ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 1

ณ อาคารศรีเสริมกสิกร ชั้น 1 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลชนก  กุลธานี
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลชนก  มังวงค์
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลพร  เงินโน
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
4
เด็กชายกมลภพ  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลวรรณ  โพธิ์สุยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
6
เด็กชายกรพิพัฒน์  จันทรานภาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
7
เด็กชายกรมิษฐ์  สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤศ  สลีวงค์
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤษกร  ตาคำ
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
คณิตประถม
10
เด็กชายกวีวัฒน์  ประจง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
11
เด็กชายกษมา  เทพจันตา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
12
เด็กชายกษิดิส  ขันทะสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญจนพร  คำศิลา
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมอารีย์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เทพคำราม
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญาวีร์  บุญตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สุนทรางกูร
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
18
เด็กชายกันตินันท์  อัมพุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกาญจนา  ใจกล้า
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกาญจนา  ละมูล
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
21
เด็กชายกิตติกวิน  โลหะโชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
22
เด็กชายกิตติธัช  ศรีปัญญา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
23
เด็กชายกีรติ  มาลา
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกุลปรียา  พลายงาม
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
25
เด็กหญิงเกตนรินภรณ์  แสงแจ่ม
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
26
เด็กหญิงขวัญจิรา  เคลื่อนคำ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
27
เด็กชายคณพศ  กาญจนสินิทธ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
28
เด็กชายคณาธิป  วรวงษ์
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจรรยมณฑน์  ตุ้ยวงค์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจอมสุรางค์  ธ๊รภาพวิเศษพงษ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
31
เด็กชายจิรทิปต์  จิตอารีย์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
32
เด็กชายจิรภัทร  คำลือเลิศ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
33
เด็กชายจิรวัฒน์  อยู่ดี
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
34
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ต๊ะดี
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
คณิตประถม
35
เด็กชายเจษฎากร  มะโน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 1

ณ อาคารศรีเสริมกสิกร ชั้น 1 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายเจ้าพระยา  วิระขันคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชนกนันท์  ดาอินวงค์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
38
เด็กชายชนะวิทย์  จกมะรุม
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชนัญธิดา  คำหมื่น
ป.5
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชนันญา  กามะวิถ๊
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชนากานต์  ปะทอง
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชนิดาภา  อุตสาห์
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
คณิตประถม
43
เด็กชายชภณกวิน  วีระ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชมพูนุช  พันธุ์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
45
เด็กหญิงชมพูนุท  ธัญมงคลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
46
เด็กชายชยณัฐ  สิทธิวุฒิ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
47
เด็กชายชยพล  ประคำมา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
48
เด็กชายชยพล  ศิริรัตน์พิริยะ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
49
เด็กชายชยังกูร  วีระพันธ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชลดา  อูุณวงค์
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชลธิชา  จ้อยชดช้อย
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชลธิชา  ใจมาธิ
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
53
เด็กหญิงชลธิรา  แปงสี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
54
เด็กหญิงชลนิชา  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
55
เด็กชายชลพรรษ  เลียงสุนทรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชลลัดดา  หิรัญวิทย์
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
คณิตประถม
57
เด็กชายชัชพิสิฐ  จรุงจิตรประชารมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
58
เด็กชายชัยวัฒน์  ยาวิไชย
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชาลิสา  ธิศรี
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชีวาพร  สุภิมารส
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
61
เด็กหญิงญาติกา  ไชยดิรก
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
62
เด็กชายฐิติกร  คำอ้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
63
เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำเต็ม
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณภัทร  วิบูลย์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
65
เด็กชายณัฏฐ์ชวกร  มหาวงศนันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
66
เด็กชายณัฏฐชัย  ศิริเสฏฐ์กุล
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รูปสม
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สารรัตนะ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
69
เด็กชายณัฏฐภัทร  นุหน่อ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณัฏฐิกา  ต้าวใจ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 1

ณ อาคารศรีเสริมกสิกร ชั้น 1 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายณัฐกรณ์  ดอนอินชัย
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
คณิตประถม
72
เด็กหญิงณัฐธิดา  คำแคว่น
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
คณิตประถม
73
เด็กชายณัฐพงศ์  อินปาว
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
74
เด็กชายณัฐพนธ์  คะใจ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
75
เด็กชายณัฐภัทร  เขียวดี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
76
เด็กชายณัฐภัทร  พงศ์พัฒนาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณัฐภา  กิจเจริญวิศาล
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
78
เด็กชายณัฐภาคย์  กองมะณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
79
เด็กชายณัฐยศ  คำตัน
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
80
เด็กหญิงณัฐวดี  กันเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงณัฐวรา  สิทธิวงศ์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงณัฐวลัณช์  สารเถื่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
83
เด็กชายณัฐสิทธิ์  มาเฟือง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณิชนันท์  แสนกตัญญู
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
85
เด็กหญิงดุษฎียา  มหาวงศนันท์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
86
เด็กชายตติวิชญ์  จักรปิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
87
เด็กชายตนุภัทร  อาชาณีย์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
88
เด็กชายตรัยตรัณ  พิชญ์วิชชาธรรม
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงตวิษา  คนอยู่
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
คณิตประถม
90
เด็กหญิงตุลยา  โนทะนะ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
91
เด็กชายทสพร  วงศ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงทิพยาภา  ยาธนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
93
เด็กหญิงทิภากร  พลจร
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
94
เด็กชายทิวากร  ไชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
95
เด็กชายธณพัฒน์  สายใจ
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
คณิตประถม
96
เด็กชายธนกร  ปันชัย
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
97
เด็กชายธนกฤต  เทียมนโรดม
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
98
เด็กชายธนกฤต  แสวงผล
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
99
เด็กชายธนกฤษ  จีนขจร
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
100
เด็กชายธนเดช  อาญารักษันุกูล
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
101
เด็กชายธนธรณ์  กันทะจันทร์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
102
เด็กชายธนพล  บุญชูภักดิ์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
103
เด็กหญิงธนภรณ์  วงค์ธนนัทภพ
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
104
เด็กชายธนภัทร  คำมาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงธนมลวรรณ  ชาวเหนือ
ป.4
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 1

ณ อาคารศรีเสริมกสิกร ชั้น 2 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธนวัฒน์  มะริน
ป.5
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
คณิตประถม
107
เด็กหญิงธนัชพร  แก้วมีสุข
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงธนัญพร  รุ่งแสงทิวากร
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
109
เด็กชายธนาธิป  พันธุปาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
110
เด็กชายธนิสร  จันเครื่อง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
111
เด็กหญิงธมลวรรณ  คำนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
112
เด็กหญิงธัญชนก  เรืองรุ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
113
เด็กหญิงธัญชนก  สีสวรรค์
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
114
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  อภิวรรณ์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
115
เด็กชายธัญวิชญ์  ธิราช
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
116
เด็กหญิงธันยรัศมิ์  นันตะเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
117
เด็กชายธีรภัทร  กลิ่นบัวขาว
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
118
เด็กชายธีรภัทร  อุดทังไข
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
119
เด็กหญิงนงนภัส  ลำเลา
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
คณิตประถม
120
เด็กชายนพรุจ  วิญญพรหม
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
121
เด็กชายนเรศ  จันต้ะวงค์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
122
เด็กหญิงนลินทิพย์  โงนมะณี
ป.5
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
คณิตประถม
123
เด็กชายนวพล  นิลนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
124
เด็กชายนวภัทร  คำขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
125
เด็กชายนวมินทร์  กันขาว
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
คณิตประถม
126
เด็กชายนันทปรีชา  วงศ์สีสม
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
127
เด็กชายน่านณัฐธีร์  คำวงศ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
128
เด็กหญิงนิชาภา  มาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
129
เด็กหญิงนิรัชชา  บุญมามาก
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
130
เด็กชายนิรุชชา  เงินทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
131
เด็กหญิงนิรุชา  ขัติยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
132
เด็กชายบดินทร์  นิกรแสน
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
133
เด็กหญิงบัณทิตา  แสนทะไชย
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
คณิตประถม
134
เด็กหญิงบัวชมพู  ตุ้ยน้อย
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
135
เด็กหญิงบุษราคัม  จันทน์เทศ
ป.4
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
136
เด็กหญิงเบญญาภา  คันทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
137
เด็กหญิงเบญญาภา  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
138
เด็กชายปฐพล  เชียงเม่น
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
139
เด็กชายปฐพี  กาญจนหทัย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
140
เด็กชายปฐมพงศ์  พรมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 1

ณ อาคารศรีเสริมกสิกร ชั้น 2 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายปฐิพล  เขียวประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
142
เด็กหญิงปณิฎฐา  อะทะยศ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
143
เด็กหญิงปณิตตรา  แก้วกลางเมือง
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
144
เด็กชายปภังกร  คำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
145
เด็กชายปภังกร  เรืองอินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
146
เด็กชายปภังกร  เลื่อมใส
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
147
เด็กชายปรัตถกร  ทากัน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
148
เด็กชายปราณต์  สอนศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
149
เด็กชายปริญญา  ยาโน
ป.5
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
คณิตประถม
150
เด็กหญิงปลื้มสิริชนก  ไชยเรียน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
151
เด็กหญิงปวีณ์ลดา  พรหมสกุลปัญญา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
152
เด็กชายปัญญากร  คิดดี
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
153
เด็กชายปัณณวิชย์  พิเคราะห์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
154
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ต๊ะ
ป.4
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
155
เด็กหญิงปิยดา  อามาตย์
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
คณิตประถม
156
เด็กหญิงปิยนุช  ไถลแก้ว
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
157
เด็กหญิงปิยมาศ  กิติ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
158
เด็กชายปุญญพัฒน์  โชติพัฒนภูมิ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
159
เด็กหญิงปุญญาภัสร์  นาตา
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
160
เด็กหญิงเปมิกา  ดีธานี
ป.5
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
คณิตประถม
161
เด็กหญิงเปรมกมล  ก๋าวงค์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
162
เด็กชายเปรมปวีร์  จันติ๊บ
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
163
เด็กชายพงษ์พล  ทองบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
164
เด็กชายพชร  มะโน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
165
เด็กชายพชรพล  พรมไชย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
166
เด็กชายพนธกร  เชียงโส
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
167
เด็กหญิงพรปวีณ์  ผ่องศรีสุข
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
168
เด็กหญิงพรพิมล  ยศอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
169
เด็กหญิงพรรณพร  ไชยคำ
ป.4
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
170
เด็กหญิงพฤกษาชนก  สีต๊ะสาร
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงพัชชราพร  เครืออัศวมงคล
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
172
เด็กชายพัชรพล  สาราด
ป.5
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
คณิตประถม
173
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทองเขียว
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
174
เด็กชายพัฒนพงศ์  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
175
เด็กชายพัฒนายุ  ลือเรือง
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 1

ณ อาคารศรีเสริมกสิกร ชั้น 2 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายพัสวี  กอกวังใน
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
177
เด็กหญิงพิจิตราภรณ์  คำแท่น
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
178
เด็กหญิงพิชชา  ขัติยศ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
179
เด็กหญิงพิชญา  อุดทังไข
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
180
เด็กหญิงพิชญาภา  พิมพ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
181
เด็กหญิงพิมพ์ดารินทร์  เกษมสินธุ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
182
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  แสงแก้วสันติสุข
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
183
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  จักรปิง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
184
เด็กชายพีรณัฐ  ดวงคำ
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
185
เด็กหญิงภคนันท์  มูลจะคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
186
เด็กชายภรัณยู  ลือโฮ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
187
เด็กหญิงภัคธีมา  ช่างเหล็ก
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
188
เด็กชายภัทรกร  จาดจีน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
189
เด็กชายภัทรเดช  กาวิเนตร
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
190
เด็กหญิงภัทรนันท์  หงษ์บินโบก
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
191
เด็กหญิงภัทรภร  อุทธิยา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
192
เด็กหญิงภัทรวดี  เงินปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
193
เด็กหญิงภัทราพร  แหวนทองคำ
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
194
เด็กชายภาณุวิชญ์  ชัยวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
195
เด็กชายภูตะวัน  อุดอ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
196
เด็กชายภูพาน  ศรีปัญญา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
197
เด็กหญิงภูเพียง  จินดาวรรณ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
198
เด็กชายภูมิกฤษณ์  ชาญโลหะ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
199
เด็กชายภูมินทร์  สัตย์ซื่อ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
200
เด็กหญิงภูริชญา  สบานงา
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
201
เด็กหญิงภูริตา  อินต๊ะวงศ์
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
คณิตประถม
202
เด็กชายภูวเนศวร์  วิฐาน
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
203
เด็กหญิงมนัสวีร์  สีสุมาตย์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
204
เด็กหญิงมาศสุวัณณ์  มูลใจตา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
205
เด็กหญิงเมธปิยา  ไชยมงคล
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
206
เด็กชายยศพนธ์  คำปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
207
เด็กหญิงรสิตา  ธิบดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
208
เด็กชายรัชชานนท์  จิณะหล้า
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
209
เด็กชายรัชชานนท์  ทองปลูก
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
210
เด็กชายรัชพงษ์  อนันต์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 1

ณ อาคารศรีเสริมกสิกร ชั้น 2 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงรัญชิดา  ขอดคำตัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
212
เด็กหญิงรัตนประภา  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
213
เด็กหญิงลักษมี  พรหมอารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
214
เด็กชายวชิรปรัชญ์  การินตา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
215
เด็กชายวชิรวิทย์  แก้วกันโท
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
216
เด็กหญิงวชิราภรณ์  ดีปินตา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
217
เด็กหญิงวรดา  กุศล
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
218
เด็กชายวัชรพล  รอดพวง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
219
เด็กหญิงวัฒน์จิราภรณ์  วิยะ
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
220
เด็กชายวิชชากรณ์  ทะนิต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
221
เด็กชายวินทกร  คำแปงตัน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
222
เด็กหญิงวิภาวี  มะโนนัย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
223
เด็กชายวิภู  พรมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
224
เด็กหญิงวิรากร  มะโนนัย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
225
เด็กชายวิรากานต์  วิระขันคำ
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
226
เด็กหญิงวิลาสีนี  ภูคำอ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
227
เด็กหญิงวิศิษสิริ  นวลคำวัง
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
228
เด็กหญิงวีรินทร์  เอกอนันต์กุล
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
229
เด็กหญิงเวธกา  ปัญญาเล็น
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
230
เด็กหญิงศตพร  ภูสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
231
เด็กชายศรัญพงศ์  กาญจนโชคอนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
232
เด็กชายศรัณญพงศ์  งานวิชา
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
233
เด็กหญิงศิรประภา  จันทิมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
234
เด็กชายศิระ  ยศมงคล
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
235
เด็กชายศิริพงศ์  พงศ์ศิริเลิศ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
236
เด็กหญิงศิริวรรณ  นภสินธุ์
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
237
เด็กชายศิวศิษฏ์  จิตอารี
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
238
เด็กชายศุภกร  บุตรแก้ว
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
239
เด็กหญิงศุภนิดา  อนุมา
ป.4
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
240
เด็กหญิงศุภลักษณ์  ใหญ่วงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
241
เด็กชายศุภวัชร  หมายสม
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
242
เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยสลี
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
243
เด็กหญิงสกุลกานท์  ปันทา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
244
เด็กชายสรวิศ  พุฒนา
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
คณิตประถม
245
เด็กชายสรวิศิษฏ์  เขื่อนจันธนลาภ
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
น่าน เขต 1

ณ อาคารศรีเสริมกสิกร ชั้น 2 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายสิรวัฒณ์  บุญรักษ์
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
247
เด็กชายสิรวิชญ์  บุญรักษ์
ป.4
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
248
เด็กชายสิรวิชญ์  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
249
เด็กหญิงสิริกร  อินแสง
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
คณิตประถม
250
เด็กหญิงสุชานันท์  อริยา
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
251
เด็กหญิงสุพิชชา  เป็งจันตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
252
เด็กหญิงสุรัมภา  กันทะโฮ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
253
เด็กหญิงสุริยรินทร์  พ่วงพันธุ์
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
คณิตประถม
254
เด็กหญิงสุวรรณวสา  ไชยนวล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
255
เด็กหญิงสุวรรณวิสา  โนจันทร์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
256
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ช่วยรัมย์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
257
เด็กชายเหมวสันต์  นุยศ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
258
เด็กชายอชิระ  สองสีซ้าย
ป.4
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
259
เด็กชายอธิพร  เทศใจ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
260
เด็กชายอธิวัฒน์  ไชยรังษี
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
261
เด็กหญิงอนัญญา  ชั้นเล็ก
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
คณิตประถม
262
เด็กหญิงอภิชญา  ไชยศิลป์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
263
เด็กหญิงอภิชญา  วงค์จันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
264
เด็กชายอภิชา  บุญเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
265
เด็กหญิงอภิสร  ไทยศิลป์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
266
เด็กชายอรรถพันธ์  สีโสภา
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
267
เด็กหญิงอากรกร  โนเสน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
คณิตประถม
268
เด็กชายอาทิตย์  ศัยย์เกษมสันต์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
คณิตประถม
269
เด็กหญิงอาภาพัชรี  ศิริเลิศวิมล
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
270
เด็กหญิงอินทิราพร  มีต่อม
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
คณิตประถม
271
เด็กชายอิษฎา  วาศวิท
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
คณิตประถม
272
เด็กหญิงอุษณียา  ขาวกระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
น่าน เขต 1

ณ อาคารศรีเสริมกสิกร ชั้น 2 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
273
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กองดี
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำปาย
คณิต ม.ต้น
274
เด็กชายนฤนนท์  ไชยศิริ
ม.1
โรงเรียนบ้านน้ำปาย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ อาคารศรีเสริมกสิกร ชั้น 3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
275
เด็กหญิงกชกมล  พลังฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงกนกทิพย์  มินทะนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงกนกนาถ  วงษารัฐ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงกนกนิภา  อ่ำวิถี
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงกนกรัตน์  วิชัยพูนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงกนกวรรณ  กองคำ
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงกนกวรรณ  ลืมขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงกนกวรรณ  สังข์ชัย
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงกนิษฐา  ดีปินตา
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงกมลทิพย์  ทองปั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงกมลนัทธ์  ยิ้มมี
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
286
เด็กชายกมลภพ  ชายปิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ใบยา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงกรกมล  เพชรใจศักดิ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
289
เด็กชายกรวิชญ์  ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
290
เด็กชายกฤตภาส  ดีสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
291
เด็กชายกฤตภาส  ยะวิญชาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
292
เด็กชายกฤติเดช  ฉุนหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงกฤติยา  ช่างกัณฑา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
294
เด็กชายกฤษกร  อินทร์ดอกไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
295
เด็กชายกฤษฏิ์ภาณุ  เเก้วอินทร์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงกฤษฐารัตน์  กองยักษี
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
297
เด็กชายกฤษณพงศ์  โลกคำลือ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
298
เด็กชายกฤษติธัชร์  ทนันชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงกลิสรา  คำพุฒ
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงกวินญารัตน์  แก้วศรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงกวินธิดา  เทพกัน
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
302
เด็กชายกอบสกุล  บุญรักษา
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงกัญจน์จิรา  สุขประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงกัญจน์ติญา  ชูอินทร์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
305
เด็กชายกัญจน์  จันทร์เจนจบ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเบ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุรินรัมย์
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงกัญญาภัทร  รัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินน้อย
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ อาคารศรีเสริมกสิกร ชั้น 3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
310
เด็กหญิงกัญญาวีย์  เพชรวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงกัญพร  เถาถวิล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
312
เด็กชายกัณตภณ  แสวงพรรค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงกัณยาพร  ธรรมไชย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
314
เด็กชายกันตพัฒน์  สารใจ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงกันติชา  กันทะตา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
316
เด็กชายกันต์  พงษ์ขันธ์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงกันยารัตน์  กาตาคำ
ป.6
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงกัลยารัตน์  โชติสิริโสภณ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงกาญจน์เมณี  หมอป่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงกาญจนาภา  วงศ์อินอยู่
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงกานตกิรตา  ซุยหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงกานต์ชนิต  นิลพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงกานต์พิชชา  โชชัย
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงกานต์พิชชา  วิไชยยา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
325
เด็กชายกิตติณัฎฐ์  นิ่มนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงกีฬนันท์  ณ น่าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงกุลฑีรา  ปันวัง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงกุลปรียา  แซ่ตัง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงกุลิสรา  กรมทนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
330
เด็กชายเกริกวิทย์  ต๊ะมา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงเกสรารัช  ศรีมุข
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
332
เด็กชายเกื้อกูล  ทิพย์ปัญญา
ป.4
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงขวัญจิรา  ธรรมลังกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงขวัญภัสร์  กุณพันธุ์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงขวัญฤทัย  พรมมา
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงขวัญฤทัย  เรืองสมบัติ
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
337
เด็กชายขอบฟ้า  อยู่รักชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
338
เด็กชายขัตติยะ  ดีปินตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงเขมมิกา  ชมภู
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงเขมิกา  ดีกัลลา
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
341
เด็กชายคณิศร  ใจสุภาพ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
342
เด็กชายคุณัชญ์  สวนใจ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงคุณัญญา  เฟือยคำ
ป.4
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
344
เด็กชายจตุรภัทร  อุดคำอ้าย
ป.5
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ อาคารศรีเสริมกสิกร ชั้น 3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
345
เด็กหญิงจอมขวัญ  เเซ่ซือ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
346
เด็กชายจักรพงษ์  โพธิวัง
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงจิดาภา  วิกากรณ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงจิตตานันท์  แก้วสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงจิตประภัสสร  ผูกจิต
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงจิตรารัตน์  ทะขัติ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงจินตภา  รวมสุข
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงจิรชญา  เพชรสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงจิรนันท์  อินแสง
ป.5
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
354
เด็กชายจิรพัฒน์  ผ่านเมือง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
355
เด็กชายจิรพัส  คำแปง
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
356
เด็กชายจิรภาส  คูอาริยะกุล
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
357
เด็กชายจิรสิน  คุอาริยะกุล
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงจิรัชญา  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงจิรัชญา  แสนธิวัง
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงจิราพร  สุขสมจิตต์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงจิราพัชร  พลธนะ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
362
เด็กชายจิรายุ  ใจสุภาพ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
363
เด็กชายจิรายุ  บุญมี
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
364
เด็กชายจิรายุทธ  อภินันท์
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงจุฑารัตน์  เขื่อนสอง
ป.6
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงจุติพร  ช่างไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงจุฬามณี  เทพสุคนธ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงฉัตรมณี  ยานะฝั้น
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงฉัตรลดา  สุขไตรภพ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงชญาดา  ปั้นชู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงชญานิศ  ฟั้นเฝือ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงชญานิศ  สุขศรี
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงชฏาพร  พรมงคลพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงชนกนันท์  วงค์ลังกา
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
375
เด็กชายชนน  เพชรสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
376
เด็กชายชนนน่าน  สวนจันทร์
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงชนเนษฎ์  ตาทอง
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงชนม์ชนก  กุศล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
379
เด็กชายชนสรณ์  สวนวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ อาคารศรีเสริมกสิกร ชั้น 3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
380
เด็กชายชนสรณ์  อินผง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงชนัญชิดา  คำวรรณะ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงชนัญธิด  เตชะเวชเจริญ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงชนัฐปภา  ณ น่าน
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงชนาภา  โก้ชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงชนิกานต์  ใจบุญ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงชนิดาภา  กรรณิกา
ป.4
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
387
เด็กชายชยานนท์  บังเมฆ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
388
เด็กชายชลฉัตร  ชินายศ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงชลธิดา  นิลอุปา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงชวัลญา  เปี่ยมอริยธน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
391
เด็กชายชัชชัย  กันทะวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
392
เด็กชายชัชนันท์  แก้วชุม
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงชัญญานุช  กันทะโม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
394
เด็กชายชัยณรงค์  คงทองสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
395
เด็กชายชัยณรงค์  โลกคำลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
396
เด็กชายชากร  บุญเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
397
เด็กชายชาลี  แซ่จ๋าว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงชิชา  ภูมิทัติ
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงชิตาภา  ธรรมสะละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
400
เด็กชายชินดนัย  คำปา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
401
เด็กชายชิษณุชา  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
402
เด็กชายชิษณุพงศ์  ทนันไชย
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กุณะ
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงโชติกาล  สีชมภู
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
405
เด็กชายโชติภูวัตร์  คำเขียว
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงโชติรัตน์  สีต๊ะสาร
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
407
เด็กชายไชยวัฒน์  สุทธิโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
408
เด็กชายฌัฐพล  ใจผูก
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงญาณัฐชาดา  สายยศ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงญาณินี  เปี่ยมทวีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ดี
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงญาณิศา  อินทร
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงญาดาภา  ทิพย์ปัญญา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงญาศิกานต์  มินา
ป.4
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ อาคารศรีเสริมกสิกร ชั้น 3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
415
เด็กหญิงฐานิสริยา  อุ่นใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงฐิตานันท์  วรรณสกุลเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงฐิติภัทรา  นามแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงฑิญาณี  วุฒิสาร
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงณฐมน  กลิ่นบำรุง
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงณฐิกา  ตาปวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงณพัชญา  ฉิมสอน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
422
เด็กชายณภัทร  สุขเลา
ป.6
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงณรยา  ไทรโรจน์รุ่ง
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
424
เด็กชายณฤทธิ์  สิทธิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงณัชชา  เลี่ยมแก้ว
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
426
เด็กชายณัฎฐชัย  กุลคง
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ยศอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
428
เด็กชายณัฎฐพล  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงณัฎฐพิชา  นิธิอัษฎาพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
430
เด็กชายณัฎฐ์วัฒน์  เมืองแก่น
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขันทะสอน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เหล็กเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สุขใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  นันท์ชัย
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงณัฏฐ์วารี  เชื้อสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
436
เด็กชายณัฏฐ์  ปันสอน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงณัฏพัชร์  สุวรรณอำไพ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
438
เด็กชายณัฐกรณ์  สุวงกฎ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ยศมงคล
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงณัฐกานต์  ฉิมเวช
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
441
เด็กชายณัฐกิตต์  ทรายคำ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
442
เด็กชายณัฐกิตติ์  กาบคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
443
เด็กชายณัฐกิตติ์  เกียรติก่อพงศ์
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
444
เด็กชายณัฐชนน  คนสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
445
เด็กชายณัฐชนน  พันธวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
446
เด็กชายณัฐชนนท์  แสนแก้ว
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงณัฐชมน  จันทร์ลังกา
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
448
เด็กชายณัฐณัฏฐ์  เล็กชัยชาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงณัฐณิชา  รู้เกณฑ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ อาคารศรีเสริมกสิกร ชั้น 3 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
450
เด็กหญิงณัฐณิชา  สกุลกันต์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงณัฐณิชา  สืบเหล็ก
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุ่ยอุบล
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
453
เด็กชายณัฐดล  ปินตามี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงณัฐธีรา  จันทวงค์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
455
เด็กชายณัฐนนท์  เดือนเที่ยงรัมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
456
เด็กชายณัฐนนท์  ต๊ะดี
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
457
เด็กชายณัฐนนท์  ใบยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
458
เด็กชายณัฐนนท์  เฟือยคำ
ป.4
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
459
เด็กชายณัฐนนท์  สมภาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงณัฐนันท์  นุมัติ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
461
เด็กชายณัฐนันท์  วงค์หลอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
462
เด็กชายณัฐปคัลภ์จรัส  แสงพานิชย์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
463
เด็กชายณัฐพงษ์  เกียรติก่อพงศ์
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
464
เด็กชายณัฐพงษ์  เงินโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
465
เด็กชายณัฐพล  จับแสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
466
เด็กชายณัฐพัชร  ช่างเงิน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ฉลองโภคศิลชัย
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงณัฐภัต  ต๊ะดี
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
469
เด็กชายณัฐภัทธ  สิทธิสาร
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงณัฐภัสสร  เธียรศักดิ์กุล
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
471
เด็กชายณัฐภูมิ  อินยัญญะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
472
เด็กชายณัฐภูมิสิริ  พุกประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงณัฐริกา  สิทธิดำรงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงณัฐรินีย์  จีนไชยยศ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงณัฐวศา  ดีพรมกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
476
เด็กชายณัฐวัจน์  ญาณกรสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
477
เด็กชายณัฐวัตร  คำลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
478
เด็กชายณัฐเศรษฐ  ปราบริปู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงณิชกุล  กาศเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงณิชา  ของดีงาม
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงณิชาดา  ธนฤธทิ์กุลไกร
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงณิชาพัชร์  อินวาทย์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
483
เด็กชายณุพาวัฒน์  อัครทวีพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงด.ญ.รัศมิมาน  ตันตา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ อาคารศรีเสริมกสิกร ชั้น 4 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
485
เด็กชายดรุษกร  สวนสาร
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
486
เด็กชายดีณวัฐ  ทะนันชัย
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงดีรยา  ทะนันชัย
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
488
เด็กชายเดชบดินทร์  จิตรอารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
489
เด็กชายเดชาธร  สุริยะสาร
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงตวงพร  สุกคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
491
เด็กชายต่อตระกูล  สมภิพงษ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
492
เด็กชายตั้งปณิธาน  ต๊ะมา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
493
เด็กชายตุลทรัพย์  โจกงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
494
เด็กชายตุลานนท์  อิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
495
เด็กชายเตชินท์  ธรรมานุวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
496
เด็กชายถิรวิทย์  วงค์หาร
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
497
เด็กชายทรงพล  ศรีราษฏร์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
498
เด็กชายทัพพ์  มณีอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
499
เด็กชายทัศน์พล  ดำเนินผล
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงทิพอัปสร  หงส์เจริญ
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
501
เด็กชายทีปกร  วรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงเทวิกา  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
503
เด็กชายธนกร  ไชยรังษี
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
504
เด็กชายธนกร  ยะเสน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
505
เด็กชายธนกฤต  ชินพิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
506
เด็กชายธนกฤต  ถาตา
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
507
เด็กชายธนกฤต  วงศ์วชิรนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
508
เด็กชายธนดล  จันทรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
509
เด็กชายธนบดี  ศรีขันธ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงธนพร  คำศรี
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงธนภร  ธนานิมิตกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงธนภร  สิงห์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
513
เด็กชายธนภัทร  คำสุหล้า
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงธนวรรณ  ทะก๋า
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
515
เด็กชายธนวันต์  ยิ่งยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
516
เด็กชายธนวิชญ์  อินตัน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
517
เด็กชายธนัช  พงษ์รัตนานุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงธนัชชา  ละเลิง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงธนัชญา  ธิศรี
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ อาคารศรีเสริมกสิกร ชั้น 4 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
520
เด็กหญิงธนัชพร  จะเเวง
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
521
เด็กชายธนาธิป  วงศ์วิริยะศิล
ป.5
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
522
เด็กชายธนาวฺุฒ  ธินัน
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงธนิดา  พรหมศิริ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงธนิษฐา  เต็งไตรรัตน์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงธมนวรรณ  แม่นชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงธมนวรรณ  สถาอุ่น
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
527
เด็กชายธรรมสรณ์  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ก๋าแก้ว
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงธัชพรรณ  สนธิ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงธัญจิรา  กาวี
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงธัญชนก  ชื่นสุขประสงค์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงธัญชนก  นาคะพันธุ์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงธัญชนก  สุริยะมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงธัญชนก  อามาตย์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงธัญพิชชา  ดวงรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงธัญพิชชา  มีสา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงธัญรมย์  อุทธิยา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ธนะสินวิริยะกุล
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุภาจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงธันยพร  พิศจาร
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงธิดารัตน์  สันป่าเงิน
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
543
เด็กชายธิตินันท์  นันติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
544
เด็กชายธีธัสสิษ  ลีพิพิธท์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงธีร์จุฑา  พิมพงาน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
546
เด็กชายธีรพิชญ์  ไวลิม
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
547
เด็กชายธีรภัทร  คำร้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
548
เด็กชายธีรภัทร  มะโนขัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
549
เด็กชายธีรเมธ  นาคใหม่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
550
เด็กชายธีระ  เนตรวีระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
551
เด็กชายนนทชัย  ดอนป่าน
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
552
เด็กชายนนทวัฒน์  คำวงศ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
553
เด็กชายนพเก้า  โงนมะณี
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
554
เด็กชายนพเก้า  เพชรสุภา
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ อาคารศรีเสริมกสิกร ชั้น 4 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
555
เด็กชายนพวิทย์  บุญก้อน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงนภสร  ศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงนภัทร  อินตื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงนภัสกร  แก่นแก้วมณี
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงนภัสรร  เย็นใจมา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงนรินทร์สิริ  พลตรี
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงนริศรา  ตั๋นตุ้ย
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
562
เด็กชายนโรดม  ศรีทิพย์
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงนฤมล  รัตนอนันต์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงนลินนิภา  รุณใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงนวพร  นิลพันธุ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
566
เด็กชายนวพล  ซุยหาญ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
567
เด็กชายนวมินทร์  นวสุวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
568
เด็กชายนวิโยธิน  พื้นผัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  อุทุมพร
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
570
เด็กชายนัธทวัฒน์  ติณณพานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงนันทกานต์  คำปัน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงนันทพร  แก้วโก
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
573
เด็กชายนันทวัฒน์  กันตา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
574
เด็กชายนันทวัธ  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
575
เด็กชายนันทะยศ  คำแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงนันทัชพร  วงค์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
577
เด็กชายนันทิพัฒน์  ต้องใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงนารา  จึงวัฒนาสมสุข
ป.4
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงนารากร  ลาพร
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงนุตประวีณ์  สิทธิวะ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
581
เด็กชายเนติธร  คำเหลือง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
582
เด็กชายเนติธร  พัฒมาศ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
583
เด็กชายบรรณวิชญ์  ครุฑเงิน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
584
เด็กชายบวรกฤต  ป้องมาลี
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
585
เด็กชายบัญญวัต  วงค์ป้อ
ป.6
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
586
เด็กชายบุญธรรม  เจริญสิน
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงบุษกร  วิลัยลักษณ์
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงเบญญาทิพย์  ซางนา
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
589
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  พิมสาร
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ อาคารศรีเสริมกสิกร ชั้น 4 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
590
เด็กหญิงปณิสรา  ยะราช
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงปทิตตา  จันทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงปทิตตา  ศรีวิชัยอินทร์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงปนัสยา  สุนันตา
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงปพิชญา  คุณยศยิ่ง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงปพิชญา  ปานเกตุ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
596
เด็กชายปภาวิชญ์  สมสุข
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงปภาวี  ประเสริฐสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
598
เด็กชายปภินวิช  กาญจนจันทร์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงปรมพร  ภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงประกายดาว  ชินาวงค์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงปราณปรียา  คำภิระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงปริชญาภรณ์  พัดบางซื่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงปรีชญา  คำชาลี
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงปรีชญาน์  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงปรีญาณี  ไชยสาร
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงปรียาภัทร  ดีปะละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
607
เด็กชายปวเรศ  ภู่จุฬา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงปวิตรา  พุฒนา
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  พลแดง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
610
เด็กชายปัญญากร  มาใจทัศน์
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงปัญญาพร  พรมเมืองดี
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงปัญญาวีร์  แห่วตระกูลปัญญา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงปัณชญา  ปัญญาวงค์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
614
เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยกลางเมือง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงปาณิศา  จินดาคำ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงปาณิศา  ศรชัย
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงปาณิสรา  จันทร์ไพจิตต์
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงปาณิสรา  ณ น่าน
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงปานศิลป์  อุดอ้าย
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงปาริฉัตร  มูลศรี
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
621
เด็กชายปิยภูมิ  พ่วงเจริญ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงปิยะธิดา  จันตา
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
623
เด็กชายปิยังกูร  บัวเข็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงปิยาภัสร์  พันธู์แก้ว
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ อาคารศรีเสริมกสิกร ชั้น 4 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
625
เด็กชายปุญญพัฒน์  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงปุญญานันท์  นันติ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
627
เด็กชายปุณณัฐ  หาญสมุทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงปุณยวีร์  มีเดช
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงปุณยาพร  อยู่เย็น
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
630
เด็กชายปุณย์  ปั้นอุดม
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงเปมิกา  ป้องแก้ว
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงเปรมยุดา  วิชาเหล็ก
ป.4
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงเปรมิกา  พรหมสกุลปัญญา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงไปรยา  ใจอุ่น
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
635
เด็กชายพงศกร  แสนเกียง
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
636
เด็กชายพงษ์พชิรา  ปิยะโกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงพจชสิริ  ภิราญคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
638
เด็กชายพชรพล  สุขสด
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงพชิราพร  พลธนะ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงพนิดา  อดทน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงพนิตพิชา  ศรีเม้า
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงพรชนัน  ชุมนุมพร้อม
ป.4
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
643
เด็กชายพรเทพ  เติ้ลตระกูลทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงพรธีรา  อินไชย
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงพรนัชชา  เขียวจันทร์
ป.4
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงพรประพิมพ์  ปิมแก้ว
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงพรประภา  พอใจ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงพราวพสินี  อุทัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
649
เด็กชายพฤกษ์  สายปาระ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
650
เด็กชายพลกฤต  ศิริโภคินกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงพลอยขวัญ  คันธเนตร
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงพลอยชมพู  ธรรมยืนยง
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงพลอยลดา  วงเวท
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
654
เด็กชายพศวีร์  ผัดอิน
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงพอฤทัย  วิชัยยา
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ขันทะสีมา
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงพัชรกมล  สุขบรรจง
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงพัชรพรรณ  สีชำนิ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงพัชราพร  ปัญพุฒ
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงพัชราภรณ์  เหมืองหม้อ
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ อาคารศรีเสริมกสิกร ชั้น 4 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
661
เด็กหญิงพัฒน์รีกร  มหายศนันท์
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
662
เด็กชายพัทธนันท์  สุระ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงพัทธวรรณ  มูลละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
664
เด็กชายพัสกร  ธนะขว้าง
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงพาขวัญ  ฉัตรทอง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงพาขวัญ  ศรีอาค๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงพิจิตราภรณ์  เชียงโค้ง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงพิชชาภัทร์  คำผง
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงพิชชาภา  เมืองพรหม
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงพิชญดา  ดีสีใส
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงพิชญธิดา  ก้อนราช
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงพิชญ์พิชา  ชายครอง
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงพิชญาภา  จักร์ศิริ
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงพิชญาภา  เชี่ยวชาญ
ป.4
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงพิชญาภา  สวนนิถา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
676
เด็กชายพิชัยวัฒน์  สานนาค
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงพิชามญชุ์  กันเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
678
เด็กชายพิทวัส  ศรีวัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
679
เด็กชายพินพกานต์  กะรัตน์
ป.4
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
680
เด็กชายพิพิทธน  ตาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงพิมพกานต์  ประชาสิทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ชราพก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงพิมพ์พกาญน์  จินะไชย
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลูกจันทร์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  สิงสาร
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงพิมพิกา  ดอนน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงพิมพิชญา  พวงเข้ม
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
688
เด็กชายพีรพัฒน์  อูปแก้ว
ป.5
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงพีรยา  ทองคำมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
690
เด็กชายพีรวัชร  นิ่มพยา
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
691
เด็กชายพีรวัส  ธรรมวงศ์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
692
เด็กชายพีรวิชญ์  อินต๊ะวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
693
เด็กชายพีรวิทย์  สอนแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
694
เด็กชายพุฒิกร  คำนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงพุทธชาติ  สมบัติวงศ์
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงพุทธิดา  ใหม่จันทร์
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ อาคารขยันเรียน ชั้น 1 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
697
เด็กหญิงเพชรรัตน์  อินทะรังษี
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงแพตรี  ตั้งเสถียรพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงแพรวา  พาใจธรรม
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงภคนิจ  อุปจักร์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
701
เด็กชายภควัต  ศรีปาน
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
702
เด็กชายภฑิล  อัครดำรงเวช
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
703
เด็กชายภพทร  วงศ์เสรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงภรณ์ทินรดา  จันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงภรณีนิภา  จันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
706
เด็กชายภรภัทร  แว่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงภวิกา  ฤชุโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงภักค์สินี  ธิติพัฒน์ภูริกุล
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงภัคธีมา  สีเทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงภัควลัญช์  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงภัควิภา  มาตย์คำมี
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงภัททิยา  ภัทรวรากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
713
เด็กชายภัทรกร  เรืองรองกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงภัทรจารีย์  สวัสดีวงษา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
715
เด็กชายภัทรดนัย  ดีอุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงภัทรภร  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
717
เด็กชายภัทรภูมิ  เต็งไตรรัตน์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงภัทรมน  ดีอิ่นคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงภัทรวดี  อุทัยวัฒน์
ป.4
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงภัทราพร  สมมุติ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงภานุชนาถ  กิติยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
722
เด็กชายภานุสันต์  คำเฝ้า
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงภาวินี  สุทธเขต
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
724
เด็กชายภีมากร  หน่อน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
725
เด็กชายภูมินทร์  จึงวัฒนาสมสุข
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
726
เด็กชายภูมิรพี  ชื่นชม
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
727
เด็กชายภูมิรพี  เชียงลา
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
728
เด็กชายภูริณัฐ  ธิขาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
729
เด็กชายภูริณัฐ  สิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
730
เด็กชายภูรินทร์  สายสั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
731
เด็กชายภูรินท์  เมืองสระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
732
เด็กชายภูวดล  ทองเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ อาคารขยันเรียน ชั้น 1 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
733
เด็กชายภูวเดช  นันท์ไชย
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
734
เด็กชายภูหลวง  ภิราญคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงมณฑิตา  ปิยศทิพย์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงมณปรีญา  นัยติ๊บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงมนทกานต์  เทพกอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงมนัญชยา  สวนพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงมนัสชนก  แก้วอินแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงมนัสวีร์  รังษี
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงมัลลิกา  ไชยสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
742
เด็กชายมาโปรด  ใบยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงมิ่งกมล  วัยวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงมินญฎา  สิทธิกัน
ป.6
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงเมชญา  ปันทะมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงเมธาพร  จันเครื่อง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงเมธาวีภรณ์  จันทร์ขอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
748
เด็กชายยศกร  ก๋าคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
749
เด็กชายยศพัฒน์  แสงมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
750
เด็กชายรชต  อินต๊ะจักร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
751
เด็กชายรณกร  พรมเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงรดา  แซ่โฟ้ง
ป.4
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
753
เด็กชายรพีภัทร  ธุระยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงรวิสรา  สีชารู
ป.5
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงรสพร  สารรัตนะ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
756
เด็กชายระพีภัทร  อูปคำ
ป.6
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงรัชเกล้า  ไทยศิลป์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
758
เด็กชายรัชชานนท์  โมลา
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงรัญญารัตน์  ธีรัตน์สิริกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
760
เด็กชายรัฐนนท์  ใจจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
761
เด็กชายรัฐนันท์  เมธาชัยวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
762
เด็กชายรัฐศาสตร์  จันคำ
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงราชาวดี  วิสุทธิธาดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงรินทร์ลภัส  ศิรพงศ์วรกุล
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงรินรดา  สุรภาวาณิชย์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
766
เด็กชายรุ่งรดิศ  อิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงรุจีฉันท์  โรจน์ศิริภานุกูล
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงฤทัยกาล  ดวงงา
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ อาคารขยันเรียน ชั้น 1 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
769
เด็กหญิงลลิตสุดา  สุจดา
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงลลิตา  มณีขาว
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงลักษณารีย์  จันทร์คำเรือง
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
772
เด็กชายลิขสิทธิ์  โคตรทอง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงลิลฎา  นันไชย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงวชิรญา  วุฒิ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงวชิราภรณ์  เสนนันตา
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงวทัญญา  เหงาจุ๊
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงวนิชชา  ทั่งพัฒนพงษ์
ป.4
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงวนิดา  ปันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงวรกมล  พิยะ
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
780
เด็กชายวรกันต์  นันติยะ
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงวรงขนิษฐ์  เรืองจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงวรธิดา  อุดมทรัพย์ปัญญา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงวรพิชชา  เรือนโลวา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
784
เด็กชายวรเมธ  แก้วเนตร
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงวรรณดารัตน์  วรรณสกุลเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงวรรณิกา  ดีปินใจ
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
787
เด็กชายวรวรรธน์  มัคคพันธ์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
788
เด็กชายวรัญชิต  สีโน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงวรันธร  สุขใจ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงวรากร  ถาคำ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงวรางคณา  มังคละ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงวรางคณา  อนะมาน
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
793
เด็กชายวริศ  เจือวานิช
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงวริศรา  ธนะขว้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงวริษฐา  โนอินทร์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงวริษา  แป้นกลัด
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงวศิณาวรรณ  วิจันใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงวันวิสา  สิงห์โตทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
799
เด็กชายวัศวรรดิ์  คงศรีศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
800
เด็กชายวิชชากร  อุปจักร์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงวิชญาดา  มคงล
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงวิชญาพร  หิรัญวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
803
เด็กชายวิชญุตม์  บุญรัตน์
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงวิรมล  วงค์ศิริ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ อาคารขยันเรียน ชั้น 2 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
805
เด็กหญิงวิรากานต์  ล้อมออน
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงวิลาสินี  ทะนะด้วง
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงวิลาสินี  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงวีร์สุดา  บุตรดาสา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
809
เด็กชายวีอริศ  ธิติกุลเกษมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงศตพร  จันทน์เทศ
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงศตพร  สุทธิแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงศรัณย์พร  หนองช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่จ๋าว
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงศศิวิมล  หารกา
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
815
เด็กชายศักย์ศรณ์  พลายสาร
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
816
เด็กชายศักรนันทน์  มณีเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงศิโรรัตน์  สุภาจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงศิลาภรณ์  ผดุงภักดีกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
819
เด็กชายศุพัทธนันท์  เตชะเวชเจริญ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
820
เด็กชายศุภกร  พลจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
821
เด็กชายศุภกร  สุสมอน
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
822
เด็กชายศุภกิณ  สอนศริ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
823
เด็กชายศุภโชค  ตั้งเมธีกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
824
เด็กชายศุภณัฎฐ์  กันแก้ว
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงศุภธิดา  คำแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
826
เด็กชายศุภภวิชญ์  สายนาค
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
827
เด็กชายศุภรัช  พรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
828
เด็กชายศุภวิชญ์  นันทฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
829
เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์ธนะ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
830
เด็กชายศุภวิชญ์  สิทธิโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงศุภักษร  โคตมี
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงศุภิชญา  ฝายทะจักร์
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงสกุลกานต์  นุใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
834
เด็กชายสรวิชญ์  หยอมแหยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
835
เด็กชายสรันกร  สุยาโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงสโรชา  มีชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
837
เด็กชายสหกานต์  อุ่นกาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงสันต์หทัย  จีทิพย์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงสายไหม  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงสาริศา  ศรียงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ อาคารขยันเรียน ชั้น 2 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กชายสิรภพ  ปรุงเรือน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
842
เด็กชายสิรภพ  เฟยลุง
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
843
เด็กชายสิรภัทร  สุทธิแสน
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
844
เด็กชายสิรวิชญ์  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงสิริณดา  แก้วเนตร
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
846
เด็กชายสิริน  วงศ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงสิรินภา  คำเลิศ
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงสิรินยา  ใจอารีย์
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงสิรินิจ  เขื่อนคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงสิริพิพรรธน์  ซาวติ๊บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงสิริยากร  วังกานนท์
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงสุจิตราภา  สารอินทร์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงสุชญา  สงวนศักดิ์สันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
854
เด็กชายสุชาณัฐ  สกุลกันต์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงสุชิราภรณ์  ปิจดี
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงสุณัฏฐา  ชินายศ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงสุตาภัทร  ไชยพรม
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงสุทธิดา  สอนสมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
859
เด็กชายสุทธิรัตน์  อ่อนดี
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงสุธินันท์  สิมพลี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงสุธีรา  มะโนวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงสุประวีณ์  เกียรติพันธุ์
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงสุปรียา  ขัติยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงสุปรียา  มีสอน
ป.5
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงสุปรียาภรณ์  ปราณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงสุพรรษา  ลินะ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงสุพรรษา  อินต๊ะสุข
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงสุพิชชา  เทนุรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เรืองฉาย
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สอนสมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยเลิศ
ป.4
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงสุภนิดา  พุ่นวัง
ป.4
โรงเรียนริมฝั่งว้าวิทยา
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงสุภัคจิรา  ต๊ะแก้ว
ป.4
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงสุภัสตรา  ใจปิง
ป.4
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงสุภัสรา  ภิยะ
ป.6
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงสุภัสสรา  นุชอำพันธ์
ป.4
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร(เทศบาลบ้านพระเนตร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
น่าน เขต 1

ณ อาคารขยันเรียน ชั้น 2 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
877
เด็กชายสุรดิษ  สุขกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงสุวพัชญ์  ขัดขจร
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
879
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เขื่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงหทัยรัตน์  วิจารณ์
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงหฤทัย  ศรีไชยวาล
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงห้วยหมิ่ง  ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงอชิรญาณ์  มิละพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
884
เด็กชายอธิวัฒน์  ทาการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
885
เด็กชายอนันดา  นันต๊ะนา
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงอนันตญา  ศรีชาแอน
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงอภิชญา  จันทราอุกฤษฎ์
ป.5
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงอภิชญา  ทาไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงอภิชญา  นิติวรารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงอภิชญา  มงคลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงอภิชญา  ศรีลิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงอภิญญา  หมื่นโฮ้ง
ป.5
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
893
เด็กชายอภิรักษ์  กันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงอมรรัตน์  ปันทะลา
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงอรกัญญา  สุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงอรชพร  หงษ์สิบสอง
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงอรรถยา  ถายะ
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงอรวรินทร์  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงอรอมล  ตนะทิพย์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงอริสรา  อัชวากุล
ป.5
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงอริสา  พรมมา
ป.5
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงอักษราภัค  ธรรมคุณานนต์
ป.6
โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงอังคณา  กันจู
ป.5
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงอัจฉรีย์  ธนะมิตร
ป.6
โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงอัญชิสา  คำมี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงอาทิตยา  ดีพรมกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงอารยา  กันชนะ
ป.6
โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลบ้านภูมินทร์)
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงอิซาเบลล่า มาริสสา  สเตซี่
ป.6
โรงเรียนนิธิวิทย์
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงอุบลวรรณ  เอกตา
ป.4
โรงเรียนดรุณวิทยา(เทศบาลบ้านสวนตาล)
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงเอกหทัย  ญาณะนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงัปัณณธร  พลธนะ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงิปิยะพักตร์  วรรณภพ
ป.6
โรงเรียนราชานุบาล
วิทย์ประถม