ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 3 ตึกคอม ห้องป.4/1 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชอร  โพธิสมภาร
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  พร้อมสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลชนก  สังข์เทียม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
4
เด็กชายกรวิชญ์  ชอบอิสระ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกฤติยา  เคลือบนอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤศชนกร  คมพจน์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤษนล  ปาธิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
8
เด็กชายกวิน  หวังร่วมกลาง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
9
เด็กชายกวินวัทน์  ฉัตรมณีรุ่งเจริญ
ป.5
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญ์วรา  หาญชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านดงบัง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญาภัทร  คำจุมพล
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกันติชานันท์  ไพณรินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกันษ์กนิษฐ์  จาตุสว่างพร
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
14
เด็กชายกิตติศักดิ์  ตั้งสันติถาวร
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกุลนิดา  เกาะด่านกลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
16
เด็กหญิงเกศศิริน  อินทกูล
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
17
เด็กชายเกียรติยศ  กงชัยยา
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
คณิตประถม
18
เด็กหญิงแก้วนพรัตน์  หยวกวิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบัง
คณิตประถม
19
เด็กชายขจรศักดิ์  ภูแกดำ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงขนิษฐา  ปลัด
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงขวัญจิรา  ประทุมชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
22
เด็กชายขวัญชัย  กล้าหาญ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
23
เด็กชายโฆสิต  สีอ่อนนอก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
24
เด็กชายจักรพันธ์  ประทุมนอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจันทมณี  ไข่กระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิตประถม
26
เด็กชายจารุพงษ์  บุษย์ศรี
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจิตรลดา  หล่อนครบุรี
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
28
เด็กชายจิรชยาวิชญ์  แก้วดอนรี
ป.5
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจิรภิญญา  ชุ่มกลาง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงจิราพร  เพียรหาผล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
31
เด็กหญิงจีรนุช  เสาทองหลาง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โพธิ์นอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธูปหอม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
34
เด็กชายเจษฎา  โคตชัยยา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
35
เด็กหญิงชญาดา  อุตมะพันธ์ุ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 3 ตึกคอม ห้องป.4/2 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชญานิศ  สุดแสวง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
37
เด็กหญิงชนกสุดา  ไร่ดี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
38
เด็กชายชนาพัฒน์  งามพลทอง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชนาภา  การนา
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชนิดาภา  เหลี่ยมพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
41
เด็กหญิงชลลดา  อุยเจริญ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงชาลิสา  มาลาศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
43
เด็กชายชิษณุพงศ์  นามวงษ์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
44
เด็กชายไชยนันท์  เอกรักษา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
45
เด็กหญิงญดาภา  นาดี
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงญาณินท์  สะวงค์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงฐานียา  สุวรรณทา
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงฐาปนีย์  จันทร์เทียน
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยินดีฉาย
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองภูธร
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงณภัทร  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณษมา  ศรีนอก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
53
เด็กหญิงณัชชา  มาธีระ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ช่างเหล็ก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธรรมบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สืบเทพ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
57
เด็กชายณัฏฐภัทร  สงครามรอด
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
58
เด็กชายณัฏฐวีร์  เนตรกลาง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปักโคทานัง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณัฐชนีกร  วิเศษธร
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงณัฐฑิตา  วัยจำปา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
62
เด็กชายณัฐนนท์  คุณชยากร
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
63
เด็กชายณัฐภัทร  การชงัด
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
64
เด็กชายณัฐวุฒิ  ใสสะรัง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
65
เด็กชายณัฐวุฒิ  หาญชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านดงบัง
คณิตประถม
66
เด็กหญิงณิชาพัชร์  กิติวินิต
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
67
เด็กชายเทพทัต  ทัดวรพงศ์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
68
เด็กชายธนเกียรติ  ดีปัญญา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
69
เด็กชายธนโชติ  มาลาศรี
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
70
เด็กชายธนพัฒน์  บุเกษ
ป.5
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 3 ตึกคอม ห้องป.4/3 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธนภรณ์  เสียงเกษม
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
คณิตประถม
72
เด็กชายธนภัทร  รายณะสุข
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงธนัชพร  มาลีวรรณ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
74
เด็กชายธนากร  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
75
เด็กหญิงธัญญรัตน์  งามปัญญา
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
76
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ขันศักดิ์ขวา
ป.5
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
77
เด็กชายธันวา  โนเปือย
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
78
เด็กชายธิติพันธ์  ปิยเดชยศเสถียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
79
เด็กหญิงธีรทิพย์  พานิชนอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
80
เด็กชายธีรพัฒน์  หัตจิต
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
81
เด็กชายธีรภัทร  นกลอย
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
82
เด็กชายธีรภัทร  บุญฤทธิ์ดี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
83
เด็กชายธีรวัฒน์  จันทร์ภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
84
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เกิดเอกี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
85
เด็กชายบารมี  อ้นทอง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
86
เด็กชายบุญญินท์  จันใด
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงบุญรัตน์  รักชาติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
88
เด็กหญิงบุษกล  ลอมโฮม
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
89
เด็กหญิงเบญจรัตน์  กาดรัมย์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
90
เด็กชายปกรณ์  ทองลืม
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
91
เด็กชายปกรณ์  พลโดด
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
92
เด็กชายปกรณ์  เหลาหวายนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
93
เด็กชายปฏิภาณ  ขันนอก
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
94
เด็กชายปฏิภาณ  ตาไวไธสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
95
เด็กหญิงประภัสสร  บุญเติม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
96
เด็กหญิงประภาพร  สีพะนาม
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงปรีชญานันท์  นาดี
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงปรีญาดา  แนบกลาง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
99
เด็กชายปัญจพล  เพิ่มพูน
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
100
เด็กหญิงปารย์พิชญาพร  ทุ่งลา
ป.5
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
101
เด็กหญิงปิยธิดา  จันทร์วงษา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงปิยพร  รุมจันทึก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
103
เด็กหญิงปิยะภาพร  คำวิชา
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
104
เด็กชายปุญญพัฒน์  นารอด
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
105
เด็กชายเปรม  ฮมภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 3 ตึกคอม ห้องป.4/4 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงผกาวรรณ  แสนยศ
ป.5
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
107
เด็กหญิงผไทมาศ  บรรดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
108
เด็กชายพงษ์ศิริ  พูลศิริ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
109
เด็กชายพชร  ชินวิทยาคม
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
110
เด็กหญิงพรธิพา  ล่ามลคร
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงพรพัชชา  ประจิตร
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
112
เด็กหญิงพรรณพิชา  แสงจันทร์ลอย
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
113
เด็กชายพรรษวัฎ  ศรีฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
114
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ธงชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
115
เด็กหญิงพลอยไพลิน  วิชัยวงค์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
116
เด็กชายพัชรพล  มุ่งแฝงกลาง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
117
เด็กหญิงพัชรมัย  พันธ์ชัยเพชร
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงพิชชาพร  อินบัว
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
119
เด็กหญิงพิชญา  กลั่นเกษตรวิทย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
120
เด็กหญิงพิชามญชุ์  รองศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิตประถม
121
เด็กชายพิษณุพงศ์  ทองดีนอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
122
เด็กชายพีรพล  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
คณิตประถม
123
เด็กหญิงเพชรชรินทร์  พรพุทธรัตน์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงเพ็ญวิจิตร  โชคมงคล
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงแพรวา  นากุดนอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
126
เด็กชายเฟื่องรพี  แย้มเพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
127
เด็กชายภคพงศ์  ศรีปราชวิทยา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
128
เด็กชายภัทรดนัย  ทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
129
เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วบุบผา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงภัทรธิดา  แปะจัตุรัส
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิตประถม
131
เด็กหญิงภัทรวดี  โคตรชมภู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
132
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีวันทา
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
133
เด็กชายภาณุ  ถนาวร
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
134
เด็กชายภูมิภัทร  ขำเอนก
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
135
เด็กหญิงมณฑิรา  มนัส
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบัง
คณิตประถม
136
เด็กหญิงมนพัทธ์  ลิขิตรัตนากร
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
137
เด็กหญิงมนสิชา  โคตรพจน์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
138
เด็กหญิงมนัสนันท์  สุริยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
คณิตประถม
139
เด็กหญิงมลฤทัย  วิเชียรนิตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
140
เด็กหญิงมัลลิกา  สวยกลาง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 3 ตึกคอม ห้องป.5/1 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงมารินี  รุประมาณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
142
เด็กชายยอดชาย  เติมตะขบ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
143
เด็กชายรัฐภูมิ  พิงชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
144
เด็กหญิงรุ่งทิวา  จันคำ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
145
เด็กหญิงรุ่งฤดี  ประสันแพงศรี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
146
เด็กหญิงลภัสร  จ้ายหนองบัว
ป.5
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
147
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  สีดา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
148
เด็กหญิงวณิชชา  เสเมือง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
149
เด็กหญิงวรกมล  สุขประชัย
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
150
เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์สำแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิตประถม
151
เด็กหญิงวันดี  สมวันดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
152
เด็กหญิงวันวิสาข์  อนุอัน
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
คณิตประถม
153
เด็กชายวิชชากร  พันธ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
154
เด็กหญิงวิชญาดา  ทุงฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
155
เด็กหญิงวิชุดา  ออกพงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิตประถม
156
เด็กชายวินัย  อาสานาม
ป.5
โรงเรียนบ้านดงบัง
คณิตประถม
157
เด็กหญิงศตพร  ลบหนองบัว
ป.5
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
158
เด็กหญิงศศิประภา  การนอก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
159
เด็กหญิงศศิประภา  ดาวกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบัง
คณิตประถม
160
เด็กชายศักดินันท์  เถินมงคล
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
161
เด็กชายศุภโชค  บุญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
162
เด็กหญิงศุภาลักษณ์  สงวนชม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
163
เด็กหญิงศุภิสรา  จันทราช
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
164
เด็กหญิงศุภิสรา  วิเศษแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิตประถม
165
เด็กหญิงสโรชา  เสน่หา
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
คณิตประถม
166
เด็กชายสิขเรศ  อุ่นประชา
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
167
เด็กชายสิทธินนท์  เลิศบัวบาน
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
168
เด็กชายสิริราช  บุตรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
169
เด็กหญิงสิริวิมล  จอดนอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
170
เด็กหญิงสุชานาถ  สุธาศรี
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงสุชาวดี  โชติไธสง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
172
เด็กหญิงสุธาสินี  จิตรนอก
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
173
เด็กหญิงสุธาสินี  บุตรเรือง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
174
เด็กหญิงสุธิดา  ภูพรรณา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
175
เด็กหญิงสุธิภรณ์  คิดการ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 3 ตึกคอม ห้องป.5/2 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงสุพิชญาภา  เชิญกลาง
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
177
เด็กชายสุภกิจ  สินกอง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
178
เด็กหญิงสุภัทรกุลญา  แจ่มเรือน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
179
เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์จันลา
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
180
เด็กชายสุรพัศ  ชื่นบาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิตประถม
181
เด็กหญิงสุรางคณา  ถวิลรักษ์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
182
เด็กหญิงสุวรีย์  คำดวงศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลาหนองขอน
คณิตประถม
183
เด็กชายสุวิจักขณ์  กิจสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
184
เด็กหญิงสุวิมล  พึ่งบัว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
185
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลาดนอก
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
186
เด็กหญิงอนิตศรา  บุญประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนวานิชวิทยา
คณิตประถม
187
เด็กชายอภิวัฒน์  แจ่มเรือน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
188
เด็กหญิงอรปรีญา  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
คณิตประถม
189
เด็กหญิงอรปรียา  วาสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิตประถม
190
เด็กหญิงอรปรียา  อิติปิ
ป.4
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิตประถม
191
เด็กหญิงอริสรา  กุยวาปี
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
192
เด็กหญิงอลิสลา  เทพศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
193
เด็กหญิงอักษรินทร์   จันทร์ภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
194
เด็กหญิงอาทิตยา  ชาวสวน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
195
เด็กชายอานนท์  แสนบุญศิริ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
196
เด็กหญิงอารียา  บุญรักษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิตประถม
197
เด็กชายอิทธิพล  จิตระบอบ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
198
เด็กหญิงเอวิกา  นาไชยเลิศ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 3 ตึกคอม ห้องป.5/3 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
199
เด็กหญิงกมลชนก  ศุภมาสมงคล
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
200
เด็กหญิงกมลนิตย์  จิรเจษฎา
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงกรรณ์ติมา  พรแสน
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายกฤษฎา  ศิริหงษ์
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
203
เด็กหญิงกัลย์สุดา  มะณีกัน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
204
เด็กหญิงกาญจนา  บุพชาติ
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
205
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  กล้าหาญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายกิตติศักดิ์  สวนสายหยุด
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายกุมภาพันธ์  วัชรภิรมย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
208
เด็กหญิงกุลณัฐ  นนทะนำ
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายจอมคน  แก้วฝ่ายนอก
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
210
เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองผดุง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงจันจิรา  เหง้าชัยภูมิ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงจันทิมา  วงค์คำจันทร์
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงจามณี  สุโพธิ์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
214
เด็กหญิงจิตรลัดดา  พรมศรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายจิรโรจน์  กิตินนท์ธวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
216
เด็กหญิงจิราพร  การถาง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิต ม.ต้น
217
เด็กชายจิราวัฒน์  กิตินนท์ธวัฒน์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
218
เด็กชายเจษฎาภรณ์  ชัยปัญญา
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
219
เด็กชายเจษฎาภรณ์  นาดี
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
220
เด็กหญิงชนากานต์  การนา
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายชนาพัฒน์  ชาวสวน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
222
เด็กชายชลธร  สิงขรอาจ
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงชลธิชา  ประสมศรี
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
224
เด็กหญิงชลธิฌา  ปะจันทา
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงญาณี  กินรี
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงญาดา  หุนสูงเนิน
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  โพคาทรัพย์
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายณัฐกุล  สมบูรณ์
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงณัฐฐา  ว่องธัญกรณ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ดวงคำ
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
231
เด็กหญิงณัฐพร  ประทุมแสง
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายณัฐภูมิ  ขอนบกลาง
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงณัฐรัตน์  ดอนประสิม
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 3 ตึกคอม ห้องป.6/1 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
234
เด็กหญิงทิพย์สุดา  สูหา
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายเทียนทองชัย  คิดเห็น
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
236
เด็กหญิงธนพร  ทวยทา
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิต ม.ต้น
237
เด็กชายธนภัทร  นาดี
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
238
เด็กชายธนาวุฒิ  ประกอบกิจ
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
239
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  จันใต้
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
240
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นาดี
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
241
เด็กหญิงธัญญาพร  อุปปาจันโท
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
242
เด็กหญิงธัญญารัตน์  จอมคำสิงห์
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงธิดารัตน์  หวังสิวกลาง
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
244
เด็กหญิงธิติมา  ใหญ่สูงเนิน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิต ม.ต้น
245
เด็กชายธีรพัฒน์  บัวสาลี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิต ม.ต้น
246
เด็กชายธีรภัทร  การถาง
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
247
เด็กชายธีรภัทร  เจนกลาง
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
248
เด็กหญิงนริศรา  วงค์เสน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงนลพรรณ  ลูนมาตร
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิต ม.ต้น
250
เด็กหญิงนัฐริกา  ภูมิโคกรักษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
251
เด็กหญิงนุชศรา  เสนาะสังข์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายปฏิภาณ  จัดกลาง
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายปรมี  ศรีไชยยนต์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
254
เด็กชายปรวัฒน์  คงเพชรศักดิ์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
255
เด็กหญิงปรายฟ้า  ปะธิอาราม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงปาริฉัตร  กัญญาวัชยุวพงษ์
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงปิยฉัตร  วานนท์
ม.1
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิต ม.ต้น
258
เด็กหญิงปิยฉัตร  แสนภูมี
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงพรกนก  โคตรสมบัติ
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงพัชราภา  อรวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ถาพิชา
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงพัทธีรา  เล่ห์กล
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
263
เด็กหญิงพิชญาภา  เข็มทอง
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วเนตร
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
265
เด็กหญิงภคพร  ศิริจิตร
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
266
เด็กหญิงภัทรนันท์  ไทยแท้
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
267
เด็กชายภาณุวัฒน์  ทานทอด
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
268
เด็กชายภูมินทร์  ดอนคำทา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 3 ตึกคอม ห้องป.6/2 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
269
เด็กหญิงมนัญชยา  สมน้อย
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
270
เด็กหญิงมาลีวัลย์  แซ่อิ๋ว
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
271
เด็กหญิงมุกมณี  โล่ห์นารายณ์
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
272
เด็กชายเมธา  สำราญสุข
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
273
เด็กหญิงเมริณี  รายณะสุข
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
274
เด็กหญิงลดาวรรณ  เพ็งจันดา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านบัวใหญ่)
คณิต ม.ต้น
275
เด็กหญิงวรัญรัตน์  นนท์นอก
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
276
เด็กหญิงวรางคณา  วรรธนผล
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
277
เด็กชายวริทธ์  คเชนทร์ชาติ
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
278
เด็กหญิงวลัยพรรณ  คำสาคู
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
279
เด็กหญิงวัชรินทร์  นินทสิงห์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
280
เด็กชายวัฒนชัย  ทองพรม
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
281
เด็กหญิงวีรภัทรา  จงขวัญยืน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
282
เด็กหญิงศลิษา  อุทัยสา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
คณิต ม.ต้น
283
เด็กหญิงศิริญากร  ภิรมย์
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
284
เด็กหญิงศิริประภา  บุญธรรมมา
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
285
เด็กหญิงศิริวรรณ  หมั่นกลาง
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
286
เด็กชายศุภวิชญ์  ไข่กระโทก
ม.2
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
คณิต ม.ต้น
287
เด็กหญิงสุจิรา  บุญมา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
288
เด็กหญิงสุธิดา  แซ่อิ๋ว
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
289
เด็กหญิงสุธีรา  ชำนิยา
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
290
เด็กชายสุรนาท  ทองเพ็ง
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
291
เด็กหญิงโสภิตา  เครือแก่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
292
เด็กหญิงอทิตยา  พรมป้อ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
คณิต ม.ต้น
293
เด็กชายอนวัช  สงวนบุญ
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
294
เด็กหญิงอภัชญานันท์  กุยวาปี
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
295
เด็กหญิงอริยา  พาเจริญ
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
296
เด็กหญิงอริศรา  อายุพัด
ม.2
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
297
เด็กหญิงอรุณรัตน์  ชาปัญญา
ม.1
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
298
เด็กหญิงอังคณา  ไชยนอก
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
299
เด็กชายอัษฎาวุธ  นามประเทือง
ม.3
โรงเรียนอมรศิลป์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 5 ตึกธุรการ ห้องป.2/1 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
300
เด็กหญิงกณิการ์  วงศ์จันทร์เสือ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีบุดดา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงกนกอร  เดชพละ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงกมลชนก  ประจิตร
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
304
เด็กชายกมลภพ  สนทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
305
เด็กชายกรกต  ยุตะวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
306
เด็กชายกรทักษ์  ชอบอิสระ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
307
เด็กชายกฤษณะ  การงาน
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงกฤษณา  เคลือบนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิริยะปัญญาสกุล
ป.5
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงกัญญาพัขร  ปานสาลี
ป.4
โรงเรียนบ้านดงบัง
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงกัญรัตน์  ปรีเปรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
312
เด็กชายกันต์ฏนนท์  ศิริพจน์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
313
เด็กชายกันตธีร์  อัครปรีชาศาสตร์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงกัลยกร  จำชาติ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงกิตติญาณี  จอกสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงกิตติยา  หวังอ้อมกลาง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงกิริยา  วงศา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
318
เด็กชายเกียรตินภัทร  ป้ายนอก
ป.5
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
319
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประกอบสุข
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงแก้วกาญจน์  จิตรลดาธนสาร
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงขวัญจิรา  บุญประจง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงขวัญจิรา  ปุระสะธรรม
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงเขมมิกา  ทองจันทร์
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
324
เด็กชายคณาสิน  จัดนอก
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
325
เด็กชายจักรพันธ์  แสนใจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
326
เด็กชายจัตวา  ปานสาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงจันจิรา  สามนคร
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงจารุวรรณ  ขันสารัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงจิตรทิวา  รักสุจริต
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงจินดาเพ็ญ  แสงรัตน์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
331
เด็กชายจิรวัฒน์  สารนอก
ป.4
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงจิราวรรณ  วงค์คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
333
เด็กชายเจตริน  อุปแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
334
เด็กชายเจษฎาภรณ์  จิตชื่น
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 5 ตึกธุรการ ห้องป.2/2 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
335
เด็กชายฉัตรชัย  จันทะจร
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
336
เด็กชายฉัตรมงคล  ศิริมนตรี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
337
เด็กชายเฉลิมราชย์  พรหมพันธุ์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
338
เด็กชายชญานนท์  ประเสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงชญานิศ  ลาวัลย์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงชนัญชิดา  นามวงษา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงชนิดาภา  ดรเถื่อน
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
342
เด็กชายชาญณรงค์  แรกไธสง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
343
เด็กชายชาญวิทย์  นุสนธรา
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงชาลินี  สีมา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
345
เด็กชายชิณพัฒน์  พิเศษ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงญาณิศา  พลตื้อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
347
เด็กชายฐากูร  วงศพัทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
348
เด็กชายฐาปกรณ์  เพาพาน
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงฐิติยา  เข็มศรี
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
350
เด็กชายณฐวัฒน์  เงินอร่าม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
351
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทร์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงณัชชา  เกรียมไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงณัชชา  ทาสะโก
ป.5
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงณัฏฐณิตา  นาดี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงณัฐชยา  วานนท์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างเกวียน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงณัฐธิดา  การนอก
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงณัฐธิดา  เกตุขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงณัฐนันท์  วงศ์สมานมิตร
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงณัฐนันท์  สิงหาระโท
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงณัฐนิช  ลาวัลย์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
362
เด็กชายณัฐพงศ์  ทัศนสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
363
เด็กชายณัฐพล  ดอนกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
364
เด็กชายทฤษฎี  นาดี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงทัชชกร  ล้อธนโชติ
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
366
เด็กชายทัศน์พล  ดุลยทรัพท์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
367
เด็กชายธนกฤต  สิงขรอาสน์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
368
เด็กชายธนชล  สุขฑีฆะ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
369
เด็กชายธนบดี  ชุ่มหมื่นไวย์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 5 ตึกธุรการ ห้องป.2/3 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
370
เด็กชายธนพล  ธุระยศ
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงธนภรณ์  โจติ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
372
เด็กชายธนวัฒน์  ชัยภูริจิรนนท์
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
373
เด็กชายธนวัฒน์  เชื่อมแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
374
เด็กชายธนากร  ดาวศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
375
เด็กชายธนากร  พลประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
376
เด็กชายธนากร  สาอุตม์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
377
เด็กชายธนาดุล  นาโสก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
378
เด็กชายธนาวิชญ์  ขั้วกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงธัญชนก  ตระกูลเสถียร
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ธุระธรรม
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงธันยรัตน์  คงกระพันธ์
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
382
เด็กชายธีรเทพ  สีคำเม
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
383
เด็กชายธีรภัทร  เกษมธรรมแสวง
ป.5
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
384
เด็กชายธีรภัทร  เงาศรี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
385
เด็กชายธีรวัฒน์  บ่อสารคาม
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
386
เด็กชายธีระเดช  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
387
เด็กชายนพฤทธิ์  ปรุงกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
388
เด็กชายนภัทรพล  ตะวัน
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงนันทภัค  ชัยนอก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
390
เด็กชายนันทิพัฒน์  ขันรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงนันทิศา  รักษา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงนารีรัตน์  เหวชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงนิชานันท์  คดพเนาว์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงนิตะยาภรณ์  นามกัง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
395
เด็กชายนุธิตเศรษฐ์  นาดี
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงบุญญิสา  อุ่นอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงปณัฏฐา  แซ่กัง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงปทิตตา  เกตสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
399
เด็กชายปรเมศวร์  มาตรวังแสง
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงประภิญญา  พรมด่าน
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงประวีณา  ไพเราะ
ป.5
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
402
เด็กชายปรัญชัย  มาแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงปริณดา  แนบกลาง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงปวริศา  โสมี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 5 ตึกธุรการ ห้องป.2/4 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
405
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ตั้งสันติถาวร
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญยอด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงปาณิชา  โหดดอน
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงปาลีนา  เสียนนอก
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงปิ่นฑิตา  พูนสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงปิยพร  พลดงนอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
411
เด็กชายพงศธร  บุตรชานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
412
เด็กชายพงศธร  สุวรรณนิตย์กุล
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
413
เด็กชายพงศภัค  แก้วหีด
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
414
เด็กชายพงศ์ศรัณย์  บัวรุ่ง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
415
เด็กชายพงษ์เทพ  อ้นนอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงพนิดา  พุดชวา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงพนิตสุภา  กล่อมเกลา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
418
เด็กหญิงพรนภา  ชาวสวน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงพรปรีณัน  ตู้กลาง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงพรพิมล  พรมวัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
421
เด็กชายพรภวิษย์  บุญใบ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงพรรณปพร  กิติวินิต
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
423
เด็กหญิงพลอยรุ้ง  สุกรินทร์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงพิชชากร  แสงทอง
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษรัตน์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  จันทระ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงพิยดา  เก่งรัมย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงพิไลวรรณ  จีนเกิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
429
เด็กชายพีรภาพ  จิตต์สัตย์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงแพรไหม  แสงสารวัด
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงไพริน  กงชัยยา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
432
เด็กชายภัทรพงศ์  ภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงภัทรภัสสร  ของดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
434
เด็กชายภานุวัฒน์  นาคิลชาติ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
435
เด็กชายภูฏาน  ทองปัญญา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
436
เด็กชายภูเบศวร์  โพคาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
437
เด็กชายภูมิภักดี  ประจันตะเสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
438
เด็กชายภูริชกานต์  กานต์สิริกุล
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงภูษณิศา  ทองปัญญา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 5 ตึกธุรการ ห้องป.3/1 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
440
เด็กหญิงภูษิตา  วิชาเกวียน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงมณีรัตน์  ศิลากุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงมนัสวี  จำปาทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านดงบัง
วิทย์ประถม
443
เด็กชายเมธินทร์  เดชทอง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงเมธิสา  โอนชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
445
เด็กชายยศธร  กู่โบราณ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงรติมาพร  บุญมา
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
447
เด็กชายรัฐเกล้า  แววโคกสูง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
448
เด็กชายรัฐวัฒน์  คมพจน์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ธรรมมา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
450
เด็กชายรุ่งเทพณิมิตร์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงลภัสกร  เหลาอ่อน
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงลภัสรดา  แก้วโต
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงลักขิกา  เสนนอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงลักษิกา  ยิ่งนอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
455
เด็กชายวงศพัทธ์  บุญสงค์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงวชิรญาณ์  คิดการ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงวนิดา  ลิขิตรัตนากร
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงวรัญญา  ศรียางนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงวรางคณา  วงษ์ชาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบัง
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงวัชราภรณ์  โกสุม
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
461
เด็กชายวัฒนา  จิตต์ค้ำคูณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงวาสนา  วิชาพร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
463
เด็กชายวิชญา  แสนสุข
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงวิมลรัตน์  สมพงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงวิยดา  ศรีประทีป
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
466
เด็กชายวิโรจน์  สิทธิผล
ป.5
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงวิลาวัลย์  พรมกุดตุ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงวิลาศิณี  แก้วหานาม
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
469
เด็กชายวีรภัทร  ธีรเสถียรภาคย์
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
470
เด็กชายศรวัสย์  นาชัย
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงศรัญรัตน์  จรมั่งนอก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
472
เด็กชายศรัทธา  สงวนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงศรันย์รัชช์  มาตรวังแสง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
474
เด็กชายศิริมงคล  กล้าผจญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 5 ตึกธุรการ ห้องป.3/2 โรงเรียนอมรศิลป์
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
475
เด็กหญิงศิวะพร  ภูดินทราย
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
476
เด็กชายศิวัฒน์  รักสุจริต
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงศุณิชา  เทินสระเกษ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
478
เด็กชายศุภกฤษ์  นานอก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
479
เด็กชายศุภวิชญ์  ยศรุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
480
เด็กชายสนธิ  เงินขาว
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงสไบทอง  นามมะเริง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
482
เด็กชายสรวิษ  พรมวัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงสรินยา  จงเทพ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงสโรชา  ญาติจันทึก
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงสาวิตรี  ประสาทกลาง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
486
เด็กชายสิรวิชญ์  ปักโคทานัง
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
487
เด็กชายสิริภัทท์  นาสวาสดิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงสิริยาภัส  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงสิริวัลย์  พรมจรรย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงสุกัญญา  อินทร์โสม
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงสุดารัตน์  บัตรพิมาย
ป.6
โรงเรียนวานิชวิทยา
วิทย์ประถม
492
เด็กชายสุทธิวัฒน์  กันสีชา
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงสุประวีณ์  แกมกระโทก
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงสุพรรษา  พลนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงสุพิญญา  รักพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงสุภัชชา  บัวสาลี
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงสุภาดา  สำเนียงงาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
498
เด็กชายเสกสรรค์  ไพเราะ
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงอธิชา  คำมูลตรี
ป.6
โรงเรียนบ้านดงบัง
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงอธิชา  จิตติธรรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านหนองม่วง)
วิทย์ประถม
501
เด็กชายอนุชิต  แสงเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงอภัชญา  ปะวะโพตะโก
ป.4
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงอภัสรา  เมืองแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกสี
วิทย์ประถม
504
เด็กชายอภิวัฒน์  ดาวขุนทด
ป.6
โรงเรียนอมรศิลป์
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงอรสา  รัตนวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนแดง
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงอารยา  เชื้อสระคู
ป.6
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 1 ห้อง 125 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
507
เด็กหญิงกชพร  แสงส่อง
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต
คณิตประถม
508
เด็กหญิงกนกมาศ  เรียงแก้ว
ป.5
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
509
เด็กหญิงกัณฐิกา  รานอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิตประถม
510
เด็กหญิงกันยารัตน์  กุลโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิตประถม
511
เด็กหญิงกิตติกา  นนทะวงศ์ษา
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
512
เด็กชายจักรภัทร  โพธิ์นอก
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิตประถม
513
เด็กชายจิติวัฒน์  จิรานุวัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
514
เด็กหญิงชณัฐปภา  อยู่ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
515
เด็กชายชนกนันท์  ธรรมวัติ
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
คณิตประถม
516
เด็กชายชนวี  สีสันงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
517
เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
518
เด็กหญิงชลธิชา  ใจตา
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
519
เด็กหญิงชุติกาญจน์  โนนเทา
ป.5
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
520
เด็กหญิงชุติมล  ตรวจมรรคา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
521
เด็กชายฐิติวุฒิ  ศิริประภา
ป.5
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
522
เด็กชายณรงศักดิ์  จันทเขต
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิตประถม
523
เด็กหญิงณัชชา  เกตุคัมธิวัตร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
524
เด็กหญิงณิชกานต์  เพชรสงคราม
ป.5
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
525
เด็กหญิงณิชาภัทร  นรมาตร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
526
เด็กชายเตชิต  สุมินทนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
527
เด็กชายทวีทรัพย์  ทองสุขนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต
คณิตประถม
528
เด็กหญิงทิพานันท์  ชาญนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
529
เด็กชายธนภัทร  ไกรอ่ำ
ป.5
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
530
เด็กชายธนวัฒน์  มูลณี
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
531
เด็กหญิงธัญยดา  ถาวร
ป.6
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
532
เด็กหญิงธันยพร  อินทราแสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
533
เด็กชายธีรภัทร  ชัยวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
534
เด็กหญิงนราทิพย์  สุริวงศ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิตประถม
535
เด็กหญิงนวรัตน์  บัววิจารณ์
ป.5
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
536
เด็กหญิงนัฐนันท์  ชูเกาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
คณิตประถม
537
เด็กหญิงปภาวรินทร์  เขตกลาง
ป.5
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
538
เด็กชายปวริศ  อยู่สูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
539
เด็กหญิงปวันรัตน์  บนกลาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
540
เด็กหญิงปาริสา  ป้องกลาง
ป.4
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
541
เด็กหญิงเปรมวดี  กิ่งนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 1 ห้อง 131 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
542
เด็กหญิงพรธิตา  กลางจอหอ
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต
คณิตประถม
543
เด็กหญิงพรรณิภา  คำสอนพันธุ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
544
เด็กชายพรรษกร  พงษ์ใหม่
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
545
เด็กชายพัชรดนัย  พรมทัด
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
546
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วังหอม
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
547
เด็กชายพีรพงศ์  นนท์นอก
ป.6
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
548
เด็กชายพุฒิเมธ  ศรีนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
549
เด็กชายพุทธิภาส  สุดนอก
ป.5
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
550
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทะล่าม
ป.5
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
551
เด็กหญิงแพรวา  แซ่ด่าน
ป.5
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
552
เด็กหญิงภัทรมัย  ป้องกลาง
ป.6
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
553
เด็กชายระพีภัทร  เหลื่อมนอก
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิตประถม
554
เด็กหญิงรุจจิรัตน์  แถมเจริญ
ป.4
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
555
เด็กหญิงวิรินกาญจน์  อรัญภูวนารถ
ป.5
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
556
เด็กชายวีรภัทร  ฉัตรวงศ์วาน
ป.6
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
557
เด็กชายศรัณยพงศ์  ใจทหาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
558
เด็กหญิงศรุตา  ทองเจือ
ป.5
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต
คณิตประถม
559
เด็กชายศิริวัฒน์  ยศกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
560
เด็กชายศิริศักดิ์  แดงสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
คณิตประถม
561
เด็กหญิงสิรินภา  จงนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิตประถม
562
เด็กหญิงสุภัสสร  ศิริมั่น
ป.4
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
563
เด็กหญิงสุภาพร  พิทักษ์สงค์
ป.4
โรงเรียนวันครู2502
คณิตประถม
564
เด็กชายสุวิจักขณ์  สุกวาท
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิตประถม
565
เด็กหญิงสุุชาดา  เพ็งการ
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิตประถม
566
เด็กหญิงอนินทิตา  คนสนิท
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
567
เด็กชายอภิชาติ  ทุมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
คณิตประถม
568
เด็กหญิงอภิณห์พร  จรัสไพศาลกิจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
569
เด็กหญิงอาภาสิริ  ภู่พันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 1 ห้อง 132 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
570
เด็กหญิงกัญญาภัค  หวังหามกลาง
ม.3
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงกันต์หทัย  มลิวงศ์
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายคเชนทร์  กิ่งกลางดอน
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
573
เด็กหญิงจรรยาพร  วายุกุล
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
574
นางสาวจันทร์สุดา  รานอก
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
575
นายณัฐวุฒิ  ถ้ำกลาง
ม.3
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายทิเบต  เสาเจริญ
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
577
นางสาวธชพรรณ  บุญสาลี
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
578
เด็กชายธวัชชัย  โตตุ่นหมื่นไวย์
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายธินกร  คุ้มกลาง
ม.2
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิต ม.ต้น
580
นายเธนศ  กาญจนกิ่ง
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
581
เด็กหญิงนัฐนิชา  ข้องนอก
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
582
เด็กหญิงนาตยา  ยิ้มพังเทีนม
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงประภาวี  ฆ้องนอก
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงปาริชาติ  ชอบรักษ์
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงพรสุดา  รุกไพรี
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
586
นายภานุพงษ์  โชตินอก
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
587
นางสาวภูมิใจ  ดำรัส
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
588
นางสาวมนัสนันต์  ศรีออน
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายรวิพล  น้อยสิม
ม.3
โรงเรียนบ้านประคำ
คณิต ม.ต้น
590
เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เปียพรัด
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
591
นางสาววรดา  อุดนอก
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
592
เด็กชายวุฒิชัย  แซ่ด่าน
ม.1
โรงเรียนวันครู2502
คณิต ม.ต้น
593
เด็กชายศุภกรณ์  คำกอง
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
594
นางสาวเสาวรส  โพธิ์นอก
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายอทินันท์  ทะนากลาง
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
596
เด็กชายอธิวัฒน์  กิ่งนอก
ม.1
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 1 ห้อง 133 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
597
เด็กหญิงกนกวรรณ  แพทย์เสลา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงกิติยา  ไวสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงกุลพิธาน์  ทองสาย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
600
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ชาติมนตรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
601
เด็กชายจิรภัทร  ปานรัต
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงจีรภา  โกจินอก
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงฉัตริน  เหลืองมะลัง
ป.5
โรงเรียนบ้านประคำ
วิทย์ประถม
604
เด็กชายชญาวัตร  สรวงนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
605
เด็กชายชนกันต์  จอมอุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงชนิดา  แดนคำสาร
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงชนิสรา  หาญสงคราม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงชุติมน  พิมลนอก
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงณัฐธัญญา  เจกรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงณัฐธิดา  เม็งไธสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงณัฐพร  ศุภศร
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
วิทย์ประถม
612
เด็กชายณัฐรักษ์  พิพัฒน์สิทธิไพศาล
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงณิชา  สามด่านจาก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
614
เด็กชายดำรงรักษ์  สานเป็น
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
615
เด็กชายธนวัฒน์  บำรุงกิจ
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงธนาพร  ไพราม
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงธันยาภรณ์  ซ่อนนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
618
เด็กชายธีรภัทร  เชื้อกลาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงนปภา  พลชนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
620
เด็กหญิงนภัสสร  การเร็ว
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงนลินนิภา  แสงอรุณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
622
เด็กชายปฐมพงศ์  ปานนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต
วิทย์ประถม
623
เด็กชายปรีติ  ขอเหนี่ยวกลาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงปาริษา  สุกวาท
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงพรชิตา  ปิ่นประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงพรไพลิน  ชลศาลาสินธุ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงพลอยมณี  ลมสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงพักตร์ตะวัน  จงกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงพิมพ์กนก  ศิริชัย
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงพิมพิลา  โชติขุนทด
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงเพียงรวี  ดิฐภักดีธนา
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 6

ณ อาคาร 1 ห้อง 134 โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
632
เด็กหญิงมุกดาภา  ทองนาคอารักษ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
633
เด็กชายรัชภูมิ  โนใหม่
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงรัตนวรี  ขอแต้มกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงรัตนา  กกจันทึก
ป.6
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต
วิทย์ประถม
636
เด็กชายรุ่งธนวัฒน์  ศรีนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงลัดดา  ทศสระน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงวนิดา  ชาญนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
639
เด็กชายวรวรรณ  นาคใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านประคำ
วิทย์ประถม
640
เด็กชายวัชระ  อุ่ยสกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
641
เด็กชายวิทวัส  จงรื่นกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
642
เด็กชายวิวัฒน์  ขอพลกลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านศรีนิมิต
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงวิศรุตา  สาระโชติ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงศศิประภา  ชาวสวน
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงสโรชินี  ขันนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
646
เด็กชายสิทธิพร  ชื่นนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
647
เด็กชายสิรภพ  สุขุมจรัญโรจน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงสิรภัทร  สุขุมจรัญโรจน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงสุธินันท์  คุ้มโตนด
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงสุภาวดี  หาวิชิต
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงสุวรรณี  วงษ์กำภู
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงอภัชญา  หาญนอก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านช่อระกา
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงอรทัย  โกสุม
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนทะแยง
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงอริสา  ขำยศ
ป.5
โรงเรียนบ้านประคำ
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงอิมทิรา  ด้วงไพล
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองแขม
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงอิสรีย์  สิงห์กัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนคงวิทยา
วิทย์ประถม