ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.1/1 อาคารสัตตบงกช (อาคาร 4 ชั้นชายทะเล) ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  เทียมพันธ์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกวินทร์  วงศ์ผาติกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกษมา  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกันตพัฒน์  พวงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกันตวิชญ์  บุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกิตติพล  ศุภกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกุลธรา  วิชัยดิษฐ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกุลิสรา  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงเกวลิน  การะเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงขวัญชนก  สารพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงเขมนิจ  เจียมจรัสรังษี
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงจรรณจิรา  คล้ายเรไร
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงจอมขวัญ  พรหมเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายจักรินคณิต  นกเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายจิรพัฒน์  ปัญจมาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงจุฑามาศ  ยืดยาว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงเจนจิรา  ทองลิ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงชญาดา  วัดโลก
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายชญานนท์  ช่วยพันธ์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายชนาธิป  กูลการขาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงชนิดาภา  ไชยขันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงชลธาร  เรืองสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายชาคริสต์  ทองเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงชาลิสา  ขวัญยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายชุติศรณ์  ธัญญเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงโชติกา  ยับอารี
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายโชติณัฏฐ์  สร้อยระย้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงญาณินท์  พิมสอ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงฐิตญาภา  มีแก้ว
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงฐิติวรดา  บัวเกตุ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายฐิติวัฒน์  พรสุวรรณโชค
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงฐินิชา  ชมอินทร์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงณหทัย  หทัยรัตนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงณัฏฐ์กชพร  ชวัลสิริกุลธรา
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายณัฐพศุตม์  ชวัลสิริกุลธรา
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.1/2 อาคารสัตตบงกช (อาคาร 4 ชั้นชายทะเล) ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐวลัย  ภู่พิจารณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงณัฐษิญา  ประมงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธฺ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงดาวรวงแก้ว  สาธิตศานนท์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงเด็กหญิงจุฑามณี  ศรีเพียงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายทินกร  สุวรรณนาวา
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงแทนขวัญ  ทองสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายแทนคุณ  ตุ้มน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายธนกฤต  ไชยเทพ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงธนพร  บุญมีพิพิธ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายธนพล  สุขุมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงธนภรณ์  เจริญลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงธนัชพร  ตันติศรียานุรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายธนาคม  เพ็ชรัตนกุล
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายนนทกช  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายนพวิทย์  รัตนพงศ์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายนราวิชญ์  แดงประวัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงนาตยา  ดีรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงนาตาชา  ยาดอร์
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงน้ำผึ้ง  พยัคฆกุล
ป.6
เทศบาลวัดธรรมิการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายนิธิพัฒน์  เกษมสุขไพศาล
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายบุลวัชร  นาคเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายปกรณ์  ไทรบัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายปฏิญญา  อินทร์ดวง
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายปฏิภาณ  บำรุงสุข
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงปพิชญา  ศรีรอด
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงปภาวรินท์  แก้วนวล
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายปรมัตถ์  เกาะแก้ว
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายปรเมษฐ์  หินศรี
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงประทุมมาส  อัดแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงปัณณธร  นุ่มพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงปานตะวัน  ผิวผ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงปารจรีย์  ลอยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายปารินทร์  สระวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.1/3 อาคารสัตตบงกช (อาคาร 4 ชั้นชายทะเล) ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงปาลิตา  แดงสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงปีย์รดา  หัสมี
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายพงษ์สพัฒน์  อยู่ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงพรนภัส  ธนาโรจน์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงพรรณพฤกษา  ศาลากลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายพสธร  ลิ้มอรุณรักษษ์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงพอเพียง  กุลโลหะมงคล
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงพัฒชิญา  ถนอมวัง
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงพิชญาภา  ชูสม
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงพิยดา  ไทยน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วมูล
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายพุฒิพัทธ์  ภู่งาม
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายภัทรกร  จันทร์แย้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงภัทรวรรณ  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายภาณุวิชญ์  ภู่งาม
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายภาณุวิชญ์  ฤทธิ์บัว
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงภิไลวรรณ  จงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายภูกฤษ  อิงพลังษีกุล
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงภูมิภัทร์ศยา  ขนาบแก้ว
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายภูริณัฐ  เขมมารัตน์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายภูวนัตถ์  วัฒโนภาษ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงมณีรัตน์  ทัดแก้ว
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงมัฌชิมา  สีนวนชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายมัธกร  บุญประสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงมิลลดา  กันธาทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายยศกร  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายรพีภัทร  แสงมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายรัชชานนท์  เผือกสม
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายรัชชานนท์  หูทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงรัชนีกร  เณรวงษ์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงเรือนไทย  แดงเครือ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายวงศกร  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายวรเมธ  เมืองเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายวรัทยา  สละสำราญ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.1/4 อาคารสัตตบงกช (อาคาร 4 ชั้นชายทะเล) ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงวริยา  บับพาน
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงวริศรา  เยี่ยมศิริ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายวัชรวิทย์  พัดจาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงวาฤษฎา  อมรปิยะกฤษฐ์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงวิชญาพร  ฐิติเจริญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายวิชยุทธ  เจริญมฤคทัต
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงวิยะดา  สุวรรณชาตรี
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงศรุตา  เพ็งศิริ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงศลีกาญจน์  สุขอนุเคราะห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายศุภกร  สมุทรผ่อง
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายศุภวิชญ์  อัดแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงสเตฟานี  เป็นเอม
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายสรวิชญ์  จงศิริวิรัตนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายสรวิชย์  กลิ่นหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายสิรภพ  กาญจนรัตน์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายสิรภพ  วัชรรัณฑ์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงสุธิดา  จันทรวัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงสุพิชชา  อินทร์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงสุภัทรวดี  เทศทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงสุภัสสรานัน  รอดพยันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงสุมิณตรา  คุ้มมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงสุวชา  ฉิมเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายหัสศรัณย์  กาญจนรัตน์
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายอธิภัทร  พ่วงลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงอนิสรา  คณโฑทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงอภิญญา  กลั่นภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงอภิสรา  รักโรย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงอมลธีรา  จันทร์เสน
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายอริยพล  เทียบทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงอริสรา  จิตต์บำรุงสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงออมบุญ  หลิบนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายอัครินทร์  หัตถา
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงอัจฉรา  เกิดลาภ
ป.6
เทศบาลวัดธรรมิการาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงอัยลิยาอ์  หมินก้าหรีม
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายเอกสิทธิ์  เชื้อชาย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.4/1 อาคารสัตตบงกช (อาคาร 4 ชั้นชายทะเล) ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
นางสาวกชมน  ทาทอง
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายกฤษฏิเศรษฐ์  บัณฑิตคุณานนท์
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงกัญญาณํฐ  บุญมา
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายเขมณัฏฐ์  เสาวมล
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงคีตภัทร  คลังทรัพย์
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงชนากานต์  เตือนวีระเดช
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายชยังกูร  แก้วมีศรี
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายเซอนี่  นาโมรา วิเลย์
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงญิญณญา  แก้วเครือ
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงณภพร  จงเอกวุฒิ
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายณัฐปคัลภ์  เพชรน้อย
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายณัฐวุฒิ  ตู้บรรเทิง
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายเดวิดส์  ฮัลวาร์ เจนสัน
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายตรีเทพ  เจียมจริยา
ม.1
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
นายธนภัทร  สนธิ
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
นางสาวธัญพิชชา  น้ำจันทร์
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายนวพล  นิฤนาท
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
นายนัฐพล  รวยภิรมย์
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงนิศามณี  แซ่ลี้
ม.2
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงบุญญารักษ์  พ่วงอำไพ
ม.2
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงประภัสศร  อ่อนอิ่มศรี
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงปิยะธิดา  ภู่ระหงษ์
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงพชรวรรณ  สร้อยดอกไม้
ม.2
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายพรเทพ  สังข์สิงห์
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงพรสรวง  อินทรสมมุติ
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงพรหมพร  พรหมประดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงพลอยชมพู  โตมอญ
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายพิรุณ  เจียมจรัสรังษี
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายพีรณัฐ  ประกอบวณิชกุล
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงเพชรรัชต์  อรัญ
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ขำแก้ว
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงเพียงขวัญ  ศุภกิจธนวัฒน์
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงภชรดา  อัลเนอร์
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายภาสกร  ปั้นเงิน
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายรพีภัทร  โซวเซ้ง
ม.2
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.4/2 อาคารสัตตบงกช (อาคาร 4 ชั้นชายทะเล) ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
นายรวิช  ซิงห์
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายรสศรัณย์  กาญจนรัตน์
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายลีโอ พีรดนย์  หอมดอก
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายลุค  ยัง
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงวรัญญกานต์  คงพสิษฐ์พร
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญมา
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายศุภณัฐ  วีระกูล
ม.1
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงเศรษฐินันท์  บัณฑิตคุณานนท์
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
นางสาวสุชญา  เพชรนิล
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายสุธรรม  วิยะเศษ
ม.2
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายสุรวิศ  มีบำรุง
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายอชิรัฐ  มีเวที
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงอภิชญา  เนื้อจีน
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายอภิรักษ์  บัวทอง
ม.2
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
นายอริย์ธัช  คงพสิษฐ์พร
ม.3
โรงเรียนอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
นายอเล็ก เพชรน้ำหนึ่ง  อันเดร เรเนียร์
ม.3
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายอัศจรรย์  อุตมะ
ม.2
โรงเรียนกิตติคุณ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.4/3 อาคารสัตตบงกช (อาคาร 4 ชั้นชายทะเล) ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
193
เด็กหญิงกชกร  จันทร์สงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงกชกร  หลักโลก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงกชพร  จงใจรักษ์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงกนกชนก  อ่องคล้าย
ป.5
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงกนกพิชญ์  จันทร์วาสน์
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงกนธิชา  หวานเสนาะ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงกรกนก  คนไว
ป.6
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงกฤตกมล  ฟุ้งเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงกฤติยาพร  รอดกลาง
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงกัญญ์ภัทร์  จันทร์สุหร่าย
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายกันตินันท์  กุลจิตติจรรยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงกัลยกร  หลักโลก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงกาญติยา  กาญจนะ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงกานต์ธีรา  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายกิตติธัช  พะโยม
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงกุลณสร  กลิ่นนาคธนกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงกุลพร  ภัทรพงษ์บวร
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงเกศินี  กวมทอง
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายโกวิท  คล้ายคลึง
ป.6
เทศบาลวัดธรรมิการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายไกรวิชญ์  คงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงเขมิกา  โคกชู
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายคมกฤช  กำเนิดสูง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายคุณกร  กัณฐัศแก้ว
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงคุณัญญา  แพใหญ่
ป.5
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายเค็นเน็ธ นนทกร  ลอนดอน
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงจิรประภา  ฝ่ายฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายจิรโรจน์  มินโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เอี่ยมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  บุญชู
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงชญานิษฐ์  คชพลายุกต์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงชนกนันท์  ปฐมพงศานนท์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงชนกันต์  แดงประวัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทับซ้อน
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงชนิกานต์  หลักรอด
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงชนินาถ  ปฐมพงศานนท์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.4/4 อาคารสัตตบงกช (อาคาร 4 ชั้นชายทะเล) ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
228
เด็กชายชยพล  วงศ์จิรรัตน์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายชยางกูร  แก้วเจริญ
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงชลิดา  เชิดชม
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายชัยณรงค์  ทองสังข์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงชาคริยา  ชลรัตน์อมฤต
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงชาลิสา  โสนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายชินกฤต  เหมาะสม
ป.6
เทศบาลวัดธรรมิการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายชินภัทร  อินทรศิริ
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายโชคชัย  มาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายญาณพัทธ์  คงขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายญาณพันธ์  ยิ่งเกียรติกุล
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงญาณินทร  รักธรรม
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายฐปนวัฒน์  จิรธรรมาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายฐากร  อิ่มทรัพย์สังวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงณกมล  สุวรรณหงส์
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายณฐกร  ทิศษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงณฐปกร  งามปิยะกุล
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงณัชชา  อุ่นเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงณัฏฐ์ชา  ปานเมือง
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชัยสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พานทอง
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุกภูษา
ป.6
เทศบาลวัดธรรมิการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงณัฐชา  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงณัฐณิชา  เจริญสุข
ป.6
เทศบาลวัดธรรมิการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงณัฐณิชา  นันทจินดา
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงณัฐณิชา  พานทอง
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายณัฐดนัย  ศรีเล็ก
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายณัฐดนัย  สฤษฏ์โศภิตพร
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงณัฐนรี  พรหมเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงณัฐพัชร์  สุริยศศิธร
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายณัฐภัทร  กาญจนรัตน์
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงณัฐภัทร  เซ่งฮวด
ป.6
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงณิชาภัศ  กิระวิทยา
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายดิแลน  ยัง
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงทิพย์กนก  ปลอดโปร่ง
ป.5
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.4/5 อาคารสัตตบงกช (อาคาร 4 ชั้นชายทะเล) ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
263
เด็กชายธนดล  ดาษจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงธนพร  นิ่มนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายธนาธิป  นิ่มตระกูล
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงธมนวรรณ  หุ่นงาม
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงธยานิษฐ์  ลึกล้ำ
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายธวัชชัย  สุดา
ป.6
เทศบาลวัดธรรมิการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทร์เขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงธัญทิพ  ดวงมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงธัญพร  อินทรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงธัญวลัย  วัจนรัตนากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงธิดารัตน์  ศุภมิตร
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงธีรฉัตร  ศรีถม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายธีร์ธวัช  แจ่มนาม
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายธีรศักดิ์  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายธีระเดช  สุทธิอำพัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงนภัสสร  มีอินทร์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายนวพล  เทียมเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงนวรรณ  วัฒโน
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงนัฏฐาวดี  เมืองชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงนัทธมน  ศรีเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงนารดา  สว่างทั่ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงนิวาริน  เงินสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงนุตประวีณ์  มาภา
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงบัวสวรรค์  ศิริเชียงพิน
ป.6
เทศบาลวัดธรรมิการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงบุญฑริกา  มั่งมี
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงบุณณดา  ธันยพัตภร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงเบญจพร  ไชยคีรี
ป.5
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายปพนธีร์  ทองเรือง
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงปราณิสา  แซ่ขวย
ป.5
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงปริยากร  พรมสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายปรียวิศว์  จิตต์มนัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงปวริศา  แป้นกลม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงปวิตรา  โขมพัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายปัณณพัฒน์  จงเอกวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.5/1 อาคารสัตตบงกช (อาคาร 4 ชั้นชายทะเล) ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
298
เด็กหญิงปาณปวีณ์  แสงฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงปาณิสรา  ผดุงวงศ์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงปานตะวัน  เสียงใหญ่
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงปาริฉัตต์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงปิยาพัชร์  เพชรดี
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงปีวรา  เหมือนแท้
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงปุณณดา  จันทรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายปุณยวีร์  วังทะพันธ์
ป.6
เทศบาลวัดธรรมิการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงปุณยารัตน์  บุญอยู่
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงเปมิกา  สุขะนันท์
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายพงศกร  คล้ายนัทที
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายพชร  บุญมรกต
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงพนิตนันท์  เลิศธาดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงพรเกล้า  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงพรนภัท  อนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงพรพรหม  ผ่องใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายพรวิสิฐ  วิสิทธิ์ผ่องพิบูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายพรอนันต์  ลิมาลัย
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงพลอยแหวน  คล้ายเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายพลัฏฐ์  ทองสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายพศิน  พรหมลาศ
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงพัชรี  มีชิน
ป.6
เทศบาลวัดธรรมิการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงพัทธนันท์  คงกระพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงพัทธนันท์  อุณหะนันทน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงพิชชาภา  จิตต์งามขำ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงพิชามณฑ์  เขียวอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงพิณัฐกฤตา  ทองมี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงพิตยา  ดวงจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เพิ่มพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายพีรพล  แก้วอำไพ
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายพีรภัทร์  บรรดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงฟ้าใส  ปักสังคะเญย์
ป.6
เทศบาลวัดธรรมิการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายภพ  ศุภสรณ์ธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงภัทรนิดา  พิมสอ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงภัทรวดี  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.5/2 อาคารสัตตบงกช (อาคาร 4 ชั้นชายทะเล) ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
333
เด็กหญิงภัทรามาศ  สืบสาย
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายภานุวัชร์  สุวรรณนาวา
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายภานุวิชญ์  อรุณรัศมี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงภารุจี  บริบูรณ์เกษตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงภิญญดา  มโนชัยภักดี
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายภูริภัทร  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายภูรีรัช  บุตรอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงเมธาวี  เจียมจรัสรังษี
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายยศสรัล  กลิ่นสมหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงร้อยตะวัน  มากจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  แดงกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายรัฐนนท์  มิลินททัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงลลิตพรรณ  นุ่นรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายวงศกร  อิ่มทั่ว
ป.4
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายวธพร  เดชใหญ่
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงวนกาญจน์  ลิมปสถาพร
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงวรนน  นิลบดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงวรรณิสา  โคบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายวรวรรธน์  รพีพันธุ์เพียรเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายวรสรณ์  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงวรัญญา  พะลังเดช
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายวรัญญา  พิมพ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงวรางคณา  สันเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงวราลี  น้ำใจสุข
ป.5
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงวัลย์ลิกา  เมืองหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงวิลาสินี  ทองย้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงศตนันท์  มาลยาภรณ์
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงศิรดา  สิริตั้งไพศาล
ป.5
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายศิวกร  ฟุ้งเฟื้อง
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายศุภกฤต  มหานิยม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายศุภกิตติ์  เครือแตง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายศุภณัฐ  โหรา
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายศุภสัณห์  วิภาสวัชรโยธิน
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงศุภากร  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนธนาคารออมสิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายเศรษฐพงศ์  งามน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ณ ห้อง ป.5/3 อาคารสัตตบงกช (อาคาร 4 ชั้นชายทะเล) ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
368
เด็กชายสรศักดิ์  ครุฑเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงสวิชญา  ชูแก้ว
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายสิทธิรัตน์  ทองศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายสิปภาส  โรบินสัน
ป.5
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายสิรวิชญ์  รัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายสิริวิลาศ  เก่งตรง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงสุพิชญา  เอี่ยมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงสุภาวินี  เกตุระหงษ์
ป.6
โรงเรียนอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงสุมินตา  ยินดีโภชน์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองลอย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงอธิชา  ผอูนรัตน์
ป.4
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงอนัญญา  ชูนาคา
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงอนันตญา  ชุมแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายอภิวิชญ์  ธวัชดำ
ป.5
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงอรกัญญา  จารุลักขณา
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงอรวรรณ  สายสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงอริสา  รื่นเกษม
ป.6
โรงเรียนบางสะพาน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงอารดา  เยื่อใย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงอินท์ชลิตา  ภู่เต็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงไอรินลดา  ไกรสินเรืองกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์