ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง 421 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชวรรณ  แสงระวี
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกกานต์  หมื่นศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลนิตย์  สุวรรณรัฐภูมิ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรองทอง  จันทร์ชุม
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกฤชณัช  โชติรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤตนัย  ตันติพุฒิกุล
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตเมธ  หอมเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
8
เด็กชายกัณทพงศ์  รัตนพัยธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
9
เด็กชายกันต์ดล  ภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
10
เด็กชายกันตินันท์  บุญทอง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกานต์พิชชา  รัตนคช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกานต์รวี  แสนเมืองมา
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
13
เด็กชายคุณานนต์  บังทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจณิธญา  จำนงจิต
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  กุญรินทร์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจิราพัชร  เสนคง
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชนจันทร์  โสภี
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชนิกานต์  อาจภัยรินทร์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
19
เด็กหญิงชลธิญา  เกิดศรีเหล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
20
เด็กชายชอบธรรม  หนูขาว
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
21
เด็กชายชินกฤต  รัตนบุรี
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงศ์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง
คณิตประถม
23
เด็กหญิงญาโณทัย  กุญชรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
24
เด็กหญิงญานิศา  จันทร์ประดับ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง
คณิตประถม
25
เด็กหญิงฐิตะวดี  อมรพล
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
26
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
27
เด็กชายณจักรภัทร  ภาคพิเศษ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
28
เด็กหญิงณภัทร  ถาทะนะ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
29
เด็กชายณภัทร  สุรชัยสติกุล
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณัฏฐากร  คงหอม
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณัฐกมล  เทพหนู
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
32
เด็กชายณัฐกิตติ์  จันทร์เมืองไทย
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฐจิราพร  สมมารถ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัฐชนันท์  ผ่องฉวี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฐฌา  สวัสดิ์ธานี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง 422 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายณัฐดนัย  นวลอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
37
เด็กชายณัฐนิติ  ช่วยชูชูจิตร
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
38
เด็กชายณัฐภัทร  แก้วคงเมือง
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
39
เด็กชายณัฐภัทร  ศิริพรมนัส
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  นวลอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
41
เด็กชายแดนไตร  ณน่าน
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
42
เด็กหญิงทักษอร  จะรา
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
43
เด็กหญิงทักษิณา  วิเชียรชม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
44
เด็กชายธนกฤต  ภักดีโชติ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
45
เด็กชายธนกฤต  รัตนบุรี
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
46
เด็กชายธนนนท์  คินธร
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงธนภรณ์  หนูชัยแก้ว
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
48
เด็กชายธนภูมิ  รัตนพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
49
เด็กหญิงธมนวรรณ  ชูบัวทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
50
เด็กหญิงธัญชนก  นาคสัน
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
51
เด็กชายธีรธรรม  ท้าวสกุล
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
52
เด็กชายนพณัฐน์  บุญถนอม
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
53
เด็กหญิงนภกมล  แก้วสม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
54
เด็กชายนัตพงศ์  ศรีสุขใส
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
55
เด็กชายนิฟาริส  ลาแว
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
คณิตประถม
56
เด็กชายปงศ์ปกรณ์  ศร๊จันทร์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
57
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
58
เด็กชายปภาวิน  พรหมเนตร
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
59
เด็กหญิงปรานปรียา  เจริญรูป
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
60
เด็กชายปวีณภัทร  กาญจนเนตยานนท์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
61
เด็กหญิงปัณณพร  นวลเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
62
เด็กชายปัณรส  จันทร์หุนี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
63
เด็กหญิงปาณิสรา  เสือจอย
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
64
เด็กหญิงปิยะรัตน์  รัตนชำนอง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
65
เด็กชายปิยังกูร  ล้อประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงปีย์วรา  แก้วสีนวล
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
67
เด็กหญิงเปมิกา  ชนะสุข
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
68
เด็กชายพงศ์ภัค  เอียดตลอด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง
คณิตประถม
69
เด็กชายพงศ์ภีระ  ช่างคิด
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
70
เด็กชายพงศ์ศักดิ์  รัตนบุรี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง 423 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายพชร  ศรีภักดี
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
72
เด็กหญิงพรชิตา  ตันติพุฒิกุล
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
73
เด็กหญิงพรปวีณ์  อ่อนจันทร์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
74
เด็กชายพรรษวัฏศ์  จันทร์อินทร์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
75
เด็กหญิงพริมา  เล็งไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
76
เด็กชายพัฒนพล  ศรีเปารยะ
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงพิจิตรตรา  เพขรศรีทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
78
เด็กหญิงพิชชาพร  พรหมวัณรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
79
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ลาภสุวรรณสกุล
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
80
เด็กหญิงพิชญา  วิสุทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
81
เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วอ่อน
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
82
เด็กหญิงพิชามญชุ์  วารีรักษ์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
83
เด็กหญิงพิณณ์ธานันท์  ดำมี
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
84
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รามล
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
85
เด็กชายพีรพล  ทองพูน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
86
เด็กชายพีรพัฒน์  สุดชาฎา
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
87
เด็กชายพุฒิพงศ์  ราชรักษ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
88
เด็กชายภัทรวรรธ  เดโช
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
89
เด็กชายภัสกร  สามารถ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
90
เด็กหญิงภิญแก้ว  นราอาจ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
91
เด็กหญิงภูนิษา  รัตนคช
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
92
เด็กชายภูมิศิริ  หวังภัทราวานิช
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
93
เด็กชายภูวพัฒน์  บุญชูดวง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
94
เด็กหญิงมัชฌิมา  เศษวิชัย
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
95
เด็กหญิงเมย์ธาวดี  เเก้วรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
96
เด็กชายรนกฤต  ชัยฤกษ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
97
เด็กชายรังสิมันต์  รักกิจ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
98
เด็กชายเรณชัย  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
คณิตประถม
99
เด็กหญิงฤทธาพร  หมวดเมือง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
100
เด็กชายวงศกร  คำแหง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
101
เด็กชายวงศ์สกุล  อินทรราเมศร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
102
เด็กหญิงวชิรญาญ์  ทุมมากรณ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
103
เด็กชายวชิรวิทย์  โยธาขันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
104
เด็กชายวรชน  พรหมชัยศรี
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
105
เด็กชายวรพัฒน์  จิตต์โสภณ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง 431 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายวัชรพงค์  จันทร์อุดม
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
107
เด็กหญิงวิไลวรรณ  ราชสมบัติ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
108
เด็กหญิงศรุดา  คงขวัญ
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
109
เด็กหญิงศศิประภา  คงปาน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
110
เด็กชายศิวกร  พรหมกุล
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
111
เด็กชายศิวนาถ  รองเดช
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
112
เด็กหญิงศุภกานต์  ประวัติ
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงศุภณัฐ  ช่วยชีพ
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
114
เด็กชายศุภวิชญ์  สุดดวง
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
115
เด็กชายศุภวิชญ์  โหรารัตน์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
116
เด็กชายสตางค์  สิงห์ทวีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
117
เด็กชายสรวิชญ์  วงค์เมฆ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
118
เด็กหญิงสลิลทิพย์  มโนสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
119
เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณจินดา
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
120
เด็กชายสิริณัฐเศรษฐ์  เสมรอด
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงสิริวิณี  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
122
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ปานอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
123
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จารุจินดา
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
124
เด็กหญิงโสภิตตา  หมวดเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
125
เด็กชายอจลวิชญ์  สิงคบุรี
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
126
เด็กหญิงอชิรญา  สุขชุมเชย
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
127
เด็กชายอดิเทพ  เทพคง
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
128
เด็กหญิงอติกานต์  สุดใจ
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
129
เด็กชายอภิวัฒน์  ชำนาญมาก
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
130
เด็กหญิงอภิษฎา  ทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
131
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
132
เด็กชายอัฑฒ์  รัตนบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง 432 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
133
เด็กหญิงกชกร  รักษ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงกชพร  เมืองไทย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงกนกพิชญ์  แจ้งสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองดี
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
137
เด็กชายกรีฑา  นวลพลับ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
138
เด็กชายกฤตฐา  ตั้งสกุล
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
139
เด็กชายกษิดิส  จริตงาม
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงกอแก้ว  จันทร์ชุม
ป.4
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
141
เด็กชายก้องภพ  ภาคพิเศษ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปราบมาก
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิเชียรรัตน์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงกัลญรัตน์  พรมจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  บรรจงช่วย
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
147
เด็กชายกานตพงศ์  เหมทานนท์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
148
เด็กชายกิตติภณ  สุวรรณยศ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ปรีชา
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงเกสรินทร์  แร่ทอง
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
151
เด็กชายคริษฐ์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
152
เด็กชายจักรภัทร  บำรุงศรี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
153
เด็กชายจิรฐา  ศานุพงศ์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงจิรัชญา  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงจิรัญญา  จันทวงษา
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงจิรัสยา  ใจกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงจิราวลี  เพชรด้วง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วแกมจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงชฎาภรณ์  คุ้มวงศ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงชนัญญา  สำราญราษฏร์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงชนัญธิดา  เพ็ชรมณี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงชนิกานต์  ชุมพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
164
เด็กชายชยธร  อนันตวรางกูล
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงชลธิชา  แซ่ลือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
166
เด็กชายชวิศ  รุ่งตระการ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
167
เด็กชายชิติพัทธ์  กรองแก้ว
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง 433 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
168
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชูแสง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงฐิติพร  หลวงคลัง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทรศรี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
171
เด็กชายณตะวัน  ผุดผ่อง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
172
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไชยกิจแก้ว
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงณัฐชา  ทองแป้น
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีฉาย
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงณัฐณิชา  มลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงณัฐณิชา  รักษ์กำเนิด
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงณัฐธิดา  ติดคล้าย
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
178
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ศรีระษา
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
179
เด็กชายณัฐพัชร์  ทองสว่าง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
180
เด็กชายณัฐยศ  ศรีสุขใส
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงณัฐรดี  พลประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงณัฐรินีย์  จีโนพันธ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงณิชกมล  วีระสุข
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงณิชาภัทร  ช่องลมกรด
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
185
เด็กชายณํฎฐวัฒน์  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
186
เด็กชายทักษ์ดนัย  นวลย่อง
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงทิตินันท์  จึงจะดี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
188
เด็กชายทินกฤต  รัชชะ
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
189
เด็กชายทีปธัช  ไชยศร
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
190
เด็กชายแทนคุณ  ช่วยสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
191
เด็กชายธนกร  ทองชัย
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
192
เด็กชายธนกร  ประกอบวณิชกุล
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
193
เด็กชายธนกร  รัตนบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
194
เด็กชายธนดล  เย็นธีรจิตร
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
195
เด็กชายธนนันท์  คินธร
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
196
เด็กชายธนภัทร  พรหมดวง
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
197
เด็กชายธนัฐถ์  ลิ่มอภิชาต
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงธยานิศา  จิตบรรจง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงธัญสุดา  เพชรชูทอง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงธิษณามดี  แก้วคุ้มภัย
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงธีรกานต์  มหาสุข
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
202
เด็กชายธีรภัทร  ประกอบวณิชกุล
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 331 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
203
เด็กชายธีรภัทร์  วิรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
204
เด็กชายนนทกร  สังข์มี
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงนพัชกร  คงนคร
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงนภสร  หลวงคลัง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงนภัสกร  แก้วสาคร
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญทองเสน
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงนันท์นลิน  นิลวงศ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
210
เด็กชายบัญญพนธ์  เมฆเจริญวิวัฒนา
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงเบญญาภา  นัสฐาน
ป.4
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงเบญญาภา  วิเชียรชม
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
213
เด็กชายปฐวี  ศิริปทาวานิช
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงปณาลี  พักตร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงปณิดา  ใจห้าว
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงปนัทดา  จิตอำนวย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงปพิชญา  รักกิจ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงปภาดา  ไวกิจการณ์
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงปภานัน  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ผลบรรจง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงปีใหม่  ทองเกื้อ
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงปุญญิศา  เส้งวั่น
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงปุญยาพัฒน์  จุ้ยน้อย
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงปุณยวีร์  จันทร์เรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงปุณยวีร์  ระดาวุธ
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงพรรณกนก  แกล้วทนงค์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงพรรัมภา  ทองประดับ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงพัฒนรินทร์  ตุ้งซี่
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงพัณณพัชร  ถิรจิตโต
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เหมทานนท์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงพิชญาภา  สหลิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
232
เด็กชายพิธาน  วุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
233
เด็กชายพีรวิชญ์  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงเพชรพิศุทธ์  ปลอดชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงภัทชิรา  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงภัทราภรณ์  นกมีชัย
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
237
เด็กชายภูมิภัทร  โคจีจุล
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 332 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
238
เด็กชายภูริภัทร  แก่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
239
เด็กชายภูวเดช  นาคบัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงภู่วลัญช์  รักขพันธ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงมะลิวรรณ  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงมัชฌิ์  สองสี
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงมิลินดา  รังษีธรรม
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงมุกมณี  รักษ์ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงเมสิรินทร์  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงรชฏ  คำแหง
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
247
เด็กชายรณกฤต  แซ่เฮ้ง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงรสกร  แก้วศรีนวล
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
249
เด็กชายรหัท  มณีฉาย
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
250
เด็กชายรัชชานนท์  นวลแก้ว
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงลินินัน  ห่อเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
252
เด็กชายวงศกร  นาคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
253
เด็กชายวรปรัชญ์  ชูพงศ์
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
254
เด็กชายวรพล  วิมาน
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
255
เด็กชายวรภัทร  จินา
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
256
เด็กชายวรรธนะ  เกิดศรีเหล็ก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงวรฤทัย  ชัยเพชร
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงวรัญชลี  ไทรแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงวราลี  ไทรแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
260
เด็กชายศดานนท์  ไหมละเอียด
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
261
เด็กชายศรัณย์ภัทร  ชายเขา
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงศรีกร  นราศรี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงศิราวรรณ  บวรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงศิริกร  รัตนพล
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงศุภวดี  อักษรนำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
266
เด็กชายศุภวิชญ์  เดโชชัย
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
267
เด็กชายสรวิชญ์  ศรีเทพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง
วิทย์ประถม
268
เด็กชายสรวิศ  แสงเงิน
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงสายทอง  พลนาจร
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
270
เด็กชายสิรวิชญ์  เชื้อกูลชาติ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงสิริกร  อินสอิ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงสิริมณี  จันทมาศ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 333 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
273
เด็กชายอมรเทพ  นิลละเอียด
ม.3
โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงสุกฤตา  คำศรีพล
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงสุธิดา  หมื่นอักษร
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงสุภัสสรา  บรรจงช่วย
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
277
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ชื่นอารมณ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงอภิสรา  เพชรขำ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
279
เด็กชายอัครชา  พลเดช
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงอันดา  ธราพร
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
281
เด็กชายอ่าวไทย  ชัยอินชะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง
วิทย์ประถม