ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/9(IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  สารชัย
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  กฐินใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพร  เรืองบุญคุ้มสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกชมน  หอมเจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกกร  ฝอยตะคุ
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกนกกาญจน์  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกนกพรรษ  สิมธาราแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกนกภัทร  วิงไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกมลชนก  ยิ่งสิทธิ์สิริ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกมลทิพย์  ชุ่มชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกมลพร  ประมูลสินทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกรกมล  ราษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกรณรรค์  รอบงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกรภพ  จำรัสประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกรวรรณ  ศิริศรีมังกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกรวิชญ์  อุดมประทีป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกรองกาญ  ตั้งพรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกรองแก้ว  สุริยบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกฤดากร  วันชัย
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายกฤตฏิ์ตฤณ  โคว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกฤตธีรา  ครามกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกฤตพล  ภาณุพรพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกฤตภาส  ปรีดีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกฤตเมธ  อินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกฤตศญาดา  นพคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกฤติน  ศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกฤติพงศ์  สกุลเลิศวัฒนา
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกฤติมุข  พูนพัฒน์พิบูลย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกฤติยาณี  คาวกลาง
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จริยาวณิชชาวดี
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกฤษกร  สุทรวีรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกฤษฎา  พุณยฤทธิ์รักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกฤษณะ  โตชยามานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกฤษณะพงษ์  จินตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายกฤษณ์  กฤษสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงกวิธิตา  ขจรโรจนรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายกวี  เปรื่องเวทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายกษิดิ์เดช  ฉายพิมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายก้องภพ  ขันอาสา
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกัญจน์พสิษฐ์  คงแสนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/10(IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
41
เด็กหญิงกัญชพร  สมบูรณ์มนัสชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิติสากล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โกฏเพชร
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกัญญาภัค  ดำโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกิดสิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โรจนาปิยาวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายกัณฐวีร์  ทิพย์สุนทรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายกัณตภณ  สกุลภิญโญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายกัตน์ธร  ศิริบุญนภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายกันต์กมน  ลอแท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายกันตภณ  ธิติบุณยกร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายกันตินันท์  จรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายกันตินันท์  ชุณหปัญญาเวช
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายกันตินันท์  ต่างกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายกันตินันท์  โทเทอดวิไล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายกันตินันท์  โสทรเกียงไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงกันยกร  โชติชยา
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงกาญจนศิริ  โชควัฒนเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขเกิด
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงกานต์พิชชา  กุลโคกกรวด
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชะฎาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทวยมีฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองสิงห์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงกานต์มณี  สันติโชติตระกูล
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงกานต์รวี  บุญย์จรัสมนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงกิตญาภรณ์  เนาขุนทด
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายกิตติธร  สมใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายกิตติ์ธวัช  รักกะสิวิทย์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายกิตติธัช  จอมเกาะ
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายกิตติภพ  เขียนสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายกิตตื์ิพิพัฒน์  สัพทานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายกีรติศักดิ์  เลี้ยงเจิญ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายกีรพัฒน์  ชงจังหรีด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงกุลชญารัชย์  วิริยะกุลนันท์
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงกุลธิดา  เปรมไธสง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายกุลภัสสร์  ขาววิเศษ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงกุลละปรียา  วิศรุตวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงเกวลี  พี่พิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงเกษมทรัพย์  จิพรมมา
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/8(IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กชายเกียรติศักดิ์  กินกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายโกวิท  เพชรเนาว์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงขวัญข้าว  ณ พิกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงขวัญข้าว  ตุ่นกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงขวัญเรือน  ทองผักแว่น
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายคณพศ  ทิวัฑฒานนท์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายคณาธิป  เหง้าพรหมมินทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงคณิตานนท์  เข็มทองใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงครองขวัญ  เมบขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงคะนึงสิริ  นันทจิตปราโมทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายคุณาณัฐ  คูศิริวิเชียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงจณิสตา  คำสกุลวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายจรินพงศ์  ไตรยงวานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายจอห์นนี่  คูริคส์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายจักรกฤษณ์  แมงกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายจักรพรรดิ์  ศิริโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายจักรภัทร  ประทุมเมศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายจักริน  วงษ์พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงจิดาภา  ยึดพวก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงจิดาภา  สิทธิ์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงจิตรวดี  เพชรเด็ด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงจินตพร  แดบสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงจิรนันต์  ประคองสุข
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายจิรพัฒน์  พินิจพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายจิรวัฒน์  โหนกขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายจิรวิชญ์  บุญยฤทธิชัยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายจิรสิน  ภูมิสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายจิรสิน  แสงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเชิญ
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงจิรัชยา  ธีรประภานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงจิรัฏฐ์ชญา  โพริศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายจิรายุ  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายจิรายุทธ  สุวัฒนะสกุล
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงจีระนันท์  อัครวงษ์โอฬาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงจีราพัชร  ยลจอหอ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วังโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงจุฑามาศ  แนะกระโทก
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงเจณัฏฐ์จริณ  พยัฆเกรง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายเจตนิพิฐ  กลสรร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงเจนจิรา  ชูลร์
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/10(IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงเจนเชิญขวัญ  เดชไชยทิพย์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายเจ็สซิคิม  เกรซ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายแจ็กก์กริน  พูนกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  ดอนจังหรีด
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงฉันทนัทธ์  นิตย์ใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงชญาดา  จิรากุลวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงชญานิศ  พิทักษ์วาณิชย์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ดอกกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงชญานิษฐ์  อนุศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงชญาภา  ธรรมมาภิมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงชฎาทิพย์  จุฑามะณี
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายชนกันต์  จิตพีระวัฒน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายชนะชัย  ทิพย์รอด
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงชนัดดา  ผดุงสันต์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายชนัต  นิมาลา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงชนันนัทธ์  ศรีโพธิ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงชมพูนุช  เป้าสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงชมพูนุท  รอบคอบ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายชยณัฐ  วงศ์สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายชยพล  กมลมณีรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กชายชยพล  นิตยวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายชยพล  มหาแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายชยุต  เบญจรัตนสกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงชลกร  นวลมิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงชลธิชา  ชะนะภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงชลธิชา  ประสิทธิ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงชวันรัตน์  เชิญกลาง
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายชวัลวิทย์  ศรีทัศนากุล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายชวิน  คุรุกิจกำจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายชวินปวีณ์กร  วาสุเทพรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายชัช  เกียรติอำนวย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายชัชพีรกฤต์  ถือสัตย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายชัยธรา  สุดหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายชัยวัฒน์  นุชิต
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิ์ขาว
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงชาคริยา  ปิดตานัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายช้างตัน  จันทร์โพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงชาดากานต์  คำนึงผล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายชาติคุณ  เจริญสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายชินเขต  กรรณิกานนท์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/9(IEC) ชัั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กชายชิระ  วีระเทศ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชินเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายชิษณุพงศ์  ภักดีณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงโชติกา  แกงโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายไชยกร  ปี่ทอง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงเซมิกา  มุ่งจอมกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงญาณภัทร  ประมูลชาติ
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงญาณศรณ์  กันงาม
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงญาณาธิป  สงสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเวสลี่
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงญาณิน  เจสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงญาณิศา  การินทร์รัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงญาณิศา  คลองโนนสูง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงญาณิศา  เชื้อกลาง
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงญาณิศา  ฤทธิไชย
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงญาณิศา  วัชรประทีป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงญาณิศา  สมศรี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงญาณิศา  สว่างรัตน์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงญาณิศา  แสนสุริยวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงญาณิสา  พูลลาย
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงญาดา  แสพลกรัง
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายฐนกร  โสมาบุตร
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายฐปนนท์  โสภิตลี้วัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงฐาณัชชา  ดำพรมพะเนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายฐาปกรณ์  เตรนะกาโย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงฐาปนีย์  เชาว์รักษ์หิรัญ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงฐิชาพร  กริดกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงฐิติกา  พอกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงฐิติชญา  สันธนะพานิช
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงฐิติชญาน์  วงศ์กีรติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงฐิติพร  สิวาพร
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงฑิอำภรณ์  ธรรมเกษ
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายณฐกร  กิ่งไม้กลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายณฐกร  ขุนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายณฐวัฒน์  วิรุฬห์บัณฑิตกุล
ป.5
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงณปภัช  จันทรนิยม
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายณประพัทธิ์  สุขสมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงณพัชร์ปพร  กอไม้กลาง
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายณภัทร  เพ็ชรแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายณภัทร  เมธปรีชากุล
ป.5
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายณภัทร  ยัง
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/11(IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กหญิงณภัทร  โรจนชีวาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงณภัทร  ศุภวัฒน์เมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายณภัทร  สมมะเริง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงณภัทร  เอี่ยมภัทรพงศ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายณภาส  สุทธิธนาคม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายณรงค์เดช  ดอกกระโทก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงณฤดี  ตาลพันธ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงณหทัย  อัมรินทร์รัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงณัชชา  ปราชญ์ศรีภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงณัชชา  ปราศรัย
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงณัชชารีย์  สันติพงษ์ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงณัฎฐนิช  เยื่อนงูเหลือม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สายใหม่
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงณัฏฐชา  โพธิ์เงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โปต๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นราจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงณัฏฐ์นารี  วิมลวัตรเวที
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงณัฏฐนิช  หวังบุญกลาง
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงณัฏฐนิตา  สุรเดช
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายณัฏฐ์ปวินท์  สุนทรภักดี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงณัฏฐพร  ตวยกระโทก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ตันพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงณัฏฐากมล  วัคคุวัทพงษ์
ป.5
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายณัฏฐ์  ขอจัดกลาง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงณัฐกมล  สุทิน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เพศประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีทรมาศ
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศิริพร ณ ราชสีมา
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายณัฐชนน  เกียรติก้องเจริญ
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายณัฐชนน  พราหมณ์ตะขบ
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงณัฐชยา  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงณัฐชยา  ชาญปรีชารัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงณัฐชา  โตทองหลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงณัฐชา  ปะอันทัง
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชินกิ่ง
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประมนต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองจอหอ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงณัฐณิชา  เว่าสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายณัฐดนัย  แซ่อือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายณัฐธนธร  นาเรือทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.4/8 (IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กชายณัฐธนา  นาเรือทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เตชะพรอนันต์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ถนอมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงณัฐนิชา  ซ่อนกลิ่น
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายณัฐปคลจ์  วิพัธครตระกูล
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงณัฐปรียา  ดุมใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายณัฐพนธ์  เกี้ยวมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายณัฐพัชร์  บุญมาศ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายณัฐพัฒน์  วิศรุตการย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงณัฐพิรินทร์  ผายพิมาย
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงณัฐริกา  ลาวัลย์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงณัฐวดี  เที่ยงประเทศ
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงณัฐวรา  กาญจนนพวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงณัฐวรา  แย้มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  พจน์พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงณัฐวศา  แถวเพชร
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายณัฐวัศน์  เพ็งพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงณัฐิมา  ลมสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงณิชกานต์  ทรัพย์ศรีศุภชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงณิชาพัชร์  กระจ่างโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงณิชาภัทร  ปั่นสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงณิชาภา  ดำรงพรพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงณิชารีย์  สารฟอง
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายดนัยณัฐฐ  จารุวงศ์วิทยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายดนุภพ  บุญถือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงดวงฤทัย  ชับมีแรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงดารินทรารัตน์  สดทะเล
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายดิชพล  ทิพย์ขุนทด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายเดชานนท์  เงินรวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงโดโล่  เอลอนโด้ กุ้ม
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายตติรภัทร  นุชกลาง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงตมิสา  เดชกุลทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายตรัยรัตน์  ผูกพันธ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายตฤน  จันทร์อร่าม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงติณณา  สมานมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงตุลยา  เสนาะศรีตระกูล
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายเตชธรรม  ตู้พิมาย
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายเตชพน  สธนเสาวภาคย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายเตชสิทธิ์  เกงขุนทด
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.4/10 (IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายเตชิต  เทียวสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายทรงกร  ไสวชัยศรี
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายทรงกฤต  ไสวชัยศรี
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายทรงภพ  ศรีชัยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงทอฝัน  พงศ์ชาญวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงทอฝัน  รักธรรม
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงทักษอร  ว่องประชานุกูล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายทัชชกร  แก้วใสธัญกูล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงทัตพิชา  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงทิพย์อัปสร  สื่อกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงทิพรดา  ดุงสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงทิภากานต์  ศรีวิชา
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายทีฆทัศน์  ซึ้งศิริทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายเทพธนกฤต  ไกรสำโรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายเทวัญ  สังฆมณี
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายแทนคุณ  ใจมนต์
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายแทนคุณ  ดานขุนทด
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายแทนธัญญ์  ก้อนทอง
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงแทนธิชา  โพธิ์ละคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงธญาดา  ปากหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายธนกร  โชติพีระวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายธนกฤต  ไนย์กระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายธนชัย  ไทยกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายธนดล  แก่นจันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายธนทรัพย์  ปราชญ์ศรีภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายธนธัช  คุ้มกลาง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงธนพร  นาเหลา
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายธนพัฒน์  ศรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงธนภรณ์  ป้อมปักษา
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายธนภฤต  บุญเศียรปภาดา
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายธนภัทร  ไชยสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายธนภัทร  ตอบสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายธนภัทร  ตันตระกูล
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายธนภัทร  ทูลกอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายธนภัทร  เปรมโชติภัทร
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายธนภัทร  ยอดโคกสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายธนภัทร  วุฒิวรจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายธนรรณพ  อินทรผกาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายธนวัฒน์  บุญมีมีไชย
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายธนวิชญ์  เผื่อนงูเหลือม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.4/11 (IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กชายธนศักดิ์  กฤษณะ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงธนัญชนก  กัลยา
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงธนัญชนก  กิจเพิ่มเกียรติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงธนัญชนก  ประจะเนย์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายธนัท  ศาสนนันทน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายธนันท์ชัย  ธนาวุฒิวรสิทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายธนาชัย  จี่พิมาย
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายธนาดล  พลสวัสดิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายธนาธาร  ยินดี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายธนายุส  โภคา
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงธนาวดี  ตันตระกูล
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายธนาวิน  ทองสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงธนิดา  ศักดิ์สันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายธภัทร  แสงพรม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงธมกร  ใจโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงธมกร  นิรมิตสีมา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงธมนต์ชิตา  หอมจะบก
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายธรรมกิตติ์  วงศ์ดาไสย
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายธัชกร  นิติอมร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงธัญชนก  จันทรรวงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงธัญญชนก  เพชรนอก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงธัญญาภัทร์  ดอกคำ
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงธัญดา  ธนาธรศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายธัญเทพ  กลมกลาง
ป.5
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงธัญรดา  รอกกระโทก
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงธัญรดี  อินทราภิรมย์กุล
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงธัญวาภรณ์  ก้านน้อย
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงธันพร  วิเศษลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงธันยพร  ย่านโคกสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงธิดาภา  รุจิราภา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายธิติ  ปังศรีวินิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายธีเดชรัตน์  คล้ายคลึง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงธีมาพร  รุ่งโรุจน์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายธีรโชติ  พะนา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายธีรภพ  แชจอหอ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายธีรภัทร  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายธีรภัทร์  แชจอหอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายธีรเมร  ศรีเมืองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายธีระ  แซ่เฉิน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงธีรัศรา  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/11 (IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กชายธีวสุ  พิทักษ์วาณิชย์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายธุวานนท์  แฝงกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายนครินทร์  ฉิมพลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงนงนภัส  เทียมญาติ
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายนนทกร  ตุ่นกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายนนท์ตะวัน  จันทรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายนนทพันธ์  บุญเคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายนพเก้า  ผันโคกกรวด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงนภสร  กิติสกล
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงนภสร  เลิศสิริมงคล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงนภัทร  อุทัยแสง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงนภัสนันท์  จันทร์อินทร์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงนภัสภรณ์  แชจอหอ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงนภัสภรณ์  วงศ์วรัญญกุล
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สว่างรัตน์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงนภาพร  โตโคกสูง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายนภิษา  อาภากรสิริสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายนรภัทร  เอียจะบก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงนริสรา  ดวงกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายนฤชา  ธัญกนกรัชต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายนฤภัทร  บุณยมานพ
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงนลินญา  ทั่งทองมะดัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงนลินนิภา  ไชยชาญ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงนลินี  ศรีมี
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กชายนวกร  ยศสุนทร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงนวพรรษ  จิตพิทักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายนวรัตน์  อยู่วนิชชานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงนวลวรรณ  เงินยิ่งสุข
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายนัฐอานนท์  จันท์ศุกลภัทร
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายนัทธวัฒน์  วาณิชย์โรจนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายนันทชัย  ไพสาลี
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วชมภูนุช
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงนันท์นภัส  บวรศิริโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงนันท์นลิน  ด้วนมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายนันทพงศ์  ฝ่ายศูนย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายนันทภพ  นพพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงนันท์สินี  น่วมนิ่ม
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงนานา  วาตานาเบ้
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงนารีญา  สุขสร้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงน้ำมนต์  สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/8 (IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กหญิงนิชรา  บุญฮวด
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายนิติธร  ฉ่ำแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายนิติธร  ปะโมนะตา
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายนิธิชัย  ทองยินดี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ศรีหะจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายนิธิศ  ประพิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงนิษฐกานต์  นากลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงบุษกร  ก้อนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงเบญจวรรณ  มณที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงเบญจศิริ  เตียนพลกรัง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายปญวรรต  ซ้ายโพธิ์กลาง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายปฐพี  ปิดตาละเพ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายปณัยกร  ติยะแสงทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงปทิตตา  แขกระโทก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายปภังกร  ใหญ่สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตอสกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายปภาวิชญ์  เทพทะเล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงปมินตรา  งามอภัย
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงปรเมศ  บุญเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายปรเมศร์  หวังอ้อมกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงประกายดาว  บัวนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายประกาศิต  ก้อนผา
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงประภัชยา  เชิดเพชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงประภาพรรณ  จันทร์จำนงค์
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงประภาศิริ  กุลสานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายปราบปราม  ออรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายปรินทร์  เปลี่ยนกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงปริยากร  เอื้ออำพรเสรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงปริศรา  รัตนประสบ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงปรีย์วรา  วัฒนสุนทรสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงปรียาณัฎฐ  ญาตินิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีบุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงปรียาภัทร์  รักกุศล
ป.4
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงปวงภร  เอนกวิพุธกุล
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายปวริศ  ถมจอหอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายปวริศ  สรจำนงค์
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงปวริศา  งามโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงปวีณ์นุช  พรโพธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงปวีร์รดา  หาญวงษ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงปัญจรัตน์  สมบุญพล
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.4/9 (IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
เด็กชายปัญญพนต์  หวังสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายปัญญวัตร  ชวนนอก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายปัญญากร  นนทชัย
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายปัญญากร  บุญยะรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายปัญญากร  มณีเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงปัญญานุช  ใจมนต์
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายปัญญาวุฒิ  อะภาโส
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงปัญฑิตา  สีทาดี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงปัณฑิตา  สุวรรณสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายปัณณทัต  กระจ่างโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายปัณณธร  ประมวลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายปัณณพงศ์  กีรติอนันต์พร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายปัณณวัชญ์  ชมเมืองปัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายปัณณวิชญ์  มหาทีระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายปัณณวิชญ์  สิงหานนท์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงปัณณสา  พงศ์สิงห์โชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงปัทวิกานต์  ดวงทวีป
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงปาณิสรา  ทุริยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงปาณิสรา  พรานุสร
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงปาณิสรา  มีลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายปารเมศ  สิงห์สนั่น
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงปาลิดา  คร่อมกระโทก
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายปิฏิเชษฐ์  ชวนะนรเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายปิยทัศน์  อธิกะ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงปิยลักษณ์  สถิตเมธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายปิยวัฒน์  คูศรีพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายปิยวัฒน์  ทับขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายปิยะพันธ์  บำรุงพานิชย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงปียธร  สุภาการ
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงปุณญดา  รักษาพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายปุณณวิชญ์  หอมมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายปุณพจน์  กันยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายปุณยธิษณ์  ลัทธชัยวณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงปุณยวีร์  ผ่ายนอก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงปุณยวีร์  ไพรเกาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงปุณยวีร์  ม้าทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิริศรีมังกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงปุณยาพร  รัตนอภิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงปุณวีย์  สระทองหลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.3/11 (IEC) ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
481
เด็กชายเปรม  บุณยฤทธิ์รักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงผาติรัตน์  เขี้ยวสิงห์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายเผ่าภูมิ  ภูมิภู
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายพงศกร  ขำหินตั้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายพงศกร  ไตรจอหอ
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายพงศกร  บุญวิไลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายพงศ์ชยุตม์  ทรงยศวัฒนา
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายพงศธร  เปรมท่าช้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายพงศธร  เรืองนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายพงศ์ปณต  กิติสากล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายพงศ์พสิษฐ์  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายพงศภัค  จุกกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายพงศ์ศพัศ  ศรียันต์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายพงษ์ตะวัน  คล้ายสุบรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงพชพร  ขจรภพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายพชรดนย์  มุกดาสนิท
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กชายพชรพล  ควบพิมาย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายพชรพล  ภาวจันทึก
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงพนิตพิชาก์  แลบัว
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงพรณัชชา  แสงกลาง
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงพรทิพย์  กมลลิ้มสกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายพรเทพ  เดชพุดซา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงพรธีรา  สาคะศุภฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงพรนภา  อุทัยดา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงพรปวีณ์  ถ่ายสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายพรพิพัฒน์  พิมพิสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  จิระเพิ่มพูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงพรรณชนก  อวนศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงพรรณอร  เหล่านอก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงพรลภัส  ดายใหม่
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายพรสวรรค์  ตู้ปทุม
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงพราวฝัน  ฐาวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงพลอยแพร  บุญศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงพลอยแพร  บุญศิริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงพลอยไพลิน  โพธิ์ศรีคุณ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงพลอยไพลิน  เวทยะเวทิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายพสิษฐ์  อิทธิพันธุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายพสุเทพ  สิงขโรทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายพสุธา  รวดเร็ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/6 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
521
เด็กชายพอดี  ศรีวราลักษณ์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงพัชชาภา  ตรีเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงพัชรกันย์  ด้วงมุขพะเนา
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายพัชรพล  รัตนวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงพัชริดา  เรียบจันทึก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายพัฒน์ภากร  สังกัดกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงพัณณิตา  พ่วงกลาง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ท้วมพุดซา
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงพัทธนันท์  ตั้งไพโรจน์วงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายพันธวัชร์  วัชรพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายพันธวีร์  แป้นทะเล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายพาคินทร์  นายโท
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงพิชชาพร  ชะนะภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงพิชชาพร  นอใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงพิชชาพร  อื้อภากรณ์สกุล
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงพิชชาภัค  แพทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงพิชชาภา  กองเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงพิชญธิดา  ชื่นสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงพิชญธิดา  อวบสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงพิชญ์สินิ  นาคเลื่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  แก้วทะเล
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายพิชญะ  มีกุดเวียน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงพิชญาณี  ตุ้มจอหอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  สิงห์โตทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายพิชาภพ  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงพิชามญชุ์  บัวทองหลาง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงพิชามญชุ์  แวววุฒินันท์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อึ้งธนารัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายพิพิชฌน์  ริมใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพิ่งมงคล
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์อามาตย์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงพิมพ์นารา  เพชรสุรีย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รงคะกุลพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายพิรศุษม์  พรพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงพิรุณรัตน์  วงศ์โสภา
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายพิสิษฐ์คุณ  สุรเนตรธีร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายพิสิษฐ์  การสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายพิสิษฐ์  อิทธิวิศวกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงพีรกานต์  คาถา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กชายพีรบูรณ์  ทองระอา
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/4 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วกูล
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายพีรวิชญ์  ใหญ่สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายพีระโรจน์  จันทร์พานิชเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายพุฒินาท  กึ่งจะบก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายพุฒิพงศ์  รัตนพงษ์งณิช
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายพุฒิพงศ์  สุรเวทวงศ์ภาส
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  อนุสนธิวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงพูนทรัพย์  เปรี่ยมรัตนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มาวงศ์นอก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายเพราพงษ์พันธุ์  ศรีอำไพ
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงแพรวไพลิน  เกียรติสุขศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงแพรวา  มัจฉาชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงไพลิน  ชวานนท์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายภคภูมิ  เขตนารี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงภษิรา  คูณแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงภัคชัญญา  กลางแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายภัควัฒน์  เกตุประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงภัททิญา  อยู่หมื่นไวย
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงภัททิยา  ไพโรจน์อุดมกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายภัทรกร  วชิระคงสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายภัทรนน  อาจอินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายภัทรพงศ์  กิ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายภัทรพงศ์  ไกรวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายภัทรพล  ทศตา
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายภัทรพล  มีแสง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายภัทรพล  ว่องวณิชชากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายภัทรพลิน  ศิริมัณทนวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงภัทร์พิชชา  กุหลาบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงภัทรมน  พยัคฆศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงภัทริยา  บุญณารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงภัทรวดี  ใจแก้วศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญประสาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายภัทรวุฒิ  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงภัทริกา  แสนทวีสุข
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายภาคิน  สายเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายภาคิน  อาษานอก
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีบาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายภานนท์  ศรีไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายภานุกร  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายภานุพงศ์  ทิวะศศิธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/1 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กชายภานุวิชญ์  กลขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายภานุวิชญ์  แสงกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายภาสกร  แก้วรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เพียงขุนทด
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กชายภิญโญ  วิศวะวาทิน
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายภูดิท  อุปริสัจกุล
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายภูดิศ  ฉ่อกระโทก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายภูผา  มาจาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายภูมรินทร์  เนตรพุดซา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายภูมิณัฐ  ธรรมโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายภูมิพัฒน์  จิตรโคกกรวด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายภูมิภัทร  พรมสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายภูมิวัฒน์  ปาลวงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงภูมิหทัย  ทองโพธิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายภูริพัฒน์  ปริญญานุสสรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงภูรีรักข์  ร่วมกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายภูวเมศฐ์  คำกำพุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายภูวิช  อุฑารสกุล
ป.5
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายภูวิศ  เจริญสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายภูวิศ  ญาตินิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายมงคล  อุดมผลไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายมณฑล  จิตรโคกกรวด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงมนรดา  ยิ้มเป็นสุข
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงมนสิชา  สังข์สนิท
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงมนัสนันท์  นิตย์ผักแว่น
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงมนัสนันท์  อินทรัตน์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงมนัสวี  อัครโชติลักษมี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายมหาสมุทร  โถทองคำ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายมานะชัย  จิรสาธิต
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงมิยูกิ  ซาโต้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงมุกชมพู  พรพรรณนุกูล
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายเมฆา  สุวรรณประได
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายเมธัส  พินิจจอหอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายเมธาวี  เพ้ยจันทึก
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายยศพนธ์  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงโยษิตา  ทารินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายรชต  การพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายรชต  วงษ์มา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายรชตะ  ปฐมพงศ์พิชัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงรณิดา  บุญเกษมชูโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.3/8 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
641
เด็กหญิงรวิกานต์  ปลื้มมะลัง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงรวิสรา  กิตติหิรัญวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงรวิสรา  วัชระวงศ์บดี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงรวิสุดา  งุดสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายรวีภัทร์  พิณเจริญพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายระพีพัฒน์  กาญจนนพวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงรัชนีกร  แซ่ก้วน
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายรัญชน์วรท  จันทรเสนา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เตียมไธสง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายรัตนทัต  ทักษนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายราเมศวร์  ไตรยวงค์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงริญญรภัส  ศิริสิทธิ์นรากร
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงรินรดาภรณ์  ไวสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงรุ้งณภัทร์  หน่ายครบุรี
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงลภาภัทร  เเซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงลลิตา  โทคำมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงลักษิกา  ชัยศรีนา
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงลักษิกา  สุวรรณรินทร์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กชายลัทธพล  ปลั่งกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงลิฬรพรรษ  เพิ่มชีวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายวงศกร  ดวงเงิน
ป.5
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กชายวงศกร  ศิริพรหมสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กชายวงศธร  ดีคณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงวชิรญา  จิตรขาว
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายวชิรธร  พาชื่นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงวชิราภรณ์  โทนสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงวนัชพร  ตับกลาง
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงวนัชพร  ทับพุดซา
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงวนิษฐา  สมานจารุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายวรงค์  อัมระรงค์
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงวรณัน  ยี่จอหอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงวรดา  จอมสระน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงวรนิษฐา  อ้อมกิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงวรภิญญา  กิตติศิริประพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงวรรณกานต์  กลขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงวรรณทนา  ชาญโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงวรรณรดา  บรรจงจิตร
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงวรรณวริณ  ยันต์จอหอ
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กชายวรรษตะวัน  ปราณีตสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงวรวลัญช์  ยินดี
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.3/10 (IEC) ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
681
เด็กชายวรวิทย์  แคล้วสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายวรัตถ์  อัมระรงค์
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายวรากร  สีลุน
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายวริทธิ์นันท์  สุภาคุณานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงวริยา  จันคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงวริศรา  คล่องการ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงวริศรา  อินทร์เรืองศร
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงวริศา  โตชยามานนท์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงวฤนท์  มาชมสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กชายวสุท  เล็กสันติกุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายวสุพล  ไชยอาษา
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายวัชรากร  สร้อยสระน้อย
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายวันพิชิต  โพธิ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงวันวิสาข์  กวีวรากร
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายวัศพล  ปะกำแหง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงวาราดา  จงจิระวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายวาวัต  พรวนพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงวาสิตา  นวลสวาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงวิกตอเลีย มณฑิตา  ชเริดเทอร์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงวิชชยา  ต้นติวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กชายวิชญ์ธิวัตร  ผลประพฤติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายวิชญะ  น้ำจันทร์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงวิชญาดา  แซ่เตียว
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กชายวิชรวิทย์  พิมาลทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายวิชานันท์  ชานันโท
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงวิปัศยา  คูพิมาย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงวิภาวานี  จันทร์เกาะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงวิรากานต์  แก้วทะเล
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงวิลาวรรณ  ทองเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงวิลาสินี  รอดจันทร์พะเนา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงวิลาสินี  แสนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายวิศวกร  ปัทมวงศ์วัฒน์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายวิศวัสต์  ลมจะโปะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายวิษณุศรณ์  ภาคพรม
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายวีรภัทร  บังรุนทร
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายวีรภาพ  นาคดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายวุฒิพรชัย  โรจนาปิยาวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงศรัญญา  โฆษวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงศศิชา  ปั้นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงศศิญา  เอกศาสตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.3/9 (IEC) ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
721
เด็กหญิงศศิภา  เข็มพุดซา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กชายศศิวงศ์  หมั่นการ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงศสิกร  สองเมือง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงศาริสา  ศิริโภคานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายศิรพัฒน์  จรภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงศิรภัสสร  พรมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงศิรภัสสร  วงศ์คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงศิริกมล  วัดมิ่งพะเนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงศิริกัญญา  ปลิงกระโทก
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงศิริกำภู  จุดจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้ววรรณ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายศิวกร  จันทร์โพธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายศิวกร  ยะทะนะ
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายศิวกร  อู่เสือพะเนา
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงศิวทายิน  เบี้ยกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายศุกลภัทร  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายศุทธิพันธ์  เหล่าอุดม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายศุภกร  ทองกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงศุภกรรณมนต์  รักษ์ศรีม่วง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายศุภกฤษ  สงวนกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงศุภดา  ประสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายศุภฤกษ์  ชั้นกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายศุภฤกษ์  สุขสิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงศุภลักษณ์  แสงศิรินาคะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายศุภวิชญ์  วัชรวิศิษฏ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กชายศุภสิน  แขวงจันอัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงศุภิสรา  ยาวะโนภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงศุภิสรา  สธนเสาวภาคย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงศุวันรักษ์  หลวงกิจจา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงสกุลทิพย์  พวงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายส่งศักดิ์  สิทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายสถาพร  เพิ่มโภคา
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายสรวิชญ์  พิมพโมทย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายสรวิชญ์  สุ่มมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายสรวิศิษฏ์  เนื่องกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงสราวลี  วณามี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงสโรชา  พัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงสโรชา  หารินใส
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงสโรชินี  ไกรสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายสวรินทร์  พลรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/5 ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
761
เด็กชายสหพัฒน์  แย้มกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายสหัสชัย  เคลิ้มกระโทก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงสาริสา  กิตติภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กชายสิรภพ  จตุพรชัยศรี
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กชายสิรภพ  พลมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงสิริกร  กิติขจรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงสิริกร  สายไพศรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงสิริกัลยา  สารโท
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงสิริกานต์  กลิ่นกมล
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายสิริชัย  แจ่มศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายสิริเชษฐ์  อัครวงษ์โอฬาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายสิริดนย์  พลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงสิริธัญญา  เสมาด่าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงสิริยากร  เชิดชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงสิริยากร  ตันธนโรจน์
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงสิริวรรณ  ลุยจัตุรัส
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงสิริวิรินทร์  บ้ำสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายสืบตระกูล  เกื้อทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายสุเชาว์  รุจาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงสุฐิตา  เจริญธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงสุทัสสา  นาคประสงค์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงสุธาสินี  กระจ่างโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงสุธาสินี  ฤทธิยาณ
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงสุนิษา  วงศ์ขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงสุประวีณ์  ฉันนะประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงสุพรรษา  มากนอก
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กหญิงสุพัชรี  ทองนำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงสุพัตรา  จันทราช
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงสุพิชชา  คงรัตน์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงสุพิชชา  คัทนศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงสุพิชชา  เนตรนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงสุพิชชา  เหมวรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงสุพิชญา  คำโภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายสุภชัย  วงษ์มณีวรรณ
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กหญิงสุภนิชา  กัลยาณหริต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายสุภศิน  สุภโศภิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายสุภสันติ์  ทัศนพันธ์
ป.5
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองหล่อ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงสุภากาญจน์  ปั้นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กชายสุวิจักขณ์  กุสุมภ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/3 ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
801
เด็กชายสุวิจักขณ์  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายสุวิจักขณ์  เสือกระสัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงเสาวนีย์  ใบโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงโสภิษฐิรักษ์  ภักดีดำรงเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงหฤทชนัน  หอมสนิท
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายหฤษฎ์  สถิตย์วัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงหัสดีภา  อุ่มพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายอกนิษฐ์  ปรางค์นอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายอคิราห์  ปราณีตพลกรัง
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายอชิตะ  กุสี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายอชิตะ  สายเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายอชิทัชร์  ดุษฏีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงอชิรญา  ด้อมกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงอชิรญาณ์  นอนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายอดิศร  ภักดีมาก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงอทิชา  จินตวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงอธิชญานันท์  เพ็ชรขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายอธิป  เอี่ยมอุตมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงอนัญญา  ผิ่นใหม่
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงอนัญญา  ลือกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายอนาคิน  จันทหาร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงอภิกษณา  เดชกุญชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงอภิกษณากรณ์  รักษ์มณีนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายอภิชาต  สุทธิพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายอภิลักษณ์  ทรัพย์ไพศาลสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายอภิวิชญ์  รัตนานนท์เสถียร
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงอภิษฐา  แหวนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงอภิสรา  ภรันยากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายอภิสฤษฐ์  ยอดรัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงอรกัญญา  ชิณวงศ์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงอรณิชชา  ภูธนะศิริ
ป.5
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงอรพรรณ  อินตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายอรรถพล  รัตนารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงอรรถยา  วิศวกรวิศิษฎ์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงอรอินทุ์เอม  อ่อนก้อน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงอรัชฌา  วงศ์ดนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงอริสรา  ผดุงศิลป์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงอริสา  ค้ากระโทก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงอริสา  บัวนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายอรุษ  ทีจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/2 ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงอักษราภัค  ผลฉลาด
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายอัครพงษ์  ดีหมื่นไวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงอัครภา  ศรีตัณฑ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงอัครยา  ธีระวัฒนา
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายอัครวินท์  กลิ่นศรีสุข
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายอัครวินท์  รัตนตระกูลเดชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงอัจฉรา  บั้งจันอัด
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายอัจสุชนม์  คร่ำสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงอัญชิสา  กองศรีหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงอัฐริญญา  พิทยาวิวัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายอัยการ  ลาดหนองขุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงอัยรยา  มหัทธนวิบูล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงอาฐิชยาภรณ์  กิ้นบุราณ
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงอาฐิชยาภา  กิ้นบุราณ
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงอารดา  ธรรมราษฎร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงอิชยา  ชัยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายอิทธิมนต์  เชิดฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงอิสรีย์  หอมจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายอุดมศิลป์  เพชรพลอย
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กชายเอื้ออังกรู  น้อมเมืองปัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงไอรฑารีย์  พันธุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงไอริสา  ดีสำโรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กหญิงไอศิกา  แก้วยงกฏ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงไอศิรา  ภัทรบดินทร์กุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/1(ICC) ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
865
เด็กชายกนกพล  หมั่นมา
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงกมลวรรณ  เตทรัพย์อนันต์
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงกรชวัล  เกิดโมลี
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงกรอร  สันติสัมพันธ์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายกฤษดา  แก้วพุ่มพะเนา
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กชายกษิดิส  ศรีทองสุข
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงกัญญเนตร  นาประจักษ์
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายกันต์ธีร์  มีแสง
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงกัลยาณี  ชัยเลิศ
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายกิตติภณ  อินทร์บำรุง
ม.2
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงกุลิสรา  ยอวิทยา
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงเกวลิน  เชิดชัย
ม.3
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงเข็มเพชรชมพู  วงศ์ยุทธจักร์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงโครีน่า  บลาซเก้
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงจิดาณี  มีสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงจิตรลดา  จงนันทนาวนิชย์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายเจษฎาภรณ์  นาประจัต
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงชนิชา  เอกจิรพงศ์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
นางสาวชมพูนุท  เมธานุวัฒน์
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงชัชชญา  มาลีวรรณ
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงชาลิษา  แหวนทองคำ
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงญาณิศา  โคติเวทย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงญาณิศา  สมสมัย
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงฐิติกัลยา  นิติพูน
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
นางสาวฐิติยา  คูประทุมศิริ
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แท้ประสาทสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงฐิติวรรณ  เลอยุกต์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
นางสาวณตรีสุคนธ์  ซุ้ยไกร
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงณภัทธิดา  กลั้งกลาง
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงณัฐกมล  เนียนพลกรัง
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายณัฐกิตติ์  ธรรมโสภารัตน์
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงณัฐชยา  วิศวกรวิศิษฎ์
ม.1
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ศรีกู่กา
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายณัฐธีร์  อโณทัยไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กชายณัฐวัฒน์  พางาม
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/2(ICC) ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
900
เด็กหญิงณัฐวิภา  มากงูเหลือม
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงณิชนันทน์  หาญสุทธิธรรม
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
นายดรัณ  ตั้งชีวเจริญ
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงดลนภา  ทรงเย็น
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงตรีชฎา  ต่วนกระโทก
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงทิพย์สุดา  พจน์กระโทก
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงธนพร  ปิ่นสกุล
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงธนพรรณ  ละเลิศ
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
นายธนภัทร  ทองสุข
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงธนัญภรณ์  ทวีมหาเกียรติ
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายธนากร  บานแย้ม
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงธมลวรรณ  บุรารักษาเกียรติ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงธริตา  โศภิษฐิกุล
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงธัญมน  ซึ่งพรหม
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
นางสาวธันยพร  วงศ์ลังการ์
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายธีธัช  คัมภิรานนท์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญทัศน์
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายธีรภัทร์  วัฒนจินดา
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงนภัสนันท์  คุ้มญาติ
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายนราวิชญ์  อาศัยราช
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงนริศรา  หวังทางมี
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงนรีกานต์  พานอนันต์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
นางสาวนาตยา  ลักษมีเศรษฐ
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กหญิงนิสิตา  พุฒทอง
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กหญิงนุศรา  การพานิช
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กหญิงนุศรินทร์  การพานิช
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงบุญมาดา  ดีปราสัย
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กชายบุญยวัทน์  อริยะวัฒน์กุล
ม.3
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงเบญญาภา  แช่มรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงปทิตตา  รัชตชัยยศ
ม.1
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงประกายมาศ  ช่มโคกกรวด
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงประภัสสร  นำแสงกุล
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงปวีณ์สุภา  วุ่นหนู
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงปัญญวีร์  พงษ์ดนตรี
ม.1
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงปัณณพร  ใบเตย
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/3(ICC) ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
935
เด็กหญิงปาลิดา  อุยนา
ม.3
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายพงศ์พฤทธิ์  กะรัตน์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงพรพลอย  พุฒนอก
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงพริมา  หาญพิชาญชัย
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงพัชราภรณ์  กุณพรม
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อาสากุล
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายพัทธนันท์  ชูแก้ว
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายพัสกร  จินดายู
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงพัสวี  ถาวรวงศ์มั่นคง
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงพิชญาภัค  แก้วพิทูลย์
ม.3
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  แพไธสง
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงพิมพ์สร  ตันติกุลวิจิตร
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงพีรชญา  ลิ้มมหาคุณ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงแพรวา  ขอเพิ่มทรัพย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงไพญาดา  จ่าทา
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กชายภพสุข  สุเมธเชิงปรัชญา
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงภัทรมน  แสงรุ่งดี
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงภัทรศยา  ไชยมัชชิม
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายภูวกร  จิรอานันท์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงมนัสนันท์  ติณจินดา
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงรดามณีรักษ์  ปู่สูงเนิน
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงรพิศรณ์  มงคลศรีพัฒนา
ม.3
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงรมิดา  พรมดี
ม.3
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กชายรวินันท์  จินากูล
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงรัชนี  ปีบไธสง
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงรุ่งทิวา  เหลาซื่อ
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงรุ่งนภา  อิ่มถาวร
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงฤทัยพัชร์  สุวรรณภูษาภรณ์
ม.3
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงลภัสรดา  ชัยภาคย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายวงศ์ทนง  แก้วกาฬ
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายวงศ์วริศ  รัตนสิทธิภาคย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงวนัชพร  สุวรรณดวง
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กชายวรมันตร์  อภิรัตนพล
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงวรรณภา  พิรุฬห์วัฒน์
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงวรรวิษา  คาระวะ
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/4(ICC) ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
970
เด็กชายวรากร  แก้วเกิด
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กหญิงวริศรา  ระดาไสย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงวโรทัย  โพธิ์ดี
ม.3
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กชายวันชนะ  ภูมี
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงวัลล์วิมล  เดชขุนทด
ม.1
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงวิศิทวรรณ  ปานมาก
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงวีร์สุดา  เปรี่ยมงูเหลือม
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงศรัณยา  สามีโคตร
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงศรุชา  วิริยะจิตต์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กหญิงศศิธารา  เฝ้ากระโทก
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กชายศาสตร์ศิลป์  เมธานุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายศิวกร  เมธปรีชากุล
ม.1
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงศิวัชญา  ทัพไทย
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายศุภชัย  ขอย่อมกลาง
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กชายศุภณัฐ  ดวงตาทิพย์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กชายสพัชญ์นนทน์  รักษาราษฎร์
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงสมิตา  ริมใหม่
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กหญิงสวภัทร  ประกัน
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงสายฝน  เปรมปรีนนท์
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงสินินันท์  วิริยะกุลนันท์
ม.1
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงสิรินทิพย์  วัฒนอิศวานุกุล
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงสุประวีณ์  เสียงใส
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงสุรภา  ปัญจภักดี
ม.1
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กหญิงสุวรรณี  ทองเงิน
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เอี่ยมสมบัติ
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กหญิงอณิมา  โล่ห์สถาพรพิพิธ
ม.3
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายอณิรุต  วริวงศ์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายอนุชิต  จันโพธิ์
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กหญิงอภิชญา  เจทะโร
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงอภิชญา  ทรงชาติ
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงอรกัญญา  แช่มชู
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายอริย์ธัช  ดาวงาม
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
นายอาทิตย์  เพ็ชรประไพ
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายอารักษ์  อันพาพรม
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงอิสรีย์  กิตติศุภเศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงอุไรวรรณ  ใจมาตุ่น
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/5(ICC) ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1006
เด็กหญิงกชพร  โชคสกุลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงกชพร  วิบูลย์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กหญิงกชพรรณ  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงกชพรรณ  ศรีระอุดม
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงกนกกาญจน์  สายงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงกนกพัฒน์  เสนา
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สร้อยสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงกนกอร  คงผดุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายกรกช  สุนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายกรธัช  กุลรพีภาส
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กหญิงกรพินธุ์  กอแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กหญิงกรวรรณ  ผอนนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงกรวรรณ  พิมพ์ปรุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงกรวรรณ  อนุเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงกรวีร์  เอียตระกูลไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  นาคเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กชายกรินทยาวัตร์  บุญต่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายกฤต  เย็นเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กชายกฤตธรรม  อุปการะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายกฤตธัช  เจริญรัฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงกฤติกานต์  นาคประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กชายกฤติเดช  หิรัญวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายกฤติธี  ใคร่กระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กชายกฤติธี  นาสะกาด
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายกฤติน  หาญอนุชน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงกฤติยาณี  วีระวัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงกฤษญาณี  ตุงคะศิริ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กชายกฤษดิพัฒน์  รุ่งสอาด
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงกวินตรา  ใจชอบงาม
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงกวินตรา  เนินดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายกวินทร์  โคตะบุตรโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงกวิสรา  ผมฉลวย
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงกษมา  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กชายกษิดิ์เดช  จิรกฤตกุลธน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กชายก้องกวี  แก้วมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กชายก้องไกร  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กชายก้องภพ  มุ่งอ้อมกลาง
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงกังสดาล  แก้วแหวน
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงกัญจน์ญาณิศา  จิมเมืองปัก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงกัญญพัชร  ไชยมงคล
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/3(ICC) อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1046
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดวนขุนทด
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บือสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงกัญญาภัศ  อาจฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงกัญญาวีร์  จารุรัตนดิลก
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายกัณฐกะ  ปัทมศรีรัตนา
ป.6
โรงเรียนปลูกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายกัณตินันท์  มีชำน่ญ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายกันตภัสส์  จิระชัยพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สืบจะบก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายกันตะ  แขพุดซา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กหญิงกันติชา  กอบสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายกันตินันท์  ม่วงไตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กชายกัมปนาท  จุดาศรี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุทธรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  สุขบัวใหญ่
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ยนจอหอ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สรวงสุรศรี
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายกานตพงศ์  เสริฐสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงกานต์พิชชา  พงษ์ศิริโสภาพร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กชายกิตติธาร  คำดี
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายกิตติพงษ์  สมรุส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายกิตติภัทร์  กิตติพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กหญิงกิตติมา  แก้วสระศรี
ป.6
โรงเรียนปลูกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายกีรติ  นินนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงกุณฑิกา  จุลฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กหญิงกุลชญา  เทพตาแสง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กชายกุลชาต  ขุมพลกรัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงกุลธิดา  เสียงดัง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงกุลธิดา  อังสุทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงกุลนัดดา  ทองแก้วจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงกุลสินีวรรณ  สง่าเนตร
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงเกวลี  เหมวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงเกศร  อุณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงโกลัญญา  แหลมทอง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กหญิงขนิษฐา  เลื่อนสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กหญิงขวัญข้าว  คุณคุปต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กหญิงขวัญชนก  จึงศิริกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กหญิงขวัญธันยมัย  ไกรวิลาศ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงขัตติยา  ลองจำนงค์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.3/7 (SG) ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กชายเขตฐภูมิ  ใจดี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงเขมจิรา  เงาเกาะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายเขมณัฏฐ์  กฤษหมื่นไวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กชายคณพศ  พิมพ์ปุร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายคณากร  ผิวนวล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กชายคณิศร  โสมสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กชายคมณัฑซา  วิริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงคริษฐา  จิรปัญจวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงคัณธมาศ  อติโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กชายคุณณสิญจ์  อยู่สันเทียะ
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กชายเคน  สูติปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กชายจงรัก  แดนสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงจรินทร  อนุเสถียร
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงจฬาลักษณ์  ไพฑรูย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กหญิงจารวี  ราศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายจารุพัฒน์  การงาน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงจิณณพัต  แย้มกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายจิณณวัตร  ศรีเจษฐานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงจิณัฐตา  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กหญิงจิดาภา  พรมหมื่นไวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กหญิงจิดาภา  รองพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงจินดามัย  พิมพ์ทวด
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงจินตาภา  คำทองพะเนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงจิรกานต์  รักสกุลพิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กชายจิรัฏฐ์  คงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงจิราภา  จิตติวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กชายจิราวัชร  จิตสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1113
เด็กชายจีรภัทร์  โรจนศิริพงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงจุริพันธ์  เสืออยู่สาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กชายจุลภพ  ครองไตรภพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปลอดในเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กชายเจตนิพัทธ์  แร่กาสินธุ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กหญิงเจนจิรา  นาสองสี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กหญิงใจฟ้า  แก้วตาปี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กชายฉัตรชัย  โสตถิภิญโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายฉัตรมงคล  สอจันทึก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กชายฉันทัช  ปุ๊กสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กหญิงชญาดา  วงศ์หทัย
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กหญิงชญานิน  อินทะวัน
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงชญานิศ  บุญอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/7 (SG) ชั้น 2 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1126
เด็กหญิงชญานิษฐ์  คำพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สำราญโสม
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงชญานิษฐ์  โสภณวิวัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงชธิดา  ภูมิจันทึก
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กชายชนทิวา  ชนม์ชนกบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กชายชนธัญ  รักจะโป๊ะ
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กชายชนนน  ปัทมสูตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กชายชนนาภัทร  ขำแจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กชายชนะชัย  จำเริญกุล
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงชนัญชิดา  ชื่นวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงชนัญญา  แคสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงชนัญญา  จารุนันทภาคย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงชนัสถ์นันท์  จัดแก้ว
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงชนาพร  กลอนโคกสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงชนาภรณ์  เจ็กแตงพะเนา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กชายชนาภัทร  บุญสมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงชนาภา  ธรรมจิรเดช
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงชนาวันธุ์  คงบุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กชายชนาสิน  กราบทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กชายชนินทร์  สารฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กหญิงชนิภรณ์  อังสนานิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กหญิงชนิสรา  ประสิทธิ์ศร
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1148
เด็กชายชโนทัย  ไฮจ์เยอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กหญิงชมพูนุท  นูพิมพ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายชยานันต์  เจิมขุนทด
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กหญิงชยาภรณ์  ยอยเงิน
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายชยุต  เซ็นกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายชลชาติ  ปาละสาร
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กชายชลภัทร  พันธุขันธ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงชลภากร  ธนาวุฒิพรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กหญิงชวัลชา  โล่รัตนกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กชายชวัลวิชญ์  วงศ์กีรติจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กชายชวิน  ศรีตระกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงชวิศา  พรหมลิกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงช่อปัทม์  ศีลารัตน์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กชายชัชชัย  กลึงพุดซา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงชัชลิฏา  แอโส๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กชายชัชวัสส์  พวงพรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กชายชัญญ์นิธิ  อนุสนธิวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงชัญญานุช  จงรับกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/7 (SG) ชั้น 2 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1166
เด็กชายชานนท์  ฉิมานนท์วิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงชาลิสา  บูราณ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กชายชิติ  วัฒนาธาดาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กชายชินโชติ  สิทธิเวช
ป.6
โรงเรียนโยธินนุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กชายชินบวร  ไพบูลยังวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กหญิงชินพร  นนตะสี
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายชินาธิป  กระออมกลาง
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกตุชาญสิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฉวีพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กชายชุติเดช  ศรีไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กชายชุติพนธ์  ประจักษ์ธีรนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  คำกองแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กชายเชาวภัทร  อาศัยสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงโชติกา  จันทศร
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงโชติกา  มอวอ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงโชติกา  หล้านามวงศ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กชายโชติพัฒน์  โชคทวีสุขเสถียร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1183
เด็กหญิงเฌอลินย์  เกศปรีชาสวัสดิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายญาณภัทร  วีระชัยรัตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กชายญาณภัทร  สิงหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กหญิงญาณินธัชพร  ผโลประการ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กชายญาโณทัย  สายทิพย์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงญาดา  จริยะวรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงญาดา  ศิริสุนทร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงญาตาวี  ดาจง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กชายฐปนรรฆ์  นวลกำแหง
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงฐิชาพรรณ  กริดกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงฐิตาณัฐฐา  แดงสกุล
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงฐิติกร  สามขุนทด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กหญิงฐิตินันท์  จูระกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กหญิงฐิติพร  นิธิกาญจนธาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กชายฐิติภัทร  จรภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงฑิตญา  แป้นโพธิ์กลาง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงณกมล  มีแต่ทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กชายณฐกร  พุทธวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กชายณฐกร  ศวัสกร
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายณฐชัย  กลึงพุดซา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กหญิงณฐพงศ์  ศิริช่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กชายณฐพงศ์  แสวงผล
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กชายณฐพัชร  สุพร
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.4/7 (SG) ชั้น 2 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1206
เด็กชายณฐภัทร  เกยกลาง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กชายณเดช  พิมพ์จักร
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กชายณตฤน  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กชายณธัมมจักษ์  ภักดีดำรงเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กชายณภัทร  จารุสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงณภัทร  ยอดเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กหญิงณภัทร  อินอ่อน
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กชายณรัฐ  ถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กหญิงณวรา  เงินวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กชายณัช  ประวัติวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงณัชชา  กล่อมจอหอ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงณัชชา  ตากงูเหลือม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1218
เด็กหญิงณัชชา  ปลิงกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กชายณัชชา  เลียบกระโทก
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายณัชพล  ถนอมพลกรัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กระโจมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขันเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทอนกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ทองสิริสิรินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงณัฏฐพรรณ  ตวยกระโทก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กชายณัฐกรณ์  บุญชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แดนราชรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศุภเมธานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  นอกตาจั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กชายณัฐกิตต์  ใบเตย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงณัฐชยา  แรงครุฑ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงณัฐชา  ทองโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงณัฐชานันท์  สิงหพงษ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงณัฐญา  เกลียวสีนาค
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กชายณัฐฐพัชร์  กาญจนพิมาย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงณัฐฐา  บุญประสม
ป.5
โรงเรียนโยธินนุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช  จำอ่อน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กหญิงณัฐฐินี  บุญรัศมิ์
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กชายณัฐณกร  เหล่าพายอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงณัฐณิชา  โชติยา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปลื้มพันธ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงณัฐณิชา  พึ่งสำโรง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กหญิงณัฐณิชา  วงษ์กาฬสินธุ์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงณัฐณิชา  สมใจ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงณัฐณิชา  หุ่นจะบก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.4/1 (ICC) ชั้น 3 อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1246
เด็กหญิงณัฐณิชานันท์  เจริญผล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กหญิงณัฐธิดา  อัศยเผ่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงณัฐธีรา  ปองนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กชายณัฐธีร์  ศรุติเจริญวงศ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กชายณัฐนันท์  สมานพันธ์สกุล
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กชายณัฐปคัลภ์  เผยโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงณัฐปรียา  คลังคนเก่า
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1253
เด็กหญิงณัฐปวีย์  สิมมา
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กชายณัฐพงศ์  ใหญ่นามจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงณัฐพร  นิติพน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กชายณัฐพัชร์  หวานจันทร์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงณัฐภรณ์  ปิตุทิพย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กชายณัฐภวิศ  ครอบกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กชายณัฐภัทร  พุทธรวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กหญิงณัฐภัสสร  โชติวิทย์จิรธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงณัฐรินทร์  จอมงูเหลือม
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กหญิงณัฐวรา  ศักดิ์อุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กชายณัฐวัฒน์  รัตนกาญจน์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กชายณัฐวิทย์  แย้มประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงณัฐหทัย  แก้วกลิ่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กชายณัทกฤช  จารุพรเกษม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กหญิงณัทณิชชา  เชื่องสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กชายณัทภัทร  พยัคฆศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กหญิงณิชชา  นรสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กหญิงณิชาดา  ตั้งชีวเจริญ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กหญิงณิชาภัทร  ปิบกลาง
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์บุตรดี
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กหญิงณิชาภัทร  มากลิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กชายดนตรีคีตะกร  พรศิวกุลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กหญิงดลนภัส  อัครกฤตโภคิน
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กหญิงดลฤดี  สวัสดิ์นฤเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กหญิงดวงสุดา  ดวงคำ
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงดากานดา  สุทธิสา
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงดาริน  หนูสิงห์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กชายดิศรณ์  พลอยหมื่นไวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กชายเดชเดโช  สวมกำปัง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กชายเดชานนท์  ชมเดชดี
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กชายเดชาวัต  พงษ์พิทักษ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กหญิงเดือนชญาน์  ภู่มาลี
ป.5
โรงเรียนปลูกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กชายแดนสยาม  สีสุพระ
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.4/2 (ICC) ชั้น 3 อาคารสัตตบงกช โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1286
เด็กชายเตชิต  ลักขีพินิศกุล
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กชายเตชินท์  พิลาล้ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1288
เด็กชายไตรวิชญ์  ลักขีพินิศกุล
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กหญิงทยากร  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กชายทวงแท้  นามศิริงศ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กหญิงทองนพเก้า  พัฒนชัยวงษ์คูณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กหญิงทิฆัมพร  ชัยณรงค์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กชายทินภัทร  ลีสี
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กหญิงทิพย์รัตน์  หอมวิเศษ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1295
เด็กหญิงทิพาวดี  ภูมะลี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1296
เด็กหญิงทิลาภรณ์  ทัดเทียม
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1297
เด็กชายทีฆทัศน์  เลี้ยงวัฒนหิรัณย์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1298
เด็กชายทีปกร  ศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1299
เด็กชายทีปกร  อุมาธรณ์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1300
เด็กชายทีรวัฒน์  แก้วจังหาร
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1301
เด็กชายแทนตระกูล  วรามิตร
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1302
เด็กชายธนกร  เลปนานนท์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์