ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/9(IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  สารชัย
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพร  กฐินใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกชพร  เรืองบุญคุ้มสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกชมน  หอมเจริญวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกกร  ฝอยตะคุ
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกนกกาญจน์  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกนกพรรษ  สิมธาราแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
8
เด็กชายกนกภัทร  วิงไธสง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกมลชนก  ยิ่งสิทธิ์สิริ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกมลทิพย์  ชุ่มชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกมลพร  ประมูลสินทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกรกมล  ราษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกรณรรค์  รอบงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
14
เด็กชายกรภพ  จำรัสประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกรวรรณ  ศิริศรีมังกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
16
เด็กชายกรวิชญ์  อุดมประทีป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกรองกาญ  ตั้งพรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกรองแก้ว  สุริยบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
19
เด็กชายกฤดากร  วันชัย
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
20
เด็กชายกฤตฏิ์ตฤณ  โคว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกฤตธีรา  ครามกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
22
เด็กชายกฤตพล  ภาณุพรพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
23
เด็กชายกฤตภาส  ปรีดีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
24
เด็กชายกฤตเมธ  อินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกฤตศญาดา  นพคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
26
เด็กชายกฤติน  ศรีสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
27
เด็กชายกฤติพงศ์  สกุลเลิศวัฒนา
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
28
เด็กชายกฤติมุข  พูนพัฒน์พิบูลย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกฤติยาณี  คาวกลาง
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จริยาวณิชชาวดี
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
31
เด็กชายกฤษกร  สุทรวีรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
32
เด็กชายกฤษฎา  พุณยฤทธิ์รักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
33
เด็กชายกฤษณะ  โตชยามานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
34
เด็กชายกฤษณะพงษ์  จินตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
35
เด็กชายกฤษณ์  กฤษสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
36
เด็กหญิงกวิธิตา  ขจรโรจนรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
37
เด็กชายกวี  เปรื่องเวทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
38
เด็กชายกษิดิ์เดช  ฉายพิมาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
39
เด็กชายก้องภพ  ขันอาสา
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
40
เด็กชายกัญจน์พสิษฐ์  คงแสนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/10(IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
41
เด็กหญิงกัญชพร  สมบูรณ์มนัสชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิติสากล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โกฏเพชร
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
44
เด็กหญิงกัญญาพัชร  เพิ่มพูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงกัญญาภัค  ดำโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกิดสิงห์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
47
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โรจนาปิยาวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
48
เด็กชายกัณฐวีร์  ทิพย์สุนทรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
49
เด็กชายกัณตภณ  สกุลภิญโญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
50
เด็กชายกัตน์ธร  ศิริบุญนภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
51
เด็กชายกันต์กมน  ลอแท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
52
เด็กชายกันตภณ  ธิติบุณยกร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
53
เด็กชายกันตินันท์  จรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
54
เด็กชายกันตินันท์  ชุณหปัญญาเวช
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
55
เด็กชายกันตินันท์  ต่างกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
56
เด็กชายกันตินันท์  โทเทอดวิไล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
57
เด็กชายกันตินันท์  โสทรเกียงไกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
58
เด็กหญิงกันยกร  โชติชยา
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
59
เด็กหญิงกาญจนศิริ  โชควัฒนเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สุขเกิด
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
61
เด็กหญิงกานต์พิชชา  กุลโคกกรวด
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
62
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชะฎาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทวยมีฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
64
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองสิงห์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
65
เด็กหญิงกานต์มณี  สันติโชติตระกูล
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
66
เด็กหญิงกานต์รวี  บุญย์จรัสมนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงกิตญาภรณ์  เนาขุนทด
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
68
เด็กชายกิตติธร  สมใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
69
เด็กชายกิตติ์ธวัช  รักกะสิวิทย์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
70
เด็กชายกิตติธัช  จอมเกาะ
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
71
เด็กชายกิตติภพ  เขียนสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
72
เด็กชายกิตตื์ิพิพัฒน์  สัพทานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
73
เด็กชายกีรติศักดิ์  เลี้ยงเจิญ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
74
เด็กชายกีรพัฒน์  ชงจังหรีด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
75
เด็กหญิงกุลชญารัชย์  วิริยะกุลนันท์
ป.4
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
76
เด็กหญิงกุลธิดา  เปรมไธสง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
77
เด็กชายกุลภัสสร์  ขาววิเศษ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
78
เด็กหญิงกุลละปรียา  วิศรุตวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงเกวลี  พี่พิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงเกษมทรัพย์  จิพรมมา
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/8(IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กชายเกียรติศักดิ์  กินกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
82
เด็กชายโกวิท  เพชรเนาว์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงขวัญข้าว  ณ พิกุล
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
84
เด็กหญิงขวัญข้าว  ตุ่นกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
85
เด็กหญิงขวัญเรือน  ทองผักแว่น
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
86
เด็กชายคณพศ  ทิวัฑฒานนท์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
87
เด็กชายคณาธิป  เหง้าพรหมมินทร์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
88
เด็กหญิงคณิตานนท์  เข็มทองใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
89
เด็กหญิงครองขวัญ  เมบขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงคะนึงสิริ  นันทจิตปราโมทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
91
เด็กชายคุณาณัฐ  คูศิริวิเชียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
92
เด็กหญิงจณิสตา  คำสกุลวัฒนะ
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
93
เด็กชายจรินพงศ์  ไตรยงวานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
94
เด็กชายจอห์นนี่  คูริคส์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
95
เด็กชายจักรกฤษณ์  แมงกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
96
เด็กชายจักรพรรดิ์  ศิริโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
97
เด็กชายจักรภัทร  ประทุมเมศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
98
เด็กชายจักริน  วงษ์พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
99
เด็กหญิงจิดาภา  ยึดพวก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
100
เด็กหญิงจิดาภา  สิทธิ์ศักดิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
101
เด็กหญิงจิตรวดี  เพชรเด็ด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
102
เด็กหญิงจินตพร  แดบสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงจิรนันต์  ประคองสุข
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
104
เด็กชายจิรพัฒน์  พินิจพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
105
เด็กชายจิรวัฒน์  โหนกขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
106
เด็กชายจิรวิชญ์  บุญยฤทธิชัยกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
107
เด็กชายจิรสิน  ภูมิสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
108
เด็กชายจิรสิน  แสงประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
109
เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเชิญ
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
110
เด็กหญิงจิรัชยา  ธีรประภานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
111
เด็กหญิงจิรัฏฐ์ชญา  โพธิศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
112
เด็กชายจิรายุ  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
113
เด็กชายจิรายุทธ  สุวัฒนะสกุล
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงจีระนันท์  อัครวงษ์โอฬาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
115
เด็กหญิงจีราพัชร  ยลจอหอ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
116
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  วังโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงจุฑามาศ  แนะกระโทก
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
118
เด็กหญิงเจณัฏฐ์จริณ  พยัฆเกรง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
119
เด็กชายเจตนิพิฐ  กลสรร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
120
เด็กหญิงเจนจิรา  ชูลร์
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/10(IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงเจนเชิญขวัญ  เดชไชยทิพย์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
122
เด็กชายเจ็สซิคิม  เกรซ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
123
เด็กชายแจ็กก์กริน  พูนกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
124
เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  ดอนจังหรีด
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
125
เด็กหญิงฉันทนัทธ์  นิตย์ใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
126
เด็กหญิงชญาดา  จิรากุลวัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
127
เด็กหญิงชญานิศ  พิทักษ์วาณิชย์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
128
เด็กหญิงชญานิษฐ์  ดอกกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
129
เด็กหญิงชญานิษฐ์  อนุศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงชญาภา  ธรรมมาภิมุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
131
เด็กหญิงชฎาทิพย์  จุฑามะณี
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
132
เด็กชายชนกันต์  จิตพีระวัฒน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
133
เด็กชายชนะชัย  ทิพย์รอด
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
134
เด็กหญิงชนัดดา  ผดุงสันต์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
135
เด็กชายชนัต  นิมาลา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
136
เด็กหญิงชนันนัทธ์  ศรีโพธิ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
137
เด็กหญิงชมพูนุช  เป้าสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
138
เด็กหญิงชมพูนุท  รอบคอบ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
139
เด็กชายชยณัฐ  วงศ์สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
140
เด็กชายชยพล  กมลมณีรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
141
เด็กชายชยพล  นิตยวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
142
เด็กชายชยพล  มหาแก้ว
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
143
เด็กชายชยุต  เบญจรัตนสกุล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
144
เด็กหญิงชลกร  นวลมิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
145
เด็กหญิงชลธิชา  ชะนะภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงชลธิชา  ประสิทธิ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
147
เด็กหญิงชวันรัตน์  เชิญกลาง
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
148
เด็กชายชวัลวิทย์  ศรีทัศนากุล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
149
เด็กชายชวิน  คุรุกิจกำจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
150
เด็กชายชวินปวีณ์กร  วาสุเทพรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
151
เด็กชายชัช  เกียรติอำนวย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
152
เด็กชายชัชพีรกฤต์  ถือสัตย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
153
เด็กชายชัยธรา  สุดหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
154
เด็กชายชัยวัฒน์  นุชิต
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
155
เด็กชายชัยวัฒน์  โพธิ์ขาว
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
156
เด็กหญิงชาคริยา  ปิดตานัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
157
เด็กชายช้างตัน  จันทร์โพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
158
เด็กหญิงชาดากานต์  คำนึงผล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
159
เด็กชายชาติคุณ  เจริญสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
160
เด็กชายชินเขต  กรรณิกานนท์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/9(IEC) ชัั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กชายชิระ  วีระเทศ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
162
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชินเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
163
เด็กชายชิษณุพงศ์  ภักดีณรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
164
เด็กหญิงโชติกา  แกงโคกกรวด
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
165
เด็กชายไชยกร  ปี่ทอง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
166
เด็กหญิงเซมิกา  มุ่งจอมกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
167
เด็กหญิงญาณภัทร  ประมูลชาติ
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
168
เด็กหญิงญาณศรณ์  กันงาม
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
169
เด็กหญิงญาณาธิป  สงสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนนานาชาติเวสลี่
คณิตประถม
170
เด็กหญิงญาณิน  เจสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
171
เด็กหญิงญาณิศา  การินทร์รัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงญาณิศา  คลองโนนสูง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
173
เด็กหญิงญาณิศา  เชื้อกลาง
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
174
เด็กหญิงญาณิศา  ฤทธิไชย
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
175
เด็กหญิงญาณิศา  วัชรประทีป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
176
เด็กหญิงญาณิศา  สมศรี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
177
เด็กหญิงญาณิศา  สว่างรัตน์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
178
เด็กหญิงญาณิศา  แสนสุริยวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
179
เด็กหญิงญาณิสา  พูลลาย
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
180
เด็กหญิงญาดา  แสพลกรัง
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
181
เด็กชายฐนกร  โสมาบุตร
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
182
เด็กชายฐปนนท์  โสภิตลี้วัฒนานนท์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
183
เด็กหญิงฐาณัชชา  ดำพรมพะเนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
184
เด็กชายฐาปกรณ์  เตรนะกาโย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
185
เด็กหญิงฐาปนีย์  เชาว์รักษ์หิรัญ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
186
เด็กหญิงฐิชาพร  กริดกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
187
เด็กหญิงฐิติกา  พอกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
188
เด็กหญิงฐิติชญา  สันธนะพานิช
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
189
เด็กหญิงฐิติชญาน์  วงศ์กีรติกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
190
เด็กหญิงฐิติพร  สิวาพร
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
191
เด็กหญิงฑิอำภรณ์  ธรรมเกษ
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
192
เด็กชายณฐกร  กิ่งไม้กลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
193
เด็กชายณฐกร  ขุนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
194
เด็กชายณฐวัฒน์  วิรุฬห์บัณฑิตกุล
ป.5
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
195
เด็กหญิงณปภัช  จันทรนิยม
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
196
เด็กชายณประพัทธิ์  สุขสมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
197
เด็กหญิงณพัชร์ปพร  กอไม้กลาง
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
198
เด็กชายณภัทร  เพ็ชรแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
199
เด็กชายณภัทร  เมธปรีชากุล
ป.5
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิตประถม
200
เด็กชายณภัทร  ยัง
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/11(IEC) ชั้น 4 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กหญิงณภัทร  โรจนชีวาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
202
เด็กหญิงณภัทร  ศุภวัฒน์เมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
203
เด็กชายณภัทร  สมมะเริง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
204
เด็กหญิงณภัทร  เอี่ยมภัทรพงศ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
205
เด็กชายณภาส  สุทธิธนาคม
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
206
เด็กชายณรงค์เดช  ดอกกระโทก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
207
เด็กหญิงณฤดี  ตาลพันธ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
208
เด็กหญิงณหทัย  อัมรินทร์รัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
209
เด็กหญิงณัชชา  ปราชญ์ศรีภูมิ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
210
เด็กหญิงณัชชา  ปราศรัย
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
211
เด็กหญิงณัชชารีย์  สันติพงษ์ไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
212
เด็กหญิงณัฎฐนิช  เยื่อนงูเหลือม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
213
เด็กหญิงณัฏฐกานต์  สายใหม่
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
214
เด็กหญิงณัฏฐชา  โพธิ์เงิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
215
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โปต๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
216
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  นราจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
217
เด็กหญิงณัฏฐ์นารี  วิมลวัตรเวที
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
218
เด็กหญิงณัฏฐนิช  หวังบุญกลาง
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
219
เด็กหญิงณัฏฐนิตา  สุรเดช
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
220
เด็กชายณัฏฐ์ปวินท์  สุนทรภักดี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
221
เด็กหญิงณัฏฐพร  ตวยกระโทก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
222
เด็กชายณัฏฐวัฒน์  ตันพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
223
เด็กหญิงณัฏฐากมล  วัคคุวัทพงษ์
ป.5
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
224
เด็กชายณัฏฐ์  ขอจัดกลาง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
225
เด็กหญิงณัฐกมล  สุทิน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
226
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เพศประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
227
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีทรมาศ
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
228
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศิริพร ณ ราชสีมา
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
229
เด็กชายณัฐชนน  เกียรติก้องเจริญ
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
230
เด็กชายณัฐชนน  พราหมณ์ตะขบ
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
231
เด็กหญิงณัฐชยา  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
232
เด็กหญิงณัฐชยา  ชาญปรีชารัตน์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
233
เด็กหญิงณัฐชา  โตทองหลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
234
เด็กหญิงณัฐชา  ปะอันทัง
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
235
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชินกิ่ง
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
236
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประมนต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
237
เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองจอหอ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
238
เด็กหญิงณัฐณิชา  เว่าสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
239
เด็กชายณัฐดนัย  แซ่อือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
240
เด็กชายณัฐธนธร  นาเรือทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.4/8 (IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กชายณัฐธนา  นาเรือทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
242
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เตชะพรอนันต์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
243
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ถนอมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
244
เด็กหญิงณัฐนิชา  ซ่อนกลิ่น
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
245
เด็กชายณัฐปคลจ์  วิพัธครตระกูล
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
246
เด็กหญิงณัฐปรียา  ดุมใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
247
เด็กชายณัฐพนธ์  เกี้ยวมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
248
เด็กชายณัฐพัชร์  บุญมาศ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
249
เด็กชายณัฐพัฒน์  วิศรุตการย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
250
เด็กหญิงณัฐพิรินทร์  ผายพิมาย
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
251
เด็กหญิงณัฐริกา  ลาวัลย์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
252
เด็กหญิงณัฐวดี  เที่ยงประเทศ
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
253
เด็กหญิงณัฐวรา  กาญจนนพวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
254
เด็กหญิงณัฐวรา  แย้มประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
255
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  พจน์พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
256
เด็กหญิงณัฐวศา  แถวเพชร
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
257
เด็กชายณัฐวัศน์  เพ็งพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
258
เด็กหญิงณัฐิมา  ลมสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
259
เด็กหญิงณิชกานต์  ทรัพย์ศรีศุภชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
260
เด็กหญิงณิชาพัชร์  กระจ่างโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
261
เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์แก้ว
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
262
เด็กหญิงณิชาภัทร  ปั่นสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
263
เด็กหญิงณิชาภา  ดำรงพรพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
264
เด็กหญิงณิชารีย์  สารฟอง
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
265
เด็กชายดนัยณัฐฐ  จารุวงศ์วิทยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
266
เด็กชายดนุภพ  บุญถือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
267
เด็กหญิงดวงฤทัย  ชับมีแรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
268
เด็กหญิงดารินทรารัตน์  สดทะเล
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
269
เด็กชายดิชพล  ทิพย์ขุนทด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
270
เด็กชายเดชานนท์  เงินรวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
271
เด็กหญิงโดโล่  เอลอนโด้ กุ้ม
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
272
เด็กชายตติรภัทร  นุชกลาง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
273
เด็กหญิงตมิสา  เดชกุลทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
274
เด็กชายตรัยรัตน์  ผูกพันธ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
275
เด็กชายตฤน  จันทร์อร่าม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
276
เด็กหญิงติณณา  สมานมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
277
เด็กหญิงตุลยา  เสนาะศรีตระกูล
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
278
เด็กชายเตชธรรม  ตู้พิมาย
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
279
เด็กชายเตชพน  สธนเสาวภาคย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
280
เด็กชายเตชสิทธิ์  เกงขุนทด
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.4/10 (IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายเตชิต  เทียวสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
282
เด็กชายทรงกร  ไสวชัยศรี
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
283
เด็กชายทรงกฤต  ไสวชัยศรี
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
284
เด็กชายทรงภพ  ศรีชัยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
285
เด็กหญิงทอฝัน  พงศ์ชาญวิทย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
286
เด็กหญิงทอฝัน  รักธรรม
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
287
เด็กหญิงทักษอร  ว่องประชานุกูล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
288
เด็กชายทัชชกร  แก้วใสธัญกูล
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
289
เด็กหญิงทัตพิชา  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
290
เด็กหญิงทิพย์อัปสร  สื่อกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
291
เด็กหญิงทิพรดา  ดุงสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
292
เด็กหญิงทิภากานต์  ศรีวิชา
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
293
เด็กชายทีฆทัศน์  ซึ้งศิริทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
294
เด็กชายเทพธนกฤต  ไกรสำโรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
295
เด็กชายเทวัญ  สังฆมณี
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
296
เด็กชายแทนคุณ  ใจมนต์
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
297
เด็กชายแทนคุณ  ดานขุนทด
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
298
เด็กชายแทนธัญญ์  ก้อนทอง
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
299
เด็กหญิงแทนธิชา  โพธิ์ละคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
300
เด็กหญิงธญาดา  ปากหวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
301
เด็กชายธนกร  โชติพีระวัฒน์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
302
เด็กชายธนกฤต  ไนย์กระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
303
เด็กชายธนชัย  ไทยกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
304
เด็กชายธนดล  แก่นจันทึก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
305
เด็กชายธนทรัพย์  ปราชญ์ศรีภูมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
306
เด็กชายธนธัช  คุ้มกลาง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
307
เด็กหญิงธนพร  นาเหลา
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
308
เด็กชายธนพัฒน์  ศรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
309
เด็กหญิงธนภรณ์  ป้อมปักษา
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
310
เด็กชายธนภฤต  บุญเศียรปภาดา
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
311
เด็กชายธนภัทร  ไชยสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
312
เด็กชายธนภัทร  ตอบสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
313
เด็กชายธนภัทร  ตันตระกูล
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
314
เด็กชายธนภัทร  ทูลกอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
315
เด็กชายธนภัทร  เปรมโชติภัทร
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
316
เด็กชายธนภัทร  ยอดโคกสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
317
เด็กชายธนภัทร  วุฒิวรจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
318
เด็กชายธนรรณพ  อินทรผกาวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
319
เด็กชายธนวัฒน์  บุญมีมีไชย
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
320
เด็กชายธนวิชญ์  เผื่อนงูเหลือม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.4/11 (IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กชายธนศักดิ์  กฤษณะ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
322
เด็กหญิงธนัญชนก  กัลยา
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
323
เด็กหญิงธนัญชนก  กิจเพิ่มเกียรติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
324
เด็กหญิงธนัญชนก  ประจะเนย์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
325
เด็กชายธนัท  ศาสนนันทน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
326
เด็กชายธนันท์ชัย  ธนาวุฒิวรสิทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
327
เด็กชายธนาชัย  จี่พิมาย
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
328
เด็กชายธนาดล  พลสวัสดิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
329
เด็กชายธนาธาร  ยินดี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
330
เด็กชายธนายุส  โภคา
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
331
เด็กหญิงธนาวดี  ตันตระกูล
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
332
เด็กชายธนาวิน  ทองสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
333
เด็กหญิงธนิดา  ศักดิ์สันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
334
เด็กชายธภัทร  แสงพรม
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
335
เด็กหญิงธมกร  ใจโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
336
เด็กหญิงธมกร  นิรมิตสีมา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
337
เด็กหญิงธมนต์ชิตา  หอมจะบก
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
338
เด็กชายธรรมกิตติ์  วงศ์ดาไสย
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
339
เด็กชายธัชกร  นิติอมร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
340
เด็กหญิงธัญชนก  จันทรรวงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
341
เด็กหญิงธัญญชนก  เพชรนอก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
342
เด็กหญิงธัญญาภัทร์  ดอกคำ
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
343
เด็กหญิงธัญดา  ธนาธรศิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
344
เด็กชายธัญเทพ  กลมกลาง
ป.5
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
345
เด็กหญิงธัญรดา  รอกกระโทก
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
346
เด็กหญิงธัญรดี  อินทราภิรมย์กุล
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
347
เด็กหญิงธัญวาภรณ์  ก้านน้อย
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
348
เด็กหญิงธันพร  วิเศษลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
349
เด็กหญิงธันยพร  ย่านโคกสูง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
350
เด็กหญิงธิดาภา  รุจิราภา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
351
เด็กชายธิติ  ปังศรีวินิจ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
352
เด็กชายธีเดชรัตน์  คล้ายคลึง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
353
เด็กหญิงธีมาพร  รุ่งโรุจน์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
354
เด็กชายธีรโชติ  พะนา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
355
เด็กชายธีรภพ  แชจอหอ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
356
เด็กชายธีรภัทร  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
357
เด็กชายธีรภัทร์  แชจอหอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
358
เด็กชายธีรเมธ  ศรีเมืองแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
359
เด็กชายธีระ  แซ่เฉิน
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
360
เด็กหญิงธีรัศรา  แสนทวีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/11 (IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กชายธีวสุ  พิทักษ์วาณิชย์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
362
เด็กชายธุวานนท์  แฝงกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
363
เด็กชายนครินทร์  ฉิมพลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
364
เด็กหญิงนงนภัส  เทียมญาติ
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
365
เด็กชายนนทกร  ตุ่นกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
366
เด็กชายนนท์ตะวัน  จันทรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
367
เด็กชายนนทพันธ์  บุญเคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
368
เด็กชายนพเก้า  ผันโคกกรวด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
369
เด็กหญิงนภสร  กิติสกล
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
370
เด็กหญิงนภสร  เลิศสิริมงคล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
371
เด็กหญิงนภัทร  อุทัยแสง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
372
เด็กหญิงนภัสนันท์  จันทร์อินทร์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
373
เด็กหญิงนภัสภรณ์  แชจอหอ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
374
เด็กหญิงนภัสภรณ์  วงศ์วรัญญกุล
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
375
เด็กหญิงนภัสวรรณ  สว่างรัตน์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
376
เด็กหญิงนภาพร  โตโคกสูง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
377
เด็กชายนภิษา  อาภากรสิริสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
378
เด็กชายนรภัทร  เอียจะบก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
379
เด็กหญิงนริสรา  ดวงกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
380
เด็กชายนฤชา  ธัญกนกรัชต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
381
เด็กชายนฤภัทร  บุณยมานพ
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
382
เด็กหญิงนลินญา  ทั่งทองมะดัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
383
เด็กหญิงนลินนิภา  ไชยชาญ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
384
เด็กหญิงนลินี  ศรีมี
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
385
เด็กชายนวกร  ยศสุนทร
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
386
เด็กหญิงนวพรรษ  จิตพิทักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
387
เด็กชายนวรัตน์  อยู่วนิชชานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
388
เด็กหญิงนวลวรรณ  เงินยิ่งสุข
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
389
เด็กชายนัฐอานนท์  จันท์ศุกลภัทร
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
390
เด็กชายนัทธวัฒน์  วาณิชย์โรจนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
391
เด็กชายนันทชัย  ไพสาลี
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
392
เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วชมภูนุช
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
393
เด็กหญิงนันท์นภัส  บวรศิริโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
394
เด็กหญิงนันท์นลิน  ด้วนมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
395
เด็กชายนันทพงศ์  ฝ่ายศูนย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
396
เด็กชายนันทภพ  นพพัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
397
เด็กหญิงนันท์สินี  น่วมนิ่ม
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
398
เด็กหญิงนานา  วาตานาเบ้
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
399
เด็กหญิงนารีญา  สุขสร้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
400
เด็กหญิงน้ำมนต์  สุทธิศักดิ์ไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/8 (IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กหญิงนิชรา  บุญฮวด
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
402
เด็กชายนิติธร  ฉ่ำแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
403
เด็กชายนิติธร  ปะโมนะตา
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
404
เด็กชายนิธิชัย  ทองยินดี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
405
เด็กชายนิพิฐพนธ์  ศรีหะจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
406
เด็กชายนิธิศ  ประพิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
407
เด็กหญิงนิษฐกานต์  นากลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
408
เด็กหญิงบุษกร  ก้อนคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
409
เด็กหญิงเบญจวรรณ  มณที
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
410
เด็กหญิงเบญจศิริ  เตียนพลกรัง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
411
เด็กชายปญวรรต  ซ้ายโพธิ์กลาง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
412
เด็กชายปฐพี  ปิดตาละเพ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
413
เด็กชายปณัยกร  ติยะแสงทอง
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
414
เด็กหญิงปทิตตา  แขกระโทก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
415
เด็กชายปภังกร  ใหญ่สูงเนิน
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
416
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ตอสกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
417
เด็กชายปภาวิชญ์  เทพทะเล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
418
เด็กหญิงปมินตรา  งามอภัย
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
419
เด็กชายปรเมศ  บุญเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
420
เด็กชายปรเมศร์  หวังอ้อมกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
421
เด็กหญิงประกายดาว  บัวนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
422
เด็กชายประกาศิต  ก้อนผา
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
423
เด็กหญิงประภัชยา  เชิดเพชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
424
เด็กหญิงประภาพรรณ  จันทร์จำนงค์
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
425
เด็กหญิงประภาศิริ  กุลสานต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
426
เด็กชายปราบปราม  ออรุ่งโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
427
เด็กชายปรินทร์  เปลี่ยนกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
428
เด็กหญิงปริยากร  เอื้ออำพรเสรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
429
เด็กหญิงปริศรา  รัตนประสบ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
430
เด็กหญิงปรีย์วรา  วัฒนสุนทรสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
431
เด็กหญิงปรียาณัฎฐ  ญาตินิยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
432
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ศรีบุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
433
เด็กหญิงปรียาภัทร์  รักกุศล
ป.4
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิตประถม
434
เด็กหญิงปวงภร  เอนกวิพุธกุล
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
435
เด็กชายปวริศ  ถมจอหอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
436
เด็กชายปวริศ  สรจำนงค์
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
437
เด็กหญิงปวริศา  งามโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
438
เด็กหญิงปวีณ์นุช  พรโพธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
439
เด็กหญิงปวีร์รดา  หาญวงษ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
440
เด็กหญิงปัญจรัตน์  สมบุญพล
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.4/9 (IEC) ชั้น 3 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
เด็กชายปัญญพนต์  หวังสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
442
เด็กชายปัญญวัตร  ชวนนอก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
443
เด็กชายปัญญากร  นนทชัย
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
444
เด็กชายปัญญากร  บุญยะรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
445
เด็กชายปัญญากร  มณีเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
446
เด็กหญิงปัญญานุช  ใจมนต์
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
447
เด็กชายปัญญาวุฒิ  อะภาโส
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
448
เด็กหญิงปัญฑิตา  สีทาดี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
449
เด็กหญิงปัณฑิตา  สุวรรณสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
450
เด็กชายปัณณทัต  กระจ่างโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
451
เด็กชายปัณณธร  ประมวลทรัพย์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
452
เด็กชายปัณณพงศ์  กีรติอนันต์พร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
453
เด็กชายปัณณวัชญ์  ชมเมืองปัก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
454
เด็กชายปัณณวิชญ์  มหาทีระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
455
เด็กชายปัณณวิชญ์  สิงหานนท์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
456
เด็กหญิงปัณณสา  พงศ์สิงห์โชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
457
เด็กหญิงปัทวิกานต์  ดวงทวีป
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
458
เด็กหญิงปาณิสรา  ทุริยานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
459
เด็กหญิงปาณิสรา  พรานุสร
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
460
เด็กหญิงปาณิสรา  มีลาภ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
461
เด็กชายปารเมศ  สิงห์สนั่น
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
462
เด็กหญิงปาลิดา  คร่อมกระโทก
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
463
เด็กชายปิฏิเชษฐ์  ชวนะนรเศรษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
464
เด็กชายปิยทัศน์  อธิกะ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
465
เด็กหญิงปิยลักษณ์  สถิตเมธี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
466
เด็กชายปิยวัฒน์  คูศรีพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
467
เด็กชายปิยวัฒน์  ทับขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
468
เด็กชายปิยะพันธ์  บำรุงพานิชย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
469
เด็กหญิงปียธร  สุภาการ
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
470
เด็กหญิงปุญญิศา  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
471
เด็กหญิงปุณญดา  รักษาพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
472
เด็กชายปุณณวิชญ์  หอมมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
473
เด็กชายปุณพจน์  กันยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
474
เด็กชายปุณยธิษณ์  ลัทธชัยวณิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
475
เด็กหญิงปุณยวีร์  ผ่ายนอก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
476
เด็กหญิงปุณยวีร์  ไพรเกาะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
477
เด็กหญิงปุณยวีร์  ม้าทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
478
เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิริศรีมังกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
479
เด็กหญิงปุณยาพร  รัตนอภิสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
480
เด็กหญิงปุณวีย์  สระทองหลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.3/11 (IEC) ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
481
เด็กชายเปรม  บุณยฤทธิ์รักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
482
เด็กหญิงผาติรัตน์  เขี้ยวสิงห์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
483
เด็กชายเผ่าภูมิ  ภูมิภู
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
484
เด็กชายพงศกร  ขำหินตั้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
485
เด็กชายพงศกร  ไตรจอหอ
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
486
เด็กชายพงศกร  บุญวิไลวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
487
เด็กชายพงศ์ชยุตม์  ทรงยศวัฒนา
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
488
เด็กชายพงศธร  เปรมท่าช้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
489
เด็กชายพงศธร  เรืองนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
490
เด็กชายพงศ์ปณต  กิติสากล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
491
เด็กชายพงศ์พสิษฐ์  ทับทิม
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
492
เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  ชูรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
493
เด็กชายพงศภัค  จุกกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
494
เด็กชายพงศ์ศพัศ  ศรียันต์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
495
เด็กชายพงษ์ตะวัน  คล้ายสุบรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
496
เด็กหญิงพชพร  ขจรภพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
497
เด็กชายพชรดนย์  มุกดาสนิท
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
498
เด็กชายพชรพล  ควบพิมาย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
499
เด็กชายพชรพล  ภาวจันทึก
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
500
เด็กหญิงพนิตพิชาก์  แลบัว
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
501
เด็กหญิงพรณัชชา  แสงกลาง
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
502
เด็กหญิงพรทิพย์  กมลลิ้มสกุล
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
503
เด็กชายพรเทพ  เดชพุดซา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
504
เด็กหญิงพรธีรา  สาคะศุภฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
505
เด็กหญิงพรนภา  อุทัยดา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
506
เด็กหญิงพรปวีณ์  ถ่ายสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
507
เด็กชายพรพิพัฒน์  พิมพิสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
508
เด็กหญิงพรรณกาญจน์  จิระเพิ่มพูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
509
เด็กหญิงพรรณชนก  อวนศรี
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
510
เด็กหญิงพรรณอร  เหล่านอก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
511
เด็กหญิงพรลภัส  ดายใหม่
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
512
เด็กชายพรสวรรค์  ตู้ปทุม
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
513
เด็กหญิงพราวฝัน  ฐาวิรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
514
เด็กหญิงพลอยแพร  บุญศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
515
เด็กหญิงพลอยแพร  บุญศิริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
516
เด็กหญิงพลอยไพลิน  โพธิ์ศรีคุณ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
517
เด็กหญิงพลอยไพลิน  เวทยะเวทิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
518
เด็กชายพสิษฐ์  อิทธิพันธุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
519
เด็กชายพสุเทพ  สิงขโรทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
520
เด็กชายพสุธา  รวดเร็ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/6 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
521
เด็กชายพอดี  ศรีวราลักษณ์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
522
เด็กหญิงพัชชาภา  ตรีเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
523
เด็กหญิงพัชรกันย์  ด้วงมุขพะเนา
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
524
เด็กชายพัชรพล  รัตนวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
525
เด็กหญิงพัชริดา  เรียบจันทึก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
526
เด็กชายพัฒน์ภากร  สังกัดกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
527
เด็กหญิงพัณณิตา  พ่วงกลาง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
528
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ท้วมพุดซา
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
529
เด็กหญิงพัทธนันท์  ตั้งไพโรจน์วงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
530
เด็กชายพันธวัชร์  วัชรพันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
531
เด็กชายพันธวีร์  แป้นทะเล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
532
เด็กชายพาคินทร์  นายโท
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
533
เด็กหญิงพิชชาพร  ชะนะภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
534
เด็กหญิงพิชชาพร  นอใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
535
เด็กหญิงพิชชาพร  อื้อภากรณ์สกุล
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
536
เด็กหญิงพิชชาภัค  แพทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
537
เด็กหญิงพิชชาภา  กองเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
538
เด็กหญิงพิชญธิดา  ชื่นสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
539
เด็กหญิงพิชญธิดา  อวบสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
540
เด็กหญิงพิชญ์สินิ  นาคเลื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
541
เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  แก้วทะเล
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
542
เด็กชายพิชญะ  มีกุดเวียน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
543
เด็กหญิงพิชญาณี  ตุ้มจอหอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
544
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  สิงห์โตทอง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
545
เด็กชายพิชาภพ  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
546
เด็กหญิงพิชามญชุ์  บัวทองหลาง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
547
เด็กหญิงพิชามญชุ์  แวววุฒินันท์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
548
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อึ้งธนารัตน์
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
549
เด็กชายพิพิชฌน์  ริมใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
550
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพิ่งมงคล
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
551
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์อามาตย์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
552
เด็กหญิงพิมพ์นารา  เพชรสุรีย์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
553
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  รงคะกุลพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
554
เด็กชายพิรศุษม์  พรพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
555
เด็กหญิงพิรุณรัตน์  วงศ์โสภา
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
556
เด็กชายพิสิษฐ์คุณ  สุรเนตรธีร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
557
เด็กชายพิสิษฐ์  การสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
558
เด็กชายพิสิษฐ์  อิทธิวิศวกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
559
เด็กหญิงพีรกานต์  คาถา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
560
เด็กชายพีรบูรณ์  ทองระอา
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/4 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วกูล
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
562
เด็กชายพีรวิชญ์  ใหญ่สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
563
เด็กชายพีระโรจน์  จันทร์พานิชเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
564
เด็กชายพุฒินาท  กึ่งจะบก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
565
เด็กชายพุฒิพงศ์  รัตนพงษ์วณิช
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
566
เด็กชายพุฒิพงศ์  สุรเวทวงศ์ภาส
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
567
เด็กชายพุฒิเศรษฐ์  อนุสนธิวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
568
เด็กหญิงพูนทรัพย์  เปรี่ยมรัตนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
569
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มาวงศ์นอก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
570
เด็กชายเพราพงษ์พันธุ์  ศรีอำไพ
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
571
เด็กหญิงแพรวไพลิน  เกียรติสุขศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
572
เด็กหญิงแพรวา  มัจฉาชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
573
เด็กหญิงไพลิน  ชวานนท์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
574
เด็กชายภคภูมิ  เขตนารี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
575
เด็กหญิงภษิรา  คูณแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
576
เด็กหญิงภัคชัญญา  กลางแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
577
เด็กชายภัควัฒน์  เกตุประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
578
เด็กหญิงภัททิญา  อยู่หมื่นไวย
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
579
เด็กหญิงภัททิยา  ไพโรจน์อุดมกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
580
เด็กชายภัทรกร  วชิระคงสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
581
เด็กชายภัทรนน  อาจอินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
582
เด็กชายภัทรพงศ์  กิ่งแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
583
เด็กชายภัทรพงศ์  ไกรวงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
584
เด็กชายภัทรพล  ทศตา
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
585
เด็กชายภัทรพล  มีแสง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
586
เด็กชายภัทรพล  ว่องวณิชชากร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
587
เด็กชายภัทรพลิน  ศิริมัณทนวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
588
เด็กหญิงภัทร์พิชชา  กุหลาบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
589
เด็กหญิงภัทรมน  พยัคฆศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
590
เด็กหญิงภัทริยา  บุญณารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
591
เด็กหญิงภัทรวดี  ใจแก้วศิริ
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
592
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญประสาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
593
เด็กชายภัทรวุฒิ  บุญรอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
594
เด็กหญิงภัทริกา  แสนทวีสุข
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
595
เด็กชายภาคิน  สายเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
596
เด็กชายภาคิน  อาษานอก
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
597
เด็กชายภาณุวัฒน์  ศรีบาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
598
เด็กชายภานนท์  ศรีไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
599
เด็กชายภานุกร  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
600
เด็กชายภานุพงศ์  ทิวะศศิธร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/1 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กชายภานุวิชญ์  กลขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
602
เด็กชายภานุวิชญ์  แสงกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
603
เด็กชายภาสกร  แก้วรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
604
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  เพียงขุนทด
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
605
เด็กชายภิญโญ  วิศวะวาทิน
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
606
เด็กชายภูดิท  อุปริสัจกุล
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
607
เด็กชายภูดิศ  ฉ่อกระโทก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
608
เด็กชายภูผา  มาจาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
609
เด็กชายภูมรินทร์  เนตรพุดซา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
610
เด็กชายภูมิณัฐ  ธรรมโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
611
เด็กชายภูมิพัฒน์  จิตรโคกกรวด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
612
เด็กชายภูมิภัทร  พรมสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
613
เด็กชายภูมิวัฒน์  ปาลวงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
614
เด็กหญิงภูมิหทัย  ทองโพธิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
615
เด็กชายภูริพัฒน์  ปริญญานุสสรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
616
เด็กหญิงภูรีรักข์  ร่วมกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
617
เด็กชายภูวเมศฐ์  คำกำพุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
618
เด็กชายภูวิช  อุฑารสกุล
ป.5
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
619
เด็กชายภูวิศ  เจริญสมบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
620
เด็กชายภูวิศ  ญาตินิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
621
เด็กชายมงคล  อุดมผลไพบูลย์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
622
เด็กชายมณฑล  จิตรโคกกรวด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
623
เด็กหญิงมนรดา  ยิ้มเป็นสุข
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
624
เด็กหญิงมนสิชา  สังข์สนิท
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
625
เด็กหญิงมนัสนันท์  นิตย์ผักแว่น
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
626
เด็กหญิงมนัสนันท์  อินทรัตน์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
627
เด็กหญิงมนัสวี  อัครโชติลักษมี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
628
เด็กชายมหาสมุทร  โถทองคำ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
629
เด็กชายมานะชัย  จิรสาธิต
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
630
เด็กหญิงมิยูกิ  ซาโต้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
631
เด็กหญิงมุกชมพู  พรพรรณนุกูล
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
632
เด็กชายเมฆา  สุวรรณประได
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
633
เด็กชายเมธัส  พินิจจอหอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
634
เด็กชายเมธาวี  เพ้ยจันทึก
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
635
เด็กชายยศพนธ์  มั่งมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
636
เด็กหญิงโยษิตา  ทารินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
637
เด็กชายรชต  การพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
638
เด็กชายรชต  วงษ์มา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
639
เด็กชายรชตะ  ปฐมพงศ์พิชัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
640
เด็กหญิงรณิดา  บุญเกษมชูโชติ
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.3/8 ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
641
เด็กหญิงรวิกานต์  ปลื้มมะลัง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
642
เด็กหญิงรวิสรา  กิตติหิรัญวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
643
เด็กหญิงรวิสรา  วัชระวงศ์บดี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
644
เด็กหญิงรวิสุดา  งุดสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
645
เด็กชายรวีภัทร์  พิณเจริญพันธุ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
646
เด็กชายระพีพัฒน์  กาญจนนพวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
647
เด็กหญิงรัชนีกร  แซ่ก้วน
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
648
เด็กชายรัญชน์วรท  จันทรเสนา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
649
เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เตียมไธสง
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
650
เด็กชายรัตนทัต  ทักษนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
651
เด็กชายราเมศวร์  ไตรยวงค์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
652
เด็กหญิงริญญรภัส  ศิริสิทธิ์นรากร
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
653
เด็กหญิงรินรดาภรณ์  ไวสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
654
เด็กหญิงรุ้งณภัทร์  หน่ายครบุรี
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
655
เด็กหญิงลภาภัทร  เเซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
656
เด็กหญิงลลิตา  โทคำมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
657
เด็กหญิงลักษิกา  ชัยศรีนา
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
658
เด็กหญิงลักษิกา  สุวรรณรินทร์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
659
เด็กชายลัทธพล  ปลั่งกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
660
เด็กหญิงลิฬรพรรษ  เพิ่มชีวา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
661
เด็กชายวงศกร  ดวงเงิน
ป.5
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
662
เด็กชายวงศกร  ศิริพรหมสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
663
เด็กชายวงศธร  ดีคณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
664
เด็กหญิงวชิรญา  จิตรขาว
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
665
เด็กชายวชิรธร  พาชื่นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
666
เด็กหญิงวชิราภรณ์  โทนสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
667
เด็กหญิงวนัชพร  ตับกลาง
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
668
เด็กหญิงวนัชพร  ทับพุดซา
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
669
เด็กหญิงวนิษฐา  สมานจารุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
670
เด็กชายวรงค์  อัมระรงค์
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
671
เด็กหญิงวรณัน  ยี่จอหอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
672
เด็กหญิงวรดา  จอมสระน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
673
เด็กหญิงวรนิษฐา  อ้อมกิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
674
เด็กหญิงวรภิญญา  กิตติศิริประพันธ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
675
เด็กหญิงวรรณกานต์  กลขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
676
เด็กหญิงวรรณทนา  ชาญโพธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
677
เด็กหญิงวรรณรดา  บรรจงจิตร
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
678
เด็กหญิงวรรณวริณ  ยันต์จอหอ
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
679
เด็กชายวรรษตะวัน  ปราณีตสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
680
เด็กหญิงวรวลัญช์  ยินดี
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.3/10 (IEC) ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
681
เด็กชายวรวิทย์  แคล้วสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
682
เด็กชายวรัตถ์  อัมระรงค์
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
683
เด็กชายวรากร  สีลุน
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
684
เด็กชายวริทธิ์นันท์  สุภาคุณานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
685
เด็กหญิงวริยา  จันคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
686
เด็กหญิงวริศรา  คล่องการ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
687
เด็กหญิงวริศรา  อินทร์เรืองศร
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
688
เด็กหญิงวริศา  โตชยามานนท์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
689
เด็กหญิงวฤนท์  มาชมสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
690
เด็กชายวสุท  เล็กสันติกุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
691
เด็กชายวสุพล  ไชยอาษา
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
692
เด็กชายวัชรากร  สร้อยสระน้อย
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
693
เด็กชายวันพิชิต  โพธิ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
694
เด็กหญิงวันวิสาข์  กวีวรากร
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
695
เด็กชายวัศพล  ปะกำแหง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
696
เด็กหญิงวาราดา  จงจิระวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
697
เด็กชายภาวัต  พรวนพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
698
เด็กหญิงวาสิตา  นวลสวาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
699
เด็กหญิงวิกตอเลีย มณฑิตา  ชเริดเทอร์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
700
เด็กหญิงวิชชยา  ต้นติวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
701
เด็กชายวิชญ์ธิวัตร  ผลประพฤติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
702
เด็กชายวิชญะ  น้ำจันทร์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
703
เด็กหญิงวิชญาดา  แซ่เตียว
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
704
เด็กชายวิชรวิทย์  พิมาลทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
705
เด็กชายวิชานันท์  ชานันโท
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
706
เด็กหญิงวิปัศยา  คูพิมาย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
707
เด็กหญิงวิภาวานี  จันทร์เกาะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
708
เด็กหญิงวิรากานต์  แก้วทะเล
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
709
เด็กหญิงวิลาวรรณ  ทองเกษม
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
710
เด็กหญิงวิลาสินี  รอดจันทร์พะเนา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
711
เด็กหญิงวิลาสินี  แสนสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
712
เด็กชายวิศวกร  ปัทมวงศ์วัฒน์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
713
เด็กชายวิศวัสต์  ลมจะโปะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
714
เด็กชายวิษณุศรณ์  ภาคพรม
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
715
เด็กชายวีรภัทร  บังรุนทร
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
716
เด็กชายวีรภาพ  นาคดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
717
เด็กชายวุฒิพรชัย  โรจนาปิยาวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
718
เด็กหญิงศรัญญา  โฆษวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
719
เด็กหญิงศศิชา  ปั้นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
720
เด็กหญิงศศิญา  เอกศาสตร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.3/9 (IEC) ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
721
เด็กหญิงศศิภา  เข็มพุดซา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
722
เด็กชายศศิวงศ์  หมั่นการ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
723
เด็กหญิงศสิกร  สองเมือง
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
724
เด็กหญิงศาริสา  ศิริโภคานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
725
เด็กชายศิรพัฒน์  จรภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
726
เด็กหญิงศิรภัสสร  พรมมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
727
เด็กหญิงศิรภัสสร  วงศ์คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
728
เด็กหญิงศิริกมล  วัดมิ่งพะเนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
729
เด็กหญิงศิริกัญญา  ปลิงกระโทก
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
730
เด็กหญิงศิริกำภู  จุดจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
731
เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้ววรรณ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
732
เด็กชายศิวกร  จันทร์โพธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
733
เด็กชายศิวกร  ยะทะนะ
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
734
เด็กชายศิวกร  อู่เสือพะเนา
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
735
เด็กหญิงศิวทายิน  เบี้ยกระโทก
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
736
เด็กชายศุกลภัทร  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
737
เด็กชายศุทธิพันธ์  เหล่าอุดม
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
738
เด็กชายศุภกร  ทองกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
739
เด็กหญิงศุภกรรณมนต์  รักษ์ศรีม่วง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
740
เด็กชายศุภกฤษ  สงวนกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
741
เด็กหญิงศุภดา  ประสงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
742
เด็กชายศุภฤกษ์  ชั้นกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
743
เด็กชายศุภฤกษ์  สุขสิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
744
เด็กหญิงศุภลักษณ์  แสงศิรินาคะกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
745
เด็กชายศุภวิชญ์  วัชรวิศิษฏ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
746
เด็กชายศุภสิน  แขวงจันอัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
747
เด็กหญิงศุภิสรา  ยาวะโนภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
748
เด็กหญิงศุภิสรา  สธนเสาวภาคย์
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
749
เด็กหญิงศุวันรักษ์  หลวงกิจจา
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
750
เด็กหญิงสกุลทิพย์  พวงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
751
เด็กชายส่งศักดิ์  สิทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
752
เด็กชายสถาพร  เพิ่มโภคา
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
753
เด็กชายสรวิชญ์  พิมพโมทย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
754
เด็กชายสรวิชญ์  สุ่มมาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
755
เด็กชายสรวิศิษฏ์  เนื่องกระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
756
เด็กหญิงสราวลี  วณามี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
757
เด็กหญิงสโรชา  พัฒนากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
758
เด็กหญิงสโรชา  หารินใส
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
759
เด็กหญิงสโรชินี  ไกรสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
760
เด็กชายสวรินทร์  พลรักษา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/5 ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
761
เด็กชายสหพัฒน์  แย้มกระโทก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
762
เด็กชายสหัสชัย  เคลิ้มกระโทก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
763
เด็กหญิงสาริสา  กิตติภูมิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
764
เด็กชายสิรภพ  จตุพรชัยศรี
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
765
เด็กชายสิรภพ  พลมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
766
เด็กหญิงสิริกร  กิติขจรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
767
เด็กหญิงสิริกร  สายไพศรี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
768
เด็กหญิงสิริกัลยา  สารโท
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
769
เด็กหญิงสิริกานต์  กลิ่นกมล
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
770
เด็กชายสิริชัย  แจ่มศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
771
เด็กชายสิริเชษฐ์  อัครวงษ์โอฬาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
772
เด็กชายสิริดนย์  พลจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
773
เด็กหญิงสิริธัญญา  เสมาด่าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
774
เด็กหญิงสิริยากร  เชิดชู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
775
เด็กหญิงสิริยากร  ตันธนโรจน์
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
776
เด็กหญิงสิริวรรณ  ลุยจัตุรัส
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
777
เด็กหญิงสิริวิรินทร์  บ้ำสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
778
เด็กชายสืบตระกูล  เกื้อทาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
779
เด็กชายสุเชาว์  รุจาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
780
เด็กหญิงสุฐิตา  เจริญธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
781
เด็กหญิงสุทัสสา  นาคประสงค์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
782
เด็กหญิงสุธาสินี  กระจ่างโพธิ์
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
783
เด็กหญิงสุธาสินี  ฤทธิยาณ
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
784
เด็กหญิงสุนิษา  วงศ์ขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
785
เด็กหญิงสุประวีณ์  ฉันนะประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
786
เด็กหญิงสุพรรษา  มากนอก
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
787
เด็กหญิงสุพัชรี  ทองนำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คณิตประถม
788
เด็กหญิงสุพัตรา  จันทราช
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิตประถม
789
เด็กหญิงสุพิชชา  คงรัตน์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
790
เด็กหญิงสุพิชชา  คัทนศรี
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
791
เด็กหญิงสุพิชชา  เนตรนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
792
เด็กหญิงสุพิชชา  เหมวรานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
793
เด็กหญิงสุพิชญา  คำโภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
794
เด็กชายสุภชัย  วงษ์มณีวรรณ
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
795
เด็กหญิงสุภนิชา  กัลยาณหริต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
796
เด็กชายสุภศิน  สุภโศภิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
797
เด็กชายสุภสันติ์  ทัศนพันธ์
ป.5
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
798
เด็กหญิงสุภัสสรา  ทองหล่อ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
799
เด็กหญิงสุภากาญจน์  ปั้นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
800
เด็กชายสุวิจักขณ์  กุสุมภ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/3 ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
801
เด็กชายสุวิจักขณ์  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
802
เด็กชายสุวิจักขณ์  เสือกระสัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
803
เด็กหญิงเสาวนีย์  ใบโพธิ์
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
804
เด็กหญิงโสภิษฐิรักษ์  ภักดีดำรงเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
805
เด็กหญิงหฤทชนัน  หอมสนิท
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
806
เด็กชายหฤษฎ์  สถิตย์วัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
807
เด็กหญิงหัสดีภา  อุ่มพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
808
เด็กชายอกนิษฐ์  ปรางค์นอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
809
เด็กชายอคิราห์  ปราณีตพลกรัง
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
810
เด็กชายอชิตะ  กุสี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
811
เด็กชายอชิตะ  สายเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
คณิตประถม
812
เด็กชายอชิทัชร์  ดุษฏีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
813
เด็กหญิงอชิรญา  ด้อมกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
814
เด็กหญิงอชิรญาณ์  นอนโพธิ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
815
เด็กชายอดิศร  ภักดีมาก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
816
เด็กหญิงอทิชา  จินตวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
817
เด็กหญิงอธิชญานันท์  เพ็ชรขุนทด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
818
เด็กชายอธิป  เอี่ยมอุตมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
819
เด็กหญิงอนัญญา  ผิ่นใหม่
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
820
เด็กหญิงอนัญญา  ลือกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
821
เด็กชายอนาคิน  จันทหาร
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
822
เด็กหญิงอภิกษณา  เดชกุญชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
823
เด็กหญิงอภิกษณากรณ์  รักษ์มณีนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
824
เด็กชายอภิชาต  สุทธิพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
825
เด็กชายอภิลักษณ์  ทรัพย์ไพศาลสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
826
เด็กชายอภิวิชญ์  รัตนานนท์เสถียร
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
827
เด็กหญิงอภิษฐา  แหวนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
828
เด็กหญิงอภิสรา  ภรันยากุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
829
เด็กชายอภิสฤษฐ์  ยอดรัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
830
เด็กหญิงอรกัญญา  ชิณวงศ์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
831
เด็กหญิงอรณิชชา  ภูธนะศิริ
ป.5
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิตประถม
832
เด็กหญิงอรพรรณ  อินตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
833
เด็กชายอรรถพล  รัตนารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
834
เด็กหญิงอรรถยา  วิศวกรวิศิษฎ์
ป.5
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิตประถม
835
เด็กหญิงอรอินทุ์เอม  อ่อนก้อน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
836
เด็กหญิงอรัชฌา  วงศ์ดนตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
837
เด็กหญิงอริสรา  ผดุงศิลป์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
838
เด็กหญิงอริสา  ค้ากระโทก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
839
เด็กหญิงอริสา  บัวนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
840
เด็กชายอรุษ  ทีจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/2 ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 60 ปี โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงอักษราภัค  ผลฉลาด
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
842
เด็กชายอัครพงษ์  ดีหมื่นไวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
843
เด็กหญิงอัครภา  ศรีตัณฑ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
844
เด็กหญิงอัครยา  ธีระวัฒนา
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
845
เด็กชายอัครวินท์  กลิ่นศรีสุข
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
846
เด็กชายอัครวินท์  รัตนตระกูลเดชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
847
เด็กหญิงอัจฉรา  บั้งจันอัด
ป.4
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
848
เด็กชายอัจสุชนม์  คร่ำสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
849
เด็กหญิงอัญชิสา  กองศรีหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
850
เด็กหญิงอัฐริญญา  พิทยาวิวัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
851
เด็กชายอัยการ  ลาดหนองขุ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
852
เด็กหญิงอัยรยา  มหัทธนวิบูล
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
คณิตประถม
853
เด็กหญิงอาฐิชยาภรณ์  กิ้นบุราณ
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
854
เด็กหญิงอาฐิชยาภา  กิ้นบุราณ
ป.6
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
855
เด็กหญิงอารดา  ธรรมราษฎร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
856
เด็กหญิงอิชยา  ชัยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิตประถม
857
เด็กชายอิทธิมนต์  เชิดฉาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
858
เด็กหญิงอิสรีย์  หอมจันทึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
859
เด็กชายอุดมศิลป์  เพชรพลอย
ป.5
โรงเรียนเมืองนครราชสีมา
คณิตประถม
860
เด็กชายเอื้ออังกรู  น้อมเมืองปัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
861
เด็กหญิงไอรฑารีย์  พันธุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
862
เด็กหญิงไอริสา  ดีสำโรง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
863
เด็กหญิงไอศิกา  แก้วยงกฏ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
คณิตประถม
864
เด็กหญิงไอศิรา  ภัทรบดินทร์กุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/1(ICC) ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
865
เด็กชายกนกพล  หมั่นมา
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงกมลวรรณ  เตทรัพย์อนันต์
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงกรชวัล  เกิดโมลี
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงกรอร  สันติสัมพันธ์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
869
เด็กชายกฤษดา  แก้วพุ่มพะเนา
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
870
เด็กชายกษิดิส  ศรีทองสุข
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
871
เด็กหญิงกัญญเนตร  นาประจักษ์
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
872
เด็กชายกันต์ธีร์  มีแสง
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงกัลยาณี  ชัยเลิศ
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
874
เด็กชายกิตติภณ  อินทร์บำรุง
ม.2
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงกุลิสรา  ยอวิทยา
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงเกวลิน  เชิดชัย
ม.3
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงเข็มเพชรชมพู  วงศ์ยุทธจักร์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงโครีน่า  บลาซเก้
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
879
เด็กหญิงจิดาณี  มีสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
880
เด็กหญิงจิตรลดา  จงนันทนาวนิชย์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
881
เด็กชายเจษฎาภรณ์  นาประจัต
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงชนิชา  เอกจิรพงศ์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
883
นางสาวชมพูนุท  เมธานุวัฒน์
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
884
เด็กหญิงชัชชญา  มาลีวรรณ
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
885
เด็กหญิงชาลิษา  แหวนทองคำ
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
886
เด็กหญิงญาณิศา  โคติเวทย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงญาณิศา  สมสมัย
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงฐิติกัลยา  นิติพูน
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
889
นางสาวฐิติยา  คูประทุมศิริ
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
890
เด็กหญิงฐิติรัตน์  แท้ประสาทสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
891
เด็กหญิงฐิติวรรณ  เลอยุกต์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
892
นางสาวณตรีสุคนธ์  ซุ้ยไกร
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
893
เด็กหญิงณภัทธิดา  กลั้งกลาง
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
894
เด็กหญิงณัฐกมล  เนียนพลกรัง
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
895
เด็กชายณัฐกิตติ์  ธรรมโสภารัตน์
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
896
เด็กหญิงณัฐชยา  วิศวกรวิศิษฎ์
ม.1
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิต ม.ต้น
897
เด็กหญิงณัฐชานันท์  ศรีกู่กา
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
898
เด็กชายณัฐธีร์  อโณทัยไพบูลย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
899
เด็กชายณัฐวัฒน์  พางาม
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/2(ICC) ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
900
เด็กหญิงณัฐวิภา  มากงูเหลือม
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงณิชนันทน์  หาญสุทธิธรรม
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
902
นายดรัณ  ตั้งชีวเจริญ
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
903
เด็กหญิงดลนภา  ทรงเย็น
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
904
เด็กหญิงตรีชฎา  ต่วนกระโทก
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงทิพย์สุดา  พจน์กระโทก
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงธนพร  ปิ่นสกุล
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
907
เด็กหญิงธนพรรณ  ละเลิศ
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
908
นายธนภัทร  ทองสุข
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงธนัญภรณ์  ทวีมหาเกียรติ
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายธนากร  บานแย้ม
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
911
เด็กหญิงธมลวรรณ  บุรารักษาเกียรติ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงธริตา  โศภิษฐิกุล
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงธัญมน  ซึ่งพรหม
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
914
นางสาวธันยพร  วงศ์ลังการ์
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
915
เด็กชายธีธัช  คัมภิรานนท์
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
916
เด็กชายธีร์ธวัช  เจริญทัศน์
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
917
เด็กชายธีรภัทร์  วัฒนจินดา
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
918
เด็กหญิงนภัสนันท์  คุ้มญาติ
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
919
เด็กชายนราวิชญ์  อาศัยราช
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
920
เด็กหญิงนริศรา  หวังทางมี
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
921
เด็กหญิงนรีกานต์  พานอนันต์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
922
นางสาวนาตยา  ลักษมีเศรษฐ
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
923
เด็กหญิงนิสิตา  พุฒทอง
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
924
เด็กหญิงนุศรา  การพานิช
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
925
เด็กหญิงนุศรินทร์  การพานิช
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
926
เด็กหญิงบุญมาดา  ดีปราสัย
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
927
เด็กชายบุญยวัทน์  อริยะวัฒน์กุล
ม.3
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิต ม.ต้น
928
เด็กหญิงเบญญาภา  แช่มรัมย์
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงปทิตตา  รัชตชัยยศ
ม.1
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงประกายมาศ  ช่มโคกกรวด
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
931
เด็กหญิงประภัสสร  นำแสงกุล
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
932
เด็กหญิงปวีณ์สุภา  วุ่นหนู
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
933
เด็กหญิงปัญญวีร์  พงษ์ดนตรี
ม.1
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิต ม.ต้น
934
เด็กหญิงปัณณพร  ใบเตย
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/3(ICC) ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
935
เด็กหญิงปาลิดา  อุยนา
ม.3
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
936
เด็กชายพงศ์พฤทธิ์  กะรัตน์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงพรพลอย  พุฒนอก
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงพริมา  หาญพิชาญชัย
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงพัชราภรณ์  กุณพรม
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อาสากุล
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
941
เด็กชายพัทธนันท์  ชูแก้ว
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
942
เด็กชายพัสกร  จินดายู
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงพัสวี  ถาวรวงศ์มั่นคง
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
944
เด็กหญิงพิชญาภัค  แก้วพิทูลย์
ม.3
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
945
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์  แพไธสง
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงพิมพ์สร  ตันติกุลวิจิตร
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงพีรชญา  ลิ้มมหาคุณ
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
948
เด็กหญิงแพรวา  ขอเพิ่มทรัพย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงไพญาดา  จ่าทา
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
950
เด็กชายภพสุข  สุเมธเชิงปรัชญา
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
951
เด็กหญิงภัทรมน  แสงรุ่งดี
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
952
เด็กหญิงภัทรศยา  ไชยมัชชิม
ม.1
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
953
เด็กชายภูวกร  จิรอานันท์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
954
เด็กหญิงมนัสนันท์  ติณจินดา
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
955
เด็กหญิงรดามณีรักษ์  ปู่สูงเนิน
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงรพิศรณ์  มงคลศรีพัฒนา
ม.3
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
957
เด็กหญิงรมิดา  พรมดี
ม.3
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
958
เด็กชายรวินันท์  จินากูล
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงรัชนี  ปีบไธสง
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงรุ่งทิวา  เหลาซื่อ
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงรุ่งนภา  อิ่มถาวร
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงฤทัยพัชร์  สุวรรณภูษาภรณ์
ม.3
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงลภัสรดา  ชัยภาคย์
ม.2
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
964
เด็กชายวงศ์ทนง  แก้วกาฬ
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
965
เด็กชายวงศ์วริศ  รัตนสิทธิภาคย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
966
เด็กหญิงวนัชพร  สุวรรณดวง
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
967
เด็กชายวรมันตร์  อภิรัตนพล
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
968
เด็กหญิงวรรณภา  พิรุฬห์วัฒน์
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงวรรวิษา  คาระวะ
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/4(ICC) ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
970
เด็กชายวรากร  แก้วเกิด
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
971
เด็กหญิงวริศรา  ระดาไสย์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
972
เด็กหญิงวโรทัย  โพธิ์ดี
ม.3
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิต ม.ต้น
973
เด็กชายวันชนะ  ภูมี
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
974
เด็กหญิงวัลล์วิมล  เดชขุนทด
ม.1
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงวิศิทวรรณ  ปานมาก
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
976
เด็กหญิงวีร์สุดา  เปรี่ยมงูเหลือม
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
977
เด็กหญิงศรัณยา  สามีโคตร
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
978
เด็กหญิงศรุชา  วิริยะจิตต์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
979
เด็กหญิงศศิธารา  เฝ้ากระโทก
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
980
เด็กชายศาสตร์ศิลป์  เมธานุวัฒน์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
981
เด็กชายศิวกร  เมธปรีชากุล
ม.1
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงศิวัชญา  ทัพไทย
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
983
เด็กชายศุภชัย  ขอย่อมกลาง
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
984
เด็กชายศุภณัฐ  ดวงตาทิพย์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
985
เด็กชายสพัชญ์นนทน์  รักษาราษฎร์
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงสมิตา  ริมใหม่
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
987
เด็กหญิงสวภัทร  ประกัน
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
988
เด็กหญิงสายฝน  เปรมปรีนนท์
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
989
เด็กหญิงสินินันท์  วิริยะกุลนันท์
ม.1
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
990
เด็กหญิงสิรินทิพย์  วัฒนอิศวานุกุล
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
991
เด็กหญิงสุประวีณ์  เสียงใส
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงสุรภา  ปัญจภักดี
ม.1
โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชัน-โคราช
คณิต ม.ต้น
993
เด็กหญิงสุวรรณี  ทองเงิน
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เอี่ยมสมบัติ
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
995
เด็กหญิงอณิมา  โล่ห์สถาพรพิพิธ
ม.3
โรงเรียนปลูกปัญญา
คณิต ม.ต้น
996
เด็กชายอณิรุต  วริวงศ์
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
997
เด็กชายอนุชิต  จันโพธิ์
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
998
เด็กหญิงอภิชญา  เจทะโร
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงอภิชญา  ทรงชาติ
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงอรกัญญา  แช่มชู
ม.1
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กชายอริย์ธัช  ดาวงาม
ม.1
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1002
นายอาทิตย์  เพ็ชรประไพ
ม.3
โรงเรียนมารีย์วิทยา
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กชายอารักษ์  อันพาพรม
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
1004
เด็กหญิงอิสรีย์  กิตติศุภเศรษฐ์
ม.2
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กหญิงอุไรวรรณ  ใจมาตุ่น
ม.2
โรงเรียนโยธินนุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/5(ICC) ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1006
เด็กหญิงกชพร  โชคสกุลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงกชพร  วิบูลย์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงกชพรรณ  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงกชพรรณ  ศรีระอุดม
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงกนกกาญจน์  สายงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงกนกพัฒน์  เสนา
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สร้อยสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงกนกอร  คงผดุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายกรกช  สุนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1015
เด็กชายกรธัช  กุลรพีภาส
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงกรพินธุ์  กอแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงกรวรรณ  ผอนนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงกรวรรณ  พิมพ์ปรุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงกรวรรณ  อนุเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงกรวีร์  เอียตระกูลไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  นาคเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1022
เด็กชายกรินทยาวัตร์  บุญต่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายกฤต  เย็นเหลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1024
เด็กชายกฤตธรรม  อุปการะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1025
เด็กชายกฤตธัช  เจริญรัฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงกฤติกานต์  นาคประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายกฤติเดช  หิรัญวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายกฤติธี  ใคร่กระโทก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายกฤติธี  นาสะกาด
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายกฤติน  หาญอนุชน
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงกฤติยาณี  วีระวัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงกฤษญาณี  ตุงคะศิริ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1033
เด็กชายกฤษดิพัฒน์  รุ่งสอาด
ป.4
โรงเรียนโยธินนุกูล
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงกวินตรา  ใจชอบงาม
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงกวินตรา  เนินดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายกวินทร์  โคตะบุตรโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงกวิสรา  ผมฉลวย
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงกษมา  สุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1039
เด็กชายกษิดิ์เดช  จิรกฤตกุลธน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายก้องกวี  แก้วมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายก้องไกร  ก้อนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายก้องภพ  มุ่งอ้อมกลาง
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงกังสดาล  แก้วแหวน
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงกัญจน์ญาณิศา  จิมเมืองปัก
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงกัญญพัชร  ไชยมงคล
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/3(ICC) อาคารบุษกร ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1046
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชูชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ดวนขุนทด
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงกัญญาพัชร  บือสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงกัญญาภัศ  อาจฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงกัญญาวีร์  จารุรัตนดิลก
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายกัณฐกะ  ปัทมศรีรัตนา
ป.6
โรงเรียนปลูกปัญญา
วิทย์ประถม
1053
เด็กชายกัณตินันท์  มีชำน่ญ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายกันตภัสส์  จิระชัยพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สืบจะบก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายกันตะ  แขพุดซา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงกันติชา  กอบสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายกันตินันท์  ม่วงไตรรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายกัมปนาท  จุดาศรี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุทธรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงกัลยวรรธน์  สุขบัวใหญ่
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ยนจอหอ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงกานต์ธิดา  สรวงสุรศรี
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายกานตพงศ์  เสริฐสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงกานต์พิชชา  พงษ์ศิริโสภาพร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1066
เด็กชายกิตติธาร  คำดี
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายกิตติพงษ์  สมรุส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายกิตติภัทร์  กิตติพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงกิตติมา  แก้วสระศรี
ป.6
โรงเรียนปลูกปัญญา
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายกีรติ  นินนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงกุณฑิกา  จุลฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงกุลชญา  เทพตาแสง
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายกุลชาต  ขุมพลกรัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงกุลธิดา  เสียงดัง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงกุลธิดา  อังสุทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงกุลนัดดา  ทองแก้วจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงกุลสินีวรรณ  สง่าเนตร
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงเกวลี  เหมวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงเกศร  อุณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงโกลัญญา  แหลมทอง
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงขนิษฐา  เลื่อนสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงขวัญข้าว  คุณคุปต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงขวัญชนก  จึงศิริกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงขวัญธันยมัย  ไกรวิลาศ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงขัตติยา  ลองจำนงค์
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.3/7 (SG) ชั้น 3 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1086
เด็กชายเขตฐภูมิ  ใจดี
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงเขมจิรา  เงาเกาะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายเขมณัฏฐ์  กฤษหมื่นไวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายคณพศ  พิมพ์ปุร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1090
เด็กชายคณากร  ผิวนวล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายคณิศร  โสมสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1092
เด็กชายคมณัฑซา  วิริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงคริษฐา  จิรปัญจวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงคัณธมาศ  อติโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1095
เด็กชายคุณณสิญจ์  อยู่สันเทียะ
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1096
เด็กชายเคน  สูติปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายจงรัก  แดนสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงจรินทร  อนุเสถียร
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงจฬาลักษณ์  ไพฑรูย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงจารวี  ราศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายจารุพัฒน์  การงาน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงจิณณพัต  แย้มกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1103
เด็กชายจิณณวัตร  ศรีเจษฐานนท์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงจิณัฐตา  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1105
เด็กหญิงจิดาภา  พรมหมื่นไวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงจิดาภา  รองพิมาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงจินดามัย  พิมพ์ทวด
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงจินตาภา  คำทองพะเนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงจิรกานต์  รักสกุลพิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายจิรัฏฐ์  คงทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงจิราภา  จิตติวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1112
เด็กชายจิราวัชร  จิตสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1113
เด็กชายจีรภัทร์  โรจนศิริพงษ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงจุริพันธ์  เสืออยู่สาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1115
เด็กชายจุลภพ  ครองไตรภพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปลอดในเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายเจตนิพัทธ์  แร่กาสินธุ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงเจนจิรา  นาสองสี
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงใจฟ้า  แก้วตาปี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายฉัตรชัย  โสตถิภิญโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายฉัตรมงคล  สอจันทึก
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1122
เด็กชายฉันทัช  ปุ๊กสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงชญาดา  วงศ์หทัย
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงชญานิน  อินทะวัน
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงชญานิศ  บุญอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.6/7 (SG) ชั้น 2 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1126
เด็กหญิงชญานิษฐ์  คำพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงชญานิษฐ์  สำราญโสม
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงชญานิษฐ์  โสภณวิวัฒน์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงชธิดา  ภูมิจันทึก
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1130
เด็กชายชนทิวา  ชนม์ชนกบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1131
เด็กชายชนธัญ  รักจะโป๊ะ
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1132
เด็กชายชนนน  ปัทมสูตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1133
เด็กชายชนนาภัทร  ขำแจง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1134
เด็กชายชนะชัย  จำเริญกุล
ป.4
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงชนัญชิดา  ชื่นวิเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงชนัญญา  แคสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงชนัญญา  จารุนันทภาคย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงชนัสถ์นันท์  จัดแก้ว
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงชนาพร  กลอนโคกสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงชนาภรณ์  เจ็กแตงพะเนา
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1141
เด็กชายชนาภัทร  บุญสมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงชนาภา  ธรรมจิรเดช
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงชนาวันธุ์  คงบุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายชนาสิน  กราบทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1145
เด็กชายชนินทร์  สารฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงชนิภรณ์  อังสนานิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงชนิสรา  ประสิทธิ์ศร
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1148
เด็กชายชโนทัย  ไฮจ์เยอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1149
เด็กหญิงชมพูนุท  นูพิมพ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1150
เด็กชายชยานันต์  เจิมขุนทด
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงชยาภรณ์  ยอยเงิน
ป.5
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1152
เด็กชายชยุต  เซ็นกลาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี)
วิทย์ประถม
1153
เด็กชายชลชาติ  ปาละสาร
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1154
เด็กชายชลภัทร  พันธุขันธ์
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงชลภากร  ธนาวุฒิพรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1156
เด็กหญิงชวัลชา  โล่รัตนกุล
ป.6
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1157
เด็กชายชวัลวิชญ์  วงศ์กีรติจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1158
เด็กชายชวิน  ศรีตระกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงชวิศา  พรหมลิกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงช่อปัทม์  ศีลารัตน์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1161
เด็กชายชัชชัย  กลึงพุดซา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงชัชลิฏา  แอโส๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1163
เด็กชายชัชวัสส์  พวงพรศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1164
เด็กชายชัญญ์นิธิ  อนุสนธิวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงชัญญานุช  จงรับกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครราชสีมา เขต 1

ณ ป.5/7 (SG) ชั้น 2 อาคารบุษกร โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1166
เด็กชายชานนท์  ฉิมานนท์วิทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงชาลิสา  บูราณ
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1168
เด็กชายธิติ  วัฒนาธาดาสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1169
เด็กชายชินโชติ  สิทธิเวช
ป.6
โรงเรียนโยธินนุกูล
วิทย์ประถม
1170
เด็กชายชินบวร  ไพบูลย์วงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1171
เด็กหญิงชินพร  นนตะสี
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1172
เด็กชายชินาธิป  กระออมกลาง
ป.5
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกตุชาญสิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงชุติกาญจน์  ฉวีพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1175
เด็กชายชุติเดช  ศรีไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1176
เด็กชายชุติพนธ์  ประจักษ์ธีรนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1177
เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  คำกองแก้ว
ป.4
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1178
เด็กชายเชาวภัทร  อาศัยสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงโชติกา  จันทศร
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1180
เด็กหญิงโชติกา  มอวอ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1181
เด็กหญิงโชติกา  หล้านามวงศ์
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1182
เด็กชายโชติพัฒน์  โชคทวีสุขเสถียร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1183
เด็กหญิงเฌอลินย์  เกศปรีชาสวัสดิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1184
เด็กชายญาณภัทร  วีระชัยรัตนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1185
เด็กชายญาณภัทร  สิงหา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1186
เด็กหญิงญาณินธัชพร  ผโลประการ
ป.5
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1187
เด็กชายญาโณทัย  สายทิพย์
ป.4
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1188
เด็กหญิงญาดา  จริยะวรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1189
เด็กหญิงญาดา  ศิริสุนทร
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1190
เด็กหญิงญาตาวี  ดาจง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1191
เด็กชายฐปนรรฆ์  นวลกำแหง
ป.6
โรงเรียนมารีย์วิทยา
วิทย์ประถม
1192
เด็กหญิงฐิชาพรรณ  กริดกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1193
เด็กหญิงฐิตาณัฐฐา  แดงสกุล
ป.6
โรงเรียนสุขานารี
วิทย์ประถม
1194
เด็กหญิงฐิติกร  สามขุนทด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1195
เด็กหญิงฐิตินันท์  จูระกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1196
เด็กหญิงฐิติพร  นิธิกาญจนธาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1197
เด็กชายฐิติภัทร  จรภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
วิทย์ประถม
1198
เด็กหญิงฑิตญา  แป้นโพธิ์กลาง
ป.6
โรงเรียนวัดสระแก้ว
วิทย์ประถม
1199