ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร 1 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤตานนท์  เพชรชู
ป.6
โรงเรียนวัดจอมทอง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกัญญพัชร  แก้วสังข์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
3
เด็กชายกันตวิชญ์  เสามั่น
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
คณิตประถม
4
เด็กชายกานต์สุภัค  ทองสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
5
เด็กหญิงชัญญา  แจ้งนิลรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงฐิติมา  สมบัติชัย
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
7
เด็กชายณฏฐพล  อุดมดี
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
8
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
9
เด็กหญิงณัฐกฤตา  คงทิม
ป.5
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
คณิตประถม
10
เด็กหญิงณัฐริกา  ฟุ้งเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
11
เด็กชายทวีศักดิ์  รักเจริญ
ป.5
โรงเรียนวัดจอมทอง
คณิตประถม
12
เด็กชายทีราธร  เจริญพานิช
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด
คณิตประถม
13
เด็กชายธนภูมิ  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
14
เด็กชายธนัยนันท์  ศุภวรรธนะวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
15
เด็กหญิงธัญญรัตน์  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
คณิตประถม
16
เด็กชายธีรเทพ  คงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดจอมทอง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงธีรนาฏ  เกื้อสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
18
เด็กชายธีร์  ญาณแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
19
เด็กหญิงนงนภัส  สังข์มงคล
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
20
เด็กชายนนธวุฒ  ครุยทอง
ป.6
โรงเรียนวัดจอมทอง
คณิตประถม
21
เด็กชายนภัทร  เพชรส้ม
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
22
เด็กหญิงนิติยา  สุขดำ
ป.6
โรงเรียนวัดจอมทอง
คณิตประถม
23
เด็กหญิงนิศากร  นฤบาล
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
คณิตประถม
24
เด็กหญิงปานไพลิน  บริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนวัดจอมทอง
คณิตประถม
25
เด็กหญิงปาริชา  มุสิกวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
26
เด็กหญิงพงศ์ผกา  นราพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
27
เด็กหญิงพบรัก  นาคกลัด
ป.5
โรงเรียนวัดจอมทอง
คณิตประถม
28
เด็กหญิงพิยดา  กลับใจ
ป.4
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
คณิตประถม
29
เด็กชายภวัต  สิทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
30
เด็กชายภูฤทธิ์  ฤทธิ์เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
31
เด็กหญิงภูษณิศา  ณ นคร
ป.4
โรงเรียนวัดจอมทอง
คณิตประถม
32
เด็กชายภูสัน  เกตุเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
33
เด็กชายเมธัส  ทำการเหมาะ
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
คณิตประถม
34
เด็กชายวชรพล  เทพทอง
ป.4
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
คณิตประถม
35
เด็กชายวาริช  เพ็ชรคง
ป.6
โรงเรียนวัดจอมทอง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร 1 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงวิศัลยา  ชะโนวรรณะ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
37
เด็กหญิงศรุตา  ผ่องแผ้ว
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
38
เด็กหญิงศิริวิภา  สมศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
39
เด็กชายอดิเทพ  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
40
เด็กหญิงอภัสรา  ขุนจิตร
ป.4
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
คณิตประถม
41
เด็กหญิงอภิสรา  ขุนจิตร
ป.4
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
คณิตประถม
42
เด็กหญิงอรณิชา  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
คณิตประถม
43
เด็กชายอศลย์  พิมลศิริผล
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
คณิตประถม
44
เด็กหญิงอารยา  แก้วช่วย
ป.4
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร 1 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
45
เด็กชายกฤตนัย  เกษรินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
วิทย์ประถม
46
เด็กชายกฤษติพงศ์  กิ้มเส้ง
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
47
เด็กชายกษิดิศ  รุจิระอนันตกุล
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงกัณฐิกา  ทองมีชู
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
วิทย์ประถม
49
เด็กชายกันทรากร  ช่วยตั้ง
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  แก้วกุล
ป.6
โรงเรียนวัดจอมทอง
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงกาลเวลา  ดวงมุสิก
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
52
เด็กหญิงกิดากร  อ่อนเกตุพล
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
53
เด็กชายคณพศ  กันทา
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
54
เด็กชายคุณพัฒน์  ฉิมพลี
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
วิทย์ประถม
55
เด็กชายจารุโรจน์  เชาวลิตร
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงจิดาภา  ครุยทอง
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงจิราวรรณ์  อินทร์ชู
ป.5
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงจุฑามาศ  สมบัติชัย
ป.4
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงชัชนิดา  สายศิลป์
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงฐิตารัตน์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงฐิติมา  อรทัย
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทักษิณ
ป.6
โรงเรียนวัดเขา (วันครู2501)
วิทย์ประถม
64
เด็กชายณัฐพล  แก้วจำรัส
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
วิทย์ประถม
65
เด็กชายเดชาธร  จินตมากุล
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงตรีทิพย์  สุทธิรักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
67
เด็กชายธนายุ  อินทร์ชู
ป.5
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงธัญชนก  องอาจ
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงธัญสินี  พาชัย
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
70
เด็กชายธิระพงษ์  คงศรี
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงนพมาศ  อินรินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดจอมทอง
วิทย์ประถม
72
เด็กชายนัทธพงศ์  ชนะเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงเบญญาภา  พงษ์พะเนาว์
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงปรชญา  นิลพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
75
เด็กชายปิยวัฒน์  เมฆสุก
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
วิทย์ประถม
76
เด็กชายพนวรรธน์  รักกมลศักดิ์เกษมกฤต
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
77
เด็กชายพรพิธัช  เจยาคม
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงพัชรวลัย  ชุมศรี
ป.4
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
วิทย์ประถม
79
เด็กชายพีรณัฐ  อักษรานุชาต
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร 1 โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
80
เด็กหญิงภาพิมล  ใจห้าว
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงภูริตาภรณ์  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนวัดจอมทอง
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงวรินทร  อินทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงวริษฐา  กาญจนธัญลักษณ์
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
84
เด็กชายศรากรณ์  นุ่มน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
85
เด็กชายศักรินทร์  ด้วงปาน
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงศิริพร  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
วิทย์ประถม
87
เด็กชายศุกลวัฒน์  สีสิงห์
ป.5
โรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย
วิทย์ประถม
88
เด็กชายศุภฤกษ์  กิจไพบูลทวี
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงสายน้ำ  ขาวดี
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงสุธาสิณี  ขัมพานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดจอมทอง
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงสุภัสสรา  รัตนราช
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงอชิรญา  ด่านสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงอณัฐวดี  โคตะมะ
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงอริสรา  มลีโนแน
ป.6
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงอัจจิมา  ปิ่นสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงอัญมณี  น้ำขาว
ป.5
โรงเรียนวัดประทุมทายการาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร 4 โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
97
เด็กหญิงกรกนก  เกสรินทร์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงกรรธิมา  ไกรนุกูล
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
99
เด็กชายกันตพัฒน์  จันทร์ทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
100
เด็กชายกาลกวิน  สุขวิสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
101
เด็กชายกิตติเดช  โล่ห์ทอง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงขวัญชนก  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงชญานันท์  เส็มหมัด
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
104
เด็กชายชิติพัทธ์  สบเหมาะ
ป.6
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
105
เด็กหญิงชิรณัฐ  มากจันทร์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
106
เด็กหญิงญาณิศา  อักษรธรรม
ป.6
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
107
เด็กหญิงญานิกา  ล่องลอย
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ห้องแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดสโมสร
คณิตประถม
109
เด็กหญิงณัฐณิชา  คงประดับ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
110
เด็กหญิงณัฐพร  แซ่ทั่ง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
111
เด็กชายณัฐพล  พราหมณ์เพชร
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
112
เด็กหญิงณัฐริกา  จุ้ยสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงณัฐวรรณ  แซ่ทั่ง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
114
เด็กชายดนุเดช  สุขประจันทร์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
115
เด็กชายธนกฤต  พิมเสน
ป.5
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
116
เด็กหญิงธนพร  จงไกรจักร
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
117
เด็กชายธนหฤต  อุบลรัตน์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
118
เด็กหญิงธนิฎษา  พุมดวง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
119
เด็กชายธรรศธรรม  ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
120
เด็กหญิงธัชมน  สนิทงาม
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงธัญชนก  ขาวล้วน
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
122
เด็กหญิงธัญฑิวา  หนูเพชร
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
123
เด็กหญิงนัชชา  จันทร์ชุม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
124
เด็กชายประภัทรศิลป์  ด่านวิริยะกุล
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
125
เด็กชายปวรุตม์  สุทธิบูลย์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
126
เด็กหญิงปัญญาพัฒน์  พงศ์พรหม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
127
เด็กชายปาณรวัฐ  ทองมาก
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
128
เด็กหญิงปาลิตา  โต๊ะส้า
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
129
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  เชาวลิต
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงพรนภัส  ภิรมณ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
131
เด็กหญิงพรรณอร  คชินทร
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร 4 โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
132
เด็กหญิงพรสุดา  ซังขาว
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
133
เด็กหญิงพิชญพร  ทิพย์ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
134
เด็กหญิงพิชญานิน  เชาวลิต
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
135
เด็กหญิงพิมพิศา  หมั่นถนอม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
136
เด็กหญิงพี่รัตชานันท์  ระเห็ดหาญ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
137
เด็กชายพุฒินาท  บัวพันธ์
ป.5
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
138
เด็กหญิงพุทธปริชาต  พุมดวง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
139
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  วงศ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
140
เด็กหญิงภัณฑิวา  วัฒนโยธิน
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
141
เด็กหญิงภัทรสุดา  ศรีชาเยศ
ป.6
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
142
เด็กหญิงเมธิสา  อู่ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
143
เด็กชายรณกร  มีบุญมาก
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
144
เด็กหญิงรัชนิญา  อินณรงค์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
145
เด็กหญิงวรวลัญช์  คงคา
ป.5
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
146
เด็กหญิงวรันธร  จระมาศ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
147
เด็กหญิงวิศรุณี  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
148
เด็กชายศิรวิทย์  เชาวลิต
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
149
เด็กชายสาริน  ขาวทอง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
150
เด็กชายสิปปกร  รอดทุกข์
ป.5
โรงเรียนวัดนากุน
คณิตประถม
151
เด็กหญิงสิริกร  เจ๊ะหลี
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
152
เด็กชายสุชาณัฐ  หลงจิ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
153
เด็กหญิงสุดารัตน์  เกลี้ยงเกลา
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
154
เด็กหญิงสุธีธิดา  สมสังข์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
155
เด็กหญิงสุภาพร  พาหนะ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
156
เด็กหญิงอนรรมวี  สุนทร
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
157
เด็กหญิงอภิสรา  อนันต์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
158
เด็กหญิงอรวรรยา  แก้วพลี
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร 4 โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
159
เด็กหญิงกนกวรรณ  กรรฐสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
160
เด็กชายกมล  ชูปู
ป.5
โรงเรียนวัดนากุน
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงกมลภัทร  ไชยต่างเมือง
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
162
เด็กชายกรวิชญ์  ขวัญศรี
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
163
เด็กชายกรวิชญ์  จุลษร
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
164
เด็กชายกฤตภาส  ยกชู
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงกวิตา  ศรีจรัส
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงกานต์มณี  บุญญวงศ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
168
เด็กชายกิตติศักดิ์  เดชพรหม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
169
เด็กชายกิตติศักดิ์  ทองยอด
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงกุลธิดา  กาญจนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ไชโย
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงกุลิสรา  จิตรสำรวย
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงเกวลิน  หมาดประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
174
เด็กชายคามิน  อินโบราณ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
175
เด็กชายจักริน  ร่วมสนิท
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงจิตรลดา  สุดถือ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงจินต์จุฑา  พูลแก้ว
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงจิรัชญา  สิทธิเชนทร์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงจิราพร  นวลแป้น
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
180
เด็กชายเจตน์สฤษฏ์  ปากเพราะ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
181
เด็กชายเจษฎา  ช่วยชู
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
182
เด็กชายชญานนท์  อนันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงชนพรรษา  ประชุม
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงชนัญชิดา  เพ็งจันทร์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงชนัญญา  เส็มหมัด
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
186
เด็กชายชนาภัทร  เชาวลิต
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงชนิดา  อินพลา
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงชลิดา  เศรษฐจำนงค์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงชลิตา  วิเศษสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ยิ่งยง
ป.5
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
191
เด็กชายเฌอ  จันทร์ชุม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
192
เด็กชายญาณากร  สีแก้ว
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงฐิตาพร  รอดสม
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร 4 โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
194
เด็กหญิงฐิตาภา  โลหะรัตน์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงฐิติมา  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงณภัทร  ภาคภูมิพงศ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อารยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โกศัย
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงณัฏฐิดา  สีสังข์แก้ว
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงณัฐกุล  ขาวคง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงณัฐชา  อินทรรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงณัฐธิดา  ขวัญนาค
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงณัฐนิชา  คิดฉลาด
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
204
เด็กชายณัฐพร  อิทธิฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
205
เด็กชายณัฐวรรธณ์  แซ่ปัก
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงณัฐวรา  หนูดำ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
207
เด็กชายณัฐวุฒิ  โต๊ะหมาด
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงณัฐศิกาญจน์  บัวหมื่นชล
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงตาฮาณี  เตล็บ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงถาวรีย์  รำพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงถิรดา  วิชัยนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงทวินตรา  เคล้าคลิ้ง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
213
เด็กชายทศพร  ศรีวิจิตร
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงทักษพร  เดชฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงเทวิกา  ศรีปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
216
เด็กชายธนภัทร  พรหมวี
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงธนันญา  มะหมีน
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
218
เด็กชายธรรศธรรม  สมบูรณ์มาก
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงธัญวรัตน์  เทพสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
220
เด็กชายธีรชัย  วิเศษประไพ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
221
เด็กชายธีรยุทธ  คงชนะ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
222
เด็กชายธีรศานต์  ศักดิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทิพย์เสภา
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
224
เด็กชายนฤเดช  แกล้งทนงค์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงนวรัตน์  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงนันทกานต์  เรือนเรือง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงนัยน์ภัค  แดงพรหม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงนิพาดา  จันทร์แนม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร 4 โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
229
เด็กหญิงนูรีน  จงรักษ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงเนตรนภัส  จุ้ยสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงบัณฑิตา  ดาบทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงบัณฑิตา  พรหมจิตร์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงบัณฑิตา  สุตระ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงบุญสิตา  กามรัตน์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
235
เด็กชายปกรณ์  นุทผล
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงปณิตธิดา  สมพงศ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงปพิชญา  โชคศิริโภคา
ป.5
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
238
เด็กชายปภาวิน  อินปิน
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
239
เด็กชายปรินทร  ชมชื่น
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงปอลิตา  ศรีธามาศ
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงปัณฑิกา  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงปานณดา  ปิติกรศุภภัค
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงปานรพี  นุกูล
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงปาลิตา  สุติตภัณท์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงปิ่นมุก  ทองธุกิจ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงปิยวรรณ  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงปุณณภา  ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงผกาศินี  จันทรชิต
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
249
เด็กชายพงศธร  จันชุม
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
250
เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  วงศ์น้อย
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
251
เด็กชายพรพิพัฒน์  เดชพรหม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  สินตุ้น
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงพรรณี  สีเขียว
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงพรรษชล  เพชรสง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงพอลล่า  หลงจิ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงพัชราภรณ์  โพธิสอน
ป.5
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงพัชราลักษณ์  ก้งวัตร
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงพัทธรินทร์  สุขสง
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงพิชชาพร  ทองธุกิจ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
260
เด็กชายพีรณัฐ  รอดตัว
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
261
เด็กชายพุทธชาติ  ชูวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงพุทธรักษา  พรหมมา
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงแพรดาว  ศิระวณิชกุล
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร 4 โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
264
เด็กหญิงภัทธิกา  ช่วยสถิตย์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
265
เด็กชายภัทรมน  โต๊ะเตบ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงภัทราภรณ์  โต๊ะเส็น
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีธามาศ
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงภัทราวดี  ชุมสงฆ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงภัสมน  วรธานี
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
270
เด็กชายภานุพงศ์  สวนบ่อแร่
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
271
เด็กชายภูวสิษฏ์  สังขนุกิจ
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงภูสุดา  ฟุ้งเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงมนัญชญา  มีศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงมนัสชนก  ลิกขะไชย
ป.5
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงมนิชนัญญ์  แก้วเนิน
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงมันธนา  อรรคนิตย์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงมาติกา  กั่งเซ่ง
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงมุกมณี  จันชุม
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงมุขสุดา  ใจดี
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงมุขสุดา  ฉลาดแฉลม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
281
เด็กชายเมธัท  หมั่นถนอม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
282
เด็กชายรชต  แสงพลสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงรพีพรรณ  พรหมรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
284
เด็กชายเรียวไผ่  อาภรณ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
285
เด็กชายวงศกร  นุ่นสุข
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
286
เด็กชายวงศกร  พืชนุกูล
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงวรัญญา  ศรีเอียด
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงวรัญญา  อบอุ่น
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
289
เด็กชายวารินธร  จันทร
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงศรัญญา  แซ่หลี
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงศศินา  สุทิน
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงศศิประภา  เส้งเตง
ป.5
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงศศิพิมพ์  เชาว์ช่างเหล็ก
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงศศิภัสสร  สุติตภัณฑ์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
295
เด็กชายศิรพงศ์  โนรัตน์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
296
เด็กชายศุภเชฎฐ์  ไชยนุรักษ์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
297
เด็กชายศุภฤกษ์  ไกรยะปักษ์
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงสโรชา  กิ่งสาส์น
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 4

ณ อาคาร 4 โรงเรียนท่าศาลา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
299
เด็กหญิงสิวพร  กะดังงา
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงสุภัสสรา  จันชุม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงสุภาพร  สุขทอง
ป.6
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
302
เด็กชายสุรเชษฐ์  มีมาก
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
303
เด็กชายสุรนันท์  โสสมัน
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
304
เด็กชายอชิรพล  รอบคอบ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
305
เด็กชายอดิเทพ  พุทพงศ์
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
306
เด็กชายอติวิชญ์  ยกชู
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงอนัญญา  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
308
เด็กชายอนันตชัย  ไกรหลง
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
309
เด็กชายอภิสิทธิ์  กาญจนสมบัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านอินทนิน
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงอลินทิตา  ผันแปร
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
311
เด็กชายอัครวิชญ์  มีมาก
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงอัสมาด์  เจ๊ะเลาะ
ป.5
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงอาฐิตญา   รอบคอบ
ป.5
โรงเรียนวัดสโมสร
วิทย์ประถม
314
เด็กชายอาเนช  สังขจร
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
315
เด็กชายอิศมัต  ใบเต้
ป.4
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงอุมารินทร์  ส้มแป้น
ป.6
โรงเรียนท่าศาลา
วิทย์ประถม