ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 5/1 อาคารสัตตบงกช ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  เสาประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  ปักคำไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกวรรณ  ภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
4
เด็กชายกรณ์ดนัย  อาญาเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤตเมธ  ธีรวรกาญจน์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกวิตา  ศิริฟัก
ป.5
โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญาภัทร  งามทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัณฐิกา  ภิรมย์นาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัณฑิมา  ใสดี
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
10
เด็กชายกันตินันท์  วิเคียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกาญจน์กวิน  มณีพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกานต์ปภัสร์  หิงประโคน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
13
เด็กชายกิตติวัฒน์  ไชยสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติศักดิ์  วงจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
15
เด็กชายเก่งกาจ  อรัญเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงเกวลิน  คชยาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
17
เด็กชายเกียรติศักดิ์  น่าชม
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงขนิษฐา  มั่นยืน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเก็ม
คณิตประถม
19
เด็กหญิงขวัญชนก  สมนึกตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
20
เด็กหญิงขวัญนภา  ชื่อความชื่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
21
เด็กหญิงเขมนิจ  พัฒณะชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
22
เด็กชายคฑาวุฒิ  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
23
เด็กชายคุณาวุธ  ชาญประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจันติมา  แสวงนาม
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจันทริกา  รังพงษ์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
26
เด็กชายจารุวัฒน์  เจริญยิ่ง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
27
เด็กชายจิตติพัฒน์  ปานแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
28
เด็กชายจิรพัฒน์  ศรีจำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
29
เด็กชายจิระวุฒิ  สนจุมภะ
ป.4
โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง
คณิตประถม
30
เด็กชายชนาธิศ  ทองดี
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงชลธิชา  รัตน์ประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  ถั่วประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
33
เด็กชายชัยภัทร  ธรรมนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
34
เด็กชายชาคริต  แสงกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชาลิสา  คงทันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 6/5 อาคารสัตตบงกช ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงญาณิศา  หนูประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
37
เด็กหญิงฐิชาดา  แหลมประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
38
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ภัคกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
39
เด็กชายณฐกร  โคตรสมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
40
เด็กชายณฐกร  บูรณวานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
41
เด็กชายณภัทร  สุขเลิศ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัชชา  ชัยประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณัชชา  ดวงใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
44
เด็กชายณัชธนพร  จริงประโคน
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
45
เด็กชายณัฐดนัย  ปรังประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณัฐธิดา  เขียนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงณัฐนิชา  ผลอ้อ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฐภัทร  ศรีสุริยชัย
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฐวรรณ  พันธุ์ยุรา
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
51
เด็กชายณัฐวรรธน์  ปะรัมย์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐวิภา  อุนนาทรวรางกูร
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
53
เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณิชาภัทร  สินปรุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
55
เด็กหญิงดาริน  พิมพ์รัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเก็ม
คณิตประถม
56
เด็กหญิงตติยา  ทองจำรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
57
เด็กชายตระการ  เจือมประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงถลัชนันท์  เหลืองเดชานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงทองพรรณพัฒน์  แก้วพิพัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
60
เด็กชายทัศน์พล  วงกุญ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
61
เด็กชายเทพทัต  แนบชิด
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
62
เด็กชายเทวัญ  เคนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
63
เด็กชายธนกฤต  ฤทธิ์ยุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
64
เด็กชายธนดล  ชำนาญจิต
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
65
เด็กชายธนภัย  หันลี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
คณิตประถม
66
เด็กชายธนาดล  สุขแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงธนิกา  เสาวพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
68
เด็กชายธรรมพล  มีเวที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
69
เด็กชายธวัชชัย  ทรงประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
70
เด็กหญิงธัญญา  บุญสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 6/4 อาคารสัตตบงกช ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธัญรดา  พรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
72
เด็กชายธิบดี  กระซิรัมย์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงธีรดา  แป้นหมื่นไวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
74
เด็กชายธีรภัทร  บำรุงแคว้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
75
เด็กหญิงนงลักษณ์  มูลเค้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
76
เด็กชายนนทพัทธ์  ปิ่นสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
77
เด็กชายนพรัตน์  ไวยุกรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
78
เด็กหญิงนภเกต  วงสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
คณิตประถม
79
เด็กชายนฤพร  ปัตเตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
80
เด็กหญิงนฤมล  บุญจำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
81
เด็กหญิงนลินนิภา  ชิดโคกสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
82
เด็กหญิงนันท์นัฐชา  ผ่องสิริภัค
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
83
เด็กชายนันทภพ  อ่อนห้างหว้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงนาถนภัส  ดลเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
85
เด็กหญิงนาราชา  เนียมไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
86
เด็กชายนิฏิพัทธ์  จำปาลาด
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
87
เด็กชายนิติธาดา  ทาประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
88
เด็กชายบรรยวัสถ์  สง่าประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
89
เด็กชายบัณฑิต  สมบุญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันจีด
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
91
เด็กหญิงบุญญาพร  ปีเดอร์เซน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
92
เด็กชายบุ๋น  เจนนาวิน
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
93
เด็กหญิงปฏิวรดา  โฉมรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
94
เด็กหญิงปภาพินท์  สิงห์ประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
95
เด็กชายปรเมศวร์  ภูมิฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงปรายรุ้ง  แชนประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
97
เด็กชายปริยากร  ตะลัน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงปริศนา  เปียกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านสังเคิล
คณิตประถม
99
เด็กหญิงปลายธิดา  สมภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
100
เด็กชายปวริศร์  คำพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านสังเคิล
คณิตประถม
101
เด็กหญิงปวันรัตน์  โหระ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
102
เด็กหญิงปวีณา  อินธิแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
103
เด็กชายปัญจพล  ยุหะประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
104
เด็กหญิงปาณิสรา  พระชุมรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
105
เด็กชายปารเมศ  วิเศษหมื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 6/3 อาคารสัตตบงกช ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงปิยชนน์  ชาวสวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
107
เด็กหญิงปิยธิดา  ชูกำเนิด
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
108
เด็กชายปุณยธิษณ์  วิริยอุดมศิริ
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
109
เด็กชายปุณยวีร์  จินดาศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
110
เด็กชายพงศ์ชยุตม์  รัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพงศ์สุภา  คุ้มเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพรกนก  วาลีประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงพรปภา  สีหาสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง
คณิตประถม
114
เด็กหญิงพรพิมล  ทองจ้าว
ป.5
โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง
คณิตประถม
115
เด็กหญิงพรรณิภา  กสิกรรม
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
116
เด็กหญิงพรรณนิภา  ชะลุนรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสังเคิล
คณิตประถม
117
เด็กหญิงพรรณปพร  มีธรรม
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
118
เด็กหญิงพรรณภา  เถาว์ยา
ป.6
โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง
คณิตประถม
119
เด็กชายพัทธดนย์  ดีพาชู
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิตประถม
120
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ยังประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
121
เด็กหญิงพัทธนันท์  เขาน้อย
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงพันธิตา  บุญชวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
123
เด็กชายพัศนัย  บุญมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านสังเคิล
คณิตประถม
124
เด็กหญิงพิชญธิดา  วงศ์ประณุต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
125
เด็กหญิงพิณณ์ประภา  ประทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
126
เด็กหญิงพิมพ์รภัช  โสภณวัฒนะนนท์
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
127
เด็กหญิงพิมพิไล  พรมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
128
เด็กหญิงพิมานพรหม  ศรีพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
129
เด็กชายพิสิษฐ  เสาะหายิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
130
เด็กชายพีรชา  ประทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
131
เด็กชายพีรณัฐ  ทรงสุนทรวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
132
เด็กชายพีรพล  ผินสู่
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิตประถม
133
เด็กชายพุฒินาท  เด็ดแก้ว
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
134
เด็กหญิงเพลงฟ้า  อินทร์สำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
135
เด็กหญิงเพียงขวัญ  สุขประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
136
เด็กหญิงภัทรธิดา  เลิศสกุลกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
137
เด็กหญิงภัทราพร  ภูบัวดวง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
138
เด็กชายภาณุพงศ์  แสนสามารถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
139
เด็กหญิงภาณุมาส  จงกล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
140
เด็กหญิงภาสินี  ทวันเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 6/2 อาคารสัตตบงกช ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายภูมินันท์  พระเอี้ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง
คณิตประถม
142
เด็กชายภูริวัจน์  กีรติการสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
143
เด็กชายภูวิศ  โพธิ์คำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
144
เด็กชายภูวิศ  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
145
เด็กชายภูศกร  คงพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
146
เด็กหญิงมธุรดา  พิมพ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
147
เด็กหญิงมุกมณี  บุญไทยกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
148
เด็กหญิงยุวธิดา  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
149
เด็กชายโยธิน  หริ่มเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
150
เด็กหญิงรตานรี  สิงสาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
151
เด็กหญิงรพีพรรณ  เทียมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงรรินธร  พานวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิตประถม
153
เด็กชายรวิศ  ปูนรัมย์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
154
เด็กชายระพีพงษ์  ปุยะติ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
155
เด็กชายรัฐภูมิ  อดจันทร์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
156
เด็กหญิงลีลารพิน  ทองใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
157
เด็กชายวงศกร  ทรงพระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
158
เด็กชายวชิรวิชญ์  ธงชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
159
เด็กชายวรปรัชญ์  คงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
160
เด็กชายวรเมธ  วงศ์อินตา
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงวรรณิดา  สืบสวน
ป.4
โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง
คณิตประถม
162
เด็กหญิงวรัญญา  ดวงดี
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
163
เด็กชายวันเฉลิม  ััจันทร์จำเริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
164
เด็กหญิงวาราศิริ  จริงประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน
คณิตประถม
165
เด็กหญิงวารีรัตน์  พลชำนาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
166
เด็กหญิงวารุณอร  วัลดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
167
เด็กหญิงวิภาวี  จึงพรพงศ์เกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
168
เด็กหญิงวิมลสิริ  วีระประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
169
เด็กชายวิวัฒน์  จงหอยกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง
คณิตประถม
170
เด็กชายวิษณุ  เจนประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
171
เด็กชายวีรชัย  สวนแก้ว
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
172
เด็กชายวีรวุฒิ  เด็ดแก้ว
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
173
เด็กชายศรัณยพงษ์  เกษมสุขอำไพ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
174
เด็กหญิงศรัณย์พร  สุนทรารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
175
เด็กชายศรัณย์  จีนชาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 6/1 อาคารสัตตบงกช ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงศศิชา  อาษากิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
177
เด็กหญิงศศิธร  เสือป่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
178
เด็กชายศักรินทร์  ศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
179
เด็กหญิงศิรภัสสร  เก่งรัมย์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
180
เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์  ทองไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
181
เด็กชายศิลาชัย  ชัยปลัด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
182
เด็กชายศิวนาฏ  เงินโคกสูง
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
183
เด็กชายศิวัฒน์  หาญประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
184
เด็กชายศุภกิจ  อาษากิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
185
เด็กหญิงศุภานัน  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
186
เด็กชายสรวิชญ์  พวงประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิตประถม
187
เด็กชายสรวิศ  ใสยาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเก็ม
คณิตประถม
188
เด็กชายสิขเรศ  พัชนี
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
189
เด็กชายสิทธิโชค  คิดรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
190
เด็กหญิงสิราวรรณ  วงษ์ชมพู
ป.5
โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง
คณิตประถม
191
เด็กหญิงสิริญญา  ฉายเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
192
เด็กหญิงสิริวิมล  วงษ์ประโคน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
193
เด็กหญิงสุชัญญา  ไชยศรีรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
194
เด็กหญิงสุดาทิพย์  มะลิทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
195
เด็กหญิงสุดารัตน์  พันธ์ยา
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
196
เด็กชายสุปิยังกูร  ราชประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
197
เด็กหญิงสุพิชญา  นาสารีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
198
เด็กชายสุภกฤษฎ์  แสนบัญดิษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
199
เด็กหญิงสุภาวดี  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
200
เด็กหญิงสุหรรษา  วนเกิด
ป.5
โรงเรียนบ้านสังเคิล
คณิตประถม
201
เด็กชายเสกสรร  อดจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเก็ม
คณิตประถม
202
เด็กชายหฤษฎ์  ซ่อนกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
203
เด็กหญิงอติกานต์  ศรีวิเศษ
ป.6
โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง
คณิตประถม
204
เด็กชายอติชาติ  ภัสดา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิตประถม
205
เด็กหญิงอนันดา  เสงี่ยมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิตประถม
206
เด็กชายอนันตชัย  พิมชัยโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
207
เด็กหญิงอนันตญา  ชัยสุดา
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
208
เด็กหญิงอนันตญา  เพชรไธสง
ป.4
โรงเรียนบ้านสายโท 1
คณิตประถม
209
เด็กชายอนุชิต  ปลอดประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
210
เด็กหญิงอนุชิตา  เภลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 4/2 อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงอลิสดา  คงพลปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
212
เด็กชายอัจฉริยกุมาร  ปิ่นประวัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
213
เด็กหญิงอัญฑิมา  โพธิ์ชัยโย
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
214
เด็กหญิงอัมราพร  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
คณิตประถม
215
เด็กชายอิทธิรัตน์  ชมสา
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
216
เด็กหญิงอุนารินทร์  ทรงประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
217
เด็กหญิงอุมาพร  อาญาเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
218
เด็กชายเอกชัย  กุษาเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
คณิตประถม
219
เด็กชายเอกรินทร์  ทรงประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
คณิตประถม
220
เด็กหญิงเอมมะลี  เคลือธนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิตประถม
221
เด็กหญิงเอวิตา  เพ็ชรคง
ป.6
โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้องติวเตอร์ 1 อาคารสัตตบงกช ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
222
เด็กหญิงกรรณิการ์  สำราญดี
ม.1
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงกฤตติยา  กินใบ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงคลารา  โรเซน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงคีตกวี  พันธ์โยศรี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
226
เด็กชายคุณานนต์  กองชา
ม.2
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายเจมส์  โอซัลลิแฟน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
228
เด็กหญิงชนากานต์  เยียรพันธ์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
229
เด็กชายชาคริต  จันทาสี
ม.2
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมเอาะ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีสัตยเสถียร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
232
เด็กหญิงดวงกมล  ดีมาก
ม.3
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิต ม.ต้น
233
เด็กชายทัตพงศ์  ภูมิประโคน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
234
เด็กชายธนภัทร  เรียกประโคน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงธิดารัตน์  ดีระเมียส
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
236
เด็กชายธีรเมธ  พินทุไพศิษฎ์วงศ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงนงนภัส  เอี่ยมประโคน
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายนทีพัฒน์  ศรีเสมอ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงนพภัสสร  ถิ่นระยะ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิต ม.ต้น
240
เด็กชายนราสิริ  นะราศรี
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงปติญา  ยืนยง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงพรนภิส  นุแรมรัมย์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
243
เด็กชายพศิน  ผลวิเศษสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายพศิน  เรืองสำราญ
ม.2
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายพิจักษณ์  สมรรถนเรศวร์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
246
เด็กหญิงพิชญาภา  ทรงภัยเดช
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
247
เด็กหญิงเพชรดาว  ชาวประโคน
ม.1
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิต ม.ต้น
248
เด็กชายภัทรชาติ  ชัยสุนทร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิต ม.ต้น
249
เด็กชายภิญโญ  ดวงใจ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
250
เด็กชายภูชิสส์  บูรณ์เจริญ
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงรวิพร  กลอยประโคน
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงลักษิกา  พื้นนวล
ม.3
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายวรพล  นุริตมนต์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงวรฤทัย  สวดประโคน
ม.1
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายศุภกร  สมรรถนเรศวร์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
256
เด็กชายอดิเทพ  อินทร์ประโคน
ม.1
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้องติวเตอร์ 2 อาคารสัตตบงกช ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
257
เด็กชายอภิแชมป์  แจ่มใส
ม.3
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายอเล็กซ์ รัฐภูมิ  เดวิส
ม.1
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 4/1 อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
259
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชะรอยรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงกมลชนก  ภิรมย์นาค
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงกรชนก  พะวิชุณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงกรชนก  เพ็งประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงกรรณิกา  ศรีบัวลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
264
เด็กชายกฤตกร  เชื่อสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
265
เด็กชายกฤตภาส  ถนัดค้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงกฤติมา  สะอาดประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงกฤษณา  บุญวอน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
268
เด็กชายกฤษดากร  ตุ้มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
269
เด็กชาย้ก้องภพ  เรืองประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงกัญจน์จิรา  เรือนประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภูมิประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หลอดทอง
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บำรุงรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงกัญภัทร  รัตนาถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงกันยากรณ์  กระมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงกันยารัตน์  พูนสกุล
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงกานต์ธิดา  โยธานันท์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงกิ่งกนก  คือประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
279
เด็กชายกิตติพงศ์  สะอาดประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
280
เด็กชายกิตติภูมิ  พันยา
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงกิตติวรา  ดวงรัตน์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงกิตติวรา  ไสยประจำ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงกุลธิดา  อ่วมไธสง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงขวัญชณา  พาสุพรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงขวัญระวี  อาจณรงค์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงขวัณวาริน  บุญปลอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงเขมิกา  สิงห์ประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
288
เด็กชายคีตะ  กระมล
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงจรรยา  เนาวสุข
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
290
เด็กชายจักรกฤษณ์  เงินประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงจิดาภา  ชัยภักดี
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงจินดารัตน์  เกรียรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงจิรัชญา  ผินสู่
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 5/5 อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
294
เด็กหญิงจิรัฐดา  นัยลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงจิราภา  จุ้ยประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงจุฑามาศ  พาที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงจุไรรัตน์  รัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
298
เด็กชายเจตนิพัทธ์  ถามนตรี
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
299
เด็กชายเจตริน  มุมทอง
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงฉัตราภรณ์  คูณประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงชญานี  จวงประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงชนกวนันนท์  พิษสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
303
เด็กชายชนกันต์  จันทศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
304
เด็กชายชนม์ชญานุตย์  เศลารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสังเคิล
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงชนม์ณภัทร  ชอบเรียบร้อย
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
306
เด็กชายชนวีร์  แก้วชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงชนัญชิตา  ทวันเวช
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงชนากานต์  กันทาวงศ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงชนานันท์  แสนกล้า
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงชนิดาภา  เธียรวรรณ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงชนินาถ  ทัศวงศ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
312
เด็กชายชยพล  สายสังข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
313
เด็กชายชยันต์  หูประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
314
เด็กชายชยุต  ชาญประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงชลลดา  เตจ๊ะ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงชลิดา  ปุยะติ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงชัญญาณ์ภัช  สังฆฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
318
เด็กชายชาคริต  ลับประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงชิวรินทร์  สุขสำโรง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงโชติกา  ชิดปลัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงโชษิตา  ชิดปลัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงญาณิน  สมานรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงญาณิศา  เจ็นประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงญาณิศา  ชมเชย
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์งาม
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงฐนิตา  นาโควงค์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงฐิดายุ  ชาญประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
328
เด็กชายฐิติพงศ์  ทรงประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 5/4 อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
329
เด็กหญิงฑิฆัมพร  เสาวพันธ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงณฐกันต์  ฟุ้งสุข
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
331
เด็กชายณภัทร  วงษ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงณัชชาภัทร  ศิราภัทธสกุล
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
333
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ผลวิเศษสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงณัฏฐากร  เทียมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงณัฐกมล  รักษะประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
336
เด็กชายณัฐชนน  ไชยชาติ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงณัฐชยา  ปานะโปย
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงณัฐชยา  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงณัฐฐา  เจียมรัมย์
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงณัฐธิดา  ราชประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงณัฐธิดา  ละอองทอง
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงณัฐนิชา  ตุ้งประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงณัฐริกา  คงพินิจ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงณัฐวดี  โอทารัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงณัฐวรา  อาษาพนม
ป.5
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
346
เด็กชายดนัย  พลูงิ้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงดุสิตา  จุ้ยประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
348
เด็กชายเดชพล  จอดรัมย์
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
349
เด็กชายเตชินทร์  สนสี
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
350
เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญทศ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงทักษพร  ยอดไธสง
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงทานตะวัน  ต่างประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงทิพย์มณฑา  อาษาภักดิ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงเทพธิดา  หาญคำหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
355
เด็กชายแทนคุณ  วงค์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
356
เด็กชายธนกฤต  เกษรบัว
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
357
เด็กชายธนกฤต  ซอมประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
358
เด็กชายธนภัทร  จำนงประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
359
เด็กชายธนรัตน์  ศัตรูพินาศ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงธนัชชา  สุจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงธนัชพร  วิเชียรโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงธนัญญา  สมบัติวงศ์
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงธนิชา  แข็งแรง
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 5/3 อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
364
เด็กหญิงธนิดา  เลิศสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
365
เด็กชายธรรมธัช  ศรีลุปะบาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงธัญชนก  พลสยม
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงธัญชนก  สอนนอก
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงธัญวัลย์  พรรณพิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงธันย์สิตา  บุญพ่วงสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
370
เด็กชายธันวา  สาลิกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงธารใส  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงธิดารัตน์  การัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงธิดารัตน์  ยึนประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
374
เด็กชายธิติกร  จากรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงธิมาพร  สอนศิลป์พงศ์
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
376
เด็กชายธีภพ  พวงประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงธีรดา  พลสงคราม
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
วิทย์ประถม
378
เด็กชายธีรเดช  จันทร์สิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
379
เด็กชายธีรนันท์  ได้ทุกทาง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
380
เด็กชายธีรพงศ์  ขำจิตร์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
381
เด็กชายธีรภัทร  โหระ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงนงนภัส  ชมพิกุล
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
383
เด็กชายนที  มีหนองหว้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์  จีนประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงนฤมล  เก้งกลางดอน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงนฤมล  ศรีนวลสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงนลินทิพย์  มัชชะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
วิทย์ประถม
388
เด็กชายนันทพงศ์  ืไกรจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงนาฏยธาร  ศูนย์ประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงน้ำเพชร  คงชูศรี
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
391
เด็กชายนิธาน  ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงนิภาพร  บัตรประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
393
เด็กชายบุญญฤทธิ์  อยู่คง
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงบุญญาภา  อินนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงบุญศลิษา  จรรยาประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงบุปผาชล  ทองเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงบุษราคัม  สิทธิสาร
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงเบญญาภา  โคกสมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 5/2 อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
399
เด็กชายปฏิภาณ  ธนาริยกุล
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงปณิฏฐา  อุไรรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงปภัสสร  โสมวิเศษ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงปภาวดี  ปุราทะกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงปริดิยาธร  ประมูลประธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงปริยานุช  ตะลัน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงปรียาดา  จูประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงปรียาธร  ถนัดป่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงปรียานุช  โวงประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงปรียาพร  นาคอนันต์พร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงปรียาวีร์  สังสมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงปลายฟ้า  ชาญประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงปาณรวินท์  ชาญประโคน
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงปารวี  ทามี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงปาริชาติ  โอ่งประโคน
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงปาริตา  เหมือนประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงปิยรินทร์  เตือประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงปุญญวีร์  นามหาพิด
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
417
เด็กชายเปรมมนัส  โคประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงพณิดา  สังข์กลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงพนิตพร  ปุยะติ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงพนิตพิชา  ทิวิเลิศ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงพรฐิตา  เงางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงพรณภัส  เขียวดี
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงพรทิพย์  สิทธิมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงพรธีรา  เขียวแก้ว
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงพรพิชิต  สาระบูรณ์
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงพรรณวดี  พิมพระนาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงพรลภัส  ผินสู่
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงพลอยจุฑา  ต่างประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
429
เด็กชายพสิษฐ์  ศรีพลาย
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงพัชรพร  บุญทันเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงพิชชาสินี  ลักษมีเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงพิชญดา  ลอยประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงพิชญธิดา  ลอยประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 4/3 อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
434
เด็กหญิงพิชญา  จิตหาญ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงพิชญา  เชิดฉาย
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงพิชญาภา  แจ่มใส
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
437
เด็กชายพิภพ  ซุยคง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงพิมพกานต์  คงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เพ่งให้ตรง
ป.5
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงพิมพ์ภรณ์  ภูมิประโคน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปลื้มรัมย์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงพิมพิกา  พะรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงพิมภิมล  ยิ่งรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
444
เด็กชายพิศิษฐ์พงศ์  พิมพ์ประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงพีรดา  ประประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
446
เด็กชายพีรพล  รัตนพนาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
447
เด็กชายพีรวิชญ์  ทรงประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
448
เด็กชายพีรวิชญ์  ไวเร็ว
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
449
เด็กชายพุฒิเมธ  ขาวงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงพุทธาดา  เปียกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านสังเคิล
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงพุทธิดา  คัชมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงเพชรรัตน์  ไวยุกรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงเพ็ญกวี  อิงลิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงเพ็ญนภา  โกรดประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงเพียงฟ้า  บุญเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงแพรพิไล  สุภิวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงแพรวา  ประกอบเพียร
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงแพรวา  รักชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
459
เด็กชายภควัต  สืบสวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ภูมิประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
461
เด็กชายภัควิน  โขรัมย์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงภัทรธิดา  รัตนวงศ์
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงภัทรวดี  ห่วงประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
464
เด็กชายภากร  บูรณ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงภาสวรรณ  สุริยะเลิศ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พิงเกาะ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
467
เด็กชายภูตะวัน  ตอบประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
468
เด็กชายภูมิพัทธ  อดุลย์รัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสังเคิล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 4/4 อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
469
เด็กชายภูวดล  เจียมรัมย์
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
470
เด็กชายภูวนัย  คำเล็ก
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงภูษณิศา  วรรณกาล
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงมนทกานต์  จันรอง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงมนัญญา  หลอมประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงมานิตา  มาวิเศษ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงมาริสา  ทรงประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงมินตรา  กาประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงมุกขรินทร์  ฉันทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงมุจิรา  เกือบรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
479
เด็กชายยศพงศ์  นุชบาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงเยาวภา  พงษ์ไพรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงโยริสา  แซ่ลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
482
เด็กชายรังสิมันต์  อ่วมไธสง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
483
เด็กชายราโชภัทร  สกุลพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงราตรี  เจริญศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีทะลับ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงรุจิรา  สายยศ
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงลักษศิกุล  ตะนะสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงลูกปลา  ชื่นประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงวชิรญาณ์  จบหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงวชิรญาณ์  จำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงวรรณนิสา  ดิษยเกษม
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงวรรณพร  แต้ประโคน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงวรรณิดา  ปุยะติ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกย่าง
วิทย์ประถม
494
เด็กชายวรวรรธน์  วังหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
495
เด็กชายวรวิช  ทรัพย์สิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงวรัมพร  ชำนาญดี
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
497
เด็กชายวริศ  กิจคณะ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงวริศรา  ศรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงวริศรา  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงวันวิสาข์  ศรีชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงวาสนา  วันภักดี
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
502
เด็กชายวิจิตรา  วันประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงวิชญาดา  กระมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ป. 4/5 อาคารสัตตบงกช ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
504
เด็กหญิงวิมลมณี  แซวประโคน
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงวิมลศิริ  ชิดปลัด
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงวิยดา  พระเอี้ยง
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
507
เด็กชายวิษณุกรณ์  ณรงค์ศักดิ์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงศรัณย์ญา  อัดกลาง
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงศลิษา  ฤทธิ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงศศิภา  สนทนา
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
511
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศิริทรงศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงศิรกาญจน์  พรหมเอาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
513
เด็กชายศิรวิทย์  เจือจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
514
เด็กชายศิรวิทย์  พองนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์
วิทย์ประถม
515
เด็กชายศุภกร  สิงห์ขรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองม่วง
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงศุภิสรา  ธีรวรกาญจน์
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงสมิตานัน  โอวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
518
เด็กชายสรวิชญ์  อุตรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
519
เด็กชายสรวิทญ์  รัฐรินทร์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงสาธิดา  คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงสาวิตรี  สุขจิต
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงสิตานัน  ยาดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์
วิทย์ประถม
523
เด็กชายสิทธิ์ศักดิ์  โพธิ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
524
เด็กชายสิรภพ  ยึนประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
525
เด็กชายสิริกรณ์  สระแก้ว
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงสิริญญาธร  นรสาร
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงสิริวิมล  จันทร์แรม
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงสิริวิมล  สมพร
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงสุกัญญา  ไชยรัตน์
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงสุนิศา  กาลจักร
ป.6
โรงเรียนบ้านสายโท 1
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงสุพรรณิกา  พูนสบาย
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
532
เด็กชายสุพัฒน์  หงษ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงสุภารัศมิ์  พัตรสิงห์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงสุภาวดี  เพ็ชรประกอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงสุมณฑา  สืบมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
536
เด็กชายสุรีย์  จำนงค์ประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงหทัยขวัญ  ไม่วายมี
ป.4
โรงเรียนบ้านสังเคิล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 2

ณ ห้อง ICT อาคารสัตตบงกช ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
539
เด็กหญิงหทัยภัทร  ทรัพย์สินสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงไหมแพรวา  เมินดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงอนัญญา  กองโฉม
ป.5
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงอนันดา  อุปพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
543
เด็กชายอนาวิน  อุ่นจิตร
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงอภิชญา  มูลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงอภิชญา  อุตส่าห์การ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงอภิญญา  กินไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเก็ม
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงอภิญญา  ทองเชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงอภิญญา  ประประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงอภิญญา  เรียกศิริกุล
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงอรพรรณ  บุญมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านสังเคิล
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงอโรญา  เกตุพานิช
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
552
เด็กชายอัฑฒกร  เหลาฉลาด
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงอัมพิกา  พระเอี้ยง
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงอารดา  คำโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงอาลิษา  ศรีเที่ยง
ป.4
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
556
เด็กชายอิทธิกร  ทูลประโคน
ป.6
โรงเรียนประโคนชัยวิทยา
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงไอริสา  กุลมร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย
วิทย์ประถม