ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1102 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ศรีพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพรรณ  สงวนพิมพ์
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลวรรณ  อบมาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรรณวรา  สงกูล
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรรณิกา  นพคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤตนัย  หงษ์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกฤติกา  กลิ่นนาค
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกฤติญาภรณ์  ถนอมบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤติพัฒน์  คุ้มครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤษณา  เชนประโคน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกฤษณา  วะดี
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชื้อมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญญาภัทร  สดกลาง
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัลย์สุดา  แดนกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
15
เด็กชายกาจไกวัล  ขันอาสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกาญจนา  วงศ์เพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุทธิโส
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกานต์รวี  ตันเจียง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
19
เด็กชายกิตติภณ  พรหมลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
20
เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองแสน
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงเกตกมล  วรนุช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
22
เด็กหญิงเกศรินทร์  ตุมสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
23
เด็กชายเกียรติศักดิ์  พาลี
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงแก้วกัลยา  ใจชื่น
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
25
เด็กหญิงขวัญพิชชา  ศรีภู่
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
26
เด็กหญิงขวัญฤทัย  กังวลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
27
เด็กหญิงเขมจิรา  โข่มรคา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
28
เด็กชายเขมนันท์  ศรีสาธร
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
29
เด็กชายคณินพิสุทธิ์  พิลาศเอมอร
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจันทร์นภา  เพ็ชร์สี
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจิดาภา  พิทักษ์อัมรา
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
32
เด็กชายจิรชัย  จันประทัด
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจิรัชญา  บุตรสืบสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจิรัญญา  บุญหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
35
เด็กหญิงจิราพร  แทนไทย
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1103 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจีรพร  อุไรรัมย์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
37
เด็กชายจีรวัฒน์  อินสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงจุฑารัตน์  พลเสพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
39
เด็กหญิงจุฑาศิณี  เฉลิมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจุฬารัตน์  คงโสภา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
41
เด็กชายเจตณัฐ  เวชชศาสตร์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
42
เด็กชายเจษฎา  ดีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
43
เด็กชายเจษฎาภรณ์  ฟ๊อก
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
44
เด็กชายฉัตรชนก  นโรปการณ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงฉัตรพร  เอกปัชชา
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
46
เด็กหญิงฉันท์ชนิต  ธรรมสูตร
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงชญาภัช  มุทะรัตน์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
48
เด็กชายชนาธิป  สว่างรัตน์
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชนิดาภา  นาคินชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชนิดาภา  สวัสดิ์พูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชลดา  นาแพง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชวิศา  โรจน์บุญถึง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
53
เด็กชายชัชวาลย์  บุตรไธสงค์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงชาลิสา  กล่อมกามิฬ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชาลิสา  มาแฮสช์
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
56
เด็กชายชีวานนท์  แถวกระโทก
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลาดนอก
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
58
เด็กชายไชยา  ดีนาน
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
59
เด็กหญิงญาณศิริ  ปาคำทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงฐิติพร  ตรีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
61
เด็กหญิงฐิติวรดา  เสือชุมแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
62
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ชาติมนตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
63
เด็กหญิงฑิตฐิตา  พรมวงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
64
เด็กชายณพรรษ  อ่อนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัชกานต์  หลวงชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พลทา
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
67
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  พชสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กิติพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
69
เด็กหญิงณัฏฐภัทร  หล่อประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีเชื้อ
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1104 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฐชยา  อ่อนน้ำคำ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ตังธนรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
73
เด็กหญิงณัฐณิชา  ภารจรุง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
74
เด็กชายณัฐดนัย  บุญปลีก
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
75
เด็กชายณัฐดิษฐ์  เทียนวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
76
เด็กหญิงณัฐธิดา  จินพละ
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณัฐนันท์  คำศรี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
78
เด็กหญิงณัฐนันท์  ภูละ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณัฐนิตา  กองศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
80
เด็กชายณัฐพงษ์  ภาเมือง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงณัฐพร  เกตุทัสสา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
คณิตประถม
82
เด็กชายณัฐศักดิ์  มั่นนุช
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
83
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ขำเอนก
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
84
เด็กชายณัฐสิทธิ์  วงศ์วุฒินาการ
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณัฐสินี  ปาละโค
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
86
เด็กหญิงณิชกานต์  หงษ์จันดา
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณิชาภัทร  โอโลรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงดลนภา  เภสัชชะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
89
เด็กหญิงดวงกมล  ดีลุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
90
เด็กหญิงดวงกมล  สุขกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
91
เด็กหญิงดารินทร์  หลอมกลม
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
92
เด็กชายเดชาโชติ  เดชวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
93
เด็กหญิงทรัพย์สิดี  เชียงรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
94
เด็กชายแทนคุณ  ไชยเสนา
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
95
เด็กชายแทนคุณ  สวัสดิ์พูน
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
96
เด็กชายธณาทิพย์  เชิดรัมย์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
97
เด็กชายธนทัส  วาสรส
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
98
เด็กชายธนภัท  ชาติประสพ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
99
เด็กชายธนภัทร  หมั่นคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
100
เด็กหญิงธนวรรณ  อยู่รัมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
101
เด็กชายธนวัฒน์  พิรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
คณิตประถม
102
เด็กหญิงธนัชชา มิเกลล่า  อันเดอร์ซอน
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
103
เด็กหญิงธนัญญา  ไชยยงค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
104
เด็กหญิงธนัธกานต์  ศิริวานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
105
เด็กชายธนากร  ศิลปสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1105 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธนาธิป  วอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
107
เด็กหญิงธนิตา  กึนออย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
108
เด็กชายธรรมธัช  ไกรกลาง
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
109
เด็กหญิงธัญจิรา  ทรงฉลาด
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
110
เด็กหญิงธัญชนก  แก้วจังหวัด
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
111
เด็กหญิงธัญชนก  เมืองปรางค์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
112
เด็กหญิงธัญชนก  สีถาพล
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
113
เด็กชายธัญเทพ  วัชระอริยะกุล
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
114
เด็กหญิงธัญรดา  คงสืบ
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
115
เด็กหญิงธัญวรัตม์  รุ่งจิวารักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
116
เด็กหญิงธันทิวารัตน์  โยงกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
117
เด็กหญิงธาราทิพย์  บรรจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
คณิตประถม
118
เด็กหญิงธิติยา  อนันต์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
119
เด็กหญิงธีรดา  ทองอำพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
120
เด็กชายธีรพัฒน์  เสนาสนะ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
121
เด็กชายธีรภัทร  วาสะรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
122
เด็กชายนภัทร  แถวโสภา
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
123
เด็กหญิงนภัสสร  ศรีหาภูธร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงนราวิชญ์  หมั่นตลุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
125
เด็กหญิงนฤมล  ชูชิต
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
126
เด็กหญิงนลินนิภา  พรสี่
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
127
เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลศิริ
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงนารีรัตน์  สาระชาติ
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
129
เด็กชายนิธินันท์  คงสอดทรัพย์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงนุชวรา  กีรติธนันต์ชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
131
เด็กหญิงบัวแก้ว  เก็บกลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
132
เด็กหญิงบุญธีรา  เสริมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
133
เด็กชายเบญจวิทย์  สำราญ
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
134
เด็กหญิงเบญญาภา  สุริทะรา
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
135
เด็กชายปกรณ์  ส่งศรี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
136
เด็กชายปฏิภาณ  สมประสงค์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
137
เด็กชายปฐวี  แก้วอำไพ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
138
เด็กหญิงปณภา  จันทร์พลงาม
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
139
เด็กหญิงปณัญฆ์ฑิตา  โสกูล
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
140
เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1106 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงปภาวี  กิ่มพะเก้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
142
เด็กชายปรมินทร์  ทั่งประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
143
เด็กชายประกรรษวัต  ปัญญาดี
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
144
เด็กหญิงปรัชญาพร  แผ้วพลสง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
145
เด็กหญิงปรีชญาพร  แผ้วพลสง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
146
เด็กชายปลื้มปรีดี  เทพนรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
147
เด็กชายปวริศ  สุวรรณวงค์
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
148
เด็กชายปวริศฐ์  รักสัตย์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
149
เด็กชายปัญญา  ศรีลากูล
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
150
เด็กชายปัณณทัต  ถาวร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงปาริฉัตร  สวัสดิ์พูน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
152
เด็กหญิงปาริตา  พริ้งเพราะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
153
เด็กชายปิติ  แจ้งสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
154
เด็กหญิงปิยฉัตร  เพ็ชรนอก
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
155
เด็กหญิงปิยธิดา  จอยเอ้กา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
156
เด็กหญิงปิยะธิดา  ลีประโคน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
157
เด็กชายปุณณภพ  อมรชัยศักดา
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
158
เด็กหญิงปุณยนุช  คงแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
159
เด็กชายพงศกร  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
160
เด็กชายพชรพงศ์  ชวรัตน์ไชติวงศ์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
161
เด็กหญิงพริมา  สรวญรัมย์
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
162
เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ทามาศ
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
163
เด็กหญิงพัชราภา  พัชรเวทิน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
164
เด็กหญิงพัณณิตา  ผานคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
165
เด็กหญิงพัทธนันท์  พลสาร
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
166
เด็กชายพันธวัช  วาปีสังข์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
167
เด็กหญิงพิชญท์วดี  สุนทรกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
168
เด็กชายพิชญางกูร  บัวอิ่น
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
169
เด็กหญิงพิชญาพร  ชุกชุม
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
170
เด็กหญิงพิชญาภา  เฉลียวรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
171
เด็กหญิงพิชญาภา  สิมมาลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
172
เด็กชายพิชญุชต์  แซ่เล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
173
เด็กชายพิพัฑฒ์  วิกรเมศกุล
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
174
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงศ์ชัยเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
175
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  โพธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1311 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  อินทะเลีย
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
177
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขัตติยะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
178
เด็กหญิงพิมพ์เมษา  เหล่าจินดา
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
179
เด็กชายพีรวัฒน์  เม่ากลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
180
เด็กหญิงเพชรลดา  ชาติกุญชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
181
เด็กหญิงเพียงขวัญ  รุ่งพิรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
182
เด็กหญิงแพรวา  เถาวัลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
183
เด็กหญิงภัณฑิรา  พกกระโทก
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
184
เด็กหญิงภัทรธิดา  พันธ์ฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
185
เด็กหญิงภัทรพร  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
186
เด็กชายภัทรพล  สุชนพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
187
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หงษ์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
188
เด็กชายภาคภูมิ  สรณาคมน์
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
189
เด็กชายภาณุวิชญ์  งามเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
190
เด็กหญิงภาสินี  ยวนกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
191
เด็กชายภูริพัฒน์  ชุมจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
192
เด็กชายภูริภัทร  วงษ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
193
เด็กหญิงภูษณิศา  น้ำส้ม
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
194
เด็กหญิงมนัญชญา  ชูเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
195
เด็กหญิงมนัสนันท์  กึม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
196
เด็กหญิงมัญชุพร  นุชเทียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
197
เด็กหญิงยุวดี  อุทพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
198
เด็กชายรชต  สลับศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
199
เด็กชายรพีภัทร  พาพลงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
200
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  แสนอินทร์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
201
เด็กชายรัตนชัย  วิกรเมศกุล
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
202
เด็กชายวงศพัทธ์  พงษ์ไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
203
เด็กชายวชิรวิชญ์  หรบรรพ์
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
204
เด็กชายวรกฤต  ยิ่งยง
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
205
เด็กชายวรเมธ  ร่วมกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
206
เด็กหญิงวรรณนิษา  ยะปัญญา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
207
เด็กหญิงวรรณวิษา  มีศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
208
เด็กหญิงวรรณิดา  สิงห์เมืองพล
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
209
เด็กหญิงวรัญญา  ชินราช
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
210
เด็กหญิงวรัญญา  ผลบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1312 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงวรัญรัตน์  ยอดนางรอง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
212
เด็กหญิงวราภรณ์  สุนทรสีเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
213
เด็กหญิงวราภรณ์  หาญประเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
214
เด็กหญิงวริษฐา  เศษสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
215
เด็กชายวัชรพล  ทำคำทอง
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
216
เด็กชายวันปิติ  คงสืบชาติ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
217
เด็กหญิงวัลฑริกา  เสาวพันธ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
218
เด็กหญิงวารินทร์ธร  ฉกรรจ์ศิลป์เดชา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
219
เด็กชายวิชยาวุธ  สอนกระโทก
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
220
เด็กชายศตรวรรษ  โผดนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
221
เด็กหญิงศริสา  ตรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
222
เด็กหญิงศรีเพชร  นนท์ตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
223
เด็กหญิงศศิญาณี  ยอดเยี่ยมแกร
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
224
เด็กหญิงศศิภา  พันเนียมวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
225
เด็กหญิงศศิวิมล  พึ่งประสพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
226
เด็กหญิงศิรประภา  แจ้งสกุลธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
227
เด็กหญิงศิรภัสสร  สังข์สนิท
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
228
เด็กชายศิรสิทธิ์  สิงห์ชาดา
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
229
เด็กหญิงศิรินันท์  ปิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
230
เด็กชายศิริพงษ์  แถวกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
231
เด็กหญิงศิริลักษณ์  อยู่สาโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
232
เด็กชายศิริศักดิ์  สายหลอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
233
เด็กชายศิวัช  ปักกาเวสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
234
เด็กชายศุภกฤต  ลีระวีเกียรติ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
235
เด็กหญิงศุภกานต์  ตรีกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
236
เด็กหญิงศุภธิดา  จัตุเชื้อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
237
เด็กชายสกนธ์  ธัญญศิรินนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
238
เด็กชายสรัล  อู่วิเชียร
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
239
เด็กหญิงสรินทิพย์  ทิพย์อักษร
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
240
เด็กชายสหัสชัช  จึงตระกูลวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
241
เด็กชายสิทธิชัย  อินทรวิเชียร
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
242
เด็กชายสิปปกร  กิตติอุดมพันธ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
243
เด็กชายสิรินวชนม์  สุขหนองบึง
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
244
เด็กชายสิรินวชัย  สุขหนองบึง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
245
เด็กหญิงสิริภร  เทพนรินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1313 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายสิริมหาศักดิ์  สินสุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
247
เด็กหญิงสิริรัตน์  มานะดี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
248
เด็กหญิงสุชาดา  มาระทัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
249
เด็กหญิงสุณิสา  พึ่งประสพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
250
เด็กหญิงสุดารัตน์  จริตรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
251
เด็กหญิงสุทธิดา  โขงรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์
คณิตประถม
252
เด็กหญิงสุธิมา  มุทุจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
253
เด็กชายสุธีมนต์  กีรติธนันต์ชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
254
เด็กหญิงสุพัตรา  ศิริทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
255
เด็กหญิงสุภัคสร  สุรสอน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
256
เด็กหญิงสุภารัตน์  ศรีรักษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
257
เด็กหญิงสุภาวดี  มีจู
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
258
เด็กหญิงสุวดี  เทียมเมฆ
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
259
เด็กหญิงสุวรรณี  ภูสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
260
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  มีทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
261
เด็กหญิงหรรษลักษณ์  คอนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
262
เด็กชายอชิตะ  กองเชิญ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
263
เด็กชายอชิรวิชญ์  ปวะภูโต
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
264
เด็กหญิงอณิชา  สีเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
265
เด็กชายอติกานต์  อดีตรัมย์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
266
เด็กชายอนพัทย์  จำปาแดง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
267
เด็กหญิงอนันญา  แพร่งนคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
268
เด็กหญิงอมรรัตน์  ชัยประสิทธิกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
269
เด็กหญิงอมรรัตน์  บุตรจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
270
เด็กหญิงอรณัญช์  นาราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
คณิตประถม
271
เด็กหญิงอรวรรณ  ชั่งดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
272
เด็กหญิงอรอมล  เทศสวัสดิ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
273
เด็กหญิงอรัญญา  อภิชาติตังสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
คณิตประถม
274
เด็กหญิงอริชา  บัวลอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
คณิตประถม
275
เด็กหญิงอริศรา  ราชธรรมมา
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
คณิตประถม
276
เด็กหญิงอรุณพร  ชาญนรา
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
277
เด็กหญิงอลิอัน  ฉัตรนภารัตน์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
278
เด็กชายอ่อน  มีศิริ
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
279
เด็กชายอาชานัย  จันอาหาร
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
คณิตประถม
280
เด็กหญิงอาเซีย  มาร์ตีล็อตติ
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1314 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงอาทิตยา  วัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
คณิตประถม
282
เด็กหญิงอาทิวรัญญา  ปะรุมรัมย์
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
คณิตประถม
283
เด็กหญิงไอริสา  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
284
เด็กชายีรัฐพล  พูนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารพราวชมพู ห้อง 1315 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
285
เด็กหญิงจิตพร  พิมพ์จันทร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
286
นางสาวชลธิชา  สาทะรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิต ม.ต้น
287
เด็กชายธนิก  เทพเนาว์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงนาตาชา  วิเศษฐา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงปิยดา  การะเกตุ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
290
เด็กหญิงยศริน  นวลปักษี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงรจนา  สวัสดี
ม.2
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงรมย์สิรี  โสลมลำ
ม.1
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิต ม.ต้น
293
เด็กหญิงรัตนากร  ตุนาหงัน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงวาสนา  วงศ์คำ
ม.1
โรงเรียนบ้านฝ้าย
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงศุภัสสรา  ทุมมาศ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงสุนิสา  โภคทรัพย์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงอนัญญา  สุขวิเศษ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม ห้อง 7201 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
298
เด็กหญิงกชกร  ไชยนอก
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงกชพร  น้อยโฉม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงกชมน  คำพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงกนกวรรณ  ปรำกระโทก
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงกนกอร  บุญประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงกนต์รพี  เหลาสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงกมลชนก  โกฐเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงกรกช  คำปลิว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
306
เด็กชายกรกต  วิเศษชาติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงกรรณิการ์  นัยพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงกรวรา  อ้อมวิหาร
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
309
เด็กชายกฤตกานต์  อาจฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
310
เด็กชายกฤตยา  จันทร์ไทย
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
311
เด็กชายกฤษณะ  พวงพุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงกฤษติญา  อุบลดิลกวงศ์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงกฤษติยาภรณ์  ชมภูวงศ์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงกวินตา  จันทร์มา
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
315
เด็กชายกวินท์  โพธิ์ลอง
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
316
เด็กชายกวี  โตภานุรักษ์กุล
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
317
เด็กชายกษิดิศ  เจนก้าวหน้า
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
318
เด็กชายก้องกิดากร  รวยกระบือ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
319
เด็กชายกองธรรม  เวชชศาสตร์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
320
เด็กชายก้องภพ  วิริยอุดมศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงกัญชพร  วัฒนกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงกัญญ์นิธี  ไชยปัญญาวิภัทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พะจุไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงกัญญาวีร์  กมลชิตร
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงกัญพัชญ์  ดอนสามารถ
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงกันต์กมล  รสน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงกัลญากร  ยันตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงกัลยารัตน์  สายเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงกานต์ระวี  โกยชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงกานต์สิริ  นาคแสง
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
332
เด็กชายกำพล  แกกูล
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม ห้อง 7202 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
333
เด็กชายกิตติ  แป้นชุมแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
334
เด็กชายกิตติกร  ช่างเหล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
335
เด็กชายกิตติกวิน  เตียวเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
336
เด็กชายกิตติธัช  ลัทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
337
เด็กชายกิตติภูมิ  คะเชนทร์กูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงกิตติยา  บัวนอก
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงกุลญา  เยนต์
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงกุลธิดา  ใต้สุรา
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงกุลภัสสร์  หนูเผ่า
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงเกตน์สิรี  จิตต์รุ่งเรื่องสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงเกล้ากัลยา  นิรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงเกษการ  การเกษ
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงเกษศรินทร์  หวีเกศ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
346
เด็กชายเกียรติคุณ  ทองชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
347
เด็กชายเกียรติศักดิ์  เสาวพันธ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงแก้วมณี  ราชภักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
349
เด็กชายโกมินทร์  พัลวัล
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงขนิษฐา  คุณชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงขวัญจิรา  พึ่งโคกสูง
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงเขมจิรา  ศิริถาวรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
353
เด็กชายคณพศ  คล้ายฉิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
354
เด็กชายคณิศร  ธรรมนุช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
355
เด็กชายคณิศร  ยืนชนม์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
356
เด็กชายคิดบรรจง  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงคีตภัทร  พึ่งด่านกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงคุณธีรา  น้อยจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงจอมขวัญ  อรุณศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงจันทกานต์  เหลวกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงจิดาภา  เข็มรุกขา
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงจิดาภา  แสงเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
363
เด็กชายจิตติพัฒน์  ประทุมเงิน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงจิรกานต์  ขอสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงจิรพรรณ  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงจิรัชญา  เซฟโวล์กยี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงจิรัชญา  รามัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม ห้อง 7203 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
368
เด็กชายจิรัฏฐ์  แรงสู้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงจิราภัค  สนโสม
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงจิราภัทร  เมมี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงจิราภา  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงจีรนันท์  อุไรรัมย์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงชญาน์ภักดิ์  คัง
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงชญานิศ  วิเศษน้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงชญานี  สมานชาติ
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงชนกนันท์  ไกรกูล
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงชนกวนันท์  มาตุเวช
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงชนม์ชนก  สุขเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงชนัญชิดา  สมัญญา
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงชนัญญา  จันทร์ละมุนมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงชนิกา  ประทุมโพธิ์
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงชนิกานต์  นามสะอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงชนิกานต์  โสมยา
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงชนิฐา  แก่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงชนิตาภา  กิ่มพะเก้า
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงชมนภัส  แสงสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงชมภูนุช  พาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
388
เด็กชายชยธร  มีแย้มภักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
389
เด็กชายชยพล  ราชประโคน
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงชรินดา  ศรีทน
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงชัชนันท์  สุชไกร
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
392
เด็กชายชัยสิทธิ์  ดาโสม
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงชาครีญา  ดอมไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงชิดชนก  วัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงชุณิชา  เขียวกลม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์สว่าง
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงโชติกา  สุโขพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงญานิกา  แว่นประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงญานิศา  หลอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงฐรินดา  อรุณเมือง
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงฐานิดา  อัมพะวัน
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงฐาปนีย์  ธนาศิริวรนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม ห้อง 7204 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
403
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  แคภูเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงฐิติกานต์  อรัญศักดิ์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงฐิรญา  คชมิตร
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงณธัญญา  โพธิวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงณปภัสร  อยู่สาโก
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงณปภา  รักหนองขี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงณพัชสกร  กิจจา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงณวรา  ธรรมดา
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงณัชชา  รักภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงณัชชารีย์  โกเมน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พชสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงณัฎฐินีย์  นุงกระโทก
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดอารีย์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  พรมศิริ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงณัฏฐา  สุขเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงณัฐกมล  พิมพ์เชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
419
เด็กชายณัฐกรณ์  มาประจวบ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
420
เด็กชายณัฐกรณ์  เหลือถนอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงณัฐกฤตา  การสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
422
เด็กชายณัฐกิตติ์  พรมวิหาร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงณัฐชยา  จันพะเนา
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงณัฐณิชา  จอกทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
425
เด็กชายณัฐดนัย  แมลงผึ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
426
เด็กชายณัฐนนท์  ยวนกูล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงณัฐนันท์  ภัคสิริธนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงณัฐนันท์  เส็งไทยแท้
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงณัฐนิชา  พันธะไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงณัฐนิชา  วงษ์ชาดา
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
431
เด็กชายณัฐพงศ์  ยอดเยี่ยมแกร
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
432
เด็กชายณัฐพล  สุขสำราญ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
433
เด็กชายณัฐพัฒน์  เตสะ
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
434
เด็กชายณัฐวัสส์  จันทรคาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
435
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สงครามศักดิ์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงณิชกานต์  วิสิทธิมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงณิชมน  ดิลกลาภ
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม ห้อง 7205 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
438
เด็กหญิงณิชาภัทร  อุสันนสา
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงดวงกมล  พรมโสภิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงดวงพร  ชาญนารถ
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงดิษฐ์ลดา  ทิศกระโทก
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงทรรศนีย์  แก้วศรี
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
443
เด็กชายทัตพงศ์  ชื่นชุมแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
444
เด็กชายเทิดไท  มัชมณฑล
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
445
เด็กชายแทนคุณ  จันณรงค์
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
446
เด็กชายธณัศวัฒน์  อภัยสุข
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงธตรช  บุตรสืบสาย
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
448
เด็กชายธนโชติ  เฉลิมศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
449
เด็กชายธนโชติ  เรือนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
450
เด็กชายธนทรัพย์  ศิริเมฆา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
451
เด็กชายธนบูรณ์  ปะขิโต
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
452
เด็กชายธนพนธ์  ดนปัดซา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
453
เด็กชายธนพิพัฒน์  อินทร์บุญ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
454
เด็กชายธนภัทร  เทียนวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
455
เด็กชายธนภัทร  แสนเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
456
เด็กชายธนภูมิ  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงธนัชชา  บัดสีมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
458
เด็กชายธนัญกร  เขตรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงธนัญชนก  รักสัตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
460
เด็กชายธนากร  กองศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
461
เด็กชายธนาธิป  จำเนียนกูล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงธัญชนก  วงศ์เป็นพันธุ์
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ธนานิธิศพัฒน์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ธรรมวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงธัญลักษณ์  มุ่งลายกลาง
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงธัญวรรณ  ภูมินางาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงธัญวรัตน์  อารีรัมย์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ครบุรี
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงธัมมิกา  วงศ์อำมาตย์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
470
เด็กชายธาวิน  อาระสา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงธิติยา  ไชยเทพ
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
472
เด็กชายธีรภัทร  ปราบภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม ห้อง 7206 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
473
เด็กหญิงธีระดา  บุญทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงนงนุช  มาดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงนภสร  ผิวอร่าม
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงนภสร  มัจฉาชาญ
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เจริญพงศ์อนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงนภาธาร  สอาดชอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงนภาพร  เซมรัมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงนภาวรรณ  สุขสันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงนรภัทร  ดำพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงนฤทัย  คงพลปาน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงนฤมล  อุไรรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงนวพร  ขาวสะอาด
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
485
เด็กชายนวพล  แสงใสแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงนวินดา  นันทสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงนัฐชา  ฆ้องนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงนันทิกานต์  คุณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงนัยนา  สังข์สนิท
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงนารีรัตน์  เสาวกูล
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
491
เด็กชายนาวิน  ขอคล้ายกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
492
เด็กชายน้ำข้าว  คิดการ
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
493
เด็กชายนำชัย  เสี้ยวโพนทัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงน้ำฝน  วงษ์สำราญ
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงนิชนันท์  เครือแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงนิณณา  วารินกุฎ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
497
เด็กชายนิติพล  ฉิมจารย์
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงนิรัชพร  เหลานาคำ
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงนิราพร  วงษ์แป้น
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
500
เด็กชายนิรุช  ยุตะวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงบัวบูชา  ชวาฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงบุญญิศา  หรรษาวงศ์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงบุริตา  บุญรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงบุษราคัม  โตสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
505
เด็กชายเบญจมิน  ชื่นหล่อสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงเบญญาภา  มะลิซ้อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
507
เด็กชายปกป้อง  สถานถิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม ห้อง 7308 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
508
เด็กหญิงปฎิภาณ  โคตรโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงปฏิมาพร  สมประสงค์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงปณาลี  จำปาทอง
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงปณิตา  พุฒสุข
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงปนัดดา  คงทน
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงปนัดดา  พันธ์ภักดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงปนัดดา  วาสุพิน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงปพัชญา  คึ่มสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
516
เด็กชายปภังกร  วิสุทธิรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงปภาพินท์  ทองประภา
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
518
เด็กชายปรพล  สัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
519
เด็กชายปรมัตถ์  มะเสนา
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงปรวี  ไร่ดี
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
521
เด็กชายประภากร  หอมโลก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงประภาพัฒ  ก้านเงิน
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
523
เด็กชายปราการ  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงปรางทิพย์  สมัยกุล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
525
เด็กชายปราเมศ  จีนโน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
526
เด็กชายปรินธร  โตภานุรักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
527
เด็กชายปวภูมิ  สุวรรณหงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงปวริศา  รักสัตย์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
529
เด็กชายปวิณ  รินทรุด
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บุญเขื่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงปวีณพรรณ  ไขว้พันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงปัญญดา  เชื้อฉุน
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงปัญญพัฒน์  กาวินคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
534
เด็กชายปัญญาสิษฐ์  สายแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
535
เด็กชายปัณณธร  กลิ่นสมหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
536
เด็กชายปาฏิหารย์  เขตรสระน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงปาณิศา  กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงปานอุษา  จักรโคกกรวด
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงปาริชาติ  นุชนารถ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงปาลินี  ม่วงนางรอง
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
541
เด็กชายปิติพัฒน์  ณรงค์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
542
เด็กชายปิยวัฒน์  ขันบุญ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม ห้อง 7309 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
543
เด็กชายปิยังกูร  บุญเจริญชัย
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงปีย์ขวัญ  ขุมพลอย
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงปีย์รดา  วรรณรักษ์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงปุญญิศา  ทามาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
547
เด็กชายปุณญธร  ปรีชาพูด
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงปุณธิษา  เทพภิรมย์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
549
เด็กชายปุริม  สิงหเสนี
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
550
เด็กชายเปรมมนัส  จิตรักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
551
เด็กชายพงศธร  เซ็นปักธงชัย
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
552
เด็กชายพงศธร  วงศ์เพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
553
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ทรงแสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงพชรพร  สามพิมพ์
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
555
เด็กชายพชรพล  เภสัชชะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
556
เด็กชายพชรพล  ลอยประโคน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงพรชนก  โยธาศรี
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงพรณิชา  เจาประโคน
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงพรธิภา  ชมภูนุช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงพรปวีณ์  ไชยวชิรวิทย์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
561
เด็กชายพรพิพัฒน์  ป้องเคน
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงพรภิรมย์รักษ์  ศรบุญทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงพรรภัสษา  เข้าเมือง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงพราวลักษณ์  ลักษณมนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
565
เด็กชายพลวรรธน์  คงทิพย์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงพลอยกุมภา  ศิริโพคานนท์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงพลอยชนก  ธนสมุทร
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงพลอยชมภู  ภวนาคโสภณ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงพัชชาพร  ศรีประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงพัชรพร  มาสำโรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงพัชราภา  ประสิทธิ์กูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงพัชราภา  เพ็ชรบรรพต
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงพัชริดา  ภู่ห้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงพัฒนน์รี  คำสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงพัตรพิมล  บุญขวาง
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
576
เด็กชายพัทธดนย์  วงศ์วุฒินาการ
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยันละหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม ห้อง 7310 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
578
เด็กหญิงพิชชาภา  คูเมือง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
579
เด็กชายพิชญะ  ศรีราพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงพิชญาดา  หลอดทอง
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงพิชญานี  เสาศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงพิชญาภา  รัตนปู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
583
เด็กชายพิชิตชัย  เทียนวรรณ
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงพิญชนิดา  ธรรมคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงพิทรานัฏ  ชันทอง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  อำพันทอง
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงพิมพ์พลอย  ชัยโคตร
ป.4
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  พันธเสน
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
589
เด็กชายพีรนนท์  บุรคร
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
590
เด็กชายพีรภาส  น้อยโลมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
591
เด็กชายพีระพัฒน์  พูนพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
592
เด็กชายพุฒิพงศ์  พูนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงพุทธรักษา  สิเนรุราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงพุทธิชา  แก้วชมภู
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงเพชรน้ำค้าง  กล่อมกามิฬ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงเพชรไพริน  คชช้างพะเนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงเพชรลัดดา  เรืองศรีชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงแพรวพิชชา  เกษนอก
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงแพรวรำไพ  รูปเรี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
600
เด็กชายภควัฒน์  ตังธนรุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงภรณ์นภัส  สิงห์วงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงภัคจิรา  อภัยจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทร์แดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
604
เด็กชายภัทรพงษ์  อวะรัมย์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
605
เด็กชายภัทรพล  พิมพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงภัทรลภา  ภาสะโน
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงภัทรานิฏฐ์  ชันทอง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงภัทราพร  เครือบคนโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงภัทราภรณ์  คลังกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงภัทริดา  ทนทำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
611
เด็กชายภากร  เนาวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
612
เด็กชายภากร  ปะโคทัง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม ห้อง 7311 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
613
เด็กชายภาณุพงษ์  ปราบสกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
614
เด็กชายภูมิรพี  มีพวงผล
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
615
เด็กชายภูมิรพี  ศิริเมฆา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
616
เด็กชายภูมี  ศรีผดุง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงภูริชญา  สมัยธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
618
เด็กชายภูริพน  กายตะขบ
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
619
เด็กชายภูริวัฒน์  ท่วมพุดซา
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
620
เด็กชายภูวิศ  รักสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงมนัศสิริ  ศรีชมภู
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงมนัสชนก  กลีบกระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงมนัสนันท์  ปัญญานะ
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงมัญชุพร  ศรีชุมแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงมัญชุสา  ทศพักตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
626
เด็กชายมิคเคน  ฮานเซ่น
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงมินตรา  สมพรเทพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงเมธปรียา  เชิดฉาย
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงเมษา  สอดเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
630
เด็กชายรงค์พชร  สีดาพล
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
631
เด็กชายรณภพ  มากชุมแสง
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงรวงข้าว  ทานา
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงรวิกานติ์  บุญเขื่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงรวิษฎา  รัตนกุสุมภ์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงรสิตา  สินสุพรรณ์
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงรักษิณา  สงกูล
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
637
เด็กชายรักษิต  รักสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงรัชชาวดี  ศรีเชื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงรัชนีกร  หล้าบาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงรัชนีภรณ์  ชาวดอน
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงรัญธญา  ตั้งวงษ์เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงรัตติกาล  พูนสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  คุ้มญาติ
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นิรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงรัศมี  เจริญรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงรัสรินทร์  สิงห์วงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงรินท์ลภัส  แก้ววิจิตร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม ห้อง 7414 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
648
เด็กหญิงรุจิกานต์  จุไร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงรุจิรา  รุดชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงลติชล  ชาลีวรรณ
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงลลิภัทร  ละมัยกุล
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
652
เด็กชายล้อมเดช  ทวยภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
653
เด็กชายวชิรวัตติ์  บุญมาพบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
654
เด็กชายวชิรวิทย์  ทองเนื้อทิพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงวรกมล  มอมไทรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
656
เด็กชายวรเมธ  ลัดดาอาชชวะ
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงวรรณพร  โพธิสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงวรรณวรี  สระศรี
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงวรรณวลี  จันทร์อาหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงวรรณานิด  ภิรมย์นาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงวรัญญา  กลิ่นบุหงา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงวรัญญา  เพ็ชรศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงวรัญธิญา  ลือวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงวรัทยา  ธนธีระมงคล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงวราพร  ไชยเนียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงวราลักษณ์  ศรีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงวราศิณี  สองคร
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงวริศรา  ดวงมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงวรีรัตน์  แพงศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
670
เด็กชายวศิน  กลมกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงวันวิสา  เสมอภาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงวานิสา  อาจบุรายณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงวิชญาดา  บุญโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงวิชญาพร  บุญโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงวิชญาพร  รามพุทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงวิชิตา  เขื่อนเชียงสา
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
677
เด็กชายวิธัชพล  โสภาค
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงวิภาวรรณ  เศวตธีรพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงวิภาวรรณ  หงศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงวิภาวี  แซ่เติ๋น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงวิราศิณี  ศรีธรรม
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงวิลาวรรณ  จันทาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม ห้อง 7415 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
683
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ดวงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
684
เด็กชายวุฒิชาติ  ปุลาสะธัมมัง
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
685
เด็กชายวุฒิภัทร ลิส  จงกระโจม
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงศศิกานต์  จิ๋วจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงศิทากุล  คุณสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงศิรดา  เพ็ชรรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
689
เด็กชายศิริกร  เจริญหมื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงศิริขวัญ  รักภูเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงศิรินัดดา  ศรีเนาวรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงศิรินันท์  ทับทิมงาม
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงศิริภัทรสร  อ่อนน้ำคำ
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงศิริรักษ์  อัตนโถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงศิริรัตน์  ฉลาดเจน
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงศิริรัตน์  แสนรัมย์
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
697
เด็กชายศุกภสาน  กล้าพยัคฆ์
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
698
เด็กชายศุภกร  สอนศิษย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
699
เด็กชายศุภกร  อินทร์ฉลาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
700
เด็กชายศุภโชค  ประทุมเขต
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
701
เด็กชายศุภบดินทร์  เครือวัลย์
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงศุภลักษณ์  วัฒนสุข
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงศุภาพร  เหลื่อมล้ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงสตรีรัตน์  เนาวบุตร
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
705
เด็กชายสมภพพิสิษฐ์  สังข์ศรีฤทธิไกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
706
เด็กชายสรศักดิ์  แดนราช
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
707
เด็กชายสราวุฒิ  แทะกระโทก
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงสายรุ้ง  ม่วงสำเภา
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงสิตานันท์  เพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงสิริกรานต์  วรรณเกตุศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงสิริกานต์  ชำนาญเชื้อ
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงสิริการย์  สิงห์วงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงสิริจรรยา  ทิพย์อักษร
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
714
เด็กชายสิริราช  สุวรรณเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงสุกฤตยา  บุญมี
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงสุจิรา  จันทศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงสุชญา  พึ่งประสพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม ห้อง 7416 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
718
เด็กหญิงสุชาวลี  เขียวบุญแย้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงสุณี  ฉิมมาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
720
เด็กชายสุทธิรักษ์  สมานจิต
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีเนาว์รัตน์
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงสุธิดา  จรเข้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงสุนิษา  พิรมนาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงสุประวีณ์  อินทร์รัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงสุพรรษา  สุดสงวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงสุพิชญา  ชิ้นทอง
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงสุพิชญา  แวงสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงสุภัทตรา  ฉกรรจ์ศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงสุรดา  ฤาเดช
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
730
เด็กชายสุรภา  อาภรณ์พงษ์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงสุวิชาดา  สนั่นชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงแสงอรุณ  แท่งทองหลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงโสภิตา  รังพงษ์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
734
เด็กชายหิรัณย์ธนา  วรนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงไหมแก้ว  อินทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
736
เด็กชายอครวินท์  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
737
เด็กชายอชิตพล  วิชารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
738
เด็กชายอติชาติ  คุ้นเคย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
739
เด็กชายอนพัทย์  วิเศษฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
740
เด็กชายอนาวิล  ทิพย์อักษร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงอนิกา  โอแฮร์
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
742
เด็กชายอนุชา  โอแฮร์
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
743
เด็กชายอภิวัฒน์  แถวปัดถา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงอภิสรา  สมสวย
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงอมลรดา  เดชาสุรักษ์ชน
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงอมันดา  โอแฮร์
ป.5
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงอรชลัทชา  เครือเนียม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงอรปรียา  แขกรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
749
เด็กชายอรรถพร  นาคินชาติ
ป.5
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงอลิษา  หาโยค
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
751
เด็กชายอศิวรา  ลีประโคน
ป.4
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
752
เด็กชายอัครโชติ  พังเกาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 3

ณ อาคารทับทิมสยาม ห้อง 7417 โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
753
เด็กหญิงอัจฉราพร  ใจบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ (ทีโอเอวิทยา)
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงอัญชิสา  เอ้บมนทล
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงอัญญาณี  ไปรแดน
ป.5
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงอัมพวรรณ  กลิ้งรัมย์
ป.4
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
757
เด็กชายอาทิวรานนท์  ปะรุมรัมย์
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
758
เด็กชายอานนท์  จันตัน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
759
เด็กชายอานุภาพ  ยินดีชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
760
เด็กชายอาปกรณ์  ด้วงชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงอาภารพี  เย็นเพชร
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
762
เด็กชายอามินทร์  ใบคาน
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
763
เด็กชายอิทธิพล  วิลัยศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงอินทิรา  เมฆหมอก
ป.6
โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา)
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงอินทิรา  อินทร์นอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
766
เด็กชายอิศเรศรังสรรค์  ผลไม้
ป.6
โรงเรียนกมลลักษณ์
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เภสัชชะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองรี"มิตรภาพที่ 225"
วิทย์ประถม
768
เด็กชายเอกวุฒิ  ยอดรัก
ป.6
โรงเรียนนิภาศิริ
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงเอ็นเจ  ยาสาไชย
ป.6
โรงเรียนมารีพิทักษ์
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงไอยวรินทร์  อุทิศรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนางรอง
วิทย์ประถม