ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง 421 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชวรรณ  แสงระวี
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกกานต์  หมื่นศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลนิตย์  สุวรรณรัฐภูมิ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกรองทอง  จันทร์ชุม
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกฤชณัช  โชติรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกฤตนัย  ตันติพุฒิกุล
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกฤตเมธ  หอมเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกัณทพงศ์  รัตนพัยธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกันต์ดล  ภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกันตินันท์  บุญทอง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกานต์พิชชา  รัตนคช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกานต์รวี  แสนเมืองมา
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายคุณานนต์  บังทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงจณิธญา  จำนงจิต
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงจันทร์เจ้า  กุญรินทร์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงจิราพัชร  เสนคง
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงชนจันทร์  โสภี
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงชนิกานต์  อาจภัยรินทร์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงชลธิญา  เกิดศรีเหล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายชอบธรรม  หนูขาว
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายชินกฤต  รัตนบุรี
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงศ์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงญาโณทัย  กุญชรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงญานิศา  จันทร์ประดับ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงฐิตะวดี  อมรพล
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  อ่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายณจักรภัทร  ภาคพิเศษ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงณภัทร  ถาทะนะ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายณภัทร  สุรชัยสติกุล
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงณัฏฐากร  คงหอม
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงณัฐกมล  เทพหนู
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายณัฐกิตติ์  จันทร์เมืองไทย
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงณัฐจิราพร  สมมารถ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงณัฐชนันท์  ผ่องฉวี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงณัฐฌา  สวัสดิ์ธานี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง 422 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายณัฐดนัย  นวลอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายณัฐนิติ  ช่วยชูชูจิตร
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายณัฐภัทร  แก้วคงเมือง
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายณัฐภัทร  ศิริพรมนัส
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  นวลอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายแดนไตร  ณน่าน
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงทักษอร  จะรา
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงทักษิณา  วิเชียรชม
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายธนกฤต  ภักดีโชติ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายธนกฤต  รัตนบุรี
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายธนนนท์  คินธร
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงธนภรณ์  หนูชัยแก้ว
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายธนภูมิ  รัตนพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงธมนวรรณ  ชูบัวทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงธัญชนก  นาคสัน
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายธีรธรรม  ท้าวสกุล
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายนพณัฐน์  บุญถนอม
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงนภกมล  แก้วสม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายนัตพงศ์  ศรีสุขใส
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายนิฟาริส  ลาแว
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายปงศ์ปกรณ์  ศร๊จันทร์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายปภาวิน  พรหมเนตร
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงปรานปรียา  เจริญรูป
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายปวีณภัทร  กาญจนเนตยานนท์
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงปัณณพร  นวลเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายปัณรส  จันทร์หุนี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงปาณิสรา  เสือจอย
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงปิยะรัตน์  รัตนชำนอง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายปิยังกูร  ล้อประเสริฐกุล
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงปีย์วรา  แก้วสีนวล
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงเปมิกา  ชนะสุข
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายพงศ์ภัค  เอียดตลอด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายพงศ์ภีระ  ช่างคิด
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายพงศ์ศักดิ์  รัตนบุรี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง 423 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายพชร  ศรีภักดี
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงพรชิตา  ตันติพุฒิกุล
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงพรปวีณ์  อ่อนจันทร์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายพรรษวัฏศ์  จันทร์อินทร์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงพริมา  เล็งไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายพัฒนพล  ศรีเปารยะ
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงพิจิตรตรา  เพขรศรีทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงพิชชาพร  พรหมวัณรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงพิชญ์สิณี  ลาภสุวรรณสกุล
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงพิชญา  วิสุทธิธรรม
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงพิชญาภา  แก้วอ่อน
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงพิชามญชุ์  วารีรักษ์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงพิณณ์ธานันท์  ดำมี
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รามล
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายพีรพล  ทองพูน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายพีรพัฒน์  สุดชาฎา
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายพุฒิพงศ์  ราชรักษ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายภัทรวรรธ  เดโช
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายภัสกร  สามารถ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงภิญแก้ว  นราอาจ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงภูนิษา  รัตนคช
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายภูมิศิริ  หวังภัทราวานิช
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายภูวพัฒน์  บุญชูดวง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงมัชฌิมา  เศษวิชัย
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงเมย์ธาวดี  เเก้วรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายรนกฤต  ชัยฤกษ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายรังสิมันต์  รักกิจ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายเรณชัย  รัตนพันธ์
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงฤทธาพร  หมวดเมือง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายวงศกร  คำแหง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายวงศ์สกุล  อินทรราเมศร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงวชิรญาญ์  ทุมมากรณ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายวชิรวิทย์  โยธาขันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายวรชน  พรหมชัยศรี
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายวรพัฒน์  จิตต์โสภณ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง 431 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายวัชรพงค์  จันทร์อุดม
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงวิไลวรรณ  ราชสมบัติ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงศรุดา  คงขวัญ
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงศศิประภา  คงปาน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายศิวกร  พรหมกุล
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายศิวนาถ  รองเดช
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงศุภกานต์  ประวัติ
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงศุภณัฐ  ช่วยชีพ
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายศุภวิชญ์  สุดดวง
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายศุภวิชญ์  โหรารัตน์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายสตางค์  สิงห์ทวีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายสรวิชญ์  วงค์เมฆ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงสลิลทิพย์  มโนสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณจินดา
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายสิริณัฐเศรษฐ์  เสมรอด
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงสิริวิณี  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ปานอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  จารุจินดา
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงโสภิตตา  หมวดเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายอจลวิชญ์  สิงคบุรี
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงอชิรญา  สุขชุมเชย
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายอดิเทพ  เทพคง
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงอติกานต์  สุดใจ
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายอภิวัฒน์  ชำนาญมาก
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงอภิษฎา  ทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายอัฑฒ์  รัตนบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง 432 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
133
เด็กหญิงกชกร  รักษ์จันทร์
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงกชพร  เมืองไทย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงกนกพิชญ์  แจ้งสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองดี
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายกรีฑา  นวลพลับ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายกฤตฐา  ตั้งสกุล
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายกษิดิส  จริตงาม
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงกอแก้ว  จันทร์ชุม
ป.4
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายก้องภพ  ภาคพิเศษ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปราบมาก
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิเชียรรัตน์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงกัลญรัตน์  พรมจันทร์
ป.4
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  บรรจงช่วย
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายกานตพงศ์  เหมทานนท์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายกิตติภณ  สุวรรณยศ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ปรีชา
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงเกสรินทร์  แร่ทอง
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายคริษฐ์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายจักรภัทร  บำรุงศรี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายจิรฐา  ศานุพงศ์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงจิรัชญา  เกตุแก้ว
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงจิรัญญา  จันทวงษา
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงจิรัสยา  ใจกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงจิราวลี  เพชรด้วง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วแกมจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงชฎาภรณ์  คุ้มวงศ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงชนัญญา  สำราญราษฏร์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงชนัญธิดา  เพ็ชรมณี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงชนิกานต์  ชุมพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายชยธร  อนันตวรางกูล
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงชลธิชา  แซ่ลือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายชวิศ  รุ่งตระการ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายชิติพัทธ์  กรองแก้ว
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 4 ห้อง 433 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
168
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชูแสง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงฐิติพร  หลวงคลัง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทรศรี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายณตะวัน  ผุดผ่อง
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ไชยกิจแก้ว
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงณัฐชา  ทองแป้น
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีฉาย
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงณัฐณิชา  มลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงณัฐณิชา  รักษ์กำเนิด
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงณัฐธิดา  ติดคล้าย
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายณัฐปคัลภ์  ศรีระษา
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายณัฐพัชร์  ทองสว่าง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายณัฐยศ  ศรีสุขใส
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงณัฐรดี  พลประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงณัฐรินีย์  จีโนพันธ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงณิชกมล  วีระสุข
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงณิชาภัทร  ช่องลมกรด
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายณํฎฐวัฒน์  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายทักษ์ดนัย  นวลย่อง
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงทิตินันท์  จึงจะดี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายทินกฤต  รัชชะ
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายทีปธัช  ไชยศร
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายแทนคุณ  ช่วยสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายธนกร  ทองชัย
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายธนกร  ประกอบวณิชกุล
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายธนกร  รัตนบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายธนดล  เย็นธีรจิตร
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายธนนันท์  คินธร
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายธนภัทร  พรหมดวง
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายธนัฐถ์  ลิ่มอภิชาต
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงธยานิศา  จิตบรรจง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงธัญสุดา  เพชรชูทอง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงธิษณามดี  แก้วคุ้มภัย
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงธีรกานต์  มหาสุข
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายธีรภัทร  ประกอบวณิชกุล
ป.4
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 331 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
203
เด็กชายธีรภัทร์  วิรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายนนทกร  สังข์มี
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงนพัชกร  คงนคร
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงนภสร  หลวงคลัง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงนภัสกร  แก้วสาคร
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญทองเสน
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงนันท์นลิน  นิลวงศ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายบัญญพนธ์  เมฆเจริญวิวัฒนา
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงเบญญาภา  นัสฐาน
ป.4
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงเบญญาภา  วิเชียรชม
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายปฐวี  ศิริปทาวานิช
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงปณาลี  พักตร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงปณิดา  ใจห้าว
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงปนัทดา  จิตอำนวย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงปพิชญา  รักกิจ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงปภาดา  ไวกิจการณ์
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงปภานัน  สุวรรณมณี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ผลบรรจง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงปีใหม่  ทองเกื้อ
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงปุญญิศา  เส้งวั่น
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงปุญยาพัฒน์  จุ้ยน้อย
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงปุณยวีร์  จันทร์เรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงปุณยวีร์  ระดาวุธ
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงพรรณกนก  แกล้วทนงค์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงพรรัมภา  ทองประดับ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงพัฒนรินทร์  ตุ้งซี่
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงพัณณพัชร  ถิรจิตโต
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เหมทานนท์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงพิชญาภา  สหลิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายพิธาน  วุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายพีรวิชญ์  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงเพชรพิศุทธ์  ปลอดชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงภัทชิรา  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงภัทราภรณ์  นกมีชัย
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายภูมิภัทร  โคจีจุล
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 332 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
238
เด็กชายภูริภัทร  แก่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายภูวเดช  นาคบัวแก้ว
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงภู่วลัญช์  รักขพันธ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงมะลิวรรณ  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงมัชฌิ์  สองสี
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงมิลินดา  รังษีธรรม
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงมุกมณี  รักษ์ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงเมสิรินทร์  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงรชฏ  คำแหง
ป.5
โรงเรียนเสริมปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายรณกฤต  แซ่เฮ้ง
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงรสกร  แก้วศรีนวล
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายรหัท  มณีฉาย
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายรัชชานนท์  นวลแก้ว
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงลินินัน  ห่อเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายวงศกร  นาคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายวรปรัชญ์  ชูพงศ์
ป.5
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายวรพล  วิมาน
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กชายวรภัทร  จินา
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายวรรธนะ  เกิดศรีเหล็ก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงวรฤทัย  ชัยเพชร
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงวรัญชลี  ไทรแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงวราลี  ไทรแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายศดานนท์  ไหมละเอียด
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายศรัณย์ภัทร  ชายเขา
ป.5
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงศรีกร  นราศรี
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงศิราวรรณ  บวรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงศิริกร  รัตนพล
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงศุภวดี  อักษรนำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหว้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายศุภวิชญ์  เดโชชัย
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายสรวิชญ์  ศรีเทพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายสรวิศ  แสงเงิน
ป.6
โรงเรียนรัตนศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงสายทอง  พลนาจร
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายสิรวิชญ์  เชื้อกูลชาติ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงสิริกร  อินสอิ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดหน้าเขา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงสิริมณี  จันทมาศ
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครศรีธรรมราช เขต 2

ณ อาคาร 3 ห้อง 333 โรงเรียนบ้านหนองหว้า
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
273
เด็กชายอมรเทพ  นิลละเอียด
ม.3
โรงเรียนบ้านคลองเสาเหนือ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงสุกฤตา  คำศรีพล
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงสุธิดา  หมื่นอักษร
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงสุภัสสรา  บรรจงช่วย
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ชื่นอารมณ์
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงอภิสรา  เพชรขำ
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายอัครชา  พลเดช
ป.4
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงอันดา  ธราพร
ป.6
โรงเรียนตันติวัตร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายอ่าวไทย  ชัยอินชะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งสัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์