ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 3

ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกฤติศิตา  อภิเกียรติสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
2
เด็กหญิงการเกด    เลือดบัวใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
3
เด็กหญิงเกศิณี  พิษกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
4
เด็กชายจักรพงษ์  ร่มใหม่
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงจารวี  แจ้งไธสง
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกใบบัว
คณิตประถม
6
เด็กหญิงจิรยุดา  คล่องขยัน
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงจิรัญญา    สาวชาวนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
8
เด็กชายเจษฎากรณ์    พลจังหรีด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
9
เด็กชายชญานนท์  ชุ่มผักแว่น
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
คณิตประถม
10
เด็กชายชยานันท์  ทูเกาะ
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกใบบัว
คณิตประถม
11
เด็กหญิงชลธิชา  น้อยครบุรี
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
12
เด็กชายชวนากร    สมสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
13
เด็กหญิงชาลิสา  รื่นธณาพินันท์
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
14
เด็กหญิงญาณิศา    ถ้ำกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
15
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สุขอุดมพันธ์
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
16
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เสยกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
17
เด็กชายณภัทร    มูลคำน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
18
เด็กหญิงณัฐกานต์  ญาติกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
19
เด็กชายณัฐฐินันท์    คำหัวโทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
20
เด็กหญิงณัฐณิชา  นิจจิ้งหรีด
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
22
เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนกัญจน์
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
23
เด็กชายณัฐวัชร์    รันทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
24
เด็กหญิงณัฐาพร  รอดสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกใบบัว
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณิชาภา  เศียรกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
26
เด็กหญิงตรีนภา  คนิตศิลป์
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
27
เด็กชายทินวุฒิ  มูลมาตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง
คณิตประถม
28
เด็กหญิงทิพวรรณ  หอมกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกใบบัว
คณิตประถม
29
เด็กชายธนกฤต  หมอจิตร
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
30
เด็กชายธนพนธ์  เสือสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกใบบัว
คณิตประถม
31
เด็กชายธนภณ  อัศวภาณุกุล
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
32
เด็กชายธนวินท์    ว่องไว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
33
เด็กหญิงธันยพร  แจ้งคำพี้
ป.5
โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง
คณิตประถม
34
เด็กหญิงธิษณามดี  ศรีเสนาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
35
เด็กหญิงธีริศรา  ทิพย์สันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 3

ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายนนทวัช  เริงฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง
คณิตประถม
37
เด็กชายนพดล  ย่อมกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
38
เด็กชายนรวร  วันปลั่ง
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงนริศรา  โพธิ์พิน
ป.6
โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง
คณิตประถม
40
เด็กหญิงนันทิตา    เพียงกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
41
เด็กชายนาขวัญ  ทองสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
42
เด็กชายนิติธร  วงศ์จักร
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงนีรชา  กูบกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
44
เด็กหญิงเบญจพร  หรมาส
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงปภาพิณ  ประไพวัชรพันธ์
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
46
เด็กชายปริญญาภัทร  สุวารี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
คณิตประถม
47
เด็กชายปริภูมิ    ภูคำศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
48
เด็กชายปวรปรัชญ์  หุ่มกระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกใบบัว
คณิตประถม
49
เด็กหญิงปวริศา    เนตรทิพวัลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
50
เด็กหญิงปัญญรัศม์    เสริมกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
51
เด็กหญิงปาริฉัตร  งิ้วไชยราช
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
52
เด็กชายปิยภัทร  วิเศษกลิ่น
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
53
เด็กชายปิยสวัสดิ์    ศรีขอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
54
เด็กชายปุณณวัฒน์  สงวนพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
55
เด็กหญิงเปรมมณี  ตราพระสำโรง
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
56
เด็กชายพงศกร  อินทร์รักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกใบบัว
คณิตประถม
57
เด็กชายพรชัย  สมีใหญ่
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงพรรณทิภา    เอิบพรมราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
59
เด็กชายพรรณพนัช    ราชซุยแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
60
เด็กชายพรัศฑกานต์  จำปาหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกใบบัว
คณิตประถม
61
เด็กหญิงพัทธนันท์  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงพิมพกา  วันผักแว่น
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกใบบัว
คณิตประถม
63
เด็กชายพีรพัฒน์    ไวยสุขศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
64
เด็กชายเพชรภมร  อมกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกใบบัว
คณิตประถม
65
เด็กหญิงภัคธีมา    บึงลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
66
เด็กชายภัทรกฤต    โกรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
67
เด็กชายภัทร์นรินทร์  ศรีรักษ์
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
68
เด็กหญิงภัทรนันท์  แซ่ซิ้ม
ป.5
โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง
คณิตประถม
69
เด็กชายภาคิณ  หล่วงกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
70
เด็กชายภูวนัย  คนเที่ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกใบบัว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 3

ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงมนัญชญา  ยอดอาจ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
72
เด็กหญิงมนัสวรรณ    สุหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
73
เด็กชายยศกร    โชติธรรมวาทิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
74
เด็กชายรชต    โสสีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
75
เด็กชายรณกร  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
76
เด็กหญิงลัคนา  ระกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงวรกมลพร  ลอบกระโทก
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
78
เด็กชายวรเมธ  ผ่องปัญญา
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงวรัญญา    ทองนำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
80
เด็กหญิงวรัทยา  วิเศษพันธุ์
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงวาลินี    สุขคุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
82
เด็กชายวิทูรภัคดี  เต็งวัฒนโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
83
เด็กหญิงวิภาวดี  ชาวสวน
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
คณิตประถม
84
เด็กชายวีรภัทร  ลาภกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงวีรยา  ห้ากระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านโคกใบบัว
คณิตประถม
86
เด็กชายวีรากร  เรืองเพรี
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
87
เด็กชายวุษิวัชร  ฝ่ายครบุรี
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
88
เด็กหญิงศดานันท์  วรครบุรี
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงสววรรณ  ครอบกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
90
เด็กชายสิขรินทร์  ตรึกตราครบุรี
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
91
เด็กชายสิรภัทร  โลสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
คณิตประถม
92
เด็กหญิงสุจิตรา  ช่างบุ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
คณิตประถม
93
เด็กหญิงสุธิชา  พุทไธสง
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงสุพิชชา  ลีลาศ
ป.4
โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง
คณิตประถม
95
เด็กหญิงสุรภา  เสยกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
96
เด็กชายสุรศักดิ์  ล่อกระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านโคกใบบัว
คณิตประถม
97
เด็กหญิงอนัณปภา  ไสวครบุรี
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
98
เด็กชายอนุชิต    แอบกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
99
เด็กหญิงอภิชญา  ดีดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
100
เด็กชายอภิชล  เทพมลฑล
ป.5
โรงเรียนบ้านโคกใบบัว
คณิตประถม
101
เด็กหญิงอภิณญา    ถินนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
102
เด็กหญิงอภิษฐา    อะทอยรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
คณิตประถม
103
เด็กหญิงอโรชา  แสงโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
คณิตประถม
104
เด็กชายอลงกรณ์  นิเรืองรัมย์
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงอวิกา  โภชนะ
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 3

ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายออโต้  ปัสสีสำโรง
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
107
เด็กชายอัมรินทร์  ทับกระโทก
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงอุษา  เอี่ยมสอาด
ป.4
โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง
คณิตประถม
109
เด็กชายโอโซน  ชัยทิตติธนกุล
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 3

ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
110
เด็กหญิงจิรภิญญา  กวนชา
ม.3
โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงนิภาพร  วิเศษทรัพย์
ม.1
โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงปาริตา  ดุงสูงเนิน
ม.1
โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
113
เด็กชายวุฒิภัทร  วิชิตสระน้อย
ม.3
โรงเรียนลำพระเพลิงพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 3

ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
114
เด็กชายกมลชนก  งาสำโรง
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงกมลชนก  ศีรชัยนาท
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
116
เด็กชายกฤษณพงษ์    เศษคึมบง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อาลัยรัมย์
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนเลิศ
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงกันยกรณ์  พลอยกระโทก
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงกาญจนาสินี  เจริญสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  อินทร์น้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
122
เด็กชายกิตติพัศ  จิตรครบุรี
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงกุลยา    จิรพณิชยานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
124
เด็กชายกุลโรจน์  อำนวยทรัพย์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงขวัญพิศา    รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงขวัญมนัส  สีหามาตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงเขมรัฐษิณี  โจทย์ครบุรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง
วิทย์ประถม
128
เด็กชายคมชาญ  ฉลองสัพพัญญู
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
129
เด็กชายครองยศ  สมบัติ
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงจารุวรรณ  พิพิธภัณฑ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
131
เด็กชายจารุวัฒน์  เกลี้ยงไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงจิรติกานต์    บัวทองหลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงจิรัชญา    วิชาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงจิรัชยา  พรบริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงจีรพรรณ  จันทรา
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  บวรจารุเดช
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
137
เด็กชายเจษฎา  เฉาะกระโทก
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
138
เด็กชายฉัตรมงคล  ชุมกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงฉัตรฤทัย  แสงจังหรีด
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
140
เด็กชายชนก  เขียวบ้านยาง
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงชนัญชิดา  หมิ๋วกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงชนากานต์    หรรษาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงชนาภัทร  อินทร์กระโทก
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงชนิดาภา  ระวังสำโรง
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงชรินรัตน์  แก้วสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงชลฎา  จามสำโรง
ป.6
โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
วิทย์ประถม
147
เด็กชายชาครีย์  พลอยกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงชุติมา  ลี้ภัย
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 3

ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
149
เด็กหญิงชุติสรา  แก่นกระโทก
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงเฌอย์มาฎา  วิริยะไชโย
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงญาดา  ยอดกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงฐิตา  โปร่งอากาศ
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  สอดกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงฐิติชญาน์  บุญมาพบ
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
155
เด็กชายณฐกร    จรัญจอหอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ปัดครบุรี
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เรืองวิรุจนากุล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สิงห์ลี
ป.5
โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
วิทย์ประถม
159
เด็กชายณัฐชนน  เผด็จตะคุ
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงณัฐฐา  เอี่ยมสำอางค์
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงณัฐณิชา    ถนอมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงณัฐธิดา  ลักษณาครบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงณัฐภัสสร  เปรมะยศวัฒน์
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงณัฐามณี  ปานน้อย
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
165
เด็กชายณาศิส  เสถียร
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงดวงรุ่ง  เครือกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงดากาลดา  ชอบมวย
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงตรีชฎา  ชาญกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงธณวรรธน์  ภาเรือง
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
170
เด็กชายธนกร  เรืองกระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
171
เด็กชายธนกร  อินทร์นอก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
172
เด็กชายธนกฤต  เสยกระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
173
เด็กชายธนพัฒน์    พรมภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
174
เด็กชายธนวิชญ์  ปักกาสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงธนัญชนก  สุบงกช
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงธมลวรรณ    เชาว์จอหอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงธวิดา  ภูมิคอนสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงธัญชนก  ธนาวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ขุนระงับสังข์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
180
เด็กชายธันวา  เงินพลับพลา
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงธิดารัตน์    แว่นรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงธิปภาดา    อยู่ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงธีรดา    ลอยพิมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 3

ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
184
เด็กชายนนทิชา  พิมพ์งาม
ป.6
โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงนลินญา    แหวนเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงนวณีย์    กกกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงน้องนุช    จันทะสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
188
เด็กชายนัฐธิกรณ์  อิ่มนันท์ธนา
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงนันทัชพร    ไชยโคตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงนันทิชา  จงคาดกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงนารดา    พงศ์พีรภัทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงนิตยา  นุศาสตร์สังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงนิธิฐายีการย์    ค้าข้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงนิรด์วี  พิชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงนิษฐา  เกนอก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงเนตรชนก  สุทธิ
ป.5
โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงเนตรนภา  สารพันธ์
ป.6
โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
วิทย์ประถม
198
เด็กชายบวรฉัตร    เศียรกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงบูริศรา    ภูกิ่งดาว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงเบญญาภา  นาคนาคา
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงโบนัส    พัทธามาต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
202
เด็กชายปกรณ์  ลมสระน้อย
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
203
เด็กชายปรวิทย์  ยื่นกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงประภัสสรา  แก้วสา
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงปัญญดา    ศรีหาเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงปัณณิกา    มนัสสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
207
เด็กชายปานเทพ  ศรีพรหม
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงปานวาด  พันธุ์ธงไชย
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงปาริตา  ศรีพระนามน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา
วิทย์ประถม
210
เด็กชายปิยะราช  สอนสำโรง
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงปิยากร    อุตมะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงปุณยาพร  ฉิมพลี
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงพรพรหม  แก้วยืนยงโชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงพลอยไพลิน    รวมขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
215
เด็กชายพัชรพล    พลครบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงพัณณิตา  บุญหนองเหล่า
ป.4
โรงเรียนบ้านโกรกสำโรง
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงพาณิภัค  ยิ้มกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงพิชยา  งานกระโทก
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 3

ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
219
เด็กหญิงพิชามญชุ์  กิตธินันท์วรากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงพิมพิชชา    นะแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงพิมลรัตน์  แววกระโทก
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงพิรุฬห์ลักษณ์    รอดบ้านเกาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงพุฒิพร    ยิ้มฉ้ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เรกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา    พิพัฒบริภัณฑ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงภชรพร    ศรีอภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงภัณฑิรา    ใจตรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงภัทรธรัชต์    จิตติวิวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงภัทรวดี  พาบุดดา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
230
เด็กชายภาณุวัฒน์  ประพิณ
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงภุชฌาพร  เสถียร
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
232
เด็กชายภูริพัฒน์  เที่ยงธรรม
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงมณีชิดชนก  จ่ามมาตย์
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงมธุรดา  ลุนทอง
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงมัญฑิตา    เขียวขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงมารินี อันนา     อูลส์สัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงมีณญาภัทร์    เพชรกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงรัญญาลักษณ์  ขุนระงับสังข์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
239
เด็กชายรัฐภูมิ  ทะปัญญา
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงรัตนาวดี  จวงสำโรง
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
241
เด็กชายราเชนทร์    วรรณภิระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
242
เด็กชายรุ่งศักดิ์  กระแจะจันทร์
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญกระโทก
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงวทันยา  ปลั่งกลาง
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงวนัสนันท์    นากอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงวนิดา  นามวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงวรดา  ลาภกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงวลิสรา  ส  มลักษณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
249
เด็กชายวันชนะชัย  สอนจันทร์
ป.4
โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงวันวิสา    ชำนาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงวานิลา  โสภาพร
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงวิภาวดี  หลีกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา
วิทย์ประถม
253
เด็กชายวิรภัทร  ภักดิ์กระโทก
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 3

ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
254
เด็กชายวิวัฒน์  ยาตรา
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงวีรดา  อุทิศ
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
256
เด็กชายวีรวิชญ์  จิตรชิรานันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
257
เด็กชายวุฒิพงษ์  ช่วยสำโรง
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงศตพร  ศิลาลาย
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงศศิกานต์  ยวดกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงศศิกานต์  ลาดกระโทก
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงศศิประภา  เพ็งจันทร์
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงศศิวิมล  พรมมากุล
ป.6
โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงศันศนีย์  มณีนัย
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงศิรภัสสร  สายสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
265
เด็กชายศิรวิชญ์    เต็งกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงศุทธินี  ใสสะรัง
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงศุภิสรา  โสบกระโทก
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงสมหฤทัย  โสพันโสภาดา
ป.6
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงสโรชา    วงค์คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงสหัสริน  ตังประเสริฐรุจี
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงสิรินทิพย์    ทองทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงสิริภัทร  กลัดสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงสุชาดา  จงอุ้มกลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหลักศิลา
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงสุพรรษา    พืชพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงสุพัตรา  เสยกระโทก
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงสุพิชญา    เปลี่ยนทองดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงสุภาภรณ์    หินหาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงสุภาวดี    นวลสุธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงอทภา    ทัศนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงอภิชยา  เชื่อมกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองหินโคน
วิทย์ประถม
281
เด็กชายอภิชัย    ศรดอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงอรจิรา    อภิรัตนพัลลภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงอรปรียา    สืบเพ็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสกุลจิตร
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงอรุณี  ศรีกระสัง
ป.4
โรงเรียนหนองไผ่วิทยา
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงอสพาภรณ์  เพชรกิ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
286
เด็กชายอัครพล  บุญค้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงอัฐภิญญา  ดีดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนครบุรีวิทยา
วิทย์ประถม
288
เด็กชายอีธาน  ปราศกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งแขวน
วิทย์ประถม