ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ 1 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  นิมิตปัญญากุล
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  สกุลแก้ว
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลพัชร  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลวรรณ  โคกสีนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกรภัทร์  ทิพยทิฆัมพร
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกรุงสยาม  หมอกศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤตพิชญ์  อนุสุนัย
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤษฎิ์กลวัชร  เวทมาหะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤษณะ  ปานโต็ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤษนัย  ฮัจญีหมัดสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกษมา  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มณีนิยม
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัญญานันท์  ฉัตรเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกันต์ดนัย  ขวัญคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกันตพงศ์  อนุเปโฐ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัลยกร  กาญจนเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัลยรัตน์  โฉมอำไพ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัสตีนี  มะยูโซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัสมีรา  ยะโกะ
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกานต์กวี  สินธนูชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกานต์สินี  สาธิตอภิบาลวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงการ์ตีนา  สาเหาะ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกิตติกร  กมลจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกิตติพศ  อติวรรธนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกิตติศักดิ์  อ่องอุทุมพร
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกิติพรรดิ์  วงค์นคร
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกีรติ  นาวี
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกุลชญา  บิณฑาประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกุลนันท์  เวทมาหะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกูดาเนีย  กูจินามิง
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ 2 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
31
เด็กหญิงเกวลิน  บุญสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงเกวลิน  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงเกาซัร  วาฮะ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายไกรวิน  สำราญสุก
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงขวัญจิรา  มางัดสาเระ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงขวัญฤดี  รอดฤดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงเขมิกา  แก้วชู
ป.5
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงเขมิกา  ลือสิริมนัส
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายคาคาฟฟี่  มะนามิง
ป.5
โรงเรียนรังผึ้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายคามิน  อักษรสมาน
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายคุณานนต์  สุกสมัคร
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายคุณานนท์  นามวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายจงรัก  สร้อยธรรมา
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงจอมขวัญ  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจัฟณีย์  มามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงจัยดา  หะยีปะจู
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงจัสมิน  สาแล
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงจารุวรรณ  หมาทอง
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงจิดาภา  สีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายจิรฐากร  สวนจันทร์
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายจิรพัฒน์  รุ่งประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงจิรัชญา  มังคลาทัศน์
ป.4
โรงเรียนรังผึ้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงจิราพัชร์  พุมนวล
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงจิราภา  การีมี
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายจิราวิน  สมัยมงคล
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงจุฑามณี  ไข่รอด
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงจุฬารัตน์  ทักขิโน
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงเจ๊ะโซโซโน  ตาเหย็บ
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงชนากานต์  รัตนกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงชนิดา  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ 3 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
61
เด็กหญิงชนิดาภา  นุ่มประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงชนิตาภา  เวทมาหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายชยนันท์  หามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงชลธิชา  คงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงชลธิชา  หิ้นสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงชลวิไล  ตันตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงชวัลรัตน์  สว่างกิจวัฒนา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายชัชวินท์  รักษาทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงชัฟฟรีนา  เจ๊ะมามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายชัยธง  สอดจิตร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายชารีฟุดดีน  มะเกะ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงชาลิสา  บินเจ๊ะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายชิติพัทธ์  วงศ์ชัยศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายชินภัทร  โพธิสาราชจันทา
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงชิฟาอ์  อาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรหมจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงชุติมา  ปริธัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงชุติวรรณ  จันทรัตน์
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายซอฟรอน  สะอุ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงซอฟัต  สามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงซอฟ้า  ดาโอะ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงซอลีฮะห์  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงซัซนีย์  สะแลแม
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงซัซวานี  ตอหา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงซันซาบีลา  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงซัลซาฟีฬา  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงซัลมา  มาสาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงซัลมี  มานะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงซัลมีมี  สอมอนิอามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงซัลวาณี  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ 4 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
91
เด็กหญิงซัสณี  อารง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงซากียา  สมะแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายซาฟารัสคาน  โมฮัมเม็ดซาริน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงซาฟีกา  เจ๊ะเมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงซาฟีกา  มะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงซาฟีกา  สาราเส็ด
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายซาฟีร  ดือเลาะ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงซาฟีรา  มะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงซาฟีรา  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงซาฟีรา  อาแวเตะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงซาฟีร่า  บินลอแม
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงซาฟีร่า  สันโต๊ะเส็น
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงซามีมี  อาแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงซามีมี่  บินเจ๊ะอารง
ป.4
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงซารีนา  อารง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กหญิงซารีฮา  มะแซ
ป.4
โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายซาลาฮูเด็น  เจ๊ะโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงซาวานี  มะยายอ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงซาฮาดา  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงซีตีซูฮารา  บินเจ๊ะอารง
ป.4
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงซีตีไซนับ  ดีเละ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงซีตีนูรบะยะห์  ตอกอ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงซีรีนอัยซา  ตาเย๊ะ
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงซุลฟาร์  มะ
ป.5
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงซุวัยกานต์  ซงตายา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงซูธิชา  เจ๊ะมามาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงซูไรกา  วาฮะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงซูลฟาร์  แวและ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงซูลฟาร์  สามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงซูวัยบะห์  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ 5 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงซูฮาดา  บินรอเสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายซูฮิลมี  บินสะมะแอ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงโซฟียะห์  ปูรียา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงโซเฟีย  เจ๊ะรอเซะ
ป.6
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงโซเฟีย  เชิญชมพู
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงโซเฟีย  หะยีเจ๊ะอาแซ
ป.5
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายไซฟุดดีน  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงญันันทพร  นามอยู่
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงญัลวา  กิตติชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายญาณวุฒิ  นราวุฒิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายญาณาธิป  บุญทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงญานิสา  ลี่สกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงฐิตาภา  วิลาศคีรีพงศ์
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงฐิตารีย์  พรมโคตร
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายฐิตินันท์  สำเนียงล้ำ
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงฐิติภัทร  ไตรโอวาท
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายฐิติศักดิ์  ชุมเกื้อ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายณฐพงศ์  วุฒิศาสน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายณภัทร  พรมแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงณัชชา  เภาทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงณัชชา  หิ้นสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หวานแท้
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แซ่เอี้ยว
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  หงษ์น้อย
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงณัฐกานต์  เจะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายณัฐฐานันดร์  รัตนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญให้
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงณัฐณิชา  พ่วงแพ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายณัฐนนท์  บินอาแวกาแฉะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงณัฐภัทร  คชพันธ์
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ 6 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
151
เด็กชายณัฐภัทร  ลำพรหมสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงณัฐภัทร  ศาลาศรัย
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายณัฐรัฐ  เจ๊ะมามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายณาบิลล์  อาแซ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายณาบีล  ยุนุ๊
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงณิชนันทน์  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงดัสมีย์  มะเย็ง
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายดานิส  วุฒิศาสตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายดารุวิส  แวบาการ์
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงดาลาล์  หลังจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงดุรรอตุลนาซีฮีน  การียา
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงดุสิตา  จันทระ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายต่วนชารัฟ  กูบาฮา
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงต่วนนูรญาดา  นิอาแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงต่วนอลิชชา  กูบาฮา
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงตัซนิม  เจะอาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงตัสนิม  ฮามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงตัสนีม  มะสาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงตัสนีม  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงตัสนีม  สาโรจน์
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงตัสนีม  อูมา
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงตาซา  เจะแว
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงเตชิตา  ภู่จิณณวัตร
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายทรงพล  เส้งพา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงทักษิณา  หน่อสกุล
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงทิฆัมพร  เกษทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายทิวากร  มางัดสาเระ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายธนกร  เนตรสายสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายธนกฤต  ทิพรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายธนกันต์  พงศ์สถิตปิยะกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ 7 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
181
เด็กหญิงธนกาญจน์  สีแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายธนวัฒน์  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายธนวิชญ์  กุลณรงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายธนากร  เขียวหลี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายธนากร  พรหมศาสน์
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายธนิสร  ทองกราว
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงธรรมิศา  วงศ์วุฒิรัตน์กุล
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายธวัฒน์ชัย  บุญข่าย
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงธัญญรัตน์  อ่อนหนู
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ทองจีน
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เหียเกตุ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงธัศณีม  เจ๊ะเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายธาวิน  เกียรติตนานุสนธิ์
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงอุไร
ป.6
โรงเรียนรังผึ้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายธีธัช  พรมเเก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายธีรโชติ  พรหมสกุล
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายธีร์ธวัช  ร่วงราช
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายธีรวัฒน์  อิสมะแอ
ป.4
โรงเรียนรังผึ้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายธีระพงษ์  ถึงชาตรี
ป.4
โรงเรียนรังผึ้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงนฎาณ์  วาจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายนนทกฤต  พรหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงนปภา  แก้วเมฆ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายนพกร  เจราหวัง
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงนภัสนันท์  ตุกเตียน
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ไพพุฒ
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงนภัสสร  ขันธ์พิสุทธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงนภิสรา  จันทร์อุดร
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายนราศักดิ์  ประจักษ์วงศ์
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงนริศษา  นราฤทธิพันธ์
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายนฤชาติ  สุภามาลา
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ 8 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงนลิน  บิริคาน
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงนวนันท์  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงน้องธาร  เมฆม่วงเเก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายนอร์ริสอาดาม  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายนัซรี  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงนัฐฏภัทร  ชูโชติวัฒนากูล
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายนัทธวัฒน์  ตะฮอ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงนันทกานต์  มะนุง
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงนันทมน  แก้วชู
ป.4
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงนันทิยา  วงศ์วานโต๊ะขุน
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงนัสริน  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงนัสริน  อะลีละ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายนัสรี  ยายา
ป.4
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงนาซีฮา  มะแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงนาญีฮะห์  อมานีมาลิค
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายนาฎิร  นุกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงนาเดีย  สือแม
ป.6
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงนาเดียร์  บราเฮง
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงนาตาชา  ดือเร๊ะ
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงนาตาชา  มะนอ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงนาตาชา  อาแซ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงนาตาซา  สือแม
ป.4
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงนาธาช่า  อาแวกือจิ
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงนาบีลา  มีซา
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายนาอิฟ  มั่นศรัทธา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงนิเข็มมิกา  มูซอ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงนิชาภัทร  นุดดี
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงนิชาภา  นุดดี
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงนิซาฟีกา  สุหลง
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงนิซูไรดา  กาซอ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ 9 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กชายนิเซาฟี  อามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงนิเดีย  สะอุ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายนิปวริศร  นิโซะ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงนิรินธน์  ธนัตวรานุกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงนิสซัวนา  อูเซ็ง
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงนิสรีณ  มามะ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงนิสรีน  สมัยนิเยาว์กุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายนิอามาน  เจะเตะ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายนิอาลิฟ  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายนิอิรฮัม  ดิง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงนุร์ฟาติน  ยาสามิง
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงนุรฮุสนา  อาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงนูรกาซนิม  ลำเลียงพล
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงนูร์ซาฟา  ดอนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงนูรซาฟีกา  มะเสาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงนูรซาฟีรา  อายิ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงนูร์ซาฟีรา  เจ๊ะยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงนูร์ซาฮาดา  มิงยีนา
ป.4
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงนูรซาฮีรา  แวบากา
ป.5
โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงนูรเดียนา  ดาโอ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงนูรนัจวา  ดรอแม
ป.4
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงนูรนาญีฮะห์  สะแลแม
ป.6
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงนูรนาตาชา  ดือเลาะ
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงนูรนิสริน  ดอรอแม
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงนูรฟาซีรา  สามารอเมาะ
ป.5
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงนูรฟาซีลา  บูสางา
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงนูร์ฟาติน  อับดุลรอเซะ
ป.5
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงนูรฟิตรี  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงนูรฟิตเราะห์  เปาะสา
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงนูรมารือยัม  มีนา
ป.5
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ 10 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
271
เด็กหญิงนูรวาฮีดา  แบเลาะ
ป.5
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงนูรอักมัล  ฮาเล็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงนูรอัคมา  ปิตาราโซ
ป.4
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงนูรอัฟนัน  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงนูรอัยณีย์  ดือรอนิง
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงนูรอัลวาติฟ  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงนูร์อัสมี  มะแด
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงนูรอาซีกีน  สะอีด
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงนูรอาดีนี  เจ๊ะสนิ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงนูร์อาตีกะห์  บินมะเย็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงนูรอานิสฟาติน  สำสูเด็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงนูรอาลียา  มะเย็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงนูรอาลียา  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กหญิงนูรอิซซาน  ยาลาวัล
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงนูรอืน  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงนูรไอดา  มามุ
ป.6
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงนูรไอนา  นีมง
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงนูรไอนี  ยา
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงนูรฮาซีมะห์  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงนูรฮายาตี  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  ดาโอ๊ะ
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงนูร์ฮีดายู  เจ๊ะสู
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงนูรีดา  สาเมาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงนูรีดาเนีย  ไชยทวีวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงนูรุล  บินซูละ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงนูรุลอัยดา  บินมะสาและ
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงนูรุลอีดายะห์  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงนูรูลตัสนีม  รอแปอิง
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงนูรูลตัสนีม  หะยีเจ๊ะหลง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงนูรูลฟัยซาร์  นาแม
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ 11 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
301
เด็กหญิงนูรูลอัลญาซาฮีรา  มาหะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงนูรูลอาฟีลา  มือเราะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงนูรูลอีมาน  แวดาย๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงนูรูลอีมาน  อารง
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายนูรูวี  สาและ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงนูรูอัยซ๊ะ  ยาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงนูไรน่า  ไชยกิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงโนฟริตดาว  ยะโกะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงโนร์ซูไรดา  อาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงโนร์ดีณา  มะมิง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงโนรนาซีรา  สะแลแม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงโนร์ฟาซาห์  เจ๊ะอูมา
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงโนรมัยซาระห์  ดาโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงโนรอัคมา  เบ็ญการียา
ป.6
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายโนรอาซีรีน  ตงลอ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงโนร์อามีระ  มะและ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงโนร์อาริศา  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงโนร์อาริสา  บูงอตันหยง
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงโนรอาลียา  อารง
ป.4
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงโนร์อาลียา  มะสารี
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงโนร์ฮายาตี  เจ๊ะอารง
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายบัดรัน  มูกะ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงบัลกีส  เด็ง
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงบัลกีส  มาหามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงบาซีเราะห์  ยามาโด
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายบุญน้อม  จุลละศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงบุศรอ  บินอาลี
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงบุษราคัม  ดำคง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายบูรฮานุดดีน  มะยาแม
ป.4
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงเบ็ญจภรณ์  เซตเทพา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ 12 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
331
เด็กหญิงเบญจวรรณ  วิมุตเกษม
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงเบญญาภา  อินทรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายปฐมพร  แดงดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายปฐวี  บุญลึก
ป.4
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงปณิดา  ซังขาว
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายปรมะ  จันทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงปรยา  แก้วชู
ป.6
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายประวิณ  แก้วสุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายปริชญ์  รัตนคช
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายปริญญา  คงสอนหมาน
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงปวีณา  บุญยก
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงปัณฑิตา  บั้นบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงปัณฑิตา  สงวนจิตร
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงปาอีซะ  ยะปา
ป.6
โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงปิ่นรัตน์  แซ่ฉ่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงปิยะฉัตร  พึ่งวิรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายปิยะวัฒน์  พึ่งวิรวัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายปิยะวุฒิ  ปูซู
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายปูตราไอมานร์  ลาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงเปรมยุดา  ตั้งวีรชาตกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงเปรมิกา  คุณารูป
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายพงศธร  แซ่อ่อง
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายพงศภัค  เจริญสิริปัญญา
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายพรพล  จันสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงพรรณนารา  บุญประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงพรัชรา  ชื่นบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายพฤษวายุ  ทองไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงพลอยพรรษา  มาลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายพสธร  ศรีคำขวัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายพัชร  ยีหรีม
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ 13 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กหญิงพัชร์ณัฏฐ์  จุลกศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายพัชรพล  หวังดี
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายพัสกร  แดงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายพัสกร  สะแลแม
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงพาขวัญ  อุดมลาภเจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงพิชชาพร  แจ่มใส
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงพิชญธิดา  คดวิเชียร
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงพิชญ์สินี  แซ่ภู่
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงพิชญาภัค  บุตรดา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงพีรญา  แวหะมะ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายพีรพัฒน์  ชีวโสตสกุล
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายพีรภัทร์  อักษรวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงพุตรีเดียนา  ดาเลโบ๊ะ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บุญมาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงแพรนวล  สอาด
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายไพศาล  มะรอเซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายไพศาล  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงฟัซณีตา  เจ๊ะเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายฟัตฮานนุดดีน  ดือราแม
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงฟัรซา  หะยีสะรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงฟาชาร์  หะยีดือเระ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงฟาซีฮะห์  บือซา
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงฟาดีละห์  บุญรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงฟาตีณา  ดอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงฟาตีมะห์  อูมา
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงฟาตีมา  อาเก๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  การียา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ดอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  เพ็ชรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ 14 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
391
เด็กชายฟารดาน  มะดาแซ
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายฟารุก  บินหะยีอับดุลวาฮับ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายฟารุค  พลายด้วง
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายฟารูก  อาเเว
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงฟาลิชา  อิสาเฮาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายฟาอีมัน  เส็ง
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงฟิตเราะห์  อาแซ
ป.4
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงฟิรดาวร์  คุณชัย
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายฟีดาอี  ลือแมะ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายฟีรมาน  สามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายภักดี  สร้อยธรรมา
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงภัคทีมา  ปริธัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงภัทรพรรณ  จอมประชา
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงภัทรานิศฐ์  วัชรจิรโสภณ
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงภัทราภรณ์  โฉมอำไพ
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายภูฏาน  ชนะกาญจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายภูตะวัน  ขาวบริสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายภูเบศ  ศรีวีงแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายภูมินทร์  อินดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงภูริชญา  ลิ่มเครือ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายภูริณัฐ  หมวดคง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงมณีรัตนา  เจ๊ะปอ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงมะห์ฟูเซาะห์  สอเหาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงมัณฑณา  ปริยวาทิต
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงมาซวิน  วุฒิศาสตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงมาซีดา  บินสะมะเเอ
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงมาญามินทร์  อูเซ็ง
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายมาหามะซักรี  สะแม
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงมินตรา  สำเนียงล้ำ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงมีริญธรา  สาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ 15 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงมุสลีฮา  อูมาสะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายมูนีร  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายมูหัมมัดบิสมิล  ยายอ
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายมูฮัมหมัดไกโรล์  บากา
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายมูฮัมหมัดชามิล  อิสัน
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายมูฮัมหมัดซากีร  ลาเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายมูฮัมหมัดซาฟีอีน  มะเยาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายมูฮัมหมัดฟัยซา  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายมูฮัมหมัดฟารุค  สิทธิเส็ม
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายมูฮัมหมัดฟิรดาวส์  อารง
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายมูฮัมหมัดฟิรเดาส์  อารง
ป.6
โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายมูฮัมหมัดลุกมัน  เจ๊ะแว
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายมูฮัมหมัดลุตฟี  มูหะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายมูฮัมหมัดอัมรัน  บากา
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายมูฮำมัดฟิกรี  ยาการียา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายมูฮำหมัด  บินเจ๊ะอาอว
ป.5
โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายมูฮำหมัดซัฟรอน  มะแอ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายมูฮำหมัดซัฟวัน  หล๊ะติหม๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายมูฮำหมัดฟัยรูซ  หะยีอูมา
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายมูฮำหมัดไฟซูล  เเจมเช็ค
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายมูฮำหมัดรอมฎอน  มะมิง
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายมูฮำหมัดอัสมารู  อิสมาแอ
ป.6
โรงเรียนรังผึ้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายมูฮำหมัดฮิลมี  ลาเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงยัสมีดา  มะนาเซ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงยัสมีน  ปูโปะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงเยมินนีชา  ซีแน
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงโยษิตา  สัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายรชต  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายรณกฤต  โสภณรัตนโภคิน
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายรตน  อึ้งรักษ์
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ 16 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
451
เด็กหญิงรอดียา  สะแปอิง
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายรอมฏอน  เจ๊ะแว
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงรอยมีย์  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายระพีพงศ์  เพชรสังข์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงรัชนี  กิ่งสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายรัชพล  เวทโอสถ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงรัชมี  อาหลี
ป.4
โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงรัศมี  เงาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายราเก๊ะ  บินอามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ขุนสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  จิรภาพงพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายรุ่งเรือง  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงรุชดา  รอแปอิง
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงรุสนา  บินดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงรุสมานีรา  สะมาเเอ
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายโรนี่ไช  เพ็ชร์ลมุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงโรสญาดา  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงโรสมีนีย์  มาหะมะ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงโรสริน  หมีนหวัง
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงลภัลธนัน  พงษ์ทองเมือง
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงลักษิกา  รัตนกาญจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงลิสา  โคตะสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงลีวาอุลนัสรี  หะแว
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงไลลี  สาระสีนา
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายวชิญฤทธิ์  ละอองทอง
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายวชิรภาส  สดศรีประเวศ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายวชิรัชชานนท์  สุระกำแหง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงวธูสิริ  เจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงวรนารี  หวังวรลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงวรรณนิสา  แวโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ 17 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
481
เด็กหญิงวราภรณ์  ปุ่นอักษรชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายวรายุทธ  นราทรัพย์สิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายวรินธร  ฤทธิ์บรรเจิด
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายวริศ  สิงหเสม
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงวโรกาส  สวนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายวสิษฐ์พล  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายวันฉัตร  อินทร์ทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงวันซูมัยยะห์  แวดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงวันนูรฟาซีลา  แวยูหัน
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายวันมูฮัมหมัด  ดูมะมิง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายวันอิมรอน  เจะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงวิยะดา  สีโนรัตน์
ป.5
โรงเรียนรังผึ้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงวิลดานี  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงวิไลพร  ทองลอง
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงวีนัส  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงวีลาดานี  บินบือราเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงแวนาริสรา  แวบากา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงแวโนรมี  แวอูเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายแวมูฮัมหมัดอาลีฟ  มะแต
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายแวอามีน  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงแวอามีรา  มาหะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงศรีสุดา  พินิจชัน
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงศวิตา  ศิริไพรวัน
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงศศิวิมล  นุชภู่
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงศัซณีย์  มามะ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายศิกวัส  รักษาคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงศิรภัสสร  จุลกศิลป์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงศิริรัตน์  เจ๊ะหะ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายศิวพล  ปุญญาฤทธิกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายศีกร  ทองนพคุณ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ 18 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
511
เด็กหญิงศุภกานต์  พันธ์ยอด
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายศุภโชค  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายศุภณัฐ  ทัศนานุสรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงศุภรัตน์  ลอดิง
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายศุภฤทธิ์  มามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายเศรษฐวิชญ์  หมีเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายสมศักดิ์  โฉมอุภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายสมศักดิ์  พงศ์เดชา
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายสหชัย  คำโฮง
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงสาธิตา  ชะดูแท้
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงสาริกา  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงสารีฟะห์  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงสาวิกา  และหลับ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงสิริกร  บุตรมาตา
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายสิริกร  อิสสระ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงสิรินดา  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงสิริวิมล  แดงศรี
ป.4
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงสีตีนูรุลอีมาน  บินมะมิง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงสีตีมูรณี  ยีแวนูมา
ป.6
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงสีตีฮาวอ  อาแวสือแม
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายสุกฤษฎิ์  เพ็ชรมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงสุกัญญา  บินยะโกะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงสุกัญญา  หล่ำ
ป.6
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงสุคณทา  มิ่งสุข
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  โมรานอก
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายสุทธิพันธ์  ดรอนิง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายสุธี  พินิจชัน
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงสุธีมนต์  สวนศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงสุนิศา  โฉมอุไพ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ 19 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
541
เด็กหญิงสุปวีณ์  เชื้อจันอัด
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงสุพิชชา  ศิริวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงสุรพิชญ์  ธัญวงศ์
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงสุรัยญา  สาแมงอ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายสุไลมาน  ติปรี
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงสุวพิชญ์  ธัญวงศ์
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายสุวิจักขณ์  ทองเล็ก
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายสูไลมาน  ยะโกะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงโสรญา  มะยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงโสลดา  ลาเตะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายหมัดซัยฟูล  วามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายหัสฟานดี  สันติวรกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายหาญศึก  มังคลาทัศน์
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายอดิรุจ  มะยูนุ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายอนัส  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายอนีส  กูทา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายอนุชา  เขตชมภู
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายอนุภาพ  รอดด้วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงอภิรดี  วิรุณสาร
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงอมิตรา  หริ่งรอด
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงอมินดา   บัวหลวง
ป.5
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงอรทัย  ศรีสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงอลัมชาร์  เจีะโซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายอลัมมีน  สีเดะ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงอเลสซันดราอามันดา  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายอะหมัดฮัมบาลี  อาแว
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายอะห์หมัดบัดรู  มะสะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงอักษิพร  เพ็ชรภาน
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงอัซซะห์  หามิ
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายอัซรอน  สิดิ
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ 20 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
571
เด็กหญิงอัญชลิกา  ทิพย์สง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายอัฎดีน  บากา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายอัฎวาอ์  พงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงอันดา  มามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายอับดุลชาฟีย์  หมัดแสละ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายอับดุลมูริ  วาโด
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายอับดุลรอฮมาน  แลหะ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายอับดุลเลาะ  มะเยาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายอับดุลอามิน  หะยีอูมา
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายอับดุลฮากีม  มูฮำมัด
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงอัฟฟะห์  นารียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายอัฟฟาน  บินอูเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายอัมรินทร์  หมทอง
ป.4
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงอัมรีดา  แวเด็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงอัยฌะห์  ฆาซีคาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงอัยนุลมัรดียะห์  ดรามัน
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงอัยมี่  เพ็ชรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายอัลมูชัรราฟ  จานิ
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงอัลยา  กาจิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงอัลรัยญาณ  ยุโซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงอัลวาณีย์  สมาแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายอัลวาริศ  ขุนทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายอัลอามีน  เจ๊ะยอ
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงอัษฟาร์  ดาโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงอัสมะ  สือแม
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงอัสมาโนนี  เจ๊ะปอ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายอัสลัน  แวสะมะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายอัสวารี  กาเจ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงอัสสุวนี  แวเด็ง
ป.5
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงอากีฟะห์  แวนิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ 21 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กชายอาดัม  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงอาตีกะห์  ลาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงอาทิตยา  จิตสม
ป.5
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายอานัส  บินวานิ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายอานัส  บินเสะ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงอานิส  หะยีลาเด็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงอานิสโซเฟีย  ดอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงอาฟัฟร์  สือเเม
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงอาฟีกะห์  มะเกะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงอามานี  ยาโม
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงอามีรา  บินมือเย๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายอามีรู  มูซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายอาราฟัต  มะหะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงอาริษา  รอเสะ
ป.5
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงอารีนา  บือราเฮ็ม
ป.5
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงอารีรัตน์  ลือเดชวุฒิไกร
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายอาลีฟ  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายอาลีฮาดี  เจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงอาอีซะห์  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงอิมตีนาน  ดือรอแม
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายอิรฟาน  นาปี
ป.4
โรงเรียนวัดเกษตรธิการาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงอิสญาน  อนุศาสนบุตร
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายอิสริยะ  มะสารี
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงอีดายะห์  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายอีรฟาน  มะอูเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงอุซนา  เจ๊ะอุมา
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงอุลฟะห์  นิมะลี
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงอุษามณี  แวมูซอ
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายอุสรินทร์  มะมิง
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงอูมมีกาลโซม  ยะปา
ป.6
โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 2

ณ 22 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กหญิงอูลุลอัสมี  หะแว
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงเอริต้า  แก้วกับเพชร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงเอลิเซีย  ต่วนจอหลง
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงฮัซวานี  อับดุลลาห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงฮัพเซาะห์  อารง
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายฮัมดี  แวดาโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตอแล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงฮัยฟา  เจ๊ะโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายฮัลฮาฮัจน์  สะแหละ
ป.4
โรงเรียนบ้านภูเขาทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงฮานาเนีย  อับดุลเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายฮานิฟ  บินยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายฮานิสฮัยกัล  อูมา
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงฮานีฟา  ญียาญี
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงฮานีฟา  มามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายฮาฟีซี  เจ๊ะมิ๊
ป.6
โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงฮามีดะห์  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงฮาวา  ยะโก๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายฮูซัยฟะห์  จาราแว
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายฮูลัยมี  มะระนอ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ 23 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
649
เด็กหญิงกชกร  อาแวหะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงกชรัตน์  รัตนพิธาน
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงกรพินธุ์  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  พรหมสุด
ป.6
โรงเรียนรังผึ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงกฤติกานต์  ฮัจญีหมัดสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายกฤษฎาภ์นันทน์  อิ่วหวั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายกวินท์  ทรายทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายก้องภพ  บินโท
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายกอฎามีน  สำเร
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงกอนีตา  ตาเละ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงกัญญรัตน์  เสนา
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กชายกัยซาน  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงกัลย์ภัสสร์  วรวงศ์สกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงกัลยารัตน์  ขวัญชู
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงกามีเรีย  อมรรัตตกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายกิตติพิชญ์  คล้ายดวง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายกิตติภณ  แก้วแก่นเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายกิตติภูม  เฉิดพันธ์
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายกิตติศักดิ์  ไกรทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงเกวลินทร์  จันทร์มา
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงไกนัท  แวดือราแม
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงขนิษฐา  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายคมวิทย์  พิพัฒนวานิช
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายครองเขต  บุญครองเขต
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายครองบุญ  บุญครองเขต
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงคอยรียะห์  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงคอยรุนนินา  เจะอาม๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงคัสมีรา  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายคามิน  สาเม๊าะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงคิสตีน่า  ถมเล็ก
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ 24 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
679
เด็กชายจักริน  ชีวะวัฒนาสกุล
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงจารวี  เอกนรพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงจิรภิญญา  ลาภวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงจิรวดี  วงศ์นราสิน
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วสว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญวิจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายจีระศักดิ์  วงศ์ศิริทัศน์
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุวรรณโรจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงชญาณี  ปริธัญ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงชนิกานต์  นนธิ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงชนิดา  บัวแสน
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายชนิสร  ขุนศรีเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายชยุตพงศ์  ลาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงชัญญา  ธนกิจบุญญา
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายชารีฟ  เจ๊ะบาเฮง
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายชารีฟ  นิอุมา
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงชิดชนก  พันใจลือ
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงชุติกาญจน์  จิตรนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เวทมาหะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายชุติภัทร  แสงวงษา
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงโชติมา  ปลื้มสำราญ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายซอบีรีน  สะตอปา
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายซอลีฮีน  สะอิ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายซะรุลฟัฮมี  เจ๊ะอาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายซัซวาลย์  บินสะอิ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงซันวา  หมานโส๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายซัยยาฟ  ยอ
ป.6
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงซัรฟาอ์  อัลตอฮัรย์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงซัลซาบีลา  ปูรียา
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงซัลซาบีลา  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ 25 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
709
เด็กหญิงซัลวาตี  ดาเระ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงซัลวานี  มิสุแท
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายซัสวัน  อาหะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายซาซูวัลย์  มะนอ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงซานีตา  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนอิสลามบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงซาฟาวาตี  ยุโซะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงซาฟีกาห์  อารับซาห์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายซาฟีกีน  อูเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงซาฟียะห์  แวกาจิ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายซาฟีรีน  อาแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงซามีร่า  ยามา
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงซาราฟีนา  อุเซ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายซารีฟุดดีน  สามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายซาลาฮูดิน  มะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายซาเหดอหามัด  หะมะ
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงซาฮีรา  หะยีมามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงซาฮีรานาตาซา  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายซิกรีย์  กาแม
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงซิลมีย์  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนอิสลามบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงซีตีนูรไอเสาะ  ตาเหย็บ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงซีตีฟาดีละฮ์  อาแซ
ป.6
โรงเรียนอิสลามบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงซีตีมารียัม  อูมา
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงซีตีไอซะห์  มูนา
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายซุลฟิกรี  มามะ
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายซุลฟิตรี  มามะ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายซูเบร์  ราหู
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงซูรียานา  ดาโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงซูไรด๊ะ  รามันบากา
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงซูไฮลา  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงโซเนีย  อาเก๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ 26 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
739
เด็กหญิงโซเฟีย  บือซา
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงโซเฟีย  มะเซ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงโซเฟียนี  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงฌีรีน  หะยีอุสมัน
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงญาซีมีน  อาแวเตะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายฐปนวัฒน์  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงฐิตาภา  บุญสม
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงฐิติชญา  ณ รังษี
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายณตฤณ  พิศิษฐสกุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายณรัฐกรณ์  นราศิโรรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายณัฐชนน  ภานุพิทยานันท์
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงณัฐธิดา  ขาววงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายณัฐพงค์  มามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายณัฐพงศ์  พันธ์นัดธี
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายณัฐพล  ต่วนแมเร๊าะ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายณัฐพัฒน์  ชูโชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายณัฐภูมิ  เสโส
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงดานิช  เจ๊ะอาลี
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายดานิช  ไชยทวีวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายดานิช  เล็งฮะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กชายดาเนียล  มะยูมิง
ป.6
โรงเรียนรังผึ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงเดียนา  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงต่วนมานีเราะ  ตูแวลือโมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงต่วนอุลยาอ์  แวปา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงตัญติญา  ศรีสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงตัศณีมญ์  นาวี
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงตัสนีม  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายตาญือรี  สาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านตอแล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายตาฮารอมฎอน  บินบากา
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายเตาฟิต  ลาเตะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ 27 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
769
เด็กชายทวีศักดิ์  เศวตพาณิชย์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงทักษิณารัตน์  กุนเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายทัศน์พล  ปิยทัศสี
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายทีปวัฒน์  เซ่งเวียง
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายธนกร  ทองไกร
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายธนกฤต  จอมแพ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายธนพล  ทองฉิม
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กชายธนพัฒน์  เดิมหมวก
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายธนศักดิ์  บุญล้อม
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายธรณ์ธันย์  ปลอดอ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงธวัลรัตน์  จึงจรูญ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงธัญครัตน์  วงศ์อิสริยานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงธัญญรัตน์  พันธ์โภชน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงธัญญ่า  อับดุลฮาดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงธันย์สิตา  หารสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายธารนที  ณ ถลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงธิดารัตน์  จำปีพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายธิติวุฒิ  ใจเหล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายธีธัช  เพ็งเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายธีรเดช  ไทยยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายธีร์ธวัช  นรชาติพันธุ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายธีร์ธวัช  ป๋าพนัสสัก
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายธีรภัทร  ป๋าพนัสสัก
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายธีรภัทร์  หมวกสกุล
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายธีรยุทธ์  ไทยยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงนพรัตน์  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายนรภัทร  วงษ์คลัง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงนริสา  การียา
ป.5
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายนฤดินน์  กาลูแป
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายนษาอีย์  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ 28 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
799
เด็กหญิงนอร์ฟาดีฮัน  มูดอ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงนอรี  ดือรอนิง
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงนัจวา  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงนันท์พิชชา  จันทร์บูรณ์
ป.4
โรงเรียนรังผึ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงนัสริน  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงนัสริน  อาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงนัสรินทร์  มะเย็ง
ป.6
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายนัสรูดีน  มะแซ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงนัสวาณีย์  กาเซะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงนาซาฟาร์  ตาเละ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงนาซีบะห์  ดีนเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงนาซีฟะห์  เจะอาแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงนาซีฟา  ดือรอแม
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงนาซูฮา  มามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงนาญะห์นาบีลา  ดือเระ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายนาญาซี  หนูเบ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงนาตาชา  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงนาตาซา  ดอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงนาตาซา  ฮะ
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงนาตาเซีย  ตาเยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงนาบีลา  มะแซ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายนาวฟัล  แวดแเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงนาอีล๊ะ  มะแซ
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงนิซะวาณีย์  นิมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงนิซาฟีนะห์  รือสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงนิซูไฮนา  เสมอภพ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายนิโซเฟียน  นิแว
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงนิฌานันท์  บัวสว่าง
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายนิธิศ  คงแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายนินัสวัณ  นิมะ
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ 29 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
829
เด็กหญิงนินาตาซา  นิแม
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงนินูรฮีดายะห์  นิปา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงนินูรูไอนา  เจ๊ะยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนอิสลามบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงนิฟัลรา  เฮ็งปิยา
ป.4
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายนิมูฮำหมัด  สาและ
ป.5
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงนิรดา  นิยา
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายนิรีดูวัน  สามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงนิศรินทร์  อรุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงนิศรีณ  เจ๊ะเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงนิสริน  ดือรอแม
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายนิอัซกัมร์  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนอิสลามบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายนิอัสมีดี  ขุนเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายนิอิกรอม  เงาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายนิฮาฟีซุดดีน  นิมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงนุชดาเนีย  ดาโตะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงนุรอัยฌะน์  วงศ์วานโต๊ะขุน
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงนูรซัลซาบีล  เจ๊ะอารง
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงนูรซาฟีกา  มามะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงนูร์ซาฟีนา  และเหย็บ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงนูร์ซาวานี  ดาโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงนูรซาฮีรา  อาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงนูรซีลาวาตี  สาและแว
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงนูรซีฮัน  อาซิบ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงนูร์ดีนีย์  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงนูรเดียนา  อาแวเงาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงนูรนาซอฟะห์  บินอาแด
ป.6
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงนูรไบตี  มะดาโอ๊ะ
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงนูรฟัรฮานา  มะเอ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงนูรฟัสลินดา  อุทธิ์ศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงนูรฟาเดีย  ลีกี
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ 30 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
859
เด็กหญิงนูรฟาเดีย  สาเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงนูร์ฟาเดีย  ยาลี
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงนูรฟาติน  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงนูรฟาติน  โรหิตารชุน
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงนูรฟาตีฮะห์  รือสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงนูรฟาเต็น  สะมะแอ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงนูรฟารีดา  มะดิง
ป.5
โรงเรียนอิสลามบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงนูรมัยซารา  อารง
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงนูรมัยซาร่า  อาบะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงนูรมา  เลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงนูร์ริศา  เบญยาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงนูรอัซมีนา  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงนูรอัยนา  ญาติมณี
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงนูรอาซีกีน  เจ๊ะมามะนอ
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงนูรอาซีกีน  สะแปอิง
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กหญิงนูรอาซีซะห์  ตอเฮ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงนูรอาซียัน  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงนูรอาดีลา  บอสู
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงนูรอาตีก๊ะ  มิเจ๊ะนา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงนูรอามาณีย์  ดิง
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงนูรอามีซะฮ์  มามุ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงนูรอาเลียดา  สามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงนูรอีดายู  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงนูรอีเรียนา  เจ๊ะโก๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงนูรไอซา  หามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงนูรไอนี  รือเสนาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงนูรฮัยฟา  บินวาเด๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงนูรฮัยฟาร์  ยะปา
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงนูรฮาฟีซ๊ะ  อับดุลมานะ
ป.6
โรงเรียนอิสลามบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงนูรฮีดายัต  ดะแซ
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ 31 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
889
เด็กหญิงนูรีสา  สาเมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายนูรุดดิน  อูมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงนูรุลอัฟนาน  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงนูรุลอิลวาตี  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงนูรุลฮีดายะห์  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงนูรุลฮูดา  เจ๊ะปอ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงนูรุลฮูดา  บินอาลี
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงนูรูลณายีฮา  มูซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงนูรูลฟีดาอี  หะมะ
ป.5
โรงเรียนอิสลามบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงนูรูลอัยร์  ยาลี
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงนูรูลอิฮซาน  เจ๊ะอีซอ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงนูรูลฮายัต  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนอิสลามบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงนูรูไอนี  ดือรอนิง
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงโนรซาฟีกา  สือมาแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงโนร์ซาฟีการ์  สามานุง
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงโนร์ซาฮีรา  การียา
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงโนร์ซูไลลา  อาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงโนร์ตัสนีม  รมลี
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงโนร์นาดา  สาแล๊ะ
ป.4
โรงเรียนรังผึ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงโนร์นาตาชา  อาแว
ป.5
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงโนร์บัลกิส  สากานุง
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงโนรฟาติน  รือสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงโนรมา  มณีหิยา
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงโนร์อัสวาตี  เจ๊ะดาโอะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงโนรอาซีกีน  มะยูนุ
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงโนรฮีดายะห์  ยะโก๊ะ
ป.6
โรงเรียนอิสลามบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงโนอีดายู  เงาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายบาซีร์  เจ๊ะเเว
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงบิซมีลา  สือนิ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายบิซรี  ยอ
ป.4
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ 32 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
919
เด็กหญิงบุญยานุช  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงโบนัส  สุขอุดม
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงปณวรรณ  เขตขุนทด
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายปณิธิ  ปรีชาวุฒิเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงปทิตตา  แก้วช่วย
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายปภังกร  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงปภาวดี  สุริยโมลี
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายปรมัตถ์  ปรีชาวุฒิเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายปวริศ  จุ้ยทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงปวันรัตน์  หน่วงเหนี่ยว
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายปัณณวัฒน์  อ่องสกุล
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายปัณณวิชญ์  ชูทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงปาณิตา  โลหะปณิธาน
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงปุญญฺิสา  สัตยาภิรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงพรชนก  ศิริไพรวัน
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงพรธีรา  ศรีสดใสสกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายพลภัทร  พัฒน์ธนกิจ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายพลภูมิ  ชูรูป
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงพลอยจรัส  ปานกำเนิด
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายพษวีร์  เผ่าชู
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายพัชรพฤกษ์  วงค์นคร
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงพาขวัญ  เดิมแก้ว
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงพิรญาณ์  บั้นบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงพิลดา  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายพิศุทธิ์  ดารามานะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายพีรพัฒน์  ราชเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงพุฒธิดา  อัญสุรีย์
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายไพศาล  ยายอ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายฟรุกอน  ยะโกะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายฟรุกอน  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ 33 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
949
เด็กชายฟัตฮุร์เราะห์มาน  อาบูเด็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงฟัรฮานี  แวอารง
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายฟัฮมี  สือแม
ป.4
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายฟาฎิล  อูเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงฟาติน  มะแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงฟาตีฮะ  บินลาเต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงฟาตีฮะห์  อาแว
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงฟาตีฮะ๊  ดอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงฟานิสรีน  เกตุผิน
ป.5
โรงเรียนอิสลามบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายฟาร์มกีมิง  มะนอ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายฟาร์ฮัน  สือแม
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กชายฟารฮานคาน  โมฮัมเม็ดซาริน
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กชายฟาริส  อาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงฟารีด้า  สุขสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายฟารุท  ปูเตะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายฟารุสดิน  ซาและ
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายฟาอิส  หะรอแม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายฟาฮัด  อาวารุลหัก
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายฟิตรี  มฮำมัดรอยาลี
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กชายฟิตรี  มะสาแม
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงฟิตเราะห์  มามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงฟิตเราะห์  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายภัคพล  พันธ์ประดับ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงภัครจิรา  ตราโชว์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงภัควดี  จันทรจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงภัททิยา  อารุมาณี
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายโภคิน  บุรีรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายมงคล  นิลบรรพต
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงมัยซาราห์  อูเซ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ 34 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
979
เด็กหญิงมัรยัม  และซัน
ป.6
โรงเรียนอิสลามบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงมัสซาระห์  บินบากา
ป.4
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายมัหยุดดีน  ตีมะซา
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงมาดีย๊ะ  มามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงมารีนี  มะแอ
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงมาเรียญาณา  สยามมุกดา
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายมาหะมะฟุรกรณ์  จุวัยดี
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงมีนา  แมเราะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงมีมีนูรุลอานิส  การี
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายมุคลิศ  มาหะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายมุฆลิซ  มะปีเยาะ
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายมุสตาฮา  อาบู
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายมุฮัมมัดมะฮดี  อักบัส
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายมูฮัมมัดฟิรดาวฟ์  ยีแวนูมา
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายมูฮัมมัดรีดูวัน  บินนุห์
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟวาน  มะ
ป.6
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟัร  อุสมาน
ป.6
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายมูฮัมหมัดซอลีฮีน  อาแด
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายมูฮัมหมัดซัยฟูล  ดีสะเอะ
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายมูฮัมหมัดซาวาล  วาแฉะ
ป.5
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายมูฮัมหมัดซูกิฟลี  ลาเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายมูฮัมหมัดแดนี  ดาโอ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายมูฮัมหมัดฟาริศ  ยายิ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายมูฮัมหมัดอัลฮัม  เจ๊ะดือราแม
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟิต  ดือเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายมูฮัมหมัดอามีน  ตาเอ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟ  เรียบร้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟีน  เกตุสัตบรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายมูฮำมัดอัมริน  อามิ
ป.5
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายมูฮำหมัดคอยรุล  ยะโก๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ 35 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1009
เด็กชายมูฮำหมัดคัซราฟีร์  มะระฮาแม
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กชายมูฮำหมัดชะห์บาน  บินเจะอาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กชายมูฮำหมัดชาลีฟ  ตาเล๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กชายมูฮำหมัดโซเฟียน  สะแลแม
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กชายมูฮำหมัดฟริดาวส์  ยะปา
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายมูฮำหมัดฟิรดาวส์  อาแว
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายมูฮำหมัดฟิรมัน  นาวี
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กชายมูฮำหมัดลุฟฟี่  เจะเละ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายมูฮำหมัดสุกรี  วาเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายมูฮำหมัดอัซโรล  มะสาอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กชายมูฮำหมัดอัสรัน  แวสาเมาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กชายมูฮำหมัดอิคลาส  แวโซะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายมูฮำหมัดอิซวัน  มะนอ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงมูฮิบบะห์  เจะสะนิ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กหญิงเมลิสา  อาแวและ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กชายยศกร  จันทรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายยศวร  แซ่ว่อง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กชายยศวร  สาธิตอภิบาลวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงยัสมีน  บินสาและ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กหญิงยามีละ  กะสูเมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงยูวารา  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงรอบียะห์  บินยา
ป.6
โรงเรียนอิสลามบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงรอฮายู  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายรัชชานนท์  พรหมวิง
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายรัชพล  วาระโว
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงราณี  เจ๊ะหมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงราโมนา  และหลับ
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายราหมัด  บินเจ๊ะแว
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กชายริดวาน  อุเซ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงรินรดาวัณย์  แวอาแซ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ 36 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1039
เด็กหญิงริฟฮานาน  บูละ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงรูวัยดา  ปีเยาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงเรืองรดา  เจ๊ะแฮ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายฤชวี  โส๊ะสมาคม
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงลาวัณย์ศิริ  พลภมรเสนวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงลิดเดีย  มาหามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กชายลุกมาน  มะเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กชายลุกมาน  อูเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงวณิดา  บินรอนิง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงวณิศรา  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงวรรณากานต์  อรรถกรวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงวรรษมล  มาเล็ก
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงวรินทร  แววกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงวริศรา  ไพจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายวันชัย  เจ๊ะแม
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายวันเตาฟิก  ซา
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงวันนูรฟาตีฮะห์  แวเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายวันฟิรเดา  แวเต๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายวันมูฮัมหมัดฟิตรี  ฮวดศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายวันอัฟฟาน  แวอาแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงวัลอาเลีย  สะแลแม
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงวิรดาณี  มาหะมะ
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กชายวีรภัทร  คงทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กชายแวซัรฟิน  ปราบสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงแวซาฟีนา  หามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงแวซิดตี้ซาฮีดา  สะมะแอ
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงแวซูซานา  แวดอยี
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงแวซูฮัยนี  วาเย็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายแวเฟาซัน  แวรอนิง
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายแวมูฮัมหมัดตีรมีซี  แวอูเซ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ 37 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1069
เด็กหญิงแวอาซูรา  แวดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงแวอามีเราะห์  วาเย็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงแวอารีซา  มะแต
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายแวอาลีฟซาฟีอีน  แวนาแว
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงแวอาอัยซะห์  แวบากา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายแวอีรฟาน  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงศรัณย์พร  คงเพชรแก้ว
ป.5
โรงเรียนรังผึ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงศรันภัทร  แปงสาย
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงศรุตา  วงศ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนรังผึ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กชายศรุติ  ยูรประดับ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงศันสินีย์  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กชายศิรชัช  ไกรคุ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายศิรสิทธิ์  หนูทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายศิวกร  มณีเชวง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายศิวกร  อติวรรธนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กชายศิวโรจน์  ชูจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายศุทธวีร์  แก้วเหลียม
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายศุภชัย  เขียวหลี
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงศุภสุตา  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายสรวิศ  พึ่งศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงสราศิณี  ยาเร๊าะสาลี
ป.6
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงสาธิดา  สาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงสาวิกา  วาลี
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงสาวิตรี  กลัดสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายสิรวิชญ์  เจ๊ะบือราเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายสิรวิชญ์  ทองเล็ก
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายสิรวิชญ์  บุตรมาตา
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงสิรา  คงชนม์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงสิริกร  ใจพินิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายสิริเชษฐ์  สิทธิบริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ 38 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1099
เด็กหญิงสีตีอัยซะห์  ยาฮายา
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงสีตีอาแอเสาะห์  กะโสะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  กุฏิภักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กชายสุธิมนต์  พรหมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงสุพิชชา  สกุลแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงสุภัสรา  แซ่เอี้ยว
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงสุภัสสรา  เจริญศิริวรวุฒิ
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายสุรเชษฐ์  บินมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กชายสุรพัฒน์  ดำรงกิจขจร
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงสุไรยา  มัยเละ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กชายสุวิชชา  กาเด็น
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายหะกีม  ฮาเล็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงหัทยา  ดีพาส
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายอณุรุต  คิ้วแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายอดัม  โครมัส
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กชายอดินันท์  ชูรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายอดิล  อารง
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายอติกันต์  ทองคณารักษ์
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงอนัญญา  ปราณีจิต
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายอนันดา  บราเฮง
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายอนันต์  สาเล็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กชายอนัสฟีดาอีย์  อาเดะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายอนาวิล  ดือเร๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กชายอนิรุจน์  เจ๊ะสาและ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงอนุรดี  เลาะเมาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายอนุวัช  รัตนบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กชายอนุวัฒน์  คล้ายดวง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กชายอนุวัตน์  เจ๊ะโก๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงอภัสรา  ฮามิ
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กชายอภิชาติ  เจ๊ะแว
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ 39 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 39
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1129
เด็กชายอภิชาติ  บือซา
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงอภิญญา  ฮามิ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงอภิณีย์  มะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายอภินันท์  พรหมมานพ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายอภิรมย์  พรหมมานพ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กชายอภิราม  อาหมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงอมาเรีย  แมละมัย
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงอรณิชา  จันทร์โท
ป.6
โรงเรียนรังผึ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายอรรถพันธ์  วาโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กชายอรรถวุฒิ  ภู่เมือง
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงอริสรา  ธรรมภาคิน
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงอริสา  ทองย้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงอรีสา  อีซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายอรุณ  ผลสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงอรุณี  นิยมราษฎร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงอลิชา  อับดุลรอมาน
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงอลิซซ่า  สุขสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงอลีมะห์  แวกาแดร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงอลียา  ดาเระ
ป.5
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กชายอวิรัตน์  เปลี่ยนแก้ว
ป.4
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายอะห์หมัด  ดือรอแม
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายอัครชัย  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กชายอัครัม  มะเซ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายอัจฉริยะ  สุวรรณเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กหญิงอัซวานี  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายอัซฮา  อารงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กชายอัซฮารี  มาหะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายอัดดีน  อารง
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กชายอัดนันท์  อูเซ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงอันนาตูเลีย  บินสมาแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ 40 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 40
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1159
เด็กชายอันวา  สะตอปา
ป.6
โรงเรียนบ้านตอแล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กชายอันวาร์  ปรามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายอับดุรเราะฮ์มาน  มามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กชายอับดุลการีม  เง๊าะ
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กชายอับดุลการีม  สะแลแม
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กชายอับดุลรอฟา  อาแซ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กชายอับดุลเลาะ  ดาโอะ
ป.5
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กชายอับดุลวาฟีย์  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กชายอัฟฎอล  ดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กชายอัฟนาน  อูเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กชายอัฟฟาน  ดือรอนิง
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายอัฟฟาน  สนิทสำนาน
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กชายอัฟฟาน  อูเซ็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายอัมมารร์  บูดิง
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กชายอัมรัน  สาเล็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงอัยนายัสมินทร์  มะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงอัยนูรกอลบี  รอยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กชายอัยมันฮากัม  อาบ๊ะ
ป.6
โรงเรียนอิสลามบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กชายอัยมาน  ดรอฮะ
ป.6
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงอัยมี่ดาเมีย  ซำซูเด็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กชายอัยมีน  ดรอฮะ
ป.4
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงอัยมี่  แวสุหลง
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงอัยมี่  สะแปอิง
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กหญิงอัรฟาห์  เจ็ะดะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กชายอัรฮัม  วาหะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายอัลบาลาวี  เจ๊ะเเว
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กชายอัลบูคอรี  นิแว
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงอัลฟาน  ยาสะ
ป.4
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กชายอัลฟาน  สาและ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงอัลฟาร์เดีย  อับดุลเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ 41 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 41
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1189
เด็กชายอัลฟารูค  อับดุลคอนา
ป.6
โรงเรียนอิสลามบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงอัลวานี  เจ๊ะแว
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงอัลวานีย์  เจ๊ะเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงอัลวานีย์  ดาโอะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กชายอัลวี  เร๊าะแลบา
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงอัลอามาลีน  บินสมาแอ
ป.4
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กชายอัลอิหซาน  มะดือเระ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กชายอัษฎายุทธ์  อูมาสะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กชายอัสฟัร  เจ๊ะอารงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงอัสฟาร์  อัรมายีด
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กชายอัสรัตน์  เจ๊ะแว
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กชายอัสรูวัน  สาและ
ป.6
โรงเรียนอิสลามบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงอัสลินดา  สะอะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงอัสวาณี  ราเซะ
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงอัสวานี  ดือลอฮิง
ป.5
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กหญิงอัสวานี  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายอาซาดุลลอฮ์  มะดาโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กชายอาฏีฟ  มะแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงอาดาวียะห์  อารอมะ
ป.5
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กชายอาดิล  สมัยวิทยาวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กชายอาดีน  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กชายอาดีฟานต์  มะฮำหมัด
ป.5
โรงเรียนรังผึ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กชายอานัส  เจ๊ะแต
ป.6
โรงเรียนอิสลามบำรุง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กชายอานัส  มะนอ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายอานิส  วาเด็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงอานิสศริน  มิงมาแล
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงอานีรา  เจ๊ะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงอานีส  สือแม
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กชายอาฟารีส  กาเดร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงอามาณี  วาโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ 42 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 42
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1219
เด็กหญิงอามานี  มะยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายอามิน  มหินทราภรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงอามีณี  วานา
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กชายอามีน  สันตินราพงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงอามีนะห์  สะอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กชายอามีร  ยะโกะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กชายอามีรุลอีมาน  มะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กชายอามีรูล  จะแนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงอามีลีน  มะเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กชายอามือรัน  อาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงอายน์ช่าอันนูร์  สาแม
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กชายอาร์ฟัน  แมทาลง
ป.6
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงอาร์มานี  แมเร๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงอารยา  จันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กชายอารอฟัต  มะเกะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายอาซาฮัม  รอเซะ
ป.4
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงอาริสา  เจ๊ะดอเลาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงอารีซา  มะดือเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงอารีฟา  วัฒนเสรีกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงอารียา  พหลยุทธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงอาเรียณา  แวมูซอ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กชายอาลิฟ  ดาโอะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กชายอาลิฟ  มะหะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กชายอาลิส  มะมิง
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กชายอาลีฟ  มูฮัมหมัดคาลิล
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กชายอาลีฟ  อูเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกตา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงอาลีฟะห์  มามะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กชายอาวาฏีฟ  เจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงอาวาตีฟ  ยาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายอาวุฒิ  บุญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ 43 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 43
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1249
เด็กหญิงอาอีซะห์  เพ็ชรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายอิกรอม  อูมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กชายอิควาน  ดอลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายอิซซุดดีน  ตาเยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กชายอิทธิพล  ไชยโครต
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กชายอิบตีซาม  เจ๊ะโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงอิมตีร์นาล  วาเตะ
ป.5
โรงเรียนรังผึ้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กชายอิมรอน  ดาโอ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กชายอิมรอน  สาเม๊าะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กชายอิรฟัน  บินดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนบ้านตอแล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กชายอิรฟาน  สาแหล๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กชายอิลฮัม  พัฒนดิเรกรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล3(วิมุกตายนวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กชายอิสกันดัร  บินรอเสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านซรายอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กชายอิสกันดา  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนบ้านมูโนะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กชายอิฮลาล  หะยีเซะ
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กชายอีรฟาน  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กชายอูมัร  โครมัส
ป.6
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงอูมีไอดา  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงอูมุมฮีดายะห์  ดือรอแม
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กชายเอกวุฒิ  มะยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงเอมีเรีย  เจ๊ะเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงเอลิซ่า  อับดุลกามาน
ป.5
โรงเรียนเกษมทรัพย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงไอซะห์  สมะแอ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงฮันนาน  สาเมาะ
ป.4
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กชายฮากิม  อาหะมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กชายฮากีมี  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงฮากุลยากีน  ดือเลาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงฮาตีก๊ะ  กาเซ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กหญิงฮานีฟะห์  ดือเร๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กชายฮาฟาน  ยูนุ๊
ป.6
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 2

ณ 44 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 44
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1279
เด็กชายฮามีรีน  มูนา
ป.5
โรงเรียนบ้านยะหอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กหญิงฮามีเร๊าะ  อูมา
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กชายฮารอฟัต  อาแซ
ป.6
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กชายฮาริส  หามะ
ป.4
โรงเรียนบ้านตอแล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กชายฮารีส  ยะปาร์
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กหญิงฮิกมะฮ  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กชายฮิลมีดียาอีย์  อาเดะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงฮุซณา  มั่นศรัทธา
ป.4
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กหญิงฮุสนียะห์  สะแปอิง
ป.5
โรงเรียนบ้านแว้ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กชายฮูซัยฟี  มะยิ
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวคลอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 2

ณ 45 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านทรายทอง
ห้องสอบที่
 45
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1289
เด็กชายกฤตเมธ  กสิวงค์
ม.2
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กชายกฤตยชญ์  อำนวยโชติสกุล
ม.2
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กชายกฤษฎา  กรอบเพชร
ม.1
โรงเรียนบุณยลาภนฤมิต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กหญิงกัลยานี  อาแวกอแต
ม.1
โรงเรียนบ้านบูเกะตา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กหญิงกัสมีรา  เสะ
ม.1
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กหญิงกูฆีรออะห์  ต่วนกูจิ
ม.2
โรงเรียนดารุลฟุรกอน
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1295
เด็กชายกูฟาริด  สะมารอเม๊าะ