ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 3

ณ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกุลณัฐ  แก้วคอทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยโส
คณิตประถม
2
เด็กหญิงชาลิสา  พงศาปาน
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนหาด
คณิตประถม
3
เด็กชายนันทกานต์  คงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนหาด
คณิตประถม
4
เด็กหญิงภาณดา  เฉียบแหลม
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนหาด
คณิตประถม
5
เด็กชายวรากร  เหมจินดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1
คณิตประถม
6
เด็กหญิงศุภากร  บุญวิจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลปากพนัง 1
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 3

ณ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
7
เด็กหญิงกัญญารัตน์  สู่ภิภักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนหาด
วิทย์ประถม
8
เด็กชายคิมหันต์  ชูถนอม
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนหาด
วิทย์ประถม
9
เด็กหญิงจิตปรีดา  เฉียบแหลม
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนหาด
วิทย์ประถม
10
เด็กหญิงจิตรพััตรา  เสนาคง
ป.6
โรงเรียนวัดควนใส
วิทย์ประถม
11
เด็กหญิงจิระประไพ  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนหาด
วิทย์ประถม
12
เด็กชายฐิติวัฒน์  ใจดำ
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนหาด
วิทย์ประถม
13
เด็กหญิงดารินทร์  เนียมสง
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนหาด
วิทย์ประถม
14
เด็กหญิงนิฐานัญ  จันทร์สุขศรี
ป.4
โรงเรียนวัดควนใส
วิทย์ประถม
15
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทองรอด
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนหาด
วิทย์ประถม
16
เด็กชายปิติภัทร  พรหมศรี
ป.4
โรงเรียนวัดควนใส
วิทย์ประถม
17
เด็กหญิงปิ่นมนัส  เมืองทอง
ป.6
โรงเรียนวัดควนใส
วิทย์ประถม
18
เด็กชายพงศกร  แทนโป
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนหาด
วิทย์ประถม
19
เด็กชายพัชรพล  แตงเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนหาด
วิทย์ประถม
20
เด็กหญิงพัทธนันท์  ศรีคงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านขอนหาด
วิทย์ประถม
21
เด็กชายพีรพัฒน์  ด้วงสง
ป.4
โรงเรียนบ้านขอนหาด
วิทย์ประถม
22
เด็กชายสิทธินันทร์  ขุนทองพุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านขอนหาด
วิทย์ประถม
23
เด็กหญิงสุทธิกานต์  บุญกาญจน์
ป.5
โรงเรียนวัดควนใส
วิทย์ประถม
24
เด็กหญิงสุทธิดา  ลายสาย
ป.4
โรงเรียนวัดควนใส
วิทย์ประถม
25
เด็กหญิงสุภาวดี  บุญกาญจน์
ป.6
โรงเรียนวัดควนใส
วิทย์ประถม
26
เด็กชายสุรศักดิ์  ลายสาย
ป.5
โรงเรียนวัดควนใส
วิทย์ประถม