ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 7

ณ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤษชัย  ชุมภัคดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงงามศิริ  ด้วงขุย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจานใต้
คณิตประถม
3
เด็กหญิงชนัญชิดา  เกษะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงฐิติกานต์  ทวีบุญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
5
เด็กชายณภัทร  สามิดี
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
6
เด็กชายณัฏฐชัย  ปัญญาเอก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองจานใต้
คณิตประถม
7
เด็กหญิงณัฐณิชา  แพงสวสดิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
8
เด็กชายณัฐบดินทร์  วุฒิพุทธศาสตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง
คณิตประถม
9
เด็กหญิงธนรรคพร  เปียหมื่นไวย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
10
เด็กชายน้องเดียว  บำรุงกลาง
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
11
เด็กชายบัญณทัต  เสียนนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
12
เด็กหญิงพรสิริ  ปั้นนอก
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
13
เด็กหญิงพลอยพรรณ  แน่นอุดร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองจานใต้
คณิตประถม
14
เด็กหญิงภรณ์พัชษนันท์  อนันต์
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
15
เด็กชายภัควัฒน์  ทาดาจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
16
เด็กหญิงภัทรจาริน  กระสินธุ์หอม
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
17
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ตังสีวังหิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
18
เด็กชายรัฐเขตต์  ประเสิรฐพรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
19
เด็กหญิงศศิชา  บรรดาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
20
เด็กชายสโรชา  ธุระสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
21
เด็กหญิงสุชานรี  แสนสนิท
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองจานใต้
คณิตประถม
22
เด็กชายอดิรุจ  แม้นเลิศ
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 7

ณ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
23
เด็กหญิงกชวรรณ  ชีโพธิ์
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
24
เด็กหญิงกีรณา  มีสัจ
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
25
นางสาวจันจิรา  ศรีวิชา
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
26
เด็กชายจิราวัฒน์  แปลงกลาง
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
27
เด็กหญิงจีรนันท์  แก้วระหัน
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
28
นางสาวชนานันท์  ด่านลำมะจาก
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
29
เด็กชายชินวัตร  แสนสุข
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
30
เด็กหญิงฑิตยา  สกุลยั่งยืนเจริญ
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
31
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิลป์ประกอบ
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
32
เด็กหญิงดวงพร  อาศัยนา
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
33
เด็กหญิงธนพร  โคตรสวัสดิ์
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
34
เด็กหญิงธันย์ชนก  แสนรัก
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
35
เด็กหญิงธีรภรณ์  ดาวกลาง
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
36
เด็กหญิงธีริศรา  ใจซื่อ
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
37
เด็กหญิงนวิญญา  วิกสิตบุตร
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
38
เด็กหญิงนันทิมา  แก้วจันทึก
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
39
เด็กหญิงปนิดา  มีระหันนอก
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
40
นายปรีชา  กู่โบราณ
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
41
นางสาวปอทิพย์  ชูจันทร์
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
42
เด็กชายปุณณรัตน์  สรจำนงค์
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
43
เด็กหญิงพิชญาภา  สุวรรณรัตน์
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
44
เด็กหญิงภุชฌาพร  ดุลสันเทียะ
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
45
เด็กหญิงรัชนีกร  วิทย์ไธสง
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
46
เด็กหญิงวรรณพร  พิศเพ็ง
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
47
เด็กหญิงวลัยพร  มากนอก
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
48
เด็กหญิงวิชิตา  นุชนะ
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
49
เด็กหญิงวิรงรอง  เสมาภักดี
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
50
เด็กหญิงศิโรรัตน์  สงวารี
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
51
เด็กชายศุภชัย  บินนอก
ม.2
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
52
เด็กชายสุจิตรากรานต์  สุขวรเวท
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 7

ณ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
53
เด็กชายสุภกิณห์  อินทับ
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
54
นางสาวอชิรญาณ์  โชคค้า
ม.3
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 7

ณ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
55
เด็กหญิงกมลทิพย์  อิ่นคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
56
เด็กชายกรวิทย์  ศรสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงกฤษณา  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
58
เด็กชายกลวัชร  โดดพายับ
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงกาญจนา  แซ่เล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  เลี้ยงวงษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงแก้วกัญญา  แก้วนามอม
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
62
เด็กชายขนานฟ้า  สว่างจิรวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงจันทร์ธิดา  หุ้มไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงจิดาภา  พรมพิลา
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงจุฑามณี  เสียนนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงชนัญชิดา  แคนอินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงชนัญชิดา  รักษานา
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงญาณิศา  ดวงกลาง
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงญาตาวี  ขุนทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
70
เด็กชายฐปกร  ศรีมะเริง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงฐิติกานต์  เงินสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
72
เด็กชายฐิติพงศ์  เอียการนา
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
73
เด็กชายณัทกรณ์  รอดกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงณิชนันทน์  บุญจงรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงทรงพร  นาคเกี้ยว
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงทิฑัมพร  เรืองสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงทิิพากร  ปัตตานัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
78
เด็กหญิงธนาทิพ  พิริยะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
79
เด็กชายธราเทพ  วรรณทวี
ป.4
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงธัญญารัตน์  รัตนภ้ักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงธัญธร  จำปาศิริ
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงนภัทรลดา  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
84
เด็กชายปณชัย  ยินดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 7

ณ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
85
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  แท่นทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงปริยฉัตร  ทะสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงปัญญ์นิชา  มาตรปัญญา
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงปัณฑารีย์  เงินประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงปาณัสม์  แกมโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงปีย์วรา  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงปุณณิศา  บุญกลาง
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
92
เด็กชายพงศกร  ขอกรดสำโรง
ป.5
โรงเรียนกุลโน
วิทย์ประถม
93
เด็กชายพชร  พรมเขียว
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
94
เด็กชายพัชรพล  สกุลยั่งยืนเจริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงพิณณ์ทานันท์  นวลกลาง
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุกดารัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงพิมพ์ลดา  ดอกแคกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงพิมมาดา  อรุณโน
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงเพชรมณี  หุ้มไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงภัทราพร  เกยกลาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงภัทราวดี  พัฒนะแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงภันทิลา  ทำนานอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
103
เด็กชายภีรวัฒน์  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงภุชาพร  อุ่นกุดเชือก
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
105
เด็กหญิงภุฌาพร  เกิดโมลี
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
106
เด็กชายภูมรินทร์  ภาคนอก
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงเมธิตา  นามดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
108
เด็กชายรวิภูมิ์  ยอดนางรอง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงวนิดา  แจ่มจิตต์
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
110
เด็กชายวรัท  ยางกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงวิภาพร  นาดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงวิยดา  บุญอาจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงศวิตา  เขจรกลาง
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงศิริยากร  บุญนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 7

ณ โรงเรียนชุมชนโนนแดง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
115
เด็กหญิงศิริวิมล  มั่นเหมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงสิริยากร  กัณนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนพุทรา
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงสุชญา  อุทัยพร
ป.6
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงสุพัตรา  กริดกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงสุพิชชา  งิมขุนทด
ป.4
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงสุมลรัตน์  มุกสิกพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองโป่งราษฎร์บำรุง
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงอนัญญา  ค้ากระบือ
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม
122
เด็กชายอนุศิษฎ์  วิเศษนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงอภิญญา  เด็ดดวงรัมย์
ป.4
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงอัญชลี  ศรีฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสะแกงาม
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงอัมพิกา  ประกอบผล
ป.5
โรงเรียนชุมชนโนนแดง
วิทย์ประถม