ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 112 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกมลภพ  จิตต์สมัคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรกนก  ศรีเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรรณิการ์  หวังสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรรษมา  แวหะมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
5
เด็กชายกรวิชญ์  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤฏิ์  อาจอนงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตนัย  พงษ์ไพฑูรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกฤตพร  พงษ์พานิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤตพล  รัตนบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤษฏ์  หวังกาญจน์
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
11
เด็กชายก้องภพ  เพ็ชรนุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชมภูทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศาสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
14
เด็กชายกันตพงศ์  สุขใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
15
เด็กชายกันตพงศ์  สุวรรณรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกันธิวัล  เจ๊ะฮะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัยลาณีย์  สาแม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
18
เด็กชายกาดัตฟีร์  เซ็งกะชรี
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
19
เด็กชายกิตติพศ  พันธนิยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
20
เด็กชายกิตติพัฒน์  ธรรมกุศลาภรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
21
เด็กชายกิศวาร์  เจะมะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกุลวานีย์  เจะเลาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกุลวานีย์  แวดาโอะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกุลวานีย์  สะนิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกูดานีลา  ประกอบการคดี
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
26
เด็กชายกูอาเรส  อามะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
27
เด็กหญิงขนิษฐา  เงินแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
28
เด็กหญิงจณิสตา  โอภาศรีโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจัฟนี่ย์  ตุลยาพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
30
เด็กชายจิตตชา  มโนสันติ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
31
เด็กชายจิตรภณ  แสงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
32
เด็กชายจิรพงศ์  ประยูรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
33
เด็กชายจิรภัทร  สุวนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
34
เด็กชายจิรัฎฐ์  ทองได้ยอด
ป.5
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงจิราพัชร  สอนนอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้องสอบ 113 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจิราวรรณ  สิลาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
37
เด็กชายเจนณรงค์  ระบิลคดี
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงฉัตรลดา  ทรงแบน
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชนัญชิดา  ชูเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชนิดาภา  พูลภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชนิตา  ปิยะญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
42
เด็กชายชยพล  ธรรมชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชยิสรา  รัตนกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชลันดา  สมันเหมือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
45
เด็กชายชัยพฤกษณ์  ถาวรเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
46
เด็กชายชาคริต  แสงอรุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
47
เด็กชายชามินทร์  สะกานดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
48
เด็กชายชามิลน์  เจะมูซอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
49
เด็กหญิงชาริณี  มาหามะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
50
เด็กชายชารีฟ  กูดุส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชุติกาญจน์  หิรัญพันธ์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
52
เด็กชายซอฟวัน  อามะ
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
53
เด็กหญิงซอฟวาณี  หะยีนอ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
54
เด็กชายซอรฟาน  สแลแม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
55
เด็กชายซัยบาน  อีปง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
56
เด็กหญิงซัรฟา  หะยีอาลี
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
57
เด็กหญิงซัลวา  มะเก๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
58
เด็กหญิงซัลวานี  ละกะเต็บ
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงซัฬมี  กะนา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
60
เด็กชายซากิร  ยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
61
เด็กชายซาฟาวี  มะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
62
เด็กหญิงซาราฟานา  ฮาแว
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
63
เด็กหญิงซาวาณี  อับดุลรอมัน
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงซาฮาดา  กูนา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
65
เด็กหญิงซีตีอามีนะห์  อาแว
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
66
เด็กหญิงซุลัยคอ  วาโนะ
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
67
เด็กชายซูไฮมี  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
68
เด็กหญิงไซบะห์  มะลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
69
เด็กหญิงญนันญาดา  ชอบเอียด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
70
เด็กชายญาณพัฒน์  ศักดิ์นุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 114 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงญาณิกา  ลิ่มรัตนบรรจง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
72
เด็กหญิงญาณิดา  ยานยา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
73
เด็กหญิงญาฟิณ  บินดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
74
เด็กหญิงฐิตาพร  วัฒนวณิชชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
75
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มาลีวัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
76
เด็กหญิงฐิตาภา  โชติพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
77
เด็กหญิงฐิตินันท์  แซ่เค่า
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
78
เด็กหญิงณฐมน  เพ็ชร์พันธ์
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณัชชา  รักชน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
80
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ไชยทอง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
81
เด็กหญิงณัฏฐชา  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
82
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ขวัญอ่อน
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงณัฏฐ์นทัย  เขียวเล่ง
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณัฐกมล  ชนูดหอม
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณัฐกร  ปานศิริ
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
86
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สองชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณัฐกานต์  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
88
เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพโซะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
89
เด็กชายณัฐภัทร  บุญภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณิฌา  จันทร์แดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
91
เด็กชายดันยาล  ดือราซอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
92
เด็กหญิงดาญานา  อับดุลรอมัน
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
93
เด็กชายดานิส  ดาหะแม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
94
เด็กชายดาเนียน  เวาะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
95
เด็กชายดาริส  ดาแนแม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
96
เด็กหญิงดาเรีย  ศรีประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
97
เด็กหญิงเดียร์นา  เปาะแต
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
98
เด็กชายแดเนียล  สะอิ
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
99
เด็กหญิงตฤนดา  เทพษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
100
เด็กชายต่วนซอฟวาน  แวสุหลง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
101
เด็กหญิงต่วนญารินทร์  ต่วนโซะ
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงต่วนอะห์ลาม  ต่วนสะนิ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
103
เด็กหญิงตัสนีม  บากา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
104
เด็กหญิงตัสนีม  ยะโกะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
105
เด็กหญิงตัสนีม  สาแม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 115 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงตัสลีม  โต๊ะแย
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
107
เด็กชายเตาฟาน  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
108
เด็กชายทัศกร  ดวงคุระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
109
เด็กหญิงทิพามณี  เดชทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
110
เด็กชายทิวัตถ์  ทองเอียด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
111
เด็กชายธนพงศ์  จุฑามณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
112
เด็กชายธนัท  เส็งสีแดง
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
113
เด็กชายธนาธิป  หมาดสตูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
114
เด็กชายธนานุวัฒน์  หะมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
115
เด็กหญิงธนิสรา  ทองศรีนุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
116
เด็กชายธฤต  พรหมฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
117
เด็กชายธัชพัสว์  ทองขุนดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
118
เด็กหญิงธัญญรัตน์  อินทร์เหมือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
119
เด็กชายธิติวุฒิ  จันทโรจวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
120
เด็กชายธีรภัทร  จันทร์เต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
121
เด็กชายธีรภัทร  ทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
122
เด็กชายธีรภัทร์  วิสุทธิ์โช
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
123
เด็กหญิงนฎา  เสกหวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
124
เด็กชายนภัส  นาคปก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
125
เด็กหญิงนภัส  มางัดสาเระ
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
126
เด็กชายนรา  ศรีอรุณลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
127
เด็กหญิงนราธิป  รัตนพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
128
เด็กชายนราวิชญ์  ชิตบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
129
เด็กหญิงนรูเฟียรา  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
130
เด็กหญิงนลณีย์  ดือราซอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
131
เด็กหญิงนลิชา  ดีแม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
132
เด็กหญิงนวินดา  หมัดอาหลี
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
133
เด็กชายนัควัต  มะดาโอ๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
134
เด็กหญิงนัจวาล  ลิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
135
เด็กหญิงนัซมี  เจะแว
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
136
เด็กชายนัซรันทร์  สะนิแล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
137
เด็กหญิงนัศริน  สุหลง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
138
เด็กหญิงนัสริน  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
139
เด็กหญิงนัสริน  เมาะมูลา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
140
เด็กหญิงนัสรินทร์  อาแวมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 122 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายนากิส  มะแซ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
142
เด็กหญิงนาเดียร์  เปาะแต
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
143
เด็กหญิงนาตาชาร์  ยา
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
144
เด็กหญิงนายีฮะห์  หะแว
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
145
เด็กชายนาอิฟ  ตอยิบ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงนาอีมี  แซะหน๊ะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
147
เด็กชายนิฆ็อยรณ  ตอหะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
148
เด็กหญิงนิจุวัยนีย์  อารง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
149
เด็กหญิงนิซุวัยการณ์  บินนิแว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
150
เด็กหญิงนิโซเฟียร์  ซีอูเซ็ง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
151
เด็กชายนิติภูมิ  ละใบสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
152
เด็กหญิงนินัศริน  มะสาแม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
153
เด็กหญิงนินาดา  หะยีนิเลาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
154
เด็กหญิงนิฟาติน  นิเซ็ง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
155
เด็กหญิงนิสรีน  เจาะตูแก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
156
เด็กหญิงนิสรีน  ราแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
157
เด็กชายนิอานัส  ยูโซะยากอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
158
เด็กหญิงนิฮัซมา  อาแวเจ๊ะลี
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
159
เด็กชายนิฮากีม  นิหลง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
160
เด็กหญิงนุรอานีต้า  บินเจะมิง
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
161
เด็กหญิงนุรอาฟีฟา  บินดาโอะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
162
เด็กหญิงนูซาฮีรา  หามิ
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
163
เด็กหญิงนูรซัรฟา  ปะดอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
164
เด็กหญิงนูรซามีฮะห์  เซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
165
เด็กหญิงนูรฌาฮีดาร์  อาแซ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
166
เด็กหญิงนูรนัจญ์วา  สาเร๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
167
เด็กหญิงนูรฟาดีลา  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
168
เด็กหญิงนูรฟิรดาว  เจ๊ะหะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
169
เด็กหญิงนูรรีฮัน  เจ๊ะโด
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
170
เด็กหญิงนูรวานีตา  ไทยสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
171
เด็กหญิงนูรอัฟฟานี  ดือราซอ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
172
เด็กหญิงนูรอัยมี  เปาะซา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
173
เด็กหญิงนูรอัลวาณี  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
174
เด็กหญิงนูรอานีตา  ยีดิง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
175
เด็กหญิงนูรอามานี  จันทสโร
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 123 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงนูรอิรฟา  นิแห
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
177
เด็กหญิงนูรฮาฟีซัน  ตาเละ
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
178
เด็กหญิงนูรฮาฟีฟะฮ์  สุขเสนีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
179
เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  ชายดานา
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
180
เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  มะสาและ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
181
เด็กหญิงนูรูนาตาชา  ดาโอะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
182
เด็กหญิงนูรูลอีมาน  บองอแม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
183
เด็กชายเนติธร  บราเฮ็ง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
184
เด็กชายเนาวาร์  อัลดาวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
185
เด็กหญิงโนรไลลา  ดิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
186
เด็กหญิงโนร์ษัรวาตี  เจ๊ะมามะ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
187
เด็กหญิงบัลกีส  สติรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
188
เด็กหญิงบัวชมพู  จินดาเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
189
เด็กชายบาฆอรี  เจ๊ะหะ
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
190
เด็กหญิงบีบีฮัยฟาร์  อับดุลเลาะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
191
เด็กชายบุษกล  ล่ำลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
192
เด็กชายปฐมพร  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
193
เด็กหญิงปณิสรา  ดำรงกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
194
เด็กชายปราชญา  จอมบดินทร์
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
195
เด็กหญิงปริชญา  ทองมาก
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
196
เด็กชายปริชมน  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
197
เด็กหญิงปวริศา  มณีแสง
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
198
เด็กหญิงปวริศา  สุนเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
199
เด็กหญิงปาณิสรา  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
200
เด็กหญิงปาลิดา  ลาเตะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
201
เด็กหญิงปุณยาพร  รักชน
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
202
เด็กหญิงฝันสิริ  ดำแก้ว
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
203
เด็กชายพงศธร  ขันทศกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
204
เด็กชายพรภวิษย์  เฟื่องรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
205
เด็กหญิงพรศิริ  วัฒนชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
206
เด็กชายพระนาย  สิงห์ตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
207
เด็กชายพลชาติ  ซุ้นซิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
208
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทาแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
209
เด็กหญิงพัชรี  แนซี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
210
เด็กชายพัทธนันท์  นนทสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 124 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายพัทธพล  โคมลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
212
เด็กหญิงพันธิตรา  หวังประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
213
เด็กหญิงพิริยาพร  พัวพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
214
เด็กหญิงแพรวา  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
215
เด็กชายฟัรฮัม  มาหะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
216
เด็กชายฟัรฮาน  แซะเฮง
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
217
เด็กชายฟาฎีล  กรระสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
218
เด็กหญิงฟาดาร์  บินเจ๊ะแว
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
219
เด็กหญิงฟาเดียร์  ปาทาน
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
220
เด็กหญิงฟาติณณา  เจะมุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
221
เด็กหญิงฟาร์ติน  บินเจ๊ะแว
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
222
เด็กหญิงฟารฮันนา  ดาโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
223
เด็กหญิงฟารานัส  เดชวรรณ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
224
เด็กหญิงฟาราฟาสมีลา  มะตาเห
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
225
เด็กชายฟารูก  หะยีอุสมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
226
เด็กชายฟาอีซีน  แฮปากา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
227
เด็กหญิงฟิดาอียะห์  ติยา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
228
เด็กหญิงฟิรดาวน์  กอรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
229
เด็กหญิงฟิรดาวส์  เต๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
230
เด็กหญิงฟีราณีย์  กีติ่ง
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
231
เด็กหญิงแฟนต้า  บินอาแวจู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
232
เด็กชายภัควัฒน์  สืบเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
233
เด็กชายภัคศรัณย์  มาหะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
234
เด็กหญิงภัทรธิดา  ยูนุ๊
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
235
เด็กหญิงภัทรนันท์  มีชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
236
เด็กชายภัทรพล  หมุดตะเหล็บ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
237
เด็กหญิงภัทรภร  หลิมสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
238
เด็กหญิงภัทรวดี  เจ๊ะหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
239
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ชินวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
240
เด็กหญิงภัทรินทร์  แก้วสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
241
เด็กชายภานุพงศ์  ทองจินดา
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
242
เด็กหญิงภาวัชญา  ละมุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
243
เด็กชายภูบดี  มณีคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
244
เด็กชายภูริภัทร  อุบลรัตน์
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
245
เด็กหญิงภูษณิศา  สกุลราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 125 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายมงคล  ถาวรพลศิริ
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
247
เด็กหญิงมัจฎีญรรซ์  สูเด็ง
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
248
เด็กหญิงมัยซาราฮ  บือเซาะ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
249
เด็กหญิงมาณาล  เจ๊ะกอ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
250
เด็กหญิงมาดีนะฮ์  หะยีอารง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
251
เด็กหญิงมายฟิโรชาร์  ยูโซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
252
เด็กหญิงมารีณีย์  นิทัศน์นวเดชากุล
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
253
เด็กหญิงมุนิช  เจ๊ะกอ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
254
เด็กชายมุสตากีม  อารง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
255
เด็กชายมูฮัมมัดอานิส  เปาะซา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
256
เด็กชายมูฮัมหมัดซอลาฮุดดีน  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
257
เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฎอลล์  มะลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
258
เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟดี  เจ๊ะเฮง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
259
เด็กชายมูฮัมหมัดฮารูน  ดือราแม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
260
เด็กชายมูฮำมัดนัซวาน  มะดากะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
261
เด็กชายมูฮำหมัดเจฟรี  นาวี
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
262
เด็กชายมูฮำหมัดนาอีฟ  เจะมามะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
263
เด็กชายมูฮำหมัดอัฟฎ็อล  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
264
เด็กชายมูฮำหมัดฮากิม  บินมะดีเย๊าะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
265
เด็กชายเมกกะเอลด์  บิลล่าเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
266
เด็กชายเมธัส  ดินแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
267
เด็กชายโมฮัมหมัดฟาฎิล  บินมะมิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
268
เด็กหญิงยัสมิน  ดอฆอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
269
เด็กหญิงยูวารียะห์  สาและ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
270
เด็กหญิงยูสนีตา  นิลวัตร
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
271
เด็กหญิงรติมา  ชูศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
272
เด็กชายรพีพัฒน์  เรืองผดุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
273
เด็กหญิงรวิวรรณ  ยูโซ๊ะ
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
274
เด็กหญิงรสริน  ทองฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
275
เด็กหญิงรอซีดา  รอหิง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
276
เด็กชายรอฟัยรุซ  ราคุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
277
เด็กชายรอฟีกีน  กอเดร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
278
เด็กหญิงรอยมี  มะเยาะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
279
เด็กชายรัฐนันท์  ลาภาพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
280
เด็กชายริฟกีย์  มาหะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 133 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงรุชฎา  สาเด็ง
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
282
เด็กหญิงโรสฟาซีลา  ต่วนดือเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
283
เด็กหญิงไรมี่  เจ๊ะหลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
284
เด็กหญิงลลิดา  มากแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
285
เด็กหญิงวนิดา  ลอยเมฆ
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
286
เด็กชายวรชิต  ลิ้มวัฒนายิ่งยง
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
287
เด็กหญิงวรางคณา  แมงเส็ง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
288
เด็กหญิงวริศรา  ทองเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
289
เด็กหญิงวริศรา  สุวรรณภักดี
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
290
เด็กหญิงวริษฐา  เอียดทุ่งคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
291
เด็กหญิงวริษา  เย็นทั่ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
292
เด็กหญิงวัลฟาฎีละห์  เจะแว
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
293
เด็กหญิงวานีดา  ลาเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
294
เด็กชายวารีส  อินหะโละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
295
เด็กหญิงวิไลลักษ์  หมวกสกุล
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
296
เด็กหญิงวีดาดีร์  สามะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
297
เด็กชายวุฒิภัทร  ประทุม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
298
เด็กหญิงแวรุสฮัยฟา  มะสาและ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
299
เด็กชายแวอัซรีย์  เจ๊ะแล
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
300
เด็กชายแวอาลามีน  แวปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
301
เด็กหญิงศรัณญารัตน์  บุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
302
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  จุทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
303
เด็กหญิงศรินดา  มานะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
304
เด็กหญิงศศิธร  อาแว
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
305
เด็กหญิงศิตาภรณ์  พูลภักดี
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
306
เด็กหญิงศิริภัสสร  รักษาก้านตง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
307
เด็กชายศิริศักดิ์  เพ็ชร์บุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
308
เด็กหญิงศิวกร  ณ สงขลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
309
เด็กชายศุภกฤต  อังศุภาพงศ์
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
310
เด็กหญิงสมจินตนา  ช้อนคร่ำ
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
311
เด็กชายสมภพ  ลำาพรหมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
312
เด็กชายสรรเสริญ  เพ็ชรพรรณ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
313
เด็กชายสฮาลัม  ฮะยีบิลัง
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
314
เด็กชายสาฟีรี  หารง
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
315
เด็กหญิงสิราวรรณ  จอมสุริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 134 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงสิริกาญจน์  แวสุหลง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
317
เด็กหญิงสิรินทรา  เจียมบุษย์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
318
เด็กหญิงสิริมนต์  แดงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
319
เด็กหญิงสุฐิตา  สุวรรณลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
320
เด็กหญิงสุธีรา  ยงค์หนู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
321
เด็กหญิงสุพรรณศิลา  นัมคณิสร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
322
เด็กหญิงสุพิชชา  เนื้ออ่อน
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
323
เด็กหญิงสุภาวดี  หมวกแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
324
เด็กชายสุรยุทธ์  ดำแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
325
เด็กชายสุวิจักขณ์  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
326
เด็กหญิงสุวิมล  ชูธงชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
327
เด็กชายหะนีซ  มามะ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
328
เด็กชายอชิตพล  เพ็ชรคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
329
เด็กหญิงอชิรญา  เสาร์เพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
330
เด็กหญิงอธิชา  กิ้มอิ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
331
เด็กหญิงอนิสโศรญา  ดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
332
เด็กชายอนุภาพ  มะรอเซะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
333
เด็กหญิงอภิชญา  เนื่องนำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
334
เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
335
เด็กหญิงอรณิชา  ตุ้ยเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
336
เด็กชายอลงกรณ์  วงศ์ศิริทัศน์
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
337
เด็กหญิงอักษราภัค  มะสิกะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
338
เด็กชายอัชมาน  ปาทาน
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
339
เด็กชายอัชรีฟ  ยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
340
เด็กชายอัซรอน  สะอิ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
341
เด็กหญิงอัญญาณี  เจนวิทยานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
342
เด็กชายอับดุลญาลีล  นิโด
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
343
เด็กชายอับดุลฮากีม  หะยีสาและ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
344
เด็กชายอับดุลฮาดี  โดสามะ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
345
เด็กชายอับบัส  นิสายู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
346
เด็กชายอัฟนันท์  วัจนศิริ
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
347
เด็กชายอัฟนาน  หละบิลลา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
348
เด็กชายอัฟฟาน  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
349
เด็กชายอัฟฮัม  วุฒิโรจนธาดา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
350
เด็กชายอัมซาร์  เจะแต
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 135 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงอัยดา  หะยีอาแว
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
352
เด็กหญิงอัรวา  มามะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
353
เด็กหญิงอัลฟาดารุส  วาสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
354
เด็กชายอัลมินทร์  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
355
เด็กหญิงอัลวานี  มามะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
356
เด็กชายอัลอามีน  เจิมกระแจะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
357
เด็กหญิงอัลฮูดา  ศรีแสง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
358
เด็กหญิงอัสมะ  อาแซนิแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
359
เด็กหญิงอัสมา  หวันมุดา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
360
เด็กหญิงอัสมาอ์  แวซู
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
361
เด็กชายอาณัต  สนิตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
362
เด็กชายอาดีฟ  มือลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
363
เด็กหญิงอาดีละห์  ซาร์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
364
เด็กหญิงอาตอฮาเราะห์  สะเมาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
365
เด็กชายอานัซ  สมาแอ
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
366
เด็กหญิงอานา  อาแว
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
367
เด็กหญิงอานีฟ  แวนามะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
368
เด็กชายอานีส  รอนิง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
369
เด็กหญิงอาฟาฟ  สามาเล๊ะ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
370
เด็กหญิงอามานีนา  เจ๊ะนิ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
371
เด็กหญิงอามานีนุชซามีย์  ดอเล๊าะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
372
เด็กชายอามีร  รอนิง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
373
เด็กชายอารอฟัต  ดอเลาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
374
เด็กชายอารัช  แวดาโอะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
375
เด็กชายอาริฟ  ละหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
376
เด็กชายอาลิฟ  สาและ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
377
เด็กชายอาลีฟ  สะแลแม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
378
เด็กหญิงอาวาติฟ  หะยีเปาะหะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
379
เด็กหญิงอาวาตีฟ  กะนา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
380
เด็กหญิงอาอีซะห์  มาหามะ
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
381
เด็กชายอิบรอฮีม  พัฒนกุลเลิศ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
382
เด็กหญิงอิฟติกานต์  เปาะเลาะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
383
เด็กชายอิมรอน  เจ๊ะเลาะ
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
384
เด็กชายอิรฟันดี  มาดเด่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
385
เด็กชายอิรฟาน  ตาละตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 141 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายอิลฮาม  ขาลี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
387
เด็กหญิงอิสฟาฮาน  ลอฮะ
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
388
เด็กชายอุกฤษฏ์  แดงเต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
389
เด็กหญิงอุลยา  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
390
เด็กหญิงอุลยา  หมื่นคลัง
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
คณิตประถม
391
เด็กหญิงเอื้ออังกูร  เมฆอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
392
เด็กหญิงไอร์ซะห์  เซะ
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
393
เด็กหญิงฮัยฟะ  บินยูโซะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
394
เด็กหญิงฮัสซุนเนียร์  เจ๊ะอาแซ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
395
เด็กหญิงฮัสซูน่า  เจ๊ะอาแซ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
396
เด็กหญิงฮัสณีดา  จิตสำเริง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
397
เด็กชายฮากีม  สะอิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
398
เด็กชายฮาซิม  ยอดิง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
คณิตประถม
399
เด็กหญิงฮานานี  โซะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
400
เด็กหญิงฮานีฟะห์  เจ๊ะเด็ง
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
401
เด็กหญิงฮานีฟะห์  แวดาโอะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
402
เด็กหญิงฮาฟีน่าร์  มะยีแต
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
คณิตประถม
403
เด็กชายฮูเซ็น  เจ๊ะปอ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 142 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
404
เด็กชายกอฟฟารี่  อาแวเล๊าะ
ม.1
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
405
นางสาวกุลวาณีย์  มามะ
ม.3
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
406
เด็กหญิงจณิสตา  สะอิมิ
ม.1
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
407
เด็กหญิงจัลวาตีย์  อุแม
ม.1
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
408
เด็กหญิงจัสมิน  มะลี
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
409
เด็กหญิงเจนนี่  เร๊ะ
ม.1
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
410
เด็กชายเจฟรอน  สะแลแม
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
411
เด็กชายเจฟรี่ย์  สะแลแม
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
412
เด็กหญิงซัรฟาร์  หะยีหะมิ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
413
เด็กหญิงซัลมี  สะมะอุง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
414
เด็กหญิงซัลวานี  เครือปราณีต
ม.3
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
415
เด็กหญิงซามีมี  บินมะแดแฮ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
416
เด็กหญิงซูฟีหย๊ะ  เจ๊ะเย็ง
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
417
เด็กชายซูลกิฟลี  ภูริกานต์
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
418
เด็กชายซูไฮมี  หะยีแวนิ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
419
เด็กหญิงฐาปนีย์  ทวีธรรม
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิต ม.ต้น
420
เด็กหญิงณญาดา  หมานมา
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
421
เด็กชายณัชพล  วงษ์สำราญ
ม.1
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
422
เด็กหญิงณัฐกานต์  สาระวัน
ม.1
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
423
เด็กหญิงณัฐฑริดา  ศรีระนำ
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิต ม.ต้น
424
เด็กชายณัฐพร  บุญศิริ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
425
เด็กหญิงดาววาลิน  แก้วพวง
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
426
เด็กหญิงธนภัทร  อินทมาศ
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิต ม.ต้น
427
เด็กหญิงนราสินี  อาแด
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
428
เด็กหญิงนาดียา  มารยา
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
429
เด็กหญิงนาอีมะ  สามะ
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
430
เด็กชายนิฟิรดาวส์  แนซี
ม.3
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงนิสตาร์  โสะเเสะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
432
เด็กหญิงนิสรีน  เจ๊ะอูมา
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงนิอัสตู  ยูนุ
ม.3
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงนุชฟาเดีย  สาและ
ม.1
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
435
เด็กชายนูรดีนย์  เจ๊ะแน
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
436
เด็กหญิงนูรฟาฎีละห์  ประยูรโต
ม.1
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงนูรอัยมี  จูมะ
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายนูรอามาน  แวกือจิ
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 143 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
439
นางสาวนูร์อารมี  สาแม
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงนูรอิฮซาน  สุลง
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงนูรุลฟาร่าห์  บิลร่าหมาน
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
442
เด็กหญิงโนอัมรา  เจะมะ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
443
เด็กชายบัรซูน  ดอเล๊าะ
ม.1
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
444
เด็กหญิงบุปผกานต์  เพชรสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิต ม.ต้น
445
เด็กหญิงปรางค์ศิริ  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิต ม.ต้น
446
เด็กหญิงพัชราภา  ผกาเพชร์
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
447
เด็กหญิงพิยดา  สิงห์นันท์
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิต ม.ต้น
448
เด็กชายฟรูซาน  อีซอ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
449
เด็กหญิงฟาติน  เทพลักษณ์
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
450
เด็กชายฟาร์กีฟ  ดำแก้ว
ม.1
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
451
เด็กหญิงฟาร์เตณ​  ดือเระ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
452
เด็กชายฟารุด  เจริญยืน
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
453
เด็กหญิงฟาห์เดีย  ปีแนบาโง
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
454
เด็กชายฟาอิซ  ปูตะมะ
ม.3
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
455
เด็กชายฟิรฮัน  วอหะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
456
เด็กชายฟุรกอน  บุตรรักษ์
ม.3
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
457
เด็กชายฟุรซาน  มามะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
458
เด็กชายภาดา  สะมะแอ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
459
เด็กชายภูริทัศ  สวัสดิการ
ม.3
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
460
เด็กหญิงมัซซูรี  รัตนจินดา
ม.3
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
461
เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  บารู
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
462
เด็กชายมูฮัมหมัดสาคอวี  เจ๊ะเเว
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
463
เด็กชายมูฮัมหมัดสาคอวี  สามะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
464
เด็กชายมูฮัมหมัดอัตฟี  มะตาเฮ
ม.2
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
465
เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟฟาน  วาเเน
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
466
เด็กชายมูฮัมหมัดอิมรอน  จรัสพรไพศาล
ม.3
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
467
เด็กชายมูฮำหมัด  เจ๊ะปอ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
468
เด็กชายมูฮำหมัดอิลฮัม  ดือราซอ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
469
เด็กชายมูฮำหมัดฮาฟิส  อูมา
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
470
เด็กหญิงยัซมีน  ตาเหร์
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
471
เด็กหญิงยัสมี  แมเราะ
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
472
เด็กหญิงริฟฮาน  บินเปาะจิ
ม.1
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
473
เด็กหญิงรุชดา  ดือราโอะ
ม.2
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 144 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
474
เด็กหญิงรุสนา  มะดิง
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
475
เด็กหญิงรุสนานี  การี
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
476
เด็กชายลุตฟี  ดอแน
ม.2
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
477
เด็กชายวงศธร  ตุลายนะ
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิต ม.ต้น
478
เด็กหญิงวรพิชชา  รักราวี
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิต ม.ต้น
479
เด็กชายวรัญญู  ศิริสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิต ม.ต้น
480
เด็กหญิงวันฮับเซาะห์  แวดอเลาะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
481
เด็กหญิงวัลวิสา  หลีเจริญ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
482
เด็กชายสิรภพ  ขันฑะสีมาเฉลิม
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิต ม.ต้น
483
เด็กหญิงอริสรา  เภอเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
484
เด็กชายอัซรอน  อารมย์
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
คณิต ม.ต้น
485
เด็กชายอัซรอฟ  ขวัญคาวิน
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
486
เด็กชายอันวา  เจ๊ะเเว
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
487
เด็กหญิงอันอาม  เจ๊ะมะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
488
เด็กชายอับดุลฮากิม  กาพายะ
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
489
เด็กชายอัฟนัม  เจะโซะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
490
เด็กชายอัฮมัดอัลฟาฎีล  ลาเต๊ะ
ม.1
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
491
เด็กหญิงอาซูรา  กือเตะ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
492
เด็กหญิงอาตีกะห์  หะยีบือราเฮง
ม.2
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
493
เด็กชายอานัส  ดาโอ๊ะ
ม.1
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
494
เด็กหญิงอานิส  มะเร๊ะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
495
นายอานิส  ลีมะ
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
496
เด็กหญิงอานีซี  มือเร๊ะ
ม.1
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
497
เด็กหญิงอามาลีนา  อาแวปาโอะ
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
498
เด็กหญิงอามีเนาะ  ตาตา
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงอายูนีย์  หะมะ
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงอารนิสต์  มะดาอิง
ม.1
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงอารีนี  หะยีปะดอ
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายอาลิฟ  สะแลแม
ม.2
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
503
นางสาวอิรมา  ฮาแว
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
504
นางสาวอิสมี  ฮาแว
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงอุลลียา  เฮง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายโอมาร์  มะดง
ม.1
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายฮัซซัน  นราธิปสกุล
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายฮาติม  มะหะแซ
ม.1
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 1 ห้อง 145 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
509
นางสาวฮานีฟะห์  ตะโละดิง
ม.3
โรงเรียนเจริญวิทยานุสรณ์
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายฮีลมาน  มะกอเซ็ง
ม.1
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
คณิต ม.ต้น
511
เด็กชายฮุสมัน  มะ
ม.2
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 521 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
512
เด็กหญิงกชพร  เมฆรัตน์
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงกชวรรณ  บุญธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงกตัญญุตา  เสวาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
515
เด็กชายกนต์ธร  ทองจัง
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงกรรณิการ์  เจีะหน๊ะ
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
517
เด็กชายกรวิชญ์  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
518
เด็กชายกรวีร์  พรหมคีรี
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
519
เด็กชายกฤตยชญ์  เพชรนิล
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
520
เด็กชายกฤษฎี  อะยูยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงกวิตา  แซ่เตียว
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงกษิรา  เพียรผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
523
เด็กชายก้องเกียรติ์  ดาววงศกร
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
524
เด็กชายกอลบุลฮูเซน  ธำรงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงกัจญดา  บือซา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงกัญณิกา  กอมะมาโมง
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงกัญติณีย์  วามะ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงกัฏรุนนาดา  รูมิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงกัลยรัตน์  อ่องสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปัญญาเถิง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงกานติศา  โศจิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
532
เด็กชายการาฟี  สะอุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
533
เด็กชายกิตติพศ  เวทมาหะ
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
534
เด็กชายกิตติภัฎ  จันทรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงกิตติยา  พานิชธนาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงกิฟลาฮ์  เจ๊ะเด๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
537
เด็กชายกุลชาติ  คงวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงกุลรัชนันท์  เกื้อทอง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงกูชาลีน่า  ต่วนหลง
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงกูนูรซัสวีณา  ลีเป็ง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงกูฟารีดา  ยาวอหะซัน
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงกูอามาลีน  ต่วนเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
543
เด็กชายเกาศัร  เด่นตุลาการ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงเกาษัร  เล๊าะแว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
545
เด็กชายเกียรติภูมิ  ลอยจิ้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์อ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 522 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
547
เด็กหญิงขวัญชนก  จำปาดิบ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงขศยา  ขันฑะสีมาเฉลิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงของขวัญ  สุตระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
550
เด็กชายขอบฟ้า  ศิลปรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงข้าวหอมมะลิ  ฤทธิ์มนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
552
เด็กชายคงสิทธิ์  คงคุณ
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงคาเมเลีย  มูเก็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงคุณณัชญา  ขอสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
555
เด็กชายเคลวิน  เจะสนิ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงจณิสตา  เสาร์พูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงจรรยาลัคน์  จินดาราม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงจันทปภา  ฤทธิวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงจันทรรัตน์  จงภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงจัลวาณีย์  อุแม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงจัสติน  อารง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงจารุพิชญา  นวลแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
563
เด็กชายจิตรภานุ  แรกสกุล
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงจิรญาดา  บุญยวรรณ์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
565
เด็กชายจิรภัทร  กิ้มขู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงจิรัชญา  คามแสน
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงจิรัชญา  จันทโรจวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงจิรัชญา  ฤทธิช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงจิราพัชร  บินหะยีอารง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงจิราภรณ์  มหาหิงษ์
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงจุฑารัตน์  คงเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
572
เด็กชายเจฟรีย์  กาญจนพรหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
573
เด็กชายเจษฎา  ทั่วถวิล
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
574
เด็กชายเจษฎากร  หลงราม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
575
เด็กชายเจิมขวัญ  โรจนา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
576
เด็กชายเฉลิมชัย  ชินไชยชนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงชญาภรณ์  ทองเจริญ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงชนัญชิดา  ถิระผจญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงชนากานต์  เพ็ชรคง
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
580
เด็กชายชยพล  นิลกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงชรัมพร  เกื้อกาญจน์
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 523 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
582
เด็กหญิงชลธิชา  อัลภาชน์
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
583
เด็กชายชากิร  แสะเมาะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงชาเนีย  นิและ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
585
เด็กชายชามิล  เทพลักษณ์
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
586
เด็กชายชารีฟ  เจีะแล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
587
เด็กชายชารีฟ  แวยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงชาลิตา  ชูชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงซอบารียะห์  อำนวยพร
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงซอบีรีน  เจ๊ะเม๊าะ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
591
เด็กชายซอฟวาน  สือนิกลิง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงซันญาบีล  หะยีมะสาและ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
593
เด็กชายซัยฟาน  สมานุรัตน์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงซัยฟีต้า  ดือราซอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงซัรฟา  ดารายีสาฮอ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงซัรฟาร์  เจ๊ะโวะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงซัลซาบีลา  รักษ์ปราชญ์
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงซัลสะบีล  มะเซ็ง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงซัสวานี  ยีลูมา
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
600
เด็กชายซากีรีน  เจะปูเตะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงซามีมี  เจะมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงซามีมี่  อาแว
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
603
เด็กชายซามีย์  อินเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงซาลซาบีลา  ดีสะเอะ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงซาฮีรา  สาและ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงซีรีน  อาแว
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
607
เด็กชายซุบฮีร์  มูนา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงซุลฟาร์  สามะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงซูร์ญาณี  มะเก๊ะ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงซู่รราญา  วานิง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงซูเรียนา  กอเมาะ
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
612
เด็กชายเซฟาน  เปาะแย
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงโซเฟีย  เซ็งกะชรี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงโซเฟีย  บาตูเซ็ง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงโซเฟียน่า  มะเซ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงญัซมีน  มะหะมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 524 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
617
เด็กหญิงญัฟนีย์  สาแลมา
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
618
เด็กชายญาณเกียรติ  อาญาพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
619
เด็กชายญาณวุฒิ  นาคแก้ว
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงญูวัยนี  มูนะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงฐิตาภา  อิสระณะวัฒน์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
622
เด็กชายฐิติกร  สงวารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงฐิติชญา  พุฒดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
624
เด็กชายฐิติพงศ์  ลีลาจิรวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงณ ชนก  แก้วประจุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงณพิชญา  พิริยะเพียรพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงณภัทร  มะยูโซะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
628
เด็กชายณรงค์พล  เติมเศรษฐเจริญ
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงณัชชา  เกื้อนุ้ย
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงณัฐกฤตา  นาคถาวร
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงณัฐกานต์  บินซา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงณัฐณิชา  พาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
633
เด็กชายณัฐดนัย  ทองบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงณัฐธิดา  อินทร์นวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงณัฐนันท์  สายบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงณัฐปารย์  ทองไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
637
เด็กชายณัฐวัฒน์  จงบรรณกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงณิชกานต์  เจริญกิจ
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงณิชนันทน์  ขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงณิชา  จอมทรักษ์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงณูรุล  เจ๊ะมะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงเณศรา  เกษศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
643
เด็กชายดานิช  อัสมะแอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงดานีนญามีลาร์  เพ็ญอำมาศ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงดาเนียล  สือรี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
646
เด็กชายดารุส  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงดาอาน  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
648
เด็กชายโดวอา  มูอารีฟ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
649
เด็กชายต่วนกูอิครัม  มามะ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงตัสนีม  อดุลยศาสน์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงตัสนีม  ฮาแว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 532 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
652
เด็กชายตาริคคาน  พาเลสคาน
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
653
เด็กชายติณณภพ  บุญตามช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
654
เด็กชายเตชินท์  ดินแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
655
เด็กชายไตรธร  ทองทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
656
เด็กชายไตรรัตน์  ศรีสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงทองกนก  สุภาพาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงทิพซีรีย์  ปูเตะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงทิพปภา  สังข์ประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
660
เด็กชายแทนคุณ  จอนเจิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงธนพร  เมฆบัญชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงธนพร  ยอดรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงธนพร  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
664
เด็กชายธนพัฒน์  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
665
เด็กชายธนเพชร  เนื้ออ่อน
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
666
เด็กชายธนัท  คงเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
667
เด็กชายธนา  อุเซ็ง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองซ้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
669
เด็กชายธรรศ  ไชยธงรัตน์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงธัญชนก  ธนากรวาณิชย์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงธัญญมน  วิเศษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ยอดศรี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงธัญพร  ฉัตรมนัสพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงธัญรดา  อารง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงธัญรดี  ไชยแดง
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงธารทิพย์  ตันติวุฒิพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
677
เด็กชายนคเรศ  สมจิตร
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงนดา  ยามา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงนดา  แวกิจิ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงนเดีย  หะยีดือราแม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
681
เด็กชายนราทัศน์  ขำอนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงนราวัลย์  อุทธศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
683
เด็กชายนราวิชญ์  แก้วสุขใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงนวพร  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงนัจกร  เซ่งศรีแดง
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงนัจญมีย์  พวงนุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 533 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
687
เด็กหญิงนัจวา  มาหะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงนัชย์ลา  หะมะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงนัซนีน  ซอตีเมาะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงนัซมัย์  แวดามะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงนัฏวรรณ  อาศิสสกุล
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
692
เด็กชายนัทธวัฒน์  พรมขาวทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงนัสทีเซีย  ฉาฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงนัสริน  อารงค์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงนัสริน  อาลี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงนัสรีน  เกิดภักดี
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงนาญียะห์  สาและ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงนาตาชา  เบญจดารา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงนาตาชา  มือลี
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงนาตาชา  หะมะ
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงนาฟา  หะยีหามะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
702
เด็กชายนาอิฟ  แวหะมิ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
703
เด็กชายนาอิฟ  อาแว
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงนิก๊อดรีญ่า  ตอหะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงนิกัสมา  ลาเซ็ง
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงนิจัสมิน  ปัตนวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
707
เด็กชายนิชากิร  นิเลาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงนิชาภา  ช่วยรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
709
เด็กชายนิซัยฟุดดีน  นิแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงนิซูลฟา  ฮามิ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงนิณาดา  บินหะยีนิยิ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงนินัสริน  ปัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงนินูรวานิฟฟาน  แวสามะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงนิปุตรี  เจ๊ะเลาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงนิฟัยรุซ  แนซี
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงนิฟาเดียร์นา  บินอาลี
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
717
เด็กชายนิฟารฮาน  นิแม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
718
เด็กชายนิฟาริส  เสมอภพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงนิรันดา  สาแมง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงนิลสุดา  มะมิง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงนิลาวาตี  พรศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 534 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
722
เด็กชายนิวาริส  ยะปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงนิสริน  อาแว
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงนิสรีน  แซะอาหลี
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงนิสรีน  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงนิสรีน  อุนทริจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงนิสวาณ  ต่วนมีเด่น
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงนิสุไรดา  บาซาลาฮา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงนิอัฟนาน  นิเลาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
730
เด็กชายนิอัฟฟาน  นิกะจิ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงนิอัสมีฮาน  นิเซ็ง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงนิอาฎิฟ  สาแม
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงนิอาฟีฟะห์  หะยีแวสามะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงนิอามานี  นิมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
735
เด็กชายนิฮารีฝีน  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงนิฮีดายะห์  ปูเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงนีดาอ์  เจะเลาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงนุรดานียะห์  เจ๊ะโอ๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงนุรรอยมีย์  สาลาโด
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงนุสรินดา  สนิทพันธ์
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงนูรญัมลาอ์  หะยีสะอะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงนูรดีนาร์  สะตาปอ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงนูรนาซีฟา  สุหลง
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงนูรนาฎา  มะยิ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงนูรฟัรดา  เจ๊ะมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงนูรฟาฎีฮะฮ์  หะยีสาและ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
747
เด็กชายนูรฟาดิ้ล  บินยะปา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงนูรฟาเดียร์  มามะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงนูรฟาเดีย์  มะลี
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงนูรฟาติน  ดาโวะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงนูรฟาติน  ตาเห
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงนูรฟาติน  หะยีมะเก๊ะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงนูรฟาติลย์  ลูวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงนูรฟาน  ตาเละ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงนูรฟาเนีย  อาลีลีมา
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงนูรฟารัส  มะดีเยาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 535 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
757
เด็กหญิงนูรฟาห์  ยามา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงนูรรอตีละห์  ดาโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงนูรรอยมีย์  วายะโยะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงนูรราเนียร์  สอดอ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงนูรไรฮัน  บากา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงนูรอัซยาน  สะบูดิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงนูรอัดลีนีย์  แบเลาะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงนูรอัยริน  บินอูมะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงนูรอามานี  เจะโกะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงนูรอามาลียา  อาบู
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงนูรอิลมีย์  ยา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงนูรไอฟะ  แวเย็ง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงนูรฮานีฟา  แมยู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงนูรฮาฟิซาร์  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงนูรฮาฟีซา  กือจิ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงนูรไฮฟา  แวดาโอะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงนูรีมาน  หะยีมะสาและ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
774
เด็กชายนูรุดดีน  หะยีสาและ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงนูรุลอิฮซาน  มะมิง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงนูรุลฮูดา  เลาหสกุล
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงนูรูฟิตรา  อาแซ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงนูเรีย  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
779
เด็กชายเนาฟาล  เจ๊ะหลง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
780
เด็กชายบะห์รอน  โต๊ะกาพอ
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงบัลกิซ  สาระกาสม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงบัลกิส  มะราเซะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงบีบีนิซรีน  สะกานดา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงบีบีไรน่า  อับดุลเลาะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงบุซรอ  ขวัญคาวิน
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงบุญญาภา  ตันวินิตกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงบุศรา  สะมะแอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงบุศรินทร์  สะมะแอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
789
เด็กชายบูฆอรีย์  อาแว
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
790
เด็กชายบูรกาน  สามะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
791
เด็กชายปณชัย  ทองบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 536 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
792
เด็กหญิงปทิตตา  เทพเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงปพิชญา  จิตมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงประภาศรี  นราอภิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงปลื้มกมล  เอียดน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
796
เด็กชายปวริศ  ซุ่นบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงปวริศา  ลือเกียรติศักดิ์
ป.4
โรงเรียนศรสมบูรณ์
วิทย์ประถม
798
เด็กชายปัณณวิชญ์  ลูกจันทร์
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงปาณิสรา  วันมหามาตร
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงปาริชาติ  รามรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงปาลีตา  ชินพงษ์
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงปุญญวีย์  จันทร์อินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
803
เด็กชายปุณณวัฒน์  ถาวโรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงปุณยวีร์  นวลละออง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงเปรมณรินณ์  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
806
เด็กชายพงศ์ไท  จิตต์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
807
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ชัชวาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
808
เด็กชายพนธกร  บอขุนทด
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงพรรณพัชร  ปุย
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
810
เด็กชายพรหมพิริยะ  ศรีรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
811
เด็กชายพลพล  พลอยศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงพลอยปภัสร์  สุจริต
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงพศิกา  เสาร์เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงพัชรพร  พรหมชาติ
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงพัชรี  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงพัณณิตา  บกชู
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงพัทธระธิดา  มณีรัตน์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
818
เด็กชายพันธกานต์  รงค์รัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
819
เด็กชายพัสรัน  มะเซ็ง
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงพิชญ์นรี  เกลี้ยงชุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
821
เด็กชายพิชญุตม์  ขุนช้าง
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
822
เด็กชายพิชาภพ  หลงราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
823
เด็กชายพิธิวัฒน์  พัวพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ศรีเอียด
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงพิมพ์รภัช  วัฒนากิติภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  วรพิพัฒน์สกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 537 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
827
เด็กชายพีรณัฐ  ชูสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
828
เด็กชายพีรณัฐ  พรหมแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
829
เด็กชายพีรพันธุ์  บุพศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงพุทธิดา  คุณากรศักดา
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงเพชรดาว  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงเพียงออม  คุณากรศักดา
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
833
เด็กชายโพธิวัฒน์  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงฟะฮมีย์  มุอัมหมัดตอฮิร
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
835
เด็กชายฟัยรุซ  หะมุ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงฟัรฮานีย์  มูฮัมหมัดตอฮิร
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงฟ้าดาว  ธีระศักดิ์สกุลชัย
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
838
เด็กชายฟาดิ้ล  มานะธีรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
839
เด็กชายฟาเดล  ตายาตะ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงฟาเดียนา  ยูโซ๊ะ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงฟาเดียร์  ยูโซะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงฟาติน  เจ๊ะมะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงฟาร์มี  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงฟาราซากีราห์  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงฟาร่าห์  คะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
846
เด็กชายฟารีฟ  เบ็ญนาวี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
847
เด็กชายฟารุส  สาแมง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงฟ้าใส  วงศ์ภาคำ
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
849
เด็กชายฟิตรีย์  ลาเต๊ะบือริง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงฟิรญา  ดือเระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงฟิรดาวซ์  มาหะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงฟีดาร์  รักษ์ปราชญ์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
853
เด็กชายฟีรมาน  มะเย็ง
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
854
เด็กชายฟีรฮาน  หีมมิหนะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงฟีรูซ  เจะอูมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงฟีโอน่า  ดีแมง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
857
เด็กชายฟุรกร  ทาหา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
858
เด็กชายฟูรกอน  มือลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงภคพร  โพธิ์พรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
860
เด็กชายภัคพล  ตันปิยะกุล
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงภัทรธิดา  พรหมเจียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 541 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
862
เด็กชายภัทรพล  พืชพงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงภัสสริยา  อโนมะศิริ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงภิญญดา  หะยะมิน
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
865
เด็กชายภูเบศ  นุเคราะห์ชล
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
866
เด็กชายภูมิภัทร  ชูตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
867
เด็กชายภูวเดช  เจะดอเลาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
868
เด็กชายภูวิศ  แซ่ฮ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงมนัสวีย์  สือแม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงมัยซูน  มะลี
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงมัยมูน  ยะนาบาเน็ง
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงมานิสรา  กือมะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงมินตะยา  ยอมเต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
874
เด็กชายมินทร์ธาดา  ขาวผ่อง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงมุขชีดา  อาแวเต๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงมุทิตา  คุณากรศักดา
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
877
เด็กชายมุนซิร  บินอาแซ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
878
เด็กชายมุมิน  หะยีอีแต
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
879
เด็กชายมุมินทร์  ศิริวัลลภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
880
เด็กชายมุสตากิม  พรหมสีลาย
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
881
เด็กชายมุสตากีม  เด็งมายอ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงมูนาห์  มะแซ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
883
เด็กชายมูนีร  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
884
เด็กชายมูบาร็อก  ยูโน
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงมูรซีดา  เจะเฮง
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
886
เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  ดอเล๊าะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
887
เด็กชายมูฮัมหมัดซัยนาน  หมานหมิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
888
เด็กชายมูฮัมหมัดตอฟิต  การีดอง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
889
เด็กชายมูฮัมหมัดนาอีม  เกษตรกาลาม์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
890
เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอิส  มะสุยี
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
891
เด็กชายมูฮัมหมัดอักรอม  อารง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
892
เด็กชายมูฮัมหมัดอากีฟ  อิบบราฮิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
893
เด็กชายมูฮัมหมัดอาฟนัน  เจ๊ะแนะ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
894
เด็กชายมูฮัมหมัดอารอฟัต  แวกือจิ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
895
เด็กชายมูฮัมหมัดอารีฟิน  มะดาโอะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
896
เด็กชายมูฮัมหมัดอาลีฟฟีน  มูดอ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 542 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
897
เด็กชายมูฮำมัดอัสรี  ดือราแม
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
898
เด็กชายมูฮำหมัดฟุรกอน  นาวี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
899
เด็กชายมูฮำหมัดมูฟีด  มะลี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
900
เด็กชายมูฮำหมัดอาเดล  อาแซ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
901
เด็กชายมูฮำหมัดอามีน  ยีดิง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงไมซาราห์  มามะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงยัสมินซาเฟียนา  เจะอารง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงยัสมีน  มามะ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงยามีละห์  มามะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงยาสมิน  บิลังโหลด
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
907
เด็กชายยุคลธร  สาลี
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงยุมณีย์  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงเยาวมาลย์  สมประสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงโยษิตา  เยี่ยมพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงรดา  เพ็ชรพันธ์
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงรมิตา  ณ สมาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงรอฎวา  ปากียา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
914
เด็กชายรอมฎอน  อารง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงรอยมี่ย์  เจะเด็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงร็อยมี  แวและ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงรอยฮาน  รอหิง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงรอฮมานี  สุไลมาน
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
919
เด็กชายรัชชานนท์  คงคุณ
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
920
เด็กชายรัชชานนท์  ฮะยีดาโอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
921
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ไพรพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงรัตน์ชนก  มีแต้ม
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงรัยยาน  เจ๊ะมิ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงรัสวดี  จิตรแหง
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงราเบีย  หมัดบาเหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
926
เด็กชายริดวาน  ยีหวันจิ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงรินลดา  ดำละเอียด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
928
เด็กชายริฟฮาน  สือนิกลิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงรุจิรดา  อรรถกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
930
เด็กชายรุซกีนันท์  เจะแวนายี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
931
เด็กชายรุซดาน  อาแว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 543 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
932
เด็กหญิงรุซาฟีกาห์  หะยีสาและ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงรุณนดา  มามะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
934
เด็กชายรุสกี  รอยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงรุสนีตา  ตาเหสีตา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงลินลนา  บูเกะเจ๊ะลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
937
เด็กชายลุฎฟี  พงศ์รัฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
938
เด็กชายลุฏฟี  เจะยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
939
เด็กชายลุตฟาน  หะยีดิง
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงไลลา  สีมันตะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อารีเลิศ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
942
เด็กชายวชิรวิชญ์  ยอดรักษ์
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงวรรณนาญีฮา  แวอูมา
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงวรรนัซลีฟา  ดอเล๊าะ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงวรรวิภา  สุขสถาน
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
946
เด็กชายวรัญชิด  เพ็งระวะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงวรัญญา  วรรณนุชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงวรินทร  กิตตินวเสนีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
949
เด็กชายวันซากีรีน  นิมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงวันดีนี  แวยูโซะ
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
951
เด็กชายวันอิลฮัม  ลูโบะเด็ง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงวานีตา  เลาะมาลู
ป.5
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงวาริซมีย์  เจ๊ะโซะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
954
เด็กชายวาริส  แสเมาะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงวาริสา  มะนิ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงวาฮีดา  มะเย็ง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงวิชุดา  รอมือลี
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงวิภาวนี  ชินนะบดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
959
เด็กชายวีรชน  สิริภูวดล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
960
เด็กชายวีรภาพ  ภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
961
เด็กชายแวตะมีม  บินแวอูมา
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
962
เด็กชายแวอารฟิน  สะเมาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
963
เด็กชายแวอิรฟานฮากิม  ต่วนบือราเฮ็ม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
964
เด็กชายศรัญ  บกสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงศรัณย์พร  อินสุวรรณโณ
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงศลิษา  พุฒแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 544 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
967
เด็กชายศักรินทร์  จันทสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงศิรดา  วิทูรพันธ์
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงศิริดา  ตรุระจิตต์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงศิริพร  วิระมุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
971
เด็กชายศิริรัช  สุขแดง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
972
เด็กชายศิวกร  ไชยยาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
973
เด็กชายศิวกร  ธนกิจบำรุงสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
974
เด็กชายศุภกฤษ  พึ่งตำบล
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
975
เด็กชายศุภณัฐ  นิธิคุณากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
976
เด็กชายศุภณัฐ  เพ็ชร์ดำ
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
977
เด็กชายศุภดิตถ์  มูหนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
978
เด็กชายศุภวิชญ์  ฉาฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
979
เด็กชายศุภสัณห์  บุญสนอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงศุภานัน  ทิพย์ปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงศุภานัน  ศรีพจน์
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
982
เด็กชายษะกีฟ  มาหะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงสรณ์สิริ  แซ่ค้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงสาริศา  สุขสรวล
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
985
เด็กชายสิรวิชญ์  โกสิยาภรณ์
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงสิรินทร  กิ้มขู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงสิรินยา  มามะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงสิริมาส  พุดดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงสิริรัตน์  รัตนสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงสุชานันท์  ประคำทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
991
เด็กชายสุธินันท์  โชติไพบูลย์พันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงสุนิศา  มะลี
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  บุญญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงสุภาวิตา  เดชะวณิชชา
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
995
เด็กชายสุรสิทธิ์  สอีด
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงสุริชา  นุ้ยสกุล
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
997
เด็กชายสุวิจักษณ์  ประชุมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
998
เด็กชายโสภณวิชญ์  ชุดแดง
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงหงสรถ  อินหมวก
ป.6
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงหนิซูรฟา  หนิสาเร๊ะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงอชิรญา  นราสมโภชกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 545 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1002
เด็กชายอชิรวัตต์  มะสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงอณัศริณ  แดเนาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงอโณทัย  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงอดิศา  ศรีษะสังข์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายอติวิชญ์  กิตติโชควัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงอนิศรา  แดมะยุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงอนุธิดา  ขำอรุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1009
เด็กชายอภิสิทธิ์  โล่ห์พงศ์
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1010
เด็กชายอมรพัฒน์  สังข์ประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงอมานีย์  สนิ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงอรณิชา  สกุลราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงอรไพลิน  เปาะมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายอรรถสิทธิ์  ศรีมั่น
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1015
เด็กชายอริส  แวอูเซ็ง
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงอริสรา  ศรีรังษ์
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงอลิศดา  หมาดโต๊ะซ๊ะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงอลิสรา  จุลเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายอลีฟติณ  ผาสุพรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายอลีม  แมทาลง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงอวาฎิฟ  เจ๊ะอาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1022
เด็กชายอะฟันดี้  ปีแนบาโง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายอักมัล  กือมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายอักมัล  มะตาเฮ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1025
เด็กชายอัคบักร์  กาแม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงอัคมา  มะแซ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายอัครภูมิ  มามะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายอัซซีซัน  ศิริฮาซัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายอัฐวุฒิ  พรเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายอับดุลลอฮ์  แขกพงศ์
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายอับดุลลาเคร  อับดุลกานาน
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายอับดุลวาริซ  สิทธิสงวน
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายอับดุลวาริส  เจ๊ะมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายอับดุลฮาดี้  อาลีฮะมัด
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายอัฟฎอล  มามะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงอัฟนาน  เจะแม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 546 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1037
เด็กหญิงอัฟนาน  เจ๊ะเฮง
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายอัฟรอนทร์  พีรีซี
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายอัมรินทร์  ขวัญใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายอัมรินทร์  สนิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายอัมรูว์  หะยีอาแซ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายอัยดิลฟิตรี  สะอิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1043
เด็กชายอัยดิลอามีน  หะยีดือราแม
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงอัยมุนี  แวบือซา
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงอัยย์ริสาร์  สะตอปา
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงอัยยา  เหมมัน
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายอัลลาม  แมทาลง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงอัลวาณีย์  สือรี
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายอัลวาน  แวฮูลู
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงอัลวานีย์  เจ๊ะแว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายอัลฮากีม  ละหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงอัศฟะ  หะยีมูซอ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงอัสมา  ศรีษะสังข์
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงอัสวานี  สาเม๊าะ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงอัสวานีย์  มือเส๊าะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงอัฮลาม  หะยีมะลี
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
1057
เด็กชายอากิล  ภูมิบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายอากีฟ  ภควันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายอากีฟ  วาซิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายอากีล  มาหะมัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงอาณีฟาร์  ซาและ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายอาดาบี  สาแม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายอาดิล  ปาเนาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายอาติฟ  สาระกาสม
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายอานัส  บีรู
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายอานัส  บุณยะพุกานะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายอานัส  ยูโซะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายอานัสรูน  กะนิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงอาฟานี  รัตนพงศ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงอาฟาฟ  มะซอ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงอามาณีย์  บินมะเยาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นราธิวาส เขต 1

ณ อาคาร 5 ห้อง 547 โรงเรียนนราธิวาส
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1072
เด็กหญิงอามานี  หะยีสาแม
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงอามีรุลอิลญา  อากาจิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงอารดา  นุราช
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายอาริฟ  หมาดหลี
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงอารียา  มูนี
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
1077
เด็กชายอาลามีน  โมง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1078
เด็กชายอาลีม  โต๊ะเอง
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงอาอีชะห์  เจ๊ะมะ
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงอิจลาล  สาโบะ
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงอิซมีฮันต์  วาเด็งพงศ์
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1082
เด็กชายอิซวาน  ยูโซะ
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงอิบติซาม  มะเซ็ง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1084
เด็กชายอิฟฟาน  มะเซ็ง
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายอิลฮาม  ดอรอแม
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายอิสกันดัร  มะเด็ง
ป.5
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายอิสกันดาร์  บือราเฮง
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายอิสการดา  วงศ์อัครวินท์
ป.4
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงอิหติฌาม  บอเถาะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1090
เด็กชายอุสมาน  หะยีฮาราสะ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายอูเซร  มานาอาซา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1092
เด็กชายอูมูลอายมาณ  สาวี
ป.6
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1093
เด็กชายเอกวิทย์  อาจมนตรี
ป.4
โรงเรียนบางนราวิทยา
วิทย์ประถม
1094
เด็กชายเอริฟาร์น  มายิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1095
เด็กชายฮัมดีย์  รายอคารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงฮาซานี  ดอแว
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายฮานิฟ  หะยีอารง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายฮาบีบุรรอฮ์มัน  ตีงี
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงฮายาตี  บือราเฮง
ป.5
โรงเรียนพิมานวิทย์นราธิวาส
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงฮาสวานี  ยะโก๊ะ
ป.6
โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา
วิทย์ประถม