ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกวรรณ  ยิ่งสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลชนก  หงส์ไกรเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลชนก  เอมอิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลนัทต์  ทิพย์วารินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลพิมพรรณ์  รุจิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลมาศ  อ่อนระเบียบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกมลรส  สุขเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทามี
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกมลวรรณ  นุ้ยจุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกมลวรรณ  วงษ์ศิลาทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกรกต  ศรีชื่น
ป.4
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกรนรภัทร  เข้มศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกรภัทร  เพ็ชรนิล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกรัญณุตา  กสิณธารา
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกฤตภาส  เพชรแอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤตยชญ์  คชาชัย
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกฤตยาณี  วงษ์เวชประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกฤติน  สามารถ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกฤศณัฏฐ์  กุกเป่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกฤษดา  กาญจนจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายกฤษนพัฒน์  อรรถกฤษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกลยุทธ์  แซ่ห้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายก้องภพ  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกอบยศ  โรหิตเสถียร
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกัญญ์พัชร  พิเคราะห์ยาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ประจวบโชค
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไชยเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกัญณัฎฐ์  เกียรติกิจกุล
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกัญธดา  ภารัตนวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกัณณ์ทนัฐ  วิทยาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกัลยกร  นพรัตน์เจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกาจกิตติ  ซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกาจพน  ศักดายศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกานต์สิริ  นาคะไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกิตต์พิชญะ  ยอดประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกิตติเดช  บัวหลวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกิตติพงศ์  เจียมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายกิตติพัฒน์  คุยยศสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายกิตติวัฒน์  อินทรมาพลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงกิตติ์สิริ  เจิ้งตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงกิติญาพร  ชัยวงศ์เวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายเก้าหัสดิน  ศรีจาด
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงแก้วกัลยา  พูลสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงขนิษฐา  เชนส้ม
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงขวัญข้าว  พานิช
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงขวัญจิรา  มีสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงขันทอง  อินทโชติ
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงเขมรินทร์  ประทุมธารารัตน์
ป.4
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายคณิน  แสนดี
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายคีรินทร์  เกตุขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายคุณัชญ์  ประทีปวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงคุณัญญา  ชีระพุฒ
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายจตุรวัฒณ์  กลิ่นหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงจรรยาภรณ์  จุลศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายจักรพงษ์  ฉิมสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายจักริน  ศรีประวัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงจิตประภัสสร  สุนทราวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงจิตสุภา  ลาภภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายจิรพัฒน์  ภูสีเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายจิรพัทธ์  มูณี
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายจิรเมธ  สุขเจริญสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายจิรัฏฐ์  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายจิรันธนิน  ปั้นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายจีรทีปต์  สายสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายจีระพัฒน์  ซ้ายสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แซ่คู
ป.4
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงจุฑามณี  กิตติโชควัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เกริ่นสระน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงเจษฎาวดี  เจษฎามโนมัย
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายฉลองรัฐ  ธัญญะวิเศษศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงฉันชนก  ชมเส็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงฉันทิตา  ลาภภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายเฉลิมชัย  ทรัพย์บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงชญานิศ  รัตนโชคไชย
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงชญาภรณ์  เทพธาดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงชนัญดา  โคตรภูธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงชนัญธิดา  ปิติคุณธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงชนัดดา  พุทธวารีกานต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงชนากานต์  บัวเผื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงชนากานต์  หรั่งรอด
ป.4
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายชนาเมธ  ทุมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงชนิดา  นุชทองม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงชนิดาภา  นิดสีลาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงชนิดาภา  อุปการคำ
ป.4
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงชมพูนุช  จันพิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายชยพล  ภูทะวัง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงชรินทิพย์  อินต๊ะอุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายชลชาติ  ปะเมนาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงชลลดา  กุศล
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงชลิดา  อนันตโชติ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงชัชพร  พุทธสกุลมงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงชัญญานุช  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายชัยเกษมอนันต์  เจนกุลนิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายชัยวุฒิ  กิตติทัศน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายชาคริน  เอี่ยมวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงชาลิสา  ยังสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงชาลิสา  ฮกชุน
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายชุติมัณต์  เอี่ยมชัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายเชษฐติกาญจน์  วงษ์ปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายไชยเชษฎ์  อุปการะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงเฌอฟ้า  สุติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายญาณวรุตม์  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงญาณิศา  กาจคำแหง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งผล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงญาดา  ศรีแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายฐปนวัชร์  พรหมณะ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายฐิฏวรรษ  โมสิกะ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงฐิตาภา  ศรสวาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงฐิติมา  ยาพิณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงฐิติยา  เจริญพรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงฑิมพิกา  ขำศรีบุศย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายณฐกร  นิ่มเต็ม
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายณพรัตณ์  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงณภัทร  เติมเสรีกุล
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายณภัทร  ไตรบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายณภัศญ์กร  รักกะเปา
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงณัชชา  ดอนประเพ็ง
ป.4
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายณัฎฐคณาธิป  ประเสริฐดี
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายณัฏฐกิตต์  ไชยรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณัฏฐณิญา  ใบสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงณัฏฐา  มอญวัฒ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุขโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายณัฐกานต์  บุตรอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายณัฐชนน  สุทธิวิริวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงณัฐชยา  มีแต้ม
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงณัฐชา  พงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงณัฐณิชา  เกษมโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตรีนก
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงณัฐธิดาภรณ์  ละดาดาษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงณัฐนพิน  เกตุทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงณัฐนรี  พัฒศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงณัฐนันท์  สุดสงวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงณัฐนิชา  ทองลบ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายณัฐพล  ญาณนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายณัฐพัชร์  อุ่นเอกลาภ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายณัฐพัฒน์  โฆสิโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายณัฐภูมิ  เลิศกิตติกุลโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายณัฐภูมิ  อบรมชอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายณัฐวิโรจน์  ไชยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฐสิริ  ตั้งจิตติปณิธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงณันทิกร  โชติพ่วง
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงณำพาสุข  คำภาศรี
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงณิชากานต์  รักษาชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงณิศา  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายเตชินท์  สุขสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงถญกรณ์  ธำรงลักษณ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายถิรวุฒิ  เพชรเนียม
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายทยากร  อุงจิตต์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายทวีวัฒน์  เหงี่ยมวิจาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายทักษ์ดนัย  วิลาสพรพรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงทักษิณา  มงคลวัจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายทัชช  คุ้มทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงทัตพิชา  สุอุทัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายทัฬห์  ช่อสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  พรหมเกตุจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงทิพย์วาณี  แดงสดใส
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายทีฆธาดา  ท้วมอ่วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายเทพเดชา  ณ ลำปาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายเทพนคร  ศรวิชชุมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายธงไชย  ทรัพย์บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายธนกฤต  นาแพงสอน
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายธนกฤติ  ทิพย์ศรีมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายธนดล  ศรีกลม
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายธนดล  ศรีบัวงาม
ป.6
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายธนพัฒน์  สังคหะ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงนภัค  นิธิชัยภากุล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายธนภัทร  เรืองวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายธนภูมิ  ทองสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายธนวรรธน์  คุ้มมา
ป.4
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายธนวรรธน์  สมใจแพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงธนัชพร  กลิ่นสอน
ป.4
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงธนัชพร  สุขเกษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายธนากร  นามสามล
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายธนากฤต  ทิมสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธนิสร  บุญเลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายธรรมราช  วงศ์สวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายธรรศ  บรรเทิงจิตต์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายธรากร  อังกุระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายธราวุฒิ  คำสุยะ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายธวัชชัย  ประทุมมา
ป.6
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เติมเสรีกุล
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายธัชพล  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงธัญจิรา  ดังกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายธัญญโชติ  ม่วงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงธัญญรัตน์  มุ่ยสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงธัญญรัศม์  ตั้งเสถียรพานิช
ป.6
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงธัญญาภัค  ศิริธนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงธัญทิพย์  ลัทธิธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงธัญมน  พงษ์วีระพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงธันย์ธาวิน  ทองนุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงธาราทิพย์  ศรีบูรพาภิรมย์
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงธิดาจันทร์  ธรรมทา
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงธิดานุช  เหมือนแตง
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายธิติวุฒิ  มีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายธีรณปกรณ์  ทรัพย์ธรณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงธีรทิพย์  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายธีรภัทร  โสรถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายธีรเมธ  อุ้ยทรัพย์
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงธีราพร  บุตรโท
ป.6
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงเธียรณปกรณ์  ทรัพย์ธรณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายนนทรีย์  เขมาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายนพพล  สุทธิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายนพวิทย์  อธิรัฐเรืองกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายนภทีป์  รักษาภาค
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงนภัสร  กิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงนภาพร  ละออ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงนภาโสภิต  ทรรพนันทน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายนรบดี  รัชตารมย์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงนลพรรณ  บู่ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงนัชชา  รัตนภัณฑ์พาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงนันท์นภัท  แจ่มพัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงนันท์นภัส  ชุมแคล้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงนันทพร  สุวรรณเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายนันทพัทธ์  นงนุช
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงนันทิชา  พรทรัพย์อนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายนันธวัฒน์  พ่วงมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงน้ำฝน  คะสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายนิติศาสตร์  ไทยงามศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายนิธิศ  ฉิมเรือง
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ประจงจัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงนุตประวีณ์  รอดแฟง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายบวรนันท์  แตงบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงบุญญวีร์  เจริญเกียรติก้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายบุญญาศักดิ์  แก้วคมขำ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงบุณฑริกา  ขำบัว
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงบุณณดา  เกิดน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงบุณยวีร์  บุญยะวณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงเบญจวรรณ  บำเพ็ญใจ
ป.4
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงปนีชญา  วิชานำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายปภังกร  สันททรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงปภาวี  โยชะนัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายประกฤษฎิ์  ซื่อลิ้ว
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายประมณฑ์  ถาวรวิสุทธิ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายประวันวิทย์  ซื่อสัตย์
ป.4
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายปรัตถกร  ประคองใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงปราณปรียา  พ่วงลา
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงปริณดา  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายปรินทร์  พันธ์คง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายปวริศ  หนูวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงปวริศา  เหล่าพิบูลย์สุข
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงปัญจลี  ปานอ่วม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายปัญญากร  เหมบุรุษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายปัณฑ์  สิทธิถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายปัณณา  ขันพันธ์
ป.5
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายปาณสาร  จรเสมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายปาณัท  สงฆรักษ์
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงปาณิสรา  ชูไพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายปิยะวัฒน์  ศรีมานะสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายปุณณวิช  ห่อมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงปุณยภรณ์  ชาวนาฝ้าย
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายปุณยวีร์  อุปกุล
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายพงศ์นรินทร์  ผ่องใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายพชร  นิ่มนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายพชร  บุญเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายพชรพัฒน์  แสนเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงพรประภา  รอดเพียร
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายพรประสิทธิ์  พราหมณ์โต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายพรภวิษย์  สุกมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายพร้อมทรัพย์  อำโพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายพระนาย  เกิดจั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายพระพาย  จิตร์อำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงพราวนภา  ชัยอนิรุทธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายพลช  อิสมาแอล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายพลธร  นวลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงพลอยชมพู  เกียรติไพศาล
ป.4
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายพศิน  อินตะนัย
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายพสิษฐ์  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายพสิษฐ์  นวลประเสริฐสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายพสิษ์ฐ  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงพอเพียง  คงเสือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงพัชร  กัณวเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงพัชรพร  แย้มสังข์
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงพัชรพร  รนกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายพัชรพล  อยู่จุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงพัชริญา  นพขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงพัณณิตา  พัวพันประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายพัทธดนย์  บรรดาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายพัทธดนย์  พันธุมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุขสบายเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงพัทธนันท์  ใจเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงพัทธนันท์  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายพันธ์ธัฐ  พันธ์ชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงพัสนรินทร์  มนัสนันท์วรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงพิชชานันท์  กฤษดานิรมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงพิชญธิดา  โกศลวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  มาพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายพิชญะ  อุ่นอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงพิชญาภา  ทินกร
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงพิชญาภา  พงษ์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงพิชญาภา  สะและสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายพิชญุตม์  วัชรพงศ์พาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายพิชาภพ  นิสากรสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วสกุลณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ยอดเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงพิมพ์ณภัท  วัชรเปรมพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ตันสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงพิยดา  สำราญดี
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงพิริยาพร  พิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงพิริยาภรณ์  บุญภิมุข
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงพิสชา  วุฒิเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงพีรญา  เวชสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายพีรเศรษฐ  กฤตาธิการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายพุฒิพงศ์  ฆะวีวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายพุฒิภัค  นันทิวราพร
ป.6
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงพุทธิชา  จันทรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  สูงเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงแพรทิพย์  กัณวเศรษฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงแพรวา  ดงงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงภลินี  นรินทร์นอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงภวริศา  ภูรินันทกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงภวิษย์พร  จันทร์ล้อม
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายภัคภูมิ  พวงเพชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงภัชภิชา  วรงค์สิงหรา
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายภัทร์นรินท์  ชินวัฒนโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายภัทรพล  สุเมธาอักษร
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงภัทรภัสสร  กำจาย
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงภัทรวดี  ไชยโชค
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงภัทราพร  นุชนิ้วจรัส
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงภัทราวดี  เชิดชูวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายภาคภูมิ  ศรีพระนามน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายภาคิน  ธัญนพคชาบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายภาณุภัทร  หุ่นยนต์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายภาณุวัฒน์  ยกย่องกุล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายภาณุวัฒน์  สนธิทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายภาวิต  นทีนันทสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงภิญญดา  ไกรฤทธฺ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ธีร์บวรเดชาธัญ
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูบุญลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายภูมิพัฒน์  วงศาโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายภูมิภัทร์  ครึกกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายภูริช  ยุคุณธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายภูริฑัศ  ท่าจอหอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายภูวนนท์  ทองเล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายภูวิศ  เพ็ชรไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายภูสิทธ  ผ่องสุริยชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงมนพัทธ์  คงน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงมนัสชนิต  ยุ่นเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงมนัสนันท์  อุรารักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายเมธัส  อุษณีย์สวัสดิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายเมธิชัย  แฝงสมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงเมลดา  ธัญญประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายยุทธศิลป์  จินะสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายร้ชชานนท์  สนเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายรชต  อนุสรณ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงรดา  เมธาศิลวัต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงรติมา  กรุดอ่ำ
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายรพีพล  ชุมยอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงรมิดา  ชำนาญกอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงรวิธรณ์  ทักษิณ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงรวิพร  ดาวเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายรัชชานนท์  สนเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายรัชพล  บริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายรัชพล  บุญพร้อม
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายรัชภูมิ  บุญพร้อม
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายรัฐนันท์  พวงสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายรัตนโชค  พรตระกูลทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงรุ่งทิวา  แจ้งจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงลักษิกา  ขำวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงลัลน์ญดา  ขาวละเอียด
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงเลิศรินทร์  สินเลิศไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงวชิรญาณ์ภัทร  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงวณิชญา  มาติน
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงวณิชยา  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงวนรินทร์  ศรีวะรมย์
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงวรกานต์  จูคำนึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายวรชยุต  บรรพตนพเก้า
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายวรธันย์  สิมาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายวรภาส  รอดพลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงวรรณวิษา  รอดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงวรรณิดา  สุดสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายวรวิทย์  มีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายวรวุฒิ  หลอดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงวรัชยา  หนุมะเริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงวรัชยา  หนูมะเริง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงวรัณยา  พูลคลองต้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายวรากร  ลักษณะเจริญสิน
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงวรินท์นิภา  ตั้งเสถียรพานิช
ป.4
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายวรินทร์ชยธร  ศิริกุลทัตสรวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงวรินทร์วรดี  ศิริกุลทัตสรวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงวริศรา  พูลศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงวริศา  แจ่มจำรัส
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายวสุพล  พลโยธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายวสุวรรธ  แจ่มผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงวันที่ดี  วางอภัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงวันวิสา  นาพนัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงวัลย์ลดา  คำประสาท
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายวาทิน  กุลวชิราวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงวานุช  ชมศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายวาริช  ปุณยะประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงวาสิตา  เงินสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงวิชญาดา  คชายุทธ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงวิชญาดา  ชื่นภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงวิมุตติยา  มาลี
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงวิลาวรรณ  เกียรติชนกานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงวิสรา  โกศล
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายวีรภัทร  ภูกิ่งเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงศญาฎา  สุดยินดี
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  โพธิอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายศรัณยู  กูลภัทรนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายศรัณวัฒน์  เจือจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายศศิกานต์  ศิริรัตนพร
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงศศิธร  เบิกบาน
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงศศิภัสสร  อุดมโชคมหาศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงศิริ  อมฤตอภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงศิรินทา  จามจุรี
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงศิริพร  จันทะรี
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายศิวกร  พัฒนบวรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงศิวนารถ  สินสุกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงศุจิตรักษ์  วงค์กฏ
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงศุทรา  หงษ์อร่าม
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายศุภกร  เฉยชมผล
ป.4
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงศุภนิดา  พิมลศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายศุภวัชชัย  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายศุภวัฒน์  ศิริสวัสดิ์ศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายศุภวิชญ์  คุ้มได้อยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายศุภสัณห์  ดอกบัว
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายศุภสิน  ศิริเมืองมูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายศุภากร  ชุมสาย ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงศุภิสรา  ผ่องแผ้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายศุุภวิชญ์  คุ้มได้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายเศรษฐกาญจน์  อรรถสิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายสนธยาพร  สังข์หรุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายสรจักร  วิไลลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายสรวิชญ์  ยิ้มกล่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายสรศักดิ์  ลาไป
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงสวรินทร์  ดำหริชอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายสิทธิรัตน์  โสภาเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายสินธนา  กลิ่นอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงสินีนาฎ  เรือนทองสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงสิริพรรณ  ภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงสุกฤตา  นามบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงสุกัญญา  ทองตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงสุชัญญา  ควะชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงสุชัญญา  วิริยะอมรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายสุชานน  ว่องไว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงสุชานันท์  เส้งโสด
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงสุชาวดี  มานาโถ
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงสุดธิดา  พลเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงสุตาภัทร  สานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายสุทธิพร  นาคจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  มีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายสุธิชล  รังสิธน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงสุธิดา  รุ่งเจริญศรีชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงสุธีรา  บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงสุพรรณษา  มณีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงสุพิชญา  ศรีอำพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงสุพิชญา  สุขนิมิตร
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงสุภาวดี  แสนสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงสุวิมล  สุวรรณหงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ประนัสโส
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายเสาวภาพ  ภิรมย์รื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูรินันทกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กชายแสงสุรีย์  นุ่นงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงโสพิศรำไพ  คงเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงหวานยิหวา  วงษ์การีม
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายหัฏฐกร  ผลเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายอดิเทพ  ไทรงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายอทิต  หนูสุคนธ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงอธิชา  อยู่สินธ์ุ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายอธิชาติ  พูลเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงอนัญญา  พรหมสะโร
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงอนัญญา  แว่นสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงอโนมา  รัศมีเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงอภิชญา  ทองรุจิโรจน์
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงอภิญญา  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงอมรทิพย์  สีทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงอมลวรรณ  กุลดิลก
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงอรกัญญา  ทิพยปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงอรณาสิรี  ไตรรักษ์ฐาปนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงอรนริน  ทองโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงอรพลิน  ใคร้วานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายอรรถพล  เชื้อสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงอริสรา  พึ่งเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงอริสา  ดรุณกรพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายอลงกรณ์  ตั้งวงศ์ดีเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงอลินลดา  หวู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงออลกร  พงษ์โสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงอักษรสวรรค์  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายอัครชัย  วิมุตตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายอัครพล  โนนทิง
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายอัครวินท์  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายอัยย์ภัทร  กองเพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายอาเจ  เจริญบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายอานนท์  พรมลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายอานนท์  เพียงใหม่
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายอารยะ  ล้วนเส้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงอารยา  เกียรติพงสา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงอารยา  ศรีรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงอารียา  เขียวสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงอุณากัลป์  ศรีสร้อย
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงอุรัสยา  ศากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายเอกภพ  ชวนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงไอริษา  ทองเผือก
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงื ภัทรนันท์  ศรีจันทร์อินทร์
ป.6
โรงเรียนการัญศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
498
เด็กชายกชรัฐ  สกุลบริสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงกนกวรรณ  เขียวทอง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ชมภู
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงกวิสรา  สุขวิชัย
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายกษิดิศ  นุชเนตร
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงกะรัตพลอย  แหลมทอง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายกัญชรัตน์  ปิ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เดิมพรม
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายกัณตพงศ์  ดำรงวิริยะสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายกันตกฤต  มนูจันทรัถ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายกันตพล  พรมเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงกิตติยา  พูลเกษม
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายกิติยศ  มโนศิลป์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงกิรฐา  วงศ์ดี
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายขจรศักดิ์  โชว์สูงเนิน
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงขวัญชนก  รัตนเสนศรี
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายเขมทัต  พึ่งเลี่ยม
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายเขมพิพัฒน์  โทปัญญา
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายคมชาญ  สุวรรณประทีป
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายจตุพล  สิงห์สองคร
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงจรรยา  ม่วงอ่อน
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายจิรพัทธ์  ชุ่มชาติ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายจิรวัฒน์  ประคองพวก
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงจิรัชยา  เขียวศิริ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงจิราภรณ์  จักรไชย
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงจิราภัทร  จิราดำรงชัย
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายจิรายุ  หลักด่าน
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายเจตกาญจน์  โพธิ์งิน
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงฉัตตริยา  สิทธิศักดิ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงชญานุช  ชมศิริ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงชนัญทิพย์  อำพร
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงชนิดา  จันทร์วงค์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงชมพูนุท  ผดุงวิเชียรวัฒน์
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงชยาภา  ศิริผล
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายชยุต  รักษาชาติ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
533
เด็กชายชวภณ  ศรีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายชวัลวิชญ์  จิตหมั่น
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงชัชชญาฐา  ห้อยสังวาลย์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายชัยวัฒน์  เหงี่ยมวิจาวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายชาญวิทย์  พาหล
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงชิชญา  สุทจิตรธิผล
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายฌานวิทย์  จันทมาศ
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายฐากร  วงษ์ไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายฐาปกรณ์  เวทีนันท์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายณฐพล  แสงขำ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายณภัทร  ทรัพย์กลิ่น
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงณภัทร  สามารถ
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายณัฐกิตติ์  เกรียงศักดาสกุล
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายณัฐนนท์  บองเพชร
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงณัฐนันท์  แป้นห้วย
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงณัฐมนธ์  พิศการุณย์พงศ์
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายณัฐวัฒน์  จาง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายณัฐวุฒิ  ขำดำ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงณิชารัศม์  วชิรวิมลพงศ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายดิชา  ลอยโต
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายเต๋า  ปะวิภา
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงทรรศนพร  วรรณทอง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายทองธนา  นาคแจ้ง
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงทักษพร  แสนทวี
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงทิฆัมพร  เรืองเกษรวิทย์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายทีฆทัศน์  ผ่องสุข
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายธตดก  กุมาลา
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายธนกร  กันลัยพันธุ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายธนกร  จันทร์ทิม
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงธนธรณ์  จีนไม้
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงธนพร  อรุณจิตต์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายธนวรรธน์  แดงภูมี
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายธัญภัทร  มาประดิษฐ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงธัญวรรณ  ไวว่อง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
568
เด็กชายธีรวัจน์  สุขจันทวณิชย์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงนคนันทินี  ศรีสดสุข
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงนฏกร  นาดแดง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายนนทกร  จงศิริ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงนภัสรัญช์  กบิลบุตร
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศิวะประภา
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงนภัสสร  หวังข้อกลาง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงนภาวรรณ  กรุดอ่ำ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงนวนันท์  เพิ่มสิน
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงนันทนัช  จงวิลาสลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กชายนันทนัช  เวชวงศ์วาน
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายนิธิศ  มังคลสุต
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายนิภัทร์  สุทัศน์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงบุณรดา  เรือนแจ้ง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงปนัดดา  เพชรสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงปนัดดา  รูปสอาด
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เงินนาค
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงปวรลักษณ์  บริสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายปวเรศ  อยู่เรือนงาม
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายปิติโชค  เอี่ยมเกตุแก้ว
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงปิยธิดา  แซ่ลี้
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงปิยธิดา  พงษ์วิจิตร
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงปิยพร  คณานิตย์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงปุญญิศา  สุวรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายพงศกร  ตันแก้ว
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายพงษ์ภัทร์  หลักรอด
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายพชร  นะโร
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายพชร  พุ่มพวง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงพชรมณ  ชูพงศ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายพนากร  เชื้อสอาด
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงพรทิวา  พลรักษา
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงพรนภัส  ปัญญาแวว
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงพรรษกร  เพีซ้าย
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายพฤทธชาต  เซี่ยงฉิน
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงพอฤทัย  โพธิชัย
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
603
เด็กหญิงพัชราพร  ดีพลกรัง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงพัชราภา  คชเกร็ง
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายพัทร์ธีรศักดิ์  ทาขาว
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงพัธธิณี  ไทยพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงพิชญณันฆ์  สวัสดิ์เรียวกุล
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงพิชญาดา  นาเมืองรักษ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงพิชญาภา  ชมภูนุช
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายพีรพงษ์  ฉิมแป้น
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายพุฒิพงศ์  จาง
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายพุทฒิพงศ์  ครุฑน้อย
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงภชรวรรณ  ใหม่พุมมา
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายภระณญู  ยินดี
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงภัคจิรา  พงษ์โชติ
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงภัทราพร  เชื้อตาอ่อน
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายภูตะวัน  รักษา
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายภูธเนศร์  สุวรรณะ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายภูริชญา  สายจันทร์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายภูรินทร์  ศรีฐาน
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายภูริภัทร  ดิษฐ์ธวัช
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายภูริวัฒน์  เงิรนหรั่ง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงมารานา  เมธ์ อัครนิธิ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายโมกุล  ชาครีย์รักษ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงยุวธิดา  สุกก้อน
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายรัชชานนท์  แซ่จิว
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงรัชดาพันธ์  ก้านขุนทด
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายรัชพล  ดุมขาว
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงรุ่งรวี  อรุณศิริวัฒนา
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงวนิดา  แสงสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงวรัชยา  แซ่อึ๋ง
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงวรางคณา  กุลยนต์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงวราภรณ์  วชิรเมฆินทร์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงวริศรา  เงินหรั่ง
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายวสุพล  หิรัญศิริ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงวัชรีวรรณ  ผอฝน
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงวัณณิตา  เอี่ยมสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 7 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
638
เด็กหญิงวันใหม่  ตันพานิช
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายศรัณยู  โกไศยกานนท์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงศิริลักษณ์  อรรถวิชัย
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายศิลป์กวี  ศรีนพนิคม
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายศิวโรจน์  โพธิสกุล
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายสถาปัตย  นิธิไชยสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายสมิต  เก้าเอี้ยน
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายสันติพงศ์  สินตะคุ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายสิงหนาถ  ฤกษ์สง่า
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายสิทธิพร  จันทร์รักษา
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงสุภัสสรา  สังเกตุ
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงสุวภัทร  พึ่งความสุข
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
นายเสฏฐวุฒิ  อภิสุข
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ยอดมณี
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายหรรษกานต์  อากาศโสภา
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์เจริญ
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงอณัชชา  ชอบใหญ่
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายอนัญลักษณ์  ศรีมุกดา
ม.2
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายอภิวิชย์  ทรัพย์กลิ่นคำกุล
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายอภิสิทธิ์  สายเสมา
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายอมรวัชร์  วีระนนท์
ม.3
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงอรพรรณ  หุ่นทองแท้
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงอรัชภร  โสภา
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงเอวิตา  สามสี
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายํธนกร  ศักดิ์จารุดล
ม.1
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
663
เด็กชาย.ภควัต  มั่งอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงกชมน  เผ่าพยัคฆ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงกนกพร  ภูริทัพ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ขจรกลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงกนกวรรณ  พรชัยมีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงกมลชนก  คุณะพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงกมลชนก  เริ่มดำริห์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงกมลชนก  หีตมี
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายกมลวัฒนะ  สมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงกรกมล  เอี่ยมศรี
ป.4
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายกรภัทร์  ม่วงมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายกรวิวัฒน์  สกุลรัตนธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายกรวิิชญ์  ชูเกษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายกฤตฌาญ  พันธ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายกฤตพัฒน์  สมบุญพร้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายกฤตภาส  ไชยธานี
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายกฤตเมธ  จันทมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กชายกฤตเมธ  วงศ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายกฤษกร  คุตะพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายกฤษณะ  กันนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายกฤษนล  กัดฟัก
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายกวิน  แสงทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กชายกวิน  หมีน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงกวินทิพย์  โชติพิเชฐกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายกวี  ชัยกิจตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายก้องภพ  เชียงอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายกอชนก  ปานศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ช่วยชูกุล
ป.5
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บัวสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ประจวบโชค
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แวงโสธรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไอยราคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงกัญยาวีร์  สกุลพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงกัณฐิกา  แสงมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
698
เด็กชายกัณตนพ  หมีน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายกันตชาติ  ทับประไพ บีดิ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายกันตพงศ์  วงศ์สุทธิโกศล
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายกันต์  เลาหตีรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงกันยกร  คล้ายเรือง
ป.6
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงกันยรัตน์  พันธ์บุรี
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายกัมปนาท  จันทร์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายกัมปนาท  เจริญพรสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงกัลยมน  เตียเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงกัลยาณี  ขุนศรีรักษร
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงกาญจน์ณัฏฐา  เจริญชนม์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงกาญจนา  จันทร์ผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงกีรตยา  นางศรีคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงกีรติกา  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงกุลจิรา  ศักดายศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงกุลณัฐ  หงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงกุลยา  ศรีแจ่มดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงกุลิศรา  คำปริก
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงกุสุมา  ยอดปราง
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงเกศราภรณ์  นาคประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงเกษญาภา  สุขพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงเกสรา  กูร์ณา
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงเกสรา  โตจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายเกื้อวรุฬ  ขะมานาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงขนิษฐา  ทองเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงขวัญข้าว  ก่อเกียรติอาภา
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงขัชพร  คร้ามพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงเขมจิรา  เกิดนาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงเขมจิรา  สังสดดี
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงเขมิกา  เลขพลการ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายเขื่อนเพชร  สุขก้อน
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายคณธัช  แย้มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงคณิศร  ดลพนิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายคุณากร  พงษ์เฉลียวรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
733
เด็กชายคุณานนท์  บัวเข้
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายคุณานนท์  มนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายจตุรพร  พึ่งพร
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายจักรินทร์  ทองอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงจิดาภา  ชนะรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงจิดาภา  ฐานิดาโชค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงจิดาภา  สุรชีวิน
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงจิตตานันท์  จริณพรต่อรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงจิตรลดา  เอี่ยมเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงจิภัสสร  สุโภภาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายจิรชัย  อยู่จุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายจิระพงศ์  อดิเรก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงจิรัชญา  พรมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายจิรัฎฐ์  เสนานันท์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงจิรัฏฐ์พัชร  สุวรรณสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงจิรัสยา  เอี่ยมคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายจิรานุวัฒน์  ศรีแสงเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงจิราพัชร  ไทยพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงจุลศิริ  พิลึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายเจคอบ แผ่นดิน  สตีเฟ่นส์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงฉัตรแก้ว  อิ่มน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงฉัตรชนก  เรืองจุ้ย
ป.4
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงฉัตรปาริชาต  มุ้งบัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายเฉลิมชัย  นิลวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายชญตว์  มุขเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงชญาภรณ์  แก่นท้าว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงชญาภา  โคตรเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงชฏาพร  ธนากิจเวชเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายชนกเทพ  โนรีวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงชนพิชชา  คงมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายชนาธิศ  ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงชนิกานต์  โมกันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงชนิกานต์  อาจเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
768
เด็กหญิงชนิดาภา  ประทุมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงชนิสรา  ดีทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายชยางกูร  ชมพูวุฒิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายชยุตินันท์  เนื้อนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงชลธิชา  สีสน
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายชลนที  รำไพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงชลนิภา  ปะเมนาโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงชลลดา  ไนยะกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงชลิดา  ทองประจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายชวภณ  วนิชชาภรกุล
ป.5
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงชวัลรัตน์  สุทธิธนานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงชัชชญา  นิวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายชัยยะ  จันทบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายชัยวิชญ์  วนวาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงชาลิสา  วนาประเสริฐศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายชินกฤต  พัฒน์จร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงชิโนรส  หลงขาว
ป.6
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายชิษณุกุนต์  ศักดิ์ศิริเกษมกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายชิษณุชา  ศรีอนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงชุติกาญจน์  นิยม
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายชุติมันต์  ปุณณพสิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงชุติรดา  ผลสุข
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงเชอร์เดีย  ฮวง
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงโชติกา  คุณวโรตม์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงฌัชชา  ชื่นชมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงฌิชชา  ชื่นชมชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายญาณเมธี  เหลือบจำเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงญานิศา  กิจค้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงญานิษา  สาริมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายฐิตวันต์  จันเรียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงฐิตารีย์  ทวีปวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงฐิติกานต์  สืบสา
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายฐิติพัฒน์  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงฐิรกานดา  ทองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงณกมล  โมลาดุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
803
เด็กชายณครัช  เจริญพรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กชายณคราช  เจริญพรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กชายณคริช  เจริญพรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงณชญาดา  จัตตานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงณชนก  สาธุภาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงณญาดา  แปงคำมา
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายณฐกร  ระเบียบโลก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายณฐนนท์  รื่นหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงณพัชร  อเนกคุณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงณภัทร  เกิดมั่งมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงณภัทร  จรเสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงณฤชล  หนูเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงณอรรัชช์  สุภากรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายณัชพล  บุญใบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงณัฎฐนิชา  เครืออ่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กุลแสนเต่า
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงณัฏฐ์วริน  หิรัญพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายณัฏฐากร  ผิวบาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ลือตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายณัฐชนน  สาทรี
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงณัฐชยา  พุทธวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กหญิงณัฐฐิชา  กระสา
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์แยง
ป.6
โรงเรียนวัดบางไกรนอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงณัฐณิชา  สมสุขทวีกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงณัฐติญา  ภัคสุชญา
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายณัฐธเดชน์  ทุ่งสะโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงณัฐนันท์  สมแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงณัฐพร  ช่วยชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายณัฐพล  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายณัฐภัทร  รัตนฉัตรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงณัฐภัสสร  รังศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงณัฐริกา  สร้อยสั้น
ป.6
โรงเรียนวัดบางไกรนอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายณัฐวรรธน์  ยศภูมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายณัฐวัฒน์  นาคสีม่วง
ป.5
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายณัฐวิชช์  โสภาสจินดาพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 3 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
838
เด็กหญิงณิชกานต์  รัตนเศวตศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายณิชคุณ  อินทรกำธรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงณิชานนท์  โอสถานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงดลพร  สุทธิปลื้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงดารารัตน์  คำจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายต้นตระกูล  มิ่งเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงตรีชฎาพร  เลียบโลก
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงตุลยณัฐ  ดารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายเตชัช  เพ็งผล
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายเตชินท์  ตรีรัตนนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายถิรวัฒน์  หนอสีหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายถิรวิทย์  เชียงคอน
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงทยิดา  บำเพ็ญผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายทรงธรรม  โรจนประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงทฤฒมน  รัตนกรวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงทักษอร  แก้วสามัคคี
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กชายทัชวัสย์  ทองสุขชุติรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายทิตย์ธวัช  ประหยัดวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงทิพวัลย์  รัตนไตร
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายทิวัตถ์  วรรณประภา
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายเทพชัย  เทพทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายแทนคุณ  สีสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายธณฐ  อัศวธีรากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายธนกร  อร่ามพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายธนกฤต  โกสิยะวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายธนกฤต  ทองบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายธนกฤต  มณีน่วม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายธนดล  ชัยเดช
ป.6
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กชายธนทร  มณีสายทอง
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงธนพร  เจาตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงธนพร  ด้านเนาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงธนพร  บัวกอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงธนพร  มีสิงขร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงธนพร  ยศปราณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายธนพล  คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
873
เด็กชายธนวัฒน์  ทัพชุมพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายธนวัฒน์  ลือพงศ์ไพจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายธนวัฒน์  อุปละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงธมนต์วรรณ  ศริสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงธรชญาน์  ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กชายธรธันย์  ช้างมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงธรรญชนก  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงธรรมพร  นราแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายธรรมรัตน์  ปิยธรรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายธราธิป  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายธฤต  ระวังสัจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายธัชธภัทร  ปัญญารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงธัญชนิต  ดวงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงธัญญ์พิชา  โชติวงศ์อริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงธัญพิชชา  มณีสายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงธัญภรณ์  สระทองเอื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงธันย์ชนก  ตั้งอริยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงธันย์ชนก  อยู่สบาย
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงธันย์รภัสร  ปัญญารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายธารา  งาสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงธิชานันท์  ทองนวคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงธิดารัตน์  วงษ์ถนอม
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายธิตพัทธ์  แก้วโนรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายธิติพัทธ์  บุษบงก์ไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กชายธีธัชต์  ฉายะบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายธีรเดช  ชัยพัฒนารัฐ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายธีรพิชญ์  กมลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายธีรภัทร  กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายธีรเมธ  สุริยะมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายธีรวัฒน์  พรมภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กชาย๊ธีรวัตร์  สุขแก้วชัยวิภัค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายธีรวิทย์  เพ็ชรไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายนคินทร์  นาคเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายนนทกร  ดำจันทร์
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายนนทกิจ  นาคเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
908
เด็กชายนนทพัทธ์  ชะวาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายนพนนท์  เอี่ยมฉ่ำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายนพรุจ  โคกผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายนพรุจ  สุภคุต
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายนรภัทร  เขื่อนชัยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายนรวิชญ์  ศิลปกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายนรเศรษฐ์  เพชรนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายนราธิป  จันทรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงนริศรา  นุชบาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายนฤพัทธ์  จาบใจสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายนลธวัฒน์  รัตนภัณฑ์พาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายนวกร  อยู่โค
ป.5
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงนวพรรษ  แจ่มโสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายนวิน  พรสันติราษฎร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงนวิยา  สิทธิการณา
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายนัทพล  สุนทโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงนันชนก  นพนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปั้นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงนันท์นภัส  อิ่มทองนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายนันทภพ  ชูมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กชายนันทวัฒน์  ยุคุณธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงนันทัชพร  นิยมรัฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงนันทิตา  อุ่นสุข
ป.6
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงนิชาภา  ศรีวัฒนพล
ป.4
โรงเรียนการัญศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายนิติธร  ธนาบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กชายนิติวัชรา  ชูแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายนิธิยุทธ  วงศ์พุทธา
ป.5
โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ชูจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงนิภาภรณ์  ์นิวรณ์การณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงเนตรชนก  เงินประสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงบัณฑิตฐิพร  มนูรัตนปกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงบุญณิชา  ศรีภุมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงบุญสิตา  ศรีภุมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายบุณยกร  พันธุ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงบุณยานุช  เพชรพิทักษ์โชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
943
เด็กหญิงบุณสิตา  ศรีจันพร
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงบุษยมาศ  สังข์ฉิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กหญิงเบญจพร  ไชยกิจ
ป.4
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงเบญจพร  บรรจงจัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทร์อ้น
ป.6
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงเบญญาภา  เขียวธนะสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงเบญญาภา  ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงเบญญาสิริ์  รสิอัครศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงปกเกศ  ปูรณิฎฐะ
ป.6
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายปฏิญญา  ปิ่นเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายปฏิภาณ  พึ่งดี
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงปทิตตา  จิรชัยรัตนสิน
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงปพิชญา  ทำชอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กชายปภังกร  คืนคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายปภังกร  นิลาวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เอี่ยมวิสูตร
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายปภาวิน  สังข์หรุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงปภาวี  แววนกงาม
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงปยุตา  บูศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กชายปรวีร์  ยุคุณธร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กชายประกาศิต  ทองกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงประภาวดี  บุดดาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายปราชญ์ชนก  เอี่ยมมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงปราณิสา  สารบรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงปรายฟ้า  เวียงสิมา
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงปรารถนา  ประยูรวงศ์เกษม
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงปรารีฎาพร  ผ่องแผ้ว
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กชายปริวัศร์  เฉลิมชิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงปรีดากุล  วิมุติบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงปลายมาศ  บุญเกื้อการุณรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายปวร  จันทร์เป้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายปวริศ  มานะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงปวริศา  ขันธเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงปวารณา  ประวีณวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงปัญฑิตา  เบื้องบน
ป.6
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
978
เด็กหญิงปัณฑา  แย้มสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงปัณณพร  ยวงเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กชายปัณณวิชญ์  สุดทองคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายปัณณวิชญ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงปัทมพร  ชมภูนิช
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายปาฏิหาริย์  คิดการ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงปาณิศรา  บัวจักร์
ป.6
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงปาณิศา  สังข์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงปาณิสรา  เย็นทรวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงปาริชาติ  เกาไสยนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายปิยวัฒน์  ปิลันธนภาคย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงปิยะฉัตร  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายปุญญนนท์  ชาติปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงปุญญิสา  พุทธิพร
ป.5
โรงเรียนการัญศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงปุณญาพร  สีอำภัย
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงปุณฑรีก์  คงมีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงปุณณดา  โสมขันเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงปุณณภา  อยู่ชมสุข
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายปุณณสิน  สถิตย์ชัยวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงปุณยนุช  จิตรีขาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงปุณยวัจน์  สุขก้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงปุณยวีร์  คงมีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงปุณยวีร์  ศรีวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงปุณยาพร  บัวคงสระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายเปรมกวี  แสงชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายพงพนา  ผาสุขกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กชายพงศกร  คำเกาะ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กชายพงศภัค  ดิเรกฤทธฺ์สุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กชายพงศภัค  รักษาอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กชายพงษ์ดนัย  พูลเรืองเผ่า
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายพชร  เฉลิมชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงพชรพร  ธีระอรรถ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงพนิดา  โสวัตร์
ป.5
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงพบพร  สภาพักตร์
ป.6
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงพรปวีณ์  อภินันทนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1013
เด็กชายพรรษวัฏ  ยอดระบำ
ป.5
โรงเรียนการัญศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงพรหมพร  อินทร์พรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายพรหมาสตร์  พลังกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กชายพรหมินทร์  งามวงศ์สถิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายพริษฐ์  เนติประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายพฤกษ์  กัลยาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กชายพลศักดิ์  คงมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงพลอยชมพู  สูงเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงพลอยปภัสร์  เฑียรเดชสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงพลอยวาว  ผดุงชีวิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายพศวีร์  บัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กชายพศวีร์  สันติพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายพศวีร์  หงษ์ศรีสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กชายพศิน  ขุนพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายพศิน  พรรณาปยุกต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายพสิษฐ์  มะหะสุ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายพสุธาร  สินภมร
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายพัชรพงษ์  บุญยารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงพัทธนันท์  ลิมปิสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กชายพัทธนันท์  ไวยเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายพัศชัย  นรประพิณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงพาขวัญ  เพ็ชรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงพานาพร  เข็มกลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงพิชญดา  ตันติวนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ไตรทิพธำรงโชค
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กชายพิชญะ  จำนงจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายพิชทัศน์  รอบคอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายพิชัยยุทธ  ใคร่ครวญ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงพิชาภรณ์  เจนกุลนิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงพิชาภรณ์  ปิ่นขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงพิชามญชุ์  กาลอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงพิฐชญาณ์  มิตรศิริวัฒน
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กชายพิตตินันท์  กุลธนวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กชายพิทภัทร  รูปสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกิดฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1048
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใจเสงี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงพิมพ์นารา  ภู่พูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงพิมพ์บุญ  บัวเล็ก
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงพิมพ์พิกาณ์  ชาติสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุรชีวิน
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ทับทิมพรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  เตโชววงษ์ชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงพิมพ์วดี  เกิดฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงพิมรดา  เดชจุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายพีรณัฐ  เนติประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายพีรณัฐ  วัฒนกิจพิศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายพีรดนย์  นิสากรสิทธื์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงพีรดา  พุ่มสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงพีรติ  ดวงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กชายพีรภัทร  ตระกุลจันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายพีรวิชญ์  เสรีรัตนาพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายพุฒิกุล  เอี่ยมพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงเพชรดา  อยู่ดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงเพชรรดา  แสงจื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงเพชรลดา  วรรณโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ฉิมธนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงเพียงฟ้า  สุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กหญิงฟ้าใส  ใหลสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายภคพล  บูชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายภพธรรม  ปฏิรพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงภรภัทร  รุ่งภัทรธนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กชายภรัณยู  ทักษิณไศล
ป.6
โรงเรียนวัดบางไกรนอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายภวดล  ยิ้มศรวล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงภัคจิรา  รัตนกิตติโสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงภัชราพร  วงศ์ราศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงภัณฑิรา  ปั้นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงภัณฑิรา  อู่หิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กชายภัทรพงศ์  จงวิลาสลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายภัทรพล  เรียบร้อยเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงภัทรวดี  แน่นอุดร
ป.4
โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1083
เด็กหญิงภัทราพร  พันธ์เอี่ยม
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงภัสสร์มณฑ์  คงกิจอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายภาคภูมิ  รัตนพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายภาคิน  ผลาบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายภาสกร  ประดับศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงภิชญาภา  ตามชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงภิญญดา  ประสงค์สิน
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ซ้ายอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  บุญสด
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กชายภูตะวัน  สำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายภูพิรัฐ  แก้วสมนึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กชายภูมิ  นวสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายภูมิสิริ  ลิกขะไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายภูริพัฒน์  แก่นจันทร์ดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายภูริวิช  อินเอก
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กชายภูสิทธิ  ปราบเสร็จ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กชายโภคิน  สิงห์ลอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายมกรานนท์  เหลาเดช
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายมณฑล  เทียนมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงมณีสร  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงมธุกุลย์  ศักดิ์ศิริเกษมกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงมนัชญา  มีชัยเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายมนัสชนม์  บรรเลงใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงมัลลิกา  เชิดชน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงมีนชญาส์  เพียรพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนการัญศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงมีนา  กัณทวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงมีนานุช  บุญโญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงเมธาวี  มุ้ยใจบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงเมธาวี  วงษ์แหยม
ป.6
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายเมธี  กุลนาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายยศกร  มั่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงยุภาพร  สีหนองบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงยุราวรรณ  ธิสารสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายรชต  ไทยพ่วง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กหญิงรมย์ธีรา  ศรีวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1118
เด็กชายรัชกฤต  พัณตะคุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงรัชชนันท์  โพธิอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กชายรัชชานนท์  ทองเสน
ป.6
โรงเรียนวัดบางไกรนอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายรัชชานนท์  ผ่องสุริยชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กชายรัชพล  หอมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายรัชพัช  มงคลวรผล
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายรัญชน์  สรังษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กชายรัฐพล  กิจอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กชายรัฐภูมิ  พุ่มดวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กชายรัฐภูมิ  เรืองหุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงรัติกาล  ระหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กชายรัศมีโชติ  ตันทนะเทวินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายราเชน  พันธ์โสรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงรุ่งนภา  แสงสุริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงรุจิษยา  ล้วนโกศลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายโรจน์วศิน  กิตติโชติศุภกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงลลิตา  เพชรประไพ
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงลลิตา  วีรวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กชายวชิรวิทย์  เหมาะสมสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กชายวชิรวุฒิ  พันเดช
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงวนิดา  คมนาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงวรกนก  พงศ์โภชน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กชายวรกมล  สระบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายวรปรัชญ  มีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กชายวรพล  ประจันบาล
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงวรมน  ม่วงโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงวรรณรดา  อิ่มเอิบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงวรรณรวี  ขำคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กชายวรฤทธิ์  โพธิสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงวรอาภา  แย้มพักตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กหญิงวรัชยา  เรืองกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายวรางกูล  ขะมานาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายวริชานนท์  บุณยะประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงวริษฐาฑ์  ยานอาษา
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายวิมุต  มีคำนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1153
เด็กหญิงวิรดา  นาคะวัจนะ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงวิรันทร์ตา  ธนเดชากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงวิวรวรรณ  ติยะวรากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายวิวัฒน์  ศิสัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กชายวีรากร  ลงวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กชายวุฒิภัทร  คิดดี
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงเวธกา  พลายเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงศจีบุณย์  เจริญสม
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงศศิพร  ศรีศศลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงศศิภัทร  เอี๊ยวประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงศศิวิภา  นิ่มทรงประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ยอดเสน่ห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงศิริวรรณา  วรบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กชายศิลปวุฒิ  สดมุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงศิลภัสกาญ  รุ่งแจ้งศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กชายศิวกร  ทิมจั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงศุพิชฌาย์  สายประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายศุภกร  ธนาสูรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กชายศุภกร  สุตธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายศุภกฤต  สายหยุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กชายศุภกานต์  คงเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายศุภโชติ  มาเผือก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กชายศุภณัฐ  หัสเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กชายศุภฤกษ์  กันเนื่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กชายศุภวัฒิน์  คำตื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กชายศุภวิชญ์  ทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กชายศุภเสกข์  พึ่งบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วแสนสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กชายเศรษฐพิชญ์  โพธิ์วัฒนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงสณิสา  สมเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายสแตน เดชา  มูลเลอร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กชายสมิทธิ  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กชายสรวัชญ์  พรหมศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กชายสรวิศ  กองวิเชียร
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1188
เด็กหญิงสรัญญา  โพธิ์วัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงสรัลชนา  เอมโอฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงสวิชญา  ภาระพล
ป.4
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กชายสิปปกร  สมพงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กชายสิปปภาส  วิไลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กชายสิรดนัย  ฉันทวีพร
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงสิรภัทร  คงคาประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงสิรภัทร  ปัทมะทิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กชายสิรวิชญ์  เจิ่งฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กชายสิรวิชญ์  อักษรเจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กชายสิรวิชญ์  อัครสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กชายสิระกาณ  ภู่เจริญยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงสิริกร  กาญจนพงษ์พร
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงสิริกร  เศรษฐพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กหญิงสิรินภา  ชมรส
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงสุกฤตา  จิตจักร
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กชายสุขสันต์  โสพลพิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงสุชญา  วิจักษณาพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงสุพัชญา  ศิริปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงสุพัตรา  สมประสงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงสุพิชชา  เกษมณี
ป.6
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วงษ์ไกรนารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กชายสุภธนา  ฉิมพัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงสุภัสสร  สังขะวรรณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงสุภัสสรา  สังขะวรรณะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กหญิงสุภาพร  ตามาสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงสุภาวดี  สุวรรณรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กชายสุเมธา  แซ่เลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กชายสุระวิน  อยู่จุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงสุรัชนา  ชวาลคณิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กชายสุศิริ  เกี้ยมรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายโสภณ  เดชผดุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กหญิงเหมือนจันทร์  แก้วพรม
ป.4
โรงเรียนกลาโหมอุทิศ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กชายอชิตะ  เทศแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงอชิรญา  สุขเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1223
เด็กหญิงอชิรญาณ์  เก้าด่านจาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ทะกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงอชิรัญญา  ขำภู่
ป.6
โรงเรียนวัดบางไกรนอก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงอนัญญา  แสงสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงอนัญญา  อัครเมธีพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงอนันตญา  พึ่งแย้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กชายอนุภัทร  ยังน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กหญิงอภิชญา  คงสินธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงอภิชญา  วีรชายลักษณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงอภิญญา  ใจเสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงอภิญญา  ดีเเจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กชายอภิวิชญ์  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายอมเรศ  นุ่นเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงอมลรดา  แดงอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงอรณิชชา  ขุรเศรษฐี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงอรนภัส  นาสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงอรพรรณ  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงอรรจนี  บุญยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงอรวรรยา  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงอรอุษา  ท่าทราย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงอริยา  ทองมอญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กชายอัครชัย  ปั้นทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กชายอัครชัย  อ่อนในชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  โนนทิง
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงอันดามัน  วงศ์วิไล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กชายอัมพัน  จั่นเถื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กหญิงอัยย์วาริน  กุดเป่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายอัศม์เดช  ธัญญาหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กชายอานนท์  เกิดจั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กชายอานนท์  ฟองนารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กหญิงอารียา  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงอินทุอร  ไตรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กชายอินรัตน์  ยุติศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กหญิงอิศรางกูร  ศรีสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กชายอิศราพงศ์  บัวงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นนทบุรี เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 4 โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
ห้องสอบที่
 38
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1258
เด็กหญิงอิสยาห์  ผันใจผ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กชายเอดาวัต  อติญาณ์พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนนทบุรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงไอญาริน  เพ็ชรจรัส
ป.4
โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์