ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร3 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  พรหมพันใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพิชญ์  คะเนสุข
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกรณิศาภา  แสงสกุล
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
4
เด็กชายกรวิชญ์  ขุงชัยภูมิ
ป.4
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
5
เด็กชายกฤษณพงศ์  อุตทะปา
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกวิสรา  จำปาบับ
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
7
เด็กชายกัณฑ์พจน์  คะเนสุข
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
8
เด็กชายกิติฐ์ภูมิ  ไอยรารัตน์
ป.4
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงเขมิสรา  วัฒนศิริพงษ์
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
10
เด็กชายจักรภัทร  สาลีรัมย์
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
11
เด็กชายจักริน  ขยายวงศ์
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ม่วงมัย
ป.5
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
13
เด็กชายจารุภัทร  แก้วอยู่
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจิติชญา  สุวรรณพงษ์กร
ป.4
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจิรวดี  วินิยม
ป.5
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
16
เด็กชายจิรโสภณ  หน่อแก้ว
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงเจตนิพัทธ์  ญาณประเสร็ฐกุล
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงชมพูนุช  ภูดีทิพย์
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
19
เด็กชายชยพัทธ์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
20
เด็กชายชวิศ  ขาวชู
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
21
เด็กชายชาญธนัช  ราขบัณฑิต
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
22
เด็กชายชิษณุพงศ์  ก้อนจันทึก
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
23
เด็กหญิงญดา  เดชศรีมงคลกุล
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงญาณีธัจจ์  จำรัสประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงฐิตินันท์  ดีแสน
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงฐิรพา  จันทร์อยู่จริง
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
27
เด็กหญิงณัชชา  ตรีเดชี
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
28
เด็กชายณัฏฐพัชร์  ฐานเจริญกุล
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณัฏฐิกา  ทองจินดา
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณัฐกานต์  ดอนชัย
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณัฐธิดา  วัฒนสาครศิริ
ป.4
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
32
เด็กชายณัฐรัช  พรหมศร
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงณัฐฤทัย  ศิริบรรจง
ป.6
โรงเรียนบ้านหินดาด
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณิชกานต์  ชิมรัมย์
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
35
เด็กชายดิศานุวัฒน์  ไกยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร3 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายธนภัทร  นาสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
37
เด็กชายธนภัทร  สายยศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
คณิตประถม
38
เด็กชายธนภูวดล  ศรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
39
เด็กชายธนวันต์  นงค์สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
40
เด็กชายธนากร  ฤทธิ์เทพ
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
41
เด็กชายธนากร  ศักดิ์เจริญเกียรติ
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
42
เด็กชายธีรภัทร  ร่างทะเล
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
43
เด็กชายธีระภัทร  ขินรัตน์
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
44
เด็กชายธีวสุ  ปอยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
คณิตประถม
45
เด็กชายเธียร  ชื่นกระโทก
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงนภัส  ศิริวงศ์ศาล
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงนภัส  เอี่ยมสวรรณชัย
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงนฤมล  เพียรโคตร
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
49
เด็กหญิงนัชชา  คตขวาน้อย
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
50
เด็กชายนัทธวัฒน์  จารุรัตน์มงคล
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
51
เด็กชายนิติธร  ภมรฉ่ำ
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงนิศารัตน์  คูณทะเล
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
53
เด็กหญิงเบญญาภา  คันธวิชัย
ป.4
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
54
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ดาขุนทด
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
55
เด็กชายปัณณธร  โยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
คณิตประถม
56
เด็กหญิงปาริฉัตร  กอเมืองน้อย
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
57
เด็กชายปุณณวิช  มังคะจา
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
58
เด็กชายปุณยวิชญ์  จิวะวิทูรกิจ
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
59
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ใจใหม
ป.6
โรงเรียนบ้านหินดาด
คณิตประถม
60
เด็กชายพรภวิษย์  พอนรอด
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
61
เด็กหญิงพลอยชมพู  วิสุธิธารากร
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
62
เด็กชายพศวัต  ซื่อสัตย์
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงพอเพียง  อินทจันทร์
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
65
เด็กหญิงพิชยธัญ  ธงกลาง
ป.4
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
66
เด็กชายพิชเยศ  ผลพอตน
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงพิมพ์พิกา  เพชรไทย
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
68
เด็กชายพีรบดินทร์  กันทรสุรพล
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
69
เด็กหญิงภัทรนันท์  อดิเรกนิธยา
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
คณิตประถม
70
เด็กชายภาสพงศ์  ประสงค์เงิน
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร3 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายภูผา  ฉิมภาลี
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
72
เด็กชายภูมิพัฒน์  พงษ์พยายาม
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
73
เด็กชายมหาสมุทร  ทองแท้
ป.5
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงมีคณา  เพียงเกาะ
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงไม้ผิว  แมบจันทึก
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
76
เด็กหญิงรสิตา  จินตนามณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงรุ่งทิวา  อินตาพวง
ป.5
โรงเรียนบ้านหินดาด
คณิตประถม
78
เด็กชายวรบดินทร์  วรโชตินันโภคิน
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงวิชญาพร  แก้วสิงห์
ป.5
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
80
เด็กหญิงศศิกาญน์  ประจันดุง
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
81
เด็กหญิงศศิรดา  จริยะพันธุ์
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
82
เด็กชายศิวดากร  เพชรวรา
ป.4
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
83
เด็กชายศุภวิชญ์  พันสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
84
เด็กหญิงโศภิต  นิเวชพงศ์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
85
เด็กชายสถาพร  แก้ววิลัย
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
86
เด็กชายสรวิชญ์  ชุณห์วิจิตรา
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
87
เด็กหญิงสาธิตา  ปาลิโภชน์
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
88
เด็กชายสิทธิการณ์  สุวรรณพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
89
เด็กชายสิปปภาส  เมฆแสงอรุณรุ่ง
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
90
เด็กชายสิปปวิชญ์  เหมือนพันธ์
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
91
เด็กหญิงสิรีธร  เสือขำ
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงสุชาดา  อ่อนจะโปะ
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
93
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงสุภัชญา  ตางาม
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
95
เด็กชายสุวภัทร  สุดโต
ป.4
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
96
เด็กชายสุวรรณภูมิ  กิจจาชาญชัยกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคี
คณิตประถม
97
เด็กชายสุวิจักขณ์  คำมาพันธ์
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
98
เด็กหญิงโสภิธาดา  เรืองวิโรจนกุล
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
99
เด็กชายอภิธารทอง  ภักดีนอก
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
100
เด็กชายอภิสร  ทันตวิวัฒนานนท์
ป.4
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
คณิตประถม
101
เด็กหญิงอัญชลี  จันทร์ศิริพงษ์
ป.6
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิตประถม
102
เด็กชายอินทร์ธรรม  จำปาเงิน
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงเอมิลี่ นารีลักษณ์  ชมิดท์
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 4

ณ ห้องประชุมสุวรรณ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
104
เด็กชายกฤษดา  สาแก้ว
ม.2
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
105
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โควินทเศรษฐ
ม.3
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงกัญฑาทิพย์  น้ำขาว
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายเกียรติศักดิ์  อุดมสุข
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงจิฑาภรณ์  มะลิซ้อน
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
109
นางสาวจุฑาทิพย์  ตาลสมบูรณ์
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายเจษฎา  มามะเริง
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายเจษฎา  เศรนิจิตระกะ
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายชัยวัฒน์  งามประสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงญาดา  มินเจริญ
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  วิเชียรพจน์
ม.2
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทรงหาคำ
ม.1
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายธนกร  เพชรไทย
ม.1
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายธนชัย  ประหุน
ม.1
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงธมนวรรณ  ใยมะเดื่อ
ม.1
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงนภสร  วาริชอลังการ
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงนภัสสร  ศิริรัตน์
ม.3
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงนัยรัตน์  วิจิตรพาหนการ
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
122
นางสาวประสิตา  โชติจันทึก
ม.3
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  ศรีวัฒนวงศ์
ม.2
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงพรไพลิน  สลับสี
ม.3
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงพรภิรมย์  เพียจันทึก
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
126
เด็กหญิงพัชรดา  เชื้อใจ
ม.3
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายพีรเดช  สมพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
128
เด็กหญิงแพรวรรณ  คูพันดุง
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
129
นางสาวฟ้าธิดา  ด้านชอบ
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
130
เด็กชายภาคิน  ภาชิสะวณิชกุล
ม.1
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
131
นางสาวยุพารัตน์  มูลเขียน
ม.3
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงรุจิรดา  ฐิติกรโชติพิมิตร
ม.1
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงวิภารัตน์  แสงแดง
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายวิรุฬห์  ปราณี
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายวิศวะ  น้อยกลาง
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงศศิกาญจน์  วงษ์เดช
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
137
เด็กชายสรศักดิ์  นาคลำภา
ม.1
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
138
นางสาวสุจิตรา  เรียบจันทึก
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 4

ณ ห้องประชุมสุวรรณ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
139
เด็กหญิงสุทธิวรรณ  ปุมพิมาย
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
140
เด็กหญิงเสาวรัตน์  จัดงูเหลือม
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
141
เด็กชายอภิสิทธิ์  พินธุนิบาต
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
142
เด็กหญิงอรพินท์  พลัดกลาง
ม.3
โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๑
คณิต ม.ต้น
143
เด็กหญิงอรัญญา  สร้างนอก
ม.3
โรงเรียนหนองแวงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายเอกวัฒ  ชาโพธิ์
ม.1
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร1 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
145
เด็กหญิงกชามาส  ตั้งธีรโรจน์
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงกนกกาญจน์  เต็งน้อย
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงกนกพร  สุภาพันธ์
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงกนกพิชญ์  การินทร์รัตน์
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงกมลชนก  ชาติสง่าไพศาล
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงกมลวรรณ  ต่อชีพ
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงกรสิริ  พ่วงจันทึก
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าไผ่
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงกัญญ์วรา  เหมะ
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญรอด
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าไผ่
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงกุลปรียา  สุขบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าไผ่
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงขวัญสุดา  อมรปิยะกิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าไผ่
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงจตุพร  นาคเงินทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าไผ่
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงจรัสโฉม  ขมสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงจาริกา  พูนประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงจิดาภา  โชติสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงจิตตา  ขมสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงจิระปรียา  แซ่ว่อง
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
163
เด็กชายจิรายุ  บุญนำ
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงจีระนันท์  เกตุสุวรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงชญานุช  สุขเพ็ง
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
166
เด็กชายชลธี  เวลากลาง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าไผ่
วิทย์ประถม
167
เด็กชายชินวัตร  หาญชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหินดาด
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงโชติรส  พูลเพิ่ม
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
169
เด็กชายโชติวัฒน์  สมพินิจ
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงญาณิศา  ดวนสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชนาวรรธน์สกุล
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
172
เด็กชายณฐนนท  กิ่งจำปา
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงณฐาพัทธ์  เตชะวงศ์โรจน์
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงณฐิตา  กิ่งจำปา
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงณพัตร  ไตรวิทยากร
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
176
เด็กชายณภัทร  สหสิทธิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงณรดา  เพียงเกาะ
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงณัฐนันท์  ลานุ้ย
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
179
เด็กชายณัฐวัฒน์  วงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านหินดาด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร1 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
180
เด็กหญิงทัศนีย์  โสดี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าไผ่
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงทีระนันท์  เกตุสุวรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
182
เด็กชายธนกฤต  ทิศนาม
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
183
เด็กชายธนวิชญ์  จิรวัฒิภาส
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงธนัญชนก  ศักดิ์เจริญเกียรติ
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงธนัญญา  ราขบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
186
เด็กชายธัชพล  ปทุมหิรัญรักษ์
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงธัญจิรา  ร่วมกระโทก
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงธัญจิรา  วุฒิเจริญภูรี
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงธิดานนท์  อิ่มพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าไผ่
วิทย์ประถม
190
เด็กชายธีรวิช  มาให้ทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าไผ่
วิทย์ประถม
191
เด็กชายนนทกร  เวียงลอ
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงนวพร  กิจสำราญ
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงนิรัชพร  ไชยุชิต
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงบวรลักษณ์  อุทกศิริ
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงบุณยอร  ภิรมย์เจริญ
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงบุณยาดา  เดชอนันต์
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงบุษกร  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าไผ่
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงบุษยมาศ  วิริยะวงษ์
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
199
เด็กชายปณิธาน  มาตย์วิเศษ
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงปริยากร  เชยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
201
เด็กชายปัณณธร  นราเลิศ
ป.6
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงปาณิสรา  ปทุมหิรัญรักษ์
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงปิยธิดา  สุทธิวงศ์
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงปิยมาส  น้อมมนัส
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
205
เด็กชายปิยังกูร  พรหมมา
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
206
เด็กชายปุณณสิน  สินสู่
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงพรรณอร  แท้สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงพริมา  ทองพราว
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงพัทธนันท์  ปทุมหิรัญรักษ์
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงพิจิตรา  ทาจันทึก
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงพิชานันท์  แซ่อึ้ง
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
213
เด็กชายพีรพรรณ  หนูดี
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าไผ่
วิทย์ประถม
214
เด็กชายพุฒิ  ลิ้มปัญญาเลิศ
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 4

ณ อาคาร1 โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ1
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
215
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงภัณฑิรา  ฮอหรินทร์
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงภัทรดา  คงชาญศิริ
ป.5
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงภัทรวดี  เสริมสุขประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงภัสสร  ปุยะติ
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
220
เด็กชายภูมิรพี  โค้วถาวร
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงภูริฎา  วิริยะวงษ์
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงมณทิฏา  มะเริงสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงมุฑิตา  พงษ์ไทย
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงยศวดี  ศิริวชิราภรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าไผ่
วิทย์ประถม
225
เด็กชายรชานนท์  อิ่มพงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าไผ่
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงรมิดา  สังข์กลม
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงรุจิรดา  พิกุลทอง
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
228
เด็กชายวรปรัชญ์  สุวรรณพงษ์
ป.5
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงวรภรณ์  วงค์พิลา
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
230
เด็กชายวรวิช  มาทะ
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
231
เด็กชายศิรวิทย์  คานจันทึก
ป.5
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงศิริขวัญ  บางประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงศิวตาพร  จันทรา
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงศุภลัคน์  จันทะบุตร
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
235
เด็กชายศุภากร  พรานไพร
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงสรัสวดี  พรมแสน
ป.4
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
วิทย์ประถม
237
เด็กชายสิรณัฏฐ์  เหลื่อมนอก
ป.4
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงสิริวิมล  โล่ห์คำ
ป.6
โรงเรียนบ้านหินดาด
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงอชิรญาณ์  เรืองจาบ
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
240
เด็กชายอภิสิทธิ์  สวัสดีแดง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าไผ่
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงอริศรา  แก้วระย้า
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงอริษา  ขันธวิจารณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าไผ่
วิทย์ประถม
243
เด็กชายอสินัฐ  กิ่งเพ็ชรรุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงอารดา  เทพบุตร
ป.6
โรงเรียนบุญเจริญวิทยา
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงอินทิรา  มุกเมธีเสถียร
ป.6
โรงเรียนสกุลศึกษา
วิทย์ประถม
246
เด็กชายเอื้ออังกูร  สร้อยสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนมงคลกุลวิทยา
วิทย์ประถม