ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ศรีพิริยกุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
2
เด็กชายกนกพล  พรภิรมย์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลพิชญ์  ลาขุมเหล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลรัตน์  วาทิรอยรัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
5
เด็กชายกรเชษฐ  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรณ์ภัสสรณ์  สิริรุ่งวนิช
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรวรรณ  ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกฤชณัช  จะยันรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤตภาส  ใจผ่อง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤตเมธ  บำรุงไทย
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤติกูล  ไชยพัฒน์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤติน  วชิราสุริยา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤติพงศ์  ศรีโฮง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกฤติยาณี  สมานจิต
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกฤษฎษภา  เจรัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤษณภพ  นามสุขี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกลอนกวี  เสนีโสด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกลอเรีย จัสมิน  บรอดบริดจ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
19
เด็กชายกวินภพ  เกตุชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
20
เด็กชายกวี  ประคำแหง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
21
เด็กชายก้องสกุุล  ผลเจริญ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัญจนลักษณ์  รุ่งจิวารักษ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัญจ์หทัย  สุวรรณวงษ์ชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัญญนันทน์  เจริญตา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัญญวรา  พาสว่าง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัญญศร  หอกคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปะรินรัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สายวิเศษ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกัญญาณัตร์  สุขจิตต์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกัญญาพัชร  วีรชาติยานุกูล
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกัญณภัทร  คณาพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกัณญาพัชร์  โชตินัทธวัฒน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  มั่งคั่ง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ใยแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
35
เด็กชายกันติพํฒน์  ยังกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกัลยกร  สูนย์รัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกิ่งหยก  เมฆบุษยา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
38
เด็กชายกิตติกร  สมพรจินตนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
39
เด็กชายกิตติกวิน  พุทธิเสน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
40
เด็กชายกิตติทัต  วิหกเหิน
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
41
เด็กชายกิตติธัช  กิตติบดินทร์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
42
เด็กชายกันตินันท์  เอกะวิภาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
43
เด็กชายกิตติพงษ์  ศิขิรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
44
เด็กชายกีรติ  มงคล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
45
เด็กชายกีรติ  มหาสาร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงกุลณัฐดา  สมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงกุลนัดดา  ละมุล
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงกุลภรณ์  เกลี้ยงพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
49
เด็กชายเกียรติศักดิ์  วงศ์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
50
เด็กหญิงขวัญข้าว  อัครวงศ์วินัย
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
51
เด็กหญิงขวัญรัตน์  เจริญเกรียงสกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
52
เด็กชายคณพศ  ดวงอานา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
53
เด็กชายคณินณัฐ  ไพรลือชา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
54
เด็กชายคามิน  ตอรบรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
55
เด็กชายค้ำคูณ  คนึงเพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
56
เด็กหญิงจันจิรารักษ์  ผาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงจารุภรณ์  พวงทวีสุข
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงจิณัฐตา  ยลไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงจิดาภา  สุกใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
60
เด็กชายจิตตกรานต์  จุนถิระพงศ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
61
เด็กชายจิตตพัฒน์  ลีลัครานนท์
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
62
เด็กชายจิตติพัฒน์  สวัสดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงจินดาพร  แจ่มสิริจริยาวัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงจินต์จุฑา  วีรชาติยานุกูล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
65
เด็กหญิงจินตภา  ยางเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
66
เด็กชายจิรธัช  แสงพนัสธาดา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
67
เด็กชายจิรภัทร  พัฒนาประทีบ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
68
เด็กชายจิรภาส  วานิชยากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
69
เด็กชายจิรวัฒน์  มะโนรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
70
เด็กชายฉัตรชัย  รัตนรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงฉัตรธิดา  สอพิมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
72
เด็กชายเฉลิมฉัตร  กมลรัมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงชญานิศ  ไชยรักษ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงชนกานต์  ทองสุขศนี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
75
เด็กชายชนม์ณกร  แว่นศิลา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงชนากานต์  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
77
เด็กชายชนาธิป  นาคใหม่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
78
เด็กชายชนานันท์  กุลเสนชัย
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงชนิกานต์  แท่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
80
เด็กหญิงชนิดาภา  ดวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงชมพูนุท  กมลรัมย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
82
เด็กชายชยพล  บุตรศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงชลพรรษา  ทบแก้ว
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
84
เด็กชายชวิน  สุขประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงชัชชญา  คงสินธนกร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
86
เด็กชายชัยชนะ  ศรชัยเลิศสกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
87
เด็กชายชาร์ลี  กรีนวู้ด
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
88
เด็กชายชิณาธิป  ไพเราะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
89
เด็กชายชินพันธุ์  จันทราช
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
90
เด็กชายชิษณุพงศ์  ธัญทวีวรรณ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงชุตินันท์  จันทร์หก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงชุลีภรณ์  พิรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
93
เด็กชายโชคชัย  จันทร์ทรง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
94
เด็กหญิงโชติกา  โพธิ์เงิน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
95
เด็กหญิงซาบรินา  พริ้นส์ลัว
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
96
เด็กชายฐปนวัฒน์  สมณะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
97
เด็กหญิงฐานิกา  กรุมรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงฐานิตา  เจียมใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
99
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  นะรารัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
100
เด็กหญิงฐิติกานต์  ยังกลาง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงฐิติวรดา  วันศร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
102
เด็กชายฐิติวัฒน์  สุขแสน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
103
เด็กชายณกรณ์  อ่อนละมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
104
เด็กชายณฐกร  สมชีวา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงณฐมน  เงยวิจิตร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณฐวรรณ  ตันสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
107
เด็กหญิงณณารัชชา  พรหมเด่น
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
108
เด็กชายณภัทร  ทองหล่อ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
109
เด็กชายณภัทร  เพชรกล้า
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
110
เด็กชายณภัทร  มาตรคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงณภัทร  หัศกรรจ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงณัชชา  ฤทธิธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
113
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กับรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  พรหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
116
เด็กหญิง๊ณัฐกฤตา  ผ่องบุพกิจ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
117
เด็กชายณัฐกิตติ์  งามยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
118
เด็กชายณัฐชนน  คูณพิทักษ์สกุล
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
119
เด็กชายณัฐชนน  พลขันธ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
120
เด็กหญิงณัฐชันนท์พร  พรหนองแสน
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
121
เด็กหญิงณัฐชา  ตั้งสกุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
122
เด็กหญิงณัฐชา  สมหวัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
123
เด็กชายณัฐญาดา  ศรีนิล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงณัฐณิชาต์  จันทร์ชูวงศ์
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
125
เด็กชายณัฐดนัย  กระเชิญรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
126
เด็กชายณัฐดนัย  ศักดิ์สายพร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
127
เด็กชายณัฐปกรณ์  พรมบุตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
128
เด็กชายณัฐวงศ์  จันทร์ชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
129
เด็กหญิงณัฐวรา  คำมะณี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
130
เด็กชายณัฐวัฒน์  หวังผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
131
เด็กหญิงณิชกานต์  ความรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
132
เด็กชายณิชกานต์  ประเสริฐสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
133
เด็กหญิงณิชกานต์  สุขเลิศ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงณิชากรณ์  จันทรสิงห์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
135
เด็กชายดนุพัฒน์  ตรากิจธรกุล
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
136
เด็กหญิงดมิสา  แมนสืบชาติ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
137
เด็กหญิงดวงมณี  มีกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
138
เด็กชายตีระโชติมณฑล  กุลโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
139
เด็กชายเตชินท์  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
140
เด็กชายทยาวุธ  สลุบพล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายทวีป  สมปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
142
เด็กชายทักษ์ดนัย  การผ่อง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงทักษพร  วงศ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
144
เด็กหญิงทิตยา  การผ่อง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
145
เด็กหญิงทิพานัน  วงค์งาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
146
เด็กชายธนกร  ภัคนันท์เวทย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
147
เด็กชายธนกฤต  ตั้งอดุลย์รัตน์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
148
เด็กชายธนกฤษ  พูลเพิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
149
เด็กชายธนพนธ์  นันทพันธ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
150
เด็กหญิงธนพร  มะนิตรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
151
เด็กชายธนพล  พิทยานันท์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
152
เด็กชายธนพล  โรจนวิสัย
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
153
เด็กชายธนภัทร  บุญก่อสร้าง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
154
เด็กหญิงธนวรรณ  ศรีละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
155
เด็กชายธนวัฒน์  ดวงสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
156
เด็กชายธนวัฒน์  ทองพรม
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
157
เด็กชายธนวิชญ์  อินทรโชติ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
158
เด็กหญิงธนัสถา  ทิพย์สูงเนิน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
159
เด็กชายธนาธิป  เกษมรักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
160
เด็กหญิงธนารัตน์  ยวงรัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
161
เด็กชายธนิก  ธำรงค์อนันตสกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
162
เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองมหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
163
เด็กหญิงธมลวรรณ  ขันธเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
164
เด็กหญิงธมลวรรณ  บัวผัน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
165
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อินทวัน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
166
เด็กหญิงธัญชนก  ทรัพย์คงคา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
167
เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ปรีชาพานิชพัฒนา
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
168
เด็กหญิงธัญญรัตน์  สืบสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
169
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ราคภูมิ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
170
เด็กหญิงธัญญาณัชญ์  กิติวราธนวัฒน์
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
171
เด็กหญิงธัญพิชชา  สืบเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
172
เด็กหญิงธัญลักษณ์  วารุลัง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
173
เด็กชายธัญวุฒิ  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
174
เด็กชายธันยพงศ์  พรหนองแสน
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
175
เด็กชายธันวา  สำรวมจิต
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงธานีรัตน์  รุจธรสรณ์สิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
177
เด็กหญิงธารารินทร์  กงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
178
เด็กหญิงธีร์จุฑา  เมฆา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
179
เด็กชายธีรธรรม  บุญอำนวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
180
เด็กชายธีรภัทร์  ศรีภักดี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
181
เด็กชายธีรวิชญ์  ปักกาเวสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
182
เด็กหญิงธีรา  บุญฉลาด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
183
เด็กหญิงธีราภรณ์  กองรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
184
เด็กชายนนทิชัย  สังวัทยาย
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
185
เด็กชายนพรัตน์  บุตรคุณ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
186
เด็กชายนพรุจ  บุตรครุฑ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
187
เด็กชายนภัทร  อัครโชติฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
188
เด็กหญิงนภิษา  ชายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
189
เด็กชายนรภัทร  ทวีพงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
190
เด็กชายนราวิชญ์  ก่ายแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
191
เด็กชายนราวิชญ์  ยืนยั่ง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
192
เด็กหญิงนรินทร  ชัยสิทธ์ิ
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
193
เด็กชายนฤสรณ์  มาตหนองแวง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
194
เด็กหญิงนัฐณิช  วัชรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
195
เด็กหญิงนัทธมน  กาญจนรุจวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
196
เด็กชายนันทปรีชา  บาริศรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
197
เด็กชายนันทภพ  กิรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
198
เด็กหญิงนันทิตา  สีแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
199
เด็กหญิงนัยน์นภา  รตนประทีบ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
200
เด็กหญิงนัยน์ภัค  กรีธาธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
201
เด็กหญิงนาถยา  หมื่นไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
202
เด็กชายนิธินันท์  พงษ์อินทร์วงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
203
เด็กชายนิธิศ  สะเทิงรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
204
เด็กหญิงนิศากร  สิทธะนะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
205
เด็กหญิงนุชนาถ  อาญาเมือง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
206
เด็กชายบรรณกร  กรีธาธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
207
เด็กหญิงบรรณาลักษณ์  กองพิลา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
208
เด็กชายบวร  แซ่เตีย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
209
เด็กชายบุญพิทักษ์  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
210
เด็กชายบุริศร์  คันธะมาลย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงบุษยาลักษณ์  อุตะมะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
212
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ดูเรืองรัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
213
เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
214
เด็กชายปฏิภาณ  สมลิคุณ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
215
เด็กชายปฐวี  เนี้องาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
216
เด็กหญิงปณาลี  พลอยเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
217
เด็กหญิงปณิดา  คงประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
218
เด็กหญิงปทิตตา  โอฬารวณิช
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
219
เด็กหญิงปพัชญา  จะริตรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
220
เด็กชายปภาวิน  หาญชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
221
เด็กชายปภิณวิทย์  พิมพ์ละมาศ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
222
เด็กหญิงประภัสสร  ชาติผักแว่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
223
เด็กหญิงปรัชนันท์  สุยาละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
224
เด็กหญิงปรางทิพย์  เฉลิมธนศักดิ์
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
225
เด็กหญิงปรานปริยา  จันทร์สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
226
เด็กหญิงปรารณา  นิลนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
227
เด็กหญิงปริฉัตร  หวังชอบ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
228
เด็กชายปวริศ  พยายาม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
229
เด็กชายปวริศ  พลพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
230
เด็กชายปวริศ  สร้างดี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
231
เด็กหญิงปวันพัสตร์  ดลโสภณ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
232
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วก่า
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
233
เด็กหญิงปวีนุช  อุตมัง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
234
เด็กชายป้องราช  วโนทยาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
235
เด็กหญิงปะการัง  สามีรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
236
เด็กชายปาฏิหารย์  บำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
237
เด็กชายปาณบดี  จารุธานีวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
238
เด็กหญิงปาณิศา  เอกคสิงห์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
239
เด็กหญิงปาณิสรา  ชัยมนตรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
240
เด็กหญิงปาริฉัตร  เรืืองรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
241
เด็กหญิงปิญชาน์  กุญทะโชติ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
242
เด็กหญิงปิติยาพร  ช่วยรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
243
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  คำสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
244
เด็กหญิงปิยมน  ฉวีรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
245
เด็กชายปุญญพัฒน์  ตันติกุลวัฒนกิจ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายปุญญพัฒน์  ธิมะดี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
247
เด็กชายปุญญพัฒน์  สุพรรณภพ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
248
เด็กหญิงปุณยนุช  มะโนบาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
249
เด็กหญิงปุณยวีร์  แสนจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
250
เด็กหญิงเปรมยุดา  ปัญญาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
251
เด็กหญิงเปรมยุดา  เผ่าเวียงคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
252
เด็กหญิงผ่องพรรณ  ส.วรเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
253
เด็กชายพงศ์นรินทร์  จันทร์มูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
254
เด็กชายพชรพล  เพิ่มพร้อม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
255
เด็กหญิงพนัชกร  นัคราภิบาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
256
เด็กชายพรณิพล  งิ้วลาย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
257
เด็กหญิงพรรณรมณ  ชะอ้อนรัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
258
เด็กหญิงพรหมพร  คืนดี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
259
เด็กชายพลพร  สุ่มมาตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
260
เด็กชายพลพิพัฒน์  หลักคำพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
261
เด็กชายพอล  พริ้นส์ลัว
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
262
เด็กชายพออานนท์  เรืองสุขศรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
263
เด็กหญิงพัชราวลัย  ชุมรัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
264
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ประเสริฐศรี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
265
เด็กหญิงพัทธนันท์  ปัญญาบุญ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
266
เด็กชายพิชชากร  ปักเคธาติ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
267
เด็กหญิงพิชชานันท์  บัตรรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
268
เด็กหญิงพิชชานันท์  บัตรรัม์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
269
เด็กหญิงพิชชานันท์  พิชญาสาธิต
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
270
เด็กหญิงพิชชาภา  ชุมพลวงศ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
271
เด็กหญิงพิชชาภา  เอกรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
272
เด็กหญิงพิชญาพร  นพไธสง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
273
เด็กหญิงพิชญาภา  พิมพ์ทอง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
274
เด็กหญิงพิชญาวี  จารุจินดา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
275
เด็กชายพิชญุตม์  วงษ์สำเเดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
276
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จูกระโทก
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
277
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ดวงเกิด
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
278
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร์  แต่เชื้อสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
279
เด็กหญิงพิมพ์ลักษิภรณ์  พิมพากุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
280
เด็กชายพีรดล  เขื่อนมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายพีรพล  เกรัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
282
เด็กชายพีรภาส  สิทธิการค้า
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
283
เด็กชายพีระพัฒน์  บำรุงไทย
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
284
เด็กชายพุฒิพงศ์  กิตติการินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
285
เด็กชายพุทธพงษ  ทรงรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
286
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไพรสินธุ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
287
เด็กหญิงแพรพันวา  อาราม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
288
เด็กหญิงแพรวพิรยา  ถ้วยงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
289
เด็กชายไพโรจน์  ทองธรรมสิริ
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
290
เด็กหญิงฟาณิชาว์  สุขเพียบพร้อม
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
291
เด็กชายภคิน  ไชยจะแสนสุข
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
292
เด็กชายภัคพล  เนคะมานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
293
เด็กหญิงภัณฑิรา  ประวันรัมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
294
เด็กหญิงภัททิยา  สรารัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
295
เด็กชายภัทรชัย  สายพันธ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
296
เด็กหญิงภัทรนันท์  วงศ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
297
เด็กหญิงภัทรพร  ไพเราะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
298
เด็กชายภัทรพล  ภัทรานนท์อุทัย
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
299
เด็กชายภัทรพล  อุดมญาติ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
300
เด็กหญิงภัทรมาศ  แสงผักแว่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
301
เด็กชายภัทรวุฒิ  กุลสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
302
เด็กหญิงภัทราพร  ตันพรปฏิหาริย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
303
เด็กหญิงภัสธารีย์  ศักดิ์ศิรินุกูล
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
304
เด็กชายภาณุเมศวร์  ย่ากลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
305
เด็กชายภานุภณ  ธนะนิรันดร์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
306
เด็กหญิงภาพิมล  นุยืนรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
307
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มุเนืองรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
308
เด็กชายภูกฤษ  บุ้งทองชัยกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
309
เด็กชายภูผา  ชาติประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
310
เด็กชายภูมิภัทร  กองพันธ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
311
เด็กชายภูริชช์  แผ้วพลสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
312
เด็กชายภูริทัต  สุระโคตร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
313
เด็กชายภูรินัธ  วิเศษนคร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
314
เด็กชายภูริพัฒณ์  สุโนภักดิ์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
315
เด็กชายภูวนัตถ์  เหิมหาญ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงภูษิตา  พรหมบุตร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
317
เด็กชายโภคิน  อินรายรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
318
เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญสวน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
319
เด็กชายมหามงคล  ศรีฉายา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
320
เด็กหญิงมัณทิรา  แต่งตัว
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
321
เด็กหญิงมัลลิกา  เอี่ยมสร้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
322
เด็กหญิงมุฑิตา  อะรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
323
เด็กชายเมธาสิทธิ์  บุญผาง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
324
เด็กชายเมธิชัย  อุตมะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
325
เด็กชายยศกร  ยวงรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
326
เด็กชายยศวัจน์  โทนะพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
327
เด็กชายยุรนันท์  วิหกเหิน
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
328
เด็กหญิงยุวฉัตร  พันธ์ุยา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
329
เด็กชายรชต  วุฒิเสถียร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
330
เด็กชายรฐนน  สุขแสง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
331
เด็กหญิงรตา  พลรักษา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
332
เด็กหญิงรติยา  จุลรัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
333
เด็กหญิงรวิสรา  เจริญรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
334
เด็กหญิงรักษณา  ฐิติกรยินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
335
เด็กชายรัชพล  แช่มรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
336
เด็กชายรัชพล  ทองดีศรีเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
337
เด็กชายรัชพล  ศรีโสภณ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
338
เด็กชายรัชวุฒิ  ลี้ทวีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
339
เด็กหญิงรัญชิดา  สุทธาบุญ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
340
เด็กชายรัฐศาสตร์  คำภิระยศ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
341
เด็กหญิงรัดใจ  แสงใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
342
เด็กหญิงรันตาวดี  ศรีตะกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
343
เด็กหญิงรินรดา  สังคหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
344
เด็กหญิงรินรดี  รักพ่วง
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
345
เด็กชายริวธารา  เกียรติเจริญศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
346
เด็กหญิงรุจิภา  แสนศรีเชาว์พันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
347
เด็กหญิงฤดีนาฏ  นิลนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
348
เด็กหญิงลลดา  ผดุงเวช
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
349
เด็กหญิงลลิดา  โฮมภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
350
เด็กหญิงลลิตา  แย้มศรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงลิสลาภรณ์  วิไลฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
352
เด็กหญิงวชัรยา  พุสาโรนา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
353
เด็กชายวชิรวิชญ์  ปินะถา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
354
เด็กหญิงวนัชพร  พรมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
355
เด็กหญิงวนิดา  สืบศรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
356
เด็กชายวรจักร  วันนา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
357
เด็กชายวรภัทร  ชาวกล้า
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
358
เด็กชายวรรณลภย์  อะพินรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
359
เด็กหญิงวรัชยา  จอมคำสงห์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
360
เด็กชายวรัญชิต  ชัยชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
361
เด็กหญิงวราภร  ชวนประโคน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
362
เด็กหญิงวรินทร  เลาหศิลป์สมจิตร์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
363
เด็กหญิงวรินยุพา  เบอรไธสง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
364
เด็กชายวริศ  มุ่งดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
365
เด็กหญิงวศินี  เฉียบแหลมดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
366
เด็กชายวัชรเลิศ  ตองติดรัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
367
เด็กชายวันชนะ  ปิ่นศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
368
เด็กหญิงวารีรัตน์  รอดกระโทก
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
369
เด็กหญิงวิชญาดา  นะมิตรรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
370
เด็กชายวิภูษิต  เนาวบุตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
371
เด็กหญิงวิราภรณ์  บ่อไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
372
เด็กชายวิวรรธน์  แก้วหาวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
373
เด็กชายวุฒิพงษ์  อุปชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
374
เด็กชายวุฒิภัทร  กุลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
375
เด็กหญิงศกุนิชญ์  แบลน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
376
เด็กชายศกุลภัทร  ชลอกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
377
เด็กหญิงศตพร  แก้วขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
378
เด็กหญิงศรสวรรค์  จันทร์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
379
เด็กชายศรัณย์พัชร  เดชาหิรัญวาณิช
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
380
เด็กหญิงศศิธร  อะเพื่อนรัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
381
เด็กหญิงศศิพิมพ์  สาละ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
382
เด็กชายศาสตรา  จันทร์ภักดี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
383
เด็กหญิงศิรภัสสร  สุริเย
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
384
เด็กชายศิรานนท์  แสงสินธุศร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
385
เด็กหญิงศิริเพ็ญ  เลี้ยววานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายศิริภูมิ  สุทารัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
387
เด็กหญิงศิริมาศ  พลวงษ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
388
เด็กชายศิลปศาสตร์  สุบินนิมิต
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
389
เด็กชายศิวะวงศ์  นภาเพ็ชร์กุลกิจ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
390
เด็กชายศิวัฒม์  การรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
391
เด็กชายศุภกร  ตั้งสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
392
เด็กชายศุภกานต์  กิรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
393
เด็กหญิงศุภนุช  ชุนรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
394
เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริเจริญรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
395
เด็กหญิงศุภษา  แซกรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
396
เด็กชายศุภสัณห์  อรัญศักดิ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
397
เด็กหญิงศุภิสรา  สนองชาติ
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
398
เด็กชายสกลวัฒน์  อันแสน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
399
เด็กหญิงสวิตตา  เลียบบัวป่า
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
400
เด็กชายสิปปวิชญ์  เอี่ยมปทุมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
401
เด็กหญิงสิรภัทร  มาตราตัง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
402
เด็กชายสิรวิชญ์  เอี่ยมปทุมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
403
เด็กหญิงสิริกร  หวังนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
404
เด็กหญิงสิริกัญญา  กางรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
405
เด็กหญิงสิริกัญญา  จงกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
406
เด็กหญิงสิวนา  งามยิ่ง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
407
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ลินทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณิตประถม
408
เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  ธำรงค์อนันต์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
409
เด็กหญิงสุทธิกานต์  โพธิ์กลาง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
410
เด็กหญิงสุธินันท์  วงศ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
411
เด็กชายสุธีรพันธ์  กองน้อย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
412
เด็กหญิงสุธีรา  ชำนาญเท
ป.6
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
413
เด็กหญิงสุพรรษา  ภารพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
414
เด็กหญิงสุพิชญา  หมอทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
415
เด็กหญิงสุภัสสร  วิเศษนคร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
416
เด็กหญิงสุภัสสรณ์  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
417
เด็กชายสุเมฑา  อะรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
418
เด็กชายสุรพัศ  เสริมสุข
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
419
เด็กชายสุวรรณภูมิ  บัวชัย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
420
เด็กหญิงสุวรรณิษา  บำเรอสงฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงสุวิชญาน์  สงึมรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
422
เด็กหญิงหยาดทิพย์  ศิริภิรมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
423
เด็กหญิงหัสยา  บุระคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
424
เด็กชายอคิราภ์  ธีเดีย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
425
เด็กชายอธิรวิทย์  ตุพิมาย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
426
เด็กชายอธิศ  แก้วบุตรดี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
427
เด็กหญิงอนรรฆวี  รัทธะนี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
428
เด็กชายอนวัทย์  บุญก่อสร้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
429
เด็กหญิงอนัญญา  บุญเรืองพะเนาว์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ
คณิตประถม
430
เด็กหญิงอนัญญา  ใสสด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
431
เด็กชายอนันดา  ทิพธนามาศ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
432
เด็กชายอนุภัทร  เนื้อสอาด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
433
เด็กหญิงอภิชญา  คงรวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
434
เด็กชายอภิโชค  พรมน้อย
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
435
เด็กชายอภิญญา  ธรรมมีภักดิ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
436
เด็กหญิงอภิญญา  ปะตังทะเต
ป.4
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
437
เด็กชายอภิญโญ  คู่โนรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
438
เด็กชายอภินันท์  แทนกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
439
เด็กหญิงอภิสมัย  วิเศษรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
440
เด็กหญิงอภิสรา  ฤกษ์ธานี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
441
เด็กหญิงอรกัญญา  โรจน์บัญชา
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
442
เด็กชายอรรถวัติ  เรืองสุขศรีวงศ์
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
คณิตประถม
443
เด็กหญิงอรอนงค์  ปะเทสังข์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
444
เด็กหญิงออมสิน  พ่วงสมจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิตประถม
445
เด็กชายอัครวินท์  ตันจุลนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
446
เด็กชายอัครินทร์  เจนศิริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
447
เด็กชายอัศจรรย์  วจนะโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
448
เด็กหญิงอายูมิ  โทบิตะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
449
เด็กชายอินทัช  ปรุงเจริญกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
คณิตประถม
450
เด็กชายเอกภิญโญ  เขียวอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
451
เด็กหญิงเอลลี่ ชลิตา  เคอร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
คณิตประถม
452
เด็กหญิงแองเจลิก้า  มันทิง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
453
เด็กชายีคุณาวินท์  ภูมินา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
454
เด็กหญิงกนกพร  ชัยกิตติพร
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
455
เด็กหญิงกนกวรรณ  เพื่อนรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
456
เด็กหญิงกมลชนก  นุกาศรัมย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
457
เด็กหญิงกมลวรรณ  วงศ์ลำดวนกิจ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายกรวัฒน์  รุ่งโรจน์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายกฤตพีร์  ศรีบุญ
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
460
เด็กชายกฤตเมธ  มนัสซิลา
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
461
เด็กหญิงกฤติมา  รินอำคา
ม.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายกล้าณรงค์  แถวนาชุม
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
463
เด็กหญิงกวินทิพย์  เชื้ออินทร์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายกวีพัฒน์  อุตส่าห์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายกษิดิศ  ่ผ่อนจรุุง
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายก้องภพ  สืบเพ็ง
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
467
เด็กหญิงกอบกุล  พาหา
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
468
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สมบัติวิวัชน์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายกันตภณ  แพงขุนทด
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงกันทิมา  ไชโย
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงกัลยกร  สาระรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
472
เด็กชายกัลยกฤต  ชินรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงกัลยากร  สาระรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
474
เด็กชายกาจบัณฑิต  กระต่ายยทอง
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงกาญจนา  วิเศษรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายกิตติธร  แก้วอำไพ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายกิตติธัช  แสงพนัสธาดา
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
478
เด็กชายกิตติพงศ์  สุริยา
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายกิตติพัฒน์  แก้วใหญ่
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงกิตติพิชญา  เพชรเลิศ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
481
เด็กชายกิตติภพ  ศรีวงษ์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญคุ้ม
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
483
เด็กชายเกียรติคุณ  รุมดอน
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายไกรวิชญ์  บุตกะ
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
485
เด็กหญิงขวัญมนัส  โสมะมี
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายคณพัฒน์  พิพัฒน์ภานุกุล
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงคณภร  เจริญรัมย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
488
เด็กหญิงคณัชญา  ยวงรัมย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
489
เด็กชายคมกริช  สารการ
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายคุณากร  การุณ
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
491
เด็กชายคุณากร  เสนาสังข์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
492
เด็กชายจักรพล  นาคสุข
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายจักรินทร์  อุนาภาค
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
494
เด็กชายจัสติน  แม็กมัลลัน
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
495
เด็กหญิงจิดาภา  แข็งแรง
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงจิดาภา  สีหะวงษ์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงจิตชาฎา  พลรักษา
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงจิตรทิวา  ทองจันทร์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
499
เด็กชายจิรกฤต  ยิงรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงจิรประภา  นาคกระแสร์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
501
เด็กชายจิรพัฒน์  ตรงจิตพณิชย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
502
เด็กหญิงจิรภัทร  ขะเรรัมยื
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงจิรสยา  โพธิชัย
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
504
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์ทอน
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงจิรัชญา  พรมสำลี
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายจิรัฐิติ  คงชื่นใจ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
507
เด็กหญิงจีระนันท์  สังคะโห
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
508
เด็กหญิงจุฑามาศ  คร่ำทอง
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงจุฬารักษ์  วิเศษสัตย์
ม.1
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
510
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภมรพืช
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายเจตภาณุ  สมศรี
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายเจนณรงค์  แผ้วพลสง
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
513
เด็กชายเจษฎากร  บุญวิลัย
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายเจษฎาภรณ์  ทวยรัมย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายเจษนิพัทธ์  ทองชมภู
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
516
เด็กหญิงโจซีฟิน  โซโต้โรตริเกซ์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายฉัตรดนัย  ดาวเรืองรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
518
เด็กชายฉันทวัฒน์  รัตนบรรณกิจ
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงชญานิศ  ปานเด
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
520
เด็กหญิงชญาภา  บุญเกิด
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
521
เด็กชายชนะชัย  ทวดอาจ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
522
เด็กชายชนะชัย  เหลือสนุก
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
523
เด็กชายชนัชญ์พงศ์  พิรักษา
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
524
เด็กหญิงชนัญญา  จะริบรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
525
เด็กหญิงชนากานต์  เกิดนาค
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
526
เด็กชายชนาธิป  ไชโยราช
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงชมพูนุท  นิพันธ์รัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
528
เด็กชายชยพล  ทบวัน
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงชลธิชา  ศรีลามี
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงชลิดา  เจียวรัมย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงชวกร  ปลั่งกระโทก
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายชวภณ  ทองตื้อ
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
533
เด็กชายชวภณ  พรหมทอง
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
534
เด็กหญิงชวารินทร์  ชูใส
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
535
เด็กชายชัชวาล  จันทร์ทรง
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายชัยชนะ  เรืองรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
537
เด็กหญิงชาลิสา  หมวดประโคน
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
538
เด็กชายชาวดล  นาตะสุต
ม.1
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายชิตดนัย  นุกาศรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายชิตวัน  พลึกรุ่งโรจน์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายชินณภัทร  ชินอ่อน
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายชินดนัย  อุดมพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายชิราวิชญ์  โตนชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงชุติกานต์  ตอรบรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายชุตินนท์  บุญสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
546
เด็กชายชุติพนธ์  กองแก้ว
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงซอฟฟี่  เฮเด้น
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงญาณิศา  จารัมย์วงศ์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
549
เด็กชายฐปนนท์  เพ็ชรไทย
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
550
นางสาวฐานิดา  ปั้นทอง
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายฐิติวิวัฒน์  ปะรินรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงฑิฆัมพร  เลิศประโคน
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายณฐพัชร  มากระจันทร์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายณรงค์กร  เกื้อทาน
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
555
เด็กชายณัชชานันท์  วิลาศ
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ชาวกล้า
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปะนามะสา
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
558
เด็กชายณัฎฐภูศิษฏ์  โพธิ์เงิน
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
559
เด็กหญิงณัฏฐกมล  วันดี
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จงเจริญ
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
561
เด็กชายณัฏฐนันธ์  ศิริจิตเกษม
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายณัฐกริช  แสวง
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงณัฐชนัน  กิมประโคน
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงณัฐชยา  จึงสัจจานุสรณ์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงณัฐณิชา  คูโนรัมย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตลับเพชร
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายณัฐดนัย  มะณีแสง
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงณัฐธิชา  ใจซื่อ
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงณัฐธิชานันท์  ลนขุนทด
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
570
เด็กชายณัฐนันท์  นภวงศ์ ณ อยุธยา
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายณัฐนันท์  ปานแดง
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายณัฐพงศ์  หงษ์ทอง
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายณัฐพงษ์  หงษ์วุธ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงณัฐพร  เพียงเกต
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายณัฐพล  ชิณปัตร
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายณัฐภัทร์  สุทารัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงณัฐริษา  เทินสะเกษ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงณัฐวรรณ  โตหนึ่ง
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงณัฐวรา  วิชัยรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีราชรัมย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
581
เด็กชาย๊ณัฐวุฒิ  ปุณณพาณิช
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายณัทณพงศ์  กู้เกียรติสกุลมั่น
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงณิชากร  ปัสสาสุ
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงณิชากร  ลาเจริญ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายดบัสวิน  ประทาน
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายดิศยาวัตร  บาร์เนส
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายเดชาธร  ศรีคุณ
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
588
เด็กชายเดโชชัย  เชตรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงต้นน้ำ  ตาไธสง
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงตรีดาว  สีทา
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายเตชินท์  กลิ้งรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชาย้เตชินท์  นะรารัมย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายถิรวุฒิ  เจริญคง
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
594
เด็กชายทักษ์ดนัย  ชูสกุล
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงทักษอร  อุตนะ
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
596
เด็กชายทักษิณ  ถาวรรัตน์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายทัตพงศ์  สมพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายเทพรัฐภูมิ  ธรรมนิยม
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงเทียนพุทธ  เหลืองเดชานุรักษ์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายโทมัส สตีเว่น  เรย์โนลด์ส
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายไทยยุทธ  อภัยศรี
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายธนกฤต  ธรรมพินิจกุล
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายธนกฤต  นุวรรณรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
604
เด็กชายธนกฤต  ยมรัตน์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายธนชาติ  หูประโคน
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงธนพร  เอกวุฒิวงศา
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายธนภณ  ชัยธนาปุระ
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
608
เด็กชายธนภัทร  ทิรอดรัมย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
609
เด็กชายธนภัทร  นรินรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายธนภัทร  บุญมาพิลา
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายธนภัทร  สาหร่ายกลาง
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายธนวัฒน์  ประเสริฐศรี
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายธนวัฒน์  ปัตถาวะโร
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีดงเค็ง
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายธนวินท์  ดัชถุยาวัตร
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายธนเศรษฐ์  มานะกุล
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงธนัชชา  ตาปราบ
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงธนัญญา  ชาติดำดี
ม.2
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายธนาธิป  ขีรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายธนาวัฒน์  แก้วปั่น
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายธนาวิทย์  บุญชู
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายธัชกร  แก้วกมลมาศ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายธัชพล  ซาไธสง
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงธัญชนก  รอบแคว้น
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงธัญพิชชา  พิมพ์ทอง
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายธัณภัส  ปรุดรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงธันยาพร  ใจแข็ง
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงธารทิพย์  บุญสระรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
629
เด็กหญิงธารวิมล  เวชรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงธิดารัตน์  กุยรัมย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงธิดารัตน์  ปิ่นประภาภรณ์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงธิดาวรรณ  กะเชื่อมรัมย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงธิติกาญจน์  เนื้อไม้หอม
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายธีรภัทร  สมจิต
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายธีรวัส  เจียวรัมย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายธีรศักดิ์  พูนเกียรติสกุล
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
637
เด็กชายธีรสิทธิ  มาดี
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงธีราดา  ธรรมนันทกุล
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายนนทพัทธ์  แย้มประโคน
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงนพเก้า  ช่วยพันธ์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงนพรัตน์  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายนรภัทร  ชุมแวงวาปี
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายนราวิชญ์  ทองนอก
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายนราวิชญ์  ทองผาย
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงนรินรัตน์  ภูสังข์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงนริศรา  สดกลาง
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายนฤชิต  กระแสเทพ
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายนฤสรณ์  ทิสารัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงนัชธิชา  แซ่เอีย
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงนัทธชา  โวเกนสตาฑ์ล
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
651
เด็กชายนัทธพงศ์  ไชยสงคราม
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายนันทกร  วัชรกร
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายนันทภพ  ศรีสง่า
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงนันทษา  นิสังข์รัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงนันทิพร  ยอดจันทร์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงนันธิดา  ทะรารัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงนัยน์ปพร  ตีระมาศวณิช
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงนาตาลี  กราเชียร์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายนาธาน  เมสส์เนอร์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายนาโอโต  ยามาดะ
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายนิโคแลส  วิลแลนด์สกิมสเนส
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายนิติภูมิ  มารัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
663
เด็กชายบรรณวิชญ์  พิมอักษร
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
664
เด็กชายบริวัฒน์  อุ่นทานนท
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายบวรชัย  เสกชัย
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
666
เด็กชายบัณฑิต  ถาบุญเรือง
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายบารมี  ปรีชา
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
668
เด็กหญิงบุญญาดา  โกติรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงบุญสิตา  พุดสระน้อย
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงบุญสิตา  วงค์เหิม
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายบุณยพัฒน์  บุณยพงศ์พิกุล
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงบุรินทร์  จันทร์ทอง
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายบุริศร์  สุขสังวรณ์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายบุรุษภัค  ทองเงิน
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
675
เด็กชายเบนจามิน  เคิก
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
676
เด็กหญิงปกาวรินท์  ศิริมา
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงปฏิลญา  เพชรเลิศ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายปณกรณ์  น้อยพรม
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงปณิดา  ปราโสรักษ์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงปนัดดา  เข็มขาว
ม.2
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงปภัสสร  สิมมามี
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายประกาศิต  สุขแก้ว
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงปราณปรียา  ภาพนอก
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงปริยากร  อันทาน
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายปรีชา  อาณาเขตต์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงปรียาภัทร  ลาหนองแคน
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายปวริศร  ปรีชาธนวิชญ์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายปัญจพล  สุทธหลวง
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายปัญญากร  อนันโท
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงปัณฑิตา  ตลับเพชร
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญยะนิวาสน์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงปานชนก  คลองมิ่ง
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงปานชนก  นาราช
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงปานสิริกูล  สำราญศิลป์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงปารณีย์  อินทรโสภา
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงปาริฉัตร  รัตนทิพย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงปาลิตา  ครองญาติ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงปาวีรัตน์  อนุวงศ์วัฒน์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
699
เด็กชายปิติภัทร  คู่แก้ว
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงปิยธิดา  ทองนิล
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงปิยธิดา  แสงดี
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายปิยวัฒน์  จุลพล
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงปุณยนุช  อิทธิกิตติกูร
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
704
เด็กชายเป็นหนึ่ง  เลิศอนันต์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงเปี่ยมพร  กระมลบูรณ์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงผกามาศ  เพประโคน
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายพงศธร  มะลิงาม
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
708
เด็กชายพชร  ประนัดศรี
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงพรณภัทร  เกรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
710
นางสาวพรพิมล  กลมประโคน
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
711
เด็กหญิงพรลภัส  บุญชู
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงพรหมพฤกษา  ฤกษ์ชัย
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายพลกฤต  จารัตน์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายพลปกรณ์  วงสุรินทร์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงพลอยชมพู  กีรติเมธากุล
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงพลอยแพรวา  สุนาวี
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
717
เด็กชายพศวัต  เคนพันคร้อ
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายพสธร  ลาน้ำเที่ยง
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายพสุมนต์  พลาหาญ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
720
เด็กชายพัชรพล  กมลวิจิตร
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
721
เด็กหญิงพัชราภา  สุวรรณกิจ
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงพาณิภัค  ดินรมรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงพิชญธิดา  เอติญัติ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
724
เด็กชายพิพรรธน์  เกิดเหมาะ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
725
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  บุญไชยสุริยา
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  มุลิจันทร์
ม.1
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
727
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เศรษฐปิยานนท
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายพิริยกร  จะแรบรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
729
เด็กชายพิสิษฐ์  คงชื่นใจ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายพีรณัฐ  คำมะณี
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
731
เด็กชายพีรพล  พันธ์ล้อมโศ
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
732
เด็กชายพีรพัฒน์  ชัยมัง
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
733
เด็กชายพีรวัส  ปาณะศรี
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
734
เด็กชายพีรวิชญ์  จริตรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
735
เด็กชายพุฒิพงศ์  ไชยสงคราม
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงเพชรลดา  ยารัมย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
737
เด็กชายเพชรอรุณ  แก้วดี
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงแพรทอง  พลเดช
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงแพรพลอย  ลาจำนงค์
ม.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
740
เด็กชายแฟรงค์กนกพล  เวฮ์รี่
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายภควัฒน์  กลางแก้ว
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงภัคจิรา  หงษ์สุุด
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
743
เด็กหญิงภัทรนันท์  ธิติวรพิพัฒน์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
744
เด็กหญิงภัทราพร  เชื่อมรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
745
เด็กชายภัทริญ  ชะวิงรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
746
เด็กชายภาณุวัฒน์  ปิ่นวิเศษ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายภานุชัช  อุ่นใจ
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
748
เด็กชายภานุพงศ์  เจริญธนไพบูรณ์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
749
เด็กชายภานุวัฒน์  ดำริห์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายภานุวัฒน์  เย็นประโคน
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
751
เด็กชายภานุวิชญ์  ดวงภักดีรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงภาวิณี  มีพัฒน์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
753
เด็กชายภีมพศ  นานรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายภูบดินทร์  ใจจริง
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
755
เด็กชายภูมิภัทร  ขะเจียรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
756
เด็กชายภูริณัฐ  บุราณสุข
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายภูริภพ  สีละพัฒน์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
758
เด็กชายภูริภัทร  ยารัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
759
เด็กหญิงภูริสา  ทัศนานุตรีย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงมลฤดี  วิทยาไกรเลิศ
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายมัชฌิมา  รอดพ่วง
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงมัฌชุกานต์  มีทรัพย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
763
เด็กชายมิเกลเล่  มาเอสตรี
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายเมธัส  ชำรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงเมริสซ่า ลินดา  ออฟ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงยลรดา  แสนสุข
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงยลรดี  แสนสุข
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
768
เด็กชายยศกร  ก่ายแก้ว
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
769
เด็กชายยศกร  ปลื้มกมล
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงยศวดี  สุมาลี
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
771
เด็กชายยูตะ  ยามาดะ
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงโยธิกา  ศรีดาว
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
773
เด็กหญิงโยสิตา  อิสลาม
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายรชต  แสนศรีเชาว์พันธ์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
775
เด็กชายรณชัย  ชำรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงรสินทรา  สุขแสวง
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
777
เด็กชายรัชชานนท์  นวลศรี
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายรัฐภมร  ขยันชุมนุม
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
779
เด็กหญิงรัตนกร  พูดชอบ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงรัตนมณี  ชมภูพันธ์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงรัตนา  ยุตัน
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงรัตนาวดี  ถูกจิตต์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
783
เด็กหญิงรัติกาล  สิมเศษ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงรุ่งธิวา  ชัยสมัคร
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงรุจจิรา  ภักดีภาร
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายเรจจี้  ไซค์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายไรอัน  มอฟฟิท
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายฤชากร  นัคราภิบาล
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายวงศกร  ศรีสมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
790
เด็กชายวงศธร  คูสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายวชิระ  อุดมศักดิ์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงวรกมล  วงศ์คติ
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
793
เด็กชายวรกฤต  เชื่อมไธสง
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
794
เด็กชายวรธร  ผลประทีปสุริยา
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
795
เด็กหญิงวรรณิภา  นาคำสี
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
796
เด็กชายวรวิทย์  โลหิตะ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงวรานิษฐ์  เกริกพงศ์รัตน์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงวราภรณ์  นรินรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
799
เด็กหญิงวริศรา  เพ็งพืช
ม.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
800
เด็กชายวัชราวุทธิ์  พัชรมณีปกรณ์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
801
เด็กชายวัฒนพล  เทียนถาวร
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงวิภาวรรณ  ชุ่มเย็น
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงวิไลวรรณ  วรรณศิลป์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
804
เด็กชายวิศรุต  แพงมา
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
805
เด็กชายวิสุทธิญา  ผะดาศรี
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
806
เด็กชายวีรพัทร  ประจงรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
807
เด็กชายวุฒิภัทร  อาวุธพันธ์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
808
เด็กชายวุฒิภูมิ  วงษ์ละคร
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงศศิกาญจน์  นิลอรุณ
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
810
เด็กหญิงศศิกานต์  สินประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
811
เด็กหญิงศศิธร  เถาสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงศศิประภา  สุทารัมย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงศิมิรัญ  พรมจ้าย
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงศิริณดา  ผายพิมพ์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงศิริภัสสร  โพธิ์จันดี
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงศิริลักษณา  โชคจินดา
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
817
เด็กชายศิริศักดิ์  คัมสุรีย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
818
เด็กชายศิวกร  เยี่ยมสวน
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
819
เด็กชายศิวัช  ชนะนาน
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายศุภกร  ยายิรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายศุภกานต์  คำราษฎร์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
822
เด็กชายศุภชัย  พรมหีต
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
823
เด็กชายศุภโชค  สังฆจันทร
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
824
เด็กชายศุภวัตน์  แป้นนางรอง
ม.1
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
825
เด็กชายศุภวิชญ์  อย่างบุญ
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงศุภิสรา  อุตส่าห์ค้า
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
827
เด็กชายสรยุทธ  ม่วงดี
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงสลิลทิพย์  เหมหาชาติ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
829
เด็กหญิงสวรินทร์  ขนานรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
830
เด็กชายสวิช  สุยารัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
831
เด็กชายสันติภาพ  เคลื่อนไธสง
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
832
เด็กชายสิทธิโชค  หอมโชติ
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
833
เด็กชายสิทธิ์ธเนศ  คะรัมย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
834
เด็กชายสิทธิพงษ์  ก้อนกั้น
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
835
เด็กชายสิรภพ  นามวิชัย
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
836
เด็กชายสิรภพ  มุ่งดี
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงสุชานันท์  แขนรัมย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงสุดารัตน์  กล้าทน
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
839
เด็กหญิงสุนิสา  โนประโคน
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงสุปรียา  มะริดรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
841
เด็กหญิงสุพรรณี  ชัยศรีรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
842
เด็กหญิงสุพรรษา  ศาลาดี
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
843
เด็กหญิงสุพิชญา  ยาท้าว
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงสุภารัตน์  ปิจะยัง
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
845
เด็กชายสุรเดช  ศรีหงค์น้อย
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
846
เด็กชายสุริยา  แจ่มรัมย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
847
เด็กชายสุริยา  ยิงรัมย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงสุวรรณา  ชัยชุมพล
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
849
เด็กชายสุวิจักขณ์  ทองเปรียบ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
850
เด็กชายสุวิชชา  สอนสวาสดิ์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงเสาวนีย์  เพ็งธรรม
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เทวินรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ยาท้าว
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
854
เด็กชายอติชาต  ซัวรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงอติพร  นะรารัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
856
เด็กชายอธิชวิชญ์  แสนเมืองชิน
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายอนนต์  พลหล้า
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
858
เด็กชายอนันต์สิทธิ์  พลหล้า
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
859
เด็กชายอนุชา  จุมเกตุ
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
860
เด็กชายอนุสรณ์  กระสังรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายอพิชัย  ชนไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
862
เด็กหญิงอภัศรา  สีหนาท
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
863
เด็กชายอภิมุข  โชรัมย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
864
เด็กชายอภิวิชญ์  นรารัมย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงอมรินทิรา  หาญกร
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงอรจิรา  ศรีวรรณะ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงอรวรา  เดิมทำรัมย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
868
นางสาวอรสา  เพียรใจ
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายอริญชัย  สุทธิรณ
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
870
เด็กชายอลงกรณ์  สิทธิจันทร์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงอลิษา  โต๊ะงาม
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายอัครพล  เพชรเนตร
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
873
เด็กชายอัครินทร์  ศรีระวัตร์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
874
เด็กหญิงอังควิภา  อมรึก
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงอัญวีณ์  วงศ์จอม
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงอันธิชา  สะเทิงรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงอัยยา  นาคน้อย
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงอาทิตยา  พรมแดน
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงอาริสา  เชิดรัมย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงอารียา  พานเหนือ
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
881
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ประสงค์ดี
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงอินทิรา  มาศจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านยาง "คุรุราษฎร์รังสรรค์"
คณิต ม.ต้น
883
นางสาวอุดมลักษณ์  ชำนาญเท
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายเอกกร  ผ่องลุนหิต
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายเอกณวัฒน์  พวงเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
886
เด็กชายเอกวัสส์  บัณฑิตนิติพงศ์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงเอื้อมฟ้า  เฮงขวัญ
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงไอยดา  ก่ำแหล้
ม.2
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงไอริน  มูลเลอร์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
890
เด็กชายเฮ็นนี่  รูสเทอร์ส
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
891
เด็กชายัธีรภัทร์  พรมไธสง
ม.1
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
892
เด็กชายึคมชาญ  เนื่องจำนงค์
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายืทักษิณ  น้อยพลี
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงํธัญพิชชา  พิมพ์ทอง
ม.3
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
895
เด็กหญิงกชกร  พึ่งสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงกชกร  สีหาบุญทอง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงกชพร  บำรุงธรรม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงกชพร  หนองหาญ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงกตัญญุตา  วงค์นาชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงกนกพร  มาประจวบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงกนกพร  ยืนยาว
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงกนกพร  ศิลาโงน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงกนกวรรณ  คงรัมย์
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงกนกวรรณ  นิเวชกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงกมลชนก  ปรีชา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงกมลนันท์  อึงพงศ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงกมลพร  แวดล้อม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงกมลพรรณ  ฉวีวงค์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงกมลพรรณ  เอกพิมพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เศรษฐปิยานนท์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
911
เด็กชายกรณ์  อูรณการ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
912
เด็กชายกรรชัย  สมศรี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงกรรณิการ์  จริตรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
914
เด็กชายกรรุณานนท์  ทำนองดี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
915
เด็กชายกฤตกร  แดนดี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงกฤตติญาภา  อวงรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
917
เด็กชายกฤตภาส  นิธิอุดม
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงกฤติยา  แดงงาม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงกลกาญจน์  พรหมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงกวินตรา  พรหมศิริพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงกวินธิดา  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงกวินธิดา  บุญภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
923
เด็กชายกวีพัตธ์  วิมลอนันธรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงกษมา  วงศ์ทองเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
925
เด็กชายกษิดิศ  ปานแดง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
926
เด็กชายกษิดิศ  ยินิรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
927
เด็กชายก้องภพ  โพธิ์เงิน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงกัญจนรัตน์  กิตติ์ธนารุจน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โคตรวงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
930
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชูรุ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ว่องไวดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงกัญญาภัค  เวฬุวรรณราช
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงกัญญามาศ  บุญมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เกณฑ์กลางดอน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เผดิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ศรีพลัง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สว่างเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงกัญยาณี  ปะโนรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงกัญล์กนิษฐ์  เสียงวังเวง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
940
เด็กชายกันณพงศ์  เย็นรมภ์บวรภัค
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงกันต์กมล  อินต๊ะมล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
942
เด็กชายกันต์ดิศ  เยี่ยมสวน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงกันต์ตาวดี  เดชผักแว่น
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงกันต์นิยา  การวิชา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงกันติชา  ยุดรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
946
เด็กชายกันติทัต  อมาตรเสนา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงกัลชนา  พวงสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงกัลยาภรณ์  คันทรง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงกาญจนา  ทองประไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงกาญธีรา  ชัยชนะวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ศูนย์ณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงกานต์พิชชา  กอแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ธรรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
954
เด็กชายกิจจาณัฏฐ์  ชัยสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
955
เด็กชายกิตติกวิน  สาราจารย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
956
เด็กชายกิตตินันท์  คิดรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
957
เด็กชายกิตติพัฒน์  สมใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
958
เด็กชายกิตติพัศ  บุญครอง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงกิตติภรณ์  พลสยม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงกีรติกา  เหลืองเดชานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
961
เด็กชายกุมภาพันธ์  แสบรัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงกุลกัลญา  อยู่บุรี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงกุลชา  ปิยารัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงกุลทิพย์  คงประโคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
965
เด็กหญิงกุลนิดา  แสงขาล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงกุลปรียา  ขาวรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงกุลพิชญาณัฐ  เกตุวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงเกศกนก  พลวงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
969
เด็กชายเกียรติภูมิ  พิมพ์นนท์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
970
เด็กชายเกียรติศักดิ์  สมัครเขตรการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงโกลัญญา  ซาบิโน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
972
เด็กชายไกรรัฐ  ศิริไชยบูลย์วัฒน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงขวัญจิรา  ขยันชุมนุม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงขวัญจิรา  แฉล้มชาติ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงขวัญจิรา  วงศ์เขียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงขวัญชนก  ขัตติยะเนตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงขวัญฤดี  เกษหอม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงเขมจิรา  ขันติยวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงเขมจิรา  นารี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงเขมจิรา  สวงรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงคณิตตา  สุครีพธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
983
เด็กชายคณิน  รอบคอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงคริสตี้  เคลีย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
985
เด็กชายคริสเตียน  เคิก
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงคีตภัทร  สมประกอบ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงคุณัชชา  น้อยพลี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงแคธลิน  ดอร์นัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
989
เด็กชายจตุเทพ  หอยสังข์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงจริยาภรณ์  ศรีศิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
991
เด็กชายจักพรรดิ์  ศิริภิรมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
992
เด็กชายจักรกฤต  จะริบรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
993
เด็กชายจักรินธร  จิราสุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงจันทรรัตน์  วชิรไชยนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงจิณณวรา  ชนะบุญ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงจิตรกัญญา  เจียมจิตร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงจิตรกัญญา  ทินปราณี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
998
เด็กชายจิตรภาณุ  จาริยะมา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงจินดารัตน์  ชูสกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1000
เด็กชายจิรโชติ  แก้ววิเชียร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงจิรฐา  ชูชาติเชื้อ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายจิรทีปต์  บุญสอน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายจิรพนธ์  จุลเดช
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายจิรพัฒน์  ธีสุระ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายจิรภัทร  บรรลังก์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายจิรภัทร  ภักดีนอก
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายจิรภัทร  ห่วงเนาวกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงจิรภิญญา  ซ่อนกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงจิรภิญญา  โต๊ะสิงห์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญคล้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงจิรภิญญา  พรมสำลี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงจิรสุดา  มงคลเกษตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงจิรัชญา  จินพละ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงจิรัญชา  อนุสรหิรัญการ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1015
เด็กชายจิราธัช  สุขสังข์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงจิรานันท์  ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงจิรานุช  พิมพ์เมืองเก่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงจิราพัชร  วงศ์ชัย
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงจิราวดี  มีโคตรกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงจิราวรรณ  อังกุลดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1021
เด็กชายจีรเมธ  ศรพระอินทร์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงจุฑาพัชร  ขะจีรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายจุติภัทร  ณัฐธเดชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงเจณิตา  ไวรุวรรณโน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  ฮาร์บิดจ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงเจมี่  ชู
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายเจษฎา  พันธุ์นุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงแจสมิน  เวลเลนส์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงฉัตรชนก  ไกรรณภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงฉัตรวิภา  ภมรพืช
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงฉันทิศา  อนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงชชิณาท  โคตรเวียง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงชญากานต์  โพธิกุล
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายชญานนท์  ตระกูลรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1035
เด็กชายชญานิน  พร้อมวงค์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงชญานิศ  เกษหอม
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงชญานิศ  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงชญานิศ  พร้อมวงค์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงชญานี  ดิกสัน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงชนกชนม์  นาจำปา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงชนกชล  กล่างสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงชนกวนัน  จะแรบรัมย์
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงชนกานต์  เลิศสกุลกิจ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1044
เด็กชายชนชล  ชาญรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงชนมน  คีรีวัชรินทร์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงชนะการ  ทรงชัยสงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงชนัญญา  โพธิ์นอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์เขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงชนิดาภา  ทองจันทร์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายชยกร  ไชยสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายชยพล  วงศ์พิพัฒน์ชัย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายชลภัทร  เผ่าพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1053
เด็กชายชลสิทธิ์  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงชลาลัย  ศรีธร
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงชลฺธิชา  อ่อนน้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายชวัลชัย  ประรินรัมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงชวิศา  มงคลดี
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงชวิศา  อรุณรัมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายชัยภัทร  ศักดิ์ศรีตระกูล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงชาคริยา  ดวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงชาลิสา  ดวงแก้ว
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงชิชญาส์  บุตรมิ่ง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายชิษณุชา  โชรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายชิษณุพงศ์  หงษ์คำมี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายชิษณุพงศ์  อินธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจริญนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงโชติกา  ภูงามทอง
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงโซเฟีย  รีส
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1069
เด็กชายญาณพัทธ์  เหล่าบรรเทา
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1070
เด็กหญิงญาณภัทร  เภสัชชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายญาณวุฒิ  สุขอยู่
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงญาณัจฉรา  สุพศร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงญาณันธรณ์  ศิรินุมาศ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงญาณิศา  ง่อนไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงญาณิศา  ธุรารัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงญาณิศา  ไวยุกรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงญาดากา  ตัณติธนวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายฐภณ  ชัยธนาปุระ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1079
เด็กชายฐานัท  ฉายวิมล
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงฐิติชญา  ใจสนธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงฐิติภัสร์  ด่านนภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงฐิติยา  เกรยรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงฐิติรัตน์  กมลมุนีโชติ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ไชยศรีรัมย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงฐิติรัตน์  พันธ์แตง
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายฐิติวัชร์  ตั้งตระกูลศิลป์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายฐิรเมศวร์  ไชยพรรดากุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงฑิฆัมพร  กาละซิรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายณกฤต  ยอดน้ำคำ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงณชญาดา  สอนเอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงณญาดา  กระชุมรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1092
เด็กชายณฐกร  ทรงศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1093
เด็กชายณฐกร  วงศาสนธิ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1094
เด็กชายณฐพงษ์  ทิพย์อักษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1095
เด็กชายณธีพัฒน์  ชนะอัยยรัชต์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงณปภา  ศิริโสด
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายณภัทร  บุญปั้น
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายณภัทร  ประยูรพุฒิวณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1099
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ชัยศิระจินดา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงณฤชล  ปรีฐนัทธ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงณัชชา  เหล่าบรรเทา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สิงห์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เย็นรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  สะเมนรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1105
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์โนนม่วง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภูชุม
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วันดี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมรวมจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายณัฏฐพล  ธรรมวิเศษ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายณัฏฐภัทร  หริกจันทร์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายณัฐกร  ทนดี
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เทียบฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยาว์รัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1114
เด็กชายณัฐชนน  เขมะชิต
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายณัฐชนน  ยีรัมย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงณัฐญาดา  กลางพนม
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงณัฐฐยา  ดังคูณพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชิ้นเจริญ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงณัฐณิชา  เชือนรัมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงณัฐณิชา  หงษ์ขาว
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายณัฐดนัย  พันธ์ล้อมโส
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงณัฐธยาน์  บูชารัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ลีประโคน
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปราบหนองบัว
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศักดิ์สายพร
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุโข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1127
เด็กชายณัฐนนท์  เนื่องมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1128
เด็กชายณัฐนนท์  วงศ์ดำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงณัฐนันท์  ตั้งประเสริฐวงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงณัฐนันท์  หาญศึก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงณัฐนันท์  อนันทขาล
ป.4
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ใจชอบสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1133
เด็กชายณัฐพงค์  ด้วงจาด
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1134
เด็กชายณัฐภัทร  ป้องนาน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงณัฐภัสสร  ชายคง
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงณัฐมน  สมศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1137
เด็กชายณัฐเมศร์  จิราวิไลฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงณัฐรดา  อันทาน
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงณัฐริกา  นุกิจรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1140
เด็กหญิงณัฐวดี  ตั้งธรรมยิ่งยง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงณัฐวดี  ผลคูณ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1142
เด็กชายณัฐวรภพ  ประยูรเมธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  วิเศษสัตย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายณัฐวัศห์  อาญาเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงณัฐวิมล  เนตร์สัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1146
เด็กชายณัฐวุฒิ  วันสารัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงณัฐิตา  พวงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงณิชชยา  กาญจนบวร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงณิชนันท์  กิมประโคน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงณิชากมล  นาคดี
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงณิชาพัชร์  ทีฆโยธิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงณิศิตา  ใจรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงดิษยา  สำเร็จรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1154
เด็กชายต้นตระการ  หรั่งศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1155
เด็กชายตนุภัทร  กาดนอก
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายตรัยคุณ  อินทรโสภา
ป.6
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
1157
เด็กชายตรีเพชร  พันธุที
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1158
เด็กชายตรีภพ  โฉมพัตร
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1159
เด็กชายตฤน  จันทร์สระบัว
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1160
เด็กชายต้อนเอก  กรุมรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1161
เด็กชายเตชินท์  จันทสังข์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1162
เด็กชายถิรนัย  เสกชัย
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1163
เด็กชายทนงศักดิ์  ไชยรส
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงทยพร  อุนาภาค
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1165
เด็กชายทักษพล  พลหาวงษ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงทัตพิชา  เขตกลาง
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงทิฆัมพร  หอมสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงเทวิกา  อวยกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายแทนคุณ  สุดชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1170
เด็กชายแทนคุณ  เหลืองขวัญ
ป.5
โรงเรียนฮั่วเคี้ยว
วิทย์ประถม
1171
เด็กชายธณกร  ประเมินชัย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1172
เด็กชายธณกร  วิโสรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1173
เด็กชายธนกร  คงสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1174
เด็กชายธนกร  ชีวะสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
บุรีรัมย์ เขต 1

ณ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1175
เด็กชายธนกรณ์  ยวงรัมย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1176
เด็กชายธนกฤต  ชะอำรัมย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1177
เด็กชายธนกฤต  ปุริโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1178
เด็กชายธนกฤต  เรืองปรัชญากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงธนกาญจน์  อุบลเผื่อน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1180
เด็กชายธนชัย  อาจพลไทย
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1181
เด็กชายธนชาติ  ปวงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1182
เด็กชายธนโชติ  สมบูรณ์การ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1183
เด็กชายธนดล  เฮงขวัญ
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1184
เด็กชายธนเดช  แผ้วพลสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1185
เด็กชายธนธรณ์  แจ็คสัน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1186
เด็กชายธนบดี  บัวมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลธีรา
วิทย์ประถม
1187
เด็กชายธนบูรณ์  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1188
เด็กหญิงธนพร  บุญมาพิลา
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1189
เด็กชายธนพัฒน์  ทำนองดี
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1190
เด็กชายธนภรณ์  แจ๊คสัน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1191
เด็กหญิงธนภรณ์  เนียมสุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1192
เด็กชายธนภัทร  ชวีวัฒน์
ป.4
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1193
เด็กชายธนรัชน์  โลแพทย์
ป.6
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม
1194
เด็กชายธนวัชร์  ปุระหล่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
1195
เด็กชายธนวัฒน์  นวลอ่อน
ป.5
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
วิทย์ประถม