ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  ยิ่งสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลชนก  หงส์ไกรเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลชนก  เอมอิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลนัทต์  ทิพย์วารินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลพิมพรรณ์  รุจิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลมาศ  อ่อนระเบียบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลรส  สุขเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทามี
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกมลวรรณ  นุ้ยจุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกมลวรรณ  วงษ์ศิลาทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
11
เด็กชายกรกต  ศรีชื่น
ป.4
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
12
เด็กชายกรนรภัทร  เข้มศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
13
เด็กชายกรภัทร  เพ็ชรนิล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกรัญณุตา  กสิณธารา
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤตภาส  เพชรแอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤตยชญ์  คชาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกฤตยาณี  วงษ์เวชประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤติน  สามารถ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
19
เด็กชายกฤศณัฏฐ์  กุกเป่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
20
เด็กชายกฤษดา  กาญจนจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
21
เด็กชายกฤษนพัฒน์  อรรถกฤษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
22
เด็กชายกลยุทธ์  แซ่ห้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
23
เด็กชายก้องภพ  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
24
เด็กชายกอบยศ  โรหิตเสถียร
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัญญ์พัชร  พิเคราะห์ยาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ประจวบโชค
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกัญณัฎฐ์  เกียรติกิจกุล
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกัญธดา  ภารัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
30
เด็กชายกัณณ์ทนัฐ  วิทยาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกัลยกร  นพรัตน์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
32
เด็กชายกาจกิตติ  ซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
33
เด็กชายกาจพน  ศักดายศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกานต์สิริ  นาคะไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
35
เด็กชายกิตต์พิชญะ  ยอดประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกิตติเดช  บัวหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
37
เด็กชายกิตติพงศ์  เจียมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
38
เด็กชายกิตติพัฒน์  คุยยศสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
39
เด็กชายกิตติวัฒน์  อินทรมาพลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
40
เด็กหญิงกิตติ์สิริ  เจิ้งตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
41
เด็กหญิงกิติญาพร  ชัยวงศ์เวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
42
เด็กชายเก้าหัสดิน  ศรีจาด
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
43
เด็กหญิงแก้วกัลยา  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงขนิษฐา  เชนส้ม
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงขวัญข้าว  พานิช
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงขวัญจิรา  มีสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
47
เด็กหญิงขันทอง  อินทโชติ
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
48
เด็กหญิงเขมรินทร์  ประทุมธารารัตน์
ป.4
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
49
เด็กชายคณิน  แสนดี
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
50
เด็กชายคีรินทร์  เกตุขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
51
เด็กชายคุณัชญ์  ประทีปวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
52
เด็กหญิงคุณัญญา  ชีระพุฒ
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
53
เด็กชายจตุรวัฒณ์  กลิ่นหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
54
เด็กหญิงจรรยาภรณ์  จุลศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
55
เด็กชายจักรพงษ์  ฉิมสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
56
เด็กชายจักริน  ศรีประวัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
57
เด็กหญิงจิตประภัสสร  สุนทราวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงจิตสุภา  ลาภภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
59
เด็กชายจิรพัฒน์  ภูสีเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
60
เด็กชายจิรพัทธ์  มูณี
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
61
เด็กชายจิรเมธ  สุขเจริญสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
62
เด็กชายจิรัฏฐ์  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
63
เด็กชายจิรันธนิน  ปั้นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
64
เด็กชายจีรทีปต์  สายสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
65
เด็กชายจีระพัฒน์  ซ้ายสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
66
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แซ่คู
ป.4
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
67
เด็กหญิงจุฑามณี  กิตติโชควัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เกริ่นสระน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
69
เด็กหญิงเจษฎาวดี  เจษฎามโนมัย
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
70
เด็กชายฉลองรัฐ  ธัญญะวิเศษศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงฉันชนก  ชมเส็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
72
เด็กหญิงฉันทิตา  ลาภภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
73
เด็กชายเฉลิมชัย  ทรัพย์บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
74
เด็กหญิงชญานิศ  รัตนโชคไชย
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
75
เด็กหญิงชญาภรณ์  เทพธาดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
76
เด็กหญิงชนัญดา  โคตรภูธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
77
เด็กหญิงชนัญธิดา  ปิติคุณธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
78
เด็กหญิงชนัดดา  พุทธวารีกานต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
79
เด็กหญิงชนากานต์  บัวเผื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
80
เด็กหญิงชนากานต์  หรั่งรอด
ป.4
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
81
เด็กชายชนาเมธ  ทุมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
82
เด็กหญิงชนิดา  นุชทองม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
83
เด็กหญิงชนิดาภา  นิดสีลาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
84
เด็กหญิงชนิดาภา  อุปการคำ
ป.4
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
85
เด็กหญิงชมพูนุช  จันพิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
86
เด็กชายชยพล  ภูทะวัง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงชรินทิพย์  อินต๊ะอุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
88
เด็กชายชลชาติ  ปะเมนาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
89
เด็กหญิงชลลดา  กุศล
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงชลิดา  อนันตโชติ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
91
เด็กหญิงชัชพร  พุทธสกุลมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
92
เด็กหญิงชัญญานุช  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
93
เด็กชายชัยเกษมอนันต์  เจนกุลนิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
94
เด็กชายชัยวุฒิ  กิตติทัศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
95
เด็กชายชาคริน  เอี่ยมวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
96
เด็กหญิงชาลิสา  ยังสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงชาลิสา  ฮกชุน
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
98
เด็กชายชุติมัณต์  เอี่ยมชัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
99
เด็กชายเชษฐติกาญจน์  วงษ์ปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
100
เด็กชายไชยเชษฎ์  อุปการะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
101
เด็กหญิงเฌอฟ้า  สุติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
102
เด็กชายญาณวรุตม์  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
103
เด็กหญิงญาณิศา  กาจคำแหง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
104
เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งผล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงญาดา  ศรีแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายฐปนวัชร์  พรหมณะ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
107
เด็กชายฐิฏวรรษ  โมสิกะ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
108
เด็กหญิงฐิตาภา  ศรสวาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
109
เด็กหญิงฐิติมา  ยาพิณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
110
เด็กหญิงฐิติยา  เจริญพรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
111
เด็กหญิงฑิมพิกา  ขำศรีบุศย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
112
เด็กชายณฐกร  นิ่มเต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
113
เด็กชายณพรัตณ์  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
114
เด็กหญิงณภัทร  เติมเสรีกุล
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
115
เด็กชายณภัทร  ไตรบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
116
เด็กชายณภัศญ์กร  รักกะเปา
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงณัชชา  ดอนประเพ็ง
ป.4
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
118
เด็กชายณัฎฐคณาธิป  ประเสริฐดี
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
119
เด็กชายณัฏฐกิตต์  ไชยรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
120
เด็กหญิงณัฏฐณิญา  ใบสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
121
เด็กหญิงณัฏฐา  มอญวัฒ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
122
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุขโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
123
เด็กชายณัฐกานต์  บุตรอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
124
เด็กชายณัฐชนน  สุทธิวิริวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
125
เด็กหญิงณัฐชยา  มีแต้ม
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
126
เด็กหญิงณัฐชา  พงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
127
เด็กหญิงณัฐณิชา  เกษมโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
128
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตรีนก
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
130
เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์  ละดาดาษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
131
เด็กหญิงณัฐนพิน  เกตุทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
132
เด็กหญิงณัฐนรี  พัฒศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
133
เด็กหญิงณัฐนันท์  สุดสงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
134
เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองลบ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
135
เด็กชายณัฐพล  ญาณนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
136
เด็กชายณัฐพัชร์  อุ่นเอกลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
137
เด็กชายณัฐพัฒน์  โฆสิโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
138
เด็กชายณัฐภูมิ  เลิศกิตติกุลโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
139
เด็กชายณัฐภูมิ  อบรมชอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
140
เด็กชายณัฐวิโรจน์  ไชยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฐสิริ  ตั้งจิตติปณิธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
142
เด็กหญิงณันทิกร  โชติพ่วง
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
143
เด็กหญิงณำพาสุข  คำภาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
144
เด็กหญิงณิชากานต์  รักษาชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
145
เด็กหญิงณิศา  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
146
เด็กชายเตชินท์  สุขสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
147
เด็กหญิงถญกรณ์  ธำรงลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
148
เด็กชายถิรวุฒิ  เพชรเนียม
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
149
เด็กชายทยากร  อุงจิตต์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
150
เด็กชายทวีวัฒน์  เหงี่ยมวิจาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
151
เด็กชายทักษ์ดนัย  วิลาสพรพรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงทักษิณา  มงคลวัจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
153
เด็กชายทัชช  คุ้มทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
154
เด็กหญิงทัตพิชา  สุอุทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
155
เด็กชายทัฬห์  ช่อสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
156
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  พรหมเกตุจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
157
เด็กหญิงทิพย์วาณี  แดงสดใส
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
158
เด็กชายทีฆธาดา  ท้วมอ่วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
159
เด็กชายเทพเดชา  ณ ลำปาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
160
เด็กชายเทพนคร  ศรวิชชุมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
161
เด็กชายธงไชย  ทรัพย์บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
162
เด็กชายธนกฤต  นาแพงสอน
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
163
เด็กชายธนกฤติ  ทิพย์ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
164
เด็กชายธนดล  ศรีกลม
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
165
เด็กชายธนดล  ศรีบัวงาม
ป.6
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
คณิตประถม
166
เด็กชายธนพัฒน์  สังคหะ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
167
เด็กหญิงนภัค  นิธิชัยภากุล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
168
เด็กชายธนภัทร  เรืองวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
169
เด็กชายธนภูมิ  ทองสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
170
เด็กชายธนวรรธน์  คุ้มมา
ป.4
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
171
เด็กชายธนวรรธน์  สมใจแพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
172
เด็กหญิงธนัชพร  กลิ่นสอน
ป.4
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
173
เด็กหญิงธนัชพร  สุขเกษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
174
เด็กชายธนากร  นามสามล
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
175
เด็กชายธนากฤต  ทิมสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธนิสร  บุญเลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
177
เด็กชายธรรมราช  วงศ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
178
เด็กชายธรรศ  บรรเทิงจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
179
เด็กชายธรากร  อังกุระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
180
เด็กชายธราวุฒิ  คำสุยะ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
181
เด็กชายธวัชชัย  ประทุมมา
ป.6
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
คณิตประถม
182
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เติมเสรีกุล
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
183
เด็กชายธัชพล  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
184
เด็กหญิงธัญจิรา  ดังกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
185
เด็กชายธัญญโชติ  ม่วงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
186
เด็กหญิงธัญญรัตน์  มุ่ยสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
187
เด็กหญิงธัญญรัศม์  ตั้งเสถียรพานิช
ป.6
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
188
เด็กหญิงธัญญาภัค  ศิริธนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
189
เด็กหญิงธัญทิพย์  ลัทธิธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
190
เด็กหญิงธัญมน  พงษ์วีระพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
191
เด็กหญิงธันย์ธาวิน  ทองนุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
192
เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
193
เด็กหญิงธิดาจันทร์  ธรรมทา
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
194
เด็กหญิงธิดานุช  เหมือนแตง
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
195
เด็กชายธิติวุฒิ  มีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
196
เด็กชายธีรณปกรณ์  ทรัพย์ธรณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
197
เด็กหญิงธีรทิพย์  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
198
เด็กชายธีรภัทร  โสรถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
199
เด็กชายธีรเมธ  อุ้ยทรัพย์
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
200
เด็กหญิงธีราพร  บุตรโท
ป.6
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
คณิตประถม
201
เด็กหญิงเธียรณปกรณ์  ทรัพย์ธรณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
202
เด็กชายนนทรีย์  เขมาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
203
เด็กชายนพพล  สุทธิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
204
เด็กชายนพวิทย์  อธิรัฐเรืองกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
205
เด็กชายนภทีป์  รักษาภาค
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
206
เด็กหญิงนภัสร  กิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
207
เด็กหญิงนภาพร  ละออ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
208
เด็กหญิงนภาโสภิต  ทรรพนันทน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
209
เด็กชายนรบดี  รัชตารมย์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
210
เด็กหญิงนลพรรณ  บู่ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงนัชชา  รัตนภัณฑ์พาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
212
เด็กหญิงนันท์นภัท  แจ่มพัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
213
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุมแคล้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
214
เด็กหญิงนันทพร  สุวรรณเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
215
เด็กชายนันทพัทธ์  นงนุช
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
216
เด็กหญิงนันทิชา  พรทรัพย์อนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
217
เด็กชายนันธวัฒน์  พ่วงมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
218
เด็กหญิงน้ำฝน  คะสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
219
เด็กชายนิติศาสตร์  ไทยงามศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
220
เด็กชายนิธิศ  ฉิมเรือง
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
221
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ประจงจัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
222
เด็กหญิงนุตประวีณ์  รอดแฟง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
223
เด็กชายบวรนันท์  แตงบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
224
เด็กหญิงบุญญวีร์  เจริญเกียรติก้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
225
เด็กชายบุญญาศักดิ์  แก้วคมขำ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
226
เด็กหญิงบุณฑริกา  ขำบัว
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
227
เด็กหญิงบุณณดา  เกิดน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
228
เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญยะวณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
229
เด็กหญิงเบญจวรรณ  บำเพ็ญใจ
ป.4
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
230
เด็กหญิงปนีชญา  วิชานำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
231
เด็กชายปภังกร  สันททรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
232
เด็กหญิงปภาวี  โยชะนัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
233
เด็กชายประกฤษฎิ์  ซื่อลิ้ว
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
234
เด็กชายประมณฑ์  ถาวรวิสุทธิ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
235
เด็กชายประวันวิทย์  ซื่อสัตย์
ป.4
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
236
เด็กชายปรัตถกร  ประคองใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
237
เด็กหญิงปราณปรียา  พ่วงลา
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
238
เด็กหญิงปริณดา  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
239
เด็กชายปรินทร์  พันธ์คง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
240
เด็กชายปวริศ  หนูวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
241
เด็กหญิงปวริศา  เหล่าพิบูลย์สุข
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
242
เด็กหญิงปัญจลี  ปานอ่วม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
243
เด็กชายปัญญากร  เหมบุรุษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
244
เด็กชายปัณฑ์  สิทธิถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
245
เด็กชายปัณณา  ขันพันธ์
ป.5
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายปาณสาร  จรเสมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
247
เด็กชายปาณัท  สงฆรักษ์
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
248
เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
249
เด็กหญิงปาณิสรา  ชูไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
250
เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีมานะสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
251
เด็กชายปุณณวิช  ห่อมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
252
เด็กหญิงปุณยภรณ์  ชาวนาฝ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
253
เด็กชายปุณยวีร์  อุปกุล
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
254
เด็กชายพงศ์นรินทร์  ผ่องใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
255
เด็กชายพชร  นิ่มนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
256
เด็กชายพชร  บุญเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
257
เด็กชายพชรพัฒน์  แสนเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
258
เด็กหญิงพรประภา  รอดเพียร
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
259
เด็กชายพรประสิทธิ์  พราหมณ์โต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
260
เด็กชายพรภวิษย์  สุกมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
261
เด็กชายพร้อมทรัพย์  อำโพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
262
เด็กชายพระนาย  เกิดจั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
263
เด็กชายพระพาย  จิตร์อำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
264
เด็กหญิงพราวนภา  ชัยอนิรุทธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
265
เด็กชายพลช  อิสมาแอล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
266
เด็กชายพลธร  นวลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
267
เด็กหญิงพลอยชมพู  เกียรติไพศาล
ป.4
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
268
เด็กชายพศิน  อินตะนัย
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
269
เด็กชายพสิษฐ์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
270
เด็กชายพสิษฐ์  นวลประเสริฐสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
271
เด็กชายพสิษ์ฐ  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
272
เด็กหญิงพอเพียง  คงเสือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
273
เด็กหญิงพัชร  กัณวเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
274
เด็กหญิงพัชรพร  แย้มสังข์
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
275
เด็กหญิงพัชรพร  รนกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
276
เด็กชายพัชรพล  อยู่จุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
277
เด็กหญิงพัชริญา  นพขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
278
เด็กหญิงพัณณิตา  พัวพันประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
279
เด็กชายพัทธดนย์  บรรดาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
280
เด็กชายพัทธดนย์  พันธุมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุขสบายเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
282
เด็กหญิงพัทธนันท์  ใจเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
283
เด็กหญิงพัทธนันท์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
284
เด็กชายพันธ์ธัฐ  พันธ์ชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
285
เด็กหญิงพัสนรินทร์  มนัสนันท์วรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
286
เด็กหญิงพิชชานันท์  กฤษดานิรมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
287
เด็กหญิงพิชญธิดา  โกศลวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
288
เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  มาพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
289
เด็กชายพิชญะ  อุ่นอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
290
เด็กหญิงพิชญาภา  ทินกร
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
291
เด็กหญิงพิชญาภา  พงษ์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
292
เด็กหญิงพิชญาภา  สะและสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
293
เด็กชายพิชญุตม์  วัชรพงศ์พาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
294
เด็กชายพิชาภพ  นิสากรสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
295
เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วสกุลณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
296
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยอดเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
297
เด็กหญิงพิมพ์ณภัท  วัชรเปรมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
298
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ตันสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
299
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
300
เด็กหญิงพิยดา  สำราญดี
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
301
เด็กหญิงพิริยาพร  พิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
302
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  บุญภิมุข
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
303
เด็กหญิงพิสชา  วุฒิเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
304
เด็กหญิงพีรญา  เวชสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
305
เด็กชายพีรเศรษฐ  กฤตาธิการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
306
เด็กชายพุฒิพงศ์  ฆะวีวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
307
เด็กชายพุฒิภัค  นันทิวราพร
ป.6
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
คณิตประถม
308
เด็กหญิงพุทธิชา  จันทรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
309
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  สูงเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
310
เด็กหญิงแพรทิพย์  กัณวเศรษฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
311
เด็กหญิงแพรวา  ดงงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
312
เด็กหญิงภลินี  นรินทร์นอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
313
เด็กหญิงภวริศา  ภูรินันทกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
314
เด็กหญิงภวิษย์พร  จันทร์ล้อม
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
315
เด็กชายภัคภูมิ  พวงเพชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงภัชภิชา  วรงค์สิงหรา
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
317
เด็กชายภัทร์นรินท์  ชินวัฒนโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
318
เด็กชายภัทรพล  สุเมธาอักษร
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
319
เด็กหญิงภัทรภัสสร  กำจาย
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
320
เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยโชค
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
321
เด็กหญิงภัทราพร  นุชนิ้วจรัส
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
322
เด็กหญิงภัทราวดี  เชิดชูวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
323
เด็กชายภาคภูมิ  ศรีพระนามน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
324
เด็กชายภาคิน  ธัญนพคชาบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
325
เด็กชายภาณุภัทร  หุ่นยนต์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
326
เด็กชายภาณุวัฒน์  ยกย่องกุล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
327
เด็กชายภาณุวัฒน์  สนธิทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
328
เด็กชายภาวิต  นทีนันทสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
329
เด็กหญิงภิญญดา  ไกรฤทธฺ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
330
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ธีร์บวรเดชาธัญ
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
331
เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูบุญลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
332
เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศาโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
333
เด็กชายภูมิภัทร์  ครึกกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
334
เด็กชายภูริช  ยุคุณธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
335
เด็กชายภูริฑัศ  ท่าจอหอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
336
เด็กชายภูวนนท์  ทองเล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
337
เด็กชายภูวิศ  เพ็ชรไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
338
เด็กชายภูสิทธ  ผ่องสุริยชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
339
เด็กหญิงมนพัทธ์  คงน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
340
เด็กหญิงมนัสชนิต  ยุ่นเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
341
เด็กหญิงมนัสนันท์  อุรารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
342
เด็กชายเมธัส  อุษณีย์สวัสดิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
343
เด็กชายเมธิชัย  แฝงสมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
344
เด็กหญิงเมลดา  ธัญญประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
345
เด็กชายยุทธศิลป์  จินะสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
346
เด็กชายร้ชชานนท์  สนเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
347
เด็กชายรชต  อนุสรณ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
348
เด็กหญิงรดา  เมธาศิลวัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
349
เด็กหญิงรติมา  กรุดอ่ำ
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
350
เด็กชายรพีพล  ชุมยอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงรมิดา  ชำนาญกอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
352
เด็กหญิงรวิธรณ์  ทักษิณ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
353
เด็กหญิงรวิพร  ดาวเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
354
เด็กชายรัชชานนท์  สนเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
355
เด็กชายรัชพล  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
356
เด็กชายรัชพล  บุญพร้อม
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
357
เด็กชายรัชภูมิ  บุญพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
358
เด็กชายรัฐนันท์  พวงสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
359
เด็กชายรัตนโชค  พรตระกูลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
360
เด็กหญิงรุ่งทิวา  แจ้งจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
คณิตประถม
361
เด็กหญิงลักษิกา  ขำวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
362
เด็กหญิงลัลน์ญดา  ขาวละเอียด
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
363
เด็กหญิงเลิศรินทร์  สินเลิศไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
364
เด็กหญิงวชิรญาณ์ภัทร  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
365
เด็กหญิงวณิชญา  มาติน
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
366
เด็กหญิงวณิชยา  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
367
เด็กหญิงวนรินทร์  ศรีวะรมย์
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
368
เด็กหญิงวรกานต์  จูคำนึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
369
เด็กชายวรชยุต  บรรพตนพเก้า
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
370
เด็กชายวรธันย์  สิมาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
371
เด็กชายวรภาส  รอดพลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
372
เด็กหญิงวรรณวิษา  รอดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
373
เด็กหญิงวรรณิดา  สุดสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
374
เด็กชายวรวิทย์  มีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
375
เด็กชายวรวุฒิ  หลอดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
376
เด็กหญิงวรัชยา  หนุมะเริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
377
เด็กหญิงวรัชยา  หนูมะเริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
378
เด็กหญิงวรัณยา  พูลคลองต้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
379
เด็กชายวรากร  ลักษณะเจริญสิน
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
380
เด็กหญิงวรินท์นิภา  ตั้งเสถียรพานิช
ป.4
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
381
เด็กชายวรินทร์ชยธร  ศิริกุลทัตสรวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
382
เด็กหญิงวรินทร์วรดี  ศิริกุลทัตสรวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
383
เด็กหญิงวริศรา  พูลศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
384
เด็กหญิงวริศา  แจ่มจำรัส
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
385
เด็กชายวสุพล  พลโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายวสุวรรธ  แจ่มผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
387
เด็กหญิงวันที่ดี  วางอภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
388
เด็กหญิงวันวิสา  นาพนัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
389
เด็กหญิงวัลย์ลดา  คำประสาท
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
390
เด็กชายวาทิน  กุลวชิราวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
391
เด็กหญิงวานุช  ชมศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
392
เด็กชายวาริช  ปุณยะประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
393
เด็กหญิงวาสิตา  เงินสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
394
เด็กหญิงวิชญาดา  คชายุทธ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
395
เด็กหญิงวิชญาดา  ชื่นภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
396
เด็กหญิงวิมุตติยา  มาลี
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
397
เด็กหญิงวิลาวรรณ  เกียรติชนกานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
398
เด็กหญิงวิสรา  โกศล
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
399
เด็กชายวีรภัทร  ภูกิ่งเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
400
เด็กหญิงศญาฎา  สุดยินดี
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
401
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  โพธิอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
402
เด็กชายศรัณยู  กูลภัทรนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
403
เด็กชายศรัณวัฒน์  เจือจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
404
เด็กชายศศิกานต์  ศิริรัตนพร
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
405
เด็กหญิงศศิธร  เบิกบาน
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
406
เด็กหญิงศศิภัสสร  อุดมโชคมหาศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
407
เด็กหญิงศิริ  อมฤตอภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
408
เด็กหญิงศิรินทา  จามจุรี
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
409
เด็กหญิงศิริพร  จันทะรี
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
410
เด็กชายศิวกร  พัฒนบวรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
411
เด็กหญิงศิวนารถ  สินสุกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
412
เด็กหญิงศุจิตรักษ์  วงค์กฏ
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
413
เด็กหญิงศุทรา  หงษ์อร่าม
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
414
เด็กชายศุภกร  เฉยชมผล
ป.4
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
415
เด็กหญิงศุภนิดา  พิมลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
416
เด็กชายศุภวัชชัย  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
417
เด็กชายศุภวัฒน์  ศิริสวัสดิ์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
418
เด็กชายศุภวิชญ์  คุ้มได้อยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
419
เด็กชายศุภสัณห์  ดอกบัว
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
420
เด็กชายศุภสิน  ศิริเมืองมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายศุภากร  ชุมสาย ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
422
เด็กหญิงศุภิสรา  ผ่องแผ้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
423
เด็กชายศุุภวิชญ์  คุ้มได้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
424
เด็กชายเศรษฐกาญจน์  อรรถสิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
425
เด็กชายสนธยาพร  สังข์หรุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
426
เด็กชายสรจักร  วิไลลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
427
เด็กชายสรวิชญ์  ยิ้มกล่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
428
เด็กชายสรศักดิ์  ลาไป
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
429
เด็กหญิงสวรินทร์  ดำหริชอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
430
เด็กชายสิทธิรัตน์  โสภาเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
431
เด็กชายสินธนา  กลิ่นอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
432
เด็กหญิงสินีนาฎ  เรือนทองสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
433
เด็กหญิงสิริพรรณ  ภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
434
เด็กหญิงสุกฤตา  นามบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
435
เด็กหญิงสุกัญญา  ทองตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
436
เด็กหญิงสุชัญญา  ควะชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
437
เด็กหญิงสุชัญญา  วิริยะอมรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
438
เด็กชายสุชานน  ว่องไว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
439
เด็กหญิงสุชานันท์  เส้งโสด
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
440
เด็กหญิงสุชาวดี  มานาโถ
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
441
เด็กหญิงสุดธิดา  พลเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
442
เด็กหญิงสุตาภัทร  สานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
443
เด็กชายสุทธิพร  นาคจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
444
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  มีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
445
เด็กชายสุธิชล  รังสิธน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
446
เด็กหญิงสุธิดา  รุ่งเจริญศรีชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
447
เด็กหญิงสุธีรา  บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
448
เด็กหญิงสุพรรณษา  มณีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
449
เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีอำพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
450
เด็กหญิงสุพิชญา  สุขนิมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
451
เด็กหญิงสุภาวดี  แสนสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
452
เด็กหญิงสุวิมล  สุวรรณหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
453
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ประนัสโส
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
454
เด็กชายเสาวภาพ  ภิรมย์รื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
455
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูรินันทกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายแสงสุรีย์  นุ่นงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
457
เด็กหญิงโสพิศรำไพ  คงเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
458
เด็กหญิงหวานยิหวา  วงษ์การีม
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
459
เด็กชายหัฏฐกร  ผลเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
460
เด็กชายอดิเทพ  ไทรงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
461
เด็กชายอทิต  หนูสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
462
เด็กหญิงอธิชา  อยู่สินธ์ุ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
463
เด็กชายอธิชาติ  พูลเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
464
เด็กหญิงอนัญญา  พรหมสะโร
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
465
เด็กหญิงอนัญญา  แว่นสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
466
เด็กหญิงอโนมา  รัศมีเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
467
เด็กหญิงอภิชญา  ทองรุจิโรจน์
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
468
เด็กหญิงอภิญญา  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
469
เด็กหญิงอมรทิพย์  สีทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
470
เด็กหญิงอมลวรรณ  กุลดิลก
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
471
เด็กหญิงอรกัญญา  ทิพยปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
472
เด็กหญิงอรณาสิรี  ไตรรักษ์ฐาปนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
473
เด็กหญิงอรนริน  ทองโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
474
เด็กหญิงอรพลิน  ใคร้วานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
475
เด็กชายอรรถพล  เชื้อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
476
เด็กหญิงอริสรา  พึ่งเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
477
เด็กหญิงอริสา  ดรุณกรพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
478
เด็กชายอลงกรณ์  ตั้งวงศ์ดีเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
479
เด็กหญิงอลินลดา  หวู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
480
เด็กหญิงออลกร  พงษ์โสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
481
เด็กหญิงอักษรสวรรค์  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
482
เด็กชายอัครชัย  วิมุตตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
483
เด็กชายอัครพล  โนนทิง
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
484
เด็กชายอัครวินท์  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
485
เด็กชายอัยย์ภัทร  กองเพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
486
เด็กชายอาเจ  เจริญบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
487
เด็กชายอานนท์  พรมลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
488
เด็กชายอานนท์  เพียงใหม่
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
489
เด็กชายอารยะ  ล้วนเส้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
490
เด็กหญิงอารยา  เกียรติพงสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงอารยา  ศรีรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
492
เด็กหญิงอารียา  เขียวสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
493
เด็กหญิงอุณากัลป์  ศรีสร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
494
เด็กหญิงอุรัสยา  ศากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
495
เด็กชายเอกภพ  ชวนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
496
เด็กหญิงไอริษา  ทองเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
497
เด็กหญิงื ภัทรนันท์  ศรีจันทร์อินทร์
ป.6
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
498
เด็กชายกชรัฐ  สกุลบริสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
499
เด็กหญิงกนกวรรณ  เขียวทอง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
500
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ชมภู
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
501
เด็กหญิงกวิสรา  สุขวิชัย
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
502
เด็กชายกษิดิศ  นุชเนตร
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
503
เด็กหญิงกะรัตพลอย  แหลมทอง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
504
เด็กชายกัญชรัตน์  ปิ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
505
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เดิมพรม
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
506
เด็กชายกัณตพงศ์  ดำรงวิริยะสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
507
เด็กชายกันตกฤต  มนูจันทรัถ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
508
เด็กชายกันตพล  พรมเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
509
เด็กหญิงกิตติยา  พูลเกษม
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
510
เด็กชายกิติยศ  มโนศิลป์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
511
เด็กหญิงกิรฐา  วงศ์ดี
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
512
เด็กชายขจรศักดิ์  โชว์สูงเนิน
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
513
เด็กหญิงขวัญชนก  รัตนเสนศรี
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
514
เด็กชายเขมทัต  พึ่งเลี่ยม
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
515
เด็กชายเขมพิพัฒน์  โทปัญญา
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
516
เด็กชายคมชาญ  สุวรรณประทีป
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
517
เด็กชายจตุพล  สิงห์สองคร
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงจรรยา  ม่วงอ่อน
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
519
เด็กชายจิรพัทธ์  ชุ่มชาติ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
520
เด็กชายจิรวัฒน์  ประคองพวก
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงจิรัชยา  เขียวศิริ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
522
เด็กหญิงจิราภรณ์  จักรไชย
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
523
เด็กหญิงจิราภัทร  จิราดำรงชัย
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
524
เด็กชายจิรายุ  หลักด่าน
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
525
เด็กชายเจตกาญจน์  โพธิ์งิน
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
526
เด็กหญิงฉัตตริยา  สิทธิศักดิ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
527
เด็กหญิงชญานุช  ชมศิริ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
528
เด็กหญิงชนัญทิพย์  อำพร
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
529
เด็กหญิงชนิดา  จันทร์วงค์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
530
เด็กหญิงชมพูนุท  ผดุงวิเชียรวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
531
เด็กหญิงชยาภา  ศิริผล
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
532
เด็กชายชยุต  รักษาชาติ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
533
เด็กชายชวภณ  ศรีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
534
เด็กชายชวัลวิชญ์  จิตหมั่น
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
535
เด็กหญิงชัชชญาฐา  ห้อยสังวาลย์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
536
เด็กชายชัยวัฒน์  เหงี่ยมวิจาวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
537
เด็กชายชาญวิทย์  พาหล
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
538
เด็กหญิงชิชญา  สุทจิตรธิผล
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
539
เด็กชายฌานวิทย์  จันทมาศ
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
540
เด็กชายฐากร  วงษ์ไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
541
เด็กชายฐาปกรณ์  เวทีนันท์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
542
เด็กชายณฐพล  แสงขำ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
543
เด็กชายณภัทร  ทรัพย์กลิ่น
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
544
เด็กหญิงณภัทร  สามารถ
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
545
เด็กชายณัฐกิตติ์  เกรียงศักดาสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
546
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
547
เด็กชายณัฐนนท์  บองเพชร
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงณัฐนันท์  แป้นห้วย
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงณัฐมนธ์  พิศการุณย์พงศ์
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
550
เด็กชายณัฐวัฒน์  จาง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
551
เด็กชายณัฐวุฒิ  ขำดำ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงณิชารัศม์  วชิรวิมลพงศ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายดิชา  ลอยโต
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
554
เด็กชายเต๋า  ปะวิภา
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงทรรศนพร  วรรณทอง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
556
เด็กชายทองธนา  นาคแจ้ง
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงทักษพร  แสนทวี
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงทิฆัมพร  เรืองเกษรวิทย์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
559
เด็กชายทีฆทัศน์  ผ่องสุข
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
560
เด็กชายธตดก  กุมาลา
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
561
เด็กชายธนกร  กันลัยพันธุ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายธนกร  จันทร์ทิม
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
563
เด็กหญิงธนธรณ์  จีนไม้
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
564
เด็กหญิงธนพร  อรุณจิตต์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายธนวรรธน์  แดงภูมี
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายธัญภัทร  มาประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
567
เด็กหญิงธัญวรรณ  ไวว่อง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
568
เด็กชายธีรวัจน์  สุขจันทวณิชย์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
569
เด็กหญิงนคนันทินี  ศรีสดสุข
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงนฏกร  นาดแดง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
571
เด็กชายนนทกร  จงศิริ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
572
เด็กหญิงนภัสรัญช์  กบิลบุตร
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศิวะประภา
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
574
เด็กหญิงนภัสสร  หวังข้อกลาง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
575
เด็กหญิงนภาวรรณ  กรุดอ่ำ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
576
เด็กหญิงนวนันท์  เพิ่มสิน
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงนันทนัช  จงวิลาสลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายนันทนัช  เวชวงศ์วาน
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายนิธิศ  มังคลสุต
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
580
เด็กชายนิภัทร์  สุทัศน์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงบุณรดา  เรือนแจ้ง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงปนัดดา  เพชรสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงปนัดดา  รูปสอาด
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เงินนาค
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงปวรลักษณ์  บริสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายปวเรศ  อยู่เรือนงาม
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายปิติโชค  เอี่ยมเกตุแก้ว
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงปิยธิดา  แซ่ลี้
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
589
เด็กหญิงปิยธิดา  พงษ์วิจิตร
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงปิยพร  คณานิตย์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงปุญญิศา  สุวรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายพงศกร  ตันแก้ว
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายพงษ์ภัทร์  หลักรอด
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
594
เด็กชายพชร  นะโร
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายพชร  พุ่มพวง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงพชรมณ  ชูพงศ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายพนากร  เชื้อสอาด
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงพรทิวา  พลรักษา
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงพรนภัส  ปัญญาแวว
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงพรรษกร  เพีซ้าย
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายพฤทธชาต  เซี่ยงฉิน
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงพอฤทัย  โพธิชัย
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
603
เด็กหญิงพัชราพร  ดีพลกรัง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงพัชราภา  คชเกร็ง
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
605
เด็กชายพัทร์ธีรศักดิ์  ทาขาว
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงพัธธิณี  ไทยพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงพิชญณันฆ์  สวัสดิ์เรียวกุล
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงพิชญาดา  นาเมืองรักษ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงพิชญาภา  ชมภูนุช
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
610
เด็กชายพีรพงษ์  ฉิมแป้น
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายพุฒิพงศ์  จาง
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายพุทฒิพงศ์  ครุฑน้อย
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
613
เด็กหญิงภชรวรรณ  ใหม่พุมมา
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายภระณญู  ยินดี
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงภัคจิรา  พงษ์โชติ
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
616
เด็กหญิงภัทราพร  เชื้อตาอ่อน
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
617
เด็กชายภูตะวัน  รักษา
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
618
เด็กชายภูธเนศร์  สุวรรณะ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
619
เด็กชายภูริชญา  สายจันทร์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
620
เด็กชายภูรินทร์  ศรีฐาน
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายภูริภัทร  ดิษฐ์ธวัช
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายภูริวัฒน์  เงิรนหรั่ง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงมารานา  เมธ์ อัครนิธิ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
624
เด็กชายโมกุล  ชาครีย์รักษ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงยุวธิดา  สุกก้อน
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายรัชชานนท์  แซ่จิว
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงรัชดาพันธ์  ก้านขุนทด
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
628
เด็กชายรัชพล  ดุมขาว
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงรุ่งรวี  อรุณศิริวัฒนา
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงวนิดา  แสงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงวรัชยา  แซ่อึ๋ง
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงวรางคณา  กุลยนต์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงวราภรณ์  วชิรเมฆินทร์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
634
เด็กหญิงวริศรา  เงินหรั่ง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายวสุพล  หิรัญศิริ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงวัชรีวรรณ  ผอฝน
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงวัณณิตา  เอี่ยมสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
638
เด็กหญิงวันใหม่  ตันพานิช
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
639
เด็กชายศรัณยู  โกไศยกานนท์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงศิริลักษณ์  อรรถวิชัย
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายศิลป์กวี  ศรีนพนิคม
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายศิวโรจน์  โพธิสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายสถาปัตย  นิธิไชยสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
644
เด็กชายสมิต  เก้าเอี้ยน
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
645
เด็กชายสันติพงศ์  สินตะคุ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายสิงหนาถ  ฤกษ์สง่า
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
647
เด็กชายสิทธิพร  จันทร์รักษา
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงสุภัสสรา  สังเกตุ
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงสุวภัทร  พึ่งความสุข
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
650
นายเสฏฐวุฒิ  อภิสุข
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยอดมณี
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
652
เด็กชายหรรษกานต์  อากาศโสภา
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์เจริญ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงอณัชชา  ชอบใหญ่
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายอนัญลักษณ์  ศรีมุกดา
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายอภิวิชย์  ทรัพย์กลิ่นคำกุล
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
657
เด็กชายอภิสิทธิ์  สายเสมา
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายอมรวัชร์  วีระนนท์
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงอรพรรณ  หุ่นทองแท้
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงอรัชภร  โสภา
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงเอวิตา  สามสี
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
662
เด็กชายํธนกร  ศักดิ์จารุดล
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
663
เด็กชาย.ภควัต  มั่งอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงกชมน  เผ่าพยัคฆ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงกนกพร  ภูริทัพ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ขจรกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงกนกวรรณ  พรชัยมีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงกมลชนก  คุณะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงกมลชนก  เริ่มดำริห์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงกมลชนก  หีตมี
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
671
เด็กชายกมลวัฒนะ  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงกรกมล  เอี่ยมศรี
ป.4
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
673
เด็กชายกรภัทร์  ม่วงมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
674
เด็กชายกรวิวัฒน์  สกุลรัตนธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
675
เด็กชายกรวิิชญ์  ชูเกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
676
เด็กชายกฤตฌาญ  พันธ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
677
เด็กชายกฤตพัฒน์  สมบุญพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
678
เด็กชายกฤตภาส  ไชยธานี
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
679
เด็กชายกฤตเมธ  จันทมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
680
เด็กชายกฤตเมธ  วงศ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
681
เด็กชายกฤษกร  คุตะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
682
เด็กชายกฤษณะ  กันนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
683
เด็กชายกฤษนล  กัดฟัก
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
684
เด็กชายกวิน  แสงทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
685
เด็กชายกวิน  หมีน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงกวินทิพย์  โชติพิเชฐกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
687
เด็กชายกวี  ชัยกิจตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
688
เด็กชายก้องภพ  เชียงอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
689
เด็กชายกอชนก  ปานศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ช่วยชูกุล
ป.5
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประจวบโชค
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แวงโสธรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไอยราคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงกัญยาวีร์  สกุลพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงกัณฐิกา  แสงมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
698
เด็กชายกัณตนพ  หมีน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
699
เด็กชายกันตชาติ  ทับประไพ บีดิ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
700
เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์สุทธิโกศล
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
701
เด็กชายกันต์  เลาหตีรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงกันยกร  คล้ายเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงกันยรัตน์  พันธ์บุรี
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
704
เด็กชายกัมปนาท  จันทร์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
705
เด็กชายกัมปนาท  เจริญพรสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงกัลยมน  เตียเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงกัลยาณี  ขุนศรีรักษร
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงกาญจน์ณัฏฐา  เจริญชนม์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์ผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงกีรตยา  นางศรีคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงกีรติกา  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงกุลจิรา  ศักดายศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงกุลณัฐ  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงกุลยา  ศรีแจ่มดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงกุลิศรา  คำปริก
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงกุสุมา  ยอดปราง
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงเกศราภรณ์  นาคประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงเกษญาภา  สุขพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงเกสรา  กูร์ณา
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงเกสรา  โตจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
722
เด็กชายเกื้อวรุฬ  ขะมานาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงขนิษฐา  ทองเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงขวัญข้าว  ก่อเกียรติอาภา
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงขัชพร  คร้ามพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงเขมจิรา  เกิดนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
727
เด็กหญิงเขมจิรา  สังสดดี
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงเขมิกา  เลขพลการ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
729
เด็กชายเขื่อนเพชร  สุขก้อน
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
730
เด็กชายคณธัช  แย้มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงคณิศร  ดลพนิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
732
เด็กชายคุณากร  พงษ์เฉลียวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
733
เด็กชายคุณานนท์  บัวเข้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
734
เด็กชายคุณานนท์  มนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
735
เด็กชายจตุรพร  พึ่งพร
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
736
เด็กชายจักรินทร์  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงจิดาภา  ชนะรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงจิดาภา  ฐานิดาโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงจิดาภา  สุรชีวิน
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงจิตตานันท์  จริณพรต่อรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงจิตรลดา  เอี่ยมเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงจิภัสสร  สุโภภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
743
เด็กชายจิรชัย  อยู่จุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
744
เด็กชายจิระพงศ์  อดิเรก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงจิรัชญา  พรมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
746
เด็กชายจิรัฎฐ์  เสนานันท์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงจิรัฏฐ์พัชร  สุวรรณสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงจิรัสยา  เอี่ยมคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
749
เด็กชายจิรานุวัฒน์  ศรีแสงเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงจิราพัชร  ไทยพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงจุลศิริ  พิลึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
753
เด็กชายเจคอบ แผ่นดิน  สตีเฟ่นส์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงฉัตรแก้ว  อิ่มน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงฉัตรชนก  เรืองจุ้ย
ป.4
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงฉัตรปาริชาต  มุ้งบัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
757
เด็กชายเฉลิมชัย  นิลวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
758
เด็กชายชญตว์  มุขเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงชญาภรณ์  แก่นท้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงชญาภา  โคตรเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงชฏาพร  ธนากิจเวชเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
762
เด็กชายชนกเทพ  โนรีวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงชนพิชชา  คงมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
765
เด็กชายชนาธิศ  ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงชนิกานต์  โมกันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงชนิกานต์  อาจเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
768
เด็กหญิงชนิดาภา  ประทุมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงชนิสรา  ดีทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
770
เด็กชายชยางกูร  ชมพูวุฒิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
771
เด็กชายชยุตินันท์  เนื้อนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงชลธิชา  สีสน
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
773
เด็กชายชลนที  รำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงชลนิภา  ปะเมนาโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงชลลดา  ไนยะกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงชลิดา  ทองประจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
777
เด็กชายชวภณ  วนิชชาภรกุล
ป.5
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงชวัลรัตน์  สุทธิธนานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงชัชชญา  นิวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
780
เด็กชายชัยยะ  จันทบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
781
เด็กชายชัยวิชญ์  วนวาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงชาลิสา  วนาประเสริฐศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
783
เด็กชายชินกฤต  พัฒน์จร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงชิโนรส  หลงขาว
ป.6
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วิทย์ประถม
785
เด็กชายชิษณุกุนต์  ศักดิ์ศิริเกษมกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
786
เด็กชายชิษณุชา  ศรีอนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงชุติกาญจน์  นิยม
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
788
เด็กชายชุติมันต์  ปุณณพสิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงชุติรดา  ผลสุข
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงเชอร์เดีย  ฮวง
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงโชติกา  คุณวโรตม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงฌัชชา  ชื่นชมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงฌิชชา  ชื่นชมชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
794
เด็กชายญาณเมธี  เหลือบจำเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงญานิศา  กิจค้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงญานิษา  สาริมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
797
เด็กชายฐิตวันต์  จันเรียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงฐิตารีย์  ทวีปวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงฐิติกานต์  สืบสา
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
800
เด็กชายฐิติพัฒน์  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงฐิรกานดา  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงณกมล  โมลาดุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
803
เด็กชายณครัช  เจริญพรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
804
เด็กชายณคราช  เจริญพรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
805
เด็กชายณคริช  เจริญพรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงณชญาดา  จัตตานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงณชนก  สาธุภาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงณญาดา  แปงคำมา
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
809
เด็กชายณฐกร  ระเบียบโลก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
810
เด็กชายณฐนนท์  รื่นหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงณพัชร  อเนกคุณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงณภัทร  เกิดมั่งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงณภัทร  จรเสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงณฤชล  หนูเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงณอรรัชช์  สุภากรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
816
เด็กชายณัชพล  บุญใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  เครืออ่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กุลแสนเต่า
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงณัฏฐ์วริน  หิรัญพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
820
เด็กชายณัฏฐากร  ผิวบาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ลือตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
822
เด็กชายณัฐชนน  สาทรี
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงณัฐชยา  พุทธวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงณัฐฐิชา  กระสา
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์แยง
ป.6
โรงเรียนวัดบางไกรนอก
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงณัฐณิชา  สมสุขทวีกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงณัฐติญา  ภัคสุชญา
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
828
เด็กชายณัฐธเดชน์  ทุ่งสะโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงณัฐนันท์  สมแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงณัฐพร  ช่วยชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
831
เด็กชายณัฐพล  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
832
เด็กชายณัฐภัทร  รัตนฉัตรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงณัฐภัสสร  รังศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงณัฐริกา  สร้อยสั้น
ป.6
โรงเรียนวัดบางไกรนอก
วิทย์ประถม
835
เด็กชายณัฐวรรธน์  ยศภูมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
836
เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคสีม่วง
ป.5
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วิทย์ประถม
837
เด็กชายณัฐวิชช์  โสภาสจินดาพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
838
เด็กหญิงณิชกานต์  รัตนเศวตศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
839
เด็กชายณิชคุณ  อินทรกำธรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงณิชานนท์  โอสถานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงดลพร  สุทธิปลื้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงดารารัตน์  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
843
เด็กชายต้นตระกูล  มิ่งเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงตรีชฎาพร  เลียบโลก
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงตุลยณัฐ  ดารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
846
เด็กชายเตชัช  เพ็งผล
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
847
เด็กชายเตชินท์  ตรีรัตนนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
848
เด็กชายถิรวัฒน์  หนอสีหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
849
เด็กชายถิรวิทย์  เชียงคอน
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงทยิดา  บำเพ็ญผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
851
เด็กชายทรงธรรม  โรจนประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงทฤฒมน  รัตนกรวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงทักษอร  แก้วสามัคคี
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
854
เด็กชายทัชวัสย์  ทองสุขชุติรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
855
เด็กชายทิตย์ธวัช  ประหยัดวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงทิพวัลย์  รัตนไตร
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
857
เด็กชายทิวัตถ์  วรรณประภา
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
858
เด็กชายเทพชัย  เทพทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
859
เด็กชายแทนคุณ  สีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
860
เด็กชายธณฐ  อัศวธีรากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
861
เด็กชายธนกร  อร่ามพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
862
เด็กชายธนกฤต  โกสิยะวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
863
เด็กชายธนกฤต  ทองบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
864
เด็กชายธนกฤต  มณีน่วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
865
เด็กชายธนดล  ชัยเดช
ป.6
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
866
เด็กชายธนทร  มณีสายทอง
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงธนพร  เจาตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงธนพร  ด้านเนาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงธนพร  บัวกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงธนพร  มีสิงขร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงธนพร  ยศปราณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
872
เด็กชายธนพล  คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
873
เด็กชายธนวัฒน์  ทัพชุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
874
เด็กชายธนวัฒน์  ลือพงศ์ไพจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
875
เด็กชายธนวัฒน์  อุปละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงธมนต์วรรณ  ศริสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงธรชญาน์  ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
878
เด็กชายธรธันย์  ช้างมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงธรรญชนก  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงธรรมพร  นราแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
881
เด็กชายธรรมรัตน์  ปิยธรรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
882
เด็กชายธราธิป  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
883
เด็กชายธฤต  ระวังสัจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
884
เด็กชายธัชธภัทร  ปัญญารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงธัญชนิต  ดวงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงธัญญ์พิชา  โชติวงศ์อริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงธัญพิชชา  มณีสายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงธัญภรณ์  สระทองเอื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงธันย์ชนก  ตั้งอริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงธันย์ชนก  อยู่สบาย
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงธันย์รภัสร  ปัญญารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
892
เด็กชายธารา  งาสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงธิชานันท์  ทองนวคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงธิดารัตน์  วงษ์ถนอม
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
895
เด็กชายธิตพัทธ์  แก้วโนรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
896
เด็กชายธิติพัทธ์  บุษบงก์ไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
897
เด็กชายธีธัชต์  ฉายะบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
898
เด็กชายธีรเดช  ชัยพัฒนารัฐ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
899
เด็กชายธีรพิชญ์  กมลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
900
เด็กชายธีรภัทร  กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
901
เด็กชายธีรเมธ  สุริยะมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
902
เด็กชายธีรวัฒน์  พรมภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
903
เด็กชาย๊ธีรวัตร์  สุขแก้วชัยวิภัค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
904
เด็กชายธีรวิทย์  เพ็ชรไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
905
เด็กชายนคินทร์  นาคเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
906
เด็กชายนนทกร  ดำจันทร์
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
907
เด็กชายนนทกิจ  นาคเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
908
เด็กชายนนทพัทธ์  ชะวาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
909
เด็กชายนพนนท์  เอี่ยมฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
910
เด็กชายนพรุจ  โคกผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
911
เด็กชายนพรุจ  สุภคุต
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
912
เด็กชายนรภัทร  เขื่อนชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
913
เด็กชายนรวิชญ์  ศิลปกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
914
เด็กชายนรเศรษฐ์  เพชรนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
915
เด็กชายนราธิป  จันทรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงนริศรา  นุชบาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
917
เด็กชายนฤพัทธ์  จาบใจสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
918
เด็กชายนลธวัฒน์  รัตนภัณฑ์พาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
919
เด็กชายนวกร  อยู่โค
ป.5
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงนวพรรษ  แจ่มโสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
921
เด็กชายนวิน  พรสันติราษฎร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงนวิยา  สิทธิการณา
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
923
เด็กชายนัทพล  สุนทโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงนันชนก  นพนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปั้นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงนันท์นภัส  อิ่มทองนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
927
เด็กชายนันทภพ  ชูมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
928
เด็กชายนันทวัฒน์  ยุคุณธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงนันทัชพร  นิยมรัฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงนันทิตา  อุ่นสุข
ป.6
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงนิชาภา  ศรีวัฒนพล
ป.4
โรงเรียนการัญศึกษา
วิทย์ประถม
932
เด็กชายนิติธร  ธนาบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
933
เด็กชายนิติวัชรา  ชูแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
934
เด็กชายนิธิยุทธ  วงศ์พุทธา
ป.5
โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
935
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ชูจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงนิภาภรณ์  ์นิวรณ์การณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงเนตรชนก  เงินประสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงบัณฑิตฐิพร  มนูรัตนปกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงบุญณิชา  ศรีภุมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงบุญสิตา  ศรีภุมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
941
เด็กชายบุณยกร  พันธุ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงบุณยานุช  เพชรพิทักษ์โชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
943
เด็กหญิงบุณสิตา  ศรีจันพร
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงบุษยมาศ  สังข์ฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงเบญจพร  ไชยกิจ
ป.4
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงเบญจพร  บรรจงจัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทร์อ้น
ป.6
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงเบญญาภา  เขียวธนะสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงเบญญาภา  ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงเบญญาสิริ์  รสิอัครศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงปกเกศ  ปูรณิฎฐะ
ป.6
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วิทย์ประถม
952
เด็กชายปฏิญญา  ปิ่นเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
953
เด็กชายปฏิภาณ  พึ่งดี
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงปทิตตา  จิรชัยรัตนสิน
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงปพิชญา  ทำชอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
956
เด็กชายปภังกร  คืนคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
957
เด็กชายปภังกร  นิลาวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เอี่ยมวิสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
959
เด็กชายปภาวิน  สังข์หรุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงปภาวี  แววนกงาม
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงปยุตา  บูศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
962
เด็กชายปรวีร์  ยุคุณธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
963
เด็กชายประกาศิต  ทองกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงประภาวดี  บุดดาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
965
เด็กชายปราชญ์ชนก  เอี่ยมมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงปราณิสา  สารบรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงปรายฟ้า  เวียงสิมา
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงปรารถนา  ประยูรวงศ์เกษม
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงปรารีฎาพร  ผ่องแผ้ว
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
970
เด็กชายปริวัศร์  เฉลิมชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงปรีดากุล  วิมุติบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงปลายมาศ  บุญเกื้อการุณรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
973
เด็กชายปวร  จันทร์เป้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
974
เด็กชายปวริศ  มานะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงปวริศา  ขันธเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงปวารณา  ประวีณวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงปัญฑิตา  เบื้องบน
ป.6
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
978
เด็กหญิงปัณฑา  แย้มสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงปัณณพร  ยวงเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
980
เด็กชายปัณณวิชญ์  สุดทองคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
981
เด็กชายปัณณวิชญ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงปัทมพร  ชมภูนิช
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
983
เด็กชายปาฏิหาริย์  คิดการ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงปาณิศรา  บัวจักร์
ป.6
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงปาณิศา  สังข์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงปาณิสรา  เย็นทรวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงปาริชาติ  เกาไสยนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
988
เด็กชายปิยวัฒน์  ปิลันธนภาคย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงปิยะฉัตร  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วิทย์ประถม
990
เด็กชายปุญญนนท์  ชาติปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงปุญญิสา  พุทธิพร
ป.5
โรงเรียนการัญศึกษา
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงปุณญาพร  สีอำภัย
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงปุณฑรีก์  คงมีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงปุณณดา  โสมขันเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงปุณณภา  อยู่ชมสุข
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
996
เด็กชายปุณณสิน  สถิตย์ชัยวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงปุณยนุช  จิตรีขาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงปุณยวัจน์  สุขก้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงปุณยวีร์  คงมีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงปุณยาพร  บัวคงสระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายเปรมกวี  แสงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายพงพนา  ผาสุขกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายพงศกร  คำเกาะ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายพงศภัค  ดิเรกฤทธฺ์สุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายพงศภัค  รักษาอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1007
เด็กชายพงษ์ดนัย  พูลเรืองเผ่า
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1008
เด็กชายพชร  เฉลิมชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงพชรพร  ธีระอรรถ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงพนิดา  โสวัตร์
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงพบพร  สภาพักตร์
ป.6
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงพรปวีณ์  อภินันทนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1013
เด็กชายพรรษวัฏ  ยอดระบำ
ป.5
โรงเรียนการัญศึกษา
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงพรหมพร  อินทร์พรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1015
เด็กชายพรหมาสตร์  พลังกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1016
เด็กชายพรหมินทร์  งามวงศ์สถิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายพริษฐ์  เนติประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายพฤกษ์  กัลยาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายพลศักดิ์  คงมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงพลอยชมพู  สูงเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงพลอยปภัสร์  เฑียรเดชสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงพลอยวาว  ผดุงชีวิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายพศวีร์  บัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายพศวีร์  สันติพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1025
เด็กชายพศวีร์  หงษ์ศรีสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1026
เด็กชายพศิน  ขุนพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายพศิน  พรรณาปยุกต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายพสิษฐ์  มะหะสุ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายพสุธาร  สินภมร
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายพัชรพงษ์  บุญยารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงพัทธนันท์  ลิมปิสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายพัทธนันท์  ไวยเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายพัศชัย  นรประพิณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงพาขวัญ  เพ็ชรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงพานาพร  เข็มกลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงพิชญดา  ตันติวนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ไตรทิพธำรงโชค
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1038
เด็กชายพิชญะ  จำนงจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายพิชทัศน์  รอบคอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายพิชัยยุทธ  ใคร่ครวญ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงพิชาภรณ์  เจนกุลนิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงพิชาภรณ์  ปิ่นขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาลอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงพิฐชญาณ์  มิตรศิริวัฒน
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายพิตตินันท์  กุลธนวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายพิทภัทร  รูปสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกิดฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1048
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใจเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ภู่พูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงพิมพ์บุญ  บัวเล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงพิมพ์พิกาณ์  ชาติสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุรชีวิน
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทับทิมพรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  เตโชววงษ์ชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงพิมพ์วดี  เกิดฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงพิมรดา  เดชจุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1057
เด็กชายพีรณัฐ  เนติประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายพีรณัฐ  วัฒนกิจพิศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายพีรดนย์  นิสากรสิทธื์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงพีรดา  พุ่มสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงพีรติ  ดวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายพีรภัทร  ตระกุลจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายพีรวิชญ์  เสรีรัตนาพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายพุฒิกุล  เอี่ยมพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงเพชรดา  อยู่ดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงเพชรรดา  แสงจื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงเพชรลดา  วรรณโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฉิมธนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงเพียงฟ้า  สุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงฟ้าใส  ใหลสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายภคพล  บูชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายภพธรรม  ปฏิรพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงภรภัทร  รุ่งภัทรธนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายภรัณยู  ทักษิณไศล
ป.6
โรงเรียนวัดบางไกรนอก
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายภวดล  ยิ้มศรวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงภัคจิรา  รัตนกิตติโสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงภัชราพร  วงศ์ราศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงภัณฑิรา  ปั้นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงภัณฑิรา  อู่หิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1080
เด็กชายภัทรพงศ์  จงวิลาสลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายภัทรพล  เรียบร้อยเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงภัทรวดี  แน่นอุดร
ป.4
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1083
เด็กหญิงภัทราพร  พันธ์เอี่ยม
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงภัสสร์มณฑ์  คงกิจอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายภาคภูมิ  รัตนพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายภาคิน  ผลาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายภาสกร  ประดับศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงภิชญาภา  ตามชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงภิญญดา  ประสงค์สิน
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ซ้ายอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญสด
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1092
เด็กชายภูตะวัน  สำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1093
เด็กชายภูพิรัฐ  แก้วสมนึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1094
เด็กชายภูมิ  นวสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1095
เด็กชายภูมิสิริ  ลิกขะไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1096
เด็กชายภูริพัฒน์  แก่นจันทร์ดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายภูริวิช  อินเอก
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายภูสิทธิ  ปราบเสร็จ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1099
เด็กชายโภคิน  สิงห์ลอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายมกรานนท์  เหลาเดช
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายมณฑล  เทียนมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงมณีสร  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงมธุกุลย์  ศักดิ์ศิริเกษมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงมนัชญา  มีชัยเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายมนัสชนม์  บรรเลงใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงมัลลิกา  เชิดชน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงมีนชญาส์  เพียรพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนการัญศึกษา
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงมีนา  กัณทวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงมีนานุช  บุญโญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงเมธาวี  มุ้ยใจบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงเมธาวี  วงษ์แหยม
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
1112
เด็กชายเมธี  กุลนาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1113
เด็กชายยศกร  มั่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงยุภาพร  สีหนองบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงยุราวรรณ  ธิสารสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายรชต  ไทยพ่วง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1117
เด็กหญิงรมย์ธีรา  ศรีวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1118
เด็กชายรัชกฤต  พัณตะคุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงรัชชนันท์  โพธิอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายรัชชานนท์  ทองเสน
ป.6
โรงเรียนวัดบางไกรนอก
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายรัชชานนท์  ผ่องสุริยชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1122
เด็กชายรัชพล  หอมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายรัชพัช  มงคลวรผล
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1124
เด็กชายรัญชน์  สรังษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1125
เด็กชายรัฐพล  กิจอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1126
เด็กชายรัฐภูมิ  พุ่มดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1127
เด็กชายรัฐภูมิ  เรืองหุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงรัติกาล  ระหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1129
เด็กชายรัศมีโชติ  ตันทนะเทวินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1130
เด็กชายราเชน  พันธ์โสรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงรุ่งนภา  แสงสุริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงรุจิษยา  ล้วนโกศลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1133
เด็กชายโรจน์วศิน  กิตติโชติศุภกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงลลิตา  เพชรประไพ
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงลลิตา  วีรวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1136
เด็กชายวชิรวิทย์  เหมาะสมสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1137
เด็กชายวชิรวุฒิ  พันเดช
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงวนิดา  คมนาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงวรกนก  พงศ์โภชน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1140
เด็กชายวรกมล  สระบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1141
เด็กชายวรปรัชญ  มีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1142
เด็กชายวรพล  ประจันบาล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงวรมน  ม่วงโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงวรรณรดา  อิ่มเอิบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงวรรณรวี  ขำคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1146
เด็กชายวรฤทธิ์  โพธิสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงวรอาภา  แย้มพักตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงวรัชยา  เรืองกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายวรางกูล  ขะมานาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1150
เด็กชายวริชานนท์  บุณยะประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงวริษฐาฑ์  ยานอาษา
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1152
เด็กชายวิมุต  มีคำนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1153
เด็กหญิงวิรดา  นาคะวัจนะ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงวิรันทร์ตา  ธนเดชากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงวิวรวรรณ  ติยะวรากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายวิวัฒน์  ศิสัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1157
เด็กชายวีรากร  ลงวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1158
เด็กชายวุฒิภัทร  คิดดี
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงเวธกา  พลายเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงศจีบุณย์  เจริญสม
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงศศิพร  ศรีศศลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงศศิภัทร  เอี๊ยวประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงศศิวิภา  นิ่มทรงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1164
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยอดเสน่ห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงศิริวรรณา  วรบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1166
เด็กชายศิลปวุฒิ  สดมุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงศิลภัสกาญ  รุ่งแจ้งศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1168
เด็กชายศิวกร  ทิมจั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1169
เด็กหญิงศุพิชฌาย์  สายประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1170
เด็กชายศุภกร  ธนาสูรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1171
เด็กชายศุภกร  สุตธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1172
เด็กชายศุภกฤต  สายหยุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1173
เด็กชายศุภกานต์  คงเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1174
เด็กชายศุภโชติ  มาเผือก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1175
เด็กชายศุภณัฐ  หัสเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1176
เด็กชายศุภฤกษ์  กันเนื่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1177
เด็กชายศุภวัฒิน์  คำตื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1178
เด็กชายศุภวิชญ์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1179
เด็กชายศุภเสกข์  พึ่งบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1180
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1181
เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วแสนสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1182
เด็กชายเศรษฐพิชญ์  โพธิ์วัฒนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1183
เด็กหญิงสณิสา  สมเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1184
เด็กชายสแตน เดชา  มูลเลอร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1185
เด็กชายสมิทธิ  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
1186
เด็กชายสรวัชญ์  พรหมศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1187
เด็กชายสรวิศ  กองวิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1188
เด็กหญิงสรัญญา  โพธิ์วัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1189
เด็กหญิงสรัลชนา  เอมโอฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
1190
เด็กหญิงสวิชญา  ภาระพล
ป.4