ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ยอดเอียด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กชายกนกพงค์  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกลักษณ์  จารุสิริรังษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลเนตร  เกิดขำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลเนตร  เกิดเขียว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลวรรณ  วรรธนาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกรกนก  มิตรัต
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกรณ์พิศิษญ์  ปรีดาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกรปณต  จ่าทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกรวรรณ  รันทดสราง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกรวิชญ์  แก้วคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกรวิชญ์  บัวชุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤตพงศ์  ธนกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤตภาส  ชูภักดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกฤษฏ์  เกียรติศิริโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤษตพงศ์  แก้วแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายก้องภพ  คีรีเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายก้องภพ  จันทร์นวล
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกัญจน์  ชีวิตโสภณ
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกัญญนัฎฐ์  ช่วยขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกัญญพรรณ  ภูมิสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุตเมฆ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรหมมาศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกันต์ธีร์  ไวยกาญจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกัลย์ปพร  สามพิมพ์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกิจษณามดี  อิ่มด้วง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกิตติทัต  กาญจนาภรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกิตติธัช  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกิตติพิชญ์  คุณรักษ์พงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกีรัตยา  ยุติธรรม
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกุลธวัช  กำลังเกื้อ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกุลนาถ  หัตถประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงขวัญข้าว  จันทบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายคณินพัทธ์  สัจจวิเศษ
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายครองขวัุญ  ตีสิงข์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายครัสพงศ์  วัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายคุณัชญ์  สุกใส
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายคุณานนท์  ระวังวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงจณิตตา  คงเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายจตุรวิทย์  เพ็ชโกมล
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงจรณินทร์  แก้วแก่นเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายจักรภัทร  อินทรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายจักศ์กฤษ  สุทธิรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงจันทรัสม์  บุญทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจารุพิชญา  ยิ่งพิมาย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงจิตรานันท์  ตลึงจิตร์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายจิรพัส  ศุภกิตติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงจิรภิญญา  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงจิรัชชญาณ์  ทองเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงจิรัชชยา  ทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงจิรัชญา  วายุเวช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายจีรภัทร  อักษรรัตน์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายเจตต์  นิลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายเฉลิมพล  ทองเต็ม
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงชญานันท์  ตลึงจิตร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงชนัญชิดา  ภูวรเมธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงชนัญชิตา  จันทร์นวล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายชนัทชน  คงนุกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงชนิกานต์  พรหมแก้ว
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายชนินทร  บุญเชิด
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายชยุต  แก้วละเอียด
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงชยุตรา  ชูสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายชโยดม  ศรีวรรธนาชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายชัยธวัช  ธานีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายชาครินทร์  บุญเชิด
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงชิดชนก  อุปการรอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายชิตชณุพงศ์  หนูคง
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุนทรกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงชุติมา  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงซาเรีย  สายวารี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงญาณีศา  บุญขวัญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายฐปนนท์  สุทิน
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายฐากูร  นันตสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายฐานพัฒน์  ขาวเขียว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงฐานิตา  ยกเกิด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายฐาปภัฎ  พรหมเดชะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงฐิตารีย์  ไชสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงฐิตาสิริ  ศรีวิสุทธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายฐิติพงค์  อรชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายณกร  นาคาพงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงณชนก  อักษรกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายณฐกร  เทพช่วย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายณปภัช  สวัสดิภาพ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายณัชพล  แก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายณัฏฐกรณ์  สิทธิศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงณัฏฐ์เขมิกา  ตันตะโนกิจ
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายณัฏฐวีกร  ใจสว่าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายณัฏภัทร  ทองหวาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายณัฐกรณ์  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายณัฐชนน  บำรุงผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายณัฐชัย  ฉีดอิ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงณัฐชา  มากสังค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงณัฐฐ์นรี  วรรณมณี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงณัฐธิดา  ลิขิตลักษณะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายณัฐนนท์  กูลภักดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายณัฐนนท์  บุตรรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณัฐนันท์  นพรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายณัฐพงศ์  ชีช้าง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายณัฐภูมิ  อินทรณรงคณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงณัฐวดี  จีนใหม่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงณัฐวศา  ใหมจุ้ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงณัฐศิณีย์  ศรีภูมราช
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงณิชชา  กาญจนาประดิษฐ
ป.4
โรงเรียนสิทธาภัทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงณิชากมล  แก้วหนูนะ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงณิชาภัทร  รัตนโกศัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงดามิสา  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายดุษฎี  ขาวเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายเด็กชานธีภพ  เรือนสูง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายติณณภพ  เพชรอนันต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายเตชินท์  วิชัยดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายถิรวิทย์  เชาวลิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายทนุธรรม  แซ่ติ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายธนกฤต  อนันต์
ป.5
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายธนโชติ  กฤษณรมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงธนวรรณ  แก้วพินิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงธนัชชา  คีรีนารถ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงธนัญญา  ศรีฤทธิพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายธนัท  สมุทฐา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายธเนศพล  อริยะพงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงธมนวรรณ  ผลาธิคุณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายธรณ์ธันย์  ปรีชาติวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงธรินทร์นัทธ์  สุวรรณไชย
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ภาษี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  หามะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายธัญเทพ  พงษ์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงธันยชนก  ทองใส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงธาริษา  กลับอำไพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงธีรฎาภัทร  อนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายธีรภัทร  จันทรชิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายธีรวิชญ์  สุขชุ่ม
ป.5
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายธีวรา  วราเวชช์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงนนทอร  แซ่โค้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงนภัสสร  ขุนทิพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงนลินี  จ้งคีรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายนัทธพงศ์  พลหาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงนันท์นภัส  สินทบทอง
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงนันทนัช  เดชรักษา
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงนันท์ปภัทร์  บุญโอภาส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 525 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงนันทิยา  ตรีพงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงนันน์ณภัส  ทองสีแก้ว
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายนิติพงศ์  แสงสง่า
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงนิรัชพร  ชนะวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายบรรณวิชญ์  พูนพนัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายบวรลักษณ์  เรศประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงบุษรา  เลื่องเชื้อง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายปฏิพล  พัสมุทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงปฐมพร  พงษ์วิทูรย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงปพิชญา  สันยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงปภัชญา  เขียวรอด
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงปภาวรินท์  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงปริยกร  หม่อมปลัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงปริยภัทร  ภักดีเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงปริยากร  หนูสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายปวรปรัชญ์  ลีลาสุวรรณสิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายปวเรศ  อินนุพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงปัณฑรีย์  คุณรักษ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงปัณฑิกา  ก้าวเจริญ
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายปัณณวิช  รอดพิบัติ
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายปัณณวิชญ์  ไพรสณฑ์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายปัณณ์  ตรีสัตยพันธุ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายปาณัสม์  วรรธนาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงปารย์ณวรา  มีแถม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงปาลิน  สิทธิสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายปิญชาน์  วรรธนาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายปิยกร  ศรีประทุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงปิยวรรณ  เรืองทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายปิยังกูร  สุทธิมุสิก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงปิยาพัช  ตารมย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงปิยาพัชร  บุญพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายปุณณวิช  รามคล้าย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงปุณณิศา  พรหมจรรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงปุณยาพร  พลเกษตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายปุระชัย  เกิดสมจิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 526 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงเปมิกา  แก้ววิลาส
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายเปรมอนันต์  ศรีคามา
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายพงศธร  สุกคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงพชรพรรณ  ศรีนุรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายพรเทพ  อ่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงพรลภัส  แก้วจินดา
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายพลอธิป  สงคราม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงพลอยชมพู  สาระรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายพลากร  จันชนะพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายพศิน  บัญฑิตมหากุล
ป.4
โรงเรียนสิทธาภัทร์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายพศิน  ลิ่มประเสริฐวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายพศิน  วิชช์วัฒนางกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายพสธร  พรหมลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายพสิษฐ์  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงพัชริญา  เทพราช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงพัฒน์นรี  สุทธิพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายพัฒน์พิบูลย์  สายน้ำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงพิชชาญาณ์  เพชรศรีทอง
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงพิชชิตา  ชวาลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ขนานเภา
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศิระวิโรจน์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายพิชาภพ  เรืองทอง
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุขชล
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงพิชามญธุ์  เตยแก้ว
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงพิมพวีร์  ทัศนวิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงพิริยา  ชุติเดโช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงพีรญา  แทรกสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายพีร์พูนพงศ์  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายพีรวิชญ์  ทองเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงพุทธิดา  ศรีนุ่น
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงเพียบพร้อม  ดาราสูรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายภวัต  สมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายภวิศ  สุขะวิศิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงภัททิยา  ลิ่มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายภัทร  สาสนะภาพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายภัทรกร  สวัสดิ์พิพัฒสถิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงภัทรธิดา  แซ่ลิ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงภัทรวดี  ปิงอุตวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายภากร  สมจิต
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายภานุเขต  ใหม่ชุม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงภิชญาภา  บุญญานุพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายภีมเดช  ฤาชัย
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายภูตะวัน  ฤาชัย
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายภูมิปกรณ์  มังคะมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายภูมิพัฒน์  พุทธรอด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายภูมิพัฒน์  สุขเกษม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายภูริณัฐ  ยุกตเวทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายภูรินทร์  ถือแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายภูวเนตร  จันทร์เอียด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงภูวษา  วุฑฒยากร
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงมนัสพร  เกิดมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงมลธิญา  อินมณเทียร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงมัชญานัน  ศิวิไล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายเมธิชัย  งอกคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายยศธร  กัญชนะกาญจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายรณกร  วงศ์ชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายรณกร  อินทวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงรวิษฐา  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงรวิสรา  นวกัณห์วรกุล
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงรวิสรา  รัตนบุษยาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายรวิสุต  เกรียงเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายรักษิต  ตลึงผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายราเมศวร์  หวังหิรัญกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงรินรดา  นาคสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงรุจาภา  วิคะบำเพ็ง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงวชิรญาณ์  กิจผดุง
ป.5
โรงเรียนบ้านทวดทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงวรกมล  โชติศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงวรมพร  จงศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงวรรณยาภา  อาวุธเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายวรวัฒน์  จิตต์ชื่น
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 529 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์ประโคน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงวราพร  ทองปัญญา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงวัชราวลี  สุขจิต
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงวัชรียา  พงษ์กิตติพันธ์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายวุฒิสม  ทองไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายศรวิษฐ์  หนูเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ไชยฤกษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  รื่นพานิช
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงศศิร์ธา  อุ่ยสุ่ย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงศศิวรินทร์  โฆษิตกุลพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายศิรศักดิ์  นุ่นรักษา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงศิริสุภนิช  ชัยถาวร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายศิวกร  แก้วตาทิพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายศุกลภัทร  ลือชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงศุจีภรณ์  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายศุภกร  ยี่มี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายศุภกานต์  ศิลป์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายศุภณัฐ  แซ่ล้อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายศุภรักษ์  รัตนแฉล้ม
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายศุภวิชญ์  มุสิกอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงศุภสุตา  พริกคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงศุภิสรา  บัวกิ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงศุภิสรา  วิชช์วัฒนางกูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงสกุลตรา  จันทรพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายสถาพร  ไชยธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงสมิตา  เติมทอง
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายสรณ์สิริ  สุนทรธีรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายสรพัฒน์  โอพริก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายสรวิชญ์  พุ่มสีทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายสรศักดิ์  เกิดมีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายสริภพ  มีทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงสรีรัตน์  จันดวง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงสลิลทิพย์  เอียดสี
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายสารัช  สกุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5210 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายสิปปกร  รัตนธน
ป.5
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายสิรดนัย  โอลาพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายสิรภพ  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายสิรวิชญ์  ตลึงผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงสุกฤตา  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงสุกัญรัตน์  หนูอนันต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงสุจินทรา  เมืองด้วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงสุชานาถ  สุทธิช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายสุทธิพัฒน์  ขำวิจิตร
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายสุทธิภัทร์  บำรุงกาญจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงสุธิมา  คชพลาย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงสุนันทกานต์  ทัศนวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงสุนันทา  เลกากาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงสุประวีณ์  นาคาสูนย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงสุพิชชา  ดิษแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงสุพิชชา  สบเหมาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงสุพิชญา  ทองขาว
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงสุภัสสร  อสงไขย์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายสุรทัย  ขำวิจิตร
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายสุรยุทธ  สุนทรางกูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายสุวิจักขณ์  หนูแป้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายเสฐียรพงษ์  คงเสถียร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงโสภิตา  นาคแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงหทัยรัตน์  จินดาเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงเหมือนฝัน  ลิขิตลักษณะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงอติกานต์  อ่อนทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายอติวิชญ์  วรรณมณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายอธิวัฒน์  สวัสดิ์วงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กหญิงอนันทิตา  พุทธรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงอภิจารวี  เทวรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงอภิชญา  บุญเต็ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายอภิวัฒน์  จินพล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงอภิสรา  พลฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงอมรกมล  รพีศักดิ์สาครกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5211 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงอรรวีณ์  หมื่นระมัด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายอศิรา  พงศ์ดารา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายอักขรทร  ดีชู
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงอัญมณี  สมุทรอัษฎงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงอัศจรรย์  หมุดหละ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงอารียาวดี  ศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กชายอิทธิพัทธ์  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายอิศรานุวัฒน์  สร้อยสุนทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายเอื้ออังกูร  วรอาจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายภูศิวัช  แย้มศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5213 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
326
เด็กหญิงกชกร  เชาวลิตถวิล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงกชพร  นิจสุนกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงกชพรรณ  สังข์ศรีอินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงกชวี  ศรีคามา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงกนกกาญจน์  จันทร์โท
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงกนกนาฏ  ผ่องแผ้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงกนกวรรณ  จิตต์เอื้อเฟื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงกนกวรรณ  ช่วยชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงกนกวรรณ  สังขศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงกมลชนก  สุกสาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงกมลพรรณ  เต็มไป
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงกมลลักษณ์  บุญแก้ววรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ศรีวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงกรรณิการ์  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายกฤตกร  เรืองรุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายกฤตเมธ  ยิ่งยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายกฤตยชญ์  เมืองจันทร์บุรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายกฤติน  จันทสะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายกฤษฎากร  สโมสร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายกฤษณาสน์  ช่วยบรรจง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายก๊วซซานี  เสียมไหม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงกวิสรา  ยอดมณี
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงกวิสรา  รุ่งกฤษดาพร
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายกวีวัธน์  เจริญดำรงทรัพย์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงกษมา  จันทร์เมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายกษิเดช  ชัยแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงกัญญกร  มานเก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงกัญญพัชร  มูลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงกัญญพัชร  โอรัญรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกื้อรอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คชินทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงกัญญาพัชญ์  ขนอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงกัญญาภัค  แพรกทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงกัณฐมณี  พึ่งญาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายกันต์ธีภพ  อาการส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5214 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กหญิงกันต์นพัช  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายกันตพัฒนื  แสนเสนา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายกันตภวิษณ์  เพ็ชรวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงกันต์ลภัส  วังสะวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงกันต์สินี  คงแหล่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายกันติทัตช์  พจน์จำเนียร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงกันยกร  บุญกาญจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงกัลยรัตน์  พรหมจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงกัลยาณี  ไกรแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงกาต์ณิชา  อักษรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงกานต์  ภิรมย์รักษ์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายกิตติธัช  ช่วยหนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายกิตติธัช  สุวรรณวิโก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายกิตติธัช  เส้งสุย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายกิตติพงศ์  จันทร์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายกิตติวินท์  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงกุลภรณ์  สุทธิภิบาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายเกริกเกล้า  กำจัดภัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายเกริกชัย  หอแป้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายเกรียงศักดิ์  แก้วพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงเกศกัญญา  นุราภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงเกสรา  แก้วสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงขญาดา  ปรีชาติวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงขวัญชนก  อบอุ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงขวัญรวี  บูลภิบาล
ป.5
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงเขมจิรา  เจริญอภิบาล
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงเขมสรณ์  บุญชิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายคเณศณัฏฐ์  ลีลาอุดม
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายคมสันต์  จันทโร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายครฆรภณพันศ์  รอดปังหวาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงครองขวัญ  ไชยเพชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายคีตกานต์  ทองป้อง
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กชายคุณัชญ์  สมบัติเทพสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงคุนัญญา  ประมุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงจงกลณี  จงกลลาบาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5215 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
396
เด็กหญิงจณิศตา  ดารากัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กชายจักรินทร์  หมายสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงจันทกานต์  ทรงนาศึก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงจารุภา  สัตถาพร
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายจิตพิสุทธ์  ศุภกิตติวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายจิรโชติ  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายจิรพงศ์  ถาวรแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงจิรภัทร  เรืองรุก
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายจิรเมธ  สุขเกื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายจิรัฏฐ์  โคตรพันธุ์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายจิรายุ  เรืองเดช
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงจุฑามาศ  เชาว์ชะตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงฉญานิษฏ์  เดชทัพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงฉัตรจิรา  สังข์ผุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงฉันชนก  สุขเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงชญาณิศา  แสงโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงชญาดา  พลรัฐธนาสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายชญานิน  บุญกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงชญานิศ  สีละพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงชญานิสา  ไหมดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงชฎาพร  ปรีดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงชณิชตา  ชมกระบิล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงชนนิษฎ์  จิตต์ณรงค์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงชนัญชิดา  เหล่าชินชาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงชนัญชิตา  เศรษฐรักษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงชนัญญา  พิจิตบรรจง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงชนัดดา  เกียรติก้องแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงชนาภัทร  พลเดช
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายชนาภัทร  สุนทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงชนิกานต์  พงศาปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงชนิดา  ประชาโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงชนิดาภา  จันทษี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงชนิดาภา  บุญญวงศ์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายชนินทร์  วิเศษโชค
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงชมพูนุช  ย่องอั้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5217 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
431
เด็กชายชมะนันทน์  บุบผัน
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายชยพล  เศรษฐเอกพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายชวัล  สตีฟ บิลนีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายชวิศ  ไชยรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงชวิศา  ขวัญทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงชวิศา  ชูพงศ์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายชัชชัย  เกื้อชู
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายชัชพงศ์  วิชิสโร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงชัญญา  ประพฤติดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายชาญชนก  เดชเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายชาญเดช  พันธ์งาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายชาญฤทธิ์  พันธ์งาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายชาณวุฒิ  ศิริวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายชานน  ศรีนวลอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงชาลิสา  ฉันทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงชาลิสา  เลิศวิสุทธิกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงชิตาภา  พรหมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายชิติพัทธ์  สุภาพโรจน์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายชุติวัต  รัญเสวะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์เจริญ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงญาณิศา  ตรีทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงฐนียา  พลายชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงฐิตภัทร์  บุษบง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงฐิตาพร  ทัพอุไร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงฐิตาพร  หนูช่วย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงฐิติพร  ธีรธนาธร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงฐิติพร  นาชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ปูหิ้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงณ ณิชา  เกียรติรุ่งนพคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงณชนก  ชนะผล
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงณชนก  พลายชุม
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงณญาดา  ถิระผะลิกะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงณญาดา  นาคนุกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงณญาดา  บำรุงเขตต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงณญาดา  ศรีอุทัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5218 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
466
เด็กหญิงณฐพร  เงินถาวร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายณฐวัฒน์  จันทร์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงณภัทร  ช่วยวงศา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงณภัทร  โรจน์วชิรนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงณภิรมณ  บุญแสง
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงณยฎา  อินทรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงณัชชา  คุณสิทธิวาณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงณัชชากร  ฤทธิ์ธนกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คงทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงณัฎฐา  คงแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายณัฏฐกรณ์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  นวนมุสิก
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  เทพีรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายณัฐกร  แก้วประภาค
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ธราพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พะเนินศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงณัฐกฤตา  สวัสดิสาร
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายณัฐกิตติ์  จงจิต
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายณัฐชนนท์  อินทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงณัฐชนันท์  พรหมประสาท
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงณัฐชยา  ชัยราษฎร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงณัฐชยา  พรหมแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงณัฐณิชา  บุงอสตูล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงณัฐธิดา  ขำดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธนียะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงณัฐธิตา  เชาวลิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงณัฐนา  ราตรีพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงณัฐนารี  ลาบสิบ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ไชยวิเชียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายณัฐพัชร์  แสงพร้อม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายณัฐภัทร  กรุงไกรจักร์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายณัฐภูมิ  สายเส็น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงณัฐรุจา  สุวรรณอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงณัฐวลัย  ภิบาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 5219 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
501
เด็กชายณัฐวิชช์  อิทธิกุลเสฏฐ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทยถิรโรจน์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงณิชชาภัทร  บุญญวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงณิชนันทน์  กวีวงศ์ประวัติ
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงณิชากร  แก่นเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงณิชากร  ศรีราม
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงณิชารีย์  อริยสัจจะมงคล
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงดลพร  เจริญสืบสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงดวงกมล  โอฬาร์กิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงดอกฟ้า  จันต๊ะมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงดานา  ลิลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงดาราวดี  วงศ์ราษฎร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงดีนีย์  ลิลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงต้นฝน  พรมนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงติณณา  ไหมศรีกรด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายเตชภณ  ขุนพารเพิง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายเตชินท์  รอดแก้ว
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายทรงพล  บุตรน้ำเพชร
ป.5
โรงเรียนสิทธาภัทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายทรรศน์วรรธน์  เพ็ชร์ทอง
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงทราย  แสงวิมาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงทักษพร  วันเพ็ญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงทัศนพรรณ  ใจแจ้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายทินภัทร  แสงพร้อม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงทิพย์ฤดี  พรหมเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงทิพย์สมบัติ  พอดี
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายแทนคุณ  เมืองสีนุ่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายธณัฏชัย  การชะนะไชย
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายธนกฤต  อรุณเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงธนพร  ชูแก้ว
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงธนพร  แพรกทอง
ป.4
โรงเรียนสิทธาภัทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงธนพร  ลอยวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงธนพรรณ  เกษรแย้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายธนพิพัฒน์  ศรีเปารยะ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายธนภัทร์  ทองนุ่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายธนวินท์  สุวรรณนุพงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 531 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
536
เด็กหญิงธนัชชา  สุทธิการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงธนัชพร  เดชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงธนัญชนก  อรุณจิตต์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงธนัญญา  ปานมณี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายธนัท  ถือทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายธนัท  บุญฉาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงธมกร  เอนกปัญญากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงธมมนัส  เกษม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายธัชพิศิษฐ์  ลิ่มวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงธัญชนก  ชูทับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายธัญเวศน์  แสงปาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงธันยพร  รอดบัวทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงธันยภรณ์ ช  อาการส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงธารธรรม  ระฆังทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายธาวิน  จุ๋ยมณี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงธิดาฉัตร  วิสุนทร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงธิดารัตน์  จินดาวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายธิติวรรธน์  เกียรติวัฒนากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงธีรฎา  สุวรรณแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายธีรภัทร  บูรโชควิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายธีรภัทร  แสงกระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงนงนภัส  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงนภสร  อิ่มด้วง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงนภัสกร  รอดสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงนภัสสร  ปะนะรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงนวนันท์  ดิษฐกิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายนวิน  เจริญยศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายนัฏฐวัตน์  รัตนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายนัฐพากย์  นฤบาล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายนัทธวัฒน์  พลหาญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงนันท์นภัส  พันธุรส
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขชล
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงนันทนัช  แก้วเขียว
ป.4
โรงเรียนสิทธาภัทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงนันทัชพร  สัจจาอัครมนตรี
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงนิชาภา  แก้วแสงอ่อน
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 532 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
571
เด็กชายนิติรัฐ  บุงอสตูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายนิรุจ  อินปิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงนิสรีน  หมากปาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงนิสิตา  เจนชล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายบรรณ์ณิศา  แก้วซัง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงบวรลักษณ์  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงบัณฑิตา  จรงค์หนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงบัวสวรรค์  รุจิระมานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงบุญศิตา  บุญศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงบุญสิริ  เพ็ชรสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงบุญสุดา  ชมเชย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงบุณญานุช  ฉิมเอียด
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายบุณยภู  รุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงบุณยาพร  อรุณจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงบุศรากร  หนูสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงเบญจมาพร  จิตต์เอื้อเฟื้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงปฏิณญา  แสงนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงปฐมพร  หนูมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงปฐมพร  หยูทองคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายปณต  ศรีทับ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงปณัฎฎา  วงศ์ปรางค์
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงปณิตา  สังหารกฤษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงปณิตา  สุกเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายปภังกร  กลับอำไพ
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงปรนันท์  เพชรโกมล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายปรมัตถ์  ภูวรกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายปรมี  นิติไชย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายประจงยศ  พุกเที่ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงประภาดา  พรหมจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายปรัชญ์วิรุฬห์  แก้วจำนงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงปราณปรียา  สม้อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงปริชญา  ชำนาญกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงปริยากร  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงปริยากร  นพสถิตย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 533 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
606
เด็กหญิงปวริศา  ไกรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงปวริศา  บุญทอง
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงปวริศา  ประสิทธิ์พงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงปวริศา  สมสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายปวรุตม์  เรืองรักษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กหญิงปวีณ์นุช  ทองเชื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงปสุตา  บุญสนอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายป้องภพ  เทพทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงปัญยฎาพร  มงกุฎวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายปัญวิชญ์  ดาวเรือง
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  พ่วงทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงปัณฑารัตน์  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายปัณณ์ชนกันต์  รู้ยิ่ง
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายปัณณทัต  วุฒิวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายปัณณทัต  สุขคง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายปัณณทิต  ชุมทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายปัณณวิชญ์  แสงดารา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงปัณณิกา  เพชรรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงปัทมพร  จันทร์วาศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงปัทมพร  สำเภาพล
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายปาณัสย์  อาการส
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงปาณิศา  จันเขียด
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงปาณิศา  ยอดผกา
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงปาณิสรา  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงปาณิสรา  ดำคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงปาณิสรา  พรหมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายปารณัท  สินภิบาล
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงปารินัทธ์  นนทะเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงปาริแัตร  นุชถนอม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงปาลิตา  วิจิตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงปิญชาน์  แป้นสงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงปิยฉัตร  จริตงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงปิยฉัตร  สุขแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงปิยฤดี  นุ่นสังข์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายปุญญพัฒน์  สุขคง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
641
เด็กหญิงปุณญณัตถ์  ทองประพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายปุณณ์  ตรีสัตยพันธุ์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงปุณภัสสร์  ผันแปรจิตต์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงปุณยนุช  คงดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงปุณยาพร  ชูประสูตร
ป.5
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงเปมิกา  เอียดสังข์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงเปมิศา  แดงคงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายพ.โพธิวัฒน์  พัฒนศิริพงศ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายพงศกร  ศรีเจ้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายพงศ์กฤต  ภคพงศ์พันธุ์
ป.5
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายพงศธร  มัชมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายพงศพัศ  มาลาเวช
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายพงศพัศ  ศิริอำนวยผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายพงษ์พล  ถนอมนาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายพชร  ถาวรสังข์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงพชรพร  อักษรเงิน
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายพชรพล  อำลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงพรกนก  ดาวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายพรกริช  สมรูป
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงพรชนก  สุทธิพงษานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงพรนัชชา  แซ่ลิ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงพรพิมล  ขาวอรุณ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงพรรณวดี  คงอิสโร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงพรรณวษา  เกิดสมนึก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงพรรษกร  สุรางค์ภาค
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงพลอยกนก  อรุโณทัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงพลอยชมพู  นวลศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายพศวีร์  มะหันตาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงพศิกา  หลุ่ยจิ๋ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงพัชรนันธ์  เกียรติวัฒนากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงพัชราวรี  ดีถนอม
ป.4
โรงเรียนสิทธาภัทร์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงพัชรีพร  พุ่มรักชาติ
ป.5
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงพัชโรชา  จูห้อง
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงพัฒน์นรี  โอขันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงพัณณิตา  เขตนคร
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 535 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
676
เด็กหญิงพัณณิศา  บุญศิลป์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กชายพัทธ์ชนน  แก้วประจุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายพันเพชร  พัชนี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงพาขวัญ  เหล่าพงศ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงพิชชากร  บุษยรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงพิชชานันท์  จวนสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงพิชญธิดา  คงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงพิชญธิดา  สุขเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ช่วยสถิตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงพิชญาภร  นวลมังสอ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงพิชญาภา  สงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายพิชญุตม์  บรรเจิดเลิศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คุปตะธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภูมิประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  ชิ้นพงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ตั้นเส้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  พุ่มสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงพิมพ์ศา  ทุ่งสว่าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายพีรดนย์  จินดาฤกษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงพีรดา  จิตรเพ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงพีรดา  ธนาสุนทร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายพีรวัส  สำเภาแก้ว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายพีรวิชญ์  แปะปลอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายพีรศิลป์  เพชรเกื้อ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงเพชร  ชำนาญกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงเพชรี  บางโชคดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เจริญชัยไพศาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงเพ็ญสิริ  โพธิ์สุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงเพียบพร้อม  ใสสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงแพรวา  ทรงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงแพรวา  ทอนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงฟ้าใส  สวัสดีนฤมล
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงภคนันท์  ผจญภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กชายภควัต  โรจน์โมสิก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงภทรพร  เพ็ชรโกมล
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 536 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
711
เด็กหญิงภรภัทร  พงศ์สมัคร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงภัคพิชญ์  บุญญวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงภัณฑิรา  เดชรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายภัทรกร  ไกรคุ้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายภัทรธร  ไกรคุ้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ยศกรธีรโชติกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงภัทรวดี  หนูปลอด
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงภัศรา  รงค์ภักดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงภิญญมาศ  กองทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายภูชิสสุ  ไหมละเอียด
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กชายภูดิท  ชูจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายภูดิศ  วงศ์ไพศาลลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายภูดิส  คนซื่อ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายภูธน  เกษรสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายภูเบศ  ศรีทองมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กชายภูมิภัทร  กำแพงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายภูริ  วรรัตน์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายภูริชย์  เขียวจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายภูรินท์  สุทธิชน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายภูวณัฐ  ทุมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายภูวเดช  ทองรักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายภูวเดช  ฝอยทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายภูวิศ  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงภูษณิศา  ไพรัตนากร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงภูษณิศา  สมสุข
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กหญิงภูสุดา  ผดุงกาญจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงมณทกาญจน์  กุลรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงมนชนก  สุวรรณโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงมนรดา  เนียมรินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงมนัสนันท์  เดชเดโช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงมนัสนันท์  ตัญจพัฒน์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงมนัสนันท์  เทพา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายมาตฤวันทย์  สังข์ฝ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงมารดา  อาร์ริงตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงเมธินันท์  ชิณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 537 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
746
เด็กหญิงเมรัชญา  หนูคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กชายยศกร  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายยศธร  แก้วเขียว
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายยศภัทร  ชูโลก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงยุคลวรรณ  แก้วกระจก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงรจเรข  ช่วยเกิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายรชต  บุญเติม
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายรชต  อธิคมานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงรวินันท์  ภัทรานุกรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายรัชชานนท์  ณนุวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายรัตนากร  เวชนุสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงรินดลา  พัฒนปรีชากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงรุ่งตะวัน  พงศ์ประพันธ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงรุจิรา  ขาวเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายลภน  โกไศยกานนท์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงลภัสรดา  บุญไธสง
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงลลิตวดี  ณ นคร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงวงศ์วรรณ  เกื้อกูลสงฆ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายวชิรพงศ์  ทิพย์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงวนัชพร  จันทร์โชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงวนัสนันยา  โยธารักษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงวนิชพร  อินทรชูติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงวรชนก  สังขโชติ
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงวรนันท์  หนูเขียว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงวรรณวนัช  ราชธานี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงวรรณวิสา  บูชากรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงวรวลัญช์  ภักดี
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงวรัทย์ธยา  รัชณรงค์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายวริทธิ์นันท์  มาศเมฆ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงวริศรา  ทองรอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงวริศรา  มานพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงวริษฐา  รอดทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงวริษฐา  ศิริพันธ์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงวริสรา  มะโนภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายวศิน  แสงราวี
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 539 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
781
เด็กชายวัชรธร  คังฆะ
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงวาชิ  มาศบำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงวาณิตา  หมัดนะฮู
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงวาธิตา  มูลสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงวาริษา  จงกลลาบาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงวิชญาดา  แป้นคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายวิชนัน  หวังจินดาวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายวิทิตพงษ์  วงศ์นพสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงวิรากานต์  ไชยจิตต์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงวิศิณี  เหมทานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงวิศิษฎ์สิริ  จงจิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงศรันย์พร  ภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายศราวุฒิ  ไชยวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงศริตา  เผ่าชู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายศรีภูมิ  ศรีไชย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงศรีศรินทร์  ศรีไชย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงศศิกาญจน์  ขำแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงศศิกานต์  วิสุนทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงศศิประภา  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงศิชาราฎา  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงศิรประภา  ผลอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงศิรภัสสร  สุขหิ้น
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายศิริ  ขนานสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงศิริพร  ผลาสิงห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงศิริวชิรญาณ์  ศิริกุลสถิตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายศิริวัช  ลำดับพังค์
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงศิลาลักษณ์  รักใหม่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายศิวกร  ภู่พันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงศุทธิญาภา  รัตนชัย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงศุทธินี  ไกรทิพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายศุภกฤต  ศรีธรรมยศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายศุภณัฐ  ช่อเลี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงศุภดา  เยี่ยมมี
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายศุภวิชญ์  ลักษณะวิลาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงศุภิกา  นุ่นเส้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5310 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
816
เด็กชายเศรษฐพิชญ์  พุ่มบุญฑริก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงสกลสุภา  จินาผล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายสกุล  ธนาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงสพรรษ์รักษ์  วิริยะศิริวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายสมัชญ์  สุทิน
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงสรีรัญ  ทรงเลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงสลิลา  บุญชาลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงสหฤทัย  สระโร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายสัจจพร  รินทรวิฑูรย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงสายน้ำ  คำแหง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงสาริศา  แซ่ติ้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายสิงหนาท  แซ่เยี่ยง
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายสิทธิกร  ลุยจันทร์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายสิปปกร  พลกาย
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายสิรภพ  จันทร์สน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายสิรภพ  โชติธรรมโม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายสิรภพ  สุทธิ
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายสิรวสิษฐ์  รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงสิรันยา  ฆ้องเม่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงสิริกร  คงทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  สุดประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงสิรินภา  มานพพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงสิรินัชฐาพ์  จอมพงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงสิริภา  อักษรถึง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายสิริภูมิ  อนุนนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงสิริวดี  สุขเกิด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงสุกฤตา  จันทร์รอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงสุกัญญา  ภูสีห์รัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงสุตาภัทร  ต้นทับทิมทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงสุทธิดา  สุวรรณโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงสุนิสา  ศรสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กชายสุพศิน  สระโร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายสุพัฒน์  สรประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงสุภารัตน์  ทองปรีชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5313 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
851
เด็กหญิงสุภาวดี  พรหมนวล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงสุภาวิตา  ทองสงฆ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงสุภาวิตา  อนันทกาญจน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงสุวพัชร  พลฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายสุวิจักขณ์  เดชรัตนวิไชย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายเหมืองเพชร  ดีเป็นแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงอชิรญาณ์  คุณารักษ์
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กชายอดิเทพ  ผาสุขเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงอนัญญา  เอียดสี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงอพิชญา  กลมเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงอภิชญา  โนนะบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงอมลวรรณ  ชูจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงอรกัญญา  พันธ์บุญลือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงอรชพร  ปานแจ่ม
ป.5
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงอรชวิตา  ลิ้นทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงอรณัฐ  อิทธิถาวร
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงอรรพี  เอื้อวงศ์ประยูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงอรวรรยา  ภิญโญรัตนโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายอริญชย์  เนาว์รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงอริญา  วงศ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงอริสา  ช่อระชู
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงอโรชา  พรพจน์ธนมาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงอวัศยา  ปิติเจริญพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายอัครวิชญ์  ชลมูณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงอัจจิมา  บรรเจิดเลิศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงอัซมาวี  มะหะหมัด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงอัญชิสา  ช่วยหนู
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงอัญอัญญ์  ด่านสกุล
ป.5
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงอันติกา  การะกรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงอัลิปรียา  พรหมมงคล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงอาธัญญา  แก้วมีจีน
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงอานิสสา  ศิริพัธนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงอารยา  ทองคีรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงอารียา  เกิดเมืองเล็ก
ป.6
โรงเรียนบ้านทวดทอง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทมาศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 5314 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
886
เด็กชายอิฟฟาน  มะหะหมัด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายอีมิล  ลาสเซน
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายอุเทน  บุญใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายเอกภพ  ภูววิมล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงเอมมิตา  เต็มสงสัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงเอมอร  นาคอ่อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายฮาร์รี  วิลเลียมส์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 301 ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 501
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
893
เด็กหญิงโศภิษฐา  สมใจนึก
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครศรีธรรมราช เขต 1

ณ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 302 ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
894
เด็กหญิงนัยน์ปพร  สามพิมพ์
ป.6
โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์