ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ ห้องประชุมชั้น 3 (สามพระยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ธนจิรดา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนภพรรณ  ศิลปี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  อิ่มทั่ว
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกฤติมา  สีหาพรม
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายก้องภพ  ธีรานนท์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกัญญ์ภวิภา  ลิ้นทอง
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกันตภณ  มุสิกลัด
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกันติชา  ศรีภาวินทร์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกานต์ติพัส  ทวีภัทรพงศ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกิตติภพ  บุญวานิช
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงเกวลิน  นามแสง
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงขัตติยา  อ่อนอำไพ
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายเขมณัฏฐ์  รัศมีลิ่มทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงครองขวัญ  สมโภชน์
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายคุณัชญ์  วิสิฐธนวรรธ
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายจักลินทร์  ทองตาม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงจิดาภา  ดำรงปัทมา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายจิรเชษฐ์  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงจิรวรรณ  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงจิรัชญา  พันธุ์ศรี
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิพูนพันธ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงฉันท์ชนก  เหล่าเร่ง
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายชนพล  มีจั่นเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายชนาธิป  ตันนิกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุุยบุรี(วัดวังยาว)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงชมภูนิกข์  สินธีรประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงชลกนก  ตรงพร้อมสุข
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายชวนากร  สมปัญญา
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายชวยศ  อนุรักษ์วงศ์ศรี
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงชวิศา  เสือเหลือง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญเกีย
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปาน้อยนนท์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  หาญสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงณัฏฐา  อินทรประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายณัฐกิตต์  ช่างไม้
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงณัฐธยาน์  โฆษิตชัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ ห้องประชุมชั้น 3 (สามพระยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายณัฐพล  ท้วมพงษ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงณัฐวดี  เปลี่ยนวงศ์เช้า
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายณัฐวุฒิ  แย้มจ่าเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทัพพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงณิชาวีร์  ฐิติเลิศวรชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายตรีศูรย์  ธานี
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงถาวรีย์  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายธนกฤต  กันตพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายธนกฤต  วิจุนัง
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายธนดล  ปาน้อยนนท์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายธนพนธ์  นวลผ่อง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายธนพนธ์  รัตนะธาดา
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายธนพล  ตั้งฤทัยภักดิ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายธนวรรต  วารีล้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายธนากร  แซ่จัน
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายธนินท์ธร  หอสกุล
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงธนิศา  ไทรย้อย
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ปุรินทราภิบาล
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายนพณัฐ  คงขำ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงนภัสภรณ์  ขันมณี
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายนรภัทร  ทัพไชย
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงนันท์นภัส  เทียมเทศ
ป.5
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงนันท์นลิน  ส่องรอบ
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงนันทิช  วุฒิวงศ์อังคนา
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงนีรนุช  ตั้งฤทัยภักดิ์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายเนติวิทย์  จันทร์สิริรักษ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงปทิตตา  มาดี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายปรมี  ราอี
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงประกายกาญจ์  ปานนิมิตจิตสมาน
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงปราณปริยา  ตั้งฤทัยภักดิ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงปราณปริยา  เทียมเทศ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงปรียาภรณ์  จิรยุทธนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงปิยมาภรณ์  เอี่ยมบุตรลบ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายปุณหรัตน์  นิยมพันธุ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายพงศกร  กำเนิดแก้ว
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ ห้องประชุมชั้น 3 (สามพระยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายพนธกร  ประดิษฐ์ศิริงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงพนารัตน์  อุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงพรปวีณ์  จันทร์ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายพลรักษ์  อากาศภา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงพัชรนันท์  วิเศษสมบัติ
ป.5
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงพัทธนันท์  ปราณอมรกิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายพิชาญ  โพธิทัด
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เยือร์เกนส์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายพิสิฏฐ์พล  เจริญธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงพีรชา  ศรัณยพงศกร
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงพีรดา  จุลเจิม
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงภัชชญามณ  ทองตัน
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายภาธร  ปราณพานิชกิจ
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายภาวัต  เขมรัตนชัย
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงภูฟ้า  สุรชิต
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงมนัญญา  นกแก้ว
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายเมธาวิน  แซ่ตั้น
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายรฐนนท์  มานะธรรมกมล
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงรสริน  พลอยเกลื่อน
ป.5
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงเรเบคคา เกวลิน  โฟเกล
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายวรพงษ์  คงมั่น
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงวรัญญา  ศรีทองคำ
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงวิมลสิริ  นาคน้อย
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงวีณตา  อยู่เจริญ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายศรัณชัย  วิชิตธารารักษ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงศรัณยา  โกสมศรี
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงศิริขวัญ  ตั้งอติเมธา
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายศุภกฤษณ์  อ่วมสำอางค์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงศุภิสรา  เกลี้ยงกลม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายสกลวรรธน์  วณิชธนภัทร
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงสรชา  ตาคำ
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายสรวิศ  ตรีอินทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงสวิตตา  ธนะกมลประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงสุณัฎฐณิชา  แสงรุ้ง
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายสุทธิชัย  สายสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ ห้องประชุมชั้น 3 (สามพระยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงสุธาทิพย์  กิ่งเกตุ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงสุธิชา  ตาลใช้
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงสุพิชชา  เชื้อชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงสุภาวดี  อมรทวีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายเสกสรร  สมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงโสรยา  ศิลปธรรม
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงอโณทัย  ช่างไม้
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงอนัญญา  บำรุงพืช
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงอนุสรา  เพชรประดับ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายอภิมุข  จักษุดุลย์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงอริสรา  พูลสมบัติ
ป.6
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงอโรชา  น้อยเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงอัญชิสา  จินดาเรืองชัย
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ ห้องประชุมชั้น 2 (พระยานคร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
119
นางสาวกชกร  ธีระเดชานนท์
ม.3
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายกิตติธัช  ถ้วยทองคำ
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงจันทนา  มัวนเงิน
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายจิรัฎฐ์  โฆษิตชัยวัฒน์
ม.1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงจิราพัชร  ทอดสนิท
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เหลืองอ่อน
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงเจสสิก้า  พาสซี่
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายเซนนิธ ลี  เอเวริ่งแฮม
ม.1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงญาณิศา  ชูดอกไม้
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายฐิติกร  ศรีขวัญ
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณภัสสรณ์  พินคง
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงณัฐชนก  เมธีกุล
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงณัฐชนันท์  เมธีกุล
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายณัฐดนัย  ดอกไม้ขาว
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายณัฐนรินทร์  เทียมเพชร
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายธนบัตร  ปิ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงธัญสุดา  บุญเรือง
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายธีธัช  ภัทรศิริกุล
ม.2
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงนงนภัส  แสนสุข
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายนิโคลา  อิริก
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายนิติพัฒน์  ศรีขาว
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงบัณฑิตา  เกตุทอง
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงปณาลี  บุญคุ้ม
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายปพน  บุณยนิตย์
ม.1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงปิยพัชร  ด้วงมีเดช
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงพรรณวร  ปานสง่า
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงพรวดี  มิตรชอบ
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายพศุตม์  ร่วมชาติ
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงพัชรี  นันตะวงษ์
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงพิชญาภัค  หลักพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายพีรัช  นาคบุณยพัต
ม.1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงภัณฑิรา  นารอด
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงภัททิยา  ประกอบชาติ
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงภัททิรา  เขียวกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายภาคภูมิ  เลียนเตี๊ยะ
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ ห้องประชุมชั้น 2 (พระยานคร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
154
เด็กชายภูมิยศ  เตียวไพสิฐพงษ์
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงวรกานต์  ไชยรัตน์
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายวรวิช  อทิศวรธนา
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายวรากร  กิมกง
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายวิลเลี่ยม ดนุนันท์  แฮงส์
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงศิริตา  อยู่เจริญ
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงสุญดา  ตั้งฤทัยภักดิ์
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงอชิรญา  โฆษิตชัยวัฒน์
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงอมริสา  ราอี
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงอังควิภา  ช่างจำ
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงอัญชลี  คงถนอม
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ อาคารสีชมพู ชั้น 1 ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
165
เด็กหญิงกอบแก้ว  เขียวอิ่ม
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงกาญจนภัทร  สิงห์คาร
ป.6
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายกิตติสุทธิ์  ใจชื้น
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงขวัญรตา  อุตมาน
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายจักรธร  หงี่อ้น
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายจักรภัทร  บุญลอย
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงจันทกานต์  คล้ายแก้ว
ป.6
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ภู่ระย้า
ป.6
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงจิรัชญา  ใจตรง
ป.5
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงจีรนันท์  ชูชื่น
ป.5
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงโชติรส  ปฐมกนกพงศ์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงญาณิศา  ผลแก้ว
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงฐิตาภา  เชิดฉิ่ง
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงณตะวัน  ขำสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายณวภัทร  บุญเฉลียว
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เมธาแสนโพธา
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงณัฐธิดา  รื่นรวย
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงณัฐพัชร์  คำผา
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์ชูกลิ่น
ป.5
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายณัฐวรรธน์  ปิ่นชุมพลแสง
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงณิชาภา  กลัดสุข
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายธนกร  ฉัตราณฐกร
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายธนกร  วิชิตธารารักษ์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงธนาภา  สุวัต
ป.5
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงธนารีย์  โซนี่
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงธัญชนก  เล้ายะรัตน์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงธัญพัศร์  ประสิทธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงธันย์ชนก  เกิดผล
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายธีรวุฒิ  บุญสีออ
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายธุววิช  ชักนำ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายบ๊อบ ธีรศักดิ์  ลิช
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายปรเมศ  เอี่ยมสมชาติ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงปริยากร  อนุสรณฺพานิช
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงปุณณาสา  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงพรนภัส  กรรณเทพ
ป.5
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ อาคารสีชมพู ชั้น 1 (ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 2) โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
200
เด็กหญิงพลอย  ลีลายนะ
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายพศวีร์  บิเซ็ท
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงพิชชาภา  ศักดานุภาพ
ป.5
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงพิมพ์นารา  พุฒิประภา
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญญาหาร
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงมนฤญช์  วีรดิษฐกิจ
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เจริญดง
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงวชิรญาน์  ใสแก้ง
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงวริศรา  ภู่มาลา
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงวริศรา  วิมุติกร
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายวิทวัส  วัฒนากร
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงสุชานันท์  ศิริพิศ
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงสุทัตตา  บัวไสว
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายสุวิจักขณ์  พิมพ์สร
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงสุวิชาดา  ก่ำดี
ป.5
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงอภิชญา  มหึมา
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายอังกูร  ฟาวเล่อร์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์