน์  ยอดนิโรจน์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1048
เด็กชายปุณยวัจน์  ขมเล็ก
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1049
เด็กหญิงปุณยวีร์  โพธิ์พุ่ม
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1050
เด็กหญิงไปรยา  อินทร์ปัญญา
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1051
เด็กหญิงพรประพันธ์  ฆ้องรัน
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1052
เด็กหญิงพรไพรินทร์  ถาวร
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1053
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  มาคำ
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1054
เด็กหญิงพรรณพฤกษ  จันทะนามศรี
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1055
เด็กหญิงพรรณพฤกษา  สร้อยทอง
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1056
เด็กหญิงพรรษา  เมืองแก้ว
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1057
เด็กหญิงพร้อมนพัฒน์  จำจด
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1058
เด็กหญิงพลอยพรรณ  สมพร
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1059
เด็กหญิงพลอยแพรวา  วิจารณ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1060
นางสาวพลอยไพลิน  สำภาทอง
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1061
เด็กหญิงพวงทอง  เพชรแสน
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1062
เด็กหญิงพัชรทร  ศรชัย
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1063
เด็กหญิงพัชราภรณ์  การินทร์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1064
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใจเอื้อ
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1065
เด็กหญิงพัชราภา  กสิกรรม
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1066
เด็กหญิงพัชราภา  นิ่มน้อย
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1067
เด็กหญิงพัชริดา  ศิลาเลิศ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1068
เด็กหญิงพัตรพิมล  งามประหยัด
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1069
เด็กหญิงพัสนันท์  มากยิ่ง
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1070
เด็กหญิงพิชญาภัค  สุวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1071
เด็กหญิงพิชามญชุ์  วิลัยลักษณ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปราจีนบุรี เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองฯ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1072
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มากยิ่ง
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1073
เด็กหญิงพิมพ์พร  ประสิทธิ์พานิช
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1074
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นนลือชา
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1075
เด็กหญิงพิรญาณ์  สังข์เทพ
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1076
เด็กหญิงแพรวพลอย  ทองสืบ
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1077
เด็กหญิงแพรวา  พรมตระกูล
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1078
เด็กหญิงภคภค  เคหะจิตร์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1079
เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วมาตย์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1080
เด็กหญิงภัทรพร  บำรุงศักดิ์สันติ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1081
เด็กหญิงภัทรวดี  จันภิบาล
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1082
เด็กหญิงภัทราพร  นาคประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1083
เด็กชายภานุพงศ์  ปังกล
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1084
เด็กชายภานุวัฒน์  อู่สูงเนิน
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1085
เด็กชายภาสกร  เนื่องจากอินทร์
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1086
เด็กหญิงภิญญามาศ  โสมประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1087
เด็กชายภีมพล  เภาโพธิ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1088
เด็กชายภีมรภัทร์  กลิ่นคำพูน
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1089
เด็กชายภูวมินทร์  อัควงศ์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1090
เด็กชายภูวิศ  อินจา
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1091
เด็กหญิงภูษณิศา  พุกรัตน์
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1092
เด็กหญิงภูษณิศา  เพชรินทร์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1093
เด็กหญิงมณีรัตน์  บัวอ่อน
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1094
เด็กหญิงมนตธร  จำปะวะตะ
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1095
เด็กชายมนตรี  พิมศรี
ม.1
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1096
เด็กหญิงมนสิชา  นฤทัย
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1097
เด็กหญิงมาณัสวี  โอนอ่อน
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1098
เด็กชายเมธาวิน  ผลสว่าง
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1099
เด็กหญิงเมรินทร์  ทองเล็ก
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1100
นางสาวยลธิดา  แหลงหล้า
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1101
เด็กชายยุทธศาสตร์  ชัยสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1102
เด็กชายระพีพัฒน์  โพธิ์สงค์
ม.2
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณิต ม.ต้น
1103