ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ยินดีรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองครก
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤตติธารา  วัฒนานุสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤษฎา  จิตรโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชมชื่น
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกัลยารัตน์  อาจมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
6
เด็กหญิงรุ่งฤดี  เรืองไพศาล
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
7
เด็กชายกิตติคุณ  ขันติกุล
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
8
เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญต้อ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองครก
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติศักดิ์  ไพคำนาม
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านพลับ
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกุลกัลยา  เชิงหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
11
เด็กชายเขมทัต  ปุยะโท
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
คณิตประถม
12
เด็กหญิงเครือวัลย์  ลาพรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
13
เด็กหญิงจรรยพร  ตองติดรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
14
เด็กชายจักรกฤษ  แคไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจักรีทิพย์  แก้วไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจันทราภา  โพธิขำ
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจันทิมา  ดาทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจิตติณี  ประเสริฐสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
19
เด็กชายจิระพงษ์  คาดไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจิรัชยา  ฉลาดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจิราพัชร  มุ่งรวยกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
คณิตประถม
22
เด็กชายจิรายุทธ  กล้าแข็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจีรนันท์  นาคเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงเจนจิรา  สืบนิสัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
25
เด็กชายเจษฎา  ปุยวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงเจือวัลย์  นนทะริ
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชนม์นิภา  ปาราชิตัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแคนดง
คณิตประถม
28
เด็กชายชนวีร์  ชุนไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
29
เด็กชายชนะพล  จันเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชนัญชิดา  กสานติ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชนันธร  มะลิเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชมพูนุช  แสนมณี
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงชลิตา  ยิงรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดบ้านพลับ
คณิตประถม
34
เด็กชายชัยวัฒน์  กาวไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชาลิสา  ชิณเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชุติมา  แคว้นไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงโชติกา  พลเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแคนดง
คณิตประถม
38
เด็กหญิงญาณิศา  วาปีเน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
39
เด็กหญิงญาณิศา  หังสวนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
40
เด็กหญิงฐิติกานต์  จวงไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณฐพร  อักโขสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
42
เด็กชายณภัทร  พยุงแสนกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
43
เด็กชายณัฐกรณ์  จงรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัฐจิราภา  ยุงรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณัฐชยา  บุตรโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณัฐชยา  บูระพิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแคนดง
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฐชา  นิกรรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัฐชุตา  ศาลางาม
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านพลับ
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญพนม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
50
เด็กชายณัฐนนท์  แปลงยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณัฐนันท์  ดวงภักดีรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐภิชา  แปวไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
53
เด็กชายณัฐภูมินทร์  ชุ่มเสนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณัฐวราภรณ์  สุรินทราช
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณัฐวิภา  คงชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
56
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทรงพระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณิชาวีร์  เยี่ยมรัมย์
ป.6
โรงเรียนวัดบ้านพลับ
คณิตประถม
58
เด็กหญิงดนยา  เกี้ยวไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
59
เด็กชายทักสินน  โยยรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองครก
คณิตประถม
60
เด็กชายทักสินัน  โยยรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองครก
คณิตประถม
61
เด็กหญิงทับทิม  เศษสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงทัศนนันท์  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงทิพากร  งามสง่า
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
64
เด็กชายเทพบุตร  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
65
เด็กชายเทพบุตร  สีคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
66
เด็กชายธนพล  รั้วไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
67
เด็กชายธนภัทร  ศิริวัฒนพงศา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
68
เด็กชายธนสรร  บุราณรมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
คณิตประถม
69
เด็กหญิงธนัญชนก  โอชารส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแคนดง
คณิตประถม
70
เด็กหญิงธนิสรา  จำปาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธัญญาภา  ขาวรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองครก
คณิตประถม
72
เด็กชายธันวา สุอังควาทิน  สุอังควาทิน
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
73
เด็กชายธาราเทพ  แดงเรืองรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
74
เด็กชายธิติ  มากมน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
75
เด็กชายธีรพงษ์  กมลเลิศ
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
76
เด็กชายนพรินทร์  นรินทร์นอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงนภัสรา  มาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
78
เด็กหญิงนภัสสร  เจียมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
79
เด็กชายนรภัทร  เยี่ยมรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
80
เด็กหญิงนฤภร  เดือนแจ้งรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
คณิตประถม
81
เด็กชายนัทธวัฒน์  สร้อยเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงนันทกานต์  น้อยโสภา
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์
คณิตประถม
83
เด็กชายนันทวุฒิ  ตันตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
84
เด็กชายนิธิพัฒน์  คล้ายคลึงมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
85
เด็กหญิงปนัดดา  ไชยยอด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองครก
คณิตประถม
86
เด็กหญิงปพัชญา  เฉิดไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
87
เด็กชายปรมินทร์  มาศเลิง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิตประถม
88
เด็กหญิงปราณปรียา  ชุ่มเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
89
เด็กหญิงปริชาติ  คุณเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
90
เด็กหญิงปรียาภรณ์  บูชารัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
91
เด็กหญิงปัญญาพร  ศิริรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
92
เด็กชายปัณณรุจน์  ไชยปฐมโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
93
เด็กชายปัณณวิชญ์  จอดนอก
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
94
เด็กหญิงปิ่นมุก  ตรวจมรรคา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองครก
คณิตประถม
95
เด็กหญิงปีย์รดา  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
96
เด็กชายพงศธร  วิชัยโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
97
เด็กชายพงศ์ศิริ  กิจไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
98
เด็กชายพงษ์เทพ  ศรีน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
99
เด็กชายพงษ์เทพ  แสงสุนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
100
เด็กหญิงพจนา  เกษไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
101
เด็กชายพชร  อินทร์เพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงพรนภัส  ช่อหนองบัว
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
103
เด็กหญิงพรลภัสสร  ยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแคนดง
คณิตประถม
104
เด็กชายพลพล  พลสว้สดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองครก
คณิตประถม
105
เด็กชายพัชรพล  แก้วไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพันธิตรา  เกษไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
107
เด็กหญิงพิชชา  ชินรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
108
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  กิจไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
109
เด็กชายเพชรรัตน์  สุขจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
คณิตประถม
110
เด็กหญิงเฟื่องธิดา  เพ็งปอพาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงภัณฑิลา  คิดระเบียบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
112
เด็กชายภัทรดนัย  ชฎาชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
113
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  พลพุฒินันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
114
เด็กหญิงภัทร์สิริรักษ์ อุ่นทานนท์  อุ่นทานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงภัทราวดี  นบนอบ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
116
เด็กชายภาคิน  การสร้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงภาวิณี  ทองทะวิง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงภิญญาดา  เจิมแหล่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
119
เด็กชายภูริช  ภูผาขวัญข้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
120
เด็กหญิงยศวดี  แสนกล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
121
เด็กหญิงรักษ์สกุล  หงษ์สา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
122
เด็กชายรัชชานนท์  คูตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
123
เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  ชมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
124
เด็กหญิงรัตติกาล  ไกรษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
125
เด็กชายวชิรกรณ์  โฉมสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิตประถม
126
เด็กหญิงวรัชญา  สุพรรณรัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
127
เด็กหญิงวรัญญา  จันทพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
128
เด็กชายวรากร  ชาติมนตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
129
เด็กหญิงวารินทร์  จำนงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
คณิตประถม
130
เด็กหญิงวีรณัฐ  ชีพไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
131
เด็กชายวีรวุฒิ  สนิทสนม
ป.5
โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
คณิตประถม
132
เด็กชายศิรภัส  เกษศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
133
เด็กหญิงศิริกานต์  สอนสุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
134
เด็กหญิงศิริวรรณ  ชัยสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
135
เด็กหญิงศุภนุช  เลิศไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
136
เด็กหญิงศุภสรา  อเนกนวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
137
เด็กชายศุภเสกช์  ปั้นช้าง
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
138
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เปลี่ยนไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
139
เด็กหญิงเกวลี  เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
140
เด็กหญิงสวิตตา  เที่ยงหนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายสหรัฐ  ยอดรัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
142
เด็กชายสิรวิชญ์  ใจกล้า
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงสิริยากร  พลแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
144
เด็กหญิงสุทธิมนต์  นวลผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
145
เด็กหญิงสุนิสา  เหมาะทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
146
เด็กหญิงสุภาพร  เต็มไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
147
เด็กหญิงสุภาภรณ์  เก่งไพร
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
148
เด็กหญิงสุมณฑา  ต้นพุ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
149
เด็กชายสุรศักดิ์  เสาทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองครก
คณิตประถม
150
เด็กหญิงอชิรญา  แน่นอุดร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
คณิตประถม
151
เด็กชายอติวิชญ์  แก้วพลงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
152
เด็กหญิงอทิตยา  พันธ์สะอาง
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
153
เด็กหญิงอนุสรา  ช่วยรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
คณิตประถม
154
เด็กหญิงอรจิรา  สมใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
คณิตประถม
155
เด็กหญิงอรัญญา  เยี่ยมรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองครก
คณิตประถม
156
เด็กหญิงอริสา  บอล
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์
คณิตประถม
157
เด็กหญิงอัญชิสา  ฐานวิสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
คณิตประถม
158
เด็กหญิงอาทิตญา  สลาพิมพ์
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
159
เด็กชายอาทิตย์  ไกรเสือ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าเรือ
คณิตประถม
160
เด็กหญิงอารียา  ใจกล้า
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กหญิงกัลยา  เภาแก้ว
ม.2
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงขวัญจิรา  เสามั่น
ม.1
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
163
นางสาวจุฑารัตน์  มะลิซ้อน
ม.3
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
164
นางสาวชลิดา  เสามั่น
ม.3
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงโชติกา  วงศ์เกียรติขจร
ม.3
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชุมสาย
ม.1
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายทวี  สีตะริสุ
ม.1
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงนภัสสร  อินทร์หมอ
ม.1
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
169
เด็กหญิงนิศา  ยินดีรัมย์
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
คณิต ม.ต้น
170
เด็กหญิงพรชิตา  ระยาย้อย
ม.1
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
171
เด็กหญิงพรนภา  ชินรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายพีรพงษ์  เชียรรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
173
เด็กชายมงคล  หัวข้อ
ม.3
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงมัณฑกานต์  ตรุวรรณ์
ม.1
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงยลดา  ยินดีฉาย
ม.1
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
176
เด็กหญิงเยาวภา  ปานทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
177
เด็กชายวรธน  แยมรัมย์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงวิยะดา  ชินรัมย์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงศิริภัสสร  เจริญศิริ
ม.3
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
180
เด็กหญิงสุชาดา  ชิดรัมย์
ม.2
โรงเรียนบ้านสระกุด
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กหญิงกชกร  เหล่ามานะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์ภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงกนธิชา  บุตรดี
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงกมลนัฐ  แสนมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
185
เด็กชายกฤตวิทย์  พาภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
186
เด็กชายกฤติพงศ์  เดี่ยวไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงกฤติยานี  บุตรศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  แสงงามวัฒนา
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงกัญญาทัต  ไกลดงพลอง
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงกัลยรัตน์  วิรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองครก
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงกัลยา  มงคลศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงกานต์พิชชา  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุระศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
195
เด็กชายกำเนิดโชค  ซาเกียง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
196
เด็กชายกิตติภูมิ  หอมกลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงกุลธิดา  จันทร์เพ็ญมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงกุลธิดา  มูลพล
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
199
เด็กชายเกริกเกียรติ  รวมธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงขวัญเงิน  เงินเรียง
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงขวัญฤทัย  โยยรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองครก
วิทย์ประถม
202
เด็กชายคุณากร  เอื้อไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงจิดาภา  โล้เจริญรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงจิรณัฐ  กาสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงจิรธนา  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงจิรภิญญา  แก้วรถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงจิราภา  สีมาพล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงจีรนันท์  สนโศก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วิทย์ประถม
209
เด็กชายฉลองรัฐ  เจริญไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
210
เด็กชายชนะกาญจน์  ค้ากำไร
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงชนัญชิดา  ต้นวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงชนิฉัตร  จิตรหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงชมพูนุช  งากุลชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงชลยธร  กัณหาพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงชวนฝัน  เคลื่อนไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
216
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ตามสีรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงชัญญาณัฏฐ์  กระจ่างโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงชัญญานุช  คมพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
219
เด็กชายชาติชาย  ชินรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
220
เด็กชายชินาธิป  สวนพันธ์นอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
221
เด็กชายชิษณุพงศ์  สนองหงอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงชุฎาภรณ์  พูนเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงชุติกาญจน์  รอบแคว้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแคนดง
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงญาณภัทร  อุไรพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสวายตางวน
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงญาติกา  ดินรมรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
226
เด็กชายณธนกฤษณ์  สายสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแคนดง
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิทยานุศาสน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โสรเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นาคเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศรีภา
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นวลไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
232
เด็กชายณัฐชนน  โลไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงณัฐริกา  สุวรรณจักร
ป.5
โรงเรียนบ้านสวายตางวน
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงณิชชานรี  สมภารเพียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแคนดง
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงณิฌาณัณถ์  หวัดวาปี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงดวงลดา  ด่านแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงดาราวดี  อานไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
238
เด็กชายตะวัน  กำไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงถาวรีย์  วสุธารัฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงถิรณิชา  อาจไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วิทย์ประถม
241
เด็กชายทัศน์พล  ชาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงทิพย์มาศ  พิมพวง
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
243
เด็กชายธนโชค  กุลไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
244
เด็กชายธนทรรศน์  บุ่งง้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงธนภรณ์  สุขจิตต์
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงธนวรรณ  บุญสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสวายตางวน
วิทย์ประถม
247
เด็กชายธนวัฒน์  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงธนันท์ชฎา  โรจนชัยศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ไพเราะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสวายตางวน
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชัยสีดา
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
251
เด็กหญิงธารินทร์  ยาวรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองครก
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงธิดาพร  คงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองครก
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงธิดาอัปสร  เมืองอิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแคนดง
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงธิติญาภรณ์  อยู่ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงธิรดา  ยาไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
256
เด็กชายธีภพ  อนุไพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแคนดง
วิทย์ประถม
257
เด็กชายนพรัตน์  แคว้นไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
258
เด็กชายนพรุจ  เลไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงนวนันท์  รักไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงนัฏฐา  เปิมไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงนัฐฐา  เปิมไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงนันทพร  จันทะมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงนาระดา  พลพวก
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงนิชาภัทร  ติระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงบัณฑิตา  ฤาโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงเบญจมาศ  บูรณะขจร
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงเบญญาภา  เชิดไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงปนัดดา  เจนไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงปภานิน  พันชนัง
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงปราณปริยา  เจริญศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านสวายตางวน
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงปริตา  รัศมียันต์
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงปริยฉัตร  จินโจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงปริยภัทร  ช่วยเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  โยรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วิทย์ประถม
275
เด็กชายปัณณวิชญ์  ยอดน้ำคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงปาณิสรา  ณรัตน์คณาสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงปาลิตา  จวงไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
278
เด็กชายปิยะ  ฉวีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงปิยาพัชร  แก้วประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงปิยาอร  ปะนามะเส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงปุณิกา  แสนดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงไปรยา  สมาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงผกามาศ  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
284
เด็กชายพงศ์เทพ  มาลาฝอย
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
285
เด็กชายพงศพัศ  ชีไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
286
เด็กหญิงพชรมน  สารสุข
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
287
เด็กชายพยุหพล  สวามิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
288
เด็กชายอบูดี  เรืองไพศาล
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
289
เด็กหญิงพรยมล  จุมผา
ป.6
โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงพรรณธรา  ธรรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านสวายตางวน
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงพริสร  โพธิขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
292
เด็กชายพัชรพงษ์  แถวไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
293
เด็กชายพัชรพล  ชัยไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงพัชราพร  ติดตารัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงพัชรี  แสนกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงพัทธนันท์  บุราณรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงพิชญ์สิชา  สิริเจริญมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงพิชญา  คงเป็นนิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
299
เด็กชายพิชัยยุทธ  แก้วการไร่
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองครก
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มุคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  กงไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงพีชชตญานันท์  บุญเสริม
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงพีรดา  คำสิงห์นอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
304
เด็กชายพีรพล  มะธิตะโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงแพรพลอย  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงภณิดา  เฉลียวรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแคนดง
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงภรภัทร  ยิงรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
308
เด็กชายภัทรพงษ์  ทุยโพธิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงภันทิลา  ยาวรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองครก
วิทย์ประถม
310
เด็กชายภานุพงศ์  ตอรบรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา
วิทย์ประถม
311
เด็กชายภานุพงศ์  เที่ยงไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
312
เด็กชายภานุวัฒน์  คุณนาเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแคนดง
วิทย์ประถม
313
เด็กชายภูผา  ฑีฆะพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
วิทย์ประถม
314
เด็กชายภูมิศักดิ์  พัฒนะแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงมณฑวรรษ  หนไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงมิรันตี  ราชธรรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงยอดขวัญ  นิลาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
318
เด็กชายยุทธศักดิ์  ทรัพย์มาก
ป.5
โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงรัตนวดี  เจษฎาธนาภรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงลักษณารีย์  จังอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กชายวรวิช  กิติสกนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
322
เด็กชายวริทธิ์  หลเมฆ
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงวริศรา  ดวงแข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
324
เด็กชายวศกร  ฉาไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
325
เด็กชายวิเชียร  สีสันงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองครก
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงศกุลนิชญ์  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสวายตางวน
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงศรัญญา  ทวรสันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองครก
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงศศิธร  บุตรโสภา
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงศศิประภา  วันมะรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงศิรินภา  สมภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงศิริภัสสร  ชินรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวช้าง
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงศิริวรรณ  ปะวะภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
333
เด็กชายศิวกร  สานหมวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
334
เด็กชายศุภกร  ทองนาเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงศุภกาญจน์  ชารีราช
ป.4
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
336
เด็กชายศุภโชค  สุขเกิน
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงศุภสุตา  วงศ์สะอาดกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
338
เด็กชายเศวตโชติ  สายยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านสวายตางวน
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงสาวิกา  ไชยเรืองเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองครก
วิทย์ประถม
340
เด็กชายสิทธิโชค  ดีรักชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงสุชัญญา  สายวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านสวายตางวน
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงสุชาดา  โสมขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านสวายตางวน
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงสุดารัตน์  สูนย์ไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงสุธิมา  เต็มตารัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงสุนิษา  อนุตรี
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงสุพิชชา  วันเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสระกุด
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงสุพิชญา  เทกอง
ป.6
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงสุภัสสรา  วัดพะยา
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
349
เด็กชายสุระยุทธ  สุระศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
350
เด็กชายสุริยนต์  ยามดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองครก
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงสุวนีย์  วงศ์พิพัฒน์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงสุวิชาดา  เฉียดไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงเสาวภา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
354
เด็กชายโสฬส  ชำนิกล้า
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงสุภาวิดา  ประเสริฐสวัสดิ
ป.6
โรงเรียนวัดหงษ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
356
เด็กหญิงอชิรวิชญ์  วัฒนานุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
357
เด็กชายอดิศร  เอี่ยมมาลา
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
358
เด็กชายอนพัชร  พลทามูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
359
เด็กชายอนุกูล  ยามดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองครก
วิทย์ประถม
360
เด็กชายอภิรักษ์  แสนบาง
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
361
เด็กชายอภิวัฒน์  เดียงสา
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
362
เด็กชายอภิสิทธิ์  โยงรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงอมราพร  วงศ์อุดมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงอรนภา  ชูแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงอรไพลิน  กองเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
367
เด็กชายอรรถกร  สีแก้วบริบูร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงอรรถพร  แขกรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเชือก
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงอริสา  ทองสง่า
ป.5
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงอัญชนา  ลอดสุโข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงอัญชิสา  อุตอามาตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์)
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงอัญญาภา  เจือไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงอาทิตยา  จุลไธสง
ป.5
โรงเรียนวัดโพธิ์
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงอารียา  เอียการนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงอิธิตา  ศรีจู
ป.5
โรงเรียนบ้านสวายตางวน
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงอุฬาริกา  ลำใย
ป.5
โรงเรียนบ้านสวายตางวน
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงไอยวรินทร์  จักษุทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
378
เด็กชายตะวัน  ช่วยประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
379
เด็กหญิงศุภพร  เกษร
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 4

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
380
เด็กหญิงปัทฐมาภรณ์  สีดวงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงมาตาณัฏฐากร  มีธนสิงหกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสตึก
วิทย์ประถม