ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 211 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกชธนณัฏฐ์  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพร  สิงห์ดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชพรรณ  จันทะฆาฏ
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลชนก  บุญสุข
ป.4
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ชนาภัทร์ศิริโสภณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลลักษณ์  เพ็ชร์สินเดชากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลลักษณ์  สุพรรณไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลศตพร  พิมทะวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
9
เด็กชายกร  เหมือนฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกรกช  ไทยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกรวรรณ  กระแสบุตร
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกรวรรณ  มาเต็ง
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
13
เด็กชายกรวิชญ์  บุญมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีกรด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤติธี  อยู่งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤติน  สุวรรณนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤษกร  สังข์เมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤษฎา  ทองคำอ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกฤษณา  พูลเขตกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
20
เด็กชายกวี  มัธยันต์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
21
เด็กชายกวีภพ  นิธิวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
22
เด็กชายกษมา  บริบูรณ์วิรีย์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
23
เด็กชายกอบุญ  เรือนไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัญกร  ศิวสิริการุณย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เสืออย่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัญญาธนณัฏฐ์  นิลฟัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ฉิมปาน
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกัญญาพัชร  โสพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกัญญารัตน์  มณฑาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
30
เด็กชายกันตภณ  พฤกษะวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  วณิชชัยสิทธิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกันติชา  วาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกัลยกร  สุทธิมาศ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกัลย์รัตน์  โพธิ์สฤษดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกาญจน์ชนิตา  วงศ์วิทยานันท์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 213 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงกานต์ธีรา  เวทย์จรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
37
เด็กชายกานต์นิธิ  มูลกัณฑา
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
38
เด็กชายกิตติเดช  บุญผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
39
เด็กชายกิตติธัช  บุญชุ่ม
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
40
เด็กชายกิตติภณ  กาญจนปาริชาติ
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
41
เด็กชายกิตติภพ  เชิงเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงกิตติยา  กิตติพงษ์พัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
43
เด็กหญิงกิตติยา  ตุลยนิษก์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
44
เด็กชายกิตติวินท์  พร้อมแย้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
45
เด็กชายกิติพงศ์  กิตติเฉลา
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
46
เด็กชายเกียรติวัฒน์  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
47
เด็กชายโกวิท  เสรารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
48
เด็กชายไกรสิทธิ  ทองพายัพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงขวัญข้าว  คงพิริยะไพจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงขวัญชนก  จันทสอน
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
51
เด็กหญิงขวัญธิดา  สิงห์ลอ
ป.4
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
52
เด็กหญิงขวัญน่าน  ประสมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
53
เด็กชายขอบเขต  บุตโยธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
54
เด็กชายเขตโสภณ  สุวรรณคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงเขมจิรา  ช้างโต
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
56
เด็กชายคณาธิป  อินทร์ยังดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงคณิตา  ปาณะวัฒนพิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
58
เด็กชายคมธนัช  ธรรมรัตนกุล
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
59
เด็กชายคมพิสิฐฐิ์  เรือนไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
60
เด็กชายคมสัน  คล่ำเงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
61
เด็กชายคุณากร  ดวงรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
62
เด็กชายเครจ  คาร์นี่
ป.5
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
63
เด็กชายจตุรคุณ  กลัดสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
64
เด็กชายจตุรเทพ  จันทร์บัว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
65
เด็กชายจตุรวัฒน์  ละมูล
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
66
เด็กชายจักรพันธ์  พลวรรธวรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
67
เด็กหญิงจันทกานต์  สิทธิเถกิงเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงจารวี  โพธิ์เพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
69
เด็กหญิงจิดาภา  สุวรรณภูมิ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
70
เด็กหญิงจิรฐา  ปุญชลักข์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 214 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายจิรพันธ์  พลอยเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
72
เด็กชายจิรภัทร  กล่อมเกลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
73
เด็กชายจิรภัทร  มีอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงจิรัชยา  ยอนแมมะดัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
75
เด็กชายจิรัฏฐ์  เลิศอุฤทธิ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
76
เด็กหญิงจิราพัชร  พุ่มเจริญ
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
77
เด็กหญิงจิราภรณ์  กลิ่นทวี
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
78
เด็กหญิงจุฑาทิพ  ชำนาญรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุราภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
80
เด็กชายจุมพล  ทองแฉล้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
81
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สังข์วะระปรีชา
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
82
เด็กชายเจตภาณุ  แก้วพุฒ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
83
เด็กชายเจษฎา  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
84
เด็กชายไจรายุ  โพธิแพทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงฉญาพันธ์  เจริญผ่อง
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
86
เด็กชายเฉลิมรัฐ  ว่องการไถ
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
87
เด็กชายชญาณะพัฒน์  ชำนาญรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
88
เด็กหญิงชญาภา  ศรสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงชญาภา  อภิญญาวาท
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
90
เด็กหญิงชฎาพร  ครุฑธะกะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
91
เด็กชายชณภัทร  ศรีประทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงชณากาญท์  ทองสุขดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
93
เด็กชายชนกันต์  มีเสือทอง
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
94
เด็กหญิงชนน์ชนก  สวนดอกไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
95
เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองสกล
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
96
เด็กชายชนพล  พรหมกัลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงชนากานต์  แป๊ะเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
98
เด็กชายชนาสิน  พันธ์พงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
99
เด็กหญิงชนิกานต์  จันทร์เผิบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
100
เด็กหญิงชนิกานต์  จำเนียรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงชนิดา  คงคะดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
102
เด็กหญิงชนิดาภา  ทับทิมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
103
เด็กหญิงชนิษฐา  แดงเรือง
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
104
เด็กหญิงชนิษฐิมาศ  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
105
เด็กหญิงชมพูนุช  ทรงจิตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 215 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายชยากร  เพ็ชรไทย
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
107
เด็กชายชยุตม์  รัตนาธรรมวัฒน์
ป.5
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
108
เด็กหญิงชรัญญา  ฤกษ์สำเร็จ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
109
เด็กหญิงชลธิชา  พิมมะสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
110
เด็กชายชลธิดา  วัฒนะศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงชลลดา  สุขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
112
เด็กชายชลันธร  แย้มจันทร์ฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
113
เด็กชายชลัมพล  มาศสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
114
เด็กชายชวกร  ปานะวุธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
115
เด็กชายชวกร  พานทอง
ป.4
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
116
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สังขดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
117
เด็กชายชวัลวิทย์  ประเสริฐเวชกุล
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงชัญญา  เกษมสรวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
119
เด็กหญิงชัญญา  ชำนาญโลหะวานิช
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
120
เด็กชายชัยภัทร  น่วมภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
121
เด็กชายชาญวิชญ์  เย็นอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
122
เด็กหญิงชารีน  สังข์ขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
123
เด็กหญิงชาลิสา  สกุลชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
124
เด็กชายชิติสรรค์  เลิศมณีสกุล
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
125
เด็กชายชินภัทร  เถื่อนช้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
126
เด็กชายชิษณุพงศ์  โตเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
127
เด็กชายชิษณุพงศ์  ถี่ถ้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
129
เด็กชายเชาว์วัฒน์  พันธ์พรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
130
เด็กชายโชติชนิต  สังข์เปีย
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
131
เด็กหญิงโซเนียร์  ธนาอนวัช
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
132
เด็กหญิงฌญานิษฐ์ตา  สิทธิอัครานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
133
เด็กหญิงญาณภัทร  ธูปหอม
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
134
เด็กชายญาณภัทร  ศรีสวรรค์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
135
เด็กหญิงญาณิศา  บุญคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
136
เด็กหญิงญาณิศา  เผือกจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
137
เด็กหญิงญาณิศา  อภิญญาวาท
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
138
เด็กหญิงญาตาวีร์  กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
139
เด็กชายฐกฤต  เหล่าสบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
140
เด็กชายฐปนวัฒน์  ว่ามา
ป.5
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 216 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายฐานพัฒน์  นฤชาติวรพันธ์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
142
เด็กชายฐานพัฒน์  ลายภูษา
ป.4
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
143
เด็กหญิงฐานะดี  ลายภูษา
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
144
เด็กหญิงฐานิกา  ดุจเมืองแมน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
145
เด็กชายฐานิศร  แก้วรัศมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ลี้ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
147
เด็กหญิงฐิตารีย์  ฤกษ์อัตการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
148
เด็กหญิงฐิติชญาน์  กันทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
149
เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  ฤกษ์หร่าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
150
เด็กหญิงฐิติภัค  ชัชชวลิตสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงฐิติศนันท์  เหล่าเนตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
152
เด็กชายณฐกร  อ่อนละม้าย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
153
เด็กหญิงณฐรัตน์  พลกาย
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
154
เด็กหญิงณฐวรรณ  รักษ์จำรูญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
155
เด็กชายณฐวัตร  ธรรมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์
คณิตประถม
156
เด็กหญิงณฐาพร  ปานฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
157
เด็กชายณพจพงศ์  ระบอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
158
เด็กชายณภัทร  กัญจน์นพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
159
เด็กชายณภัทร  โชติวิชาศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
160
เด็กชายณภัทร  ทองทรงกฤษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
161
เด็กชายณภัทร  พิพัฒนโภคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
162
เด็กหญิงณภัทรสร  น้ำคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
163
เด็กหญิงณมีนา  วารี
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
164
เด็กหญิงณรีรัตน์  เพ็ชรผึ้ง
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
165
เด็กหญิงณฤดี  วงศ์ไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
166
เด็กหญิงณัชชา  ดีจักรวาล
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
167
เด็กชายณัชฐ์พงศ์  แก้วแดง
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
168
เด็กหญิงณัชว์กานต์  ศรีสุวรรณกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
169
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  หมีแสวง
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
170
เด็กชายณัฏฐ์  เส็งแดง
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศุภวาร
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
172
เด็กชายณัฐชนน  ปรีชาชาญ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
173
เด็กชายณัฐชนนท์  มาลา
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
174
เด็กหญิงณัฐญาดา  ป้องป้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
175
เด็กหญิงณัฐฐ์กฤตา  อัมพนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 217 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงณัฐณิชา  นิ่มนวลศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
177
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
178
เด็กชายณัฐดนัย  พันธุ์ประภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงณัฐธิดา  สวนคร้ามดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
180
เด็กหญิงณัฐนันท์  ปฎิทิน
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
181
เด็กชายณัฐนิธิภัทร  สอนพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
182
เด็กชายณัฐพล  ขัติลาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
183
เด็กชายณัฐพล  ศรีมานะศักดิ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
184
เด็กชายณัฐพล  สนธิโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
185
เด็กชายณัฐภณ  ทับทิมโต
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
186
เด็กชายณัฐวรรธน์  เกิดปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
187
เด็กหญิงณัฐวิกาญจ์  โสภากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
188
เด็กชายณัฐวินท์  สุนทรสาธิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
189
เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองคำศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
190
เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์ครุฑ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
191
เด็กชายณัฐสกุล  สกุลไกรสร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
192
เด็กหญิงณัทรุ่งรัศมี  รัตนากรโชตินันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
193
เด็กชายณัธพงศ์  ศรีเหรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
194
เด็กหญิงณิชนันทน์  ต่ายน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
195
เด็กหญิงณิชมน  รอดประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
196
เด็กหญิงณิชากร  หาทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
197
เด็กหญิงณิชาพัฒน์  โชคเกียรติสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
198
เด็กหญิงณิชารัศม์  พงศ์เศรษฐวรา
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
199
เด็กหญิงดรัลรัตน์  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
200
เด็กหญิงดวงกมล  รอดเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
201
เด็กหญิงดวงกมล  อินทนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
202
เด็กหญิงดามิสา  เดือนหงาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
203
เด็กชายเดชาธร  บุญทองนุ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
204
เด็กชายติณณภพ  แย้มจันทร์ฉาย
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
205
เด็กหญิงตุฬนิติ์ฐา  สมดี
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
206
เด็กชายเตชิต  เตชสุนทรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
207
เด็กชายเตชินที  นิพิฐคุณา
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
208
เด็กชายเตชินท์  นิภานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
209
เด็กหญิงเตชินี  พันธ์เทียม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
210
เด็กหญิงถิรดา  กฤตาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 221 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายทญากร  สุ่มประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
212
เด็กชายทรงวุฒิ  รัตนวิจิตร
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
213
เด็กชายทักษ์ดนัย  ทานอุทิศ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
214
เด็กชายทักษ์ดนัย  พันสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
215
เด็กชายทัตพงษ์  รุ่งหนองกระดี่
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
216
เด็กหญิงทานตะวัน  ลายมืองาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
217
เด็กหญิงทิชากร  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
218
เด็กหญิงทิพวรรณ  กนกปัตร์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
219
เด็กชายทีฆายุ  คงถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
220
เด็กชายธนกร  เงินยวง
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
221
เด็กชายธนกร  นาคเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
222
เด็กชายธนกฤต  เมณฑ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
223
เด็กชายธนกฤต  อัศวรัตน์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
224
เด็กชายธนกฤต  อินทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
225
เด็กชายธนโชติ  กฤตังกูร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
226
เด็กชายธนโชติ  พุฒฝอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
227
เด็กชายธนโชติ  วิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
228
เด็กชายธนเดช  เลียวเสวก
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
229
เด็กหญิงธนธรณ์  ปานขวัญ
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
230
เด็กชายธนนท์  เมืองอุดม
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
231
เด็กชายธนบดี  ตั้งมั่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
232
เด็กชายธนบดี  มั่นเรืองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
233
เด็กหญิงธนพร  วงศ์ชนะพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
234
เด็กชายธนพล  สามล
ป.6
โรงเรียนบ้านธารหวาย
คณิตประถม
235
เด็กชายธนภณ  จันทวิสัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
236
เด็กชายธนภณ  วัฒนาธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
237
เด็กหญิงธนภร  ฮั่นต้นพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
238
เด็กหญิงธนภรณ์  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
239
เด็กชายธนภัทร  ทิมจรัส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
240
เด็กชายธนภัทร  อัศวรัตน์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
241
เด็กชายธนภูมิ  ตุรงคราวี
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
242
เด็กชายธนวัชร  ชัยพฤกษ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
243
เด็กชายธนวัฒน์  ขำดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
244
เด็กชายธนศักดิ์  อิทธิพจน์โภคิน
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
245
เด็กชายธนัช  จินา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 222 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงธนัชญา  เศรษฐอนุกูล
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
247
เด็กชายธนัชศักดิ์  พรมอุทัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
248
เด็กหญิงธนัญชนก  ศรีพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
249
เด็กหญิงธนัญญา  ชุนพัง
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
250
เด็กชายธนาศักดิ์  สว่างสุข
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
251
เด็กหญิงธนิดา  แสนฟ้างำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
252
เด็กชายธไนศวรรย์  จันทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
253
เด็กหญิงธรรมิตาว์  มานพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
254
เด็กชายธรรศกร  มั่นศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
255
เด็กชายธราเทพ  คงทวีเลิศ
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
256
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อ่ำคล้าย
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
257
เด็กหญิงธัญกร  ณ น่าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
258
เด็กหญิงธัญจิร่า  เมณฑ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
259
เด็กหญิงธัญชนก  ภากรธรรม
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
260
เด็กหญิงธัญญรัศม์  แจ่มฟ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
261
เด็กหญิงธัญพิชชา  เตียทวีเกียรติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
262
เด็กหญิงธัญสุดา  ชาญนารถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
263
เด็กหญิงธารารัตน์  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
264
เด็กชายธาวิน  ศิริสมบูรณวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
265
เด็กหญิงธิญาพร  ยอดเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
266
เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
267
เด็กชายธีธัช  โง้วศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
268
เด็กหญิงธีมาพร  เพ็งพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
269
เด็กชายธีรเดช  ธนานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
270
เด็กชายธีร์ปพน  วัฒนนาวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
271
เด็กชายธีรัตม์  ประพิณธัญโกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
272
เด็กหญิงนคริดา  ลิมประไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
273
เด็กชายนที  ร่มลำดวน
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
274
เด็กชายนนทนพงศ์  เที่ยงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
275
เด็กชายนนทนพงศ์  รังผึ้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
276
เด็กหญิงนนทพร  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
คณิตประถม
277
เด็กชายนนทพัทธ์  ศรีทับทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
278
เด็กชายนพคุณ  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
279
เด็กชายนพจิตร  จาดสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
280
เด็กชายนพัตธร  เหล่าทวีสุข
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 223 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงนภสร  ก้อนจันเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
282
เด็กหญิงนภสร  มีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
283
เด็กหญิงนภัทร  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
284
เด็กหญิงนภัทร  สายทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
285
เด็กหญิงนภัสรพี  ธีรตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
286
เด็กหญิงนรมน  ศักดิ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
287
เด็กชายนราธิป  กรณีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
288
เด็กชายนราวิชญ์  พักศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
289
เด็กชายนราวิชญ์  วันมา
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
290
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  สุวรรณนิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
291
เด็กหญิงนฤมล  พุ่มกล่อม
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
292
เด็กชายนฤสรณ์  ฉัตรธนะปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
293
เด็กหญิงนลินทิพย์  สิงหัตถะ
ป.4
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
294
เด็กชายนวคุณ  ดีเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
295
เด็กหญิงนวพรรษ  ยมสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
296
เด็กชายนวพรรษ  ยศประดับ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
297
เด็กชายนวัช  ธนกิติธรรม
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
298
เด็กหญิงนวินดา  แรงกสิกร
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
299
เด็กหญิงนวิยา  ดีจักรวาล
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
300
เด็กหญิงนวียา  ภาคภูมิกมลเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
301
เด็กชายนัทธศาสตร์  ธารทองวงศ์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
302
เด็กหญิงนันทชาช่า  อ่องทิพย์
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
303
เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์โนพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
304
เด็กหญิงนันท์นภัส  เหมือนฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
305
เด็กหญิงนันทภัทร  นูมหันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
306
เด็กหญิงนันท์ลภัส  ใจมอย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
307
เด็กหญิงนันทิชา  พรมชาติ
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
308
เด็กชายนันทิพัฒน์  อื้อศรีวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
309
เด็กหญิงนิชนันท์  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
310
เด็กชายนิติกร  ทองอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
311
เด็กชายนิธิกร  ขันสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
312
เด็กชายนิธิพัฒน์  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
313
เด็กชายนิพพิชฌน์  ดีจักรวาล
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
314
เด็กชายนิพิฐพนธ์  จันทร์นุ่ม
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
315
เด็กหญิงนิวาริน  เหมือนทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 224 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงบงกช  พีระพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
317
เด็กชายบรรณวัชร  พัฒนาอิทธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
318
เด็กชายบวรวิทย์  นุกูลอุดมพานิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
319
เด็กชายบุญชัย  มาศรังสรรค์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
320
เด็กหญิงบุญญิตา  นาคประเสริฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
321
เด็กหญิงบุณยานุช  จบศรี
ป.5
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
322
เด็กชายบุญฤทธิ์  วงค์กลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
323
เด็กหญิงเบญญทิพย์  คมสัน
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
324
เด็กหญิงเบญญาภา  นาวิชิต
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
325
เด็กชายปกรณ์  นิ่มตรง
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
326
เด็กชายปกรณ์  สังสิทธิยากร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
327
เด็กชายปฐมพงศ์  มาลา
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
328
เด็กหญิงปฐมพร  สุริยกานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
329
เด็กหญิงปฐมพร  แสงดาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
330
เด็กหญิงปณัฐสญา  บัวลอย
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
331
เด็กหญิงปณิตา  ลื่นภูเขียว
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
332
เด็กหญิงปณิตา  สุขพันธ์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
333
เด็กชายปธานิน  คุณประสาท
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
334
เด็กชายปพันธ์พร  คงขำ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
335
เด็กหญิงปพิชญา  เครือบคนโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
336
เด็กหญิงปพิชญา  สัพโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
337
เด็กชายปภังกร  รอดกระต่าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
338
เด็กชายปภัสชล  สุขเอม
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
339
เด็กหญิงปภาภัสร์  เพ็งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
340
เด็กหญิงปภาวดี  จันทร์ปลั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
341
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปานจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
342
เด็กชายปภาวิน  คุณประสาท
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
343
เด็กหญิงประภัสสร  สัตยกุลฑล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
344
เด็กหญิงประภากร  อินทร์ยังดี
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
345
เด็กชายปรัชญากร  นาคศาลา
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์
คณิตประถม
346
เด็กหญิงปริชญา  อินทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
347
เด็กหญิงปวรา  จันทพาส
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
348
เด็กหญิงปวริศา  จิรังการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
349
เด็กหญิงปวริศา  ปานสอน
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
350
เด็กชายปวีณ  เปี่ยมศิริ
ป.4
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 225 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายปัญญา  กลิ่นเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
352
เด็กชายปัณณธร  บัวมหะกุล
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
353
เด็กหญิงปัณณพร  ทิพย์ชาญ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
354
เด็กหญิงปัณณรัตน์  มาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
355
เด็กชายปัณณวรรธ  พานทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
356
เด็กชายปัณณวัฒน์  มงคลรังสฤษฏ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
357
เด็กชายปัณณวิชญ์  อึ้งจุติวงศ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
358
เด็กชายปาณัสม์  กฤตยาอภินันท์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
359
เด็กหญิงปาณิศา  ชื่นภิรมย์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
360
เด็กหญิงปาริชาต  จั่นเจริญ
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์
คณิตประถม
361
เด็กหญิงปาลิตา  ภัทรพันธุ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
362
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อวยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
363
เด็กหญิงปิยนันท์  แดงเรือง
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
364
เด็กชายปิยวัฒน์  พันธ์กลั่น
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
365
เด็กชายปิยะพัฒฐ์  ปานดำ
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
366
เด็กหญิงปุญญานุช  พิลึก
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
367
เด็กหญิงปุณญิสา  สายเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
368
เด็กหญิงปุณณดา  ศรีเกษม
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
369
เด็กชายปุณณวิชศ์  ทรัพย์เกิดผล
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
370
เด็กชายปุณยธร  บุญขัน
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
371
เด็กชายปุณยธร  สุวรรณบาง
ป.4
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
372
เด็กชายปุณยวีร์  ทองใบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
373
เด็กหญิงปุณยาพร  บุญส่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
374
เด็กหญิงปุณิกา  แย้มสังข์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
375
เด็กชายเป็นเอก  ถนอมศรีอุทัย
ป.5
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
376
เด็กหญิงเปมิกา  พันธ์กุ่ม
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
377
เด็กหญิงเปรมยุตา  ปลั่งกลาง
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
378
เด็กหญิงไปรยา  แย้มแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
379
เด็กชายพงศกร  จงกลรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
380
เด็กชายพงศกรณ์  กลั่นกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
381
เด็กชายพงศ์กรณ์  โพธิ์คล้อย
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
382
เด็กชายพงศ์ณภัทร  ชนาภัทร์ศิริโสภณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
383
เด็กชายพชรพล  ทับทิมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
384
เด็กชายพชรพล  ลิ้มไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
385
เด็กหญิงพนัชกร  ดีทิพย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 226 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กหญิงพนิดา  ชื่นจันทร์เกิด
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
387
เด็กหญิงพรนภัส  สุขแช่ม
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
388
เด็กหญิงพรรณิภา  นิลเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
389
เด็กหญิงพราว  จันทรศัพท์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
390
เด็กหญิงพราวพิชชา  จันทะฆาฎ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
391
เด็กชายพลกฤต  สินสะอาด
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
392
เด็กหญิงพลอยนภัส  ปั้นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
393
เด็กชายพสธร  ศิริภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
394
เด็กชายพสิษฐ์  โภครุ่ง
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
395
เด็กหญิงพอใจ  อัจฉริยวรพงศ์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
396
เด็กหญิงพัชรพร  วุฒิถา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
397
เด็กชายพัชรพล  แสงเนียม
ป.5
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
398
เด็กหญิงพัชรศรี  จิตราทร
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
399
เด็กหญิงพัชริดา  ดีนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
400
เด็กหญิงพัชรี  บังแสงอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
401
เด็กหญิงพัชรี  พรมเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
402
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ปานมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
403
เด็กชายพัทธดนย์  วิไลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
404
เด็กหญิงพัทธนันท์  ชำนาญโลหะวานิช
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
405
เด็กหญิงพันทิตา  โผดนอก
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
406
เด็กหญิงพันธิตรา  พูลเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
407
เด็กหญิงพาขวัญ  จันทรศัพท์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
408
เด็กหญิงพาขวัญ  อ้วนสอาด
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
409
เด็กหญิงพิชชา  โรจน์สุวณิชกร
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
410
เด็กหญิงพิชชาพร  พวงจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
411
เด็กหญิงพิชชาพร  มาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
412
เด็กชายพิชญบัณฑิต  สถิตย์สุวชาติ
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
413
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  มูลโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
414
เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์ศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
415
เด็กชายพิชญะ  ชนะจิตร
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
416
เด็กหญิงพิชญา  บุญปกครอง
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์
คณิตประถม
417
เด็กหญิงพิชญาภา  เล็กประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
418
เด็กชายพิชญุตม์  ศรีมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
419
เด็กหญิงพิชยา  กาเล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
420
เด็กหญิงพิญาดา  สิทธิชนาสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 227 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายพิตตินันท์  ศิริจันทร์
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
422
เด็กหญิงพิธุณิศรา  คงสูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
423
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุมนทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
424
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ขวัญพล
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์
คณิตประถม
425
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  มีมุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
426
เด็กหญิงพิมพ์พันธุ์  หวานสนิท
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
427
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กะมะราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
428
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จริยตันติเวทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
429
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โชติกรกุล
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
430
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ฐิติกุลจรัสชัย
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
431
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
432
เด็กหญิงพิมพ์วราห์  รัตนะวราหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
433
เด็กหญิงพิยดา  กาเล็ก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
434
เด็กชายพิรชัช  รอดเขียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
435
เด็กหญิงพิรญาณ์ธิดา  ฐิติมนโชคชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
436
เด็กหญิงพิรดา  วิษณุมหิมาชัย
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
437
เด็กหญิงพิราวรรณ  ฉัตรปราโมทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
438
เด็กหญิงพิสิฐตา  เสิบกลิ่น
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
439
เด็กชายพิสิฐพล  เสถียรพัฒนากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
440
เด็กหญิงพิสินี  ประพิณธัญโกศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
441
เด็กหญิงพีรดา  สอนภา
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
442
เด็กชายพีรพัฒน์  ปาลวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
443
เด็กชายพีรพัฒน์  มั่นเขตวิทย์
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์
คณิตประถม
444
เด็กชายพีรพัฒน์  อธิวัฒน์ธนาวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
445
เด็กชายพีรวิชญ์  คำศิรินันท์
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
446
เด็กชายพุทธิพงศ์  พึ่งครุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
447
เด็กหญิงเพชรชมพู  สาระพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
448
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ราชกิจ
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์
คณิตประถม
449
เด็กหญิงแพรวา  เกษวิริยะการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
450
เด็กหญิงแพรวา  เมธาภัทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
451
เด็กหญิงแพรวา  ศุจิธรรม
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
452
เด็กหญิงฟ้าใส  ทรวงกำเนิด
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
453
เด็กหญิงฟ้าใส  ส้มแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
454
เด็กชายภคนันท์  นนทะโย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
455
เด็กหญิงภคพร  บุญถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 2 ห้อง 228 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงภคพร  เยี่ยมประภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
457
เด็กชายภพธรรม  ทองมีแสง
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
458
เด็กหญิงภรภัทร  นิ่มพันธุ์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
459
เด็กหญิงภัคจิรา  พรหมอยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
460
เด็กหญิงภัคจิรา  สิริชูติวงศ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
461
เด็กหญิงภัครภัทร์  กุ่มดวง
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
462
เด็กหญิงภัชร์สิตา  ฉัตรชัยรัตน์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
463
เด็กชายภัททากร  ไผ่เทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
464
เด็กชายภัทรกร  แถมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
465
เด็กชายภัทรดนัย  นาดี
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
466
เด็กชายภัทรธร  เขตอนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
467
เด็กหญิงภัทรพร  วุทธพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
468
เด็กชายภัทรพล  พิริยะภัคโยธิน
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
469
เด็กหญิงภัทรภัทร  ไกรสังข์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
470
เด็กหญิงภัทรวดี  กลิ่นฉ่ำ
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
471
เด็กหญิงภัทราพร  จิตหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
472
เด็กชายภัทริศวร์  เวชกัลยามิตร
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
473
เด็กชายภัสภูมิ  ชำนาญโลหะวานิช
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
474
เด็กชายภาคภูมิ  สมเหมาะ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
475
เด็กชายภาคิน  นิภานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
476
เด็กชายภาณุพงศ์  ชะเอม
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
477
เด็กชายภานุรุจ  ขวัญเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
คณิตประถม
478
เด็กชายภาวัช  ปอตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
479
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ยุทธนาระวีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
480
เด็กชายภูดิท  ศรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
481
เด็กชายภูธณัฐ  กรพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
482
เด็กชายภูพริษฐ์  แสงมรกต
ป.5
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
483
เด็กชายภูมิพัฒน์  พิพัฒนโภคา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
484
เด็กชายภูมิม์ปัญญา  รุ่งนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
485
เด็กชายภูมิรพี  กรีบงการ
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
486
เด็กชายภูมิรพี  จันทร์เสรีวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
487
เด็กชายภูริณัฐ  ภูธร
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
488
เด็กชายมโนฎณ  ปั้นบรรจง
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
489
เด็กหญิงมัญชุพร  พรมนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
490
เด็กหญิงมีณฑิตา  สุขแจ่ม
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 3 มาโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 331 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กหญิงมุทิตา  หงษ์ดำเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
492
เด็กชายเมธัส  สีดาวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
493
เด็กชายเมธาศิษฐ์  ห่านรุ่งชโรทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
494
เด็กชายเมธี  ณรงค์น้อย
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
495
เด็กชายยศวร  บุตรประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
496
เด็กชายยศสรัล  แย้มงามเรียบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
497
เด็กหญิงโยษิตา  กสิการ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
498
เด็กหญิงโยษิตา  มณีเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
499
เด็กหญิงรตนภร  ทองเชื้อ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
500
เด็กหญิงรพีพร  จำปีเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
501
เด็กหญิงรมิดา  พกมณี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
คณิตประถม
502
เด็กชายรวิกร  พรมมารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
503
เด็กชายรวิฐ  คงไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
504
เด็กหญิงรวิสรา  โสภาพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
505
เด็กชายรวีวัฒน์  แสงน้ำ
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
506
เด็กชายรักการ  ชูเจริญชัยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
507
เด็กชายรัชกรศักดิ์  ภัทรภาดาธนัยสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
508
เด็กชายรัชชานนท์  คงไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
509
เด็กชายรัชชานนท์  ประเทศ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
คณิตประถม
510
เด็กชายรัชชานนท์  ปานเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
511
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  ไชยประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
512
เด็กชายรัชพล  เหลียวตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
513
เด็กชายรัฐนันท์  นาควิบูลย์วงศ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
514
เด็กหญิงรัฐนันท์  ศรไชย
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
515
เด็กชายรัฐภูมิ  กิตติโฆษณ์
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์
คณิตประถม
516
เด็กชายรัฐภูมิ  ปานเกษม
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
517
เด็กชายรัฐศิลป์  พาณิชธัญวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
518
เด็กหญิงรัตติกาล  แซ่จิ๋ว
ป.5
โรงเรียนบ้านธารหวาย
คณิตประถม
519
เด็กหญิงรัตนาสิริ  สาตร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
520
เด็กชายริโกแบร์ทน้องไท  ยังมาก
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
521
เด็กหญิงรุ้งดลยา  ปาณินท์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
522
เด็กหญิงรุจรดา  เลาสุขศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
523
เด็กหญิงลภัสรดา  คุ้มอิ่ม
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
524
เด็กหญิงวงพลอย  ธดากุลพิรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
525
เด็กชายวชิรวิทย์  ประสิทธิ์เกตุ
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 3 มาโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กชายวรธณัฐ  สว่างเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
527
เด็กชายวรนน  จุธากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
528
เด็กหญิงวรพิชชา  ชาติพจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
529
เด็กชายวรภัทร  อภิชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
530
เด็กชายวรเมธ  แก้วขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
531
เด็กชายวรรณเทพ  ขันติสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
532
เด็กชายวรรณพล  ผลสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
533
เด็กหญิงวรรณรดา  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
534
เด็กหญิงวรรณวนา  บุญเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
535
เด็กหญิงวรรณิษา  ชาดี
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์
คณิตประถม
536
เด็กหญิงวรัญญา  เปียร์ปิยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
537
เด็กชายวรัญญู  วงศ์ปัญ
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
538
เด็กหญิงวรัณศิกานต์  ศรีเสมอ
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์
คณิตประถม
539
เด็กชายวรานนท์  คุ้มเหม
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์
คณิตประถม
540
เด็กชายวรายุทธ  มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
541
เด็กหญิงวรินทร  พูลเขตกิจ
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
542
เด็กหญิงวรินทรา  วชิรินทราวัฒน์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
543
เด็กหญิงวรินยุพา  จิระรัตนรังษี
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
544
เด็กชายวศิน  เจียมมะเริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
545
เด็กชายวสันต์  เต็มใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
546
เด็กชายวัชรพงษ์  มากมิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
547
เด็กชายวัฒนเกียรติ  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
548
เด็กชายวานิช  วณิชาภิชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
549
เด็กหญิงวิชชาพร  ใจตุ่น
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
550
เด็กหญิงวิชชุพรรณ  ระลึกมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
551
เด็กหญิงวิชญา  ขาวจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
552
เด็กหญิงวิชยา  สามล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
553
เด็กชายวิญญู  คงนิสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
554
เด็กหญิงวิธรีนันท์  ชาญธัญกร
ป.6
โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์
คณิตประถม
555
เด็กหญิงวิมพ์วิภา  พ่วงพลับ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
556
เด็กหญิงวิรัลพัชร  คุ้มปรีดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
557
เด็กหญิงวิวิธพร  เพิ่มผล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
558
เด็กหญิงวิศรุตา  จ่าอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
559
เด็กชายวีรภัทร  โพธิ์พุ่ม
ป.5
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
560
เด็กชายวีรวุฒิ  แพลอย
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 3 มาโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 333 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายวุฒิกฤษฏิ์  กรุดเงิน
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
562
เด็กชายวุฒิชัย  ทับทิมศรี
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
563
เด็กชายศตวรรษ  นิ่มตรง
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
564
เด็กชายศรัณย์  พินิจธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
565
เด็กชายศราวุฒิ  ศรีเอม
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
566
เด็กหญิงศริญญา  ละม้ายศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
567
เด็กหญิงศศิกัญญา  สุขหิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
568
เด็กหญิงศศินิภา  แสงดอกไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
569
เด็กหญิงศศิรดา  พันธ์คง
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
570
เด็กชายศักดินนท์  กุลศรี
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
571
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แป้นเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
572
เด็กชายศักย์ศรณ์  บัวขำ
ป.6
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
573
เด็กชายศักรนันทน์  ขุนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
574
เด็กหญิงศิรประภา  เพ็ญเขตรกรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
575
เด็กชายศิรภูมิ  รินศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
576
เด็กชายศิรวิชญ์  มณีสุขเกษม
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
577
เด็กหญิงศิริกัญพร  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
578
เด็กชายศิริพัฒน์  จันทร์ลอย
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
579
เด็กชายศิริภาณุ  ปรีเปรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
580
เด็กชายศิวกร  ไกรนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
581
เด็กชายศุภกร  ชวนะรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
582
เด็กชายศุภกร  มีเหมือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
583
เด็กชายศุภกร  รุ่งรัตน์
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
584
เด็กชายศุภกฤต  ไตรคุ้มดัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
585
เด็กหญิงศุภกานต์  ศรีเหรา
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
586
เด็กชายศุภวิชญ์  สกุลไกรสร
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
587
เด็กชายศุภสิน  ป้องป้อม
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
588
เด็กหญิงษมากร  ขำประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
589
เด็กชายสรวิชญ์  ทองลอย
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
590
เด็กชายสรวิศ  ขุโนภาส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
591
เด็กชายสัณหณัฐ  บุญญาชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
592
เด็กหญิงสาริศา  นาคเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
593
เด็กชายสิทธา  บัวเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
594
เด็กชายสิทธิชัย  เทียนงาม
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
595
เด็กชายสิทธินนท์  สมบูญโภชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 3 มาโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 334 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
596
เด็กชายสิรภพ  สารีกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
597
เด็กชายสิรภัทร  หูกวาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
598
เด็กชายสิรภัทร  อึ้งซิมอิ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
599
เด็กชายสิรวิชญ์  ปานสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี
คณิตประถม
600
เด็กหญิงสิริกาญจ์  พนิชการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
601
เด็กหญิงสิริญาภรณ์์  การันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
602
เด็กหญิงสิรินดา  เดือนหงาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
603
เด็กหญิงสิริพัดชา  ศรีมหรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
604
เด็กหญิงสิริวรรณ  บุญลับ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
605
เด็กหญิงสิริวิมล  สีแดง
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
606
เด็กหญิงสุกัญชพร  ศรีผง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
607
เด็กหญิงสุชัญญา  สรรพวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
608
เด็กหญิงสุชานันท์  นวลละออง
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
609
เด็กหญิงสุชาวนีย์  พวงสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
610
เด็กหญิงสุทัตตา  โพธิ์พันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
611
เด็กหญิงสุธาสินี  แป้นพัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
612
เด็กหญิงสุนิษา  แย้มแสง
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์
คณิตประถม
613
เด็กหญิงสุนิสา  ศรีเทียนชัย
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์
คณิตประถม
614
เด็กหญิงสุพรรณษา  เกิดปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
615
เด็กชายสุพศิน  ผูกพันธุ์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
616
เด็กหญิงสุพิชชา  นาเอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
617
เด็กหญิงสุพิชชา  แหนบทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
618
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โชคพงษ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
619
เด็กหญิงสุพิชญา  เขียวเกษม
ป.5
โรงเรียนบ้านธารหวาย
คณิตประถม
620
เด็กหญิงสุภัสสรา  นาควัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี
คณิตประถม
621
เด็กหญิงสุภาพร  ยศสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านธารหวาย
คณิตประถม
622
เด็กหญิงสุภารัตน์  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
623
เด็กชายสุรสิทธฺิ์  สหะรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
624
เด็กหญิงสุรางคนา  แหวนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
625
เด็กหญิงสุริยาพร  จันทร
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
626
เด็กชายสุวีย์  รัตนสิมานนท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
627
เด็กชายสุวิจักษณ์  เวชสิทธิพงษ์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
628
เด็กหญิงหทัยกาญณ์  จั่นถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
629
เด็กหญิงหทัยกานต์  คงบุญ
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
630
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เกตุสาคร
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 3 มาโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 335 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
631
เด็กชายหัฏฐกร  สำเภารอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
632
เด็กชายอชิตพล  พรหมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
633
เด็กหญิงอชิรญา  กจิวผา
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
634
เด็กชายอชิรวิทย์  พรมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
635
เด็กชายอดิเทพ  จันทร์เขียว
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
คณิตประถม
636
เด็กชายอดิศร  โพธิ์เนียม
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
637
เด็กหญิงอติกานต์  ทัพพจิรเดช
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
638
เด็กหญิงอติพร  ตุ้นแดง
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์
คณิตประถม
639
เด็กชายอติวิชญ์  เตียทวิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
640
เด็กหญิงอธิชา  โมห้างหว้า
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิตประถม
641
เด็กหญิงอธิชา  อะรัญ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
642
เด็กหญิงอนัญญา  ชุ่มน้ำค้าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
643
เด็กชายอนันญารัตน์  หริรักษ์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
644
เด็กหญิงอนันตญา  พบสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
645
เด็กหญิงอพิชญา  เผือกหอม
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
646
เด็กชายอภิชัย  ทรัพย์บุญธรรม
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
647
เด็กชายอภิวิชญ์  บัวประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
648
เด็กหญิงอภิสรา  แก้วงาม
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
649
เด็กหญิงอภิสรา  ปั้นฉาย
ป.4
โรงเรียนธนศรี
คณิตประถม
650
เด็กหญิงอภิสรา  อินทร์ชู
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
651
เด็กหญิงอรภชา  จิตสุทธิภากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
652
เด็กชายอรรถพร  คล้ายคลึง
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
653
เด็กชายอรรถพล  คล้ายคลึง
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
654
เด็กชายอรรถพันธ์  บูรณะหิรัญวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
655
เด็กชายอรัญ  อ่อนนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
656
เด็กหญิงอสภัสรา  ทองเชื่อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
657
เด็กหญิงอักษราภรณ์  พูลพจน์
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
คณิตประถม
658
เด็กชายอัคคเดช  พงษ์ภะเดิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
659
เด็กชายอัครพงษ์  ชาญเชาว์วรรธน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
660
เด็กชายอังกูร  สายคุณากร
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิตประถม
661
เด็กหญิงอัจฉริยา  วันทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
662
เด็กหญิงอัญชเกศ  มาลัย
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์
คณิตประถม
663
เด็กหญิงอัญชสา  มาลับ
ป.6
โรงเรียนประชานุเคราะห์
คณิตประถม
664
เด็กหญิงอัญชิษฐา  เหล็กเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
665
เด็กหญิงอัฐฐ์ธิพัล  เต๊ะอุ่ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 3 มาโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 336 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
666
เด็กชายอัฑฒกร  ทำบุญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
667
เด็กชายอันดามัน  สีแตง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิตประถม
668
เด็กหญิงอาภารัตน์  ศรีวงศ์จรรยา
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
669
เด็กชายอินทัช  ชูเจริญชัยกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
670
เด็กหญิงอิมชิรา  ธูปบูชา
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
คณิตประถม
671
เด็กชายอิศเรศ  วัฒนวรวิทย์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
672
เด็กหญิงอิสริยา  วัฒนวรวิทย์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
673
เด็กหญิงอิสรีย์  เหลืองวิเศษกาล
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
คณิตประถม
674
เด็กหญิงอุรวี  เพ็ญศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
675
เด็กชายเอธัศ  ศรีวิลาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
676
เด็กหญิงไอรดา  ชาวปลายนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
คณิตประถม
677
เด็กหญิงฮานน่า วาสนา  แม็ทธิวส์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 3 มาโนชญ์นิลุบล ชั้น 2 ห้อง 321 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
678
เด็กชายกชธนณัฐ  อารีรัตนเวช
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงกชนก  อินทร์ยะวงษ์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
680
นางสาวกนกนิภา  วิสพัก
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สวรรค์ตรานนท์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงกนกวรรณ  ลิ้มทองสุข
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
683
เด็กชายกรรณ  จันทร์ศรี
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงกฤตติมา  คำสงค์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายกฤตนนท์  สุรวย
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
686
เด็กชายกฤตนัน  เล็กยา
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
687
นางสาวกฤติยา  ฉัตรทินกร
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงกวินธิดา  พลอยงาม
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
689
นายกษมา  งามพสุธาดล
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
690
เด็กชายก้องภพ  วานิชสวัสดิ์วิชัย
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงกัญญาภัค  ศรียะมาตร
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงกันตินันท์  ยาคล้าย
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายกิตติ  เย็นสุข
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
694
เด็กชายกิตติโชต  ราชครูบอล
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
695
เด็กชายกิตติภพ  อรามรุณ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
696
เด็กหญิงกิตติยา  ระงับจิตต์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
697
เด็กหญิงเก็จกัญญาณี  ภูพวก
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงเกศรา  ทองแบน
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
699
เด็กชายเกียรติภูมิ  บานเพียร
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงเขมจิรา  อังศธรรมรัตน์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
701
นายฆนาคม  ชำนิการ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายจักรพงษ์  เวทย์จรัส
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงจันนภา  ทรัพย์สมบัติ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงจิดาภา  จูเมา
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
705
นางสาวจิรฐา  ศรีเรือง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายจิรพัฒน์  สิงห์กวาง
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
707
เด็กชายจิรายุ  ด้วงไร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
708
เด็กชายจิรายุส  ดาวสุข
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงจีรนันท์  ธูปจันทร์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
710
นางสาวจีรวรรณ  จิตต์ประสงค์
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
711
นายจีราเจต  ลีนี
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
712
นายจุลจักร  ปรางค์ทอง
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 8 นิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 821 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
713
เด็กชายเจตนิพัทน์  สอนน้อย
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายเจมส์  เฮครอฟท์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
715
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ทองเปี่ยม
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
716
เด็กหญิงชนกนันท์  สวยรูป
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงชนกนาถ  จิตตมานนท์กุล
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
718
เด็กชายชนันชัย  ทองอ่อน
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายชนาทิป  ไกรสัย
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงชนินาถ  นาควิจิตร
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
721
เด็กชายชยางกูร  สมัครธัญญกรณ์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงชยาภรณ์  โกดศรี
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงชวัลรัตน์  บุญยะโท
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
724
เด็กชายชัชวรรณ  ศิริโสม
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงชัญญา  พูลเขตกิจ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงชัญญานุช  แสนเสริม
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
727
เด็กชายชัยภัทร  จอนใย
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายชาคริต  ศรีสุข
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
729
เด็กชายชาญยุทธ์  ยุทธศาสตร์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
730
เด็กชายชาญวิทย์  ยุทธศาสตร์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
731
นางสาวชานิศา  ประสาทสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงชาลิสา  ศิริใย
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงชิสาพัชร์  อุลิตร
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงชุติกานจน์  เอี่ยมอบ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงชุติณันต์  หาญวัฒนพงษ์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
736
เด็กหญิงโชติกา  หานาคี
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงโชติกา  อินทร์ศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงโชติรส  จรรยา
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงญดาพร  ท้วมนิ่ม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงฐานิตาณัฐ  ปานช้าง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายฐิติพงษ์  สัมพัดทอง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
742
นายฐิติพล  พุ่มศรี
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายฑนวัฒน์  โพธิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
744
เด็กชายณฐพล  บงบุตร
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
745
เด็กชายณภัทร  ชัยสุกัญญาสันต์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงณรัฐนันทน์  ศรีนรคุตร์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
747
เด็กชายณวรรชณ์  ทุเรียนงาม
ม.1
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 8 นิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 822 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
748
เด็กหญิงณัชชา  ปอตระกูล
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
749
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทัพวัฒน์
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
750
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  หนูเอียด
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงณัฐกานต์  เลิศล้ำ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงณัฐชนก  กิตติสาเรศ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงณัฐชยาน์  โกมลสวรรค์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
754
เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  เกษรทอง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงณัฐญาภรณ์  เพ็งละมูล
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
756
เด็กหญิงณัฐธยา  ฟองเอม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
757
เด็กชายณัฐนนท์  พุ่มพวง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงณัฐนันทพร  ด่วนชะเอม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
759
เด็กชายณัฐนันทพล  คงเมือง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
760
เด็กหญิงณัฐนันท์  ขำหว่าง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
761
เด็กหญิงณัฐนันท์  อนุศาสนนันท์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
762
นายณัฐภัทร  ภู่หริย์วงศ์สุข
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
763
นางสาวณัฐวรรณ  เทศกาล
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
764
เด็กชายณัฐสิทธิ์  โคตรแสง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงณัฐสินี  ผมทอง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงณิชชรีย์  ธนาโชครัฐศักดิ์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
767
เด็กชายตนุภัทร  พูลทอง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
768
เด็กหญิงตรีญาดา  ไหมน่วม
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
769
เด็กชายเตชสิทธิ์  จันทมาศ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
770
เด็กชายทศพร  เดินไพร
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
771
นายทักษ์  ช่วยสุด
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
772
เด็กชายธนกฤต  กาญจนาโรจน์พันธ์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
773
เด็กชายธนเดช  สมะเณร
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายธนธรรม  นวะมะวัฒน์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
775
เด็กชายธนพนธ์  ชูชิต
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
776
เด็กชายธนภัทร  จันทร์แก้ว
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
777
เด็กชายธนภัทร  ทองศรี
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
778
เด็กชายธนสร  ขำประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
779
เด็กชายธนเสฏฐ์  สุรัฐนันทศิริ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
780
เด็กชายธนันท์รัฐ  จันทร
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
781
เด็กชายธนาภัสสร์  สุรนาทกุล
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงธมกร  ไกรรักษ์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 8 นิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 823 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
783
เด็กหญิงธวัลรัตน์  พรหมตระกูล
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
784
นายธัชชัย  น้อยฉิม
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
785
เด็กหญิงธัญรัตน์  สังข์เงิน
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
786
เด็กชายธีรพงษ์  อยู่สูง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
787
เด็กชายธีรภัทร  ขจรกลิ่น
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายธีรศักดิ์  สิงห์เรือง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
789
เด็กชายนที  พรมนิมิตร
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
790
เด็กชายนนท์ศิริ  ศิริธรรม
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
791
เด็กชายนพรัตน์  จันทร์ชื่น
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงนภัสวรรณ  อำมาตย์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
793
เด็กหญิงนภัสศรันย์  ตันติวัฒน์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงนรมล  พรมเพชร
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายนราวิชญ์  อินทุทรัพย์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงนริศรา  ตาลสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
797
เด็กหญิงนริศรา  ปิตะแสง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงนรีกานต์  คล้ายทอง
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
799
เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  เหล่าบำรุง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงนวพร  แช่มสอาด
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงนันฐชา  ศรีเรือง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
802
เด็กชายนันทพัฒน์  กาฬษร
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงนาถหทัย  เขียวทอง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงนิโลบล  คล้ายนิ่ม
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  สนธิ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงปณัฐดา  เปียทอง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงปนัดดา  ทาติบุตร
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงปนัดดา  วันทอง
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สาดี
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
810
เด็กชายปรวีร์  สืบทยาท
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
811
เด็กชายปรัชญา  วีระสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
812
เด็กหญิงปวีร์ณัฐ  อ่อนใย
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงปัธยานันท์  ผู้มีสัตย์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
814
เด็กชายปาณัส  พวงระย้า
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
815
เด็กชายปาราเมศ  แซ่เตียว
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
816
เด็กหญิงปาริชาติ  โตเพ็ชร
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
817
เด็กหญิงปุณยพร  หมีทอง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 8 นิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 824 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
818
เด็กชายพงศธร  สุคง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
819
เด็กชายพงษ์พีพัฒน์  ทาโยธี
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายพชรวิชญ์  สินแต่ง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายพชระ  ทัศนีย์ประภากร
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
822
เด็กหญิงพนิดา  ดอนสีจันทร์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
823
นายพรชัย  ศรีนางใย
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
824
เด็กหญิงพรชิตา  สว่างศรี
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงพรนที  ถิรจัตุนที
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
826
เด็กหญิงพรพรรณ  เคลือมณี
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
827
เด็กหญิงพรพรรณ  หงษ์เวียงจันทร์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
828
เด็กหญิงพรยมล  ภู้จำรูญ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
829
นางสาวพรรณนิภา  โมราสุข
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
830
เด็กหญิงพรรณพร  ฟองบาลศรี
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
831
เด็กชายพรรษกร  เขม้นเขตวิทย์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
832
เด็กชายพลพล  อยู่นุ่ม
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
833
เด็กชายพัชรพร  จิวสืบพงษ์
ม.1
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
834
เด็กหญิงพัชรพร  ธนกูลกิจ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงพัชรมัย  พลอยประดับ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
836
เด็กชายพัชรศักดิ์  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
837
เด็กชายพิชญะ  สุขจิตร์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงพิณญาดา  หัวดง
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
839
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ดิษฐเจริญ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
840
เด็กหญิงพิมพาภรณ์  แจ้งสกุล
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
841
เด็กหญิงพิยดา  สุขแจ่ม
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
842
เด็กชายพิษณุรักษ์  มานิตย์
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
843
เด็กชายพีรภัทร  ขันทอง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
844
เด็กชายพีรามิล  สุธีรชูเกียรติ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
845
เด็กหญิงเพชรลดา  สิงห์หาญ
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงโพธิวรรณ  นพศรี
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
847
เด็กชายภวัฒน์กุล  โชคอนันต์นิธิ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงภัคจิราภรณ์  ตั้งประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงภัคจีรา  ไทยประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงภัทร์ธนพร  ภัทรพิสิทธิ์พร
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงภัทรนันท์  กลัดเพ็ชร์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงภัทรลภา  ชื่นบาน
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 8 นิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 825 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
853
เด็กหญิงภัทรวดี  จุนทะสี
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงภาวินี  แปงล้วน
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงภิญญลักษณ์  วิรักขะโมดิฐสกุล
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
856
นายภูธิป  พัวตระกูล
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
857
เด็กชายภูริภัทร  ไชยโภชน์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
858
เด็กชายภูริภัทร  ทับทิมศรี
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
859
เด็กชายภูริภัธ  พิมพยอม
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
860
นายภูษิต  พูลปลื้ม
ม.3
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี
คณิต ม.ต้น
861
เด็กชายภูษิต  ศาสตร์ศรี
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายมกราคม  เนตรทอง
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
863
เด็กชายมงคล  พินผ่อง
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
864
เด็กหญิงมณฑิรา  ทรัพย์เสือ
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
865
เด็กหญิงมณธา  อินทรัตน์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงมณิสชญา  พงษ์คุลีการ
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงมานัสนันท์  แก้วตัน
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงเมญาวีย์  คล้ายแสง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายเมธา  เสมอศิลป์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
870
นางสาวเมย์  คาร
ม.3
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงยลรดา  เชยจันทร์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายยศวัฒน์  ศิลารัตน์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
873
เด็กชายรณกฤต  วงศ์ปิ่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
874
เด็กชายรัชพล  หล้าเที่ยง
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
875
เด็กชายรัฐภูมิ  อิ่มทอง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงรัตนาพร  ฟุ้งเฟื่อง
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนเพชร
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงรุ่งนภา  แสนศรี
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
879
เด็กชายเลอศักดิ์  สืบเผ่า
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
880
นางสาววชิราพร  เเรงกสิกร
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงวชิราวรรณ  สุพรรณกลาง
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงวนัสชาพร  พลพัฒน์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
883
เด็กชายวรเมธ  เอี่ยมอนันต์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
884
นางสาววรรณภร  ดำใจดี
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงวรรณรดา  อินทร์เกลี่ย
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
886
เด็กชายวรวิทย์  สุขเกษม
ม.2
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา)
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงวรัญญา  ปานอุดมลักษณ์
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 8 นิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 826 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
888
เด็กหญิงวริศรา  เกตุหอม
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงวลินลักษณ์  สุภัทร์วรกุล
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
890
เด็กชายวศินบดินทร์  โพธิ์ศรี
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
891
นายวัฒนชัย  ส่งวัฒนา
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
892
เด็กหญิงวันวิสา  ชูศรีขวัญ
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงวาลิสา  ศรีนวลจันทร์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงวาสนา  คงถาวร
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
895
เด็กชายวิชชาบูรณ์  ไกรยสวน
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
896
นางสาววิชนาถ  ลุนอุบล
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงวิชุดา  ศรีแจ่ม
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
898
เด็กหญิงวิภวานี  ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงวิสุดา  ยิ้มเมือง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี
คณิต ม.ต้น
900
เด็กชายศกุนิชญ์  กลัดเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงศรัณย์พร  นิลดี
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
902
เด็กชายศรายุท  พูลพร้อม
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงศรีรัตน์  เหมารา
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงศรุตา  สังข์เหม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงศศิชา  จันทร์แพ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงศศิภา  สอนอ่อน
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงศิรประภา  ฉิมมารักษ์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เรือนจรัสศรี
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
909
นายศิวกร  บุญเม่น
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายศิวกรณ์  สำราญใจ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
911
เด็กชายศุภกิตติ์  ในผลดี
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงศุภจิรา  ไชยสมภาร
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงศุภวรรณ  กรณีย์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
914
เด็กชายศุภวิชญ์  เลิศพิพัฒน์กุล
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
915
เด็กชายศุภษร  วิษณุมหิมาชัย
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
916
นายศุภสิทธิ์  ทองพายัพ
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
917
เด็กชายศุภา  โรจน์ศรีไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายสรรเพชร  ใจใส
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงสรวีย์  กล้วยคำ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
920
เด็กชายสรวีย์  สัจจจารีรัตน์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
921
เด็กชายสราวุทธ  คำสด
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
922
นางสาวสโรชา  คงถาวร
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 8 นิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 827 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
923
เด็กชายสิทธิชานนท์  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงสิปาง  สิงโห
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
925
เด็กชายสิรภพ  เกิดสุข
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
926
นางสาวสิรัญญาดาล์  สิทธิอัครานนท์
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงสิรินทรา  จันทร์พูล
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
928
เด็กชายสิริวัฒน์  ธวัชวงษ์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
929
เด็กชายสิริศักดิ์  โพธิ์ยา
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงสุกัญญา  เอี่ยมอนันต์
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงสุขสวรรค์  กตัญญูตานนท์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงสุธิดา  เฉียดแหลม
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงสุนิสา  หมวดเกตุ
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
934
เด็กชายสุประวีณ์  ประเสริฐโสภณ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงสุปราณี  โตเกิด
ม.1
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
936
นางสาวสุพัตรา  เรืองพูล
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
937
นางสาวสุพิชญา  จอเล็ก
ม.3
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงสุพิชญา  อนุสนธิ์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
939
เด็กชายสุเมศ  มั่นวงษ์
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
940
เด็กชายสุรกิจ  อินทุรัตน์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
941
เด็กชายสุรชาติ  บุญตา
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงหทัยชนก  ประกอบไวทยกิจ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
943
เด็กชายอธิรักษ์  อินทพัฒน์
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงอนัญชนา  ศรีรอด
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
945
เด็กหญิงอนัญญา  จันผ่อง
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
946
เด็กชายอภิมงคล  ตระกูลธนกร
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงอรปรียา  แป้นงาม
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
948
เด็กชายอรรถพล  ปิ่นแสง
ม.2
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
949
นายออมสิน  แสงจันทร์
ม.3
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)นครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
950
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ศรีไพเลิศ
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงอัจริยา  ยังแหยม
ม.1
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงอาทิตยา  ชาวด่าน
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
953
เด็กชายอิรฟาน  ฟาริก
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
954
เด็กหญิงอุนนดา  พิมพิจิตร
ม.2
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงไอรดา  สารีสุข
ม.3
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงเเพรวา  หว่างตระกูล
ม.3
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 1 ห้อง 511 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
957
เด็กหญิงกชนิภา  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงกชพรรณ  ต่อศรี
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงกฏพร  บัวทุม
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงกณิศนันท์  สุภาผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงกนกชนก  ล้อมรื่น
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงกนกนุช  ศรีคงทน
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงกนกรัตน์  ศรีสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงกมนียา  ขวัญตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงกมลชนก  ธระสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงกมลพิชญ์  ขันธ์บุญ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
967
เด็กชายกมลภพ  มาเต็ง
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงกรณัฏฐ์  อภิธนพรไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
969
เด็กชายกรณัท  โค้วตระกูล
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงกรวรรณ  พิพัฒน์อนุสรณ์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีอักษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
972
เด็กชายกรวิชญ์  สุนทรเลขา
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
973
เด็กชายกฤตภาส  พงษ์ชื่นปภาดา
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
974
เด็กชายกฤตัชญ์  ทองยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
975
เด็กชายกฤติน  ทองยิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
976
เด็กชายกฤษฎา  วงษ์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงกฤษติกาญจน์  กิตติยา
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงกวินธิดา  กิ่งจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
979
เด็กชายก้องกิตติ  สุปิยะพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
980
เด็กชายกอบุญ  ลิ้มประสงค์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงกัญเกิดสิริ  กิมกูล
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  ม่วงพลับ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
983
เด็กชายกัญจน์  เพ็งพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงกัญชลิกา  หุ่นลำพู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงกัญญวรา  โพธิ์นาค
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
986
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พึ่งสุก
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
987
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลี้ลือเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เลิศสุด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  นาคพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงกันต์ณนิตย์  ชีวินโชติมา
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
991
เด็กชายกันตพัฒน์  แว่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 1 ห้อง 512 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
992
เด็กชายกันตภูมิ  พวงสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
993
เด็กชายกัมปนาท  ตามสั่ง
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงกาญจนา  ฤทธิ์ฤาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วทอง
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ปัญญากาวิน
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงกานต์พิชชา  มิสซารี่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
998
เด็กชายกานต์พิชญพัฒน์  ฟักสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
999
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เพ็ชรกระต่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายกิตติกวิน  คงถาวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1001
เด็กชายกิตติกวิน  เพ่งผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายกิตติธัช  จิวะชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงกิตติยา  ณะเมืองกลาย
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงกิตติยา  รุ่งอรุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
วิทย์ประถม
1005
เด็กชายกิติพงค์  แพทอง
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงกุญช์ชญา  ปรีชาญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงกุวิสรา  ทองมา
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงเกตน์สิรี  เมฆเกรียงไกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงเกรส  อารยกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงเกวลิน  แย้มนวล
ป.6
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงเกศสิริ  กันเจียก
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายเกษมศักดิ์  พูลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายไกรสร  แซ่จิ๋ว
ป.5
โรงเรียนบ้านธารหวาย
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงขจรพร  หาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงขวัญชีวา  นันไชย
ป.6
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงขวัญดาว  เจริญชัย
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายคชาธิป  ช้างวิไล
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายคณพศ  คชวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายคมศุภณัฐ  จิรกิตติสิทธิโชค
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายจักรภัทร  เหลืองหิรัญ
ป.6
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
1021
เด็กชายจักริน  โมแรน
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงจันทิปภา  คามเขต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายจิณณพัต  แก้วนาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายจิณณ์  เถื่อนถ้ำ
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงจิดาภา  คะตะสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงจิตติมา  วิธีจงเจริญ
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 1 ห้อง 513 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1027
เด็กหญิงจิตาภา  ลิมป์ลิปิกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงจินตนา  แสงมุข
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงจิรดา  โมแรน
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงจิรนันท์  ขาวพราย
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงจิรนันท์  วงษ์ละมัย
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายจิรพงค์  จุ้ยนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายจิรภัทร  ขวัญทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1034
เด็กชายจิรภัทร  สร้อยจำปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงจิรภิญญา  สังข์สุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงจิรัชญา  ยาวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงจิราพัชร  ฤทธิมหันต์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงจิราภา  ธนูทอง
ป.6
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงจิราภาวรรณ  แย้มอ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงจิราวรรณ  กันทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงจิราวัฒน์  ภากรณ์หัสพงศ์
ป.6
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงจีรนันท์  ปานสกุล
ป.6
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงจุฑาวรรณ  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พวงสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงเจนจิรา  ภูมิเลิศ
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงเจนจิรา  เหมือนทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงฉัตรชนก  รัตนาภรณ์วงศ์ ทราน
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงฉัตรชนก  ศรีโสภณ
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายฉัตรชัย  เพชรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงชณิชญา  แตงร่ม
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงชนกชนม์  รุ่งเจริญเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงชนกนันท์  รักษากลิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงชนภา  เนตรศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงชนัญชิดา  อินทร์ฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงชนัญธิดา  คันธสรณ์
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงชนัญพัชร์  ศิริวิริยะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงชนาภา  เกิดแก้ว
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงชนิดาภา  กระจ่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงชนิดาภา  วนิชนิกุล
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงชนิษฐา  ในผลดี
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงชนิสรา  หริรักษ์
ป.6
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 1 ห้อง 514 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1062
เด็กหญิงชมพูนุท  เหลืองวิชชเจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายชยานันต์  ถูกต้อง
ป.6
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงชลดา  นาสมศรี
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงชลันธร  พวงสมบัติ
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงชลิญา  ชื่นพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงชลิตา  ชัยคง
ป.6
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายชวกร  วงษ์สาคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1069
เด็กชายชวดล  ประสาทแก้ว
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงชวัลรัตน์  วิเศษทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายชัชชพล  โพธิ์งาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายชัชวาล  ศรีสงคราม
ป.4
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายชัยกฤต  สร้อยทอง
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงชัษฎาภักดิ์  วิชิธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายชาคริต  ชุมพลพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงชาคริยา  ไตรตานนท์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1077
เด็กชายชาญวุฒิ  เย็นอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงชาริญญา  รุจิลัญจ์
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงชาลิสา  ก้อนจันทร์เทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงชาลิสา  อุลลาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงชิดชนก  พงษ์หิรัญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1082
เด็กชายชิตษณุ  เชยบุบผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี
วิทย์ประถม
1083
เด็กชายชินสุเมธ  พวงจำปา
ป.4
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงชินาภา  นัยนานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายไชยากร  เกตุทนงค์
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงญณิศา  ไชยโพธิ์กลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายญาณพัฒน์  นาคประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงญาณิดา  พูลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายฐิติกร  รอดเที่ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1090
เด็กชายฐิติกร  วินิจสร
ป.6
โรงเรียนบ้านธารหวาย
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายฐิติกร  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทั่งทอง
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงฐิรญาดา  ศรีกาญจนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
1094
เด็กชายฐิรเมศวร์  ธีรภาพวรภัทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงณจินตภัทร์  วัฒนสิริสุข
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงณฐกร  กาวประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 1 ห้อง 515 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1097
เด็กชายณฐนนท์  เขียวอ่อน
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายณฐพงศ์  เปี่ยมศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงณฐมน  โพธิ์พุ่มเย็น
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงณฐวรรณ  จันทรวรชาต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงณฐิฌา  พลสาลี
ป.5
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงณภัทร  อุปนุตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงณนนทพร  สุขสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงณพิชญญ์  พุกซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายณภัชต  พวงสมบัติ
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงณภัทธิญา  สุราฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงณภัทปภา  เจริญชนิกานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายณภัทร  ธีระชีพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงณภัทร  ผลพรต
ป.4
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงณภัทร  วิริยจารี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายณภัทร  วีระวัฒน์
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1112
เด็กชายณภัทร  ศุภรวงศ์
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงณภัทรชญา  ฤทธิ์เต็ม
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงณภัทรสร  รุ่งน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงณรญา  ศิโรทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายณรัญชน์  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายณะภัษระพี  วิเศษพิริยะกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงณัชชา  ลีละวัฒนากูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงณัชชา  เวชปรีชา
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงณัชชา  อยู่ชัง
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายณัชฐ์ภูมิ  แก้วแดง
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงณัชริญา  วงษ์จันทร์ชวด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองเต่า
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายณัชศรณ์  เกตุอู๊ด
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงณัฎฐ์ชุดา  พันธุ์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาดา  เลิศอุฤทธิ์ภักดี
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  แก้วเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รู้คุณ
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงณัฏฐ์ลภัส  ทัตธนแสงเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1129
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  กันฒะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงณัฏฐินี  แสงพิทูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1131
เด็กชายณัฐกรณ์  นกเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 2 ห้อง 525 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1132
เด็กชายณัฐกฤตา  กันเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงณัฐชนา  สุขศรีรัตนวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงณัฐชานันท์  แตงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงณัฐชูรีพร  ทิพย์โสภาพร
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงณัฐฎากมล  ยี่เทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1137
เด็กชายณัฐฐสิทธิ์  ฏิระวณิชย์กูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงณัฐณิชา  กล่ำมาก
ป.4
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงณัฐณิชา  เขียวเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมบัวแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงณัฐณิชา  เผือกหอม
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์เรือง
ป.5
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงณัฐติกาญน์  วงษ์ตระหง่าน
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงณัฐธนพร  เตอะวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงณัฐนันทภัทร์  เตห่าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงณัฐนันท์  แก้วนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงณัฐนันท์  ชนะศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงณัฐนันท์  สีวิลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงณัฐนิชา  เกษมวัฒนา
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปรางค์วิเศษ
ป.4
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1151
เด็กชายณัฐพล  พ่วงแพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงณัฐพัชร์  ภาณุเตชะ
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1153
เด็กชายณัฐภพ  ฤทธิ์จรูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงณัฐภัทร  รุ่งเรืองทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1155
เด็กชายณัฐภูมิ  สายเสมา
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
1156
เด็กหญิงณัฐรภา  อ่อนสี
ป.6
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงณัฐรินีย์  พรมมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1158
เด็กชายณัฐวรรธน์  เกษนุช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1159
เด็กชายณัฐวัชต์  พูลอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1160
เด็กชายณัฐวิชช์  ภัทรพิสิทธิ์พร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1161
เด็กชายณัฐสิทธิ์  เปาอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงณิชกานต์  จันทรังศีวรกุล
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงณิชกานต์  เชี่ยวชาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงณิชกานต์  เตสุชาตะ
ป.6
โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงณิชชาอร  เทศกาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงณิชนันทน์  ชำนาญโลหะวานิช
ป.6
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครสวรรค์ เขต 1

ณ อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 531 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1167
เด็กหญิงณิชมาศย์  สุรวัฒนาอนันต์
ป.5
โรงเรียนธนศรี
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงณิชาภัทร  บ้วนหลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1169
เด็กหญิงณิชาภัทร  พาณิชย์ศะศิลวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงณิชาภา  วิธีกล
ป.5
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงณิชารีย์  คงไทย
ป.6
โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงเณศรา  พงษ์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1174
เด็กชายดนัยณัฐ  อ่อนสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1175
เด็กชายดลย์สรธัช  จตุรงคโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงดวงกมล  กลิ่นเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุชนวัฒนา
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงดวงกมล  จักษุธรรม
ป.6
โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1178
เด็กชายดิฐธนวัฒน์  จิตรภูเมืองปาน
ป.5
โรงเรียนยุวพัฒน์นครสวรรค์
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงดุจสายชีวิน  เทศสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนโพฒิสารศึกษา
วิทย์ประถม
1180
เด็กชายต้นน้ำ  เทอดเทียนวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1181
เด็กชายตาณ  เรือนไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1182
เด็กชายตุลากานณ์  พรมทอง
ป.4
โรงเรียนเขาทอง
วิทย์ประถม
1183
เด็กชายเตชิตดนัย  วรชินา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม
1184
เด็กชายเตชินท์  หมื่นพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
วิทย์ประถม