ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 721 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกกร  เหล่าอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤษตินัย  ชมภู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
4
เด็กชายกษิดิศ  เทเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
5
เด็กชายกษิดิศ  ร่มรื่น
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัญญารัตน์  กาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  พิลึก
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วแกมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
9
เด็กชายการันตรี  เดชพงษ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สมภักดี
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงเกวลิน  สีโห่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
12
เด็กชายคณาธิป  วงศ์พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
13
เด็กชายจิรายุ  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
14
เด็กชายจีรวัฒน์  ยืนยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชำนิเขตรการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
16
เด็กหญิงเจนจิรา  บุญญะถิน
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
17
เด็กชายเจนภพการัณต์  อินทร์จันดา
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
18
เด็กชายเฉลิมลาภ  ชักนำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชนาภา  นวลพงษ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชนาภา  มากมูล
ป.6
โรงเรียนวัดเขาสมุก
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชลดา  ศรีมาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชลดา  สุขรื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ไวแสน
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชัญญานุช  สวนสลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชาคริยา  รอดมา
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
26
เด็กชายชานนท์  ขำกระแส
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงชาลิสา  ไชยกุล
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
28
เด็กชายโชคชัย  ศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
29
เด็กชายญาณพัฒน์  อภัยภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
30
เด็กหญิงฐิตาภา  ปู่จ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
31
เด็กชายณภัทร  วีระประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
32
เด็กชายณัฎฐกรณ์  อาบัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองเขียว
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วไพรัช
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนสอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 722 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐนรินทร์  เก่งเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิตประถม
37
เด็กชายณัฐนันทพล  ธาสุกรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
38
เด็กชายณัฐพงศ์  หงษ์ดำเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
39
เด็กชายณัฐพล  กลั่นกสิกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐพัชร์  กนกไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
41
เด็กชายณัฐสิทธิ์  อบสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
42
เด็กหญิงณัฐินันท์  อ่อนอุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณิชกุล  กล้าการขาย
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณิชากร  เกตุกัณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทัพชัย
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณิชารีย์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
47
เด็กชายเตชิต  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
48
เด็กชายทฤษฎี  ศรลัมภ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
49
เด็กชายทวีศักดิ์  ยอดปั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
50
เด็กชายธนชาต  กำนันไท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
51
เด็กชายธนพนธ์  แก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
52
เด็กชายธนาวัฒญ์  ยุทยา
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
53
เด็กชายธีรภัทร  มั่นกสิกร
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงนงนภัส  บุญชู
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิตประถม
55
เด็กชายนนทพัทธ์  วงษ์สว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้
คณิตประถม
56
เด็กหญิงนพวรรณ  ทองถนอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
57
เด็กหญิงนภัสสร  วงษ์รักษ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงนภาพร  เพ็ชนะ
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงนรินทร์ธร  ใจสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
60
เด็กหญิงนลพรรณ  อำพันทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี
คณิตประถม
61
เด็กหญิงนวิยา  นิ่มยี่สุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
62
เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วคูณ
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงนัยภัค  คำพันธ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
64
เด็กชายนิตธิพงษ์  ธวัฒติง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
65
เด็กหญิงบุญรัตน์  ดุจจานุทัศน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
66
เด็กหญิงเบญญาภา  โพธิ์ดาษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
67
เด็กหญิงเบญญาภา  เหมพิจิตร
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงปภัสรา  มินทมอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
69
เด็กหญิงประภัสสร  จันทรบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
70
เด็กชายประเสริฐ  หงษ์ดำเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 723 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงปวันรัตน์  ยศปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
72
เด็กชายปวีณ์กร  สมัคกสิกรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
73
เด็กชายปัทรพล  สุทธิ
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงปิยะฉัตร  นัยฑล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
75
เด็กหญิงปุณยวีร์  อินทวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
76
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใบโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงพัชราภา  นาคมา่ตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
78
เด็กหญิงพิชญธิดา  แสงโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
79
เด็กชายพิทวัส  อรรถบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
80
เด็กชายพิพัฒน์  อบสิน
ป.5
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
82
เด็กหญิงพิมพ์มาตา  ยาเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
83
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  สุขแสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
84
เด็กชายพีรพัฒน์  ผลสุทธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
85
เด็กหญิงภกาวรรณ  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
86
เด็กชายภคนันท์  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
87
เด็กหญิงภัคสุภัสส์  พรมอุทัย
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
88
เด็กชายภัทรกฤต  พึลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
89
เด็กหญิงภัทรธิดา  ไวแสน
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
90
เด็กชายภากร  ขันลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
91
เด็กชายภาณุวัฒน์  สังสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
92
เด็กหญิงภาวินี  อุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิตประถม
93
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นุตเวช
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
94
เด็กชายภูริภัทร  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
95
เด็กหญิงมนัสชนก  กล้าถิ่นภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
96
เด็กหญิงมีนา  แตงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
คณิตประถม
97
เด็กหญิงรมิตา  เชื้อนุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
98
เด็กหญิงรัตทวัลย์  กล่ำเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
99
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กานัง
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
100
เด็กชายเรวัต  ทองศรี
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
101
เด็กชายวรชน  เฉลิมนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
102
เด็กชายวรรณชัย  พุดกลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
103
เด็กหญิงวรรณวิษา  หมู่พยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
104
เด็กหญิงวรรณษา  เสวิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงวริษฐา  แก้วศรี
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 724 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายวัชรา  ปิ่นประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
107
เด็กหญิงวิชญาดา  สุขกรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
108
เด็กหญิงวิมลรัตน์  รุ่งเกษตร
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
109
เด็กชายศาสตรา  กมุทชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
110
เด็กชายศิรภัทร  พรมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
111
เด็กชายศิวกร  คันธมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
112
เด็กชายศุภกิตติ์  ภูฆัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
113
เด็กหญิงศุภสุตา  เสมอราช
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงศุภิกา  ฉันทอภิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
115
เด็กชายเศรษฐพิชญ์  นิลเกษม
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
116
เด็กชายสรวิทย์  ม่วงอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
คณิตประถม
117
เด็กหญิงสโรชา  เทาทา
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
118
เด็กหญิงสลินทิพย์  ทรัพย์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
119
เด็กชายสัจจะพล  เกษประทุม
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
120
เด็กหญิงสาธิณี  เขตรกรณ์
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงสายสมร  พนะที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
122
เด็กชายสิรวิชญ์  บุญเสมา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
คณิตประถม
123
เด็กหญิงสิริกัญญา  เลือดภูเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
124
เด็กหญิงสุฑาทิพย์  เหล่ารอด
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงสุดารัตน์  แตงร่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
126
เด็กหญิงสุนันท์ทา  ทองบุญฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงสุพิขญา  สงัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
128
เด็กหญิงสุภัสสรา  อภัยศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
129
เด็กชายสุริยเดช  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
คณิตประถม
130
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  โฉมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
131
เด็กหญิงสุวีรยา  ประพัตสร
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
132
เด็กหญิงหทัยภัทร  บางเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิตประถม
133
เด็กชายอดิสร  สีดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
134
เด็กชายอติเทพ  คงห้วยรอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
135
เด็กหญิงอนงลักษณ์  อิ่มแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
136
เด็กหญิงอภิชญา  ชาญชาริกิจ
ป.5
โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี
คณิตประถม
137
เด็กชายอภิชาติ  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
138
เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์โตทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
139
เด็กหญิงอรกช  ปรารมย์
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
140
เด็กหญิงอรอุมา  ทรัพย์สิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
141
เด็กหญิงอรอุสา  สุขจิตต์
ป.5
โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี
คณิตประถม
142
เด็กหญิงอลิสา  เก่งสาริการณ์
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
143
เด็กหญิงอัจริยา  รักชีวิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
144
เด็กหญิงอัยย์วรรณ  คชฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
145
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  คล้ายสมาน
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
146
เด็กชายเอกพัฒน์  บูรณะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
147
เด็กชายเอกลักษณ์  สุริยันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 726 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
148
เด็กหญิงกลมวรรณ  บุตรสันต์
ม.1
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงญณิศา  พูนศิริ
ม.3
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายณัฐนน  อินปนาม
ม.3
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงเนตรนภา  ทัพไทย
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายปฏิพัทธ์  อบรม
ม.3
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงปภาพินท์  รัตนตั้งมณี
ม.1
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงพรลภัส  กุลงวงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
155
เด็กชายภูริภัทร  ประเชิญ
ม.2
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงมลฤดี  มาลัย
ม.1
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงรวินท์นิภา  บุญอินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายรัชชานนท์  อินตา
ม.1
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงสาวิตรี  จอมมาลา
ม.3
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายสุขสันต์  บุญทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 731 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทพาต
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญบำรุง
ป.4
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงกนกอร  คำแถง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงกมลทิพย์  พูลเขตกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงกฤชญา  พงศ์ภานุกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
166
เด็กชายกวีวุฒิ  เกษมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชยจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงกันติชา  รักประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงกัลยรัตน์  มัชฉิม
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงกัลยรัตน์  อิ่มเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงกาญจนา  คำสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เกษศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
173
เด็กชายกิตติภณ  นุชดารา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
174
เด็กชายกิตติศักดิ์  ธรรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี
วิทย์ประถม
175
เด็กชายกิติชัย  รักษาจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงเกวลิน  ดูยอดรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
177
เด็กชายโกเมศ  ผลวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงขวัญจิรา  อ้นขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
179
เด็กชายคมชาญ  ธินกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
180
เด็กชายคุณชายพลู  ปานพิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
181
เด็กชายจักรี  ถิระการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงจารุวรรณ  ชำนิเขตรการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงจิดาภา  สายทองทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงจิรภัทร์  ปั้นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงจิรัญญา  ปากะตัง
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยชุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
187
เด็กชายเจษฎา  ทะวีเขตรกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
188
เด็กชายเจษฎากร  แขนสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงฉัตรพร  พรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงฉันทพิชญา  หุนนารา
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงชฏาพร  เขม้นกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงชนกภัทร  พรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
193
เด็กชายชนะกันต์  บัวพัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
194
เด็กชายชนะพล  ชื่นดอนกลอย
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงชนาธินาถ  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงอัจฉริยา  พรมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 732 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
197
เด็กหญิงชนาภา  ชื่นดอนกลอย
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงชนาภา  ยงไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงชนิกานต์  พิลึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงชมัยพร  บางทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
201
เด็กชายชยากร  อำพิน
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
202
เด็กชายชยุต  หมื่นจบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงชลดา  สายพยุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงชลธิชา  เกณเกษกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงชลธิชา  ชาญถิ่นดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงชาลิสา  ทองเลี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
207
เด็กชายชินวัตร  ดีพิจารณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
208
เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
209
เด็กชายชิษณุพงศ์  ไพรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
210
เด็กชายชิษณุพงษ์  เอี่ยมพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิ่นประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงชุติมา  วิชาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงโชษิตา  จันทร์เอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงญาณิศา  มูลหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงญาดา  เก่งถิ่นเถื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงฐิยดา  มูลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
217
เด็กชายณชดล  สนธิกัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ระงับจิตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงณัฐกมล  ทาเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงณัฐกานต์  มั่นกสิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงณัฐญา  แซ่เก่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงณัฐธิดา  เนยอิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
224
เด็กชายณัฐธีรพงษ์  สนธิกัน
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
225
เด็กชายณัฐนนท์  แสงแมงทับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
226
เด็กชายณัฐพล  กำนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
227
เด็กชายณัฐพล  พลหนุ่ย
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงณัฐภรณ์  กนกไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
229
เด็กชายณัฐภัทร  บุญตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงณัฐภัทร  วงษ์หงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงณัฐริกา  ใบวิวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงอัมภิกา  โถทัย
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 733 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
233
เด็กชายณัฐวุฒ  ว่องถิ่นเถื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
234
เด็กชายณัฐวุฒิ  คงกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
235
เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูโตศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
236
เด็กชายณัฐวุฒิ  ประสงค์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงณิชานันท์  ประมูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงณิชาภัทร  บุพพพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงณิชาภา  ทองรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
241
เด็กชายดนัยณัฐ  นิคมขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
242
เด็กชายทรงพล  สุขสถิต
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
243
เด็กชายทักษิณ  ชินวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงทิพย์ภวรรณ  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
245
เด็กชายเทิดศักดิ์  คันทะวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
246
เด็กชายแทนธัญญ์  กลิ่นษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
247
เด็กชายธนพฤธ์  พัฒนิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
248
เด็กชายธนพัฒ  สนตาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
249
เด็กชายธนพิสิษฐ์  จงกสิกรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
250
เด็กชายธนภัทร  แก้วเพชร
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
251
เด็กชายธนวัฒน์  นาคพันธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
252
เด็กชายธนัช  หลวงถนนเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
253
เด็กชายธวัช  จินตนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
254
เด็กชายธวัชชัย  กลิ่นบานชื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงธัญวรรณ  เจียมจตุรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงธัญสินี  โชระเวก
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงธันย์ชนก  อุ่นสมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงธันยพร  สุดโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
259
เด็กชายธันวา  เงินบำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงธิดารัตน์  ลือชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
261
เด็กชายธีรภัทร  ชลาสินธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงนงนภัส  เมืองสวรรค์
ป.5
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
263
เด็กชายนเรนทร  ชูโตศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
264
เด็กชายนฤดล  บัวผา
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงนวพร  โตป่าเตย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงนวพร  ทัดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงนันทิตา  ชื่นดอนกลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
268
เด็กชายอัษฎาวุธ  กาจธัญกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 734 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
269
เด็กหญิงนันทิพร  จันทร์ประทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
270
เด็กชายนิติภูมิ  รัตนจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
271
เด็กชายนิธิภาคย์  ศิริโสภณ
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
272
เด็กชายนิวัฒน์  ชื่นดอนกลอย
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงนิสากร  วงษ์หิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงนุสรินทร์  เรืองอยู่
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงบุพกร  อรุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงเบญจวรรณ  วิเศษเขตร์การณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
277
เด็กชายปฏิภัทร  กสิธิกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงปณยา  เก่งถิ่นเถื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงปณัสชา  คงป่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงปณิตา  จันทร์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงปนวรรณ  วังกระแสร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
282
เด็กชายปรวัฒน์  ดิษเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงประภัสรา  ตราศาสตร์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาสมุก
วิทย์ประถม
284
เด็กชายปราเมศ  เปรมจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงปริยานุช  เสือคำราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
286
เด็กชายปัญญา  คชสีห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงปัญญาพร  ชลาสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงปารณัฐ  ปัดภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
289
เด็กชายปารินทร์  ธีรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงปาลิตา  ตราชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงปิยฉัตร  พิลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงปิยธิดา  แสงพุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
293
เด็กชายปิยังกูร  เสวขุนทด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  สงัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
295
เด็กชายปุณธนัย  จันทร์เขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงเปรมยุดา  แสนศึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
297
เด็กชายผานาย  จันทร์คำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงพนิดา  อินตา
ป.6
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงพรทิพย์  พรมเนตร
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
300
เด็กชายพรภวิษย์  ไม้สน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
301
เด็กชายพรภวิษย์  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงพรรณปพร  คำสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงพรรณิตา  ทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงอินทุอร  สีดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 735 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
305
เด็กหญิงพราว  แซ่ย่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
306
เด็กชายพลกฤต  เนียรพาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
307
เด็กชายพศกร  เพิ่มวงษ์มาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
308
เด็กชายพัชรษฎาธรณ์  พุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อุทุมภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงพัชราภา  สอนลำโกน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
311
เด็กชายพัสกร  พัดสาริกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงพิชชาพร  เต่าแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงพิชามญชุ์  กล้ากสิกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เดชพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงพิยะดา  มงศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงพิรุณธิดา  อัมเรศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
317
เด็กชายพีรณัฐ  เรือศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงพีรดา  พิมพ์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงพีรพร  โอสถ
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงพุธิตา  แจ้งเจน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
321
เด็กชายเพชรตะวัน  ลาป่าน
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงแพรวา  รักรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงฟ้าใส  จอนสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
325
เด็กชายภัทรพล  อรุน
ป.4
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงภัทรวดี  ผกามาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงภัทรวดี  อุดมศิริ
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงภัทรวรรณ  จั่นเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงภัทราพร  พยัคฆวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
330
เด็กชายภากร  เพ็ญเขตรกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
331
เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
332
เด็กชายภาณุวิชญ์  ขุนอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงภาสินี  มวลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงภิชญาภา  พุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
335
เด็กชายภูมิพัฒน์  วาทองกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
336
เด็กชายมงคล  พูลเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงมณฑิรา  เสือทุเรียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงมนัสนันท์  ทับทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงมนิดา  จุลมุสิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงอุบลวรรณ  สิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 742 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
341
เด็กหญิงมัณฑนา  เชื้อชั่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงมินทร์ทิตา  นาก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงมูลติ  เดชพงษ์
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
344
เด็กชายยศพล  บูรภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงยุพาดา  ทิพย์แสง
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงเยาวพักตร์  สุขจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงรพิชญา  เอกระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงรพีพร  สนทะนา
ป.6
โรงเรียนวัดเขาสมุก
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงรพีพรรณ  สายม่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงรวินันท์  เกษสาริการณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงรวินันท์  สิทธิไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงรสิตา  รอดวิหก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงรัชฎาพร  ศรีวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
354
เด็กชายรัชพล  ฤทธิ์เทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
355
เด็กชายรัฐภูมิ  สุวรรณบาง
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงรัตตันญา  หมู่พยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงรัศมี  คำแพง
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
358
เด็กชายเรืองศักดิ์  ราศรีเฟื่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงลัดดาวรรณ  หุนนารา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กุดแยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
361
เด็กชายลิขิต  สัตย์ชาพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
362
เด็กชายวชิรญาณ์  พัฒนิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงวชิราภรณ์  การะแสง
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงวธูสิริ  แสงขาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงวนาลี  เกิดสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงวรกานต์  เทียนสาริกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
367
เด็กชายวรโชติ  ติครบุรี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
วิทย์ประถม
368
เด็กชายวรเมธ  ศรีสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงวรรณษา  ออมให้
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
370
เด็กชายวรันธร  เอี่ยมครอง
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงวริยา  พาผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงวริศรา  ทับทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงวริษา  โฉมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงวริสา  สุวพร
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  นันทะโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 743 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
376
เด็กชายวัชรพงศ์  พลประสิทธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงวิชชุดา  พรมอุทัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้
วิทย์ประถม
378
เด็กชายวิชัย  ธงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
379
เด็กชายวิภาวัส  โคตะวินนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงวิมลวรรณ  ปลัดสังข์
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงวิมลสิริ  ศรีเพ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงวิมลิน  ไวเขตกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงวิรากร  ปู่ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงวิริญา  ผลีพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
385
เด็กชายวีรชิต  นาคเพชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
386
เด็กชายวุฒิชัย  สุรินทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
387
เด็กชายวุฒิศักดิ์  สุนโอ
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
388
เด็กชายศรัณย์  มีมุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงศศิภา  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงศิรภัสสร  อรรถบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
391
เด็กชายศิริชัย  มากยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
392
เด็กชายศิลายุ  ทัดเสือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงศิวพร  ภู่เกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
394
เด็กชายศิวะ  เจริญรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
395
เด็กชายศิวัช  บัวนารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงศุจีรา  ดวงทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
397
เด็กชายศุภกร  เรืองวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงศุภมาศ  เศรษฐีธัญญาหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
399
เด็กหญิงศุภศุตรา  สะมะถะเขตรการณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงศุภสุตา  คล้ายวิมุติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงศุภสุตา  วิบูลย์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
402
เด็กชายศุภากร  แย้มสุข
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
403
เด็กชายสมปรัชญ์  จุลมุสิก
ป.6
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
404
เด็กชายสราวุฒิ  เกตุเทียน
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงสโรชา  พระสิทธิ์เขตกรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
406
เด็กชายสหกรณ์  จันทพาช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
407
เด็กชายสหรัฐ  เรืองวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
408
เด็กชายสิงหา  ดวงเกตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
วิทย์ประถม
409
เด็กชายสิรธีร์  ตาบสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงสิรภัทร  พรมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 744 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
411
เด็กหญิงสิริกร  เคลือม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงสิริญญา  สุพบุตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
413
เด็กชายสิริภูมิ  รอดยี่หก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงสิริลักษณ์  พะวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงสุกัญญา  เกิดสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงสุชานันท์  เทียนสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงสุฑารัตน์  ประเสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงสุธิมา  มิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงสุนันทา  พันธ์ศรีภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงสุนิสา  ประจงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงสุพัฒตรา  เขม้นกสิกรรม์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงสุพิชชา  นรสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงสุภชา  ชังชั่ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงสุภัสสรา  ส้มอ่ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงสุภาวดี  หาญลำยวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงสุวรรณา  หงษ์ดำเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงสุวิมล  ควรกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงไหมแก้ว  ชนะสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงอณัฐวาสา  เมณฑ์กูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
430
เด็กชายอดิศร  อุดมสารี
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
431
เด็กชายอติคุณ  ภู่พวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
432
เด็กชายอธิชาติ  บูระภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
วิทย์ประถม
433
เด็กชายอธิบดี  กุลนาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงอนัญยา  เผ่าศรี
ป.5
โรงเรียนวัดเขาสมุก
วิทย์ประถม
435
เด็กชายอนาวิน  อุ่นเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
436
เด็กชายอนาวิล  อนันตวงษ์
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงอภัสรา  ใจแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงอภิญญา  จุลทะศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
439
เด็กชายอภิธาร  ลำเจียก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
440
เด็กชายอภิรักษ์  ภู่พุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
441
เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญหาพาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงอมลพรรณ  ดวงดาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงอรอุมา  ศรีวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงอริศรา  อยู่สิน
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงอัจฉราพร  อุดมสารี
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเขียว ชั้น 2 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
446
เด็กหญิงกนกพร  คำเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
447
เด็กหญิงกฤติมา  นุ่นเกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
448
เด็กหญิงกวินธิดา  ยวงทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
449
เด็กชายกิตติกวิน  เคนมา
ป.4
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
450
เด็กหญิงเกวลิน  แสนธรรมพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
451
เด็กหญิงขวัญจิรา  แช่มบำรุง
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิตประถม
452
เด็กหญิงขวัญศิริ  แกว่นธัญญะกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
453
เด็กชายคฑาเทพ  มากพูน
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
454
เด็กชายคามิน  สอเห็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
455
เด็กหญิงจริยาพร  ว่องวิการณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
456
เด็กหญิงจอมขวัญ  นันทะบุญ
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิตประถม
457
เด็กหญิงจิราภา  มูลสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
458
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
459
เด็กหญิงชลธิชา  ปัญจศีล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
460
เด็กชายชินกร  เขียนเป้า
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
461
เด็กหญิงญดาพร  อ่อนโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
462
เด็กหญิงญาณีซ่า  โวโลดิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
463
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พูลสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
464
เด็กชายณัฐกร  อาภรณ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
465
เด็กหญิงณัฐณิชา  กสิกร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
466
เด็กหญิงณัฐทิตา  คล่องการ
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
467
เด็กหญิงณัฐธิชา  แสนสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
468
เด็กชายธนเทพ  กล้ากสิการ
ป.4
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
469
เด็กชายธนภัทร  พรหมสีหา
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
470
เด็กชายธนวัตร  คำสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
471
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ตะนาขาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
472
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สอนเต็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
473
เด็กหญิงธารทิพย์  เสงี่ยมแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
คณิตประถม
474
เด็กหญิงน้ำหวาน  ตอนสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
475
เด็กหญิงนิรากร  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
476
เด็กชายบุญเขต  ฉลาดแย้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
คณิตประถม
477
เด็กหญิงบุษยมาส  ม่วงสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
478
เด็กหญิงปริญญารัตน์  สุวรรณทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
คณิตประถม
479
เด็กหญิงปวริศา  ทวนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
480
เด็กหญิงปัทมพร  สิงห์วิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเขียว ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
481
เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีแดน
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
482
เด็กหญิงปิยะรัตน์  มุ้ยประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
483
เด็กชายพงศกร  กองสีผิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
484
เด็กชายพัชรพงษ์  สาคร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
485
เด็กหญิงพัฒน์นรี  สอนเต็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
486
เด็กชายพีรพัฒน์์  ลาไป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
487
เด็กชายภาคภูมิ  นามลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
488
เด็กชายภาณุวัฒน์  ขุนพลกะวาท
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
489
เด็กชายเมธา  กลิ่นพยอม
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิตประถม
490
เด็กหญิงรักษ์ศิริ  ลุ่มใหม่
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
491
เด็กชายลภัสยศ  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
คณิตประถม
492
เด็กหญิงลลิตา  เกณฑ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
493
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
494
เด็กหญิงวรัชยา  เจนเขตกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
495
เด็กหญิงวันเพ็ญ  จักรแก้ว
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิตประถม
496
เด็กหญิงศศิธร  เด่นดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
497
เด็กหญิงศศิวิมล  สิงห์เวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
498
เด็กชายศิรวิชญ์  กุมภาพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
499
เด็กชายศิรสิทธิ์  จันทร์เขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
500
เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
501
เด็กชายศุภวัฒน์  งามสง่า
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
คณิตประถม
502
เด็กหญิงสิริมา  ถังสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
503
เด็กหญิงสิรีธร  พรมโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
504
เด็กชายสุกสะอาด  ตุ้มน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
505
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แสงบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
506
เด็กชายหัสพล  เหล่าพวงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
507
เด็กหญิงอชิรญา  แตรมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
508
เด็กชายอนุศิษฏ์  ผดุง
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
509
เด็กหญิงอภิชญา  เชิดสุพรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
คณิตประถม
510
เด็กหญิงอรพรรณ  หาญพัฒนภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
คณิตประถม
511
เด็กหญิงอัญชพร  พรมโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
512
เด็กหญิงอัญญาณีย์  คล้ายป้อม
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิตประถม
513
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ศรีวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
514
เด็กหญิงอาทิตยา  สุวพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
515
เด็กชายอิศวะ  สมเฉียงใต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเขียว ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
516
เด็กหญิงชุติภา  บุญมา
ม.3
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิต ม.ต้น
517
นางสาวทักษิณา  เข็มเงิน
ม.3
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิต ม.ต้น
518
เด็กหญิงนภารัตน์  จันทร์คีรี
ม.3
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิต ม.ต้น
519
เด็กหญิงนันทพร  กะรัมย์
ม.3
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิต ม.ต้น
520
นางสาวนัสดิการ  โกมล
ม.3
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิต ม.ต้น
521
เด็กหญิงมาลาศรี  เพ็ชรไทย
ม.3
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิต ม.ต้น
522
นางสาวสุกัญญา  ยิ่งคิด
ม.3
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเขียว ชั้น 2 ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
523
เด็กหญิงกนกพร  เหล่าจันอัน
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงกัญญาภัค  ทิพบาง
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงกันยา  เมืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงกัลญาณี  แพงจิกรี
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงกัลยา  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงกานต์ธิดา  นนทคำจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
529
เด็กชายกิตติศักดิ์  อิงชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
530
เด็กชายโกสินทร์  อินทร์ตา
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
531
เด็กชายคมสัน  เหลือผล
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
532
เด็กชายฆฑาวุฒิ  สอนคราม
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
533
เด็กชายจักรภัทร  แกว่นธัญญะกิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงจันทการต์  ชาริดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีดานุช
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
536
เด็กชายจิรพัฒน์  คำแพงตา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงจุฑามาศ  ยอดเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
538
เด็กชายเจษฎา  แสงพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
539
เด็กชายชยานันต์  สุ่มประดิษ
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
540
เด็กชายชลิต  หมื่อกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  สระทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
542
เด็กชายณัฐภัทร  ขรศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
543
เด็กชายณัฐภูมิ  โพธิยาน
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์ศรีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงธนนันท์  จิตสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
546
เด็กชายธนวัฒน์  อุ่นจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
547
เด็กชายธราเทพ  แจ้งสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงธวัลรัตน์  น้อยเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงธิดารัตน์  ลอยสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงนวรัตน์  คงศักดิ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงนันทวรรณ  ใจเมตตา
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงนิภาพร  ยาวเต่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันดี
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
554
เด็กชายประชารักษ์  แก้วมะลัง
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
555
เด็กชายปรัชญา  เกิดมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงปริฉัตร  ยอดนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงปริณดา  เรียนเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
558
เด็กชายสุปัญญา  นาอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงสุภัชชา  ชื่นสว่าง
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
วิทย์ประถม
560
เด็กชายอนุรักษ์  อินจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงอภิชญา  ผาดี
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
562
เด็กชายอรรถนนท์  ประทีปทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงอริตา  เวียงแก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงอาภัสรา  อุตะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงอารยา  อุ้ยเหง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเขียว ชั้น 2 ห้อง 5 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
566
เด็กหญิงปัญญาพร  หิริพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงปุณยาพร  ป้องนางชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงเปรมิกา  พลพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงพลอยนภัส  พุดทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงพัชรา  ผางดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พิลึก
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงพัชราภรณ์  วรพจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงพัชริสา  จันทร์ขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงพัณณิตา  ราชบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
575
เด็กชายพัทธดนย์  น่วมพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงพิชญานิน  บุญทัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงพิชญาภา  เลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงพิชญาภา  สรศิลป์
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงพีรภัทร์  บุตรสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
580
เด็กชายพุฒิพงค์  นุ่มน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงพุทธรักษา  นิลสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุ่มประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงแพรวทอง  โชคคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงภัทรธิดา  วรรณทึก
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงมณีรัตน์  ครคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงมยุรฉัตร  สอนคราม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงมานิตา  ยอดตลาด
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงลักษสุภา  เหล็งไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงวรัชยา  จันทรประทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงวราภรณ์  เดชลอ
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงวริญา  พุ่มโพธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงวรินทร์  จันทร์สิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
593
เด็กชายวิรัตน์  พุฒปราง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
594
เด็กชายศภุกิจ  รัตนสูตร
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงศศิพิมลพรรณ  จั่นฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงศศิภา  นามปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
597
เด็กชายศิรชัย  ใจปินตา
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงสุกัญญาพร  เครือภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงสุจิตรา  คลังแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงสุนิสา  ด้วงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กหญิงกชนันท์  พุ่มเทียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
602
เด็กหญิงกมลวรรณ  เพ็งพิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
603
เด็กชายก้องภพ  ภูศรีเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
604
เด็กหญิงกัญญณัท  สนิทจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
605
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสาคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
606
เด็กหญิงกิรติกา  หนูโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
607
เด็กหญิงจินตนา  แก้วสาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
608
เด็กหญิงจีรนันท์  สัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
609
เด็กหญิงจุฑามาศ  ก่ำฉวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
610
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ธรรมรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
611
เด็กชายเจษฎา  โตทับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
612
เด็กหญิงชญานิศ  เกษพ่วง
ป.4
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
คณิตประถม
613
เด็กหญิงญานภัทร  สิทธิไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
614
เด็กชายฐากูล  อินทร์แพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
615
เด็กชายฐาปกรณ์  มหาบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
616
เด็กชายฐิติพันธ์  ใจเที่ยง
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม
คณิตประถม
617
เด็กชายณภัฏ  ดิษฐ์ลาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
618
เด็กหญิงณมลวรรณ  คชพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
619
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นามี
ป.5
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
คณิตประถม
620
เด็กหญิงณัฐณฺชา  ชาติบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
621
เด็กหญิงณัฐธิดา  มาลัยทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
622
เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองขุนทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
623
เด็กชายณัฐศักดิ์  ชาตินะธุ
ป.6
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
คณิตประถม
624
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ชาตินะธุ
ป.6
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
คณิตประถม
625
เด็กชายธนพัฒน์  จ่างเทียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
626
เด็กชายธนวัฒน์  ทองหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
627
เด็กชายธนวุฒิ  โอ้ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
628
เด็กชายธนากร  เกตุทนงค์
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิตประถม
629
เด็กหญิงธนิสร  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
630
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุขเลห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
631
เด็กชายนครินทร์  มหาบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
632
เด็กชายนนทกานต์  ม่วงสังข์
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิตประถม
633
เด็กชายปฏิพัทธิ์  เฟื่องน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
634
เด็กชายปฏิภาณ  เฮงทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
635
เด็กชายปานวัตร  ยิ้มชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
636
เด็กหญิงไปรยา  กิมน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
637
เด็กหญิงพรนภา  ใจเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
638
เด็กชายพรรษา  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
คณิตประถม
639
เด็กหญิงพัขรินทร์  สิงหราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
640
เด็กหญิงพิชญา  กำมะลาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
641
เด็กหญิงพิชญา  เรืองขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
642
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ปลิวมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
643
เด็กชายพุทธิกวิน  อยู่เหย้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
644
เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชัยวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
645
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กลั่นหุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
646
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิชัยชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
647
เด็กหญิงแพรวนภา  เจริญศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
648
เด็กหญิงภคอร  โพธิ์ดาษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
649
เด็กหญิงมนัญชยา  สนามเขต
ป.4
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
คณิตประถม
650
เด็กชายรัตนากร  ขวัญมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
651
เด็กหญิงวริศรา  หนูโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
652
เด็กชายวันชนะ  พุกกะษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
653
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
654
เด็กชายวิพล  ขำทับ
ป.6
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
คณิตประถม
655
เด็กหญิงศิริกานต์  ไกรรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
656
เด็กชายศิลานนท์  นาคเสือ
ป.5
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
คณิตประถม
657
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีภุมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
658
เด็กหญิงสาวิตรี  สาหยุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
659
เด็กหญิงสิริญญา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
660
เด็กหญิงสุกัญญา  จ่างเทียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
661
เด็กหญิงอธิชา  เคล้าเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
662
เด็กชายอธิป  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
663
เด็กชายอนุภัทร  โสเพ็ง
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิตประถม
664
เด็กหญิงอภิชญา  บุณปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
665
เด็กชายอภิเมธินทร์  สินวิสิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
666
เด็กหญิงอริสา  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิตประถม
667
เด็กชายอัครภูมิ  อัคนิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
668
เด็กหญิงอัจจิมา  นิลกำจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
669
เด็กหญิงอาภาพร  เทือกศิริ
ป.5
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
670
นางสาวกัลยาณี  จันทร์นุ่ม
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงเกตุสิรินทร์  หล้ายอด
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงเกศกนก  พวงบุบผา
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายเกศศักดิ์  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายจักรรินทร์  พงปลัด
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงจิดาภา  ขุนพรมจัด
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
676
นางสาวจิรภัทร์  ดีแย้ม
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงจิราภรณ์  วิชัย
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายเจษฎา  สารจิตร์
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงญาโนทัย  วงษ์พิมพ์ทอง
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
680
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เจริญขำ
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงณัฐริกา  สิงห์ทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟักชา
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
683
เด็กชายธีรพงศ์  เจริญขำ
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
684
เด็กชายธีรภัทร์  พรมภักดี
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงนวรัตน์  เพ็ชรวานิล
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงน้ำหวาน  ฟักอ่อน
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
687
เด็กชายนิธิวัฒน์  ฤทธิ์มหันต์
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
688
เด็กชายปิยะเดช  ชาติบุตร
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงผาติรัตน์  ทั่งถิระวรเวทย์
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงพรรพี  ทองอร่าม
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงพัชชา  ศักดิ์ภูเขียว
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวมาก
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงพิยมล  เสนัง
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายพีรพงษ์  หงิมดี
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
696
นางสาวภัสสร  น้อยจับ
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงเมธาดา  โมจินดา
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงเยาวเรศ  เจริญโพธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงรัตนา  แก้วคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
700
เด็กชายวชิระ  คุ้มยิ้ม
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
701
เด็กชายศักรินทร์  หินหาดหงษ์
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
702
เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่เบ๊
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงสมฤทัย  ปัญญาดี
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงสายปัญญา  พร้อมพ่วง
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
705
เด็กหญิงสุพัตรา  บุญสีมา
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
706
เด็กหญิงสุมาลี  ทองทิพย์
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายสุเมธ  ศรีโหมด
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
708
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีโหมด
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงอธิษฐาน  สิงทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
710
เด็กชายอภิชาติ  คำอิ่ม
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
711
เด็กชายอรรณพ  แสวงสุข
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
712
เด็กหญิงอรวรรณ  อยู่จุ่ย
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
713
นางสาวอักษร  ภู่สิงห์
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
714
เด็กหญิงอาทิตยา  เชื้อกสิการ
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงอาทิตยา  โพธิ์ดาด
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 5 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
716
เด็กหญิงกชพร  แซ่อุ่ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงกรวรรณ  ผาสุขศาสนตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
718
เด็กชายกฤตษณพล  กะทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
719
เด็กชายกฤษฏพงศ์  บัวพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
720
เด็กชายกฤษณพงษ์  ขวัญศิริสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
722
เด็กชายกันต์กวี  ศรีพุทธคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธรรมวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
724
เด็กชายกิตติ  กิตติยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงกิตติยา  คงกรุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงแก้วขวัญ  ศิริโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
727
เด็กชายเขษมศักดิ์  ปัทมาลับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงจอมสุรางค์  เชื้อหนองโปร่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
729
เด็กชายจักรพงษ์  รายสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
730
เด็กชายจิรโชติ  แก่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
731
เด็กชายจิรพันธ์  ฉวีอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
732
เด็กชายจิรา  ครามวิชิตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
733
เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงฉันท์ชนก  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
735
เด็กชายชญานุตน์  บัวขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงช่อกนก  สีม่วง
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม
วิทย์ประถม
737
เด็กชายชัชวาล  ทัพหนุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงชาดา  วราพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงฐิติกาญน์  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
740
เด็กชายณัชพัชร์  งามเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิง๊ณัฐการ์  ลูกอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงณัฐณิชา  สีม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงณัฐธิดา  สมานมิตร
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงณัฐนิช  เครือแจ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงณัฐริกานต์  ลูกอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
746
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดอกไม้เพลิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงณัฐสิกา  ม่วงพลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์กระจ่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงณิชารีย์  สุทธิศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
750
เด็กชายตะวัน  นักธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงศิรประภา  เกษศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงศิริกาญจน์  วงษ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงศิริรักษ์  เขตขาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
754
เด็กชายศุภกร  ทองมีสุขสันติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
755
เด็กชายศุภกร  สอนเข็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
756
เด็กชายศุภกิจ  ชำนาญเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
757
เด็กชายสุทธิพงษ์  เกษตรวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โพดาราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงเสาวลักษมี  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงอภัสรา  งามเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงอภิญญา  ดาวพลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
762
เด็กชายอภิวิชญ์  ห่านวิไล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงอมลภา  รอดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
764
เด็กชายเอกภาวิน  ผลารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
765
เด็กชายทินกร  วังศรีราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
766
เด็กชายธนกฤต  ผ่านแผ้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
767
เด็กชายธนภูมิ  จับเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
768
เด็กชายธนากร  เกิดพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
769
เด็กชายธนากร  ดินทร์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
770
เด็กชายธีรดนย์  ปลิวมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
771
เด็กชายธีรภัทร  นิลเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
772
เด็กชายนนทกร  โพธิ์เกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
773
เด็กชายนนทนันท์  สอนเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
774
เด็กชายนพคุณ  รอดสัมฤธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงนรัตศราณ์  จันทะโสตค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงนวพรรษ  ใจวงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
777
เด็กชายนวพล  ผลมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงนันท์นภัส  ฤทธิ์โพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
779
เด็กชายนิติภูมิ  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
780
เด็กชายนิธิภูมิ  ไทยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
781
เด็กชายบัญญวัต  บัวชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงบุษกร  สิงหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
783
เด็กชายปฐมพร  วงษ์วิกย์กรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
784
เด็กชายปุณณภพ  ยอดเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงพิตราภรณ์  อ้นเพียร
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
786
เด็กชายพีรพล  ละสะศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงแพรวา  โฉมอัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
788
เด็กชายภาณุเดช  สามัตถิยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
789
เด็กชายภานุเดช  กุวะลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
790
เด็กชายภูมรพี  เงินเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
791
เด็กชายภูริช  โพธิ์เอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงเมธาวี  มีศรี
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
793
เด็กชายยุทธนา  สุขรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
794
เด็กชายวรรณมงคล  บัวบาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงวรรณา  อ่อนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงวรรริสา  สิงหราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
797
เด็กชายวีระพล  แก้วสุข
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงศศิกานต์  สินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
799
เด็กชายศักดินนท์  เสือถ่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
800
เด็กชายกิตติพศ  ช้างป่าดี
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
801
เด็กหญิงกุสาวดี  จันทร์อุปลี
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสุด
คณิตประถม
802
เด็กชายเกียรติศักดิ์  เนยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
803
เด็กชายจารุเดช  เครือสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
804
เด็กหญิงจิราภรณ์  จบศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
805
เด็กหญิงญาดา  นาคคำแหง
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
806
เด็กชายฐิติกร  สกุลวัลลภ
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
807
เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา  เกิดศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
808
เด็กหญิงณัฐวดี  ท่าผา
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
809
เด็กชายธนพงศ์  ประทุมวง
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
810
เด็กชายธนพัฒน์  โกษฐา
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
811
เด็กชายธนากร  วงษ์คลัง
ป.5
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
812
เด็กชายธราเทพ  สัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
813
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิลาคูณ
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
814
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ใจอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
815
เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีสระน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
816
เด็กหญิงธันต์ชนก  จันทร์ชื่นจิต
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
817
เด็กหญิงธันยธรณ์  ขวัญตะคุ
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
818
เด็กชายธันวา  สระหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสุด
คณิตประถม
819
เด็กชายธาดา  ลัดดาวัลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
820
เด็กชายธานนท์  ไกรพรมราช
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
821
เด็กชายธีรภัทร์  บุตรเกษม
ป.5
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
822
เด็กชายนราวิชญ์  เชยจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
823
เด็กหญิงนฤมล  ตุลสมจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
824
เด็กชายนิติธร  กันทิม
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
825
เด็กชายปกรณ์ธิษณ์  ชาวลุ่มบัว
ป.5
โรงเรียนบ้านปางสุด
คณิตประถม
826
เด็กหญิงเปรมมิกา  ศรีปั้นพริ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านปางสุด
คณิตประถม
827
เด็กชายพงค์ศิริ  รัตนอาภรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
828
เด็กหญิงพรพิมล  สืบมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
คณิตประถม
829
เด็กหญิงพรไพลิน  วิณารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
830
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  คงเพชรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
831
เด็กชายพีรภัทร  คำเสียง
ป.5
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
832
เด็กหญิงแพรวา  เพชรภู่
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
833
เด็กชายภูมิภัทร  ลานกิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
834
เด็กหญิงภูริชญา  ปุมสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
835
เด็กชายภูรินท์  วงษ์สว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านปางสุด
คณิตประถม
836
เด็กหญิงมัตสยา  บุญนิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสุด
คณิตประถม
837
เด็กหญิงมินธิตา  พลายงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
838
เด็กชายรชฏ  สิงห์ขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
839
เด็กหญิงรมิตา  ทองไทย
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
840
เด็กชายรัชนนท์  ทองบุญเพียร
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
841
เด็กหญิงรัตน์ธิกาญ  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
842
เด็กหญิงรัตนพร  สืบเผ่า
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
843
เด็กหญิงลักขณา  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
844
เด็กชายวินทกร  โคกเกษม
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
845
เด็กหญิงวิภา  น้อยพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสุด
คณิตประถม
846
เด็กหญิงศศิวรรณ  ทองแพง
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
847
เด็กหญิงศศิวิมล  บัวพัน
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
848
เด็กหญิงศศิวิมล  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
คณิตประถม
849
เด็กชายศุภวิชญ์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
850
เด็กชายเศรษฐวิทย์  บำรุงขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
คณิตประถม
851
เด็กหญิงโศจิรัตน์  ป้อมยุคล
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
852
เด็กหญิงสลิลทิพย์  จันทร์พิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
853
เด็กชายสิรภพ  โฉมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
854
เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วม่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสุด
คณิตประถม
855
เด็กหญิงสุภัสชา  คงเพิ่มวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
856
เด็กชายสุรเชษย์  เรืองโหรา
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
857
เด็กหญิงสุรัชยา  เกษกำจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
คณิตประถม
858
เด็กหญิงไหมฟ้า  แจ้งจีน
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
859
เด็กชายอภิญญา  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
860
เด็กชายอภิรักษ์  พรมฉิมพลี
ป.5
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
861
เด็กหญิงอรัญรักษ์  ลานกิ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
862
เด็กชายอัมรินทร์  แย้มยิ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 5 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
863
นางสาวเจนจิรา  งิมขุนทด
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงชุตินันท์  สืบมี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงธนภรณ์  ศานต์วีรศักดิ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงนิตยา  อัตชู
ม.2
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงปรียาภัทร  จันทแสน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
คณิต ม.ต้น
868
นางสาวพรชิตา  หงษ์ดำเนิน
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงภัทรธิดา  พุทธัง
ม.2
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
870
เด็กชายวรรณรัตน์  น้อยสังวาลย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
คณิต ม.ต้น
871
เด็กชายวรวุฒิ  เรื่อศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงวันวิสา  ไผสระน้อย
ม.2
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
873
เด็กชายวิศวะ  เทพันดุง
ม.1
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
874
เด็กชายวีระชัย  ดอกสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงสรัญญา  มุ่งดี
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
876
เด็กชายสันติ  โสนนอก
ม.2
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
877
เด็กชายสาธิต  ศรีบัวระบาล
ม.2
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
878
นางสาวสิริกัญญา  จันทร์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนอุบล
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
880
นางสาวอาจารีย์  เงินโคกกรวด
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
881
เด็กหญิงกชวรรณ  ช่วยงาน
ป.5
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงกนกพร  ผุดพรมราช
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงกมลวรรณ  คงโนนกอก
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงกัญญาภัค  ชาญสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ต่างสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงกัลย์สุดา  เชื้อเขตรกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
887
เด็กชายกิตติภพ  ฉ่ำศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
วิทย์ประถม
888
เด็กหญิงกุลจิรา  ฤกษ์อุดม
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
889
เด็กชายคมสัน  กันแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
890
เด็กชายจักรกฤษณ์  วงษ์ษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
วิทย์ประถม
891
เด็กชายจิรพัฒน์  ไชยโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงเจนจิรา  คำประกอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงชญาพา  เอี่ยมดี
ป.5
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงชนาภา  รงค์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงชนิภรณ์  ไชยฮะนิตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
896
เด็กชายชินดนัย  เพ็ชรวารี
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงญาณิศา  วันต่วน
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงฐิดาภรณ์  พฤกษา
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงฐิติพร  ใจเรือน
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงณญดา  คัมภิรานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยสีดา
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงณัฐพร  ท่าผา
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุตรพา
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงณิชญา  บุญนุ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
905
เด็กชายตะวัน  จันทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงถิรดา  กฤษณำพก
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงทักษพร  วิเศษชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงธนัชวรรณ  เชิดสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
909
เด็กชายธนากร  วงษ์ประทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงธันท์ชนก  ทิพย์สันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สาศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
วิทย์ประถม
912
เด็กหญิงนฤมล  ซิมโพธิ์คลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
วิทย์ประถม
913
เด็กชายนัฐพงศ์  แตะยา
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงนันทิยา  ภาคแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงปทิตตา  มหาพัฒนกร
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
916
เด็กหญิงประกายดาว  คีรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
917
เด็กชายปริญญา  ทานสละ
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงปรียาภัส  อันนารี
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงพัชริน  เสาะสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
920
เด็กชายภัทรพน  ศิริวรปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงมุฑิตา  พรมรุกขชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
922
เด็กหญิงรังสิมา  จิตต์จำนงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงรัตนพร  ว่องวิการ
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงราชาวดี  พิลึก
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงลัดดาวรรณ  พุ่มลัดดา
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงวิภาดา  เคลือกระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
927
เด็กชายศิวกร  เอี่ยมดี
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
928
เด็กชายศุภวัฒน์  จุลเกษม
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
929
เด็กชายเศรษฐพงษ์  สีสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
วิทย์ประถม
930
เด็กหญิงสกาวใจ  พรหมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงอมลมณี  พงษ์มา
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
932
เด็กชายอัศนัย  ภิรมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงอารยา  หมวดปั้น
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม