ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  แก้วชนนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
2
เด็กชายกฤตเมธ  แซ่เต็น
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤติภัค  กะรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ปะระมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกานต์ธิดา  มาลัย
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
6
เด็กชายกิตติศักดิ์  อุตรชน
ป.6
โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกีรติกา  พงษ์ขันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำคา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกีรัตติยา  ไชยศิลป์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกุลปรียา  ลำทา
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
10
เด็กชายเกรียงไกร  คำวัง
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงเก้าสิริ  ธีรสุนทรานันท์
ป.6
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
12
เด็กชายโกมินท์  ปาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
13
เด็กหญิงเขมจิรา  อนันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
14
เด็กชายคฑาวุธ  ราคางาม
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยท่าง
คณิตประถม
15
เด็กชายคณิติน  ถานะวุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจตุรพร  สัตตคุณากร
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
17
เด็กชายจักรรินทร์  ปรุงแต่ง
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  แจ่มจันทร์
ป.5
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
19
เด็กชายจิณณวัตร  สะสม
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
20
เด็กชายจิตติพัฒน์  สุฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
คณิตประถม
21
เด็กชายจิรันธนิน  อุทัย
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
22
เด็กชายจิรันธนินท์  ตันกุระ
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงจุฑามณี  หมื่นโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
24
เด็กชายฉัตรนภัส  แสงลา
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชนกนันท์  มูลราช
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชลิตา  ชนาวัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชัชชวนันทร์  คอนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
28
เด็กชายชัชพงศ์  สุทธหลวง
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชาลิสา  แคแดง
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
30
เด็กหญิงซายูริ  ฟูจิตะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
31
เด็กชายฌาณวัฒน์  อยู่ภู่
ป.6
โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร
คณิตประถม
32
เด็กหญิงญาดา  โนเขื่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
33
เด็กหญิงญาราภรณ์  สอประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
34
เด็กชายฐิตินันทวัฒน์  ธรรมวุฒิสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
35
เด็กชายฐิติรัตน์  จิณะไชย
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงฐิติรัตน์  รูปประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงฑัชชมะนันทร์  ดวงตา
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำคา
คณิตประถม
38
เด็กชายณภัทรชัย  ปะสีละเตสัง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัชวดี  เจดีย์หน่อ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
40
เด็กชายณัฏกร  พรหมรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
41
เด็กชายณัฏฐากร  ภิมาลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
42
เด็กชายณัฐณกร  วงค์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านพร้าว
คณิตประถม
43
เด็กชายณัฐธเนศ  แสนพิช
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณัฐธยาน์  จันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
45
เด็กชายณัฐนนท์  พรมมินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
46
เด็กชายณัฐพัชร์  ผูกจิต
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัฐมล  มีบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
คณิตประถม
48
เด็กชายดนุพัฒน์  สุฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
คณิตประถม
49
เด็กหญิงทิพย์อัปสร  วารีทพย์
ป.6
โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร
คณิตประถม
50
เด็กชายทีปกร  ทะก๋า
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
51
เด็กชายธจักร  พันธ์ชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
52
เด็กชายธนกฤต  วรรณทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
53
เด็กชายธนวัฒน์  เรือนใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
54
เด็กชายธนัช  ไชยวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงธนันญดา  ทองสถิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
56
เด็กหญิงธมลวรรณ  ดาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
คณิตประถม
57
เด็กชายธรรมภิไธย  อินทำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
58
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชยพาณิชสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
59
เด็กหญิงธัญญารัต  อังคสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
60
เด็กหญิงธัญพิมล  พลจร
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
61
เด็กชายธีรพล  ธรรมริยา
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
62
เด็กชายธีรภัทร์  กิตติยังกุล
ป.6
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
63
เด็กชายนนทกร  ต๊ะวิไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
64
เด็กชายนพรัตน์  แสนนิทา
ป.6
โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร
คณิตประถม
65
เด็กชายนภัทร  พันชน
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
66
เด็กชายนรภัทร์  สุทธหลวง
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงนวรัตน์  กะรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงนันท์นภัส  เนื่องจำนงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
69
เด็กหญิงนารินทร์ธร  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงนิชานันท์  คุณสกุลธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายนิติภัทร  หาญยุทธ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
72
เด็กชายนิพิฐ  เพ็ชร์พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
73
เด็กชายบัญญพนต์  ไชยเพชร
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
74
เด็กชายบุญภวิษย์  กันทะเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าหัด
คณิตประถม
75
เด็กหญิงบุศรา  ศิริลักษณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
คณิตประถม
76
เด็กหญิงเบญญทิตย์  ตุ้ยสาร
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
77
เด็กชายปฐมพงศ์  แปงเขียว
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
78
เด็กชายปภังกร  หมั่นการ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
79
เด็กชายปรเมศร์  อนุจร
ป.6
โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร
คณิตประถม
80
เด็กหญิงประภาพร  ซวาเขต
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
คณิตประถม
81
เด็กหญิงปรัชญาพร  อินธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงปวีย์ธิดา  ทุ่งลา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
83
เด็กหญิงปัณณธร  พิพิธพัฒน์ไพสิฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
84
เด็กชายปานตะวัน  เทพอาจ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
85
เด็กชายปิยะภัสร์  ศักดาศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
86
เด็กชายปุญญพัฒน์  พันธุ์เลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
87
เด็กชายปุณณวิชญ์  ธรรมขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
88
เด็กชายพงศธร  จิตอารีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
89
เด็กชายพชรดนัย  สรวมชีพ
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
90
เด็กหญิงพนิดา  สุขจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าหัด
คณิตประถม
91
เด็กหญิงพรสุชา  อินมณี
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงพลอยชมพู  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าหัด
คณิตประถม
93
เด็กชายพอพล  สารถ้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
94
เด็กชายพอเพียง  ไทยธานี
ป.4
โรงเรียนบ้านพร้าว
คณิตประถม
95
เด็กหญิงพัชรินทร์  ต๊ะแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
96
เด็กชายพัฒธรสรณ์  ปาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
97
เด็กชายพัฒนโชติ  ธิติมูล
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
98
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ไชยช่อฟ้า
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
99
เด็กชายพัสกร  มัชชะ
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
100
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ธรรมวุฒิสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงพิชญาภัคค์  มีเล้
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงพิชญาภา  จันทร์ตรี
ป.6
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
103
เด็กชายพิชาน  ฆารฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
104
เด็กชายพิทยุตม์  จันทรสูรย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ใจกว้าง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิฐาน
ป.6
โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร
คณิตประถม
107
เด็กชายพีรณรงค์  ขระเขื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
108
เด็กชายพูนน่าน  มะโนคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าหัด
คณิตประถม
109
เด็กหญิงไพลินรัตน์  เจตสงัด
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
110
เด็กชายภทร  จิตระวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงภรัณยา  ยะปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
112
เด็กหญิงภัคจิรา  อนุจร
ป.6
โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร
คณิตประถม
113
เด็กชายภาคิน  วังสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
114
เด็กชายภาคิน  อุ่นเรือน
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
115
เด็กชายภานุกร  ศิริรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
116
เด็กชายภานุวัฒน์  เขียวคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
117
เด็กชายภูฟ้า  ใจมูลมั่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
118
เด็กชายภูมิปัญญา  พรานฟาน
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
119
เด็กชายภูมิพัฒน์  หนูพุฒ
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
120
เด็กชายภูริทัต  กันยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
121
เด็กหญิงมธุรดา  รัตนวิทูรย์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
คณิตประถม
122
เด็กหญิงมนัสนัน  วชิราธนกิจ
ป.5
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
123
เด็กหญิงมนีดา  ชราพก
ป.5
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
124
เด็กหญิงยุวดี  ตันกุระ
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
125
เด็กชายรชช์นันท์  เมฆแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
126
เด็กชายรพีพงศ์  บุญสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
127
เด็กหญิงรวินท์นภัส  ขอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
128
เด็กชายรัชรินทร์  วีรวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงรัตนวลี  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงลักษิกา  หมื่นจินะ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
131
เด็กชายลูคัส  ชาลีนนท์ ป๊อปตี้
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
132
เด็กชายวงศ์วรัณ  จันต๊ะวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
133
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินต๊ะกัน
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
134
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
135
เด็กชายวชิรวิทย์  ดวงศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
136
เด็กชายวรเมธ  ปะมะ
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
137
เด็กหญิงวรรณิดา  ลือชา
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
138
เด็กหญิงวรรณิษา  เตชนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยท่าง
คณิตประถม
139
เด็กชายวรัญชิต  อ่องคำ
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
140
เด็กหญิงวรัทยา  ธิติมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงวริศรา  คำเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
142
เด็กหญิงวริศรา  แสนทรงศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงวันวิสาข์  อนุจร
ป.6
โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร
คณิตประถม
144
เด็กชายวาฤทธิ์  จำมั่น
ป.5
โรงเรียนบ้านพร้าว
คณิตประถม
145
เด็กชายวุฒิภัทร  ศิริวิ
ป.6
โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร
คณิตประถม
146
เด็กชายวุฒิภัทร  สุทธนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
147
เด็กหญิงเวทนี  แสนคำแพ
ป.5
โรงเรียนวรนคร
คณิตประถม
148
เด็กชายศราวิช  ไชยชนะ
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
149
เด็กหญิงศวิตา  ยานันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
150
เด็กหญิงศศิธร  ม่วงจีน
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงศิรินภัส  ศิริล้วน
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
152
เด็กหญิงศิริลักษญ์  จันศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านถ่อน
คณิตประถม
153
เด็กหญิงศุภนุช  ตนภู
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
คณิตประถม
154
เด็กชายศุภวิชญ์  คำเขียว
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
155
เด็กชายศุภวิชญ์  วีระวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
156
เด็กชายสรศักดิ์  พรมมี
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
157
เด็กหญิงสรัณพร  สุทธหลวง
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
158
เด็กชายสิรวิชญ์  มูลราช
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
159
เด็กหญิงสิรินธร  บัวอิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
คณิตประถม
160
เด็กหญิงสุกฤตา  กิ่งเกษ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
161
เด็กชายสุดที่รัก  สัจจานิจการ
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
162
เด็กหญิงสุพัตรชา  คีรีโชติกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิตประถม
163
เด็กหญิงสุวนันท์  เทพกอม
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าหัด
คณิตประถม
164
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  โพธิรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยท่าง
คณิตประถม
165
เด็กชายเหมราช  วงศ์ละคร
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
คณิตประถม
166
เด็กหญิงอภิชญา  จันคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
167
เด็กชายอภิวิชญ์  ุสุยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
168
เด็กชายอรรถพล  แปงใจ
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
169
เด็กชายอริญชัย  อนุจร
ป.6
โรงเรียนจอมแจ้งวิทยาคาร
คณิตประถม
170
เด็กหญิงอินทร์อร  อินทรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
คณิตประถม
171
เด็กหญิงิฐิติภัทรา  แสนทรงสิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
น่าน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
172
เด็กชายก่อกุศล  แซ่เฮ้อ
ม.1
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงกุลธิดา  แซ่ท้าว
ม.1
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
174
เด็กหญิงจิดาภา  กาญจนเวโรจน์
ม.2
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงธนัชญา  สวนสร
ม.1
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
176
เด็กชายธีระศักดิ์  แซ่โซ้ง
ม.2
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงนิตยา  ยาปัน
ม.1
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
178
เด็กชายวรนาถ  แซ่ฟ้า
ม.1
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
179
เด็กหญิงวรรณภา  กิติรุ่งรวี
ม.1
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายวุฒิชัย  กันธุระ
ม.1
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงสุดาชนก  กำธรเสถียร
ม.1
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงสุภาพ  ฤทธิ์พายัพ
ม.1
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
183
เด็กหญิงเอนธิรา  โรจนสัตย์สกุล
ม.1
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
184
เด็กหญิงกนกวิภา  ตันกุระ
ป.6
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงกมลพิชญ์  คำยันต์ไพรศาล
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิณะไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
187
เด็กชายกรตะวัน  อินทะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
188
เด็กชายกรพนม  ดานเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงกรรณิการ์  แก้วรากมุข
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงกรรณิการ์  อินเสียร
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
191
เด็กชายกรวิชญ์  คำวัง
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
192
เด็กชายกรวิชญ์  รังวิเรนทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงกฤติมา  ระวิโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
194
เด็กชายกฤษกร  พุฒหมื่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
195
เด็กชายกฤษดา  แปงอุด
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
196
เด็กชายกลวัชร  ไชยอ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
197
เด็กชายกวินภพ  พันชน
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
198
เด็กชายกสิภาคย์  นวลแปง
ป.6
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รุณอินตา
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำยันต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไชยนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
203
เด็กชายกันต์กวี  เกี้ยวกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
204
เด็กชายกันต์ดนัย  นันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
205
เด็กชายกันต์ธัช  พงศ์ถิรเมธ
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
206
เด็กชายกันตพงศ์  คำยวง
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงกันติศา  จิตตรง
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
208
เด็กชายกัลยกฤต  ทวีสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงกานดาวดี  หมั่นดี
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงกานต์ธีรา  จันขันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงกิตติญาดา  ฝีปากเพราะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
212
เด็กชายกิตติพศ  ฆะปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
213
เด็กชายกิตติภณ  อ๊อดลาว
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงกิรณา  แสงสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
215
เด็กชายกีรติ  วงศ์คม
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงกุลกานดา  ลือยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงกุลภรณ์  ชะเต
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงเกวลิน  จิตอารีย์
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
219
เด็กหญิงเกศินี  สุธรรมแปง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงขวัญชรินทร์  สิริภควัฒน์กุล
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงเขมจิรา  กาวิชา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงเขมจิรา  ศิริกันไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
223
เด็กชายคเชนทร์  จิณะไชย
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
224
เด็กชายครองตระกูล  จำปา
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงงามศิริ  สมจารย์
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
226
เด็กชายจักรพงศ์  ทิพย์อุปถัมภ์
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงจารุณี  ปอปู
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงจารุุมน  ตันกุระ
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงจิตรทิวา  วงศา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงจิตรานุช  สุทธการ
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงจิภิญญา  สุดธานี
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงจิรนันท์  บริคุต
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
233
เด็กชายจิรภัทร  ชาวงิ้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงจิราพัชร  กาญจะแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงจุฑานันท์  พลจร
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงจุฑารัตน์  หน่อท้าว
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มีบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
238
เด็กชายเจริญทอง  แซ่ท้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงชญาดา  ฆ้องกระโทก
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงชญาดา  เตชนันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
241
เด็กชายชญานนท์  พรมโกน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงชญานิศ  คันทะมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงชญานิษฐ์  จิณกับ
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงชฎายุ  เดชรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงชนนิภา  มหานิล
ป.5
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงชนัญชิดา  กะรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงชนัญธิดา  หนูพุฒ
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงชนันท์ญา  กาญจนรักษ์
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงชนากานต์  กุกไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงชนากานต์  จำปารัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงชนากานต์  โพธิ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
252
เด็กชายชนาธิป  ณ น่าน
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงชนาพร  เนตรวีระ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
254
เด็กหญิงชนิษฐา  บึงกา
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงชยณัฐ  ขันไชย
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงชลดา  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงชลิตา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
258
เด็กชายชวกร  อินต๊ะกัน
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
259
เด็กชายชวิน  อะทะไชย
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงชัชฏารัชช์  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
261
เด็กชายชัยพฤกษ์  ปินทีโย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
262
เด็กชายชาญนริศ  ชาวส้าน
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
263
เด็กชายชีวานนท์  ไชยมิ่ง
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
264
เด็กชายชุติพนธ์  วันควร
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงญดาภรณ์  วังสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงญดาวรรณ  วังสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงญธินันท์  ทนะขว้าง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์สาร
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีบญเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงฐิติกานต์  แก้วเง้า
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงฐิติกานต์  ปิตาราคะ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงฐิติกานต์  ยะแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงฐิติวรดา  ฝีปากเพราะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงณกมล  เขื่อนธนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
275
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แสงทัง
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
276
เด็กชายณฤทธิ์พงศ์  มหาวงศนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงณัชชา  เทพปินตา
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงณัฎฐกันย์  แออ่วม
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
279
เด็กชายณัฎฐกิตต์  กะรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงณัฏฐกมล  ขัติยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
281
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ศิริแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุทธิแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงณัฏฐนรี  ขัตติจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงณัฏฐวิตรา  วงค์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
285
เด็กชายณัฐกรณ์  ใจแก้ว
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ยังลือ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงณัฐกานต์  ไชยยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
288
เด็กชายณัฐชนนท์  อุปละ
ป.6
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
289
เด็กหญิงณัฐชานันท์  เตชนันท์
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปะทิ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงณัฐธิดา  ธรรมราช
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
292
เด็กชายณัฐนนท์  มานะกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงณัฐนันท์  เพชรดิน
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงณัฐนันท์  ใหม่ตา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงณัฐนิษฐ์  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงณัฐพร  ปดิฐพร
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
297
เด็กชายณัฐพล  ศรีทะ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
298
เด็กชายณัฐภัทร  จันต๊ะยอด
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงณัฐรัตน์  ราญรอน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงณัฐรัตน์  อันหนองกุง
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
301
เด็กชายณัฐวงศ์  วงศ์เมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงณัฐวดี  กิ่งเพชรเสรีชน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
303
เด็กชายณัฐวัฒน์  กัลยา
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
304
เด็กชายณัฐวัฒน์  ไชยยะ
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
305
เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคะพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
306
เด็กชายณัฐวัตน์  ไชยยะ
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงณัฐวิกา  ยาอุด
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงณิชกานต์  แสนคำแพ
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงดนุลดา  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
310
เด็กชายเดชาวัต  ชะเต
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
311
เด็กชายตุลวัต  สำเร็จรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงทยิดา  คำวัง
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงทักษอร  วังสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
314
เด็กชายทัตพงศ์  วัณสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงทัตพิชา  แก้วโก
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
316
เด็กชายทัพพ์  จารุประภัสสร
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงทิพย์วรรณ์  อินสองใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงทิพวรรณ  ฝีปากเพราะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
319
เด็กชายธนกฤต  สีโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
320
เด็กชายธนธรณ์  ศรีมาเหล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
321
เด็กชายธนพงษ์  กันยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
322
เด็กชายธนพงษ์  ใจยนตร์
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงธนพร  โนจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
324
เด็กหญิงธนภร  คำมงคล
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
325
เด็กชายธนวัฒน์  อุดอ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
326
เด็กชายธนะชัย  ไชยโย
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงธนัญชนก  ธัญญะ
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
328
เด็กชายธนาวัฒน์  อุ่นเรือน
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงธมลวรรณ  โนจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
330
เด็กชายธรณ์เทพ  แท่นศรีลา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
331
เด็กชายธวัฒน์ชัย  ปัญญาวงค์
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงธวัลพร  อ้อยคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงธัญชนก  จิตอารี
ป.5
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงธัญชนก  ธัญญเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
335
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ฝีปากเพราะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
336
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุธรรมแจ่ม
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงธันชนก  สุภาแก้ว
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงธันยพร  ใชเด็ช
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงธันยพร  เปียงใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงธิดารัตน์  ภูมิคอนสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงธิตยากร  ศิริแก้ว
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงธิติกานต์  ไชยหาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
343
เด็กชายธิติวุฒิ  จิรนันทนุกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงธินัชชา  ใจอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงธีรนาฎ  คำยวง
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
346
เด็กชายธีร์ปกรณ์  พร้อมทอง
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
347
เด็กชายธีรภัค  ตนภู
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
348
เด็กชายธีรภัทร  อินต๊ะนัย
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงธีราภรณ์  เตชนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงนนท์นัฏดา  มูลคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
351
เด็กชายนนทภัทร  รูปงาม
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
352
เด็กชายนพวิชัย  ไชยมิ่ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
353
เด็กชายนพวิทย์  บูรพาวิจิตรนนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงนภิสา  คีรีธีรกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
355
เด็กชายนรภัทร  สุทธหลวง
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
356
เด็กชายนราชัย  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
357
เด็กชายนราวิชญ์  จันขันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงนรินทิพย์  รกไพร
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
359
เด็กหญิงนริสา  ชาวคูเวียง
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
360
เด็กชายนเรศ  ทิศลังกา
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
361
เด็กชายนวพล  ชินเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
362
เด็กชายนัทธวัฒน์  โกษารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงนันท์นภัส  มหานิล
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงนันทิชา  อินปา
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงนันทิตา  ขะระเขื่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
366
เด็กชายนันทิภาคย์  ยศวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
367
เด็กชายน่านกุญชร  เวียงสี่
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงนายิกา  ไชยยา
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงนารดา  คิม
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงนิชาภา  ญาณคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
371
เด็กชายนิติ  การุณยรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
372
เด็กชายนิติกร  คันถี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงเนตรขวัญ  วันใส
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงเนตรอัปสร  เปียงใจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
375
เด็กชายบัญญพนต์  จิตอารีย์
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
376
เด็กชายบัญญวัต  ไชยเพชร
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงบัญฑิตา  คณานิตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
378
เด็กชายบุญรักษา  พุฒหมื่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงบุญสิตา  พรหมลังกา
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
380
เด็กชายบูรพา  สุทธิแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงเบญญาภา  คำยันต์
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงเบญญาภา  ต๊ะวิไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
383
เด็กชายปกาศิต  เสารางทอย
ป.4
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
384
เด็กชายปฐพล  ทาราทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
385
เด็กชายปฐวีกานต์  กล่อมละมุล
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงปณิตา  ธัญญะ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงปนัดดา  หาญประชุม
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงปนิดา  ปรารมภ์
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงปพิชญา  ดอนไพรนุช
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงปพิชญา  ยาปัน
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
391
เด็กชายปภังกร  บุญเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
392
เด็กชายปภังกร  แปงใจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
393
เด็กชายปภังกร  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
394
เด็กหญิงปภาวดี  มูลเอ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ไชยปรุง
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงปภาวรินท์  ไชยช่อฟ้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงปรายวรินทร์  ขวัญคุ้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
398
เด็กชายปรินทร์  คำแสน
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงปรีชญา  อินธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงปวริศา  ราชพลีสิงห์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงปวริศา  วงษ์เสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงปวริศา  สมมุติ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงปวันรัตน์  มหาดไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงปวิชญา  ตนภู
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
405
เด็กชายปวีณ์กร  รัตนวิฑูรย์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงปัจภัทศร  ชราชิต
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมพา
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงปานตะวัน  จิณะไชย
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
409
เด็กชายปาราเมศ  ถาน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงปาริชาติ  นรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
411
เด็กชายปิติพัทธ์  รัตนแสงภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
412
เด็กชายปิยพนธ์  ทิปะกะ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
413
เด็กชายปิยวัฒน์  เดชะคำภู
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
414
เด็กชายปุญนภัทร  แก้วโก๋
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
415
เด็กชายปุณกฤษ  ใจวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงปุณญาภา  เขื่อนธนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงปุณยาพร  มหายศนันท์
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
418
เด็กชายพงษ์ติพัฒน์  ไชยสลี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
419
เด็กชายพงษ์นฤทธิ์  รักษา
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
420
เด็กชายพนมกร  ดานเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงพนิตพร  อบอุ่น
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงพรชรินทร์  จิตอารี
ป.6
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงพรธีรา  ธะนะใจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงพรรณปรีดา  สิงห์ธนะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงพลอยชนก  ตันดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงพลอยนภัส  โชคทวีสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงพลอยวรีย์  วังทะพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
428
เด็กชายพลาธิป  สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
429
เด็กหญิงพัชรพร  พรมปา
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
430
เด็กชายพัชรพล  จิตบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงพัชรภา  จิตอารี
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงพัชลิดา  เสลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
433
เด็กชายพัทธดนย์  มหาวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
434
เด็กชายพัทธดล  แก้วโก
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  จิตอารีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
436
เด็กชายพัทธนนท์  เตชนันท์
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
437
เด็กชายพันธมิตร  สุชัยราช
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
438
เด็กชายพันธวัจน์  พรมปอน
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
439
เด็กชายพัสกร  ไชยปาละ
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงพิชชาพร  โนรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงพิชญา  เตชนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
442
เด็กชายพิชาญเมธ  เนตรทิพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อินเบ้า
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงพิมพ์ไทย  ไชยยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ทองเปรียง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จันทรานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สุภาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงพิมสิริ  ศิริคำวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
449
เด็กชายพีรพัฒน์  ปลั่งกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
450
เด็กชายพีรภัทร  มโนอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
451
เด็กชายพีรวิชญ์  สมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
452
เด็กชายพีรัชชัย  จันทร์สุข
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
453
เด็กชายพุทธพงษ์  ไชยมิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงพุทธิปภา  สุยะตา
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงเพชรรัตน์  คณาธารทิพย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุมทุม
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
457
เด็กชายเพิ่มพงศ์พันธุ์  อุตรชน
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงเพียงรวี  อินไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงแพทฑิตา  ขระเขื่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
460
เด็กชายไพศิษฏ์  ศิริแก้ว
ป.5
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงภณิตา  สุขโข
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
462
เด็กชายภักดีภูมิ  ก้อนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงภัควลัญชน์  เปาป่า
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
464
เด็กชายภัทรชนน  อยู่เจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงภัทรธิดา  เตชนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงภัทรนันท์  ภูมิอรัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงภัทรพร  กันกา
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงภัทรพร  อินต๊ะกัน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
469
เด็กชายภัทรพล  อุตรชน
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงภัทรภร  เอกอนันต์กุล
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงภัทรสุดา  ธรรมสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ธนะขว้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
473
เด็กชายภาคิน  ยะปัญญา
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงภาณิชา  อภิวิชญ์ภาคิน
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงภาวินีย์  โนฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงภุมรัตน์  ศรีจันทร์ผ่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
477
เด็กชายภูชิต  ไชยเชษฐ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
478
เด็กชายภูวนัย  กิตินัน
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงมณธิดารักษ์  ไชยยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงมณีกาญน์  ขุนแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงมนต์ฉัตร  พลค้า
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงมนัญชญา  โนราช
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงมนิษิณี  กิตินัน
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงมะลิฉัตร  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงมัลลิตา  จิณเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงมีนาพร  ญาณะคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงมุกชมพู  เอกอนันต์กุล
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงเมธาพร  เตชนันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงเมธาวี  พลนิกร
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
490
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ธนะวัง
ป.4
โรงเรียนไตรประชาวิทยา
วิทย์ประถม
491
เด็กชายเมธิชัย  ไชยอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
492
เด็กชายยศพล  ตาลาว
ป.4
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
493
เด็กชายโยธิน  ตั้งเธียรภัค
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
494
เด็กชายรตน  รักชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงรวิสรา  อุดมสารี
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงรักชนก  ปราบริปู
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงรักษณาลี  กิตติโกศลกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
498
เด็กชายรักสันติ  ตามัย
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
499
เด็กชายรัตติเทพ  ยศหล้า
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศิริวัฒนโยธิน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  จันต๊ะยอด
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงรุ่งนภา  สอนลา
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงรุ่งรุจี  เตชนันท์
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
504
เด็กชายรุ่งโรจน์  ฤทธิ์พายัพ
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
505
เด็กชายวชิรา  เดชบุรัมย์
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงวนิชญา  จิณะไชย
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
507
เด็กชายวรเมศร์  ยศอินทร์
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงวรรณกานต์  สุทธหลวง
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงวรรณวิศา  กุกไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงวรรณวิษา  แสงดี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงวรรณวิสา  ทองสถิ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงวรรณวิสา  นาคสายัณห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงวรรษมน  ธุระอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
514
เด็กชายวรวิทย์  ภูคา
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงวรัชญาภรณ์  ตนภู
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงวรัชยา  กุศลส่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
517
เด็กชายวรัญชิต  วังทิพย์
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงวรัญญา  ทะนิต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงวรัญญา  พะมิตร
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงวรัญญา  สถาน
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
521
เด็กชายวรากร  มะโนรส
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงวราภรณ์  สำราญมล
ป.4
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงวราลี  พรมคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงวริศรา  ประมะสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
525
เด็กชายวัชนเวคิน  อุดอ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
526
เด็กชายวัชรากร  ทะนิต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
527
เด็กชายวันชนะ  อินต๊ะกัน
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
528
เด็กชายวาชรัตน์  ทองดี
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงวิชสุดา  วงศ์ป้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงวิชานันท์  เนตรทิพย์
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
531
เด็กชายวิภัคพล  จันทร์สุข
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงวิภาลักษณ์  กาลังไชย
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงวิลาวัณย์  บุญเทพ
ป.4
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
534
เด็กชายวีรภัทร  จิตอารีย์
ป.6
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงวีรวดี  มีบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
536
เด็กชายวีระวิทย์  ชาวส้าน
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
537
เด็กชายวุฒิพร  ผุยคำภา
ป.5
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
538
เด็กชายศรัญญู  หอมดอก
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงศรีภัสสรา  เราเท่า
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงศรุตา  ขันละ
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงศวิตา  พันชน
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงศศิการณ์  บางแบ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงศศิประภา  สานใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงศสิประภา  ชราชิต
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
545
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  มณีนพ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
546
เด็กชายศิรสิทธิ์  เนตรทิพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงศิรินธร  ธรรมวงษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงศิรินันท์  กุกไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ม่วงจีน
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
550
เด็กชายศิวกร  ทากุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
551
เด็กชายศุภกฤษ  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
552
เด็กชายศุภกิตติ์  พันชน
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าหัด
วิทย์ประถม
553
เด็กชายศุภณัฐ  มางิ้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
554
เด็กชายศุภณัฐ  อยู่เจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงศุภรดา  ไชยมงคล
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
556
เด็กชายศุภวิชญ์  จินดาศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
557
เด็กชายศุภวิชญ์  ศิริคำวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงศุภากานต์  มังคละ
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงศุภิสรา  สมมุติ
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงสกาวใจ  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนจตุราษฏร์ศึกษา
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงสมิตานัน  คำเขื่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
562
เด็กชายสยามศักดิ์  กิวัฒนา
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
563
เด็กชายสรวิชญ์  ธรรมจักร์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงสรัลรัตน์  จิตอารี
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงสวรินทร์  คำชั่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
566
เด็กชายสิทธินนท์  ปัญญาฟู
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนแก้ว
วิทย์ประถม
567
เด็กชายสิรภัทร  ชะเต
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงสิรภัทร  ไชยสลี
ป.4
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปรางค์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
569
เด็กชายสิรวัชร์  สิงห์โต
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงสิริกร  ขันทะบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านสบกอน
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงสิริภัสสร  วังสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงสุชาดา  ชราชิต
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงสุพัตรา  อุดทา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงสุพิชฌา  มีบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
575
เด็กชายสุภคม  เหนี่ยงแจ่ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
576
เด็กชายสุภปวีณช์  เตชนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านปงสนุก
วิทย์ประถม
577
นางสาวสุภารักษ์  เงี่ยมผา
ป.4
โรงเรียนบ้านพร้าว
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงสุริวิภา  คันทะลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงสุรีวัลย์  คันทะลือ
ป.4
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงสุวิชาดา  คำรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านถ่อน
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงโสภิตา  จะเฮิง
ป.6
โรงเรียนบ้านปรางค์
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงหยกผกา  เอมครุฑ
ป.5
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
583
เด็กชายอดิศร  คำเเทง
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
584
เด็กชายอธิวัฒน์  แสนศรีโสภา
ป.5
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงอนนทพร  ไทยภักดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงอนัญญาพร  อินนะลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงอนันตญา  บุญมา
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงอภิรญา  ดีปินตา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงอภิรณา  ดีปินตา
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงอรจิรา  สันติธัญโรจน์
ป.6
โรงเรียนวรนคร
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงอรปรียา  สันติพงศธร
ป.6
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
592
เด็กชายอรรคเดช  พรมนิมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านน้ำยาว
วิทย์ประถม
593
เด็กชายอรรถนนท์  จิตอารี
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
594
เด็กชายอรรถวัฒน์  แทนอินทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงอริสรา  กันยะ
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงอลิส  พาวเวอร์
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร"
วิทย์ประถม
597
เด็กชายอัครเดช  คำแสน
ป.6
โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
598
เด็กชายอัมรินทร์  สรุโณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษก มิตรภาพที่ 115
วิทย์ประถม
599
เด็กชายอัยการ  ไชยศิลป์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งกวาง
วิทย์ประถม
600
เด็กชายอาทิตย์  ชาวส้าน
ป.6
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม
601
เด็กชายอาทิตย์  ต๊ะยศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนไตรคามราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงอาทิวราห์  ชาวส้าน
ป.5
โรงเรียนบ้านส้านคุรุราษรังสรรค์
วิทย์ประถม