ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลชนก  มโนสม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลพรรณ  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลพรรณ  มะลิทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรกนก  คอยผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรชนก  อมรศรีสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
6
เด็กชายกรวิชญ์  ศรีชุม
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
7
เด็กชายกรวุฒิ  รุประมาณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกฤกมล  สุวรรณเวช
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกฤติญา  นิธิเบญจกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤษณพงศ์  ตั้งใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกฤษณวรรณ  มัฆนาโส
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
12
เด็กชายกวินทร์  ศรีเสริมโภค
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกวิสรา  จันทิมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สงวนธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุนทรวิภาต
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
16
เด็กชายกัณฑภัทร  ทองธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกันตวรรณ  เสนาะจำนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
18
เด็กชายกันตินันท์  ไหลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกาญจนา  โสภณศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกิตติกานต์  ถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกิตติยา  อุโฆษอารามิก
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
22
เด็กชายกิตติศักดิ์  ใจทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
23
เด็กชายกุลจักร  อารยะสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกุลจิรา  ธนินพสิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกุลธิดา  สติยศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกุลปริยา  ทรัพย์สิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกุลภรณ์  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนวัดเทียนถวาย
คณิตประถม
28
เด็กชายเกริกพล  ประสพผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
29
เด็กหญิงเกวลิน  พิกุล
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิตประถม
30
เด็กหญิงเกวลิน  สุ่มเจริญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
31
เด็กหญิงเกศริน  อนันตวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
32
เด็กหญิงเกสราวรรณ  จิตนาวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
33
เด็กหญิงขวัญนภา  ประสพทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
34
เด็กชายคณาภัทธ  จันทร์ประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
35
เด็กชายคณิน  ไวยสุณี
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจรรญา  ศรีประเสริฐศักดิ์
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงจอมขวัญ  สุกกล่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
38
เด็กชายจักรกฤษ  สาริพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
39
เด็กชายจักรภัทร  อัสถิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจามิกรณ์  กมลลิ้มรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจิชาญา  บุญประเทือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจิตตาภา  สงวนธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
43
เด็กหญิงจินดาหรา  ดีสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
44
เด็กชายจิรกิตติ์  จันทร์ไว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจิรภิญญา  คำพระยา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
46
เด็กหญิงจิรวรรณ  ภุมกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
47
เด็กชายจิรวัฒน์  ใจทน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
48
เด็กชายจิรัช  พัฒนธำรงเกษม
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
49
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
50
เด็กหญิงจิรัญญา  ภาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
51
เด็กหญิงจิรัฐ  รุกขชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
52
เด็กหญิงจุฑามาศ  ลาวเนือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
54
เด็กชายเจตน์  ไกรสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
55
เด็กหญิงเจนจิรา  ดีแล้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
56
เด็กชายเจ้าพระยา  การรักษา
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
57
เด็กชายชญานน  ขาวเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชญาน์นันท์  สุวรรณไตร
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชญานิษฐ์  กระจับนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
60
เด็กชายชนสรณ์  มหาพลดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
61
เด็กชายชนัสถ์นันท์  แก้วประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
62
เด็กหญิงชนิกานต์  บุษยากุลดิลก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
63
เด็กชายชยางกูร  มาประสพ
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
64
เด็กชายชวนันท์  ปัจมาตย์
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
65
เด็กชายชวิน  จำปาศรี
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชัฎฏาภา  ฤทธิ์รายา
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
67
เด็กชายชาคริต  ผลงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
68
เด็กหญิงชาริสา  โสชาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
69
เด็กชายฌอร  อุโฆษอารามิก
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
70
เด็กชายญาณโรจน์  ห้วยหงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงญาณิศา  เฟื่องแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
72
เด็กหญิงญาดา  ขันราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
73
เด็กหญิงญานิศา  เชื้อทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
74
เด็กหญิงญานิศา  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
75
เด็กหญิงฐิชากรณ์  เรืองทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
76
เด็กหญิงฐิตารีย์  ทาลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
77
เด็กหญิงฐิติมา  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนวัดเทียนถวาย
คณิตประถม
78
เด็กหญิงฐิติวรดา  บัวแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
79
เด็กหญิงฐิติวรดา  มงคลนาม
ป.6
โรงเรียนนภสร
คณิตประถม
80
เด็กชายฐิติศักดิ์  วันทา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
81
เด็กหญิงณกมล  เล็กประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
82
เด็กชายณกุลกฤติ  อินรุ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
83
เด็กชายณชพงศ์  ขันติพงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
84
เด็กชายณธงชัย  ศิริอุดมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณปภา  แสงบุริมทิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
86
เด็กหญิงณัชชา  โสมชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
87
เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ศุภโชคธสกุล
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  กล่อมเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
89
เด็กชายณัฏฐพล  เหมือนเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
90
เด็กชายณัฐกิตติ์  ธราวงศ์ทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณัฐชญา  รักไทย
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณัฐชยา  พูนสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
93
เด็กหญิงณัฐชา  สายสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีเจริญสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณัฐธัญญา  นวลขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณัฐนันท์  เสมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
97
เด็กชายณัฐพล  ประเสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
98
เด็กชายณัฐพล  ยี่สุ่นซ้อน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
99
เด็กชายณัฐพัชร์  บุญประชาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
100
เด็กชายณัฐภัทร  บุญแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
101
เด็กชายณัฐภูมินทร์  โพธิ์เงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณัฐริกา  ณ. ลำปาง
ป.5
โรงเรียนนภสร
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณัฐริกา  ทองชูแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัฐวดี  ดาบเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
105
เด็กหญิงณัฐสินี  สัมพันธ์นิรันดร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณาญวัฒน์  นาแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
107
เด็กหญิงณิชกมล  ปิดจันทึก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
108
เด็กหญิงณีรนุช  เลิศเดชะ
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
109
เด็กชายเดชาวัจน์  เพิ่มสีหเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
110
เด็กชายทฤษฎา  มีแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
111
เด็กหญิงทอแสง  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
112
เด็กหญิงทิพย์กมล  สิ่วลือ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
113
เด็กหญิงทิพย์ธารา  โต๊ะสิงห์
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
114
เด็กชายธนกร  กล่อมสวน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
115
เด็กชายธนกร  จ่าเมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
116
เด็กชายธนกฤต  ราชคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
117
เด็กชายธนพล  แซ่เฉิน
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงธนภรณ์  วงษ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
119
เด็กชายธนวัฒน์  เสนาะกลาง
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
120
เด็กหญิงธนัชชา  เอี่ยมสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
121
เด็กหญิงธนัญญา  ผูกผา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
122
เด็กหญิงธัชชา  จันทร์สาคร
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
123
เด็กหญิงธัญชนก  เรืองติก
ป.5
โรงเรียนนภสร
คณิตประถม
124
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เวียงนนท์
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
125
เด็กชายธัญเทพ  เอียดแก้ว
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
126
เด็กหญิงธัญนันทน์  โคตประทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
127
เด็กหญิงธันยพร  กำเนิดสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
128
เด็กหญิงธิดารัตน์  หีบทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
129
เด็กชายธิติพล  ไพรบึง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
130
เด็กชายธีทัต  วาณิชวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
131
เด็กชายธีรโชติ  นิภาโชติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
132
เด็กชายธีรเดช  วรลักษณ์สกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
133
เด็กชายธีวสุ  สุจิมหันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
134
เด็กหญิงเธศญรัญ  มงคล
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
135
เด็กชายนปก  ขวัญตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
136
เด็กชายนพรัตน์  ห่มเช้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
137
เด็กหญิงนภัทร  แตงสี
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
138
เด็กชายนรวีร์  ประหยัดผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
139
เด็กชายนรุตม์  ยังสิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
140
เด็กหญิงนลินนิภา  มาลา
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายนันทพัทธ์  ไหลประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
142
เด็กชายนันทภพ  สุทโธ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
143
เด็กชายนาลัน  หิงสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
144
เด็กชายนิติภูมิ  ไชยโยธา
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
145
เด็กชายนิธิศ  ผลโยธิน
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงนิศากร  คุณุทัย
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
147
เด็กชายนุชิต  ไทยทรงธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
148
เด็กหญิงนุตประวีณ์  ยังสิริกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
149
เด็กชายบุญธปกรณ์  ถือทอง
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
150
เด็กชายบูรพา  จันทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
151
เด็กชายปฏิพล  แก้วศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
152
เด็กชายปฐวี  ชมภูเพชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
153
เด็กหญิงปทิตตา  เพ็งคุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
154
เด็กหญิงปมานัน  ทองหยวก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
155
เด็กหญิงปรียานุช  ม่วงงาม
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
156
เด็กหญิงปรียาวดี  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
157
เด็กชายปวริศ  นันตาวงศ์
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิตประถม
158
เด็กชายปวริศ  สมานทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
159
เด็กชายปวเรศ  เรืองเดชาจารุวงศ์
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
160
เด็กชายปวีร์วุฒิ  ปิยพิทยานันต์
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
161
เด็กหญิงปัญฑารีย์  โชติสุริยเอกรัฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
162
เด็กชายปัณณวิชญ์  รักปรางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
163
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ใจเกื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
164
เด็กชายปาณวัฒน์  ทรงเพียรธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
165
เด็กหญิงปาณิสรา  รักษาสิริ
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
166
เด็กหญิงปิ่นมณี  บรรทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
167
เด็กชายปิยพนธ์  ปิ่นภู่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
168
เด็กหญิงปิยวรรณ  แก้วสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
169
เด็กชายปิยะ  ศรีใสคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
170
เด็กหญิงปิยาภัทร์  ธรรมขันธ์
ป.5
โรงเรียนนภสร
คณิตประถม
171
เด็กหญิงปุณณกาญจน์  สงวนพันธ์
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
172
เด็กชายปุณณวิช  เปี่ยมเต็ม
ป.6
โรงเรียนวัดเทียนถวาย
คณิตประถม
173
เด็กหญิงปุณยาพร  ขจรเกตุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
174
เด็กชายเปรมณัฐ  พัฒนดุล
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
175
เด็กหญิงผกายมาศ  ช่างต่อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายพงศกร  ยาทะเล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
177
เด็กหญิงพงศ์พงา  ศิลาโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
178
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  คำพันธุ์
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
179
เด็กชายพงศภัค  อะช่วยรัมย์
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
180
เด็กชายพงษ์ภัทร  สนธิชัย
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิตประถม
181
เด็กชายพชร  น่วมชุ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
182
เด็กชายพชร  สุริยกุล ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
183
เด็กหญิงพรทิพย์  อาศัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
184
เด็กชายพฤฒินันท์  จันทร์คำเรือง
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
185
เด็กหญิงพลอยนารินทร์  ใจงาม
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
186
เด็กชายพอดี  กาญจนสิงห์
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
187
เด็กหญิงพัชรธร  ชีพประกิต
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
188
เด็กหญิงพัชรมน  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
189
เด็กชายพัชระ  หวนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
190
เด็กชายพัฒนพล  เดชเฟื่อง
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
191
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปทุมถาวรสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
192
เด็กหญิงพันธิตรา  เกลี้ยกล่อม
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
193
เด็กหญิงพิชชาพร  จิตระเบียบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
194
เด็กหญิงพิชญาภัค  อ่ำคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
195
เด็กหญิงพิชาทา  บารมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
196
เด็กหญิงพิมกานต์  ทิพย์ชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
197
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พงษ์เดช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
198
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มาป้อง
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
199
เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน  คัมมกสิกิจ
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
200
เด็กหญิงพิรฎา  ดวงแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
201
เด็กชายพิริยพล  ภาวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
202
เด็กชายพิรุณ  เชื้อจีน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
203
เด็กชายพีรพัฒน์  เพ็งรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
204
เด็กชายพุทธคุณ  สารสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
205
เด็กหญิงภคพร  มณีขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
206
เด็กชายภณปก  อังคณาวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
207
เด็กหญิงภัควลัญช์  กรอบสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
208
เด็กหญิงภัควลัญธ์  จำเนียรทรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
209
เด็กชายภัทรกร  จอประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
210
เด็กชายภัทรพล  ภมรสูตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงภัทรมณี  สุระพินิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
212
เด็กหญิงภัทรวดี  ยามี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
213
เด็กหญิงภัทรศยา  แดงศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
214
เด็กชายภัทราวุธ  มุ่งประสพสุขี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
215
เด็กชายภาณุพงศ์  อินทร์สะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
216
เด็กหญิงภาวิณี  ผายชำนาญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
217
เด็กหญิงภิชญาภา  เริ่มสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
218
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ระวังภัย
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิตประถม
219
เด็กหญิงภูชิสสรา  พงพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
220
เด็กชายภูตะวัน  ยาวจันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
221
เด็กชายภูมิณัฐศัก  แซ่จู้
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
222
เด็กชายภูมินทร์  กิจนที
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
223
เด็กชายภูริชานนท์  แป้นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
224
เด็กชายภูริทัต  มั่นแน่
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
225
เด็กชายภูรินท์  ชื่นบาน
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
226
เด็กชายภูรินาท  จิตต์หมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
227
เด็กชายภูฤทธิ์ศรา  โอนนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
228
เด็กหญิงภูษณิศา  เกษพิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
229
เด็กชายภูแสนกล้า  แป้นสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
230
เด็กหญิงมณีรัตน์  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
231
เด็กหญิงมัทยา  ไหลนำเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
232
เด็กชายเมธาวิน  บุปฝานิล
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
233
เด็กชายยศกร  เกิดผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
234
เด็กชายยุติวิชญ์  สมบุญดี
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
235
เด็กชายรณกร  พาหุรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
236
เด็กหญิงรตนพร  สมพงศ์พาณิชย์
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
237
เด็กชายรพีพงศ์  จิตรพรทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
238
เด็กหญิงระวิวรรณ  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
239
เด็กชายรัชชานนท์  เขียวย้อย
ป.5
โรงเรียนนภสร
คณิตประถม
240
เด็กหญิงรัชดาวัลย์  สมรูป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
241
เด็กหญิงรับขวัญ  หอมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
242
เด็กชายราชพงษ์  แสนกล้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
243
เด็กหญิงรินรดา  สีหะอำไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
244
เด็กหญิงรุ้งฟ้า  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
245
เด็กชายรุ่งภพ  ตุ้มหิรัญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายฤทธิไกร  แซ่ฮัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
247
เด็กหญิงลักษิกา  ตะมะวิโมก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
248
เด็กหญิงลัลน์ญดา  ไม้ตรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
249
เด็กหญิงเลิศพิชยา  กันทะวาด
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
250
เด็กชายวงศธร  กาฬภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
251
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุยะวาปี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
252
เด็กหญิงวชิราภรณ์  โตใหญ่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
253
เด็กหญิงวนัชพร  พูลกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
254
เด็กชายวรภพ  สุภิสิงห์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
255
เด็กหญิงวรรณกร  อิ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
256
เด็กหญิงวรฤทัย  ผลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนนภสร
คณิตประถม
257
เด็กชายวรากร  มาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
258
เด็กชายวรินทร  เจริญวงค์
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
259
เด็กหญิงวริศรา  ทาพลคล้อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
260
เด็กหญิงวริศรา  อัครจรัสโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
261
เด็กหญิงวัชญาฎา  ตันวรณ์สิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
262
เด็กชายวินทกร  จิรรัชวณิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
263
เด็กหญิงวิรุฬห์ญา  ค้อชากูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
264
เด็กหญิงวีณัฐตา  พงษ์ไพศาลเชิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
265
เด็กหญิงศตพร  ตั้งตน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
266
เด็กชายศรัณยพงศ์  จันปัญญา
ป.5
โรงเรียนนภสร
คณิตประถม
267
เด็กชายศรัณย์  มังคละสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
268
เด็กหญิงศศิวิมล  กมลจิตร
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
269
เด็กหญิงศิริประภา  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
270
เด็กหญิงศีตลา  ชื่นคลัง
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
271
เด็กชายศุภกิตติ์  ดอกสวย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
272
เด็กชายศุภรัตน์  สุขชูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
273
เด็กชายศุภวิศว์  คงประดิษฐผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
274
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  โอสถจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
275
เด็กหญิงศุภิศรา  มีแวว
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
276
เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีธรรมพินิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
277
เด็กหญิงศุภิสรา  เสถียรฐิติพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
278
เด็กชายศุวิจักขณ์  ใจหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
279
เด็กชายเศรษฐวิสุทธิ์  สอนเจริญกุล
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
280
เด็กชายสรวิศ  ธิษาจารย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายสรวุฒิ  หนูขำ
ป.5
โรงเรียนนภสร
คณิตประถม
282
เด็กหญิงสายฝน  บุดสดิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
283
เด็กหญิงสาริศา  สมพงศ์พาณิชย์
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
284
เด็กชายสิทธิกร  ทรัพย์ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
285
เด็กชายสิรภพ  ทรัพย์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
286
เด็กหญิงสิรยากร  ไตรเวทย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
287
เด็กหญิงสิริกัลย์กมล  ทองร่วมมิตร
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
288
เด็กหญิงสิริมาฆ์  นาคะชัยเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
289
เด็กหญิงสิริวิมล  สุทธิทาธีร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
290
เด็กหญิงสิรีลภัส  เลิศหิรัญเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
291
เด็กหญิงสุชัญญา  เตยอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
292
เด็กหญิงสุชาวดี  เกษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
293
เด็กหญิงสุฑิตา  ลาภตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
294
เด็กหญิงสุณิสา  ขันตี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
295
เด็กหญิงสุทธิชา  ศรีมงคลปทุม
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
296
เด็กชายสุธีกานศ์  นวนพลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
297
เด็กหญิงสุนันทิพย์  ไพเราะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
298
เด็กหญิงสุนิสา  ยาวิสัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
299
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำผุย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
300
เด็กหญิงสุรพิชญา  อภิสราพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
301
เด็กชายสุวิจักขณ์  แพ่งนคร
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
302
เด็กหญิงแสนดี  ม่วงสวย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
303
เด็กหญิงหทัยภัทร  ขวัญช่วย
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
304
เด็กหญิงอจลญา  ก้านขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
305
เด็กหญิงอชิรญา  เกษพิมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
306
เด็กชายอดิเทพ  กันภัย
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิตประถม
307
เด็กหญิงอธิชา  ทอนสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
308
เด็กหญิงอนัญญา  เอี่ยมละออ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
309
เด็กชายอโนชา  สุวรรณโชติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
310
เด็กหญิงอภิชญา  ทองด้วง
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
311
เด็กหญิงอภิชญา  อนันต์นรานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
312
เด็กหญิงอภิญมณี  อภิสารธนรักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิตประถม
313
เด็กหญิงอภิณห์พร  พ่วงเสือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
314
เด็กหญิงอมลณี  เศวตการี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
315
เด็กหญิงอรกัญญา  กวีธนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายอรรครพล  เบ็ญจรงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
317
เด็กหญิงอริสา  แหยมสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
318
เด็กชายอลงกรณ์  สินปรุ
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
319
เด็กหญิงอัญชญาณ์  ส่งขาว
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
320
เด็กหญิงอารยา  ผลงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
321
เด็กชายอินท์ทัศน์  สุรกาญจน์กุล
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
คณิตประถม
322
เด็กหญิงอินทร์ทิรา  คำงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
323
เด็กชายอินทัช  โจอี้ พรีซ
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
คณิตประถม
324
เด็กหญิงอิรวดี  ดาราดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
คณิตประถม
325
เด็กชายเอกภูสิทธิ์  หงษ์เวียงจันทร์
ป.5
โรงเรียนนภสร
คณิตประถม
326
เด็กชายเอกสิทธิ์  อานุภาพศรีธาดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
327
เด็กหญิงเอมอร  บุตรศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
328
เด็กหญิงไอรินทร์  บรรทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
329
เด็กชายกวีวิศว์  เล้าวีรกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
330
เด็กชายกิตติพัฒน์  เดชปรีชา
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
331
เด็กหญิงกีรัตยา  โกมลศิริ
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
332
เด็กหญิงจันทร์ทรงกลด  จันทรโตษะ
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
333
นายจารุวัฒน์  โจว
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
334
เด็กชายจิระวัฒน์  สาครินทร์
ม.2
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิต ม.ต้น
335
เด็กชายชยานนท์  รื่นบุญ
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
336
เด็กชายเชณร์  อุโฆษอารามิก
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
337
เด็กชายฐตินนท์  ยงเยี่ยงพันธ์
ม.2
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายณภัทร  ปัทมินทร์
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
339
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุจเร
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
340
เด็กหญิงณัฐนิชา  ปิ่นลาย
ม.2
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายณัฐพัทธ์  อภิสารธนรักษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงณิญาวีย์  กาลดิษฐ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงเดนา  อยู่ประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
344
เด็กชายทยุทธ  สุระกนิตย์
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
345
เด็กหญิงธนันยภรณ์  ด่วนทวีสุข
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายธุวานันท์  รักธง
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายนภ  ประจักษ์ธรรม
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
348
เด็กหญิงนามิ  ฮาเซกาว่า
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
349
นายนิธิศ  ศรีธวัชพงศ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
350
เด็กหญิงนิมมิดา  มีนาค
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายปภาวินทร์  แพทริค สมิธ
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
352
เด็กชายปราณตะวัน  ฟิลิปโป้ มายอลิ แม็คจิโอลิ
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายปัณณ์  โยธาวุธ
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายปารมี  เสริมศิริมงคล
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
355
เด็กหญิงปิยะนุช  ลิ่วมโนมนต์
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
356
นางสาวพรชนก  ยงสถิตศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงพิมมาดา  จรุงกิจกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
358
นายพีรวัส  คำใสแสง
ม.3
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงภภัสสร  เสถียรสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงภาวิดา  สุวรรณพฤกษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงภูริชญา  ขุนทองจันทร์
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายยศพล  วิชัยดิษฐ
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายรหัท  ประจักษ์ธรรม
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร7 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
364
เด็กหญิงรุตรดา  วุฒิเดชาสิน
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงลภัสรดา  บัวเนตร
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
366
เด็กชายลัทธวิทย์  ศิริสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงวรณัน  มะโนศิลป์
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงวรรณชนก  จารุวงศ์กุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงศตพร  ทิพยรัตน์พรทวี
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
370
นายศิวกร  พุฒซ้อน
ม.3
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงสลิล  ชัยวัฒนกุลวานิช
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
372
เด็กชายสิธาถวัสส์  ผาทอง
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงสุพิชชา  ดิษฐประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงอติวัณณ์  อุไรรัตน์
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
375
เด็กชายอภิรัตน์  เมเดนส์
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
376
นางสาวอรกานต์  สุวรรณเพชร
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงอรัญชยา  คงเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงอัมพร  ใจสดใส
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงอาทิตยา  อุโฆษอารามิก
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงอิงครัต  โชติชาครพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
381
นายอิงครัต  ยอดศรี
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
382
เด็กหญิงกชนิภา  มาเสมอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
383
เด็กชายกตัญญู  สุขวนชัย
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
384
เด็กชายกนกพล  จำปายศ
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงกนกภรณ์  พึ่งมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงกนกวรรณ  เบ้าทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงกนกวรรน  แก้วกำเนิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงกนิษฐา  สังข์คีรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงกมลทิพย์  สุขงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงกมลวัน  สมสมัย
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
391
เด็กชายกรวี  ถนอมเลี้ยง
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงกฤตพร  แก้วนพคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
393
เด็กชายกฤตภัค  นาคคล้าย
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
394
เด็กชายกฤตภาส  นิตย์โชติ
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
395
เด็กชายกฤตภาส  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
396
เด็กชายกฤตเมธ  มีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มูลศรี
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
398
เด็กชายกฤษกร  ประพฤติธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
399
เด็กชายกวิน  เลิศพิรุฬห์วงศ์
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
400
เด็กชายกษิดิศ  ประสงค์
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงกัญชพร  พิมอักษร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ  แก้ววิศิษฎ์
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงกันติชา  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงกันทลัส  จันทีนอก
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
405
เด็กชายกิตติพล  คงคาหลวง
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงกิตติยา  เรืองเชื้อเหมือน
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
407
เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงกุลธิดา  ฉลาด
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงกุลธิดา  บุญลอยสงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงกุลธิดา  มีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
411
เด็กชายเกียรติพันธุ์  ศรีหาปัญญา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงขวัญข้าว  ไทยเขียว
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงขวัญศิริ  ฉันทลักษณ์สุข
ป.6
โรงเรียนนภสร
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงเขมฤทัย  ศิริบุตร
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงคณิสรา  พันธุ์ยาง
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงจจุพร  ฟักแฟง
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
417
เด็กหญิงจิตติภัทรา  สงวนธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงจิตรา  ทองวัฒนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงจินดาทิพย์  ธัญญวุฒิ
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงจิรนันท์  พฤกษากิจเจริญ
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
421
เด็กชายจิรพัฒน์  งามสมัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงจิรัชญา  ปัญญาไว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงจิรัฐติกาล  รวยทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงจิราเจต  เทพโอทา
ป.6
โรงเรียนวัดเทียนถวาย
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงจิราภรณ์  ชิณวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
426
เด็กชายจิรายุ  เรือนงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงจีรนันท์  หนูพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงจีรพร  พยาเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงจุฬามณี  เชื้อจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
430
เด็กชายเจ้าพระยา  กลิ่นขจร
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
431
เด็กชายฉันทพล  ชัยสุข
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงชญาดา  คำนับไทย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงชญานันท์  หลักคำ
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
434
เด็กชายชนธัญ  เกิดสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญนุช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงชนันทร์กานต์  โพธิ์อรุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงชนิดาภา  บุณยภาธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงชนิสรณ์  พึ่งมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงชลกร  เกตุกุ
ป.6
โรงเรียนนภสร
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงชลกร  รอดพงษ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงชลธิชา  ศร๊ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงชลพัชรสร  มหาเทพ
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงชลิตา  หลานเศษฐา
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงชวัลภารัชต์  วิโรจน์แสงม่วง
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  กลับเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงชัญญ่า  เจริญพงษ์
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
447
เด็กชายชุติเดช  พูลวัฒนานุกูล
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงญาณิศา  งอสอน
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงญานิศา  แป้นเเสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงญานิศา  เมืองยศ
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงฐิตาพร  เรืองภู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
452
เด็กหญิงฐิตินันท์  เอี่ยมอร่าม
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
453
เด็กชายฐิติภูมิ  เชยจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
454
เด็กชายฐิติวิชญ์  เลาหชาญวิชญ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงฑิฆัมพร  บุญจ่าย
ป.6
โรงเรียนนภสร
วิทย์ประถม
456
เด็กชายณฏฐพล  โนนชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงณฐอร  ศักดิ์เพ็ญศรี
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงณดา  ทองนพรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
459
เด็กชายณภัทร  รักชีพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงณภาพร  เที่ยงดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงณัชชา  ตั้งนรวิชญ์
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
462
เด็กชายณัชพล  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ธิประเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ราชสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
465
เด็กชายณัฏฐพิภู  พงศ์พรหม
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงณัฐกฤตา  กระจ่างใส
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
467
เด็กชายณัฐชนน  ธรรมวงศ์
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงณัฐชยา  เกิดผล
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงณัฐชยา  ลาภเจริญไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงณัฐชา  ปราชญ์เปี่ยมสุข
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
471
เด็กชายณัฐฐินันท์  เพ็งสวย
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงณัฐธัญญา  นีละพัน
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
473
เด็กชายณัฐพงษ์  ขำคม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
474
เด็กชายณัฐพล  พุ่มมี
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
475
เด็กชายณัฐภัทร  ต่วนใจ
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
476
เด็กชายณัฐภูมิ  สุดตรง
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงณัฐมนต์  สอนเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงณัฐรัมภา  เปี่ยมพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
479
เด็กชายณัฐวัฒน์  เดชขนาด
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
480
เด็กชายณัฐวุฒิ  อำนวยพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
481
เด็กชายณัฐเวช  ตันธิธรรมธร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงณิชนันท์  เสือใจหาญ
ป.6
โรงเรียนนภสร
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงณิชาพร  ธรรมจักร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงดลบันดาล  กุลละทำเนียบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
485
เด็กชายเดชากุล  เกตุวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
486
เด็กชายติณณภพ  ฤดีขจรไชย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
487
เด็กชายติณณภพ  สนเล็ก
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
488
เด็กชายติณณภัทร  ศิรปัญญาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
489
เด็กชายติณห์  เฉลิมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
490
เด็กชายทรรสนันท์  โฆษิตธรรมนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
491
เด็กชายทศพล  หงษากล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงทักษวดี  เชื้อจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงทักษิมา  กิตติวิริยกุล
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
494
เด็กชายทัฬหเชษฐ์  กิจจิว
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงทิพวรรณ  ล้อมลาย
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
496
เด็กชายเทพทัต  คลายานนท์
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
497
เด็กชายเทพทัต  ยืนยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
498
เด็กชายเทพทัตพงศ์  ประสงค์ชัยกุล
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
499
เด็กชายธนชาต  ศรีเรืองโห้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงธนพร  บัญชาวิมลเชษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
501
เด็กชายธนภัทร  รัมมะวาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
502
เด็กชายธนภัทร  อมรศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
503
เด็กชายธนรัชต์  ลี้เกรียงไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงธนวรรณ  ชูพินิจ
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
505
เด็กชายธนวัฒน์  บุญนุช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
506
เด็กชายธนศักดิ์  สุวรรณวนิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงธนัชพร  เทียนฉันท์
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
508
เด็กชายธนากร  โลหากาศ
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
509
เด็กชายธนาเทพ  พลหนุ่ย
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงธนาภา  แสวงผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงธนิดา  เหมือนสร้อย
ป.5
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงธมลวรรณ  เชื่อมฉิม
ป.4
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงธรรมญาดา  บัวรัตนกาญจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประสงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงธัญชนก  กลยนี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงธัญชนก  จิตรีถิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงธัญธร  จันหอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงธัญสินี  วรรณพงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงธันยพร  หุตะวัฒนะ
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
520
เด็กชายธาดา  ประกอบสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
521
เด็กชายธาดาพงศ์  โสระสิงห์
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
522
เด็กชายธิติ  คล้ายวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
523
เด็กชายธีร์กวิน  อุดม
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
524
เด็กชายธีรเทพ  ประทุมตัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
525
เด็กชายธีรนันท์  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
526
เด็กชายธีรภัทร  สีหพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
527
เด็กชายธีรเมธ  บุญจูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงธีรยา  ธรรมจารี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงนงนภัส  สุขแสนนาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
530
เด็กชายนนท์ปวิธ  สังข์ทิพย์
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
531
เด็กชายนนทวัฒน์  ทุมทอง
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงนพดา  ศุกระมูล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอก
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงนภัสวรรณ  น้อยวิบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงนภัสสร  นภาสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดเทียนถวาย
วิทย์ประถม
535
เด็กชายนราวิชญ์  พิราพิมพ์
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงนริศรา  ม่วงฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
537
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  ปานน้อย
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
538
เด็กชายนวพล  โคตรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงนวลประภัสสร์  ชคศรีสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
540
เด็กชายนัฐพล  ครุผาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
541
เด็กชายนัธทวัฒน์  เศวตวงศ์
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
542
เด็กชายนันท์นภัส  ชัยชาญณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงนันท์นภัส  สังข์ทิพย์
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงนันทิดา  จันคูณ
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงนาขวัญ  สารีเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
546
เด็กชายนิติพัฒน์  สังข์ทิพย์
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงนิรัชพร  เจษฎางกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
548
เด็กชายนิรันดร์  ฉิมงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงนีรนารา  พร้อมมูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงบุญสิตา  ไชยมาลา
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงบุณยวีย์  บางน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงบุนยวีร์  ทวีลาภ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงบุษยมาส  บึงโมก
ป.6
โรงเรียนนภสร
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงเบญญทิพย์  ศรีคำภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงใบข้าว  สารารักษ์
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
557
เด็กหญิงปฐิกานต์  ปัญแสน
ป.6
โรงเรียนวัดเทียนถวาย
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงปพิชญา  มะณีสา
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงปภาวดี  ชัมภูทะนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
560
เด็กชายปราช์ญอธิป  ผิวเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงปรานปรียา  บางภูมิ
ป.6
โรงเรียนวัดเทียนถวาย
วิทย์ประถม
562
เด็กชายปฤณธณัณฑ์  ทวีรัตน์ทัศกุล
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
563
เด็กชายปวริศร์  เพ็งขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงปวีณรัตน์  มัลลิพิชัยกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
565
เด็กชายปัญญากร  อยู่ยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงปัณฑารัตน์  สุทธิสรโยธิน
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
567
เด็กชายปัณณวิชญ์  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงปาณปวีณ์  ใจเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงปาณิสรา  งามตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงปาณิสรา  ชุมวาส
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงปานไพลิน  จะรอนรัมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงปานรุ้ง  สุทธิวรากร
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงปาลิดา  อุ้มญาติ
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงปิ่นชนก  คมคาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงปิ่นมนัส  โสมณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
576
เด็กชายปิยพัทธ์  ปิ่นภู่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
577
เด็กชายปิยวัฒน์  มรกต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงปิยาภรณ์  คอยผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
579
เด็กชายปุญช์นัส  ปิยวนะ
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงปุณญดา  ศรีวิลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
581
เด็กชายปุณยโชติ  บุญหนุน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง
วิทย์ประถม
582
เด็กชายพงศกร  นาคทิพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
583
เด็กชายพงศกร  พวงสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
584
เด็กชายพงศ์พล  โมเครือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
585
เด็กชายพงศ์พสุ  แดงสังวาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
586
เด็กชายพชร  เข็มเพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
587
เด็กชายพชร  สิริวุฒิวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านพลอย
วิทย์ประถม
588
เด็กชายพชรธร  พานิชชาติ
ป.6
โรงเรียนวัดบางพูน
วิทย์ประถม
589
เด็กชายพชรพล  พูลสุข
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
590
เด็กชายพชรพล  ภาคทอง
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงพนิดา  พูลรัตน์
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
592
เด็กหญิงพรจิรา  หมู่พยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงพรชนก  โรจนประดิษฐ
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงพรนภา  เสนาดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงพรพระพลอย  แสงน้ำ
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
596
เด็กชายพรศักดิ์  น้อยคล้าย
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงพรสินี  หนูสี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงพฤกษา  ทองอ้น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
599
เด็กชายพลวัฒน์  มหาศักดิ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงพลอยชมพู  แจ่มวิจิตโต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงพลอยอารียา  วงษ์ขันเมือง
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
602
เด็กชายพลัฏฐ์  ศิริพานิชย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
603
เด็กชายพศิน  กุลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงพัชรินทร์  ทรงสัตย์
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
605
เด็กชายพันธุเทพ  แดงสังวาลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงพาทินธิดา  สมพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงพิชชาพร  แซ่ล้อ
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงพิชญธิดา  พราหมณ์ยอด
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
609
เด็กชายพิทักษ์  ทองดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจียรสถิตย์
ป.5
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิริวุฒิวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านพลอย
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิริวุฒิวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านพลอย
วิทย์ประถม
613
เด็กชายพีร์พิชยะ  เจริญนา
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
614
เด็กชายพีรวัสส์  ภูประวิง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
615
เด็กชายพุฒ  บัวเรือง
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงเพชรไพลิน  องอาจ
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงเพ็ญสิตางค์  จันทร์พรหม
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
618
เด็กชายเพิ่มพูล  ผาดไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงภราภรณ์  ม่วงพุฒ
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงภัคธีพร  อินทร์คุ้มวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงภัชรีญาภรณ์  การุณงามพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงภัทธิรา  วิสุทธิแพทย์
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เรืองสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
624
เด็กชายภานุพงษ์  ราชวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงภานุมาศ  สรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
626
เด็กชายภานุรุจ  วิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
627
เด็กชายภูธัช  ทนันชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
628
เด็กชายภูริ  หอมเย็น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
629
เด็กชายภูริภัคร  ใสแจ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
630
เด็กชายภูวสิษฏ์  ทิมสุข
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
631
เด็กชายภูวิช  ปิติวราเมธา
ป.6
โรงเรียนนภสร
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงภูศิตา  บัวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงภูษณิศา  ทิมสุข
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงมณีกาน  สิงห์สม
ป.6
โรงเรียนวัดเทียนถวาย
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงมนทวรรณ  คุณาวิชชา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงมนสิชา  ภิญโญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงมนัสนันท์  ขำสืบสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงมนัสนันท์  ลายลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
639
เด็กชายเมธี  โฉมทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
640
เด็กชายยศกร  เข็มรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงยศวดี  ช่วยเต้า
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงยุพาพร  พยัพเมฆ
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงรจิตา  ดิษดำ
ป.6
โรงเรียนนภสร
วิทย์ประถม
644
เด็กชายรติพงษ์  กมลเกียรติพัฒน์
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ศรีจำปา
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงรินลดา  จุลพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงรุ้งตะวัน  เปรมเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงรุ่งนภา  พร้อมเพชร
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงรุ่งนภา  เรียงรัมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงลักษิกา  เซียมเอคู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
651
เด็กชายวรพรต  หนุนภักดี
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
652
เด็กชายวรภัทร  จงใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
653
เด็กชายวรวิช  ชัยบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงวรัญญา  บุญมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงวรินทรา  ศิวรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงวรินธารา  รื่นอารมณ์
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงวริศรา  จิรรัชวณิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงวริศรา  ไวยสัจจา
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
659
เด็กชายวศิน  หัตถกิจ
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
660
เด็กชายวัชรภัทร  สุสุขกาย
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงวันสุข  จำเริญ
ป.5
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
662
เด็กชายวันสุข  อนันต์วิไล
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
663
เด็กชายวาทิศ  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงวาสน์ตะวัน  กลิ่นกลั่น
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
665
เด็กชายวิชชุพล  ไชยเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
666
เด็กชายวิชญ์ชวินธน์  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงวิชญาดา  ฤทธิ์เดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงวิภาดา  กองทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุตรวงค์โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงวิรัญชนา  อินทร์ปา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงวิโรสิรินทร์  เดชพ่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
672
เด็กชายวิศวะ  ลุนเผ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
673
เด็กชายวีรวัฒน์  สมสวย
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
674
เด็กชายศรรวริศ  น้อยปาน
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงศรัญญพร  ปิ่นชูทอง
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
676
เด็กชายศรัญย์  ต๊ะวงศ์
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
677
เด็กชายศรัณย์  รักษาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงศรุตา  ไชยูปถัมภ์
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงศศิธร  อิ่มใจ
ป.6
โรงเรียนวัดเทียนถวาย
วิทย์ประถม
680
เด็กชายศักดิพัฒน์  ประเสริฐชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
วิทย์ประถม
681
เด็กชายศิรชัช  เขียวชอุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงศิรประภา  วงศ์กอบลาภ
ป.6
โรงเรียนนภสร
วิทย์ประถม
683
เด็กชายศิรภัทร  คงคา
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
684
เด็กชายศิรภัทร  สินสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
685
เด็กชายศิรายุทธ  มิ่งไม้
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงศิริสุวรรณ  นับถือตรง
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
687
เด็กชายศุทธนะ  เพชรเรือง
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
688
เด็กชายศุภกร  ทำดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
689
เด็กชายศุภณัฐ  ติ้ววงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
690
เด็กชายศุภวิชญ์  บุญทิพย์
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงศุภานัน  บุญใจใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงสมิตานัน  พรมมาอินทร์
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงสร้อยเพชร  สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงสรัณรัตน์  มงคลแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงสโรชา  นิวาศะบุตร
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  สุริยันต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
697
เด็กชายสัภยา  ดีแท้
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงสายธาร  รงยง
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงสาวิกา  เฉลิมสุข
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
700
เด็กชายสิทธินนท์  คงมีสุข
ป.4
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
701
เด็กชายสิรวิชญ์  รอดพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงสิรินทิพย์  ปัญโญกลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงสิริรัตน์  ดอกสี
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงสิริวิมล  บัวคลี่
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงสิริวิมล  พรมวัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงสุกัญญา  นิ่มคุ้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงสุชาดา  ยงใจยุทธ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงสุทธิกานต์  สลักคำ
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงสุธีกานต์  โอนอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
710
เด็กชายสุภเดช  ดวงกำเหนิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงสุภนิดา  หาสอน
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงสุภัตรา  และเซ็น
ป.6
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงสุภาวดี  อนุรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงสุมีนา  โตใหญ่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงสุวีริยา  ชำนาญเอื้อ
ป.6
โรงเรียนนภสร
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงเสฏฐีรัตน์  ทาแท่งทอง
ป.4
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
717
เด็กชายเสรีพิศุทธ์  มวลฑิตชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จำเนียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงหม่อนไหม  สายสกุลภิญโญ
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงอธิชา  ผาธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงอธิชา  เล้าตระกูล
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
722
เด็กชายอธิป  สมิติวัณฑิกุล
ป.5
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
723
เด็กชายอธิษฐ์  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงอนัญญา  อินทน้ำเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงอนันญตา  สติยศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงอนุทิพย์  ชูเลิศ
ป.5
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
727
เด็กชายอนุวัฒน์  วิทยา
ป.4
โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส
วิทย์ประถม
728
เด็กชายอภิกฤช  วัชระคฑากุล
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
729
เด็กชายอภินันท์  จินรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงอรจิรา  ราชคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงอริญชญา  บุญเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ปทุมธานี เขต 1

ณ อาคาร8 โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
732
เด็กหญิงอริสา  น้ำดอกไม้
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
733
เด็กชายอัครวิชญ์  หนูเดช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
734
เด็กชายอัศวิน  พลอยปทุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงอาทิตยา  บุญบริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงอาทิตยา  สุขปาน
ป.6
โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงอิงกมล  สมอ่อน
ป.6
โรงเรียนนภสร
วิทย์ประถม
738
เด็กชายอิทธิพล  ชอบเกิดเชาว์
ป.6
โรงเรียนพระแม่มารีอุปภัมภ์
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงอุมาภรณ์  อมยิ้ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี
วิทย์ประถม