ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ผลพิกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกกร  ปุกโสม
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพร  พุทธรักษา
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกพร  ระหว่างขุนทด
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนิษฐ์ภรณ์  พุกบัวขาว
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลชนก  บูชา
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลชนก  เม่งศิริ
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลชิสา  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
9
เด็กชายกมลภพ  เจริญธรรม
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
10
เด็กชายกรณภัทร  พักร์ผ่อง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
11
เด็กชายกรพัฒน์  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกรภาดา  สุภัคปฐมพร
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
13
เด็กชายกรวิช  เชยจิตต์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
14
เด็กชายกรวิชญ์  พลายแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
15
เด็กชายกรวิชญ์  โพธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
16
เด็กชายกรินทร์  ชื่นชอบ
ป.6
โรงเรียนจิรดา
คณิตประถม
17
เด็กชายกรุณา  ลวณะสกล
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤตคุณ  วัฒนมงคลศรี
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
19
เด็กชายกฤติพงศ์  อังพรหมสถาน
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
20
เด็กชายกฤษฎิ์เมธา  ธีร์บวรเดชาธัญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
21
เด็กชายกฤษฎ์  เตชะยิ่งไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
22
เด็กชายกล้วย  -
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกวินนา  เจริญวิไลศิริ
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
24
เด็กชายกัญจน์ไชย  อมรรัตนานุเคราะห์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัญญ์วรา  จันทร์คง
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กรทองคำ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ขยัน
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไพศาลยุทธนากุล
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
29
เด็กชายกัณฐพันธ์  สุขเจริญยิ่งยง
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
30
เด็กชายกันตวรวัฒน์  ดวงบุญ
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกันติชา  ลานเทียรทอง
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
32
เด็กชายกันติทัตต์  อินสว่าง
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
33
เด็กชายกันตินันท์  วชิรโรจน์ธนากูล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
34
เด็กชายกัลป์ชนัฐ  พัววิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกัลยารักษ์  พุทธธนสุนทร
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกานดา  บังทา
ป.5
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกิตตกาญจน์  เกิดทองดี
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
38
เด็กชายกิตติพงศ์  ธรรมพิทักษ์กร
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
39
เด็กชายกิตติพศ  หน่อคำ
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
40
เด็กชายกิตติพิชญ์  ศิริเมตตานนท์
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
41
เด็กชายกิตติภณ  เผือกเนียม
ป.5
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
42
เด็กหญิงกิตติยากร  อยู่ตาด
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
43
เด็กชายกุลวัชร  ลาภเฉลิมพงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงเกตวี  ชาญพิชัย
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงเกษศรินทร์  นรากรณ์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
46
เด็กหญิงแก้วตา  อินทวงค์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงแก้วสมฤทธิ์  ไชยวงค์
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงโกลัญญา  รุ่งวาว
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
49
เด็กชายโกสิน  แตงโม
ป.5
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
คณิตประถม
50
เด็กชายไกรวิชญ์  กรชิต
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงเขมิกา  อินทร์ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
52
เด็กชายคณิตสรณ์  งามสิริจวบจิต
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
53
เด็กชายคณินท์  ขำอิ่ม
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
54
เด็กชายคณิศ  ขำอิ่ม
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
55
เด็กชายคณิศร  ภาคเจริญ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
56
เด็กชายคุณเจต  พรหมหิตาทร
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
57
เด็กชายจตุรภัทร  จิตตรง
ป.6
โรงเรียนวัดลำโพ
คณิตประถม
58
เด็กชายจรัสพงค์  ภมร
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
59
เด็กชายจักปณวัฒน์  เฉลิมกิติยกุล
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงจารุวรรณ  สิงหะ
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
61
เด็กชายจารุวัฒน์  ผ่องแผ้ว
ป.5
โรงเรียนเต็มรักศึกษา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงจิดาภา  ชูศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
63
เด็กหญิงจิตราภรณ์  กาญธีรานนท์
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
64
เด็กหญิงจินมณี  อินแสง
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
65
เด็กชายจิรโชติ  อรรถศาสตร์ศรี
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
66
เด็กชายจิรพงศ์  โพธิ์เอี่ยม
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
67
เด็กชายจิรพงษ์  สุรีย์
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
68
เด็กหญิงจิรัชญา  สุขโต
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
69
เด็กชายจิรัฏฐ์  บุญสมทบ
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
70
เด็กหญิงจิริสุฎา  ทับบุรี
ป.4
โรงเรียนจิรดา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจิศรสุนทรีย์  นิลรัตน์ ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มุ่งมงคล
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
73
เด็กชายเจนกิจ  ภูสะพาน
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
74
เด็กชายฉลองยศ  อินทยศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
75
เด็กชายฉัตริน  รัชกิจพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงชญาดา  ชาติสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
77
เด็กชายชญานิล  คงคล้าย
ป.4
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
78
เด็กหญิงชญานิศ  เซ็นบัว
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงชญานุต  ชาวบ้านกร่าง
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
80
เด็กหญิงชญาภา  จิรธนวิชัย
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงชญาภา  โตอุรวงศ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
82
เด็กหญิงชนกนันท์  แสงอยู่
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงชนกานต์  จันทรานนท์
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
84
เด็กหญิงชนกานต์  แซ่ลี้
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
85
เด็กชายชนปกรณ์  สมคะเน
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
86
เด็กชายชนะโชติ  รัตนปนัดดา
ป.5
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
87
เด็กชายชนะวัฏ  วัฒน์รณชัย
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงชนิกานต์  แก้วบุญทิน
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงชนิดาภา  เสาวจันทร์
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
90
เด็กชายชยพล  ตั้งวราภรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
คณิตประถม
91
เด็กชายชยาวีร์  ถาวรประชา
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงชลกนก  เอมพันธุ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
93
เด็กชายชลธิศ  พุ่มเจริญ
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงชลรดา  บุญญามาพร
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
95
เด็กชายชวัลกร  มิ่งขวัญ
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
96
เด็กหญิงชวัลพัชร  ภักตร์ขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
คณิตประถม
97
เด็กหญิงชวิศา  ปฏิทัศน์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงชัญญา  ศรีสุวรรณภพ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
99
เด็กหญิงชัญญาดา  วิวัฒนศิลป์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
100
เด็กชายชัยบดินทร์  อัฐวงษ์
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
101
เด็กชายชัยพัฒน์  เขียวติ๊บ
ป.4
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงชาดา  แก้วเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
103
เด็กหญิงชิฌาภรณ์  มิ่งขวัญ
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
104
เด็กหญิงชิดชนก  เอี่ยมเงิน
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
105
เด็กชายชิษณุพงศ์  รุจิศาสตร์
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายชีวธันย์  ตั้งศิวาลัย
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
107
เด็กหญิงชีวาพร  พันธ์กิตติกุล
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
108
เด็กชายชีวาวิชญ์  นาคคง
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
109
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กุลธรรมานุสรณ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
110
เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงมงคล
ป.5
โรงเรียนจิรดา
คณิตประถม
111
เด็กชายชุติเดช  ดำรงทวีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
112
เด็กชายชุติพงศ์  โรจนวิศวกรรม
ป.4
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
คณิตประถม
113
เด็กหญิงชุติมา  ศัพทะวาทิน
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
114
เด็กหญิงญาณภรณ์  พัดศรี
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
115
เด็กหญิงญาดา  สัจจเสนีย์
ป.4
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
116
เด็กหญิงญาดาพัฒน์  สวัสดีชัยกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
117
เด็กชายฐานิทัศน์  ขุนรัง
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
118
เด็กหญิงฐิตารีย์  ภูมิภาค
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
119
เด็กหญิงฐิติกาล  ชื่นอารมณ์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
120
เด็กหญิงฐิติพร  บุญลือ
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
121
เด็กหญิงฐิติพร  ศรีชู
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
122
เด็กชายฑยากร  เถาวัลย์
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
123
เด็กชายณชนน  แย้มกลีบ
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
124
เด็กชายณฐกร  ดาวกระจาย
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
125
เด็กชายณฐกร  บุญเส็ง
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
126
เด็กชายณฐพัชร์  บัวแจ้ง
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
127
เด็กชายณธัช  รุ่งฤทธิ์ดี
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
128
เด็กชายณปภณ  ขำนิพัทธ์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงณพรรษวรรณ  อนันต์ณัฏฐพงศ์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงณภัทร  สุวรรณล้วน
ป.6
โรงเรียนเต็มรักศึกษา
คณิตประถม
131
เด็กชายณฤทธิ์  กิตติปรีชานันท์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
132
เด็กหญิงณัชชา  โสมทองแดง
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
คณิตประถม
133
เด็กชายณัชพล  สุมาวงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
134
เด็กชายณัฎฐ์ชญากร  จันทะคร
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
135
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  โสบรรเทา
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
136
เด็กหญิงณัฎฐนิฐ  พิทยาอนุสาสน์
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
137
เด็กชายณัฎฐพัชร  ชื่นตา
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
คณิตประถม
138
เด็กชายณัฎฐ์  สุววงศ์ โบทิสต้า
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
139
เด็กชายณัฏฐ์ธรัช  พลอยประดับ
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
140
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แป้นเกิด
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จริยเต็มสี
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
142
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  เขื่อนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
คณิตประถม
143
เด็กหญิงณัฏฐวี  กลิ่นสังข์
ป.5
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
144
เด็กชายณัฐกรณ์  กาญจนปิ่น
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
145
เด็กชายณัฐกฤต  อุดม
ป.5
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
146
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เรืองศรี
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
147
เด็กชายณัฐกฤษฏ์  สงวนศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
148
เด็กหญิงณัฐกานต์  เชื้อสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
149
เด็กชายณัฐคุณ  บุญลือ
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
150
เด็กหญิงณัฐชา  ศรีมงคลลักษณ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
151
เด็กหญิงณัฐณิชา  จงไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
152
เด็กหญิงณัฐธยาน์  มาตังคสมบัติ
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
153
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศักดิ์สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
154
เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขยิ่ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
155
เด็กชายณัฐธีร์  นิมิตชัยโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
คณิตประถม
156
เด็กหญิงณัฐนรี  รูปสมศรี
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
157
เด็กหญิงณัฐนรี  อินวงษ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
158
เด็กหญิงณัฐนันท์  ผลพิบูลสุนทร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
159
เด็กชายณัฐพงศ์  ทองปุย
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
160
เด็กชายณัฐพัชญ์  ลักษณ์เทียมจิตร
ป.4
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
161
เด็กชายณัฐภัทร  พวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
162
เด็กชายณัฐภาส  ทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
163
เด็กหญิงณัฐมน  กิ่งวงษา
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
164
เด็กหญิงณัฐวรา  ขันทอง
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
165
เด็กหญิงณัฐวรา  จันทิมา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
166
เด็กชายณัฐวัฒน์  อุทัยรุ่งรัศมี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
167
เด็กชายณัฐวัศห์  ธรรมส่งรัศมี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
คณิตประถม
168
เด็กชายณัฐวินท์  แสงสิริโรจน์อำไพ
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
169
เด็กชายณัฐวุฒิ  แก้วพิลากุล
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
170
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทองนิ่ม
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
171
เด็กชายณัทธร  คุ้นเคย
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
172
เด็กหญิงณััฏฐณิชา  คลังโภคาพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
173
เด็กหญิงณิชกมล  แดงวิไล
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
174
เด็กหญิงณิชหากชภูมน  ภาณุโรจน์
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
175
เด็กหญิงณิชาภัทร  เกษสาคร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลเทศ
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
177
เด็กหญิงณิชาภัทร  สุทธิประการ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
178
เด็กหญิงณีรานันท์  วุฒิพันธไชย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
179
เด็กชายด้วยเกล้า  เปลี่ยนพันธ์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
180
เด็กหญิงดุษิตา  โสติยา
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
181
เด็กชายเดชพิพัฒน์  จารุทะวัย
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
182
เด็กชายเดชาธร  คงเจริญชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
183
เด็กหญิงไดอาน่า นิโคไลย์  เพ็นเชวา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
184
เด็กชายตรัย  อึ้งวิศิษฎ์วงศ์
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
185
เด็กชายตะวัน  เกิดพล
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
186
เด็กชายติณณภพ  ณ น่าน
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
187
เด็กชายติณห์  เพ็งประพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
คณิตประถม
188
เด็กหญิงตีรณา  สหพรอุดมการ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
189
เด็กชายตุลธร  เจนกฤติยา
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
190
เด็กชายทชาเดช  สิงห์ศักดา
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
191
เด็กชายทรงพรต  รักษาภักดี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
192
เด็กชายทรงพล  นุชมาก
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
193
เด็กชายทวีกาญจน์  ศรีพูนพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
194
เด็กชายทัศน์ไชย  พงษ์ศิริธรากุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
195
เด็กหญิงทิตา  พงษ์ชะนะ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
196
เด็กหญิงทิพย์รชาวดี  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
197
เด็กหญิงทิวนาฎ  พันธุ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
คณิตประถม
198
เด็กชายทิวัฒน์  มัดทองหลาง
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
199
เด็กชายทีรภัทร  แซวหยวก
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
200
เด็กหญิงเทวิกา  พระลับรักษา
ป.5
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
คณิตประถม
201
เด็กชายธณดล  กรโกษา
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
202
เด็กชายธนกร  เจริญธนเกษม
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
203
เด็กชายธนกร  อาจคิดการ
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
204
เด็กชายธนกฤต  เค้าแคน
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
205
เด็กชายธนกฤต  ทองโต
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
206
เด็กชายธนกฤต  นันทสว่าง
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
207
เด็กชายธนดล  คงสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
208
เด็กหญิงธนพร  ขาวเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
209
เด็กหญิงธนพร  สมจิตร
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
210
เด็กชายธนพัฒน์  ไพบูลย์ศรีวัฒนา่
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธนภณ  ลีลุตานนท์
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
212
เด็กชายธนภัทร  ทายตะคุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
คณิตประถม
213
เด็กชายธนภัทร  บุญอินทร์ส่ง
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
214
เด็กชายธนภัทร  ศิลาเกษ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
215
เด็กชายธนวรรธน์  วงศาขจรกิจ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
216
เด็กชายธนวัฒน์  นิลวรรณ์
ป.5
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
217
เด็กชายธนวัตร  ธรรมพิทักษ์กร
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
218
เด็กชายธนวิชญ์  บางณรงค์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
219
เด็กชายธนวินท์  บุญทอง
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
220
เด็กหญิงธนัชชา  เอื้อธรรมสถิตย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
221
เด็กชายธนากฤษ์  วิริยะธนาวรรณ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
222
เด็กชายธนานพ  อาจวิชัย
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
223
เด็กหญิงธรรพร  โจระสา
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
224
เด็กชายธราดล  ชำนาญจันทร์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
225
เด็กชายธราธิป  บุญประกอบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
คณิตประถม
226
เด็กชายธัชพล  กุลละวณิชย์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
227
เด็กหญิงธัญญชนก  ชื่นจิตต์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
228
เด็กหญิงธัญญา  เติมกลิ่นจันทน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
229
เด็กหญิงธัญญาดา  หุ่นสม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
230
เด็กหญิงธัญธิดา  ชูติกาญจน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
231
เด็กหญิงธัญนิชาภา  สุดใจ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
232
เด็กหญิงธัญลักษณ์  หมันเทศมัน
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
233
เด็กหญิงธารวิมล  สอนหุ่น
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
234
เด็กชายธาวิน  เจาจารึก
ป.5
โรงเรียนเต็มรักศึกษา
คณิตประถม
235
เด็กชายธาวิน  เต็งอำนวย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
236
เด็กชายธีทัต  ตัณฑธนภูมิ
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
237
เด็กชายธีทัต  อำรุงสกุลรัฐ
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
238
เด็กชายธีธัช  หล่อตระกูลชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
239
เด็กชายธีมศิ์  เจริญพิทักษ์พร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
240
เด็กชายธีรกานต์  หากลิ่นดี
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
241
เด็กชายธีร์จุฑา  ชาติอิศรานุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
242
เด็กหญิงธีรดลยา  บุญทรง
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
243
เด็กชายธีรเดช  ลีลาขจรจิต
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
244
เด็กชายธีรเดช  ศรีสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
245
เด็กชายธีร์ธวัช  สิงห์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายธีรธัฐฐิ์  วิบูลสันติ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
247
เด็กชายธีรเศรษฐ์  เวชไชโย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
คณิตประถม
248
เด็กหญิงธีริศรา  มีจริง
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
249
เด็กหญิงธุวพร  รัตนศิลป์
ป.5
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
250
เด็กชายนฐกรณ์  เขียวไคร้
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
251
เด็กชายนฐกานต์  เขียวไคล้
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
252
เด็กหญิงนตวัน  ศรีอาวุธ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
253
เด็กชายนทีธร  ทิพย์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
254
เด็กชายนนทกร  เคนเหลื่อม
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
255
เด็กชายนนทการณ์  ทานกระโทก
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
256
เด็กชายนพวิชญ์  ผาสุกิสรา
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
257
เด็กหญิงนภสพร  ยิ้มเจริญ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
258
เด็กหญิงนภสร  พวงกิจจา
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
259
เด็กหญิงนภสวรรณ  น้ำส้ม
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
260
เด็กชายนภสินธุ์  บุญมาก
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
261
เด็กชายนภันดร  จิตต์เที่ยง
ป.5
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
262
เด็กหญิงนภัส  ทองสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
263
เด็กหญิงนภัสรา  คำอ่อน
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
264
เด็กชายนรบดี  ป้อมแก้ว
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
265
เด็กชายนราชัย  สรสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
266
เด็กชายนราชัย  สรสิทธฺิ์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
267
เด็กหญิงนราภรณ์  ไวปัญญา
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
268
เด็กชายนราวิชญ์  โพธิ์เงิน
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
269
เด็กหญิงนฤภร  ศรีอมรกิจกุล
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
270
เด็กหญิงนฤมล  อิงไธสง
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
271
เด็กชายนวมินทร์  สิงห์ชัย
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
272
เด็กหญิงนวินดา  พิทักษ์พงศ์ภูธร
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
273
เด็กชายนันทกร  เสถียรปกิรณกร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
274
เด็กหญิงนันท์นภัส  เจริญจิตปัญจ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
275
เด็กชายนันทภพ  จันทร์สระคู
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
276
เด็กชายนันท์มนัส  ต่อเติมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
277
เด็กชายนันทวัฒน์  กันภัย
ป.6
โรงเรียนจิรดา
คณิตประถม
278
เด็กชายนันทิวรรธน์  ทัพพะรังสี
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
279
เด็กหญิงนารีรัตน์  ผิวผ่อง
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
280
เด็กชายนาวี  พูนทิพวรรณ
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงนิชาภา  พิมพ์จักร
ป.5
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
282
เด็กหญิงนิชาภา  อัดทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
283
เด็กชายนิติศาสตร์  ยิ้มพราย
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
284
เด็กชายนิพพิชฌจ์  อดิศรไพศาล
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
285
เด็กชายนิพัทธ์  พัฒนะพงษ์วิบูลย์
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
286
เด็กหญิงนิรชา  สุขถาวร
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
287
เด็กชายบวรศักดิ์  พัววรานุเคราะห์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
288
เด็กหญิงบุญญิตา  โสภณชีวิน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
289
เด็กหญิงบุญนิศา  รัตนเนตร์
ป.4
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
290
เด็กหญิงเบญญาภา  เย็นประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
291
เด็กหญิงเบญญาภา  อุ่นใหม่
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
292
เด็กชายปฐมชัย  จันทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
293
เด็กหญิงปณัฐดา  ฤทธิ์สุข
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
294
เด็กหญิงปณิชา  วีรคติธรรม
ป.5
โรงเรียนจิรดา
คณิตประถม
295
เด็กหญิงปณิดา  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
296
เด็กชายปณิธาร  ยืนยาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
คณิตประถม
297
เด็กชายปณิธิ  มุกดา
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
298
เด็กชายปธิยากร  ฟักเหลือง
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
299
เด็กหญิงปนัทสนันท์  ดีเหลือ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
300
เด็กชายปภังกร  กสินานนท์
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
301
เด็กหญิงปภัสสร  พุ่มแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
คณิตประถม
302
เด็กหญิงปภาวรินท์  ใหมสกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
303
เด็กหญิงปภาวี  นิลพลอย
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
304
เด็กชายปภินวิทย์  เลี้ยงถนอม
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
305
เด็กหญิงประติมา  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
306
เด็กหญิงประภัสสร  ทรงนิมิตร
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
307
เด็กหญิงประภัสสร  วิจิตรวรวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
308
เด็กชายปราโมทย์  คงเจริญ
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
309
เด็กหญิงปริยฉัตร  ใกล้กลาง
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
310
เด็กชายปรีดา  ใจหาญ
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
311
เด็กหญิงปลายฝน  กลิ่นภู่
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
312
เด็กหญิงปลายฟ้า  อิทธิธีรรักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
313
เด็กชายปวรัศฐ์  ประภาปิตินันทน์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
314
เด็กหญิงปวริศา  เพชรแก้ว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
315
เด็กชายปวเรศ  ครุธโต
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายปวเรศ  นานอก
ป.4
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
317
เด็กชายปวีณ์กร  แก้วคง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
318
เด็กชายปวีร์กร  สุขลาภ
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
319
เด็กชายปองบุณย์  สว่างวงษ์
ป.4
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
320
เด็กหญิงปัญจรัตน์  แต้พานิช
ป.6
โรงเรียนเต็มรักศึกษา
คณิตประถม
321
เด็กชายปัญญวัฒน์  ธรรมส่องหล้า
ป.4
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
322
เด็กหญิงปัณฑิตา  น้ำเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
323
เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีพุทธา
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
324
เด็กชายปัณณทัต  ตั้งประเสริฐศิริ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
325
เด็กชายปัณณธร  ธารพานิช
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
คณิตประถม
326
เด็กชายปันนที  สุทธิวารี
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
327
เด็กหญิงปาณิศา  ทิพย์โสตร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
328
เด็กหญิงปาณิสรา  บัวปลี
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
329
เด็กหญิงปานชีวา  ศรีเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
คณิตประถม
330
เด็กชายปานวิทย์  ดาวกระจาย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
331
เด็กหญิงปาริฉัตร  ต่อสกุลเจริญ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
332
เด็กหญิงปิยรัศมิ์  พรมมา
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
333
เด็กชายปิยังกูร  พันแสง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
334
เด็กหญิงปุณณดา  นาคำ
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
335
เด็กชายปุณณภัฐน์  ศีลเศวตศิลา
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
336
เด็กชายปุณณเมธ  สันติปิตานนท์
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
337
เด็กชายปุณณวิช  รัตนฤทธิ์เดชะ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
338
เด็กชายปุลวริศว์  วิริยะไกรกุล
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
339
เด็กชายปุลวัฒณ์  นักเวชน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
340
เด็กหญิงเปมิกา  ฟง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
341
เด็กชายพงศกร  ยกยอดี
ป.6
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
คณิตประถม
342
เด็กชายพงศธร  ชมศรี
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
343
เด็กชายพงศ์ปณต  ดลอัมพรพิศุทธิ์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
344
เด็กชายพงศ์วัฒนา  น้ำทิพย์
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
345
เด็กชายพงษภัทร  มีพัธสม
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
346
เด็กหญิงพจณิชา  ม่วงทอง
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
347
เด็กหญิงพจนินทร์  บุญจันทร์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
348
เด็กชายพชรเทพ  ดำรงค์มหาวรกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
349
เด็กชายพณาย  รักแจ้ง
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
350
เด็กหญิงพรกนก  แจ่มแจ้ง
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายพรชัย  เต่าทอง
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
352
เด็กชายพรภวิษย์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
353
เด็กหญิงพรรณวศา  บุตรอิ่ม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิตประถม
354
เด็กชายพฤฒธิสติ  แก้วน้ำหนึ่ง
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
355
เด็กชายพลนภัส  คำอ้าย
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
356
เด็กชายพลภัทร  แต้ยินดี
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
357
เด็กชายพลภัทร  ศรีไพร
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
358
เด็กชายพลาธิป  เกตุพยุง
ป.5
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
359
เด็กหญิงพัชรากร  ศรีนุช
ป.4
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
360
เด็กหญิงพัทธรินทร์  อู่วุฒิพงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
361
เด็กชายพันธกานต์  หม่นทอง
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
362
เด็กหญิงพาณิภัค  ตู้จินดา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
363
เด็กชายพิชยุตม์  อู่เงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
คณิตประถม
364
เด็กหญิงพิณทิพย์  แสงทองสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
365
เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ขวัญอัครพัฒน์
ป.4
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
366
เด็กหญิงพิมพ์พิไล  ชนะโยธา
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
367
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  อัคนิพัชร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
368
เด็กหญิงพิมพ์มณี  ดำรงทวีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
369
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เทพดนตรี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
370
เด็กหญิงพิมพิชญา  ร่วมบุญ
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
371
เด็กหญิงพิยธิดา  ปั้นแววงาม
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
372
เด็กชายพิสิษฐ์  เงินชัยโรจน์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
373
เด็กชายพิสิษฐ์  ชัยโยธา
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
374
เด็กชายพีรเทพ  ประสวนศรี
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
375
เด็กชายพีรพงษ์  ฤทธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
376
เด็กชายพีรพัฒน์  วงศ์เจริญวิชญ์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
377
เด็กชายพีรภัทร  พูลชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
คณิตประถม
378
เด็กชายพีรภาส  ตัวเสาร์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
379
เด็กหญิงเพชรแพรวา  เกื้อทาน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
380
เด็กหญิงเพียงฟ้า  ปรารภ
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
381
เด็กหญิงแพรวา  ดีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
382
เด็กหญิงแพรวา  เอี่ยมแก้วไพศาล
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
383
เด็กชายภคชัย  ชาติชวลิตสกุล
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
384
เด็กหญิงภวริศา  ไชยวัฒน์มาลากุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
385
เด็กชายภัคพงศ์  นิธิพันธ์ไพรัตน์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายภัคศรัณย์  จันทราธรกุล
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
387
เด็กชายภัคศรัณย์  สุทธิพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
คณิตประถม
388
เด็กชายภัทรดนัย  สุพานัต
ป.5
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
389
เด็กชายภัทรพล  ทองสุก
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
390
เด็กชายภัทรพล  วงศ์วิบูลกิจ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
391
เด็กชายภัทรวัต  วัชระอรุณธาร
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
392
เด็กชายภาคย์ภูมิ  เสตา
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
393
เด็กชายภาคิน  สุขจันทร์
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
394
เด็กชายภาณุวัฒ  อ้นวงษา
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
395
เด็กชายภาวัจน์  กุลวุฒิโรจน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
396
เด็กชายภาวิน  แก่นเรือง
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
397
เด็กหญิงภาษิตา  อธิกิจโชติ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
398
เด็กชายภูมิพัฒน์  มณีรัฐรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
399
เด็กชายภูมิพัฒน์  เฮงคณนา
ป.5
โรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี
คณิตประถม
400
เด็กชายภูรินารท  จันชะดา
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
401
เด็กชายภูริศคร์  นิติเรืองกุล
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
402
เด็กชายภูวเดช  ทองประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
403
เด็กชายภูวรินทร์  สุทธิประภา
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
404
เด็กหญิงภูษิดา  พลีดี
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
405
เด็กหญิงมณิสรา  สิงห์นันท์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
406
เด็กหญิงมทิรา  ธงสมบัติ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
407
เด็กหญิงมนวิภา  เหล่าพงศ์พันธุ์งาม
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
408
เด็กหญิงมนัสนันท์  บูรโชควิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนจิรดา
คณิตประถม
409
เด็กชายมหาสมุทร  พันธุรักษ์
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
410
เด็กหญิงมัญชุสา  พุทธชูชาติ
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
411
เด็กหญิงมัณฑนา  ศรีสิงห์
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
412
เด็กหญิงมัลลิกา  โทมิตะ
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
413
เด็กหญิงมิญชญา  ชื่นยงค์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
414
เด็กหญิงมินตรา  พรรณธรรม
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
415
เด็กหญิงมีนา  จำปาอ่อน
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
416
เด็กชายเมธิชัย  คงสุข
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
417
เด็กชายยุทธศาสตร์  อักษรนำรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
คณิตประถม
418
เด็กหญิงยุพารัตน์  พวงคุ้มชู
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
419
เด็กชายรชต  ชัยสอน
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
420
เด็กชายรณกร  จรูญรัตน์
ป.5
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายรณกฤษ  ธรรมเนียม
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
422
เด็กหญิงรตนพร  มารอด
ป.4
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
423
เด็กหญิงรวิพร  พุมเพรา
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
424
เด็กชายรวิพล  ภาณุทัตภิญโญ
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
425
เด็กชายรังสิมันตุ์  เซ้งมณี
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
426
เด็กชายรัฐภูมิ  ชลชี
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
427
เด็กชายรัฐศาสตร์  วงศ์เจริญวิชญ์
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
428
เด็กหญิงรัตนาวดี  เมฆพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
429
เด็กหญิงรุจิภัสสร์  พจน์สุนทร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
430
เด็กหญิงลภัสรดา  สังข์สีเหลือบ
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
431
เด็กหญิงลลนา  เชวงชวลิต
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
432
เด็กหญิงลัลลลิตา  สอนไทย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
433
เด็กชายวงศรัณย์  ภูแล่นกับ
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
434
เด็กหญิงวชิรญาฌ์  ปิ่นสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
435
เด็กชายวชิรวิชญ์  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
436
เด็กหญิงวนิดา  ม่วงดี
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
437
เด็กชายวรพงษ  แซ่ก้วย
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
438
เด็กชายวรพล  แจ่มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
439
เด็กชายวรเมธ  กาศอุดม
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
440
เด็กชายวรเมธ  พรเกษมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
441
เด็กหญิงวรรณวิษา  มาคำ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
442
เด็กหญิงวรวลัญช์  แก้วดำรงค์
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
443
เด็กหญิงวรวลัญช์  ปินตา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
444
เด็กหญิงวรัชยา  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
445
เด็กหญิงวรัญญา  มิตรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
446
เด็กหญิงวรัตนันท์  สัตยาภักดีชัย
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
447
เด็กหญิงวริญญา  พึ่งจีน
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
448
เด็กหญิงวรินทร  สนธิ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
449
เด็กชายวริศ  ชยาธารรักษ์
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
450
เด็กหญิงวริศรา  สิริพรรุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
451
เด็กชายวัชรกร  สิงห์นิกร
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
452
เด็กชายวัชรธร  ศรีพนากุล
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
453
เด็กชายวัชรพล  ศรีงาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
คณิตประถม
454
เด็กชายวัชราวุธ  ทองหนูนุ้ย
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
455
เด็กชายวิชช์  กุลวุฒิโรจน์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายวิชยุตพงศ์  อิ่มโภคา
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
457
เด็กชายวิชัยวัฒน์  คุณทรัพย์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
458
เด็กหญิงวิภาดา  เคารพ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
459
เด็กหญิงวิภาดา  ชัยชยานนท์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
460
เด็กหญิงวิรัลยุดา  ทัศวิล
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
461
เด็กหญิงวิรัลศ์ชญา  ทันซาว
ป.5
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
คณิตประถม
462
เด็กหญิงวิริฒิพา  แก้าเขียว
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
463
เด็กชายวิสิษฐ์พล  หนูอินทร์
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
464
เด็กหญิงวีณา  เตชทิพากร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
465
เด็กชายวีรวิชญ์  ปกแก้ว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
466
เด็กชายวุฒิพงษ์  แจ่มกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
467
เด็กหญิงศรัณพร  ผาสุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
คณิตประถม
468
เด็กชายศรัณย์  อยู่ร่วมใจ
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
469
เด็กชายศราวุฒิ  กุลมี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
470
เด็กหญิงศศธร  ประชานุชิต
ป.4
สากลศึกษา บางบัวทอง
คณิตประถม
471
เด็กชายศักดิ์พิมล  ญาณโรจน์
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
472
เด็กชายศิรวิชญ์  กู้สกุลไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
473
เด็กหญิงศิริญานนท์  อรรควัฒน์เดโช
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
474
เด็กชายศิริพันธ์  หิรัญโรจน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
475
เด็กชายศิริภัทร  สุเมธิวิทย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
476
เด็กชายศิวัช  สังขดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
477
เด็กชายศุภกริช  เหรียญทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
คณิตประถม
478
เด็กชายศุภณัฐ  เชษฐมาส
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
479
เด็กชายศุภณัฐ  ภู่พูลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
480
เด็กชายศุภณัฐ  สุขชื่น
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
481
เด็กชายศุภปราณ  ปานประยูร
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์
คณิตประถม
482
เด็กหญิงศุภานัน  แจ่มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
คณิตประถม
483
เด็กหญิงศุภาลักษณ์  อังกรรัมย์
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
484
เด็กชายเศรษฐบุตร  ผุดผ่อง
ป.4
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
485
เด็กหญิงสรธนพร  รัตนมณี
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
486
เด็กหญิงสโรชา  รักผล
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
487
เด็กหญิงสาธิตา  รุจิรานิรัติศัย
ป.4
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
488
เด็กชายสิงหา  เก่งสกุล
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
489
เด็กชายสิทธิชัย  ไชยะโคตร์
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
490
เด็กหญิงสิรภัทร  โตเมศ
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงสิริ  ก้องโลก
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
492
เด็กหญิงสิริวรา  เทพสุนทร
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
493
เด็กชายสุกนต์ธี  ไชยชำนิ
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
494
เด็กหญิงสุกฤตา  โพธากุน
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
495
เด็กหญิงสุกัญญา  อาทร
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
496
เด็กหญิงสุขิตา  เงินอนันต์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
497
เด็กหญิงสุชานาฎ  กลัดเล็ก
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
498
เด็กหญิงสุชานุช  ศิลปะ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
499
เด็กหญิงสุชาวลี  รุ่งสุริยะศิลป์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
500
เด็กชายสุทธดร  ศรีรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิตประถม
501
เด็กชายสุทธิชาติ  เจริญตา
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
502
เด็กหญิงสุธิมา  สำราญพงศ์สุข
ป.4
โรงเรียนจิรดา
คณิตประถม
503
เด็กชายสุประวีณ์  กรัษนัยรวิวงค์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
504
เด็กหญิงสุประวีณ์  อัศวกิตานนท์
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
505
เด็กหญิงสุพิชชา  สุนทรนนท์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
506
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คงกิตติกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
507
เด็กหญิงสุพิชญา  นรขำ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
508
เด็กหญิงสุพิชญา  สัทธาประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
509
เด็กหญิงสุภัสสรา  กุนอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร
คณิตประถม
510
เด็กหญิงสุภัสสรา  อินจันทร์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
511
เด็กชายสุเมธ  อิ่มสิน
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
512
เด็กชายสุรเกษม  สังฆคุณ
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
513
เด็กชายสุระวิชญ์  เติมเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
514
เด็กชายสุวพิชญ์  เหมือนฤทธิโชตน์
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
515
เด็กหญิงหฤทย์ชญาฌ์  อนุรัฐพันธ์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
516
เด็กชายเหมันต์  งามปลอด
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
517
เด็กหญิงอชิรญา  กิจเจริญ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
518
เด็กชายอชิระ  เทพจิตรา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
519
เด็กชายอชิระ  ศรีวรลักขณา
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
520
เด็กชายอติธรรม  อรรถสิษฐ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
521
เด็กชายอธิบดี  ดิสสร
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
522
เด็กชายอธิษฐ์  รุ่งสุริยะศิลป์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
523
เด็กชายอธิษฐ์  ลูกไม้พรรณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
524
เด็กชายอนุตร  ปุรัตภิภาค
ป.6
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
คณิตประถม
525
เด็กชายอเนชากร  โต๋วชากร
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงอภิชญา  เทพจิตรา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
527
เด็กหญิงอภิชญา  แสงมาน
ป.4
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
528
เด็กชายอภินันท์  โชคสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
คณิตประถม
529
เด็กชายอภิพล  แพทยานนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
530
เด็กชายอภิวิชญ์  กระจ่างพิภพ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
531
เด็กชายอภิวิชญ์  สุ่มมาตย์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
532
เด็กหญิงอภิสร  รักษาทรัพย์
ป.5
โรงเรียนคลองเกลือ
คณิตประถม
533
เด็กหญิงอมลธีรา  สุขานนท์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
534
เด็กหญิงอรจิรา  เทียมเมฆา
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
535
เด็กหญิงอรวี  เสอี่ยมอาจ
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
536
เด็กหญิงอริยา  ตุลาวงษ์
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
537
เด็กหญิงอริศาพัชร  นวลปาน
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
538
เด็กหญิงอริสรา  ชัยถาวรกิจ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
539
เด็กหญิงอริสรา  เลิศวัฒนนนท์
ป.6
โรงเรียนจิรดา
คณิตประถม
540
เด็กหญิงอักษราภัค  เจตนเสน
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
541
เด็กหญิงอักษราภัค  ชานัง
ป.5
โรงเรียนศรีสังวาลย์
คณิตประถม
542
เด็กหญิงอัจจิมาภรณ์  พันธ์กำแหง
ป.5
โรงเรียนศรีสังวาลย์
คณิตประถม
543
เด็กชายอัศม์เดช  หอมจรรยา
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
544
เด็กชายอัษฏาวุธ  สีชำนิ
ป.6
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
คณิตประถม
545
เด็กหญิงอาจาริญาพัณณ์  จันทร์แขวง
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
546
เด็กชายอาทิตย์  ไชยกูล
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
547
เด็กชายอานัส  พรมจ้าย
ป.5
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
548
เด็กหญิงอารียา  พุทธโอวาท
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
549
เด็กชายอาวุธ  ประภากิจ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
550
เด็กชายอิทธิณัฐ  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
551
เด็กชายอุ้มบุญ  พิมยาน
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
552
เด็กชายเอกบัณฑิต  ไกยะโส
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
553
เด็กชายเอกวินทร์  จั่นเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
554
เด็กหญิงเอมปวีร์  กวินโกศลสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
555
เด็กหญิงเอมมิกา  อินทมนต์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
556
เด็กหญิงเอมิกา  วิชัย
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
557
เด็กหญิงเอริกา  คงรักษา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิตประถม
558
เด็กหญิงเอื้อคุณ  ปุณหวันลี้ตระกูล
ป.5
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
คณิตประถม
559
เด็กชายโอฬาร  จันทร์ช่วย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิตประถม
560
เด็กชายฮาลิม  สิงธิมาตร
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
คณิตประถม
561
เด็กชายิกิตติภพ  คณิตทรัพย์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
562
เด็กหญิงกมลวรรณ  ธัญญกสิกล
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายกรวิชญ์  กิจพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายกอบแก้ว  หาญพละ
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
565
เด็กหญิงกอร์ย่า  ศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
566
เด็กหญิงกันตา  สถาเผ่ายืนยง
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายกัมปนาท  แย้มศรี
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงกานต์สินี  วิเวก
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายกีรติกร  ใจกล้า
ม.1
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงเกลียวพัตตรา  ซอโฉม
ม.2
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงเกวลิน  ภู่ดำ
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิต ม.ต้น
572
นางสาวเกียรติศิรินทร์  นิติวิธี
ม.3
โรงเรียนอัมพรไพศาล
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายเขมณัฏฐ์  เกียรติกุลพิมล
ม.1
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงคนึงชนน์  เพ็ชร์รัตน์
ม.1
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายคมสัน  เพิ่มชาติ
ม.1
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงจิราภา  พึ่งรสธรรม
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
577
เด็กชายจิโรภาส  ศรีไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงฉัตรภัสร์  กุตเปล่ง
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
579
เด็กหญิงชณิษตา  ควรคิด
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายชนาธิป  วสุพสิษฐ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงชรินทรา  ศรพรม
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายชัยยุทธ  ฤกษ์เย็น
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงชิชญา  เชาวน์เจริญ
ม.2
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงชิดชนก  อุไรวร
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
585
นายโชติวัฒน์  แพทยานนท์
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
586
นางสาวฐิติชญา  ปัญญาวง
ม.3
โรงเรียนอัมพรไพศาล
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายณฐพล  พงษ์สัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงณพรรษ  ศิริแก้ว
ม.2
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงณภัทร  พิศิษฐการ
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
590
นางสาวณภัทร  อมรอนุกูล
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงณัชชา  ลิปตวัฒนกุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงณัชชา  อรัณยกานนท์
ม.1
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นบุญมา
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายณัฐพัชร์  คูหะโรจนานนท์
ม.2
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายณัฐภัทร  ปัญญสังข์
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
596
นางสาวณัฐมน  พชรพรวงศ์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายหิรัญ  สงวนธรรม
ม.2
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
598
นางสาวอารยา  ฮิกกิ้นส์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
599
เด็กชายณัฐวัชต์  พีระประสมพงศ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายต้นกล้า  ชงัดเวช
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงตีรณา  ไตรเมธาศิลป์
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
602
เด็กชายเตชิต  รุ่งวชิระกุล
ม.2
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
603
เด็กชายทรงวุฒิ  จันทร์ทนงค์
ม.1
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงทิฆัมพร  บัวงาม
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
605
นางสาวแทนรัก  พจน์ประสาท
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงธญญาดา  เย็นหาร
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายธนกฤต  ท่างาม
ม.2
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงธัญยรักษ์  โฉมรุ่งนิธินันท์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงธิติกาญจน์  สาระวิบูลย์สุข
ม.3
โรงเรียนอัมพรไพศาล
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงธิติมา  บุญหมั้น
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
611
นางสาวธีราภร  จันทร์เงิน
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายธีร์  พันธ์มณี
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงนภสร  ประวาลพิทย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
614
เด็กหญิงนภสร  มณีสถิตย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
615
นายนภัธ  กุสุโมทย์
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงนลพรรณ  ตติปาณิเทพ
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
617
เด็กหญิงนลินรัตน์  จรัสจารุทัศน์
ม.3
โรงเรียนอัมพรไพศาล
คณิต ม.ต้น
618
นางสาวนันท์ณภัทร  พรหมโสภา
ม.3
โรงเรียนอัมพรไพศาล
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงนิพพาน์  ตู้จินดา
ม.1
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงบุษกร  หาญพละ
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงประวีธิตา  ขันตีกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงปริตา  ตติบรรจงลาภ
ม.2
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงปรียนันท์  ตั้งจิตวรกุลธร
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายปัญญากร  จุ้ยเจริญ
ม.1
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
625
เด็กชายปัฐวี  ภูวณิชย์พงษ์ชัย
ม.2
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงปัณฑรีย์  คชประภา
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงปาลิดา  เงินทนงค์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงปาลิตา  เงินทนงค์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิต ม.ต้น
629
เด็กชายพงศธร  ชาญอัมพร
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงพริ้งพรรณถดา  พิกุลทอง
ม.3
โรงเรียนอัมพรไพศาล
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงพัณณิพักตร์  อาภาตั้งตระกูล
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงพัสมาสร  ธนรัชต์ธนันท์
ม.2
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  เทียนโต
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิต ม.ต้น
634
นางสาวอาริยา  สุโง๊ะ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายอิทธิพล  คำพิชิต
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
636
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  เอกธีรเศรษฐ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
637
นางสาวพิมพ์มาดา  มีเจริญ
ม.3
โรงเรียนอัมพรไพศาล
คณิต ม.ต้น
638
นางสาวพีรมล  เอี่ยมชมนาค
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายภัทรพล  อำนรรฆสรเดช
ม.1
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงภัทรวิภา  สุขประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนอัมพรไพศาล
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายภูมิศิริ  สุเมธิวิทย์
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายภูริช  ชื่นชัยกิจ
ม.2
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
643
เด็กหญิงโมเรยา  ตั้งวราศิริ
ม.3
โรงเรียนอัมพรไพศาล
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายรพีพัฒน์  ชำนาญปืน
ม.2
โรงเรียนศรีสังวาลย์
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงรุ่งทิวา  โสขุมา
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงลลิดา  ทำนอง
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
647
นางสาวลักษณ์ขณา  ศรีดาเลิศ
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิต ม.ต้น
648
เด็กชายวรพล  จันทะคู่
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงวรรณเวลา  อาวัชนาการวงศ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงวรรณิศา  เทียนขาว
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
651
นางสาววรัชยา  คลอดเพ็ง
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายวัชร  พันวิชัย
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
653
เด็กชายวันชัย  บุผาลา
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
654
เด็กชายศราวุฒิ  ดีน้อย
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
655
เด็กหญิงศศิธร  ศรีดอกบัว
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
656
เด็กหญิงศศิวิมล  ชุณหสวัสดิกุล
ม.1
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายศาณวัฒน์  ลิมปาคม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงศิรดา  จาตุรนต์รัศมี
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงศุภภร  บุญชูใจ
ม.1
โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการศึกษาปัญญาภิวัฒน์
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายศุภวิชญ์  อนุสนธิอินทรา
ม.1
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
661
เด็กชายสรวิศ  ศิริสุข
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายสหรัฐ  ศิษย์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงสัตตบงกช  อ่อนหวาน
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิต ม.ต้น
664
เด็กหญิงสาริศา  ลูกไม้พรรณ
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
665
นายสุทธินนท์  บุญคง
ม.3
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
คณิต ม.ต้น
666
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุนทรวิทย์
ม.2
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงสุพิชญา  พงศ์สถาบดี
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายสุรพศ  แซ่ว่าง
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
669
นางสาวหง่วย  -
ม.2
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงหทัยพันธ์น  ธนาอภินันท์
ม.1
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงอินทุอร  สิงหกลางพล
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
672
นางสาวอุมาพร  เจียมศิริสกุล
ม.3
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงเอรีน  คุณาพัทธ์
ม.3
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
674
เด็กหญิงกนกรัตน์  พลนิกาย
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงกนกอร  พึ่งสุนทร
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงกมลชนก  ด้วงจู
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงกมลพรรณ  วิทูรปัญญากิจ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
678
เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญศิริถาวร
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงกมลวลัย  สังข์กลม
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงกรกช  หนักแน่น
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงกรกมล  ชุ่มชื่น
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงกรณ์จิรัสย์  รื่นเสือ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงกรพินณ์  ประสมลึก
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงกรวรรณ  ตั้งธนโชติกุล
ป.6
โรงเรียนอัมพรไพศาล
วิทย์ประถม
685
เด็กชายกรวิชญ์  อัศวเพิ่มพูลผล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
686
เด็กชายกรินทร  วงษาโรจน์
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงกฤตพร  นันทศรีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
688
เด็กชายกฤติธี  แตงเข็ม
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
689
เด็กชายกฤษจพัฒน์  นาคะวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
690
เด็กชายกฤษณกัตน์  อุทัศน์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
691
เด็กชายกวิน  กองจันทร์
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
692
เด็กชายกวิน  แก้วมโนรมย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงกวิสรา  บุนนาค
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงกวิสรา  รอยประโคน
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
695
เด็กชายกษม  ตรีสารศรี
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
วิทย์ประถม
696
เด็กชายกษิดิิ์เดช  ล่าห่วย
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
697
เด็กชายกษิรา  พานทอง
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
698
เด็กชายก้องณพัสส์  คงมา
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงกัญญ์วรา  สุขบรรเทิง
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชัยศักดิ์
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงกัญญาวัลย์  ศรีเกาะ
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ธนโชติธนินทร
ป.5
โรงเรียนเต็มรักศึกษา
วิทย์ประถม
703
เด็กชายกันตพงศ์  ทุ่มขนอน
ป.6
โรงเรียนอัมพรไพศาล
วิทย์ประถม
704
เด็กชายกันตพล  เหล่าบุญมา
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
705
เด็กชายกันตพัฒน์  กาญจนไพศิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
706
เด็กชายกันตพัฒน์  ธนาประเสริฐทรง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
707
เด็กชายกันตภณ  นิธิปภานันท์
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
708
เด็กชายกันตินันท์  ถาน้อย
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
709
เด็กหญิงกันตินันท์  เนตรสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงกันยากร  วรรณลพ
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงกัลยภรณ์  สุธารส
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงกัลยรักษ์  วิไลประสงค์
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เอี่ยมเจริญ
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
714
เด็กชายกาณฑ์พัทธ์  อรุณพันธุ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงกานต์ชุดา  คงอินทร์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงกานต์พิชชา  แสงมาน
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
717
เด็กชายการัณยภาส  ทองโชติ
ป.4
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
718
เด็กชายกิตติกวิน  พงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงกิตติญา  โชติ
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
720
เด็กชายกิตติธัช  วิมานรัก
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
721
เด็กชายกิตติพัฒน์  แก้วเรือง
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
722
เด็กชายกิตติพันธ์  ชมสินธุ์
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงกิตติวรา  หน่อคำ
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงกีรติ  ดอกไม้เพ็ง
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงกุลประภัสสร์  อภิพัฒน์จิรา
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงกุลพรภัสร์  สินธุกาญจนพันธุ์
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงกูลนัดดา  ยามาอูจิ
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
729
เด็กชายเกตชฎา  คูณผล
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
730
เด็กชายเกล้ามงคล  อยู่ลือชา
ป.6
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
วิทย์ประถม
731
เด็กชายเกียรติภูมิ  หาญธรรม
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
732
เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกษตรรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
733
เด็กชายขจีภัทณ์  ชำนาญแก้ว
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงขวัญนภา  อินอุเทน
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงขวัญฤทัย  ยิ้มละมัย
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงขวัญสิริ  เลื่องเชื้อง
ป.6
โรงเรียนเทพพิทักษ์
วิทย์ประถม
737
เด็กชายเขม  แทนมาก
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงเขมจิรา  ขันธควร
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
739
เด็กชายเขมโสภณ  ใจเสาร์
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงเขมิกา  สายเที่ยงแท้
ป.5
โรงเรียนเต็มรักศึกษา
วิทย์ประถม
741
เด็กชายคณากร  สายกลิ่น
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
742
เด็กชายคณาวัฒน์  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
วิทย์ประถม
743
เด็กชายคณิน  กิตติกูล
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
744
เด็กชายคณิศร  ชาลีเครือ
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
745
เด็กชายคภัสดี  แรงจบ
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
746
เด็กชายคมชาญ  ก้อนทองดี
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
747
เด็กชายคุณากร  เล็กแดงอยู่
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
748
เด็กชายจักรวาล  ลิ้มทองกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
749
เด็กชายจักริน  สุคนธวารินทร์
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
750
เด็กชายจักริน  อาจหาญ
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  บันดาล
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงจันทรัสม์  คงถาวร
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
753
เด็กชายจารุพัฒน์  ศิริโสภณ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงจิณห์นิภา  พรดอน
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงจิดาภา  เจิมจันทร์
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงจินต์จุฑา  พิชัยฤกษ์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
757
เด็กชายจิรชาติ  แซ่แต้
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
758
เด็กชายจิรพัส  สรสิทธิรัตน์
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
759
เด็กชายจิรภัทร  เรืองเสนา
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
760
เด็กชายจิรวัฒน์  ใหม่ปาน
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงจิรัชญา  เอกพูนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงจิรัฐฐิญา  แก้วสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
763
เด็กชายจีรพัฒน์  หมอนทอง
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
764
เด็กชายจีรภัทร์  รวมสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงจีรภัทร์  วีระกุล
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
766
เด็กชายจุลลกเตวา  โทศิริกุล
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงเจริญรัตน์  จันทร์หา
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
768
เด็กชายเจษฎา  แซ่แต้
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
769
เด็กชายฉลองพรรษ  บุญครองเกียรติ
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงฉัตรนภา  เอกทัตร์
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
771
เด็กชายฉัตรมงคล  พุดสีเสน
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
772
เด็กชายฉัตรมงคล  วัดทอง
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
773
เด็กชายเฉลิมขวัญ  สันติพรวิทย์
ป.6
โรงเรียนศรีสังวาลย์
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงชญานันท์  แสงดี
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงชญานิศ  โพธิ
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงชญาภา  แสงดี
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงชนกนาถ  อัมระพยาฆร์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
778
เด็กชายชนะกันต์  สุขโชคชัชวาล
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
779
เด็กชายชนะศักดิ์  ชูช่วย
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงชนาภา  โททอง
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงชนิกานต์  ทองผิว
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงชนิดาภา  ยืนยั่ง
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงชนิดาภา  สมหวัง
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
784
เด็กชายชยพล  ยารัมย์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
785
เด็กชายชยพล  เรืองหนู
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
786
เด็กชายชยพล  ฮวดใจรักษ์
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
787
เด็กชายชยานันท์  โรจน์ฤทธิไกร
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงชยาภัสร์  ฮวบเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงชลธิชา  ภู่ตระกูล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงชลพิชา  รสองุ่น
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
791
เด็กชายชลวัท  นาคสุขปาน
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
792
เด็กชายชวัลวิทย์  ขวัญกิจนิรันดร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงชัญญกัญญ์  ปพนพัทธนันท์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
794
เด็กชายชัยกฤต  ก้อนทอง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
795
เด็กชายชัยภัทร  คล้ายขยาย
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงชัยรัมภา  โสมาเกตุ
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
797
เด็กชายชาญชัย  พิรเศรษฐ์กุล
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
798
เด็กชายชานนท์  ศรีทับทิม
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงชาลิสา  ฉี
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงชาลิสา  ทิพย์สุข
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงชิดชนก  สดใส
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงชิตยาภรณ์  ดีขุนทด
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงชิตาภา  จันโทกุล
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
804
เด็กชายชีระวิทย์  บุญมี
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงชุติมา  เกตุชาวนา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
806
เด็กชายชูโชค  หน่อแก้ว
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงเฌอญภร  สมบุญ
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงญาณาทิน  สัตยาไชย
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงญาณิศา  แสงกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงญาณิสา  สุภาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงญาธิดา  สิงห์ทอง
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
812
เด็กชายฐิติกร  วรกิจพนิต
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงฐิติกานต์  บุญเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
814
เด็กหญิงฐิติชญา  ปกแก้ว
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงฐิติพร  ไตรวิชา
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงฐิติยา  ขันอาษา
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
817
เด็กชายฐิติยา  ลูกอินทร์
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงฐิติวรดา  แป้นเพชร
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
819
เด็กชายฐิติวัฒน์  มาโยธา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงฑิฆัมพร  สามารถ
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงณฐมน  สงวนชาติ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
822
เด็กชายณฐวัฒน์  จันทร์เหลือง
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงณธิดา  เอี่ยมศิริ
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงณปภาพร  กวีกิจพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงณปุณวรา  บุญชูวงศ์
ป.6
โรงเรียนอัมพรไพศาล
วิทย์ประถม
826
เด็กชายณภทร  พิริยเอกพงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงณภัทร  มานะเมธีกุล
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงณภัทร  รื่นใส
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
829
เด็กชายณภัทร์  ฝอยทับทิม
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
830
เด็กชายณรงค์ชัย  เปรมจิตต์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงณัชชนม์  กาพันธ์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงณัชชา  เรืองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงณัชชา  สุขสัจจี
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงณัชชาวีณ์  บุญกลั่น
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
835
เด็กชายณัชพล  ศิริพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ถือทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงณัฎฐณิฌาย์  อนุรัฐพันธ์
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
838
เด็กชายณัฏฐกฤติ์  สวัสดิ์ผล
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชนินทร์สถาปัตย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หว่างเพียร
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
841
เด็กชายณัฐกร  ผู้ล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงณัฐกานต์  ประกายแก้ว
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
844
เด็กชายณัฐชนนท์  เยี่ยมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงณัฐชปภา  ธนานิกกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงณัฐฐา  เสือพลาย
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงณัฐณิชา  เจี่ยภักดี
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
849
เด็กหญิงณัฐณิชา  แววบุตร
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุนันทลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พนมวัน ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนจิรดา
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงณัฐพร  สุวรรณทร
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
854
เด็กชายณัฐพัชร์  กาญจนอโนทัย
ป.4
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
855
เด็กชายณัฐภัทร  แซ่ก้วย
ป.5
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงณัฐลภัส  แสงระพี
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงณัฐวดี  บุญทอง
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีวิพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
วิทย์ประถม
859
เด็กชายณัฐวัชต์  กิตติวณิชานนท์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
860
เด็กชายณัฐวัฒน์  ดวงรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
861
เด็กชายณัฐวัฒน์  มีสกุล
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
862
เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
863
เด็กชายณัฐเศษรฐ  รุจิโยธานันทน์
ป.6
โรงเรียนจิรดา
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงณารีภัทร  แรงอด
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงณิชมน  ทองใบใหญ่
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงณิชากร  ลายทอง
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงณิชานันท์  สาธิตอภิวันท์
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงณิชารัศม์  ศรีพราว
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงณิชารีย์  ค้าสุกร
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงณิชารีย์  จงจิตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงณิชารีย์  ลอยแก้ว
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงณิญาพัณณ์  ปิติโพธิพงศ์
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
873
เด็กชายดบัสวิน  ทองศรีนุ่น
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
874
เด็กชายต้นน้ำ  ทรัพย์มหาไพศาล
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
875
เด็กชายติณณภพ  โชติบุตร
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
876
เด็กชายเตชิต  นาเงิน
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
877
เด็กชายเตชินท์  ถาวร
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
878
เด็กชายไตรภพ  ภักดี
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
879
เด็กชายทรงพล  เฉยดี
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงทริยา  พวงเงิน
ป.4
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
881
เด็กชายทวีพัฒน์  หุตานนท์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
882
เด็กชายทศภูมิ  ศรีกนก
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงทัตพิชา  ทวนทอง
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
884
เด็กหญิงทิพย์ทิวา  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงทิพย์วรรณ  โนรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงทิพามณี  คล้ายก้อน
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงทิพาวัชร์  กาชัย
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงทิวาพร  ศรีปัญญา
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงทิษยวัลย์  กอเข็ม
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
890
เด็กชายเทพปกรณ์  คงจีน
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงแทนจันทร์  วาระวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอัมพรไพศาล
วิทย์ประถม
892
เด็กชายธนกร  เม่งศิริ
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
893
เด็กชายธนกร  ลาภสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
วิทย์ประถม
894
เด็กชายธนกฤต  ทิพวนนอก
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
895
เด็กชายธนกฤต  อาภรณ์แม่กลอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
896
เด็กชายธนกานต์  เชาว์ประมวลกุล
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
897
เด็กชายธนฑํญโญ  จันทร์ดวง
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
898
เด็กชายธนดล  กระจ่างโรจน์
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
899
เด็กชายธนธณณ์  ธูปแก้ว
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
900
เด็กชายธนธรณ์  ชนะธร
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
901
เด็กชายธนธรรศ  บรรเทา
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงธนพร  ศาสตร์แจ้ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
903
เด็กชายธนภณ  แท่งทอง
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
904
เด็กชายธนภณ  มีปัดมา
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
905
เด็กชายธนภัทร  จินตกานนท์
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
906
เด็กชายธนภัทร  เต็มเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
907
เด็กชายธนภัทร  ผลอวยพร
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
908
เด็กชายธนภัทร  รังสิติยากร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
909
เด็กชายธนภูมิ  ลมงาม
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
910
เด็กชายธนภูมิ  วิสมล
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
911
เด็กชายธนศักดิ์  สุทิน
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงธนัชชา  โคกกรุ่น
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงธนัชชา  ชมภูนุช
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงธนัชญา  พุ่มเหมือน
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงธนัชพร  มณีวรรณ์
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
916
เด็กชายธนัชาวิทย์  ธรรมชูเชาวรัตน์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
917
เด็กชายธนัท  ธนะภาวริศ
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
918
เด็กชายธนานันต์  ประสพรัตนสุข
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
919
เด็กหญิงธนิรัศมิ์  กิตติวัฒโนคุณ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
920
เด็กชายธภัทร  ทัศนศิริ
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงธมลทัศน์  มีโภคา
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงธมลวรรณ  โชตินิธิธำรง
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงธมลวรรณ  วงษ์ปิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงธรชญา  พูนสูข
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงธวัลรัตน์  โตอุรวงศ์
ป.4
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
926
เด็กชายธัชกร  พูนสุข
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
927
เด็กชายธัชนนท์  เชาวน์วรนันท์
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
928
เด็กชายธัชพล  นิติวรการ
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงธัญชนก  โอฬาริกเดช
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงธัญชมาศ  แก้วอรุณคำ
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงธัญญรัตน์  อะโน
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ธเนศานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงธัญญารัตน์  นนท์สะเกตุ
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
935
เด็กชายธัญธรณ์  โภไคธเนศ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงธัญพิชชา  คนเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงธัญรดา  กำพลเจริญ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงธัญรดี  เหล่าพิเชียรพงษ์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ไชยสระแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ปานขำ
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงธันย์ชนก  หัสดิเสวี
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงธันยาภัทร์  เพชรพราย
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
943
เด็กชายธันวา  นานคำ
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
944
เด็กชายธันวา  ปราบปัจจามิตร์
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงธาราทิพย์  สุริยฉัตรกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
946
เด็กชายธาวิน  สมยา
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงธิดาพร  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงธิติมา  หมู่น้อย
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
949
เด็กชายธิติสรณ์  จันทร์สวาสดิ์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
950
เด็กชายธีธัช  โตสำราญ
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
951
เด็กชายธีภพ  เทพพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงธีร์จุฑา  เหลืองจันทรา
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
953
เด็กชายธีร์ธดา  เหมือนเพชร
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
954
เด็กชายธีรนันท์  ชูจิต
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงธีรนาฏ  ชัยเจริญวุฒิ
ป.4
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
956
เด็กชายธีรภัทร์  แสงเมือง
ป.6
โรงเรียนศรีสังวาลย์
วิทย์ประถม
957
เด็กชายธีร์วรา  ผลหิรัญ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
958
เด็กชายธีรัช  เกียรติวิกรัย
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงนงนภัส  พลไชย
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงนนท์ณิชา  กาวิยะ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
961
เด็กชายนนทภัทธ์  ซ้ายหุย
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
962
เด็กชายนนบดินทร์  ห้าวหาญ
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงนพคุณ  ยอดมาลัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
964
เด็กชายนพวิชญ์  อะเมกอง
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงนภสร  พิชัยพรหม
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
966
เด็กชายนภสินธ์ุ  ดวงจำปา
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
967
เด็กชายนภัทร  คล้ายเผือก
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงนภัสกร  วุฒิไชยกุล
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงนภัสสร  ปะมะลิ
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
970
เด็กชายนรวัฒน์  ส่งแสงขจร
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
971
เด็กชายนราธิป  ณิวัชราภรณ์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงนริศรา  งามสง่า
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงนริศรา  อ่วมน้อย
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
974
เด็กชายนฤดล  แน่นอุดร
ป.5
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
วิทย์ประถม
975
เด็กชายนฤสรณ์  วันจันทร์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
976
เด็กชายนวพล  ดุษณีภักดีนาถ
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงนัชชา  อารักษ์คุณากร
ป.6
โรงเรียนจิรดา
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงนัฎฐณิชา  น้ำดอกไม้
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
979
เด็กชายนัฐภูมิ  จุ่มธิ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
980
เด็กชายนัทธพงศ์  เสือฤกษ์
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
981
เด็กชายนันทชัย  มาลัยวงศ์
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงนันท์นภัส  จตุปาริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงนันท์นภัส  เชี่ยวนาวินธวัช
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงนันทรัตน์  ใจโปร่ง
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงนันทิชา  นัทธีทอง
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงน้ำเพ็ชร  อินทะโมรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงนิชาภัทร  บุญทองสังข์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
989
เด็กหญิงนิชาภัทร  เม่นทอง
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงนิชาภา  จีนสมุทร
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
991
เด็กชายนิธิศ  จอมโคตร์
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
992
เด็กชายนิพิฐพนธ์  คำนิล
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงนิศามณี  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงนูรอัยมี  อยู่ญาติมาก
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงเนตรรพีทอง  นิ่มอรุณ
ป.6
โรงเรียนจิรดา
วิทย์ประถม
996
เด็กชายเนติศาสตร์  กรเวช
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
997
เด็กชายบรรณวัฒน์  หาญสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงบัณฑิตา  ณรงค์เปลี่ยน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงบัณฑิตา  ภู่เสือ
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงบุญญิสา  พิมทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
1001
เด็กชายบุณยวีร์  นุสาโต
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
1002
เด็กหญิงบุณยอร  อรชร
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายบุรพา  หอมเสียง
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงบุษชกร  พรมร้อยโท
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงเบญญา  มาลัยวิจิตรนนท์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายปกรณ์  วิรการินทร์
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงปทิตตา  มูลจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
วิทย์ประถม
1008
เด็กชายปภังกร  ฟักประไพ
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงปภาดา  เอื้อทวีสิน
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงปภาวรินท์  แสงสนาน
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายปภาวิน  อัดทอง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายปรวิทย์  ลันดา
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายปราชญ์  แสงอุไร
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงปรีชญาภรณ์  สถิตย์สุขเสนาะ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงปฤษดา  สินธุอุส่าห์
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1016
เด็กชายปวริศรฐ์  ปิติพิริยธรณ์
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงปวริศา  พุ่มแดง
ป.5
โรงเรียนอัมพรไพศาล
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงปวริศา  สิทธิโยธา
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงปวิชญา  มณีอินทร์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายปวีณ์กร  บัญชาโต
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงปวีณ์กร  เสร็จกิจ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงปวีณพัชร์  กาญจนภักดีพงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงปวีณ็์ลดา  อรัญวารี
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1024
เด็กหญิงปวีย์ภัทร  อนันต์นิธิธนกร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงปสุตา  ช่างเหล็ก
ป.6
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงปัญญดา  พึ่งสุภา
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงปัณฑิตา  ติวารี
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายปัณณทัต  พลอยจะบก
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายปัณณธร  พงษ์ทอง
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายปัณณวิชญ์  จาดเอี้ยง
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
1031
เด็กชายปัณณวิชญ์  บูณณสันติ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายปัทม์กวิน  ไกรนรา
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงปาณิสรา  ทวีศรี
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงปานระพี  ศรีปราชญ์วิทยา
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงปาริตา  อันพาพรม
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงปาลิกา  เจนศิริวานิช
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงปิญชาน์  ธนาบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงปิ่นกมล  ปานปิ่น
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายปิยวัฒน์  ใจชอบดียิ่งสกุล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงปิยะธิดา  วงศ์ราชสีห์
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงปิยะนัน  มองเชิง
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงปิยะนาถ  ทองหล่อ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงปีย์รดา  เพ็ชรน้ำเขียว
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงปุณญวีห์  ทับทิม
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงปุณฑริก  ตปณียพันธ์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงปุณยนุช  อ่อนฉิม
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงปูริดา  ศีลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงเปมิกา  ศรีธนกร
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงไปรยา  เดชสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงพกุลกาญจณ์  เมียงอารมย์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายพงศกร  รื่นอ้น
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายพงศ์พล  กู้เกียรติรัตน์
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
1053
เด็กชายพงษกร  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายพงษ์ณภัทร  อินทเวช
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายพงษ์ภาวิน  ปานปิ่น
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงพรทิพย์  คำพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนคลองเกลือ
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงพรธีรา  มัธยมจันทร์
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงพรปวีณ์  เจียมสอาด
ป.6
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1059
เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญสร้างสม
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงพรมณี  ผลสง่า
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1061
เด็กชายพรรษวสันต์  โชคประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงพรวิษา  รักเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงพรสินี  จันทนูเดช
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงพฤฒยา  ประรินรัมย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงพลอยนภัส  เอี่ยมสำอางค์
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงพวงชมภู  พุฒซ้อน
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายพศิน  ลิขิตปถัมภ์
ป.5
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายพสกร  แก้ววารี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
1069
เด็กชายพอเพียง  บุญเพิ่มผล
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงพัชธิดา  พุกเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายพัชรพล  ชูเชื้อ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงพัชราภา  บุญเงิน
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงพัชราภา  สุรานาวงศ์
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงพัชริญา  นาคสิน
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงพัชรินทร์  คำภา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงพัฐณัฐช์  ปัญญาอมรรัตน์
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ประคองพันธ์
ป.6
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ลิ้มธีระบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
1079
เด็กชายพัทธนดนย์  ฮดโท
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงพัทธนันท์  วิวัฒนไพศาล
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายพัสกร  คลังทรัพย์
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงพัสฐ์รริษฐา  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงพัสวีพิชญ์  บิดหล่า
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงพิชชาพร  เฉลิมพันธ์
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงพิชชาภา  ยงยิ่ง
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงพิชญาภา  ตั้งมั่นในกิจ
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงพิชญาภา  น่วมคุณสิน
ป.6
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงพิชญาภา  พินสำเนียง
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายพิเชษฐ์  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จงอยู่สุข
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายพิภพภัทร  สุมงคลธนกุล
ป.6
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงพิมพกานต์  เอี่ยมละออ
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คะเชนทร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดไทรน้อย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1094
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  น้อยสี
ป.4
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์ดี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คงทอง
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ต๊ะวิจัง
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายพิรชัช  สุนทรฐิติ
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
1099
เด็กชายพิริยะพงษ์  สวิง
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงพิริสา  พยอมหอม
ป.6
โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายพิสิฐพงศ์  สาเพียร
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1102
เด็กชายพิสิษฐ์  เรืองสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1103
เด็กชายพีรพล  ธรรมกิจไพโรจน์
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
1104
เด็กชายพีรพัฒน์  พาทรัพย์มา
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายพีร์ระพี  คำฟอง
ป.6
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
1106
เด็กชายพีรวิชญ์  แหวนน้ำทิพย์
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
1107
เด็กชายพีระพงษ์  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายพีระพัฒน์  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายพุทธิพร  ทาใจ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงเพชรกะรัต  วังสุรีย์
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โครตพงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงแพรตะวัน  พุฒิพินิจ
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงแพรทอง  กลัญชัย
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงแพรพลอย  บุญเสริมทรัพย์
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงแพรไหม  อิงคดุษฎี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายไพสิฐ  รนขาว
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงฟ้าพราว  เจริญภาพ
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงฟ้าใหม่  แก้วพึ่งทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงภรัณยา  ดำรงศีล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายภวรัญชน์  อาชญาเสน
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1121
เด็กหญิงภวิตรา  ดำรงศีล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงภัคคีตา  กุลโธ
ป.6
โรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายภัทรชัย  โพธฺิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
1124
เด็กชายภัทรดนัย  ชามทอง
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1125
เด็กชายภัทร์ดนัย  คีตวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงภัทรธิดา  ภักดี
ป.5
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงภัทรนันต์  วาจาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1128
เด็กชายภัทรนันท์  ตันสุภาพ
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 2

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1129
เด็กหญิงภัทรพร  มีสุขดี
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงภัทรภร  แอสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงภัทรวดี  อ่อนสิงห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงภัทรานิษฐิ  รังษีเจริญธราโชติ
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงภัทราพร  ตินตะโมระ
ป.4
โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงภัทราภา  บุญถาวรสกุล
ป.4
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงภัทราวดี  ลุนพรม
ป.5
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงภัสรา  คำพิชิต
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดบางโค (แม่นางวิทย์อุปการี)
วิทย์ประถม
1137
เด็กชายภาคิน  ศรีวารินทร์
ป.5
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ลิ่มจุฬารัตน์
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงภิรัญญา  นุ่มกรรณ์
ป.6
โรงเรียนชลประทานวิทยา
วิทย์ประถม
1140
เด็กชายภุมิพัฒน์  มงคลศร๊
ป.4
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
วิทย์ประถม
1141
เด็กชายภูดิส &