ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 5

ณ โรงเรียนบ้านหาญ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลนัทธ์  แสดขุนทด
ป.4
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกฤติมา  ดือขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
3
เด็กชายการันย์  เหิมขุนทด
ป.4
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกุลธิดา  ทองชำนาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกุลสตรี  ทองชำนาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
6
เด็กชายไกรศักดิ์  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
7
เด็กหญิงขวัญกมล  เอี่ยมคงบุญมี
ป.4
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
8
เด็กชายคณพศ  ศรีสุด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
9
เด็กชายคิมหันต์  แก้วประมูล
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
10
เด็กชายชนาธิป  เจ็กนอก
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
11
เด็กหญิงฐานิสา  กวกขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
12
เด็กหญิงฐิดาพร  โคกขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
13
เด็กชายณัฐดนับ  ล้อมขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
14
เด็กหญิงณัฐมน  ศรีผา
ป.4
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
15
เด็กชายณัฐวัฒน์  พนาลิกุล
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
16
เด็กชายณัฐวุฒิ  งันขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
17
เด็กหญิงณิชภัทร  เดิมขุนทด
ป.4
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
18
เด็กหญิงณิชา  หงษ์ขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
19
เด็กชายธวัชชัย  กันขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
20
เด็กหญิงนงนภัส  พิขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
21
เด็กชายนวพล  มูลกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงนันทพร  กลิ่นขจร
ป.6
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
23
เด็กชายนิติพร  เหิบขุนทด
ป.4
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
24
เด็กหญิงบัณฑิตา  สระกำปัง
ป.4
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
25
เด็กหญิงบุญญา  กิจจารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
26
เด็กชายปกป้อง  เจริญรัตน์
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 5

ณ โรงเรียนบ้านหาญ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
27
เด็กหญิงประดิษฐา  เลาขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
28
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เหิมขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
29
เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองภู
ป.4
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
30
เด็กชายปิติภัทร  ตลิ่งไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
31
เด็กชายปิยวัฒน์  ชูเกษม
ป.5
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
32
เด็กชายปิยะทัศน์  ตลิ่งไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
33
เด็กชายพัทธดนย์  รุทธปริญญานนท์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
34
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เหิมขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
35
เด็กชายภูชิสส์  นิติธรธรรมกุล
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
36
เด็กหญิงเมริษา  เหิมขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
37
เด็กหญิงรุ่งอารี  ประสิทธิ์สูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงรุจจิรา  ทองคลี่
ป.5
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
39
เด็กหญิงวนิรชา  ทองภู
ป.6
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
40
เด็กชายวรวีร์  พงษาวดาน
ป.4
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
41
เด็กชายวัชรินทร์  สิริภูริภากร
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
42
เด็กชายวีรยุทธ  เหิมขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
43
เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
44
เด็กชายศิวกร  บุญญฤทธิ์พูลศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
45
เด็กชายสรณ  เปียนขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
46
เด็กชายสิทธิโชค  ทรวงโพธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
47
เด็กชายสิทธิพงษ์  ธิติพงศา
ป.5
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
48
เด็กหญิงสุพิชชา  วาวงค์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
49
เด็กชายอชิระ  ปิขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
50
เด็กชายอนาวิล  ขุนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
51
เด็กหญิงอัญรินทร์  โชติฐิติชัยสิน
ป.5
โรงเรียนบ้านหาญ
คณิตประถม
52
เด็กชายอินทัช  เมิงขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 5

ณ โรงเรียนบ้านหาญ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
53
เด็กหญิงกชพร  ไขขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
54
เด็กชายกมล  เยอสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
55
เด็กชายกฤตยญ์  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงกัลยา  ศรีวิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงศิริ
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
58
เด็กหญิงคฑาทาศ  พินเกาะ
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงคริษฐา  ไกรฤกษ์
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
60
เด็กชายจิตติพัฒน์  โสภากุล
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงชฎาพร  ชุ่มตะคุ
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  กูกขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
63
เด็กชายณัฐกิตติ์  รัตนเทวาวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงณัฐสิริยา  ไชยณรงค์
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
65
เด็กชายเตวิช  ปานเหลือง
ป.6
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงธีรกานต์  ชาญพิทยา
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงนภสร  เข็มมะลัง
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงนภัสนันท์  ชินกลางสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงนวลชนก  โกนขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
70
เด็กชายนะโม  จงบริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงนันท์นภัส  มโนวงค์
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงนิจจารีย์  อินภิชัย
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงนิภาวรรณ  ชวนขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  จันทงาม
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงปนัดดา  มีทอง
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงปพิชญา  ผดุงสุขดำรงค์
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
77
เด็กชายปริพัฒน์ชัย  แดงบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
78
เด็กชายพัชรพล  พรมเสนา
ป.6
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงพัณธิดา  กงซื่อ
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงพิชญาพร  รัตนาพันธุ์
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นาคจันทึก
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงภัทรภัสร์สร  อนุรพันธ์
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงมีนา  แช่มขุนทด
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ทรงชาติ
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงวชิราภรณ์  เที่ยงจันทึก
ป.5
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงสิริวัลย์  ชิขุนทด
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงสุธาสินี  จั่นขุนทด
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงสุมิตตา  ความหมั่น
ป.6
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม
89
เด็กหญิงเหิมวรรณ  สาทำโล
ป.5
โรงเรียนบ้านสำนักตะคร้อ
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงเอมี่  ลูดู
ป.4
โรงเรียนด่านขุนทด
วิทย์ประถม