ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง 5202 ชั้น 2 อาคาร 5(อบจ.) โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงKeyu  Zheng
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชนันท์  ตลับทอง
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชพร  ดีมีชัย
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกนุช  น้อยศรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลชนก  นิลเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลทิพย์  แทบทาม
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
7
เด็กชายกรกช  มั่นใจอารย์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรณิศา  เริงพงศ์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกรภัทร์  คิดเหมาะ
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกรภัทร์  ทิพย์สุราษฎร์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกรรณิการ์  ผิวผาผล
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
12
เด็กชายกรวิชญ์  ลอดทะพร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤตยชญ์  สุขถาวร
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกฤติยาณี  ปราชญ์มนตรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกฤษฎาภา  สุขแสง
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤษฏ์  วัฒนจรูญโรจน์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤษณ์  พรเรืองวงศ์
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
18
เด็กชายกวินเทพ  ฉิมมา
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
19
เด็กชายกวินพัฒน์  พัฒน์เดชานันท์
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
20
เด็กชายกษิดิส  ชุมวงศ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัญญ์นภัส  กันอยู่
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัญญภัส  สืบจากศรี
ป.4
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัญญาภัค  กวยเหม
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
24
เด็กชายกันต์กวี  อริยสุนทร
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
25
เด็กชายกันตพงศ์  กำจาย
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
26
เด็กชายกันตพงศ์  คล้ายนิล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
27
เด็กชายกันติทัต  คล้ายนิล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกันยาวีร์  ชูแสง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกัลยกร  นิลจินดา
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกัลยรัตน์  นาคาบดี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
31
เด็กชายกาจพศ  เคยสนิท
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกานต์สินี  เจียมใจงาม
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
33
เด็กชายกิตติกร  ราชบุรี
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
34
เด็กชายกิตติพศ  ชินวรกิจกุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
35
เด็กชายกิตติภัค  ทองดี
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง 5203 ชั้น 2 อาคาร 5(อบจ.) โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกิตติยา  เชื้อทอง
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
37
เด็กชายกิตติศักดิ์  กองเกียรติวานิช
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
38
เด็กชายกิตติศักดิ์  นาคพล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
39
เด็กหญิงกุลจิรา  อึ๊งทอง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
40
เด็กหญิงกุลธิดา  ศิริโก
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
41
เด็กหญิงกุลศิริภัค  ราชรินทร์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
42
เด็กชายเกศศักดิ์  ตีระวรานันท์
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงขวัญนิตา  แก้วศรีทา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
44
เด็กหญิงเขมกร  ทองดี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
45
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  เผือกนำผล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
46
เด็กชายคฑาเทพ  ไสยรส
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
47
เด็กชายคณวัฒน์  นุ่มโต
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
48
เด็กชายคเณศปกรณ์  เกิดทิน
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
49
เด็กชายคธา  พัฒนวราภรณ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
50
เด็กหญิงครองขวัญ  เฉลิมสุข
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
51
เด็กชายคริษฐ์  สวัสดิ์สาลี
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
52
เด็กชายคุณาธิป  กันฟัน
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจตุพร  มาเสม
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงจรัญดา  ลัคนเลิศประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
55
เด็กชายจักรพงษ์  ภักดี
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
56
เด็กชายจักรพัฒน์  จิตตเสถียร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
57
เด็กหญิงจาณิศา  กอร่ม
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงจิดาภา  สีระสา
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
59
เด็กชายจิรกิตติ์  อัครพิพัฒน์กุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
60
เด็กชายจิรพันธ์  กำสมุทร
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
61
เด็กหญิงจิรภัทร  แสงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
62
เด็กหญิงจิรภิญญา  สมศรี
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
63
เด็กหญิงจิรัชยา  สมพงษ์สวีสดิ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
64
เด็กหญิงจิรัญญา  โชควชิรกานต์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
65
เด็กหญิงจิราณี  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
66
เด็กชายจิรายุ  เปรมปรี
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
67
เด็กชายจุลสิธร  เจ้หนูด้วง
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
68
เด็กชายเจตชสฤษฎิ์  ทิพย์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
69
เด็กหญิงชญาดา  บรรณวัฒน์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
70
เด็กหญิงชญานิน  เขียวเขิน
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง 5204 ชั้น 2 อาคาร 5(อบจ.) โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชญาภา  เทพวงศ์
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงชธิตา  มุ่งนิรันดร์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
73
เด็กชายชนบดี  ปิ่นศรี
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงชนม์ชนก  สุวรรณทัพ
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
75
เด็กชายชนัชญ์กรณ์  ดีดา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
76
เด็กหญิงชนัญขิตา  สายพิมพ์พงษ์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงชนัญชิดา  ชาววังฆ้อง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
78
เด็กหญิงชนาภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
79
เด็กหญิงชนิกานต์  นาคฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
80
เด็กชายชโนดม  ลิสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
81
เด็กชายชยพล  แสงเพลิง
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
82
เด็กชายชยานนท์  ทองคง
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงชลพร  ปิยะธรรมกุล
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
84
เด็กหญิงชลลดา  จีนไชยศรี
ป.6
โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น)
คณิตประถม
85
เด็กหญิงชลัยรัตน์  ไอศุริยกรเทพ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
86
เด็กหญิงชลิตา  พรหมมา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
87
เด็กหญิงชวัลนุช  พรหมรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
88
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  อุทยารักษ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
89
เด็กชายชัด  -
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
90
เด็กชายชัยภัทร  ทองเดิม
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
91
เด็กชายชาตโยดม  สันตะ
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงชิญารัตน์  วิภูสิราทิพย์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
93
เด็กชายชินดนัย  พูลผล
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
94
เด็กชายชินภัทร  เฉลิมเมือง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
95
เด็กชายชินาธิป  มีปิด
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
96
เด็กชายชิษณพงศ์  ศรีรัฐวัฒนากูล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
97
เด็กชายชิษณุพงศ์  เหมไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณิตประถม
98
เด็กชายชีวิน  คำจีน
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
99
เด็กหญิงชุติมาณ์  ตั้งธรรมธิติ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
100
เด็กหญิงโชติกา  จั่นวิลัย
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
101
เด็กชายเซน  สัตตะนิชญ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
102
เด็กหญิงญาณินท์  โงนรี
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
103
เด็กหญิงญาดา  จุฑาพันธ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงญานิษา  นวลหุน
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
105
เด็กชายฐพชรพล  เฉลยภาพ
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง 5205 ชั้น 2 อาคาร 5(อบจ.) โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงฐานิสร  ปันชัยสงค์
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
107
เด็กหญิงฐิตารีย์  สีหธนจินดา
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
108
เด็กชายฐิติโชติ  ทับแสง
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
109
เด็กหญิงณกัญญา  รังษีสม
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
110
เด็กชายณฐกร  จิ๋วเจริญ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
111
เด็กชายณฐกร  สมัครการ
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงณฐพร  ทองอิ่ม
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
113
เด็กหญิงณฐพร  ปาณะลักษณ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
114
เด็กหญิงณฐภากร  พชรกิจหรัญ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
115
เด็กชายณฐมน  เที่ยงเจริญ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
116
เด็กหญิงณฐมน  นิลสนธิ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
117
เด็กหญิงณพัชญา  เอื้อสุกิจวัฒนา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
118
เด็กชายณพัฐกรณ์  ชนะพาท์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
119
เด็กชายณภัทร  สหชัยยันต์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
120
เด็กหญิงณศิธาร  สีตา
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
121
เด็กหญิงณัชชา  ตั้งตระการพงษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
122
เด็กชายณัชพล  สวัสดิ์นที
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
123
เด็กชายณัชพล  สีดาคุณ
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
124
เด็กหญิงณัฎฐพิชา  เจริญผล
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  สนเปล่งศรี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
126
เด็กชายณัฏฐนันท์  ศรีสงคราม
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงณัฏฐิกา  ชัยบุญมา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
128
เด็กหญิงณัฐกมล  อั้งเต้ง
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
129
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เดชะดี
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
130
เด็กชายณัฐจิระพงศ์  มาปก
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
131
เด็กชายณัฐชนน  ทันประโยชน์
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
132
เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  จันทร์ฉาย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
133
เด็กหญิงณัฐชนากานต์  ลูกแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
134
เด็กหญิงณัฐชยา  เวียงทอง
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
135
เด็กหญิงณัฐฐาพร  กิติประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
136
เด็กหญิงณัฐฐิญา  พานทอง
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
137
เด็กหญิงณัฐณิชา  เทพบุตร
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
138
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประทุมพงษ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
139
เด็กหญิงณัฐณิชา  พูลเพียร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
140
เด็กหญิงณัฐณิชา  แย้มสอาด
ป.4
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง 5206 ชั้น 2 อาคาร 5(อบจ.) โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายณัฐดนัย  สุมานัส
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
142
เด็กหญิงณัฐธิชา  บุตรดี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
143
เด็กหญิงณัฐธิดา  มินสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
144
เด็กชายณัฐนันท์  ชูนวล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
145
เด็กหญิงณัฐนันท์  เปรมปราโมทย์
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงณัฐนันท์  วังอินทร์
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
147
เด็กหญิงณัฐนันท์  สารัตถกิจอนันต์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
148
เด็กชายณัฐนัย  ณ ตะกั่วทุ่ง
ป.4
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณิตประถม
149
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  วินิจวรกิจกุล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
150
เด็กชายณัฐพงศ์  แสนรัตน์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
151
เด็กชายณัฐภัท  แดงสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
152
เด็กชายณัฐภัทร์  บงกชกาญจน์
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
153
เด็กหญิงณัฐรดา  เงินประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
154
เด็กหญิงณัฐวดี  ทวิชศรี
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
155
เด็กหญิงณัฐวลัย  กลิ่นทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
156
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
157
เด็กชายณัฐเศรษฐ  ศุภสุข
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
158
เด็กชายณัฐสิทธิ์  อัศวเรืองพิภพ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
159
เด็กหญิงณิชเบญญา  สันติพรรค
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
160
เด็กหญิงณิชมน  สิงหานนท์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
161
เด็กหญิงณิชาภัทร  สะเทียนรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
162
เด็กหญิงณิศรา  สุขกาย
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
163
เด็กชายดนย์สฤษฏิ์  จำรูญนุรักษ์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
164
เด็กชายดลชัย  ปรีชาญานพานิช
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
165
เด็กหญิงตระการตา  ทองสุขดี
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
166
เด็กหญิงตองยี  บัวบาน
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
167
เด็กชายติณณพัทธ์  ใจแสน
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
168
เด็กชายติรวัฒน์  พัฒนวราภรณ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
169
เด็กชายเตชทัต  แสวงเงิน
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
170
เด็กชายเตชิต  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
171
เด็กชายเตชินท์  วิรบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
172
เด็กชายทยากร  ไชยสัตย์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
173
เด็กหญิงทอปัด  ลูกฟัก
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
174
เด็กชายทัตพงศ์  จิระพิบูลย์พันธ์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
175
เด็กชายทัศกร  ชาริดา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง 5301 ชั้น 3 อาคาร 5(อบจ.) โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายทีปกร  ขันทะควร
ป.4
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณิตประถม
177
เด็กชายแทนไท  แสงปัญญา
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
178
เด็กชายแทนธัญ  ตามประวัติ
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
179
เด็กหญิงธณภร  บุญสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
180
เด็กหญิงธณัญฑิฏา  มะกา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
181
เด็กชายธนกฤต  สังฆะมณี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
182
เด็กชายธนดล  พุ่มโกสุม
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
183
เด็กหญิงธนธรณ์  เอี่ยมใจดี
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
184
เด็กชายธนบดี  ทวีปวรากุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
185
เด็กชายธนพนธ์  มหาพรรณ
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
186
เด็กหญิงธนพร  ธนโชติชัยกุล
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
187
เด็กชายธนพล  ลาภสัมฤทธิ์ผล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
188
เด็กชายธนพิชฌน์  จันทร์เด่นดวง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
189
เด็กหญิงธนวรรณ  สิงห์กสิกรรม
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
190
เด็กชายธนวัฒน์  พุ่มประสพ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
191
เด็กชายธนวิน  โรจน์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
192
เด็กชายธนศิษฏ์  จันทร์เด่นดวง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
193
เด็กชายธนสาร  รัตนไพจิตต์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
194
เด็กชายธนะพัฒน์  จันทร์เด่นดวง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
195
เด็กชายธนังกร  วงศ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
196
เด็กหญิงธนัชพร  สุพจน์พงศ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
197
เด็กชายธรรมดนย์  ประสานแสง
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
198
เด็กชายธราธร  ชูกิจโกศล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
199
เด็กหญิงธสุธิดา  การฉวี
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
200
เด็กชายธัชญท์  ศรไชย
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
201
เด็กหญิงธัญจิรา  อภิลักษณ์พาณิชย์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
202
เด็กหญิงธัญญาพร  วงษ์แพทย์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
203
เด็กหญิงธัญพร  ขวดแก้ว
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
204
เด็กหญิงธัญยชนก  วงศ์ครองเขื่อน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
205
เด็กหญิงธัญยภัทร  ประทุมผาย
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
206
เด็กหญิงธัญวลัย  วิสระพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
207
เด็กชายธีทัต  นาชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
208
เด็กชายธีทัต  เมฆาสุวรรณดำรง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
209
เด็กหญิงธีรดา  โชติมานนท์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
210
เด็กชายธีรเดช  ใช้เหตุผล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง 5302 ชั้น 3 อาคาร 5(อบจ.) โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธีรศักดิ์  น้อยช่างคิด
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
212
เด็กชายธีระพงษ์  ทุมทอง
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
213
เด็กหญิงธีราพร  จันทร์พิมาย
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
214
เด็กหญิงนงค์นภัส  บุญมาดี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
215
เด็กหญิงนงนภัส  แย้มกลิ่น
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
216
เด็กชายนพพล  วัดทอง
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
217
เด็กชายนรเชษฐ  มีชูสาร
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
218
เด็กชายนรภัทร  ดำรงกิจพัฒนากร
ป.5
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณิตประถม
219
เด็กชายนรัตน์  จันทร์ช่วง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
220
เด็กชายนราธิป  อินทน้ำเงิน
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
221
เด็กหญิงนริศรา  เกลี้ยงหมดจด
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
222
เด็กหญิงนวพรหมพร  โพธิ์ปรากฏ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
223
เด็กหญิงนัชชา  ยลธรรธรรม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
224
เด็กชายนัชตภูมิ  บุญประเทือง
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
225
เด็กหญิงนัฐธิดา  วงค์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
226
เด็กหญิงนันทกร  รจนา
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
227
เด็กหญิงนันท์ณัศกรณ์  ทวีทรัพย์มณี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
228
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทะฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
229
เด็กหญิงนันท์นภัส  นาคลดา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
230
เด็กหญิงนันท์นภัส  พงษ์พานิช
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
231
เด็กหญิงนันท์นภัส  ราชเล็ก
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
232
เด็กชายนันทภพ  เวชมงคล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
233
เด็กหญิงนารีรัตน์  จุ่มน้ำใส
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
234
เด็กหญิงน้ำเพชร  ดีบูชา
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
235
เด็กชายนิติภูมิ  แหวนทองคำ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
236
เด็กชายนิรภัฎ  ธรรมวัฒน
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
237
เด็กหญิงนุตประวีณ์  จำปาทอง
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
238
เด็กหญิงบวรลักษณ์  เนียมยิ้ม
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
239
เด็กหญิงบัณฑิตา  ลาพิมพ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
240
เด็กชายบุญฤทธิ์  ยิ้มจันทร์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
241
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ลักษณะ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
242
เด็กหญิงเบญญาภา  พรมสงค์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
243
เด็กชายเบอนาร์ด ชิวากร  สีระวัตร
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
244
เด็กหญิงปณิตา  อ่ำเพี้ยน
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
245
เด็กชายปธานิน  ประจำแท่น
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง 5303 ชั้น 3 อาคาร 5(อบจ.) โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายปพนธีร์  อุตรินทร์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
247
เด็กหญิงปภาวรินท์  คนล่ำ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
248
เด็กหญิงปภาวรินท์  เทศวงษ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
249
เด็กหญิงปภาวรินท์  ศรีวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
250
เด็กชายปภาวิน  สุทธิรักษา
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
251
เด็กชายปรวิทย์  สามัคคีก่อสกุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
252
เด็กชายปรวีร์  เกษสิมลี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
253
เด็กหญิงประภาภัทร  สุจินตหิรัญ
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
254
เด็กหญิงปริยากร  วงค์กลาง
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
255
เด็กหญิงปริยากร  สังข์สนิท
ป.4
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณิตประถม
256
เด็กหญิงปรีญาลักษณ์  ศรีอาวุธ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
257
เด็กชายปรียาธร  ขุนหอม
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
258
เด็กหญิงปรียาภัทร  ฉัตรไพศาลสุข
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
259
เด็กหญิงปลายฝน  ดาวเรือง
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
260
เด็กหญิงปวภรณ์  มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
261
เด็กชายปวริศ  พลอยเทศ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
262
เด็กหญิงปวีณ์นุช  ใยบัว
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
263
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  สุทธิสนธิ์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
264
เด็กชายปัญปารนัสร์  ทองไทย
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
265
เด็กชายปัณณวัฒน์  แก่กล้า
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
266
เด็กชายปัณณวิชญ์  เลียงตระกูลชัย
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
267
เด็กชายปัณณวิชญ์  ศิริกมล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
268
เด็กหญิงปานขวัญ  เมืองมูล
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
269
เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
270
เด็กหญิงปาริสุดา  อภัยโส
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
271
เด็กหญิงปาลีรัตน์  ศิลชาติ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
272
เด็กชายปิ่นธิชัย  จีนเจนพจน์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
273
เด็กหญิงปิยธิดา  โพธิ์สีลา
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
274
เด็กชายปิยพัทธ์  ประพงษ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
275
เด็กชายปิยวัฒน์  ไกรวศิน
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
276
เด็กชายปิยะวัฒน์  ความคุ้นเคย
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
277
เด็กชายปุญญพัฒน์  ทวีสุข
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
278
เด็กหญิงปุญญาดา  ธัญธริษตรี
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
279
เด็กหญิงปุญญิศา  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
280
เด็กหญิงปุณญาพร  ขยายฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง 5304 ชั้น 3 อาคาร 5(อบจ.) โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงปุณนมาส  เจริญลาภ
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
282
เด็กหญิงปุณยนุช  ทองวงศ์ลาภ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
283
เด็กชายพงศกร  หงษ์ทองสุก
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
284
เด็กชายพงศภัค  เหล่าอรรคะ
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
285
เด็กชายพชร  กมล
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
286
เด็กชายพชร  ยี่สุ่นเทศ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
287
เด็กชายพชรดนัย  ประกอบ
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
288
เด็กชายพชรพล  จูโต
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
289
เด็กหญิงพชรวรรณ  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
290
เด็กชายพรชัย  ตองติดรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
291
เด็กหญิงพรพิชชา  บุญชู
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
292
เด็กหญิงพรรณลักษณ์  เทียนสว่าง
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
293
เด็กหญิงพรรณิภา  ทองหลง
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
294
เด็กหญิงพรรษรัตน์  เพชรปวีณ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
295
เด็กชายพรหมวรภพ  พาอ่อน
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
296
เด็กชายพลกฤต  บุญส่งสมนุกูล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
297
เด็กหญิงพลอยใส  คล้ายปาน
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
298
เด็กชายพศวีร์  พิพิธแสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
299
เด็กชายพัชร  จันทร์สุขศรี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
300
เด็กชายพชรพล  ชูเวชะ
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
301
เด็กหญิงพัชรมน  วรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
302
เด็กหญิงพัชรา  ตั้งปทุม
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
303
เด็กชายพัฒนเศรษฐ์  พิมพ์มหา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
304
เด็กหญิงพัสนา  โยยรัมย์
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
305
เด็กหญิงพาณิภัค  ไชยบุณยากร
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
306
เด็กหญิงพาทริเซีย  พารัคซ์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
307
เด็กหญิงพิจิตรา  แดงกระสันต์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
308
เด็กหญิงพิชชาภา  ค่าม่วง
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
309
เด็กหญิงพิชญธิดา  กู่คำ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
310
เด็กหญิงพิชญาภา  จึงรุ่งเรืองกิจ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
311
เด็กหญิงพิชญาภา  ภควัตร์กุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
312
เด็กหญิงพิชญาภา  มีศิลป์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
313
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เกิดคำ
ป.6
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณิตประถม
314
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สุมาลีศรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
315
เด็กชายพิพัฒน์  พวงกลิ่น
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง 5305 ชั้น 3 อาคาร 5(อบจ.) โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงพิมดาว  ไชยจางวาง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
317
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  เรียบไทสง
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
318
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เปี่ยมจอมศิริ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
319
เด็กหญิงพิมพ์ภัทร  พิมพ์สุธรรม
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
320
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คูกรินทร์รัตน์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
321
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วัฒนะแสงโรยศรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
322
เด็กหญิงพิมภูพาน  อุดด้วง
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
323
เด็กหญิงพิมมาดา  เกษมรัชต
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
324
เด็กชายพิสิษฐ์สรรค์  อนันต์ศิริประภา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
325
เด็กหญิงพีรญาณ์  รังษีกูล
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
326
เด็กชายพีรดนธ์  เสมอถุง
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
327
เด็กชายพีรพงษ์  แซ่เจียง
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
328
เด็กชายพีรวัส  พิเจิม
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
329
เด็กชายพีรวิชญ์  แจ้งฉาย
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
330
เด็กหญิงพุทธธิดา  เผดิมผล
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
331
เด็กชายพูนทรัพย์  ลายเขียน
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
332
เด็กหญิงเพ็ญพิชชาภา  ปุริเกษม
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
333
เด็กหญิงฟ้าใส  คล้ายปาน
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
334
เด็กหญิงภคมน  ภิญโญชีพ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
335
เด็กหญิงภครพร  ชุณศาสตร์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
336
เด็กหญิงภณิดา  ศรีประย่า
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
337
เด็กหญิงภรมาภา  หนูบุญรักษ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
338
เด็กชายภัคพล  นาคประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
339
เด็กชายภัคสกุล  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
340
เด็กชายภัทรเดช  ไวยบุญญา
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
341
เด็กหญิงภัทรทร  อัครชัยวารี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
342
เด็กชายภัทรธร  พวงเกตุ
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
343
เด็กหญิงภัทรธิดา  เสนามงคล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
344
เด็กชายภัทรบดี  ชาญเขว้า
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
345
เด็กชายภัทรพล  ตระกูลรังสิ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
346
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เป้าทอง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
347
เด็กหญิงภาริญ  ยงวัฒนสุนทร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
348
เด็กชายภีมมงคล  ครรไลย
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
349
เด็กชายภูดินันทน์  ภูคากัน
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
350
เด็กชายภูดิศ  กิ่งตระการ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง 5402 ชั้น 4 อาคาร 5(อบจ.) โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายภูมิพัสกร  ศิริประเสริฐสุข
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
352
เด็กชายภูมิรพี  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
353
เด็กชายภูรวิช  จิวิทยานุกูล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
354
เด็กหญิงภูริชญา  อักกะโชติกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
355
เด็กชายภูริชญ์  ชมแก้ว
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
356
เด็กชายภูริวัจน์  สกุลเรืองศรี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
357
เด็กชายภูริวัฒน์  จตุเทน
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
358
เด็กชายภูวเดช  ปัญญศิริ
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
359
เด็กชายภูวิศ  มาตรเลี่ยม
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
360
เด็กชายภูวิศปูรณ์  พิริยะพงศ์ไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
คณิตประถม
361
เด็กหญิงภูษณิศา  ศุภพงศภาวัต
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
362
เด็กชายภูษิต  ศรีดาวงษ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
363
เด็กชายโภคากร  ทองต้นรัตนากร
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
364
เด็กหญิงมณิสรา  ชาญชิต
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
365
เด็กหญิงมณีรัตน์  กาญจนวงศามาศ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
366
เด็กหญิงมนัญชยา  กัลพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
367
เด็กหญิงมะลิวัลย์  นิลประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
368
เด็กหญิงมัสฤณ  สินธุ์นอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
369
เด็กชายมิซาชาแอล  ชาโอบาร์เกอร์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
370
เด็กหญิงมุกรินทร์  แซ่อึ้ง
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
371
เด็กหญิงมุกรินศ์  พืชนะ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
372
เด็กหญิงเมธาพร  รุ่งสาง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
373
เด็กหญิงเมธาวี  แสงวีระศิริ
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
374
เด็กชายเมธิชัย  ไพรพิบูลยกิจ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
375
เด็กหญิงเมริกา  ยอดแสง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
376
เด็กชายเมษวัฒน์  ศิลปชำนาญ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
377
เด็กชายยศ  ยศสมบัติ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
378
เด็กชายยศพล  โพธิ์ใย
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
379
เด็กชายยศพัทร์  บุญช่วยเมตตา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
380
เด็กหญิงยุธิดา  ศรีโนทัย
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
381
เด็กหญิงโยษิตา  มงคลพัฒนะ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
382
เด็กชายรพีภัทร  วรสิทธิ์ขจร
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
383
เด็กหญิงรวิปรียา  เกิดแสง
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
384
เด็กหญิงรฬิดา  ปสันนจิตต์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
385
เด็กชายรังสิมันตุ์  อริยสุนทร
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง 5403 ชั้น 4 อาคาร 5(อบจ.) โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายรัชเดช  สุพัฒนา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
387
เด็กหญิงรัชนีกร  กัณชัย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
388
เด็กชายณัฏฐกฤต์  ประทุมชาติ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
389
เด็กชายรัตนดล  ยิ้มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
390
เด็กชายรับเพ  สมมาตร์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
391
เด็กชายราเมศ  วิมลศิริ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
392
เด็กหญิงรินรดา  โชติจิตราเดช
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
393
เด็กชายรุ่งเรือง  แซ่ย่อ
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
394
เด็กชายเรืองศักดิ์  สุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
คณิตประถม
395
เด็กหญิงลักษิกา  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
396
เด็กชายวชิรวิชญ์  นรากุลสุขพิภัทร์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
397
เด็กชายวชิรวิชญ์  อินทคง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
398
เด็กชายวชิรวิทญ์  คงเสรีนุสรณ์
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
คณิตประถม
399
เด็กชายวชิรวิทย์  คงเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
400
เด็กหญิงวณิดา  กฤษณาสีนวล
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
401
เด็กชายวรโชติ  ปัญญาเลิศ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
402
เด็กหญิงวริศรา  พิทักษ์ชัยกุล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
403
เด็กหญิงวริศรา  พุ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
404
เด็กหญิงวริศรา  วันเต็ม
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
405
เด็กชายวัชรพัฒน์  ริดำรงค์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
406
เด็กหญิงวิชชาวดี  ชูเพชรพงษ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
407
เด็กชายวิชญ์ภาส  หงส์ตระการศักดิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณิตประถม
408
เด็กหญิงวิชญาพร  จันทร์ตรี
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
409
เด็กหญิงวินท์นิศา  พันธุ์วงศา
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
410
เด็กชายวินทร์  สถิตย์เกียรติสกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
411
เด็กหญิงวิภาดา  สมประสงค์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
412
เด็กชายวิภูวิชย์  ปทุมวัชรเกียรติ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
413
เด็กชายวิศิษฎ์  สรรเสริญ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
414
เด็กชายวีรพัฒฐ์  วงษ์พา
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
415
เด็กหญิงวีรภัทรา  ดำทองคำ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
416
เด็กชายวีรภาพ  วรรณสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
417
เด็กชายวีรศิลป์  คงคา
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
418
เด็กชายวุฒิภัทร  เมธวัฒน์ธรากุล
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
419
เด็กชายวุธิรัตน์  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
420
เด็กชายเวธัส  แก่นเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง 4101 ชั้น 1 อาคาร 4 (พระองค์เจ้าสายฯ) โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงศดานันท์  วิชะนา
ป.6
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณิตประถม
422
เด็กชายศรัณย์  อ่องสุข
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
423
เด็กหญิงศรียาภรรณ  เดชแสง
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
424
เด็กหญิงศรุดา  หว่างรักวงค์
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
425
เด็กหญิงศศิชา  สกลาภรณ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
426
เด็กหญิงศศิภา  จันชมภู
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
427
เด็กหญิงศศิภา  ทิพย์สิงห์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
428
เด็กหญิงศศิเลขา  เงินยางแดง
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
429
เด็กหญิงศิรประภา  นับงาม
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
430
เด็กชายศิรวัจน์  ภูมิสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
431
เด็กชายศิรวัฒน์  อุ่นเกิด
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
432
เด็กชายศิรวิชญ์  เขียวสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
433
เด็กหญิงศิริกัญญา  บินกาศ
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
434
เด็กชายศิริชัชชัย  รักการ
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
435
เด็กหญิงศิริภัสสร  เผ่าแก้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณิตประถม
436
เด็กหญิงศิริรัตน์  สงวนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
437
เด็กชายศุภกร  มงคลมหาลาภ
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
438
เด็กชายศุภกรณ์  ดอกกุหลาบ
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
439
เด็กชายศุภกฤต  ซังขาว
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
440
เด็กชายศุภกิจ  ตะภา
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
441
เด็กชายศุภณัฏฐ์  ศรีแผ้ว
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
442
เด็กชายศุภวิชญ์  ทรัพย์น้อย
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
443
เด็กชายศุภวิชญ์  เสริฐศิริกุล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
444
เด็กหญิงศุภัสรา  ชินรัตนคุณ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
445
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ลือลาภ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
446
เด็กหญิงศุภิชญา  กวีวัจน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
447
เด็กหญิงศุภิสรา  นวลปรีดา
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
448
เด็กชายสกล  วิบูลย์ธนากุล
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
449
เด็กชายสกุลสิริ  ติตถะสิริ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
450
เด็กชายสยมภู  ทองปัญญนพ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
451
เด็กชายสรคม  เศวตรัตน์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
452
เด็กหญิงสรสวรรค์  สอาดศรี
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
453
เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้มพวง
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
454
เด็กหญิงสวิตตาพร  สุดแดน
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
455
เด็กชายสาธิต  รอดชื่น
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง 4102 ชั้น 1 อาคาร 4 (พระองค์เจ้าสายฯ) โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงสาริศา  วิวัฒน์ชัยมณี
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
457
เด็กชายสิรภพ  เทียนทอง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
458
เด็กชายสิรภพ  ฤทธิจันทร์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
459
เด็กชายสิรภพ  สมใจ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
460
เด็กชายสิรวิชญ์  นามะสนธิ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
461
เด็กหญิงสิรินทรา  อาชววาณิชกุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
462
เด็กชายสิริวิช  เอี่ยมชุ่ม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
463
เด็กหญิงสิริวิมล  ลิ้มล้ำเลิศกุล
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
464
เด็กหญิงสุกฤตา  แก้วดิลกเลิศ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
465
เด็กชายสุขพัฒน์  ไหลบุตร
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
466
เด็กหญิงสุชานาถ  โสมชัย
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
467
เด็กหญิงสุทธญาน์  เชยโต
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
468
เด็กหญิงสุธิดา  อมรสันต์
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
469
เด็กหญิงสุประวีณ์  หาผลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิตประถม
470
เด็กหญิงสุพรรษา  บุญประมุข
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
คณิตประถม
471
เด็กหญิงสุพิชชา  ก้อนทอง
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
472
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำเจริญ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
473
เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วเฉลิม
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
474
เด็กหญิงสุภาภรณ์  สุขแสนศรี
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
475
เด็กหญิงสุภาวิตา  แตงสุข
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
476
เด็กชายสุรธัช  พิเนตรเสถียร
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
477
เด็กหญิงสุวิมล  กะการดี
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
478
เด็กชายเสนีย์  งามจิตร
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
479
เด็กชายหริรักษ์  แดงโชติ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
480
เด็กชายอคิราภ์  น้อยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
คณิตประถม
481
เด็กหญิงอชิรญา  วงษ์สาคร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
482
เด็กชายอชีรวิทย์  อู่เงิน
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
483
เด็กชายอติรุจ  เสือจุ้ย
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
484
เด็กหญิงอธิชา  สวัสดิ์ทัศน์
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
485
เด็กชายอธิชา  อมรธนะภิญโญ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
486
เด็กชายอนณ  จิตรวศินกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
487
เด็กชายอนันทพัฒน์  จรูญศรี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
488
เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์ศรีสุนทร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
489
เด็กชายอภิรักษ์  เพ็ญจมุข
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
490
เด็กชายอภิรักษ์  สโมสร
ป.4
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง 4202 ชั้น 2 อาคาร 4 (พระองค์เจ้าสายฯ) โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายอภิรักษ์  สวัสดีไทร
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
492
เด็กชายอภิวิชญ์  สิทธิ์กรวยทอง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
493
เด็กชายอภิษฎา  สังเงิน
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
494
เด็กหญิงอภิสรา  คงตระการ
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
495
เด็กหญิงอภิสรา  ดำรงกิจพัฒนากร
ป.4
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณิตประถม
496
เด็กหญิงอมราลักษณ์  เอกทรงพลปัญญา
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
497
เด็กชายอรรฆพล  ภู่นพคุณ
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
คณิตประถม
498
เด็กชายอลงกรณ์  วิเชียรศิลป์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
499
เด็กชายอวสร  สอดห่วง
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
500
เด็กหญิงอังศุธาลิน  แดงโสภา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
501
เด็กชายอังศุมาลิน  แดงโสภา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
502
เด็กหญิงอัจฉรียา  อังศรีสุรพร
ป.4
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
คณิตประถม
503
เด็กหญิงอัญชิสา  ทัศนสันติ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
504
เด็กชายอาณัฐ  คำวงศ์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
505
เด็กหญิงอารียา  หวานชิต
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
506
เด็กชายอิงควัต  คลังสุภา
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิตประถม
507
เด็กหญิงอินทร์ธุอร  เถาว์ทอง
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
508
เด็กชายอินทัช  สิงห์ทะนะ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
509
เด็กหญิงอินทุอร  แย้มกลัด
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิตประถม
510
เด็กหญิงอิสรีย์  เรืองรุ่ง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
511
เด็กหญิงอุรัสยา  จุลกะ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
คณิตประถม
512
เด็กชายแัญจพล  คงพระบาท
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง 4203 ชั้น 2 อาคาร 4 (พระองค์เจ้าสายฯ) โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
513
เด็กหญิงกชพร  ช่างทุ่งใหญ๋
ม.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
514
เด็กหญิงกชามาส  หุราพันธ์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายกณต์ธีณ์  ดอกไม้พุ่ม
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงกนกพร  ข้อยุ่น
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายกรณ์  งามยิ่งยวด
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายกรรณกร  อริยทรัพย์กุล
ม.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายกฤศ  บงกชรัตนเลิศ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายกษิดิ์เดช  ศักดิ์ส่ง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายกษิดิศ  กุลเอก
ม.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายก้องกิดากร  ยงไพบูลย์กุล
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายก้องภพ  ปัญญาพูลผล
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
524
เด็กหญิงกัญญาพัชร  กำลังไทย
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงกัญวรา  ปะวะโน
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
526
นางสาวกาญจนา  ชาแฮ
ม.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
527
เด็กชายกิตติพัฒน์  ผายรัศมี
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายเกื้อกูล  พูลทอง
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงข้าวขวัญ  ไข่ทา
ม.1
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงเขมจิรา  สืบชมภู
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
531
เด็กชายคณพัฒน์  จันทร์วิเศษ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายคณิน  เกิดแสง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายคุณากร  ศรีธวัชพงศ์
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงจริญญา  คำหอม
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายจอมไตรภพ  คชสีห์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายจักรกฤษณ์  แย้มสบาย
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายจักรี  จิตรบุญ
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายจินต์  แซ่โง้ว
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายจิร์รายุทธ  เจริญศิรินวกุล
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
540
เด็กหญิงจิรวดี  เอี่ยมจิตร์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายจิรวัฒน์  เมฆโปธิ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายจิระพงศ์  เมยประโคน
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายจิรัฏฐ์  ศิริวิทย์ปรีชา
ม.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  นาคสกุล
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
545
เด็กหญิงจุลภัตรา  กอเกียรติไพศาล
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงฉัตรชา  ศรีเวสาประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายชญานนท์  พิพัฒน์ธรรมกุล
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง 4204 ชั้น 2 อาคาร 4 (พระองค์เจ้าสายฯ) โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
548
เด็กหญิงชญานิศ  กันทา
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายชนะชล  คุณเที่ยง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงชนัญธิดา  สีโสแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงชนิดาภาส์  ตลับทอง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงชลกร  นวลละออง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
553
นางสาวชลดา  อินทนิล
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงชลธาร  อาบทอง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงชลิศา  มณีรัตน์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงชัญญานุช  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
557
เด็กชายชัยวัฒน์  โสมา
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายชูเกียรติ  ทองปั้น
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงญาณัจฉรา  แก้วอาจ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงญาณิสา  รัตพลที
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
561
เด็กหญิงญาดา  วิลัยกุล
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
562
เด็กหญิงญาตาวี  อินทร์จักร์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงฐิตาภา  ศิริโก
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายณฐพงศ์  กุลแสง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงณธิดา  เทพาศักดิ์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายณพีพันธ์  ประยูรพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงณรินรดา  เพชรรัตน์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงณัชวดี  เปียแดง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
569
นายณัฐกร  คำสงค์
ม.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงณัฐธิดา  กาญจนะ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงณัฐธิดา  คำไชโย
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงณัฐนรี  โพธิ์เจริญ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายณัฐนันท์  บุญหนุน
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายณัฐพล  โครตตาแสง
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายณัฐพล  อยู่ดี
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงณัฐวดี  ลามุงคุณ
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายณัฐวัตร  วัฒนาพรประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายณัฐวัตร  แสนบุตร
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายณัฐวัตร  โสมา
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายณัฐวุฒิ  จตุรพรกุล
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงณัฐิดา  ไกรสีกาจ
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงณิชาภา  ตุ้มปี
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง 4205 ชั้น 2 อาคาร 4 (พระองค์เจ้าสายฯ) โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
583
เด็กหญิงดลชนก  สุวรรณกฤต
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงต้นข้าว  ประทีปปรีชา
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายทศวรรษ  โกษา
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงทัศนีย์  พรมทอง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายทิฆัมพร  กันธิยะ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายทีฆทัศน์  จ้อยวงษ์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายธนกฤต  สุขโกษา
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายธนกฤติ  พลทัน
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายธนโชติ  ผิวสอาด
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายธนโชติ  อ่ำกำเนิด
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายธนพล  ถมยาวิทย์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงธนภชสร  สุขศรี
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงธนวรรณ  จิรเมธีพันธ์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงธนวัน  อังคณานุชาติ
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายธนัท  พิพัฒนโกวิท
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงธนาคร  ธานี
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
599
เด็กชายธนาคาร  ศรีพุธสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายธนาวุฒิ  สระทองอ้าย
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงธมนวรรณ  เต็มมีศรี
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงธมลวรรณ  วรรณภิญโญ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายธราเทพ  โพธิ์เกตุ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงธันวาพร  พึ่งเป็นสุข
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงธารธารา  คำศรี
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงธีมาภรณ์  พลฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายธีระ  อนุกูล
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงธีริศรา  จันทร์ชนะ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงนงนภัส  บำรุงสุข
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายนพปฏล  สุวรรณภักดี
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
611
เด็กหญิงนภัสสร  รุ่งทอง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายนรนชัย  เหล็กอินทร์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงนริศรา  ธูปกระแจะ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายนวภัทร  พวงพุทธ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขทวี
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงน้ำมนต์  วิจิตร
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงบัญจรัตน์  วินิตสร
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง 4303 ชั้น 3 อาคาร 4 (พระองค์เจ้าสายฯ) โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
618
เด็กชายบุณยกร  มโนวรรณ์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงปณยา  ศรีพุทธา
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงปทุมวดี  บุญญา
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงปนัสยา  นุกูลโรจน์
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายปภพ  วงศ์สุทธิพร
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงปภาพิชญ์  จิระแพทย์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายปราบดา  วัฒนาวรสกุล
ม.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงปริยาภัทร  ปิงอุด
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงปวีณ์นุช  นวลพลับ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงปัณณิกา  บุญมี
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงปารีณา  แดงใหญ่
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงปุณณภา  วงศ์ขจรไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
630
เด็กชายปุณยวีร์  นาวายนต์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงเปี่ยมรัก  เพ็ชรกิจ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงไปรยา  สนธิลัคณากุล
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายพงค์ปณต  ชินบัวทอง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายพงศกร  วิญญาวัฒน์
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
635
นายพงศ์พัฒน์  ขจรมงคลชัย
ม.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายพงศ์ภัค  เหล่าซ่วน
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงพรชนก  เพชรชาติ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายพรเทพ  ถาวรแท้
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงพรหมพร  สีกล่ำ
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงพริมา  สุขสม
ม.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงพริริสากร  โลณานุรักษ์
ม.1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายพัชระชัย  ร้องหมอดี
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงพิชชาอร  บัวเกิด
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงพิชญาภัค  กุลทอง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงพิชญาภา  โคดม
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงพิชญาวี  นุ่นใหม่
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงพิชาภา  อรุณฤกษ์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงพิญาฏา  พิมพ์พันธ์ดี
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
649
เด็กชายพีธัช  คำรุ่น
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงพีรดา  พูลพังงา
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วพวง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายพีรพัตร  ฤทธิ์สืบเชื้อ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง 4304 ชั้น 3 อาคาร 4 (พระองค์เจ้าสายฯ) โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
653
เด็กชายพุฒิพงศ์  วิเศษวงษา
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงเพชรดา  สว่างแจ้ง
ม.1
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงเพชรพิม  สังข์ทอง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หนูครองสิน
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงเพ็ญสุภัคร์  พิลาวรรณ
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงแพรพลอย  โกมลศรี
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงฟ้าใส  กาซัน
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงภัททิยา  ถั่วทอง
ม.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงภัทรนันท์  ปติทานัง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงภัทรนันท์  เวบ้านแพ้ว
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงภัทรนันท์  อัคฮาด
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  นุโรจน์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงภัทราพร  ทิพย์ประเสริฐ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงภัศวณันท์  เพิ่มพรพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายภาณุ  พุ่มดนตรี
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงภานิดา  ทองสุข
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายภูตะวัน  ไกลถิ่น
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
670
เด็กชายภูเมธ  แสงจันทร์เดชากร
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายภูริรักษ์  ลิ่มรุฑานนท์
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
672
นางสาวมณีวรรณ  ไม้งาม
ม.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายมนตร์ศวัร  เชษฐไพรัฐ
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
674
นายมนัฐยศ  จิตรสมาน
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงมนัสพร  นาคเกตุ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงมานิตา  ชมเชย
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงเมญาณี  แม้นจิตร
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายรพีภัทร  คงอำนาจ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงรักษา  แหวนในเมือง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
680
นายรังสิมันตุ์  คำเสน
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายรัชชานนท์  กลิ่นดวงมาลย์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายรัญชน์  ป้อมคำ
ม.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
683
เด็กชายรัฐธีร์  รุ่งสินภูวพันธ์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงลลิตภัทร  ราชแขวง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงลลิตา  ชุมพลกรัง
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงวชรพร  แซ่แต้
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายวชิรวิชญ์  ชีวะหิรัญ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง 4305 ชั้น 3 อาคาร 4 (พระองค์เจ้าสายฯ) โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
688
เด็กชายวรชัย  เชาวลิตถวิล
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงวรพิชาสุรางค์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงวรัชยา  ประทุมรุ่งเรือง
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงวรัญญา  วิชาสุ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงวรัทยา  วัฒนะพานิช
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
693
นายวรากร  ประทีปทอง
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงวรินยุพา  แท่งแหล็ก
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายวสันต์  รอดมี
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
696
เด็กชายวัชรพล  เสมาฉิม
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
697
นางสาววาริษา  นันท์จันทึก
ม.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงวาสิตาณ์  เปาจีน
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงวิชญาณี  กล่ำทอง
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
700
เด็กชายวิโรจน์รัตน์  พิสิฐากรณ์
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
701
เด็กชายวีรเดช  เงินมูล
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายศรัณยพงศ์  สมชอบ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
703
เด็กชายศราวิน  แป้นพันธุ์
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายศราวุฒิ  พรมสุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
705
เด็กชายศราวุฒิ  ระย้าทอง
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงศศิธร  เมยประโคน
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงศศิพิมล  จันทะโพธิ์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงศศิวิมล  หวลบุญตา
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
709
เด็กชายศาสตรายุทธ  ประมาณพล
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงศิราภัทร  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
711
เด็กชายศิริชัย  กูฎโสม
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
712
นางสาวศิรินภา  อ่อนทองหลาง
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
713
เด็กหญิงสิตาภัทร  ณ ระนอง
ม.1
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงสิริยากร  ธัญญสมบูรณ์ผล
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงสุภาพร  พนารินทร์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
716
นายสุรเดช  เรืองศรี
ม.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงสุวรรยา  สงึมรัมย์
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายสุวิทย์  ฤทธิเดช
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายอชิรวิชย์  เปี่ยมใย
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายอติกานต์  วงศ์เกียรติขจร
ม.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายอธิชาติ  พยุงกิจ
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงอนัญญา  ไชยบุณยากร
ม.3
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง4403 ชั้น 4 อาคาร 4 (พระองค์เจ้าสายฯ) โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
723
เด็กหญิงอนันตญา  เวชสาร
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงอนุตตรีย์  พุ่มไพร
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายอนุวัตน์  จิรปิติสัจจะ
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงอภิชญา  บุญมา
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
727
เด็กชายอมรศักดิ์  ผามมาลา
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
728
เด็กหญิงอริสรา  ธนิกชาลิสา
ม.1
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
729
เด็กหญิงอริสา  โหม่งมาตย์
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายอลงกรณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
731
นายอัครพล  วิพรหมมา
ม.3
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายอาทิตย์  หิรัญวงศ์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงอินทิรา  นิกรถา
ม.2
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
734
เด็กชายอิสรามัณฑ์  สิงหา
ม.2
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
คณิต ม.ต้น
735
เด็กชายเอกรินทร์  พรหมบุตร
ม.1
โรงเรียนวัดเขียนเขต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง 4404 ชั้น 4 อาคาร 4 (พระองค์เจ้าสายฯ) โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
736
เด็กหญิงกชพร  กอศรีสกุล
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงกชพร  ดาศรี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงกนกกร  ผางทุม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงกนกวรรณ  กำเนิดหิน
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุทัยพยัคฆ์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
741
เด็กชายกรกช  ผจงพฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงกรกนก  เทียนศรี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงกรชนก  ประชุมจิตร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงกรรณิการ์  นาคสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงกรรยาณัฏฐ  เก่งถนอมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงกรวรรณ  ดิษฐอุดม
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
747
เด็กชายกฤชณัท  แพงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
748
เด็กชายกฤชพัชร  แสนโสดา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
749
เด็กชายกฤตชัย  ถาวรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
750
เด็กชายกฤตธัช  เทศวิรัช
ป.4
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงกฤตธีรดา  สุทธิแสวง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
752
เด็กชายกฤตนัน  อนุเวชศิริเกียรติ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
753
เด็กชายกฤติกร  ศรีพุทธากุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
754
เด็กชายกฤติธี  นาถพินิจ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงกฤษณา  รักอู่
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงกวินทิพย์  จันทร์พงษ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงกวิสรา  คำมณี
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
758
เด็กชายก้องภพ  บุญเติม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
759
เด็กชายกัญจน์ธนทัต  กวางทอง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงกัญชพร  ยิ้มแสง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ธิมา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เสน่หา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงกัญญาวีร์  กะลัมพากร
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
764
เด็กชายกันณพงศ์  สร้อยสายอุบล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
765
เด็กชายกันตพงษ์  อินทรพงษ์
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
766
เด็กชายกันติชา  เจริญพลัน
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ดวงใจ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงกานตรัตน์  เอ้งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
769
เด็กชายกิจพนัสถ์  อัครชัยวารี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
770
เด็กชายกิตติคม  ธนะกิตติเดชา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง 4405 ชั้น 4 อาคาร 4 (พระองค์เจ้าสายฯ) โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
771
เด็กชายกิตติณัฐ  พันธ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
772
เด็กชายกิตติเดช  สกุลโพน
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
773
เด็กชายกิตตินันท์  ช่วยกลาง
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงกุลภรณ์  รัตนจรัสโรจน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงกุลภัสสร์  จีเจ้ยวาระ
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงเกณิกา เจสสิก้า  เรนเดลล์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงเกตุมณี  อ่างแก้ว
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
778
เด็กชายเกริกเกียรติ  จันทะอักษร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงเกลวลิน  เอมเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงเกวลี  โลหิตหาญ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงแก้วกัลยา  เสนีย์ชัย
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงแก้วขวัญ  เบี้ยทอง
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงแก้วตะวัน  ตันประภาภรณ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
784
เด็กชายไกรวิชญ์  เกียรติเมธา
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงขวัญข้าว  สงวนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงขวัญจิรา  ยังเจริญ
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงเขมจิรา  แซ่อึ่ง
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
788
เด็กชายเขษมศักดิ์  นพขำ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
789
เด็กชายคณพศ  สุขุมพันธุ์พงศ์
ป.5
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
วิทย์ประถม
790
เด็กชายคณิณ  ชุมคง
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงคณิสรา  ทวีพงศธร
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
792
เด็กชายคมทกร  หมื่นจำนงค์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
793
เด็กชายคลิว  โนรีวงษา
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงจตุทิพย์  ต่างใจ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  พุ่มประสพ
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงจารุพิชญา  จีนทอง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงจารุภา  เอกอำนวย
ป.6
โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น)
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงจิณณพัฒศ์  พงศ์สุพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
799
เด็กชายจิณณะ  รุ่งศรีศรัณย์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
800
เด็กชายจิณณะ  อินทะบุตร
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงจิณัชชา  อรุณรัตน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงจิณัฐตา  เหมือนกูล
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงจิดาภา  เดชพิสุทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงจิตกษมา  พุ่มศิริ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
805
เด็กชายจิตตวีร์  คงพุ่ม
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง ป1/1(MEP) ชั้น 2 อาคารใหม่ โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
806
เด็กหญิงจิตภา  ภวังคนันท์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงจินต์จุฑา  เจาวัฒนา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
808
เด็กชายจิรวัฒน์  เจริญรุจิทวีชัย
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงจิรัชญา  วรเดชประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงจิรัชยา  ราหุละ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงจิรัฏฐ์  พิทวัสภาคิน
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงจิรัฐิพร  ขันธ์ศรี
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงจิราพร  บุญญวัฒน์วณิชย์
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงจิราพร  สิงห์สัตย์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงจุฑามาศ  แต้มงาม
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
816
เด็กชายเจตนิพัทธ์  เฮงประสาทพร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงฉัตรสุดา  พัฒนศิริ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงฉันท์ชนก  เปรุนาวิน
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงชญาดา  กุลชนะภากร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงชญาดา  ขาวฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงชญาดา  ดาสุข
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงชญาภรณ์  ศรีปิติวิทยานันท์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงชญารัตน์  คล้ายสุบรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงชนกนันท์  ม่วงโมรา
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
825
เด็กชายชนทัต  เทพศิริ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
826
เด็กชายชนธร  หรือเจริญ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
827
เด็กชายชนธัญ  วงศ์ช่อฟ้า
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
828
เด็กชายชนภัทร  ทะนงศักดิ์สกุล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงชนากานต์  พินิสสอน
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
830
เด็กชายชนาธิป  เล้ากิตติกุล
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงชนิกานต์  ชินสกุลเจริญ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงชนิดาภา  สหัสจรรทรงค์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงชนิษฐา  นิติวรางกูร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงชมชนก  สุขประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงชมพูนุท  วิริยะพงศ์ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
836
เด็กชายชยกร  เพชรรักษ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
837
เด็กชายชยธร  ทองเพ็งจันทร์
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงชยานิษฐ์  เปี่ยมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
839
เด็กชายชยุตพง  อินต๊ะภูมิ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงชลนิชา  ภักดีไพบูลย์ผล
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง ป.1/2 (IEP) ชั้น 2 อาคารใหม่ โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายชลปวีร์  เพาธทัต
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
842
เด็กชายชลากร  คงเดช
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงชลิดา  อุดมกิตติวรกุล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
844
เด็กชายชวภณ  สระสรง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงชวัลหทัย  บุญเคน
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงชัชชญา  จันทรโสภาคย์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงชัญญา  กลิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงชัญญา  มูลสารศิลป์
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงชัญญานุช  จำปาเฟื่อง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
850
เด็กชายชัยพัฒน์  แก้วเสน
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
851
เด็กชายชัยวัฒน์  พวงระย้า
ป.6
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงชาคริยา  เพิ่มพูล
ป.4
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงชาลิสา  จรเจริญ
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงชิชญา  ติยะพรัญชัย
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
855
เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิลาสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงชุติกาญจน์  โนนพิลา
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปานหงษา
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
858
เด็กชายชุติพนธ์  บุญประคอง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  สกุลไทย
ป.4
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทย์ประถม
860
เด็กชายญาณพัฒน์  แก้วอุทัศน์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงญาณาภรณ์  แสนบุตรดี
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงญาณิกา  จิโนวงษ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงญาณิศา  สมเผดิม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงญาณิศา  อรรถพิมล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงญาดา  แสงสุข
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงญาตาวีร์  วิริยะกุลพานิช
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงญานิศา  ทับทอง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
868
เด็กชายฐวัฒน์  เตียววุฒิไกร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ผดุงกิจ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงณชนก  สุภสุข
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
871
เด็กชายณฐกร  สายหยุด
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
872
เด็กชายณฐนน  เที่ยงเจริญ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
873
เด็กชายณฐนนท์  โนนสินธุ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
874
เด็กชายณฐพงศ์  พรหมบัณฑูร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงณฐมน  ช่วยวงศ์
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง ป.1/3 (IEP) ชั้น 2 อาคารใหม่ โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
876
เด็กหญิงณฐา  กุลศิรโชติ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
877
เด็กชายณภัทร  วันมี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
878
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ดีพาชู
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงณรณัช  สิริวงศานนท์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงณลภัส  ภาวนาเจริญ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงณัจสิยากรณ์  ปิยธรรมสถิต
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
882
เด็กชายณัชพงษ์  อาชววาณิชกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
883
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ดิษฐเกษร
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
884
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  โพธิ์นาค
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
885
เด็กชายณัฏฐชัย  แก้ววงศ์วัฒนา
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กันสุข
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โคตรัตน์
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
888
เด็กชายณัฏฐพัชร  ศักดิ์สิทธิ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
889
เด็กชายณัฏฐวีร์  อินทร์สุวอ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทร์สุวอ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงณัฐกฤตา  กริ่มใจ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงณัฐกานต์  ปรุงเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
893
เด็กชายณัฐชนน  นบนอบ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงณัฐชนันท์  จารุพงศ์กร
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงณัฐชยา  พุ่มรอด
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
896
เด็กชายณัฐชัย  ศรีตะสังข์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงณัฐญา  บัวผุด
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงณัฐณิชา  วิชาพร
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
899
เด็กชายณัฐดนัย  แก้วประกิจ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปกป้อง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
901
เด็กชายณัฐนนท์  ประสมศรี
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
902
เด็กชายณัฐพนธ์  ประสมศรี
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
903
เด็กชายณัฐภัทร  วิชัยวงษ์
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงณัฐริกา  อัศวภูมิ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงณัฐรินทร์  กลั่นสุธน
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
906
เด็กชายณัฐวรรธน์  เจริญทรัพย์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงณัฐวศา  ดำดี
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
908
เด็กชายณัฐศรัณย์  สุขบรรจง
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
909
เด็กชายณัตถ์ปัณฑ์  ภู่เจริญ
ป.4
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทย์ประถม
910
เด็กชายณัท  เวชพันธ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง ป.2/1 (MEP) ชั้น 2 อาคารใหม่ โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
911
เด็กหญิงณิชกุล  สุวรรณเขตต์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงณิชาดา  สุวะไกร
ป.6
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองตุ้ม
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงณิชาภัทร  วัฒนะไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงณีรนุช  ดิษฐศร
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงปิยธิดา  กลัดแก้ว
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
917
เด็กชายดนุพัฒน์  พรหมมา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงดรัลพร  ตรีทอง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงดวงกมล  เจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
920
เด็กชายดารัณ  วุฒินิติกร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงดิลกรัช  ใบแก้ว
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงดุษฎี  ไกรวานิช
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
923
เด็กชายต้นกล้า  ศิลา
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงต้นรัก  วงศ์เพ็ญทักษ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
925
เด็กชายตะวัน  แก้วเสน
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
926
เด็กชายติณห์  เป็ดแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงตุลยดา  แสนวันดี
ป.4
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทย์ประถม
928
เด็กชายเตชพัฒน์  ทองเจริญ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
929
เด็กชายเตชินท์  จิตไธสง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงเตชินี  รัตนบ้านกรวย
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงทักษิณา  เทียนสิงห์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงทักษิณี  เทียนสิงห์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงทัตพิชา  วามนตรี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงทิวาพร  บุญศิลป์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
935
เด็กชายธงชัย  โคตะลุต
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงธณวัลย์  เรณางกูล
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
937
เด็กชายธนกร  จำปา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
938
เด็กชายธนกร  พวงชะบา
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
939
เด็กชายธนกฤต  เรืองเดช
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
940
เด็กชายธนดล  พฤกษอาภรณ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
941
เด็กชายธนดล  พุ่มโพธิ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
942
เด็กชายธนธรณ์  สองศรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
943
เด็กชายธนบดี  วันดี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงธนพร  ทิพย์คงคา
ป.4
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงธนภร  ลีรักษา
ป.4
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง ป.2/2 (IEP) ชั้น 2 อาคารใหม่ โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
946
เด็กชายธนภัทร  โพธิ์เกตุ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
947
เด็กชายธนภัทร  สุวรรณรัศมี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
948
เด็กชายธนภัทร  อินทรานุกูล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
949
เด็กชายธนภู  โพธิ์สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
950
เด็กชายธนวรรธน์  ติยะวาน
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
951
เด็กชายธนวัฒน์  กอหญ้ากลาง
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
952
เด็กชายธนวัฒน์  นาคจีนวงค์
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
953
เด็กชายธนสิน  รัตนไพจิตต์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
954
เด็กชายธนัช  เรืองขนาบ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงธนัชชา  สีดาฟอง
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงธนัญญา  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
957
เด็กชายธนากร  นพเก้า
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
958
เด็กชายธนาคิม  นิ่มนวล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
959
เด็กชายธนาธิป  ศุภพลนาคะ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
960
เด็กชายธราธิป  พลชาย
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงธฤษวรรณ  พรหมเสน
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
962
เด็กชายธฤษวิณ  เพ็ชรผ่อง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ผูววิทยา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
964
เด็กชายธัญกร  กิตติสกล
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงธัญจิรา  แหสมุทร
ป.6
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงธัญรัตน์  ปิยะกุลดำรง
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงธัญรัศม์  พงศ์อัศวชัย
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เต็มหัตถ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงธัญลักษณ์  พลศิลา
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงธัญวรัตม์  เฉื่อยราษฎร์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงธัญวรัตม์  โยเหลา
ป.4
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงธัศศิกานต์  อ่วมศิริ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
973
เด็กชายธานิน  ทองทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงธารารัตน์  ผมหอม
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงธีรกานต์  มูลเมือง
ป.6
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทย์ประถม
976
เด็กชายธีรเดช  เกิดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
977
เด็กชายธีร์ธวัช  มากวิเศษ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงธีรนาฏ  อินทรโยธา
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
979
เด็กชายธีรวัชร  ฉวีนิล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
980
เด็กชายธีรวัฒน์  พรรณพัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง ป.2/3 (IEP) ชั้น 2 อาคารใหม่ โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
981
เด็กชายธีระ  ขำสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
982
เด็กชายธีระทัศน์  ยุวธีรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
983
เด็กชายธีระภัทร์  จันหอม
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
984
เด็กชายธีรัช  มูลเมือง
ป.4
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทย์ประถม
985
เด็กชายธีราทร  รังษา
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
986
เด็กชายนครินทร์  พิมพ์นนท์
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
987
เด็กชายนนทพัทธ์  สิทธิเวช
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
988
เด็กชายนนทรัตน์  คงทอง
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
989
เด็กชายนนท์วศิน  ศรีขวัญเมือง
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
990
เด็กชายนนทวัฒน์  บาริศรี
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงนพมาส  จากสถาน
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงนพรัตน์  ศุภนิรัติศัย
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงนภสร  เทียนประภา
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงนภัส  ปานซ้าย
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
995
เด็กชายนรภัทร  กุลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงนราวดี  สีสด
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงนริศรา  จิ๋วเจริญ
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงนรีกานต์  เรืองสุรเกียรติ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงนลินี  โมอาน่า เฮาส์ชิลล์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายนวพล  จันทนมัฏฐะ
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
1001
เด็กชายนวิน  สุขนาน
ป.6
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงนัชชา  เพ็ชรดี
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงนัฏฐากร  สัตย์ธรรม
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  ประยูรศรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงนันทฉัตร  รักบำรุง
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงนันทณัฏฐ์  พูนพายัพ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงนันท์นภัส  พงศ์เจริญหรัญ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงณิชาภา  ภิรมย์ยิ่ง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงนันทพัทธ์  รัตนวิชาโรจน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงนันท์มนัส  เล้าสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงนันทรัตน์  วงษ์ลคร
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงนันลัดดา  ทองโคตร
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงนานามิ  ซาคากูจิ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงนาราภัทร  วิรบุตร์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงนิตกา  อินทร์คำน้อย
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง ป.3/1 (MEP) ชั้น 3 อาคารใหม่ โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1016
เด็กชายนิธินันท์  สุระพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายนิธิศ  ชาวนาเจริญ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงนิรชา  แคนหนอง
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงนิศารัตน์  ผ่องศรี
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงนุชนาฏ  ผิวขำ
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงเนตรอนันต์  พูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
1022
เด็กชายแนวฟ้า  ประดิษฐพงษ์
ป.6
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงบัณฑิตา  สิทธิ์เจริญดี
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงบุญญานุช  วงศ์พุทธิพร
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1025
เด็กชายปุณณัตถ์  กลมเกลียว
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงเบญจมาศ  ระดาบุตร
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงเบญจรัตน์  พุทธรักษา
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงเบ็ญญาภา  อุตส่าห์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายปกป้อง  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พิลา
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายปฏิภาณ  เหลืองประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายปฏิภาน  ชอบชิด
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายปฏิภาน  อุบลบาน
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  ทองภักดี
ป.5
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงปณิชา  บัวกล่ำ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงปทิตตา  คันธชุมภู
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายปพณธีร์  สุภะวิทยา
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงปภัชญา  เติมใจ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงปภัสรา  เฉลยภาพ
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงปภาดา  สัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงปภาวรินทร์  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงปภาวรินทร์  รอดนิยม
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงปภาวรินท์  ฮวดใช้
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายปภิณวิช  แก้วสีนวน
ป.4
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายปภินวิช  โถวสกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงปยุดา  กิรติรัตนนารถ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงปรมาภรณ์  อนุฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายปรรณศักดิ์  อินทจักร์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงปรวรรณ  เทพหัสดิน ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงประภัสศร  บุญตา
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง ป.3/2 (IEP) ชั้น 3 อาคารใหม่ โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1051
เด็กชายประวันวิทย์  แก้วหนองเสม็ด
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงประวีรรัชย์  เหล็กเมฆ
ป.4
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงปราณปริยา  ไชยลังกา
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงปริยากร  ถาวร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายปวรปรัชญ์  เตชะกิตติโรจน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงปวรรัตน์  รัตนสโนบล
ป.4
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1057
เด็กชายปวิช  หลิ่วรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงปวีชญา  แต่งภูมิ
ป.5
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงปวีณ์นุช  มุธิตา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายปองคุณ  ขจรเดชาวิทิต
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1061
เด็กชายปองคุณ  ฟุ้งมงคลเสถียร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายปังกรณ์  จันทร์แจ่มหล้า
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายปัญญา  นาคทนต์
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงปัณชญา  มีโชค
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงปัณฑารีย์  รักเดช
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายปัณณทัต  ไวยบุญญา
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงปาณิศา  อินทจักษ์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงปานหทัย  แดงเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงปารีณา  แซ่เฮ้ง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงปาล  ก้อนศิลา
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงปาลิดา  มรรคลานนท์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงปิณิดา  ไตรเรกพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงปิยพร  อินทรีเชียงใหม่
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายปิยะพัทธ์  พรธาดาวิทย์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายปุญญวิชญ์  ยิ่งแจ่มศิริ
ป.4
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงปุณณชา  อินทโฉม
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงปุณณดา  เวียนงาม
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงปุณยาพร  กู่คำ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงปูริดา  มีสุข
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงไปรยา  กระแสร์ชล
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงไปรยา  สู้ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงผกากาญจน์  ดาดวง
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1083
เด็กชายแผ่นดิน  ผาดไธสง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1084
เด็กชายพงศกรณฺ์  เกิดโภคทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงพชร  บุญสุทธิวงษ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง ป.3/3 (IEP) ชั้น 3 อาคารใหม่ โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กชายพนธกร  พรหมบุตร
ป.6
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงพรกนก  งามผล
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงพรชนก  พงษ์สุริยะวรรณ
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงพรชนก  โพธิ์สง่า
ป.6
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงพรธีรา  วิทยานรากุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงพรนภัส  ปาณะลักษณ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงพรนัทชา  แสนแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงพรปวีณ์  นวลศรี
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงพรปีใหม่  ลาพรหมมา
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงพรพรหม  จันทร์ไพศรี
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงพรไพลิน  กรัพณานนท์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงพรรณิษา  ดอกสร้อย
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงพริมรดา  จิรนันท์ธวัช
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1099
เด็กชายพลภัทร  หอมมณฑา
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายพลวรรธน์  หมอยา
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงพลอยเพชร  เพชรประกอบ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1102
เด็กชายพศิน  พิทักษ์วาปี
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงพัชพร  อิ่มวรคุณ
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงพัชรนันท์  คลีล้วน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงพัชรพร  สารสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงพัชรานันท์  อรัญโสตร
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงพัฒน์นรี  สิทธิ์ปีวราเดช
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  สงวนเกียรติชัย
ป.6
โรงเรียนธัญวิทยา(ตงมิ้น)
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายพัทธดนย์  อนันตา
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศักดิ์นรารักษ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงพัทธนันท์  คูวิบูลย์ศิริ
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงพัทธนันท์  บัวผุด
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงพัทธนันท์  พรหมภา
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงพัทธนันท์  วุฒิศรวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายพัทรพล  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงพันธ์วิรา  วริษฐานิษฐ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงพิชชาภา  ฉายแสง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงพิชชาภา  ธุระยศ
ป.4
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงพิชชาภา  พันธุ์ขาว
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงพิชญธิดา  กลั่นกลอง
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง ป.4/1 (MEP) ชั้น 3 อาคารใหม่ โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กหญิงพิชญาภา  หงษาวดี
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงพิชฎา  นาถะพินธุ
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายพิตรพิบูล  ยิ้มใย
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1124
เด็กชายพิภูษณ  เกษตรเจริญ
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองบุญ
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อระวีพล
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุ่นสุข
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงพิมพ์นารา  บุตรเพชร
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศรีกรณ์
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงพิมพ์ภัค  พุฒิเนาวพัฒน์
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงพิมพ์ภินันท์  บูรณ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แตงสุข
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุวรรณพงศ์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พรรณพลีวรรณ
ป.5
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงพิมมาดา  มากมูล
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1136
เด็กชายพิศิษฐ์  ภัคศิริกุลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงพีรดา  พุ่มวารี
ป.4
โรงเรียนพัฒนาวิทยา
วิทย์ประถม
1138
เด็กชายพีรพัฒน์  คงอยู่ดี
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1139
เด็กชายพีรวิชญ์  เรือนอินทร์
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงเพชรธิดา  ประภาษี
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงเพชรลดา  พูลทวี
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงเพชรลดา  ศิริวรรณ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1143
เด็กชายเพียรแทนคุณ  เพียรภายลุน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงแพรพลอย  ฟุ้งฟู
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงแพรพิไล  มรรคผลสมบัติ
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงแพรวา  ปริศวงศ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงฟ้าใหม่  โพธิสาร
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงภคนันท์  เอนก
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงภคภรณ์  โอสุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1150
เด็กชายภคภัทร  คิดหมาย
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1151
เด็กชายภฤศ  ศิริศิลป์
ป.4
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1152
เด็กชายภักดิ์มาตุภูมิ  ปริศนานันทกุล
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงภัคจิรา  ทองกรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงภัคจิรา  ลิปมาลัยพร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงภัททิยา  สว่างศรี
ป.4
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 2

ณ ห้อง ป.4/2 (IEP) ชั้น 3 อาคารใหม่ โรงเรียนวัดเขียนเขต
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1156
เด็กชายภัทรชนน  ภานนท์
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงภัทรภร  ทองอยู่
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงภัทรภร  อินทพงศ์
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงภัทรวดี  จิตสถิน
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงภัทรวดี  ประสานสุข
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1161
เด็กชายภัทระ  ทุมมา
ป.6
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1162
เด็กชายภาคภูมิ  แก้วชูศรี
ป.6
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
วิทย์ประถม
1163
เด็กชายภาณุวิชญ์  สู่ความดี
ป.5
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1164
เด็กชายภานุวัฒน์  แสนสวีสุข
ป.4
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
1165
เด็กชายภานุวัฒน์  หมวกผัน
ป.4
โรงเรียนวัดเขียนเขต
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงภาพิชนันท์  จันทร์เรือง
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงภาพิชมนทน์  วุฒิ
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1168
เด็กชายภูกฤษ  บุญเพิ่มผล
ป.5
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายภูเก็ต  จรูญศรี
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1170
เด็กชายภูฉาย  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1171
เด็กชายภูเบศ  วิวัฒน์สัตยา
ป.6
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงภูพิชญา  แก่นกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1173
เด็กชายภูมิ  รัตนสาคร
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงภูมิใจ  เรืองสินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงภูริชชญา  ติตถะสิริ
ป.5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงภูริชญา  เติมศรีทอง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงภูริตา  ป้อมทอง
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1178
เด็กชายภูริมาศ  สุธีระวุฒิ
ป.6
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1179
เด็กชายภูวริทธิ์  ขำนิล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต
วิทย์ประถม
1180
เด็กชายมณฑล  นนทกาภรณ์
ป.4
โรงเรียนปิยวัฒนศาสตร์
วิทย์ประถม
1181
เด็กหญิงมนฑกานต์  ช่างปลูก
ป.6
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
วิทย์ประถม
1182
เด็กหญิงมนต์นภา  นิ่มสุข
ป.5
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประถม
1183
เด็กหญิงมนธิชา  สิงขรณ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1184
เด็กชายมนพัสวี  เลิศปุลินพงศ์
ป.6
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
วิทย์ประถม
1185
เด็กชายมัทธิว  เหมะ
ป.6
โรงเรียนธัญวิทย์
วิทย์ประถม
1186
เด็กหญิงมันสดา  คล้ายสมบัติ
ป.4
โรงเรียนโชคชัยรังสิต
วิทย์ประ