ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ ห้องประชุมชั้น 3 (สามพระยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ธนจิรดา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนภพรรณ  ศิลปี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  อิ่มทั่ว
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกฤติมา  สีหาพรม
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
5
เด็กชายก้องภพ  ธีรานนท์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญ์ภวิภา  ลิ้นทอง
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
7
เด็กชายกันตภณ  มุสิกลัด
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกันติชา  ศรีภาวินทร์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
9
เด็กชายกานต์ติพัส  ทวีภัทรพงศ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตติภพ  บุญวานิช
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงเกวลิน  นามแสง
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงขัตติยา  อ่อนอำไพ
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
13
เด็กชายเขมณัฏฐ์  รัศมีลิ่มทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
14
เด็กหญิงครองขวัญ  สมโภชน์
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
15
เด็กชายคุณัชญ์  วิสิฐธนวรรธ
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
16
เด็กชายจักลินทร์  ทองตาม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจิดาภา  ดำรงปัทมา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
18
เด็กชายจิรเชษฐ์  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิรวรรณ  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิรัชญา  พันธุ์ศรี
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิพูนพันธ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงฉันท์ชนก  เหล่าเร่ง
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
23
เด็กชายชนพล  มีจั่นเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
24
เด็กชายชนาธิป  ตันนิกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกุุยบุรี(วัดวังยาว)
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชมภูนิกข์  สินธีรประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชลกนก  ตรงพร้อมสุข
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
27
เด็กชายชวนากร  สมปัญญา
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
28
เด็กชายชวยศ  อนุรักษ์วงศ์ศรี
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชวิศา  เสือเหลือง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
30
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญเกีย
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปาน้อยนนท์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  หาญสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฏฐา  อินทรประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
34
เด็กชายณัฐกิตต์  ช่างไม้
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฐธยาน์  โฆษิตชัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ ห้องประชุมชั้น 3 (สามพระยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายณัฐพล  ท้วมพงษ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัฐวดี  เปลี่ยนวงศ์เช้า
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
38
เด็กชายณัฐวุฒิ  แย้มจ่าเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทัพพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณิชาวีร์  ฐิติเลิศวรชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
41
เด็กชายตรีศูรย์  ธานี
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงถาวรีย์  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
43
เด็กชายธนกฤต  กันตพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
คณิตประถม
44
เด็กชายธนกฤต  วิจุนัง
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
45
เด็กชายธนดล  ปาน้อยนนท์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
46
เด็กชายธนพนธ์  นวลผ่อง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
47
เด็กชายธนพนธ์  รัตนะธาดา
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
48
เด็กชายธนพล  ตั้งฤทัยภักดิ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
49
เด็กชายธนวรรต  วารีล้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
50
เด็กชายธนากร  แซ่จัน
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
51
เด็กชายธนินท์ธร  หอสกุล
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงธนิศา  ไทรย้อย
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
53
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ปุรินทราภิบาล
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
54
เด็กชายนพณัฐ  คงขำ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
55
เด็กหญิงนภัสภรณ์  ขันมณี
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
56
เด็กชายนรภัทร  ทัพไชย
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
57
เด็กหญิงนันท์นภัส  เทียมเทศ
ป.5
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงนันท์นลิน  ส่องรอบ
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงนันทิช  วุฒิวงศ์อังคนา
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงนีรนุช  ตั้งฤทัยภักดิ์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
61
เด็กชายเนติวิทย์  จันทร์สิริรักษ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงปทิตตา  มาดี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
63
เด็กชายปรมี  ราอี
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
64
เด็กหญิงประกายกาญจ์  ปานนิมิตจิตสมาน
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงปราณปริยา  ตั้งฤทัยภักดิ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงปราณปริยา  เทียมเทศ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงปรียาภรณ์  จิรยุทธนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงปิยมาภรณ์  เอี่ยมบุตรลบ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
69
เด็กชายปุณหรัตน์  นิยมพันธุ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
70
เด็กชายพงศกร  กำเนิดแก้ว
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ ห้องประชุมชั้น 3 (สามพระยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายพนธกร  ประดิษฐ์ศิริงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
72
เด็กหญิงพนารัตน์  อุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
73
เด็กหญิงพรปวีณ์  จันทร์ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
74
เด็กชายพลรักษ์  อากาศภา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
75
เด็กหญิงพัชรนันท์  วิเศษสมบัติ
ป.5
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
คณิตประถม
76
เด็กหญิงพัทธนันท์  ปราณอมรกิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
77
เด็กชายพิชาญ  โพธิทัด
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
78
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เยือร์เกนส์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
79
เด็กชายพิสิฏฐ์พล  เจริญธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
80
เด็กหญิงพีรชา  ศรัณยพงศกร
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงพีรดา  จุลเจิม
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงภัชชญามณ  ทองตัน
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
83
เด็กชายภาธร  ปราณพานิชกิจ
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
84
เด็กชายภาวัต  เขมรัตนชัย
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงภูฟ้า  สุรชิต
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
86
เด็กหญิงมนัญญา  นกแก้ว
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
87
เด็กชายเมธาวิน  แซ่ตั้น
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
88
เด็กชายรฐนนท์  มานะธรรมกมล
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงรสริน  พลอยเกลื่อน
ป.5
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงเรเบคคา เกวลิน  โฟเกล
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิตประถม
91
เด็กชายวรพงษ์  คงมั่น
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงวรัญญา  ศรีทองคำ
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงวิมลสิริ  นาคน้อย
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงวีณตา  อยู่เจริญ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
95
เด็กชายศรัณชัย  วิชิตธารารักษ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงศรัณยา  โกสมศรี
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
97
เด็กหญิงศิริขวัญ  ตั้งอติเมธา
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
98
เด็กชายศุภกฤษณ์  อ่วมสำอางค์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
99
เด็กหญิงศุภิสรา  เกลี้ยงกลม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
100
เด็กชายสกลวรรธน์  วณิชธนภัทร
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
101
เด็กหญิงสรชา  ตาคำ
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
102
เด็กชายสรวิศ  ตรีอินทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
103
เด็กหญิงสวิตตา  ธนะกมลประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
104
เด็กหญิงสุณัฎฐณิชา  แสงรุ้ง
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
105
เด็กชายสุทธิชัย  สายสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ ห้องประชุมชั้น 3 (สามพระยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงสุธาทิพย์  กิ่งเกตุ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
107
เด็กหญิงสุธิชา  ตาลใช้
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
108
เด็กหญิงสุพิชชา  เชื้อชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
109
เด็กหญิงสุภาวดี  อมรทวีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
110
เด็กชายเสกสรร  สมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงโสรยา  ศิลปธรรม
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
112
เด็กหญิงอโณทัย  ช่างไม้
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงอนัญญา  บำรุงพืช
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงอนุสรา  เพชรประดับ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
115
เด็กชายอภิมุข  จักษุดุลย์
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
116
เด็กหญิงอริสรา  พูลสมบัติ
ป.6
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงอโรชา  น้อยเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
คณิตประถม
118
เด็กหญิงอัญชิสา  จินดาเรืองชัย
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ ห้องประชุมชั้น 2 (พระยานคร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
119
นางสาวกชกร  ธีระเดชานนท์
ม.3
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายกิตติธัช  ถ้วยทองคำ
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงจันทนา  มัวนเงิน
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายจิรัฎฐ์  โฆษิตชัยวัฒน์
ม.1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงจิราพัชร  ทอดสนิท
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เหลืองอ่อน
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงเจสสิก้า  พาสซี่
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายเซนนิธ ลี  เอเวริ่งแฮม
ม.1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงญาณิศา  ชูดอกไม้
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายฐิติกร  ศรีขวัญ
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงณภัสสรณ์  พินคง
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงณัฐชนก  เมธีกุล
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงณัฐชนันท์  เมธีกุล
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
132
เด็กชายณัฐดนัย  ดอกไม้ขาว
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายณัฐนรินทร์  เทียมเพชร
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายธนบัตร  ปิ่นแก้ว
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงธัญสุดา  บุญเรือง
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายธีธัช  ภัทรศิริกุล
ม.2
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงนงนภัส  แสนสุข
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายนิโคลา  อิริก
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายนิติพัฒน์  ศรีขาว
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงบัณฑิตา  เกตุทอง
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงปณาลี  บุญคุ้ม
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายปพน  บุณยนิตย์
ม.1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงปิยพัชร  ด้วงมีเดช
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงพรรณวร  ปานสง่า
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงพรวดี  มิตรชอบ
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายพศุตม์  ร่วมชาติ
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงพัชรี  นันตะวงษ์
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงพิชญาภัค  หลักพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
149
เด็กชายพีรัช  นาคบุณยพัต
ม.1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงภัณฑิรา  นารอด
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงภัททิยา  ประกอบชาติ
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงภัททิรา  เขียวกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายภาคภูมิ  เลียนเตี๊ยะ
ม.2
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ ห้องประชุมชั้น 2 (พระยานคร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
154
เด็กชายภูมิยศ  เตียวไพสิฐพงษ์
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงวรกานต์  ไชยรัตน์
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายวรวิช  อทิศวรธนา
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
157
เด็กชายวรากร  กิมกง
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายวิลเลี่ยม ดนุนันท์  แฮงส์
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงศิริตา  อยู่เจริญ
ม.1
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงสุญดา  ตั้งฤทัยภักดิ์
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
161
เด็กหญิงอชิรญา  โฆษิตชัยวัฒน์
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงอมริสา  ราอี
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงอังควิภา  ช่างจำ
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงอัญชลี  คงถนอม
ม.3
โรงเรียนรักษ์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ อาคารสีชมพู ชั้น 1 ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
165
เด็กหญิงกอบแก้ว  เขียวอิ่ม
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงกาญจนภัทร  สิงห์คาร
ป.6
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
167
เด็กชายกิตติสุทธิ์  ใจชื้น
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงขวัญรตา  อุตมาน
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
169
เด็กชายจักรธร  หงี่อ้น
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
170
เด็กชายจักรภัทร  บุญลอย
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงจันทกานต์  คล้ายแก้ว
ป.6
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ภู่ระย้า
ป.6
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงจิรัชญา  ใจตรง
ป.5
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงจีรนันท์  ชูชื่น
ป.5
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงโชติรส  ปฐมกนกพงศ์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงญาณิศา  ผลแก้ว
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงฐิตาภา  เชิดฉิ่ง
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงณตะวัน  ขำสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
179
เด็กชายณวภัทร  บุญเฉลียว
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เมธาแสนโพธา
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงณัฐธิดา  รื่นรวย
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงณัฐพัชร์  คำผา
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์ชูกลิ่น
ป.5
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
184
เด็กชายณัฐวรรธน์  ปิ่นชุมพลแสง
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงณิชาภา  กลัดสุข
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
186
เด็กชายธนกร  ฉัตราณฐกร
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
187
เด็กชายธนกร  วิชิตธารารักษ์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงธนาภา  สุวัต
ป.5
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงธนารีย์  โซนี่
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงธัญชนก  เล้ายะรัตน์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงธัญพัศร์  ประสิทธิพงศ์
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงธันย์ชนก  เกิดผล
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
193
เด็กชายธีรวุฒิ  บุญสีออ
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
194
เด็กชายธุววิช  ชักนำ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
195
เด็กชายบ๊อบ ธีรศักดิ์  ลิช
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
196
เด็กชายปรเมศ  เอี่ยมสมชาติ
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงปริยากร  อนุสรณฺพานิช
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงปุณณาสา  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงพรนภัส  กรรณเทพ
ป.5
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ณ อาคารสีชมพู ชั้น 1 (ห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 2) โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
200
เด็กหญิงพลอย  ลีลายนะ
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
201
เด็กชายพศวีร์  บิเซ็ท
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงพิชชาภา  ศักดานุภาพ
ป.5
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงพิมพ์นารา  พุฒิประภา
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุญญาหาร
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงมนฤญช์  วีรดิษฐกิจ
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงรัชนีวรรณ  เจริญดง
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงวชิรญาน์  ใสแก้ง
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงวริศรา  ภู่มาลา
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงวริศรา  วิมุติกร
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
210
เด็กชายวิทวัส  วัฒนากร
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงสุชานันท์  ศิริพิศ
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงสุทัตตา  บัวไสว
ป.6
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
213
เด็กชายสุวิจักขณ์  พิมพ์สร
ป.5
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงสุวิชาดา  ก่ำดี
ป.5
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงอภิชญา  มหึมา
ป.4
โรงเรียนรักษ์วิทยา
วิทย์ประถม
216
เด็กชายอังกูร  ฟาวเล่อร์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดหัวหิน
วิทย์ประถม