ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 3

ณ อาคารลินจง (ชั้นหนึ่ง) โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกนกพล  ทองยิ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพิชญ์  เขตกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกรัตน์  เผือกพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  พุกโมด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์อุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรกนก  สมบูรณ์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกรรวี  ทองยิ่ง
ป.4
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตนัย  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกฤตพร  ฉัตรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤตยา  บุตรศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกฤษติยา  ทองสว่าง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
12
เด็กชายก้องกิดากร  ปาทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยิ้มสาระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
14
เด็กชายกันตพงศ์  จันทร์แจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกันยารัตน์  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัลยกร  กฤตศิลป์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงษ์เนตร
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกานต์ธิดา  คำทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เนตรสถิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
20
เด็กชายกายเพชร  แก่นยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกิตติกา  นารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกิตติกานต์  เกตุนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
23
เด็กชายกิตติพร  ศรีเถื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกุลธิดา  สังข์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกุลธิมา  เส็งดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกุสุมาภรณ์  เกตุเนต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงเกวลิน  สายแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
28
เด็กหญิงขนิษฐา  สีสด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
29
เด็กหญิงเขมจิรา  ฐิติกนกทอง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
30
เด็กหญิงเขมฐิตา  ยอดรัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
31
เด็กชายเขมวัช  ทองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
32
เด็กชายคณิศิลป์  พันศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
33
เด็กชายจักรภัทร  ไกรทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
34
เด็กชายจักรภัทร  เทียนนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
35
เด็กหญิงจันทร์ชกร  ทิพย์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 3

ณ อาคารลินจง (ชั้นหนึ่ง) โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงจันนิภา  บุญมาเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
37
เด็กหญิงจานิษตา  ปุษปะวรรณ
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
38
เด็กชายจิรเดช  มีเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
39
เด็กหญิงจิรภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
40
เด็กหญิงจิราภรณ์  เงินไกร
ป.6
โรงเรียนบ้านพนมรอก
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจีรนันท์  สุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
42
เด็กหญิงจุฑามาศ  เกตุทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
43
เด็กหญิงชฎารัตน์  ป้อมนารถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชนกนันท์  ชิ้นหนึ่ง
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิตประถม
45
เด็กชายชนสรน์  ดาวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชนัญธิดา  สวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
47
เด็กหญิงชนากานต์  พรมเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
48
เด็กหญิงชนิดา  ศรรุ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
49
เด็กชายชนิตร์นัญท์  คงมีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชนิภรณ์  กวางแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง
คณิตประถม
51
เด็กชายชยุตม์  จาถิเสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชลินันท์  เปี่ยมสุข
ป.6
โรงเรียนวัดห้วยดุก
คณิตประถม
53
เด็กชายชโวทัย  ศรีประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
54
เด็กชายชาญเดช  ก๋งมี
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
55
เด็กชายชาดา  แป้นดี
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
56
เด็กชายชินาธิป  กล่ินเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชิษณุชา  แก้วขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชุติมา  อยู่สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
59
เด็กหญิงฐิติพรรณ  พุทธรุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงฐิติวรฎา  บุญเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณฐมณ  เสถียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัชณิชา  ดอกไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณัฐชา  บุตรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
64
เด็กชายณัฐวัฒน์  ขลิบทองรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
65
เด็กชายณัฐวุฒิ  นิวัติสมบัติเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
คณิตประถม
66
เด็กชายณัฐวุฒิ  เรือนแพร
ป.4
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
คณิตประถม
67
เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณัฐสุุดา  พรหมรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
69
เด็กหญิงณัสสุดา  พรหมรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
70
เด็กหญิงณิชชา  อมรพันธุ์
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 3

ณ อาคารลินจง (ชั้นหนึ่ง) โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายดนัยณัฏฐ์  สงวนสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
72
เด็กชายตะวัน  สีเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านพนมรอก
คณิตประถม
73
เด็กหญิงทยิดา  นาทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
74
เด็กชายเทพบุตร  คล้ายหอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
75
เด็กชายธนกร  ดาวดึงส์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
76
เด็กชายธนกร  เสมอเหมือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
77
เด็กชายธนกฤต  คงนภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
78
เด็กชายธนกฤต  ผดุงจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
79
เด็กหญิงธนภัค  ธนกาญจน์วิโรจน์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
80
เด็กหญิงธนัชพร  จำนงค์ภัคดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงธัญชนก  ขำยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
82
เด็กหญิงธัญชนก  พุกน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
83
เด็กหญิงธัญชนก  ภู่ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
84
เด็กหญิงธัญญภรณ์  แซ่เฮง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
85
เด็กหญิงธัญพิศา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
86
เด็กหญิงธารีรัตน์  สุขคนธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงธิติกานต์  หวอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
88
เด็กชายธีรฉัตร  ลิ้มสมบัติ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
89
เด็กชายธีร์  นันทสำเริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงนภัสกร  แก้วมา
ป.5
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิตประถม
91
เด็กหญิงนภัสนันท์  มนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
92
เด็กหญิงนภัสสร  พรมจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
93
เด็กหญิงนภัสสร  เศษจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
94
เด็กหญิงนวพร  สุประดิษฐอาภรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
95
เด็กหญิงนัชชา  จิรธนานันท์
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
96
เด็กหญิงนัญท์ณภัส  ชิโนเรสโยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
97
เด็กหญิงนันทิยา  สุระจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านพนมรอก
คณิตประถม
98
เด็กชายนาราวินท์  สุภาวรรณ
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
99
เด็กหญิงนารีรัก  คำหล้า
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
100
เด็กหญิงเนตรนภา  ทองคำน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิตประถม
101
เด็กหญิงบุณยาพร  รวมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
102
เด็กหญิงปนัสญา  ตาลเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
103
เด็กชายปภังกร  ผ่องวิไล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
104
เด็กหญิงประภาภัทร  คงคารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
105
เด็กหญิงประภาสิริ  อนุสาสนะนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 3

ณ อาคารลินจง (ชั้นสอง) โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงปวรศร  สุขวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
107
เด็กหญิงปัญจานันท์  ศรีเจริญ
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
108
เด็กหญิงปัณฑารีย์  เทศมงคลชัย
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
109
เด็กหญิงปาณิตา  พลายสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
110
เด็กหญิงปาริฉัตร  ชื่นกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
111
เด็กหญิงปาลิตา  เกิดเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
112
เด็กหญิงปิณิดา  มากวิจิตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
113
เด็กชายปุณณศิษฐ์  กิตติชัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
114
เด็กหญิงผกาพรรณ  แก้วปรีชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
115
เด็กชายผลิตโชค  เขียนทิม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
116
เด็กชายพงศพัศ  ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
117
เด็กชายพนธกร  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนบ้านพนมรอก
คณิตประถม
118
เด็กหญิงพลอยประดับ  สุดตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
119
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พุกสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิตประถม
120
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ซอนพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
121
เด็กหญิงพิชชาพา  บุญรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
122
เด็กหญิงพิชญธิดา  คณานนท์
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
123
เด็กหญิงพิชยมล  ศิริเทพ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
124
เด็กหญิงพิชานันท์  พรมมา
ป.5
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
คณิตประถม
125
เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  สุวรรณกิจกร
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
126
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองดอนเปลี่ยน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
127
เด็กหญิงพิมรัมภา  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
128
เด็กชายพีรธรรม  พานทอง
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
129
เด็กชายพีรพัฒน์  ชินะวงศานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
130
เด็กชายพีระพัตร  บริสุทธิพันธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
131
เด็กหญิงเพชรจิรา  บัวกลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
132
เด็กหญิงเพ่ยซื่อ  ลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
133
เด็กหญิงเพียงฟ้า  เกตุสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
134
เด็กหญิงแพรวพิรยา  สุขนิธิกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
135
เด็กหญิงไพลิน  ฤกษ์นิมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิตประถม
136
เด็กชายภควัฒน์  พาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
137
เด็กหญิงภัทรธิดา  บำรุงอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
คณิตประถม
138
เด็กหญิงภัทรวดี  ลิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
139
เด็กหญิงภัทราวดี  ปะสานวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
140
เด็กหญิงภาสินี  อยู่ลอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 3

ณ อาคารลินจง (ชั้นสอง) โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงภุมรินทร์  บัวรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
142
เด็กชายภูดิท  พุทจรูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
143
เด็กชายภูริภัทร  ทารินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
144
เด็กชายภูริวัฒน์  อายุพัฒน์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
145
เด็กชายมงคล  เขตกัน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิตประถม
146
เด็กหญิงมสฤณา  รัตนบุรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
147
เด็กหญิงมินทร์ธิรา  บุษดี
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
148
เด็กหญิงรวิพิมพ์  ทองบุญ
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
149
เด็กชายรังสิมันต์  สุขคลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
150
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ฤทธิ์บำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
151
เด็กชายรัฐพงศ์  แก้วคงดล
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงรัตนสุดา  แก้วทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
153
เด็กชายรามิล  คงเพชรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
154
เด็กชายราเมศ  กรมบัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
155
เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
156
เด็กหญิงวชิรญาณ์  มินสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
157
เด็กชายวชิรวิทย์  บุญเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
158
เด็กหญิงวชิรินทรา  เดชวนิชกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านพนมรอก
คณิตประถม
159
เด็กหญิงวณัฐสญา  บัวกอ
ป.6
โรงเรียนวัดห้วยดุก
คณิตประถม
160
เด็กชายวทัญญู  โตเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
161
เด็กหญิงวรพรรณ  รัตนศรีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
162
เด็กหญิงวรรณทพร  แสนตะคุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
163
เด็กหญิงวรรณทพร  แสนตะคุุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
164
เด็กหญิงวรัญญา  แสงเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
165
เด็กชายวรันธร  คงเชย
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
166
เด็กชายวริษฐ์  เพชรสัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
167
เด็กหญิงวริษา  เลาะสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
168
เด็กชายวัฒนวงศ์  อินทฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
169
เด็กชายวันชนะ  เอี่ยมทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
170
เด็กหญิงวัลนภัส  อารีรัตนเวช
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
171
เด็กหญิงวิภาวดี  ธรรมมุณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
172
เด็กหญิงวิภาวี  คะชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
173
เด็กหญิงวิราศินี  เหมือนเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
174
เด็กหญิงวิศลย์  แก้วแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
175
เด็กชายวีรากร  พูลทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 3

ณ อาคารลินจง (ชั้นสอง) โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงเวสาลี  ชาตาสุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
177
เด็กชายศรายุทธ  ขวัญพราย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
178
เด็กชายศราวุฒิ  ยิ่งสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
179
เด็กหญิงศรีรัญย์ตรา  บรรเลงกลอง
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
180
เด็กชายศักดิ์วรินทร์  ด้วงสั้น
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
181
เด็กหญิงศิรประภา  พินสุกรี
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิตประถม
182
เด็กหญิงศิรประภา  แพงพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิตประถม
183
เด็กหญิงศิริกัลยา  บุญจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
184
เด็กชายศิริพงศ์  พงษ์ธนะเศรษฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
185
เด็กหญิงศิริลักษณ์  จิ๋วสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
186
เด็กหญิงศุกรกร  โตสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
187
เด็กชายศุภณัฐ  บุญคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
188
เด็กชายศุภณัฐ  อารียวงศ์สถิต
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
189
เด็กชายศุภวิชญ์  สิงห์หา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
190
เด็กหญิงโศภิษฐกัลยา  พูลสนธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
191
เด็กชายสงกรานต์  เจนสหกุลชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
192
เด็กหญิงสมัชญา  มั่นกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านพนมรอก
คณิตประถม
193
เด็กหญิงสรวรรณ  ปั้นวิชัย
ป.5
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิตประถม
194
เด็กชายสรวิศ  สุขแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
195
เด็กหญิงสโรชา  ชาลีรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
196
เด็กหญิงสวิตตา  แร่นาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
197
เด็กหญิงสายรุ้ง  ทัศน์พลอย
ป.6
โรงเรียนบ้านพนมรอก
คณิตประถม
198
เด็กชายสารัช  ขวัญเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
199
เด็กหญิงสาวิตรี  เจริญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
200
เด็กชายสิทธิพล  ขวัญสุข
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิตประถม
201
เด็กชายสิวะนันดา  แมนอน
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
202
เด็กหญิงสุกฤตา  สุขชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
203
เด็กชายสุกฤษฏ์  ธรรมวิมล
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
204
เด็กหญิงสุจิณณา  รักนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
205
เด็กหญิงสุชานาถ  ปิ่นสกุลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
206
เด็กหญิงสุชานุช  วิรุณสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
207
เด็กหญิงสุตาภัทร  จินะรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
208
เด็กชายสุทธิพงษ์  ขุมโมกข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
209
เด็กหญิงสุธาทิพย์  ควรเรียน
ป.6
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
คณิตประถม
210
เด็กหญิงสุธาวดี  ไชยเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 3

ณ อาคารบงกช โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงสุภัสร  ทองหนูเกตุ
ป.4
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
คณิตประถม
212
เด็กหญิงสุภัสสรา  สุคนธารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
213
เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ทองกลัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
214
เด็กหญิงสุวรรณี  แก้วปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
215
เด็กหญิงสุวิชาดา  หาวอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
216
เด็กชายหาญชัย  สุวรรณรังค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
217
เด็กหญิงเหมวรรณ  ทองตะลุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
218
เด็กหญิงอชิรญา  มิ่งขวัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
219
เด็กหญิงอนัญพร  ดอนชะเอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
220
เด็กหญิงอภิชญา  นามผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
คณิตประถม
221
เด็กหญิงอภิชญา  สืบสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
222
เด็กหญิงอภิญญา  มีมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
223
เด็กหญิงอรนลิน  บุญแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
224
เด็กหญิงอริสา  เขียวทาสี
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
225
เด็กหญิงอัญจิดา  สร้อยสุภาษิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
226
เด็กหญิงอัญญาณี  อินทชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
227
เด็กหญิงอันธาวดี  สุขแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
228
เด็กหญิงอารีรัตน์  ลำ้เลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิตประถม
229
เด็กชายอิทธิพัทธ์  โคตะชัย
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
230
เด็กชายอิทธิวัชร  คงเถื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
คณิตประถม
231
เด็กหญิงเอื้อการย์  ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
คณิตประถม
232
เด็กชายโอบนิธิ  งานสุจริต
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 3

ณ อาคารบงกช โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
233
นางสาวจิรารัตน์  ก่ำหิน
ม.3
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
234
เด็กหญิงจุฑามาศ  เขตกัน
ม.1
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
235
เด็กหญิงชลธิชา  วรสีนา
ม.2
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขสำราญ
ม.2
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงณิชชากาญจน์  เปลี่ยนพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงดวงพร  เมฆพัฒน์
ม.2
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงนันทดา  สรพูล
ม.1
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงนิตยา  ทลาลักษณ์
ม.2
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
241
นายนิรุต  ฟุ้งสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงปวรรัตน์  คงไทย
ม.1
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
243
นางสาวปัณณธร  สุขแจ่ม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายพชรพล  สุวรรณดี
ม.2
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงพรรษมน  ใจสกุลรัตน์
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
246
นางสาวภูษณิศา  ทามา
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
247
นางสาวลดาวัลย์  ทองคำเขียว
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงวราพร  พวงสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงวาสนา  ศิลามูล
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
250
นายศราวุธ  ฤทธิ์เต็ม
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายศิวัชญา  บุตรดี
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
252
เด็กหญิงศุณิฐา  จันทร์มี
ม.2
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายสงกรานต์  บุญหนัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงสุจิรา  เพียรจัตุรัส
ม.1
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงสุชาดา  บึงอ้อ
ม.2
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงสุชานันท์  อินเงิน
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงสุณิสา  ทรัพย์โฉม
ม.2
โรงเรียนวัดพนมเศษ
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงสุธารา  ยิ้มแป้น
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงอำพิลา  มีแก้ว
ม.2
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 3

ณ อาคารบงกช โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
260
เด็กหญิงกชกร  สาตร์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
261
เด็กชายกณวรรธน์  ศรีบรรเทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงกนกพร  คงปราบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงกนกวรรณ  เอี่ยมทวี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงกรรณิกา  เกิดสกุล
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงกริ่งดาว  เงินงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
266
เด็กชายกฤตเมธ  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงกฤติยาณี  วิทย์สหมุนี
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
268
เด็กชายกฤษณะ  ยศสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
269
เด็กชายก้องภพ  สกลวิทยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงกัญจนพร  สิงคาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
272
เด็กชายกัมปนาท  พวงสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงกัลยากร  บัวชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
274
เด็กชายกิจธนาพัฒน์  บุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
275
เด็กชายกิตติพงษ์  สำราญสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงเกวลิน  ศรีลาไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงขวัญชนก  เนตรทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงเขมิกา  สุวรรณคดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงคธาพร  ภักดีบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงคันธมาทน์  แก้วสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
281
เด็กชายคำศร  แก้วภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
282
เด็กชายคุณานนท์  ดิษฐหร่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
283
เด็กชายจอมทรัพย์  เต็งน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
284
เด็กชายจิณณวัตร  นากฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงจินต์จุฑา  สุขมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงจินตภา  สนอ่วม
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
287
เด็กชายจิรพันธ์  พูลทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
288
เด็กชายจิรศักดิ์  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงจิรันธนิน  โรจน์ทวีวรกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงจิราพัชร  พุ่มพิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงชญาดา  โพธิ์หล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงชนากานต์  พูลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
293
เด็กชายชนาธิป  พานเทียน
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงชนาภา  แก้วศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 3

ณ อาคารบุษบง ชั้นสอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
295
เด็กหญิงชนิดาภา  สูญน่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงชนิสรา  สุขวิญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงช่อทิพย์  สินอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงชาลิสา  ฤทธ์เต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงชาลิสา  ฤทธิ์เต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงชาลิสา  วรอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
301
เด็กชายชินาธิป  กลิ่นเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
302
เด็กชายชิเอมมีเรียเฮรี่  เลขะวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านพนมรอก
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงชุติกานต์  แย้มนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงฌัฐชา  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงเฌอมาศ  อ่องสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
306
เด็กชายญาณกร  จามรธัญวาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงญาดา  สุขแจ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงฐิตาพร  ดำปรีดา
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงฐิติกานต์  โพธิ์อ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงฐิติภรณ์  แตงร่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงฐิติรัตน์  คุ้มนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงฑิฆัมพร  แก่นยิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงณพมาศ  ลี้ลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
314
เด็กชายณพล  นามธนาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
315
เด็กชายณภัทร  อินทร์ประสาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงณัชชา  เทิดเกษตรกิจ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงณัฏฐาวรรณ  มงคลอิทธิเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงณัฐชนา  มีโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงณัฐชยา  พัดไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงณัฐชยาน์  หนูตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงณัฐฐาพร  องค์อาจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
322
เด็กชายณัฐดนัย  กัณทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยิ้มเยื้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงณัฐพร  ผ่องผึ้ง
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงณัฐภรณ์  โพธิ์น้ำซับ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงณัฐรัตน์  สุวรรณ์แสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงณัฐวดี  ชูมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
328
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดีนุช
ป.5
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงทิพธิดา  เหี่ยวเกิด
ป.4
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 3

ณ อาคารบุษบง ชั้นสอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
330
เด็กหญิงทิพปภา  ปะรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
331
เด็กชายธนดล  ธรรมวิมล
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
332
เด็กชายธนทัต  ธรรมวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านพนมรอก
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงธนพร  น้อยคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
334
เด็กชายธนวินท์  คุ้มกองสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงธวัลรัตน์ห  ไชยธงรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงธัญญารักษ์  ศรีพุฒ
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
337
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุตะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
338
เด็กชายธาวิน  ทินละกำ
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงธิญาดา  แก้วศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงธีรกฤตา  ขวัญเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
341
เด็กชายธีร์ธวัช  ลิขิต
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงนนทพร  ดิษฐหร่าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
343
เด็กชายนนทภูมิ  ภู่เพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงนภัสสร  ศรีอำภัย
ป.4
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงนลพรรณ  รุจิราวิศิษฏ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงนันทพร  สุขศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงนันทิกานต์  สุระจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านพนมรอก
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงน้ำเพชร  พุ่มเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงน้ำเพชร  พุ่มเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงนิตยา  วงษ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
วิทย์ประถม
351
เด็กชายนิติ  ม่วงลายทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงเบญญาภา  มั่งทอง
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
353
เด็กชายป นิติรัฐ  แป้นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
354
เด็กชายปฏิภาณ  สีนวล
ป.6
โรงเรียนบ้านพนมรอก
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงปฑิตตา  กมลกิตติกานต์
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงปณัฐาศิริ  สันติเสวี
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงปทุมภรณ์  ขาวทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงปนัสยา  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงปภาวรินท์  เพ็ชรรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงประกายเทพ  โพธิ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
361
เด็กชายประวีณ  คลังเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
362
เด็กชายปรีดียากร  อึ้งตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงปรียภัสสร์  นิ่มมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงปวริศา  อยู่อ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 3

ณ อาคารบุษบง ชั้นสอง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
365
เด็กชายปิติพร  ลี้ตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงปิยพัชร  เกิดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
367
เด็กชายปุณนภัทร  นุ่มมีศรี
ป.5
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
369
เด็กชายเปรมปรีญา  ปรีเปรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
370
เด็กหญิงผกาวรรณ  ปรีชพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
371
เด็กชายพงษ์พิชิต  อ่อนโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
372
เด็กชายพชรพล  เชื้ออินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงพชรพิชญา  อินทร์ทับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงพรนภัส  มาแพร
ป.4
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงพรนิชา  พรหมกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงพรสวรรค์  จิตเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลวง
วิทย์ประถม
377
เด็กชายพฤฒินันท์  คล้ายแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงพลอยชมพู  เชื้อชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
379
เด็กชายพัชรพล  พวงจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงพัชริดา  เรือนปัญจะ
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มางาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงพิมมาดา  วัฒนสุนทร
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
383
เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วจีน
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
384
เด็กชายพุฒิศักดิ์  ศิริเสริมพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
385
เด็กชายพุทธินันท์  มิ่งสุข
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงเพชรรัตน์ดา  บำรุงจีน
ป.5
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงเพชรลดา  จุลเสถียร
ป.6
โรงเรียนบ้านพนมรอก
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงแพรพรพรรณ  ขุนวังกรด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงภคพร  อินทรประสาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงภัฏฐ์ชาฎา  ทรัพย์สงวน
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงภัทชา  จันทร์ครุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงภัทรกร  แขนโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงภัทรกร  อ่อนคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงภัทรนันท์  วัฒนกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
395
เด็กชายภัทรพงศ์  ภาณุเตชะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ไทยแท้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงภาวินี  เงินฉลาด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงภิฆัมภรณ์  วิมลพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
399
เด็กชายภูตะวัน  สีลาปัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 3

ณ อาคารบุษบง ชั้นหนึ่ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
400
เด็กหญิงภูริชญา  พรมเวียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
401
เด็กชายภูรินท์  บงกชมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงมยุรี  ยอดโหง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
403
เด็กชายเมธาวี  สอนรอด
ป.5
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
404
เด็กชายรชต  ทองไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงรตามณี  ไชยมูล
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงรสนันท์  เขียวละออ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงรุ่งธิวา  น่วมโต
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงลักษิกา  เส็งเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
409
เด็กชายวชิรวิทย์  บุญเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงวรรณวนัช  จันมี
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
411
เด็กชายวรวรรธน์  จุลกะเศียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงวราภรณ์  เข็มศรี
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงวริศรา  พัรธุ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงวริษา  สีภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เนตรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงวิจิตรา  แสวงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
417
เด็กชายวิทวัส  พูนพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงวิภาสินี  จาบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
419
เด็กชายวิศรุต  จูฑา
ป.5
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงวีนัสนันท์  ชิเนนทอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
421
เด็กชายวีรดนย์  ขอบบัวคลี่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
422
เด็กชายวีระวิทธ์  อ่างทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงศศิธร  เนตรคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงศศิธร  สุชล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงศศิภา  อ่อนขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงศิริวิภา  สุขอร่าม
ป.6
โรงเรียนบ้านพนมรอก
วิทย์ประถม
427
เด็กชายศิวกร  ไชยแสง
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงศุภกานต์  เพ็งอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงศุภิสรา  นิลทัพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงสวิตตา  มีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
431
เด็กชายสิรภัทร  บุญครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
432
เด็กชายสุกฤตยา  พรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงสุกานดา  เหลืองสุรภีสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
434
เด็กชายสุทธิภัทร  เขียวอุบล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 3

ณ อาคารบุษบง ชั้นหนึ่ง โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
435
เด็กหญิงสุปรียา  วันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงสุภัสสร  เขียวเกิด
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงสุภัสสรา  แซ่ซึง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงสุรภา  สุภาสอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงหยกทอง  กลิ่นโตนด
ป.6
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  คำเพ็ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงอนัญญา  เหล็กทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
442
เด็กชายอนุภัทร  เสือคำรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงอภิชญา  จันทวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงอภิญญา  คารวะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงอภิญญา  สงสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงอรชา  สายภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงอรอุมา  เฮ่งจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงอริสา  เสมาฉิม
ป.6
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
วิทย์ประถม
449
เด็กชายอัครวินท์  ชาญเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม
450
เด็กชายอัจฉริยะ  กอนผ่อง
ป.4
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงอัญทิตา  สมาคม
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงอาทิตยา  ทองเงิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์)
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงอาทิตยา  โมฑะกุล
ป.5
โรงเรียนปรียาโชติ
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงอาพาวรินทร์  โพธิ์เตี้ย
ป.6
โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงอาริศรา  จันทา
ป.6
โรงเรียนวัดสำโรงชัย
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงอิงขนิษฐ์  จตุพรวัฒนเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
457
เด็กชายอุกฤษฎิ์  ประคองทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 3

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
458
เด็กหญิงศิรภัสสร  สีหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
วิทย์ประถม