ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 721 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกกร  เหล่าอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  นาคมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกฤษตินัย  ชมภู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายกษิดิศ  เทเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกษิดิศ  ร่มรื่น
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกัญญารัตน์  กาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  พิลึก
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วแกมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายการันตรี  เดชพงษ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สมภักดี
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงเกวลิน  สีโห่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายคณาธิป  วงศ์พานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายจิรายุ  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายจีรวัฒน์  ยืนยงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชำนิเขตรการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงเจนจิรา  บุญญะถิน
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายเจนภพการัณต์  อินทร์จันดา
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายเฉลิมลาภ  ชักนำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงชนาภา  นวลพงษ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชนาภา  มากมูล
ป.6
โรงเรียนวัดเขาสมุก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงชลดา  ศรีมาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงชลดา  สุขรื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ไวแสน
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงชัญญานุช  สวนสลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงชาคริยา  รอดมา
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายชานนท์  ขำกระแส
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงชาลิสา  ไชยกุล
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายโชคชัย  ศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายญาณพัฒน์  อภัยภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงฐิตาภา  ปู่จ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายณภัทร  วีระประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายณัฎฐกรณ์  อาบัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองเขียว
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วไพรัช
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงณัฐธิดา  แสนสอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 722 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐนรินทร์  เก่งเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายณัฐนันทพล  ธาสุกรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายณัฐพงศ์  หงษ์ดำเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายณัฐพล  กลั่นกสิกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงณัฐพัชร์  กนกไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายณัฐสิทธิ์  อบสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงณัฐินันท์  อ่อนอุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงณิชกุล  กล้าการขาย
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงณิชากร  เกตุกัณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงณิชาภัทร  ทัพชัย
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงณิชารีย์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายเตชิต  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายทฤษฎี  ศรลัมภ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายทวีศักดิ์  ยอดปั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายธนชาต  กำนันไท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายธนพนธ์  แก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายธนาวัฒญ์  ยุทยา
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายธีรภัทร  มั่นกสิกร
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงนงนภัส  บุญชู
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายนนทพัทธ์  วงษ์สว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงนพวรรณ  ทองถนอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงนภัสสร  วงษ์รักษ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงนภาพร  เพ็ชนะ
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงนรินทร์ธร  ใจสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงนลพรรณ  อำพันทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงนวิยา  นิ่มยี่สุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วคูณ
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงนัยภัค  คำพันธ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายนิตธิพงษ์  ธวัฒติง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงบุญรัตน์  ดุจจานุทัศน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงเบญญาภา  โพธิ์ดาษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงเบญญาภา  เหมพิจิตร
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงปภัสรา  มินทมอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงประภัสสร  จันทรบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายประเสริฐ  หงษ์ดำเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 723 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงปวันรัตน์  ยศปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายปวีณ์กร  สมัคกสิกรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายปัทรพล  สุทธิ
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงปิยะฉัตร  นัยฑล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงปุณยวีร์  อินทวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ใบโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงพัชราภา  นาคมา่ตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงพิชญธิดา  แสงโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายพิทวัส  อรรถบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายพิพัฒน์  อบสิน
ป.5
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สิมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงพิมพ์มาตา  ยาเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงพิมพ์วิมล  สุขแสงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายพีรพัฒน์  ผลสุทธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงภกาวรรณ  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายภคนันท์  อ่อนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงภัคสุภัสส์  พรมอุทัย
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายภัทรกฤต  พึลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงภัทรธิดา  ไวแสน
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายภากร  ขันลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายภาณุวัฒน์  สังสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงภาวินี  อุ่นใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นุตเวช
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายภูริภัทร  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงมนัสชนก  กล้าถิ่นภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงมีนา  แตงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงรมิตา  เชื้อนุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงรัตทวัลย์  กล่ำเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กานัง
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายเรวัต  ทองศรี
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายวรชน  เฉลิมนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายวรรณชัย  พุดกลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงวรรณวิษา  หมู่พยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงวรรณษา  เสวิสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงวริษฐา  แก้วศรี
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 724 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายวัชรา  ปิ่นประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงวิชญาดา  สุขกรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงวิมลรัตน์  รุ่งเกษตร
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายศาสตรา  กมุทชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายศิรภัทร  พรมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายศิวกร  คันธมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายศุภกิตติ์  ภูฆัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงศุภสุตา  เสมอราช
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงศุภิกา  ฉันทอภิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายเศรษฐพิชญ์  นิลเกษม
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายสรวิทย์  ม่วงอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงสโรชา  เทาทา
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงสลินทิพย์  ทรัพย์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายสัจจะพล  เกษประทุม
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงสาธิณี  เขตรกรณ์
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงสายสมร  พนะที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายสิรวิชญ์  บุญเสมา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงสิริกัญญา  เลือดภูเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงสุฑาทิพย์  เหล่ารอด
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงสุดารัตน์  แตงร่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงสุนันท์ทา  ทองบุญฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงสุพิขญา  สงัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงสุภัสสรา  อภัยศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายสุริยเดช  ภู่ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  โฉมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงสุวีรยา  ประพัตสร
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงหทัยภัทร  บางเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายอดิสร  สีดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายอติเทพ  คงห้วยรอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงอนงลักษณ์  อิ่มแจ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงอภิชญา  ชาญชาริกิจ
ป.5
โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายอภิชาติ  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์โตทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงอรกช  ปรารมย์
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงอรอุมา  ทรัพย์สิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงอรอุสา  สุขจิตต์
ป.5
โรงเรียนวัดใหม่สามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงอลิสา  เก่งสาริการณ์
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงอัจริยา  รักชีวิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงอัยย์วรรณ  คชฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  คล้ายสมาน
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายเอกพัฒน์  บูรณะพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายเอกลักษณ์  สุริยันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 726 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
148
เด็กหญิงกลมวรรณ  บุตรสันต์
ม.1
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงญณิศา  พูนศิริ
ม.3
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายณัฐนน  อินปนาม
ม.3
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงเนตรนภา  ทัพไทย
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายปฏิพัทธ์  อบรม
ม.3
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงปภาพินท์  รัตนตั้งมณี
ม.1
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงพรลภัส  กุลงวงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายภูริภัทร  ประเชิญ
ม.2
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงมลฤดี  มาลัย
ม.1
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงรวินท์นิภา  บุญอินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายรัชชานนท์  อินตา
ม.1
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงสาวิตรี  จอมมาลา
ม.3
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายสุขสันต์  บุญทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 731 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทพาต
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญบำรุง
ป.4
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงกนกอร  คำแถง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงกมลทิพย์  พูลเขตกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงกฤชญา  พงศ์ภานุกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายกวีวุฒิ  เกษมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เชยจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงกันติชา  รักประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงกัลยรัตน์  มัชฉิม
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงกัลยรัตน์  อิ่มเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงกาญจนา  คำสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เกษศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายกิตติภณ  นุชดารา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายกิตติศักดิ์  ธรรมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายกิติชัย  รักษาจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงเกวลิน  ดูยอดรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายโกเมศ  ผลวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงขวัญจิรา  อ้นขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายคมชาญ  ธินกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายคุณชายพลู  ปานพิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายจักรี  ถิระการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงจารุวรรณ  ชำนิเขตรการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงจิดาภา  สายทองทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงจิรภัทร์  ปั้นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงจิรัญญา  ปากะตัง
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงจุฑามาศ  ไชยชุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายเจษฎา  ทะวีเขตรกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายเจษฎากร  แขนสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงฉัตรพร  พรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงฉันทพิชญา  หุนนารา
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงชฏาพร  เขม้นกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงชนกภัทร  พรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายชนะกันต์  บัวพัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายชนะพล  ชื่นดอนกลอย
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงชนาธินาถ  พิลึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงอัจฉริยา  พรมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 732 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
197
เด็กหญิงชนาภา  ชื่นดอนกลอย
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงชนาภา  ยงไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงชนิกานต์  พิลึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงชมัยพร  บางทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายชยากร  อำพิน
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายชยุต  หมื่นจบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงชลดา  สายพยุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงชลธิชา  เกณเกษกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงชลธิชา  ชาญถิ่นดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงชาลิสา  ทองเลี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายชินวัตร  ดีพิจารณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายชิษณุพงศ์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายชิษณุพงศ์  ไพรสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายชิษณุพงษ์  เอี่ยมพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปิ่นประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงชุติมา  วิชาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงโชษิตา  จันทร์เอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงญาณิศา  มูลหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงญาดา  เก่งถิ่นเถื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงฐิยดา  มูลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายณชดล  สนธิกัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ระงับจิตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงณัฐกมล  ทาเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงณัฐกานต์  มั่นกสิกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงณัฐญา  แซ่เก่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงณัฐณิชา  จันผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงณัฐธิดา  เนยอิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายณัฐธีรพงษ์  สนธิกัน
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายณัฐนนท์  แสงแมงทับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายณัฐพล  กำนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายณัฐพล  พลหนุ่ย
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงณัฐภรณ์  กนกไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายณัฐภัทร  บุญตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงณัฐภัทร  วงษ์หงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงณัฐริกา  ใบวิวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงอัมภิกา  โถทัย
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 733 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
233
เด็กชายณัฐวุฒ  ว่องถิ่นเถื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายณัฐวุฒิ  คงกล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูโตศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายณัฐวุฒิ  ประสงค์ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงณิชกานต์  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงณิชานันท์  ประมูลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงณิชาภัทร  บุพพพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงณิชาภา  ทองรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายดนัยณัฐ  นิคมขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายทรงพล  สุขสถิต
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายทักษิณ  ชินวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงทิพย์ภวรรณ  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายเทิดศักดิ์  คันทะวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายแทนธัญญ์  กลิ่นษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายธนพฤธ์  พัฒนิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายธนพัฒ  สนตาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายธนพิสิษฐ์  จงกสิกรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายธนภัทร  แก้วเพชร
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายธนวัฒน์  นาคพันธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายธนัช  หลวงถนนเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายธวัช  จินตนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายธวัชชัย  กลิ่นบานชื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงธัญวรรณ  เจียมจตุรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงธัญสินี  โชระเวก
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงธันย์ชนก  อุ่นสมัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงธันยพร  สุดโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายธันวา  เงินบำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงธิดารัตน์  ลือชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายธีรภัทร  ชลาสินธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงนงนภัส  เมืองสวรรค์
ป.5
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายนเรนทร  ชูโตศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายนฤดล  บัวผา
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงนวพร  โตป่าเตย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงนวพร  ทัดแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงนันทิตา  ชื่นดอนกลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายอัษฎาวุธ  กาจธัญกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 734 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
269
เด็กหญิงนันทิพร  จันทร์ประทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายนิติภูมิ  รัตนจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายนิธิภาคย์  ศิริโสภณ
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายนิวัฒน์  ชื่นดอนกลอย
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงนิสากร  วงษ์หิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงนุสรินทร์  เรืองอยู่
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงบุพกร  อรุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงเบญจวรรณ  วิเศษเขตร์การณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายปฏิภัทร  กสิธิกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงปณยา  เก่งถิ่นเถื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงปณัสชา  คงป่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงปณิตา  จันทร์ศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงปนวรรณ  วังกระแสร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายปรวัฒน์  ดิษเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงประภัสรา  ตราศาสตร์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาสมุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายปราเมศ  เปรมจิตร
ป.4
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงปริยานุช  เสือคำราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายปัญญา  คชสีห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงปัญญาพร  ชลาสินธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงปารณัฐ  ปัดภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายปารินทร์  ธีรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงปาลิตา  ตราชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงปิยฉัตร  พิลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงปิยธิดา  แสงพุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายปิยังกูร  เสวขุนทด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงปุญญพัฒน์  สงัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายปุณธนัย  จันทร์เขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงเปรมยุดา  แสนศึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายผานาย  จันทร์คำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงพนิดา  อินตา
ป.6
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงพรทิพย์  พรมเนตร
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายพรภวิษย์  ไม้สน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายพรภวิษย์  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงพรรณปพร  คำสนิท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงพรรณิตา  ทองดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงอินทุอร  สีดำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 735 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
305
เด็กหญิงพราว  แซ่ย่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายพลกฤต  เนียรพาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายพศกร  เพิ่มวงษ์มาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายพัชรษฎาธรณ์  พุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงพัชราภรณ์  อุทุมภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงพัชราภา  สอนลำโกน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายพัสกร  พัดสาริกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงพิชชาพร  เต่าแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงพิชามญชุ์  กล้ากสิกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  เดชพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงพิยะดา  มงศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงพิรุณธิดา  อัมเรศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายพีรณัฐ  เรือศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงพีรดา  พิมพ์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงพีรพร  โอสถ
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงพุธิตา  แจ้งเจน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายเพชรตะวัน  ลาป่าน
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงแพรวา  รักรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงฟ้าใส  จอนสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายภัทรพล  อรุน
ป.4
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงภัทรวดี  ผกามาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงภัทรวดี  อุดมศิริ
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงภัทรวรรณ  จั่นเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงภัทราพร  พยัคฆวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายภากร  เพ็ญเขตรกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายภาณุวิชญ์  ขุนอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงภาสินี  มวลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงภิชญาภา  พุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กชายภูมิพัฒน์  วาทองกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายมงคล  พูลเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงมณฑิรา  เสือทุเรียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงมนัสนันท์  ทับทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงมนิดา  จุลมุสิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงอุบลวรรณ  สิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 742 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
341
เด็กหญิงมัณฑนา  เชื้อชั่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงมินทร์ทิตา  นาก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงมูลติ  เดชพงษ์
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายยศพล  บูรภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงยุพาดา  ทิพย์แสง
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงเยาวพักตร์  สุขจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงรพิชญา  เอกระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงรพีพร  สนทะนา
ป.6
โรงเรียนวัดเขาสมุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงรพีพรรณ  สายม่วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงรวินันท์  เกษสาริการณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงรวินันท์  สิทธิไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงรสิตา  รอดวิหก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงรัชฎาพร  ศรีวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายรัชพล  ฤทธิ์เทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายรัฐภูมิ  สุวรรณบาง
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงรัตตันญา  หมู่พยัคฆ์
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงรัศมี  คำแพง
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายเรืองศักดิ์  ราศรีเฟื่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงลัดดาวรรณ  หุนนารา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  กุดแยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายลิขิต  สัตย์ชาพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายวชิรญาณ์  พัฒนิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงวชิราภรณ์  การะแสง
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงวธูสิริ  แสงขาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงวนาลี  เกิดสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงวรกานต์  เทียนสาริกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายวรโชติ  ติครบุรี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายวรเมธ  ศรีสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงวรรณษา  ออมให้
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายวรันธร  เอี่ยมครอง
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงวริยา  พาผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงวริศรา  ทับทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงวริษา  โฉมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงวริสา  สุวพร
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  นันทะโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 743 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
376
เด็กชายวัชรพงศ์  พลประสิทธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงวิชชุดา  พรมอุทัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองบอนใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายวิชัย  ธงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายวิภาวัส  โคตะวินนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงวิมลวรรณ  ปลัดสังข์
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงวิมลสิริ  ศรีเพ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงวิมลิน  ไวเขตกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงวิรากร  ปู่ดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงวิริญา  ผลีพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายวีรชิต  นาคเพชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายวุฒิชัย  สุรินทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายวุฒิศักดิ์  สุนโอ
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายศรัณย์  มีมุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงศศิภา  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงศิรภัสสร  อรรถบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายศิริชัย  มากยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายศิลายุ  ทัดเสือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงศิวพร  ภู่เกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายศิวะ  เจริญรส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายศิวัช  บัวนารถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงศุจีรา  ดวงทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายศุภกร  เรืองวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงศุภมาศ  เศรษฐีธัญญาหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงศุภศุตรา  สะมะถะเขตรการณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงศุภสุตา  คล้ายวิมุติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงศุภสุตา  วิบูลย์รัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายศุภากร  แย้มสุข
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายสมปรัชญ์  จุลมุสิก
ป.6
โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายสราวุฒิ  เกตุเทียน
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงสโรชา  พระสิทธิ์เขตกรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายสหกรณ์  จันทพาช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายสหรัฐ  เรืองวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายสิงหา  ดวงเกตุ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายสิรธีร์  ตาบสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงสิรภัทร  พรมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 7 ห้อง 744 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
411
เด็กหญิงสิริกร  เคลือม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงสิริญญา  สุพบุตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายสิริภูมิ  รอดยี่หก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงสิริลักษณ์  พะวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงสุกัญญา  เกิดสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงสุชานันท์  เทียนสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงสุฑารัตน์  ประเสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงสุธิมา  มิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงสุนันทา  พันธ์ศรีภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงสุนิสา  ประจงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงสุพัฒตรา  เขม้นกสิกรรม์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงสุพิชชา  นรสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงสุภชา  ชังชั่ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงสุภัสสรา  ส้มอ่ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงสุภาวดี  หาญลำยวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงสุวรรณา  หงษ์ดำเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงสุวิมล  ควรกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงไหมแก้ว  ชนะสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงอณัฐวาสา  เมณฑ์กูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายอดิศร  อุดมสารี
ป.6
โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายอติคุณ  ภู่พวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายอธิชาติ  บูระภาพ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายอธิบดี  กุลนาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงอนัญยา  เผ่าศรี
ป.5
โรงเรียนวัดเขาสมุก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายอนาวิน  อุ่นเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายอนาวิล  อนันตวงษ์
ป.4
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงอภัสรา  ใจแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงอภิญญา  จุลทะศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายอภิธาร  ลำเจียก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายอภิรักษ์  ภู่พุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญหาพาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงอมลพรรณ  ดวงดาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงอรอุมา  ศรีวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงอริศรา  อยู่สิน
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงอัจฉราพร  อุดมสารี
ป.5
โรงเรียนบูรพาศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเขียว ชั้น 2 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
446
เด็กหญิงกนกพร  คำเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงกฤติมา  นุ่นเกษร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงกวินธิดา  ยวงทองคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายกิตติกวิน  เคนมา
ป.4
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงเกวลิน  แสนธรรมพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงขวัญจิรา  แช่มบำรุง
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงขวัญศิริ  แกว่นธัญญะกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายคฑาเทพ  มากพูน
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายคามิน  สอเห็ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงจริยาพร  ว่องวิการณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงจอมขวัญ  นันทะบุญ
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงจิราภา  มูลสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงชลธิชา  ปัญจศีล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายชินกร  เขียนเป้า
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงญดาพร  อ่อนโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงญาณีซ่า  โวโลดิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พูลสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายณัฐกร  อาภรณ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงณัฐณิชา  กสิกร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงณัฐทิตา  คล่องการ
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงณัฐธิชา  แสนสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายธนเทพ  กล้ากสิการ
ป.4
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายธนภัทร  พรหมสีหา
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กชายธนวัตร  คำสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ตะนาขาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงธัญลักษณ์  สอนเต็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงธารทิพย์  เสงี่ยมแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงน้ำหวาน  ตอนสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงนิรากร  ศรีคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายบุญเขต  ฉลาดแย้ม
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงบุษยมาส  ม่วงสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงปริญญารัตน์  สุวรรณทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงปวริศา  ทวนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงปัทมพร  สิงห์วิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเขียว ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
481
เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีแดน
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงปิยะรัตน์  มุ้ยประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายพงศกร  กองสีผิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายพัชรพงษ์  สาคร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงพัฒน์นรี  สอนเต็ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายพีรพัฒน์์  ลาไป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายภาคภูมิ  นามลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายภาณุวัฒน์  ขุนพลกะวาท
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายเมธา  กลิ่นพยอม
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงรักษ์ศิริ  ลุ่มใหม่
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายลภัสยศ  บุญส่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงลลิตา  เกณฑ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงวรัชยา  เจนเขตกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงวันเพ็ญ  จักรแก้ว
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงศศิธร  เด่นดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงศศิวิมล  สิงห์เวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายศิรวิชญ์  กุมภาพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายศิรสิทธิ์  จันทร์เขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายศุภวัฒน์  งามสง่า
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงสิริมา  ถังสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงสิรีธร  พรมโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายสุกสะอาด  ตุ้มน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แสงบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายหัสพล  เหล่าพวงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจิก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงอชิรญา  แตรมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายอนุศิษฏ์  ผดุง
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงอภิชญา  เชิดสุพรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงอรพรรณ  หาญพัฒนภูมิ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงอัญชพร  พรมโสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงอัญญาณีย์  คล้ายป้อม
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ศรีวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงอาทิตยา  สุวพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายอิศวะ  สมเฉียงใต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเขียว ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
516
เด็กหญิงชุติภา  บุญมา
ม.3
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
นางสาวทักษิณา  เข็มเงิน
ม.3
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงนภารัตน์  จันทร์คีรี
ม.3
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงนันทพร  กะรัมย์
ม.3
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
นางสาวนัสดิการ  โกมล
ม.3
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงมาลาศรี  เพ็ชรไทย
ม.3
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
นางสาวสุกัญญา  ยิ่งคิด
ม.3
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเขียว ชั้น 2 ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
523
เด็กหญิงกนกพร  เหล่าจันอัน
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงกัญญาภัค  ทิพบาง
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงกันยา  เมืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงกัลญาณี  แพงจิกรี
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงกัลยา  บุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงกานต์ธิดา  นนทคำจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กชายกิตติศักดิ์  อิงชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายโกสินทร์  อินทร์ตา
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายคมสัน  เหลือผล
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายฆฑาวุฒิ  สอนคราม
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายจักรภัทร  แกว่นธัญญะกิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงจันทการต์  ชาริดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีดานุช
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายจิรพัฒน์  คำแพงตา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงจุฑามาศ  ยอดเกิด
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายเจษฎา  แสงพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายชยานันต์  สุ่มประดิษ
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายชลิต  หมื่อกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  สระทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายณัฐภัทร  ขรศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายณัฐภูมิ  โพธิยาน
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์ศรีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงธนนันท์  จิตสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายธนวัฒน์  อุ่นจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายธราเทพ  แจ้งสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงธวัลรัตน์  น้อยเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงธิดารัตน์  ลอยสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงนวรัตน์  คงศักดิ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงนันทวรรณ  ใจเมตตา
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงนิภาพร  ยาวเต่า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันดี
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายประชารักษ์  แก้วมะลัง
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายปรัชญา  เกิดมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงปริฉัตร  ยอดนิล
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงปริณดา  เรียนเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายสุปัญญา  นาอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงสุภัชชา  ชื่นสว่าง
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายอนุรักษ์  อินจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงอภิชญา  ผาดี
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายอรรถนนท์  ประทีปทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงอริตา  เวียงแก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงอาภัสรา  อุตะมะ
ป.4
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงอารยา  อุ้ยเหง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคารเขียว ชั้น 2 ห้อง 5 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
566
เด็กหญิงปัญญาพร  หิริพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงปุณยาพร  ป้องนางชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงเปรมิกา  พลพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงพลอยนภัส  พุดทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงพัชรา  ผางดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พิลึก
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงพัชราภรณ์  วรพจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงพัชริสา  จันทร์ขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงพัณณิตา  ราชบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายพัทธดนย์  น่วมพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงพิชญานิน  บุญทัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงพิชญาภา  เลแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงพิชญาภา  สรศิลป์
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงพีรภัทร์  บุตรสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายพุฒิพงค์  นุ่มน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงพุทธรักษา  นิลสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สุ่มประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงแพรวทอง  โชคคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงภัทรธิดา  วรรณทึก
ป.6
โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงมณีรัตน์  ครคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงมยุรฉัตร  สอนคราม
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงมานิตา  ยอดตลาด
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงลักษสุภา  เหล็งไทย
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงวรัชยา  จันทรประทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงวราภรณ์  เดชลอ
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงวริญา  พุ่มโพธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงวรินทร์  จันทร์สิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายวิรัตน์  พุฒปราง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายศภุกิจ  รัตนสูตร
ป.6
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงศศิพิมลพรรณ  จั่นฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงศศิภา  นามปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายศิรชัย  ใจปินตา
ป.4
โรงเรียนบ้านชุมม่วง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงสุกัญญาพร  เครือภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงสุจิตรา  คลังแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงสุนิสา  ด้วงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 1 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กหญิงกชนันท์  พุ่มเทียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงกมลวรรณ  เพ็งพิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายก้องภพ  ภูศรีเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงกัญญณัท  สนิทจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสาคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงกิรติกา  หนูโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงจินตนา  แก้วสาสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงจีรนันท์  สัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงจุฑามาศ  ก่ำฉวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ธรรมรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายเจษฎา  โตทับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงชญานิศ  เกษพ่วง
ป.4
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงญานภัทร  สิทธิไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายฐากูล  อินทร์แพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายฐาปกรณ์  มหาบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายฐิติพันธ์  ใจเที่ยง
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายณภัฏ  ดิษฐ์ลาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงณมลวรรณ  คชพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นามี
ป.5
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงณัฐณฺชา  ชาติบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงณัฐธิดา  มาลัยทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองขุนทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายณัฐศักดิ์  ชาตินะธุ
ป.6
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ชาตินะธุ
ป.6
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายธนพัฒน์  จ่างเทียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายธนวัฒน์  ทองหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายธนวุฒิ  โอ้ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายธนากร  เกตุทนงค์
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงธนิสร  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุขเลห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายนครินทร์  มหาบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายนนทกานต์  ม่วงสังข์
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายปฏิพัทธิ์  เฟื่องน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายปฏิภาณ  เฮงทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายปานวัตร  ยิ้มชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
636
เด็กหญิงไปรยา  กิมน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงพรนภา  ใจเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายพรรษา  อยู่เย็น
ป.6
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงพัขรินทร์  สิงหราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงพิชญา  กำมะลาต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงพิชญา  เรืองขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ปลิวมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายพุทธิกวิน  อยู่เหย้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชัยวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กลั่นหุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พิชัยชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงแพรวนภา  เจริญศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงภคอร  โพธิ์ดาษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงมนัญชยา  สนามเขต
ป.4
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายรัตนากร  ขวัญมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงวริศรา  หนูโต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายวันชนะ  พุกกะษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายวิพล  ขำทับ
ป.6
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงศิริกานต์  ไกรรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายศิลานนท์  นาคเสือ
ป.5
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายศุภวิชญ์  ศรีภุมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงสาวิตรี  สาหยุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงสิริญญา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงสุกัญญา  จ่างเทียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงอธิชา  เคล้าเครือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายอธิป  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายอนุภัทร  โสเพ็ง
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงอภิชญา  บุณปาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายอภิเมธินทร์  สินวิสิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงอริสา  บัวงาม
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กชายอัครภูมิ  อัคนิรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงอัจจิมา  นิลกำจร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงอาภาพร  เทือกศิริ
ป.5
โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
670
นางสาวกัลยาณี  จันทร์นุ่ม
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงเกตุสิรินทร์  หล้ายอด
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงเกศกนก  พวงบุบผา
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กชายเกศศักดิ์  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายจักรรินทร์  พงปลัด
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงจิดาภา  ขุนพรมจัด
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
นางสาวจิรภัทร์  ดีแย้ม
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงจิราภรณ์  วิชัย
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายเจษฎา  สารจิตร์
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงญาโนทัย  วงษ์พิมพ์ทอง
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เจริญขำ
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงณัฐริกา  สิงห์ทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟักชา
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายธีรพงศ์  เจริญขำ
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายธีรภัทร์  พรมภักดี
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงนวรัตน์  เพ็ชรวานิล
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงน้ำหวาน  ฟักอ่อน
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายนิธิวัฒน์  ฤทธิ์มหันต์
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายปิยะเดช  ชาติบุตร
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงผาติรัตน์  ทั่งถิระวรเวทย์
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงพรรพี  ทองอร่าม
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงพัชชา  ศักดิ์ภูเขียว
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวมาก
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สัมฤทธิ์
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงพิยมล  เสนัง
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายพีรพงษ์  หงิมดี
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
นางสาวภัสสร  น้อยจับ
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงเมธาดา  โมจินดา
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงเยาวเรศ  เจริญโพธิ์
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงรัตนา  แก้วคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายวชิระ  คุ้มยิ้ม
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายศักรินทร์  หินหาดหงษ์
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่เบ๊
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงสมฤทัย  ปัญญาดี
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงสายปัญญา  พร้อมพ่วง
ม.1
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 4 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
705
เด็กหญิงสุพัตรา  บุญสีมา
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงสุมาลี  ทองทิพย์
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายสุเมธ  ศรีโหมด
ม.1
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีโหมด
ม.2
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงอธิษฐาน  สิงทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายอภิชาติ  คำอิ่ม
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายอรรณพ  แสวงสุข
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงอรวรรณ  อยู่จุ่ย
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
นางสาวอักษร  ภู่สิงห์
ม.3
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงอาทิตยา  เชื้อกสิการ
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงอาทิตยา  โพธิ์ดาด
ม.2
โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 5 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
716
เด็กหญิงกชพร  แซ่อุ่ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงกรวรรณ  ผาสุขศาสนตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายกฤตษณพล  กะทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายกฤษฏพงศ์  บัวพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายกฤษณพงษ์  ขวัญศิริสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายกันต์กวี  ศรีพุทธคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ธรรมวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายกิตติ  กิตติยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงกิตติยา  คงกรุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงแก้วขวัญ  ศิริโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายเขษมศักดิ์  ปัทมาลับ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงจอมสุรางค์  เชื้อหนองโปร่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายจักรพงษ์  รายสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายจิรโชติ  แก่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายจิรพันธ์  ฉวีอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายจิรา  ครามวิชิตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายเจษฎาภรณ์  ศรีสาคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงฉันท์ชนก  พิกุลทอง
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายชญานุตน์  บัวขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงช่อกนก  สีม่วง
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายชัชวาล  ทัพหนุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงชาดา  วราพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงฐิติกาญน์  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายณัชพัชร์  งามเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิง๊ณัฐการ์  ลูกอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงณัฐณิชา  สีม่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงณัฐธิดา  สมานมิตร
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงณัฐนิช  เครือแจ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงณัฐริกานต์  ลูกอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดอกไม้เพลิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงณัฐสิกา  ม่วงพลับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์กระจ่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงณิชารีย์  สุทธิศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายตะวัน  นักธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงศิรประภา  เกษศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงศิริกาญจน์  วงษ์จันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงศิริรักษ์  เขตขาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายศุภกร  ทองมีสุขสันติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายศุภกร  สอนเข็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายศุภกิจ  ชำนาญเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายสุทธิพงษ์  เกษตรวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โพดาราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงเสาวลักษมี  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กหญิงอภัสรา  งามเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงอภิญญา  ดาวพลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายอภิวิชญ์  ห่านวิไล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงอมลภา  รอดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายเอกภาวิน  ผลารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 6 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
765
เด็กชายทินกร  วังศรีราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายธนกฤต  ผ่านแผ้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายธนภูมิ  จับเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายธนากร  เกิดพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายธนากร  ดินทร์ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายธีรดนย์  ปลิวมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายธีรภัทร  นิลเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายนนทกร  โพธิ์เกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายนนทนันท์  สอนเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายนพคุณ  รอดสัมฤธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงนรัตศราณ์  จันทะโสตค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงนวพรรษ  ใจวงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายนวพล  ผลมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงนันท์นภัส  ฤทธิ์โพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายนิติภูมิ  ขุนทอง
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายนิธิภูมิ  ไทยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายบัญญวัต  บัวชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงบุษกร  สิงหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายปฐมพร  วงษ์วิกย์กรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายปุณณภพ  ยอดเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงพิตราภรณ์  อ้นเพียร
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายพีรพล  ละสะศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงแพรวา  โฉมอัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายภาณุเดช  สามัตถิยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายภานุเดช  กุวะลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายภูมรพี  เงินเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายภูริช  โพธิ์เอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงเมธาวี  มีศรี
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายยุทธนา  สุขรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายวรรณมงคล  บัวบาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงวรรณา  อ่อนจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงวรรริสา  สิงหราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายวีระพล  แก้วสุข
ป.6
โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงศศิกานต์  สินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายศักดินนท์  เสือถ่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 1 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
800
เด็กชายกิตติพศ  ช้างป่าดี
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงกุสาวดี  จันทร์อุปลี
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสุด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายเกียรติศักดิ์  เนยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายจารุเดช  เครือสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงจิราภรณ์  จบศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงญาดา  นาคคำแหง
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายฐิติกร  สกุลวัลลภ
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงณัฎฐ์ชยา  เกิดศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงณัฐวดี  ท่าผา
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายธนพงศ์  ประทุมวง
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายธนพัฒน์  โกษฐา
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายธนากร  วงษ์คลัง
ป.5
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายธราเทพ  สัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พิลาคูณ
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ใจอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงธัญพิชชา  ศรีสระน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงธันต์ชนก  จันทร์ชื่นจิต
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงธันยธรณ์  ขวัญตะคุ
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายธันวา  สระหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสุด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายธาดา  ลัดดาวัลย์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายธานนท์  ไกรพรมราช
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายธีรภัทร์  บุตรเกษม
ป.5
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายนราวิชญ์  เชยจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงนฤมล  ตุลสมจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายนิติธร  กันทิม
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายปกรณ์ธิษณ์  ชาวลุ่มบัว
ป.5
โรงเรียนบ้านปางสุด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงเปรมมิกา  ศรีปั้นพริ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านปางสุด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายพงค์ศิริ  รัตนอาภรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงพรพิมล  สืบมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงพรไพลิน  วิณารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  คงเพชรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายพีรภัทร  คำเสียง
ป.5
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงแพรวา  เพชรภู่
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายภูมิภัทร  ลานกิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงภูริชญา  ปุมสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 2 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
835
เด็กชายภูรินท์  วงษ์สว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านปางสุด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงมัตสยา  บุญนิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสุด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงมินธิตา  พลายงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กชายรชฏ  สิงห์ขาว
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงรมิตา  ทองไทย
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายรัชนนท์  ทองบุญเพียร
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงรัตน์ธิกาญ  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงรัตนพร  สืบเผ่า
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงลักขณา  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายวินทกร  โคกเกษม
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงวิภา  น้อยพรม
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสุด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงศศิวรรณ  ทองแพง
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงศศิวิมล  บัวพัน
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงศศิวิมล  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กชายศุภวิชญ์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายเศรษฐวิทย์  บำรุงขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงโศจิรัตน์  ป้อมยุคล
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงสลิลทิพย์  จันทร์พิมพ์
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กชายสิรภพ  โฉมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงสุพัตรา  แก้วม่วง
ป.6
โรงเรียนบ้านปางสุด
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงสุภัสชา  คงเพิ่มวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายสุรเชษย์  เรืองโหรา
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงสุรัชยา  เกษกำจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงไหมฟ้า  แจ้งจีน
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายอภิญญา  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายอภิรักษ์  พรมฉิมพลี
ป.5
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงอรัญรักษ์  ลานกิ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายอัมรินทร์  แย้มยิ้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 5 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
863
นางสาวเจนจิรา  งิมขุนทด
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงชุตินันท์  สืบมี
ม.3
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงธนภรณ์  ศานต์วีรศักดิ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงนิตยา  อัตชู
ม.2
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงปรียาภัทร  จันทแสน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
นางสาวพรชิตา  หงษ์ดำเนิน
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงภัทรธิดา  พุทธัง
ม.2
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายวรรณรัตน์  น้อยสังวาลย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายวรวุฒิ  เรื่อศรีจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงวันวิสา  ไผสระน้อย
ม.2
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายวิศวะ  เทพันดุง
ม.1
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายวีระชัย  ดอกสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงสรัญญา  มุ่งดี
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายสันติ  โสนนอก
ม.2
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายสาธิต  ศรีบัวระบาล
ม.2
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
นางสาวสิริกัญญา  จันทร์สุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงสุดารัตน์  แสนอุบล
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
นางสาวอาจารีย์  เงินโคกกรวด
ม.3
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 3 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
881
เด็กหญิงกชวรรณ  ช่วยงาน
ป.5
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงกนกพร  ผุดพรมราช
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงกมลวรรณ  คงโนนกอก
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงกัญญาภัค  ชาญสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ต่างสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงกัลย์สุดา  เชื้อเขตรกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายกิตติภพ  ฉ่ำศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงกุลจิรา  ฤกษ์อุดม
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายคมสัน  กันแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายจักรกฤษณ์  วงษ์ษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายจิรพัฒน์  ไชยโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงเจนจิรา  คำประกอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงชญาพา  เอี่ยมดี
ป.5
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงชนาภา  รงค์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงชนิภรณ์  ไชยฮะนิตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายชินดนัย  เพ็ชรวารี
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงญาณิศา  วันต่วน
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงฐิดาภรณ์  พฤกษา
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงฐิติพร  ใจเรือน
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงณญดา  คัมภิรานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยสีดา
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงณัฐพร  ท่าผา
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุตรพา
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงณิชญา  บุญนุ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กชายตะวัน  จันทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงถิรดา  กฤษณำพก
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงทักษพร  วิเศษชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงธนัชวรรณ  เชิดสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายธนากร  วงษ์ประทุม
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงธันท์ชนก  ทิพย์สันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สาศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงนฤมล  ซิมโพธิ์คลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายนัฐพงศ์  แตะยา
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กหญิงนันทิยา  ภาคแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงปทิตตา  มหาพัฒนกร
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 2

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
916
เด็กหญิงประกายดาว  คีรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายปริญญา  ทานสละ
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงปรียาภัส  อันนารี
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงพัชริน  เสาะสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายภัทรพน  ศิริวรปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงมุฑิตา  พรมรุกขชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กหญิงรังสิมา  จิตต์จำนงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงรัตนพร  ว่องวิการ
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงราชาวดี  พิลึก
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงลัดดาวรรณ  พุ่มลัดดา
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงวิภาดา  เคลือกระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายศิวกร  เอี่ยมดี
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กชายศุภวัฒน์  จุลเกษม
ป.4
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กชายเศรษฐพงษ์  สีสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงสกาวใจ  พรหมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงอมลมณี  พงษ์มา
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายอัศนัย  ภิรมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงอารยา  หมวดปั้น
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์