ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพร  ชาพิจิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกพร  แพงดี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกนกพล  เรือนนา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  สีลาลาย
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนกศิริ  ธาตุทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลวรรณ  แซ่ลี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกรกฏ  วิโย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกรกนก  อุ่นกรม
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกรปวีณ์  ป้องกัน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤตเมธ  สมรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤติน  ไชยสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤษฎา  ป้องทอง
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกษิเดช  สุวรรณมาโจ
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายก้องกังวาล  บุญมั่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกอนรินทร์  รัตนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัญญ์วรา  กันยาตี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัณยกรณ์  ภักดี
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกันตพงศ์  ศรีลิว
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ไทรทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกัลยา  ชนูนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ฝ่ายทะแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกิตติทัต  อินทริง
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกิตติพิชญ์  บุรีขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกิตติภณ  โคตตะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกุลณัฐ  วงษ์ล่าม
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงเกวลิน  คัณทักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านเหล่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงแก้วกาญ  ชินบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงขนิษฐา  โทเตียน
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงขวัญจิรา  คะปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงเขมินทรา  คำกองแพง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายคชาชีวะ  แก้วพระทอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายคมสัน  บุญเทียม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงคุนัญญา  แสนคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายจตุรภุช  ฤทธิรงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงจรัญญา  นิวงศ์ษา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายจักรภัทร  แสนอุบล
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงจันทกานต์  สุวรรณ์ทา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายจาตุรพงศ์  ทองแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายจิณณพัชร  รุ่งเรืองเจริญกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ภู่กันณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงจิณห์นิภา  คะสีโคตร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงจิรภัทร  เมาะราษี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายจิรเมธ  สอนสา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงจิรัชยาภรณ์  มะละกา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจิราภรณ์  ยศไชยวิบูลณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงจิราภา  คันทะนาต
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายจีรวัฒน์  ปาจะ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงจุฑามาศ  เขียวโป
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงจุฑามาศ  ทับชม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ศรีวังไสย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายเจียระไน  วังวรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายฉัตรดนัย  นามบัวน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงชนกานต์  เคี่ยงคำผง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงชนม์กานต์  สิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงชนม์นิภา  แจ้งอารมณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงชนัญธิดา  เพชรอุเทน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงชนันธร  บุพศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงชนากานต์  บุญญศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงชมภูนุช  โกพลรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงชลธารณ์  ปัทม์สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงชลธิชา  อนุญาหงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายชัยการ  หนูน้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายชัยทัต  ไชยขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายชัยพิพัฒน์  โพธิ์สุ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายชินวัตร  แพงดี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายชิษณุพงศ์  วะสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายชุติเดช  วชิโรดม
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงชุติมา  สุวรรณกำแพง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายโชคไพรศาร  บุญศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายไชยา  อินสา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายซอว์เยอร์  แพ็คแฮม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงญาณิกา  คุยพร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงฐิติกรณ์  ดีบุดชา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงณัชกานต์  จันบัวลา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงณัชชนันท์  กิ่งจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงณัชชา  ติยะบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงณัชลิยา  กุมารสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายณัฏฐกรณ์  หาธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายณัฏฐนันท์  หินสองกอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฝั่งสินธุ์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงณัฐธิชา  โถวิเชียร
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายณัฐพงษ์  มูลตีเสาร์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายณัฐภูมิ  พลมาตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายณัฐวัตร  อินทริง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายณัติพงษ์  คัณทักษื
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงณาภัฐสา  สุขวิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงณิศวรา  วันดี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายดานุภัทร  จันทะขิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงดารินทร์  ดายังหยุด
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายตะวัน  มณีพรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายทักษ์ดนัย  สมรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายทักษ์ดนัย  อุ่นกลม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงทักษพร  พันธุ์กาง
ป.4
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายทินภัทร  มหาวงศนันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายทีปกร  สมรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายธณพัช  ทีขาว
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายธนกฤต  สมรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายธนปกร  บุญคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายธนพงษ์  กุลยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงธนพร  เรืองแปลง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายธนพล  สีลาลาย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงธนภร  พรหมประกาย
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงธนภรณ์  โคตะบิน
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงธนภรณ์  สุขวิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายธนวัฒน์  คำใหญ่
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธนวัฒน์  ชนะชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายธนากร  มะละกา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายธนาวุธ  อุ่นกลม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายธนิสร  อุ่นกลม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงธมลวรรณ  นันศรีบุตร
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงธัญรดา  วงศ์เข็มมา
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงธัญวรัตม์  พิมพะวงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงธันยมัย  จันทะดวง
ป.4
โรงเรียนบ้านน้อยทวย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายธันวา  ศรีภาชน์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายธาวิน  ภารไสว
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงธิดารัตน์  สุวะเสน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายธีรเดช  เกษมสินธุ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายธีรภัทร  แก้วเกตุ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายธีรเมธ  คำมูล
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายนรรธฐวัฒน์  ทานะกาศ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงนรินลักษณ์  ข้ามประเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงนริศรา  คะดุน
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงนริศรา  อุลหัสสา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงนริษา  สุทา
ป.4
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงนริสรา  นามโยธา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงนวียา  แสนเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงนัชชา  วันครรชิต
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงนัทธนันท์  ศรีลาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายนัทธพงศ์  สามหาดไทย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายนันทกร  โนนกลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงนันทวิพร  พรเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงนันทิชา  กิติผง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงนันทิตา  วงค์คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงนิตยา  อาจสามารถ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายนิติพล  บุรีขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงนุชรดี  แก้วศรีนวล
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายเนติภูมิ  มณีปกรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงบวรรัตน์  บุญมาวงษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงบวรรัตน์  อินทรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงบัณฑิตา  บุสุวะ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงบัวชมพู  ปานโพธิจารย์
ป.4
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงบุณยาพร  แฝงอาวุธ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงบุษกร  คำใบ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงเบญจมาศ  อุปพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงเบญญาภา  ธงวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายปฎิพล  ประเสริฐสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายปฏิพล  บุบผารักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงปนัดดา  ดอนวิชา
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงปนัดดา  พูนกลาง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายปภังกร  อุ่นเทียมโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายปรมินร์  เสนสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงประวีร์นุช  บุญมา
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายปราณชล  เรืองวรบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงปราณปรียา  เรืองวรบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายปริวัฒน์  ตีเฟื้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายปริวัฒน์  ประจวบสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายปริวาส  ถาวร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงปวริศา  วชิระธัญญากุล
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายปวิช  พรมนาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงปวิชญา  กองเสลา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายปวินวิธ  รบศึก
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงปัญญาพร  เรือนนา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงปัณฑิตา  โดยสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงปาณิศรา  อินทริง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงปานชีวา  ผ่านกาบิน
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงปาลิตา  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงปาลิตา  อินทะประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายปิยพนธ์  ทังสุนันทน์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายปิยังกูร  มุสิกนาม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงปุณยวีร์  สุทธิเสงี่ยม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  อินทริง
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายพงษ์ภิศิฏฐ์  ก้องพิมาย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายพงษ์ศกร  พุทธศาวงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายพงษ์สวัสดิ์  โลหะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายพชรพล  ยาหอม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายพนมวัลย์  มั่นธง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงพรจากฟ้า  แก้วใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงพรธิตา  ผาท้าย
ป.4
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายพรนุวัฒน์  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านเหล่า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายพลาธิป  ถาวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงพักตร์วิมล  ธงยศ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายพัชรพล  ซาลุน
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงพัชริกา  หมอกต้ายซ้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงพัทธิกา  ภาโสม
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงพาทินธิดา  ครุฑบิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงพานิตพร  ขุนไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงพิชญธิดา  พรรณวัฒิ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมประกาย
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงพิชญาภา  ภูมิดา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายพิชิตพงษ์  มาตชัยเคน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายพิพัฒน์  ไชยมัชฌิม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เคนทวาย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงพิลาวรรณ  วัดแพนลำ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายพีรดนย์  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายพีรพัชร  วงษาบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายพีรพัฒน์  คัณทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายพีรพัฒน์  ประดิษฐ์มล
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายพีรวัส  โคตะคาม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายพีรวิชญ์  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายพีระพงษ์  พรมคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงเพชรจินดา  บัวนาเมือง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงเพชรดา  วงษาเนาว์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงภัคจิรา  คำสมศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงภัคธิดา  แสงวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงภัทรธิดา  อนุญาหงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงภัทรวดี  ชัยสุระ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงภัทรวดี  อนุญาหงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายภากร  ชนะพจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายภานุวัฒน์  จุลขันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายภานุวิชญ์  พรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงภิญญดา  เกษมสินธุ์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายภูมิรพี  บุตรบุรี
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายภูริภัตร  โยลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายมนัสชัย  ศรีหาเทพ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงมรกต  สองสีโรจน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงมาริสา  โสภักดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงมินตรา  ทองหอม
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายเมธัส  คะบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายยศกร  โสภาน้ำ
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายยศวัฒน์  สินธุพรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายยุทธการ  จันทร์ดาประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายรพีภัทร  สุธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงระพีพรรณ  แก้วอวน
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายรักชาติ  สารสินธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายรัชชานนท์  โยลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายรัชตะ  เสนานิมิต
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านสามผง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงรัฐธีย์  กองแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายรัฐภูมิ  คัณทักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายรัฐศาสตร์  มะยมทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายรัฐศาสตร์  วงศรีชู
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงรัตนารี  ปฏิรัตนัง
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงรินทร์ธนัน  โชติศิวัชโตบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงรุ่งทิวา  นาใจคง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงรุ่งฤทัย  ดุลยะลา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงรุจิรา  อุผา
ป.4
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงลักษิกา  พันธ์พุฒ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงลักษิกา  มหาวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงลัทธวิตรา  ภักดี
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายวชิรพล  ชาดีกรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายวชิรวิชญ์  จอมแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายวชิรวิชญ์  ผาคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายวรโชติ  สุทา
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กชายวรภพ  ผ่านกาบิน
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายวรภัทร  สอนซ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายวรภัทร  อุ่นกลม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงวรัญญา  โนนริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงวรินยุพา  ปะนูวี
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงวริศรา  ซาลุน
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงวริสา  สังกะสี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายวัชรพงศ์  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายวัชรินทร์  อินทริง
ป.4
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายวันชัย  มังคละคีรี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงวิกานดา  นันสีบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงวิภาพันธ์  พงสุภา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  เสนสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงวิรากร  เรือนนา
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายวิศรุต  ขวาชัยวี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายวิศวะ  มะละกา
ป.4
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายวีระยุทธ  ป่องเต่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงศดานันท์  ราชพึ้่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงศรัณย์พร  ติยะบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงศรันต์พร  อุดมเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายศรายุทธ์  ไชยกา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายศรายุธ  สุธรรม
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงศราวณี  สมรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงศรุตา  ผิวคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงศศิวิมล  ป้องหลักคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายศาสตราวุธ  โสภาน้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงศิริณภา  ชีวะสาโร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายศิริพงศ์  พระสุนทร
ป.6
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายศิริศักดิ์  ศรีมุลตรี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กชายศิลาวุฒิ  ราชตี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายศิวัช  กันยาตี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กชายศุกลวัฒน์  ลุนราช
ป.4
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายศุภกร  คำเกษ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายศุภโชค  กาละพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงโศภิษฎ์ชล  กิติศรีวรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงสภัส  อ้วนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงสรัญญา  แมดมิ่งเหง้า
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงสวรินทร์  วงศรีชู
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงสอนซ้าย  ศรีภาชน์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายสิทธิกร  พิมพา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายสิทธิศักดิ์  ฝ่ายทะแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายสิรภพ  บุรีขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายสิรภัทร  ป้อมศิลารัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายสิริชัย  จันศักดา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงสิรินดา  ภาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงสิรินทรา  เตียงชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงสิริลาวัลย์  ฝ่ายทะแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงสุพรรษา  สุขนิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงสุพัตรตรา  หนูปาน
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเข
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงสุพิชชา  อุผา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงสุพิชญา  ผสมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายสุภัคพล  โพนศิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงสุภัสสรา  รัตนวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายสุรเชษฐ์  อุผา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายสุวิจักษณ์  ปะทะโก
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  อุทโย
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  พันโนราช
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สิทธิสังข์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงเหนือฝัน  ดวงแค
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ฉัตรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายอดิเทพ  สุธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงอธิชา  พันธ์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงอนรรฆวี  ขันทะชา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงอนันตญา  ไชยนาน
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงอนุตตรีย์  จ่าเหม
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงอภิชญา  จังตระกูล
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงอภิญญา  แห่สถิตย์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายอภิยุทธ  อ่อนพุทธา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงอมรกานต์  ก้อนสิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงอมิตา  จันใด
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงอรญา  อินทะรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายอรรถพร  อินทระประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายอรรถพล  นันศรีบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงอรัญญา  อินทรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงอรุโนทัย  คล้ายสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงอลิสา  คงเหลา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายอัครชัย  มากมี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงอัมธิกา  โทรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงอาภาภัทร  คำใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงอาริยา  โกษาแสง
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายอิทธิกร  พุทธกัง
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายอุ่นตะวัน  เสนพันธ์
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงอุษามณี  อุ่นตา
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายเอกพงษ์  เพ็งคำ
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
327
นางสาวกชกร  โทรัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงกรรวี  กะตะนารี
ม.2
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงกษกร  สิงห์งอย
ม.1
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชียงขวาง
ม.3
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงกัลยรัตน์  คะดุน
ม.2
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงกานต์ณิกา  มะละกา
ม.2
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายกิตตินันท์  สีวิคำ
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายกิตติพงษ์  เพียภูเขียว
ม.2
โรงเรียนบ้านนาเข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงกุลณัฐ  โมธรรม
ม.3
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงจันทกานต์  อนุญาหงษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
นายจิตรภาณุ  อนุญาหงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
นายจิตรภูมิศักดิ์  โทรัตน์
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงจีระนันท์  พันธุ์ด้วง
ม.1
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงชลลดา  มะยมทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านนาเข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงชุติมา  อนุญาหงษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงณัฐชยา  เชียงขวาง
ม.2
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงณัฐภัทร  ทมถา
ม.3
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงณัฐริชา  บาลอินทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายทวีโชค  สิงห์งอย
ม.1
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายทินณากร  มั่นทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงทิพย์สุดา  คะดุน
ม.1
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายธนภัทร  กองสีลา
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายธนาวิทย์  แก้วดวงดี
ม.3
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงธิดารัตน์  คะลีล้วน
ม.1
โรงเรียนบ้านนาเข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
นายธีรเจต  ปีลาตี
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายธีรเดช  ผ่านคำ
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงธีร์สุดา  ชมพุฒ
ม.1
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงนงนภัส  อนุญาหงษ์
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงนัฏฐกานต์  หลักหาญ
ม.2
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงนันทิดา  ผาสุข
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงนิรชา  อนุญาหงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายนิรุช  โคตรคำ
ม.2
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงบัณฑิตา  มณีรัตน์
ม.1
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงปพิชญา  มูลจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงประริญากร  นันทวงค์
ม.2
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
362
เด็กหญิงปวิณา  กรีสอนคม
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงปวีณ์นุช  อนุญาหงษ์
ม.2
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงปัญญาพร  อุผา
ม.1
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  สุทา
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงพรทิพย์  บุญมาพึ่ง
ม.2
โรงเรียนบ้านนาเข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงพัชรพร  ชะโนลับ
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายพัฒนเชรษฐ์  ขานเกตุ
ม.3
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  เพ็งคำ
ม.2
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
นางสาวพิมพา  อนุญาหงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงพิยดา  ยางธิสาร
ม.1
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ปานเพชร
ม.1
โรงเรียนบ้านนาเข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายภัคพล  สิงห์เส
ม.1
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ปีลาตี
ม.1
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงมิ่งอรณัชชา  ธัญลักษณ์สกุล
ม.2
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงมินตรา  คะดุน
ม.1
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายรัชชานนท์  พิมพ์พรม
ม.3
โรงเรียนบ้านนาเข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงวรัชญา  อุปศรี
ม.1
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงวิชญาดา  วงษา
ม.3
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
นางสาววิไลลักษณ์  ต้นสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายวุฒิชัย  พ่อสิงห์
ม.3
โรงเรียนบ้านนาเข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
นายวุฒิพงศ์  อุผา
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
นางสาวศศิตา  วรรณสนิท
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงศุทธหทัย  จำปาซ้อน
ม.1
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงศุภลักษณ์  สีหา
ม.3
โรงเรียนบ้านนาเข
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงสุกฤตา  กลาดเกลื่อน
ม.2
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายสุชานาฏ  พสุนนท์
ม.3
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายสุทธิชัย  เชียงขวาง
ม.3
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายสุรดิษ  ประยูรโต
ม.1
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
นางสาวสุวดี  ด่านลำมะจาก
ม.3
โรงเรียนบ้านหาดแพง(หาดแพงวิทยา)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงสุวรัตน์  อุผา
ม.1
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายอชิระ  เชียงขวาง
ม.1
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
นายอภิสิทธิ์  เพ็งคำ
ม.3
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
นางสาวอรยา  สีวิคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงอริสา  อุปพงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงอารียา  คะดุน
ม.1
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
397
เด็กหญิงกชกร  คำเปื้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงกนกนภัส  กุลยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงกนกพร  หวง
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงกนกพิชญ์  น้ำดอกไม้
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงกนกพิชญ์  มาค่าย
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงกนกวรรณ  ผางจันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายกนธี  บุรีขันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงกมลชนก  บุญเทียม
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงกมลพร  เวฬุนาธรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงกรกนก  มณีปกรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายกรภพ  สุขวิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงกฤติกา  มิดชิด
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายกฤษกร  เจนชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กชายกฤษฎ์  รัตนมาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายกฤษณ  พันธุกาง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงกฤษณา  สุ่ยวงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงกวินญารัตน์  ศรีนัครินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ก้านภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขียวค้า
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศิริวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงกัญติชา  ปู่ห้วยพระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงกาญน์นพสร  แข็งการ
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายกานต์ดี  แก้วใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สวัสดิ์เอื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายกิตติภพ  เภตรา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงกุลกันยา  เพียรชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงกุลฑีรา  เทพสุนทร
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงกุลณัฐ  กุลยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงกุลณัฐ์  เหล่าปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงกุลธิดา  ณ พราณบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงกุลธิดา  บุญยืน
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงกุลปรียา  บุตรนามรักษ์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายเกษมพัฒน์  แวงดีสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กชายเกียรติศักดิ์  คีราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงขวัญจิรา  สุปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
432
เด็กหญิงขวัญสุดา  แสนคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายเขตปืน  รัตนะโคตร์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงเขมจิรา  สุภารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายคมกริช  อินทริง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงคิมมี่  เปีรเทิลเซ็น
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงคีตภัทร  สายโอราช
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายคุณเดช  สมสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงเคลา เมย์  เทรอล
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายโฆษิต  คงมากลาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายจตุรวิทย์  นาคประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงจันทราทิพย์  ทองแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงจันทราลักษณ์  ทองแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงจิดาภา  โยลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงจินดาพร  เกี้ยวสันเทียะ
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงจินดาหรา  ปากดี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงจิรประภา  อ้วนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงจิรภิญญา  ธรรมใจอุต
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายจิรวิชญ์  นัยวัฒน์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงจิรัชญา  อินทรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงจิรัชยา  นาจำปา
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงจิรัชยา  ผงพิลา
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงจิรัชยา  สังข์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายจิรัฏฐ์  โพธิ์ศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายจิรัฏฐ์  ยศทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงจิรัสยา  นิลพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงจิราภา  บุตรสอน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงจิรารัตน์  กํ่าเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงจีราพัชร  จันทร
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงจุฑามาศ  อ้อมณฑา
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายเจตนิพัทธ์  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงเจนจิรา  พาเพียเพ็ง
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายเจริญโชติ  โยลัย
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายฉลองชัย  แก้วกลางเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายฉัตรกวี  ทรงวาจา
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงฉัตรสุดา  ริชาร์ดสัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
467
เด็กหญิงชญาดา  ฉัตรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงชญาดา  แซ่ตัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงชญาดา  พรหมประกาย
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงชญาภา  ตั้งไพโรจน์วงค์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงชณัญญา  ไชยเทียมพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงชนกชนม์  วงค์แสงน้อย
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายชนกันต์  ลิงลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายชนชล  ทุทิน
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงชนัญญา  ยอแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงชนัญธิดา  หลักไชย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงชนันญา  พันธุ์เมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงชนาพร  บุตจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงชนาภา  โพธิสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงชนิดาภา  ยศทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายชยพล  จุ่นหัวโทน
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายชยพล  มะสุใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายชยานันต์  ลิงลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายชยานันท์  โยลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มัยวงค์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายชัชวาล  รังศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายชัยชนินทร์  ศรีอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายชัยพลช  พรมประดิษฐ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายชิติพัฒน์  ฤทธิโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายชิษณุพงค์  สร้อยทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงโชติกา  นารีแพงสี
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงโชติชนิต  นาคประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายไชยวัฒน์  ไชยริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงญภาชนากานต์  กาหลิบ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายญาณภัทร  ชัยปัญหา
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงญาณิศา  ภู่เพ็ชร์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงญานิศา  ศิริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงฐานิดา  บุรีขันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงฐิตินันท์  สุขวิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงฐิติมา  คะสา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงฐิติมา  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
502
เด็กหญิงฐิติรัตน์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายฐิติวัสส์  ทิ้งสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายฐิติวุฒน์  ฮาตไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ไชยริบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุนทร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายณ ตะวัน  นามดุ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายณฐกร  ออทอลาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กชายณฐภัคพล  กุลยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายณพจน์สกร  ภูประทาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  จันทะพรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงณริสรา  มูลมัง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงณัชชา  สุธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดาธา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงณัฏฐธิชา  พวงทับทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุตรราช
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศรีวรสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  แพงจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายณัฐกรณ์  ผงพิลา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงณัฐกฤตา  แวงภูธร
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายณัฐชนน  คชรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงณัฐฐาภรณ์  ไชยเทศ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วไพศาล
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงณัฐณิชา  ประวุฒิ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงณัฐณิชา  เสนพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงณัฐดาวรรณ  มันอาษา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงณัฐธิชา  แตงอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงณัฐธิชา  อภัยโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงณัฐธิดา  จำปาซ้อน
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงณัฐธิดา  เดชโฮม
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงณัฐนิชา  มัยวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายณัฐพร  โมธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายณัฐพล  งามวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนปาก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายณัฐวุทธ  คัณทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
537
เด็กชายณัฐสิทธิ์  กวนศรี
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายณัศม์ชาธินท์  สิถิระบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงณิชากานต์  ม่วงไทย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็งพาทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงณํฏชนิกุณ  บุญชาญ
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายทวีรัฐ  ดวงจันทึก
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กชายทองอินทร์  ดังสีสัตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายทักษ์ดนัย  แสงสัน
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงทิพปภา  ประสาธน์กิจจากร
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงทิพวรรณ  หมู่มี
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงทิวาพร  อุ่นดวง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายทีรฆทรรศ  มะสุใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงธธัญญา  โยลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายธนกร  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายธนกฤต  พรมดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายธนกฤต  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายธนกฤต  สุวรรณเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายธนดล  ไกรพินิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายธนดล  ปากดี
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายธนเทพ  บุษย์ดี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กชายธนธรณ์  คำใบ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายธนธรณ์  โพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายธนพงษ์  ยงบรรทม
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงธนพร  ขันทะชา
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายธนพัฒน์  เหง้าน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายธนภัทร  อิ่นปิ่น
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายธนวินท์  มุงคุณ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงธนัชชา  โคตรวัน
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายธนัทชัย  ไกลเทียม
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายธนากร  คำใบ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายธนาคิม  สังวาลย์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายธนาภัทร  ดายังยุธ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายธนิก  แมททิวส์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายธนิสร  บุญพูล
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายธเนศ  อ้วนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
572
เด็กชายธราเทพ  เกษมสินธุ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายธราเทพ  ป่าเกลือ
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายธราเทพ  สุธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายธวัชชัย  แสนต่างนา
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ไชยพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงธัญชนก  ศิริวงษ์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงธัญชนก  อภัยโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พลแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงธัญพร  ภูโคกหิน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงธัญพิชชา  เขียวโป
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงธัญพิชชา  เพ็ญศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แก้วก่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงธัญรัตน์  จันทร์วงศ์
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงธัญสุดา  พนม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายธาวิน  ไชยพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์งอย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงธีรญา  ไชยศล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายธีรพงศ์  ปีเตอร์เซ็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กชายธีรพัฒน์  พันธุ์กาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายธีรภัทร  สมรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายธีรวุฒน์  อุผา
ป.4
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายธีรศักดิ์  ปันแดงปิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายธีระศักดิ์  คัณทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายนกานต์  สุธรรม
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงนนท์นลิน  นาคแดง
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายนภัทร  อัคราช
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงนภัสกร  ราชนาวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงนรีกานต์  สมรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงนฤมล  วายโสกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายนวพล  ศรีลาศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงนัทธ์หทัย  สรรคชา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงนันจิรา  คะดุน
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงนันท์นภัส  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงนันทิชา  ทองเต็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงนันทิตา  อนุญาหงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
607
เด็กชายนาบุญ  ตรีเศียร
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงนามีน  เสือช้าง
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงนิดานุช  เมยดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายนิติทัช  อินทร์ศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายนิติวิทย์  เวฬุวนารักษ์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงนิรัชพร  สีหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงนิลาวรรณ  ปัญจรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงนุชจรี  รักษาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงเนตรนภา  เหมะธุรินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงเนตรนภาพร  ประสานเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายเนติ  นามเสาร์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายเนติธร  จันเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงบัวบูชา  เวียรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงบุณยาพร  มะอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายบุรินทร์  ตั้งเขีย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายบูรณ์พิภพ  โยลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงเบญจมากรณ์  คังกัน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงปนัดดา  พุทธกัง
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงปนัดดา  ภาวะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กหญิงปนัดดา  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กหญิงปนิดา  เชิดสะภู
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงประนัดดา  จันดาโชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงประภาวรินทร์  ไชยมงค์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงปรัชญา  ทุมพลแก
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายปรัชญา  อุดานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงปราชญาพร  ดวงโพน
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงปราญชลี  แซ่จึง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงปราณปริยา  ทามี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กหญิงปราณปรียา  เถื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงปรายรุ้ง  ก้อนกั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงปริภัทรตา  ศรีรักษา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงปริยาพร  รังศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงปรียานุช  หงส์ณี
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายปวริศ  บุณรังศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงปวริศ  พันโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
642
เด็กหญิงปวริศา  ดวงพุฒ
ป.5
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงปวิชญา  โทรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คำใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายปองภพ  กุลวงค์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงปัณฑิตา  อ่อนประทุม
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กชายปัณณทัต  กุลยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายปัณณวิชญ์  ประเสริฐสังข์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ศรีสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงปันณิกา  บุญยะศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กหญิงปาณัทดา  อ่อนชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงปารวตี  คำลือฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงปาริฉัตร  คำจันดี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงปาริชาติ  ปากดี
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กหญิงปาริชาติ  พันธุกาง
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงปาริชาติ  มาตรนอก
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงปาริชาติ  อนุญาหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงปิญชาน์  สร้อยสนธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงปิ่นกมล  สายวิลัย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงปิยธิดา  ยอดสวาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กชายปิยะภูมิ  รักษ์ชุมชน
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงปุญญิตา  บุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงปุญญิศา  สุ่มมาตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายปุณณวิช  บุญมาวงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กชายปุณยวัจน์  ทามี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายปุณยวัฒน์  คำวิจิตต์
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงปุณยาพร  จันทร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงเปรมมิกา  โยลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงไปรยา  สิงห์งอย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กชายพงศกร  เนตรพรหม
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงพชรพร  บุพศิริ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กชายพชรพล  พันนาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงพรกนก  ลาสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงพรชิตา  คัณทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงพรนภัส  ทิพยมงคลกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงพรพิมล  กุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
677
เด็กหญิงพรรณพัสสา  บานมีทะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงพรรณภัทร  อินทริง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงพรรณวษา  ป้องทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงพรวดี  เพ็ชรักษา
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงพรวิภา  จำรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงพราวนภา  แย้มสรวล
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงพลอยบุศราคัม  พันธุ์ด้วง
ป.6
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงพลอยประดับดิน  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ผาด่านแก้ว
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายพสวีย์  นาวงษ์หา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายพอเพียง  ศรีดาวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงพัชชาพร  ต่วนเทศ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กหญิงพัชรธร  มหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงพัชรพร  บุญมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กหญิงพัชรพร  พรมรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายพัชรพล  คะดุน
ป.4
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงพัชราพร  ว่องไว
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ชินกร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงพัชราภา  ส่อนราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงพัชลิดา  คะดุน
ป.4
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงพัณณิตา  มารศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ราชชูแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กชายพัสกร  วงษา
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงพิชชาพร  ต้นศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงพิชชาภา  หาญเชิงชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงพิชญากร  ต่ายเนาว์ดง
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อุผา
ป.6
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงพิมผกา  โยลัย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เครือแสง
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  มะไชยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ศรีลาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงพิยะดา เกรชดี้ แมรี่  คอร์ราดีนี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงพิฤดี  วังวิสัย
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงพีรดา  ไทยนุกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงพีรดา  ปานพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
712
เด็กชายพีรพัฒน์  ฆารบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายพีรพัฒน์  ปะวะโพทะกัง
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายพีรภัทร  โงนศรีษะ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายพีรภัทร  ภูแลนดี
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงพีระดา  พรรณวัติ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงเพชรชมภู  ไชยนะรา
ป.4
โรงเรียนบ้านนาเข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงเพ็ญนภา  คูณมาก
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  มีไกรลาศ
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายภพธรรม  อุ่นเทียมโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงภัทรธิดา  วงค์ประทุม
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงภัทรนันท์  หาธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายภัทรพล  ถิ่นแสนดี
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายภัทรพล  พนมสินรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายภัทรพล  ศรีทุมมา
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงภัทรวดี  คำพิลัง
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กหญิงภัทราภรณ์  กิติผง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงภัทราภรณ์  นันสีบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงภัทราภรณ์  สมดี
ป.4
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงภานรินทร์  เสถา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายภานุพงค์  คำใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายภานุพงษ์  สุริสาย
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายภานุวัฒน์  พัฒนาพฤกษา
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กชายภานุศิษฏิ์  สินจตุรพฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงภาหุรัตน์  กันหาลา
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายภูธเนตร  คำลือ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กชายภูบดี  สุธรรม
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กชายภูริทัต  เหมือนศาสตร์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กชายภูรินท์  กันยาตี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กชายภูริพัฒน์  คังกัน
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายภูวเดช  มะสุใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงมนต์นภา  ยอดสุบัน
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงมนัญชยา  บุพศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงมยุรฉัตร  ติดหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านท่าอุเทน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงมัลลิกา  เพียภูเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านนาเข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงมาริษา  แก้วไตรรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
747
เด็กหญิงมุฑิตา  อุดทา
ป.6
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายเมธวิน  บุพศิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายเมธัส  ปะทะดี
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงเมธินี  อุดมลาภ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายยุทธภูมิ  ขยัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงยุพารัตน์  ทมถา
ป.6
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กชายโยธิน  อ้วนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายรพีภัทร  โคตรคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงรสิตา  มหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายรัชเขตต์  ซองทุ่มมินทร์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายรัชชานนท์  บุญเทียม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงรัชนีกร  เดชทะศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงรัชระวี  มะสุใส
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายรัฐนันท์  วังสุขี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงรัตติกาล  ประสงค์ดี
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงรัตนภรณ์  จูมปา
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ปานโพธิ์จารย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  พันตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงรุ่งนภา  โพธิจาร
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กชายรุ่งเพชร  สุธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายฤทธิพงศ์  อภัยโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงลภัสรดา  คงประสม
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงลักษณาวดี  ปุนจันตัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงลีลาวดี  ภูสีเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กชายวงศธร  พุฒสี
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กชายวชิรวิทย์  ชัยคุณากรขจร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กหญิงวณิดา  สาปา
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงวนัชพร  โยลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงวนัสนันท์  นนทะสี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงวรกมล  คะแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กชายวรกันต์  ศรีหะมงคล
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงวรกาญจน์  มะอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายวรโชติ  คำจันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายวรโชติ  วงศ์จันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายวรเดช  เขาทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
782
เด็กหญิงวรนิษฐา  อินนุ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กชายวรรณชิต  สีหาบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงวรรณวิษา  ยงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงวรรณวิสา  ชวนคิด
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงวรรณวิสา  ศรีโยธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายวรวรรณ  บาลอินทร์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายวรวัฒน์  คัณทักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงวรัญญา  สายมงคล
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงวราพรรณ์  คะษาวงค์
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงวราภรณ์  พละ
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายวรินทร  กลมเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงวริษา  โพธิแวง
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงวลัญช์ฎา  บุญโส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายวัชรพงษ์  อนุญาหงษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงวันวิสา  บุญเจือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กหญิงวันวิสาข์  ขันธเจริญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงวัลภา  เสาดา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงวาเศรษฐี  มัยวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงวาสนา  คัณทักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กชายวิจิตร  สีสุก
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กชายวิชชากร  ปล้องทางไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงวิชญาพร  อาจวิชัย
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  นาโควงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงวิลัยวรรณ  นันทะรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงวิศัลยา  นนทะสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงวีนัสพร  พรมคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กชายวีระชัย  ไชยนาน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายศรัณยพงศ์  พลสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กหญิงศศิญา  ก้อนกั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กหญิงศศิภาพร  ฮาบพนม
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กหญิงศศิมา  ก้อนกั้น
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงศศิมาภรณ์  โพสาขา
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายศักรินทร์  เสนาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงศิรดา  ตันติกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงศิรภัสสร  ถิ่นวิจารย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
817
เด็กหญิงศิรภัสสร  นันทะวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กหญิงศิรภัสสร  โมยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงศิรภัสสร  หัสระสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงศิรัญญา  คัณทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงศิริพร  อนุญาหงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงศิริลักษณ์  พอชารี
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงศิริโสภาพรรณ  ยะมา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายศิวกร  ชุ่มผึ้ง
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายศุภกฤต  บุรีขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายศุภพล  ไชยสุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายศุภวิชญ์  เจ็กนอก
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ภาโสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงเศรษฐิการณ์  โพติยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กชายเศรษฐี  ตันดง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงเศรษสินี  หลอดคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายสถาพร  ไชยยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายสพลดนัย  พิมพ์หาญ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายสยาม  พี่พิมาย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กชายสรรพวิท  คะดุน
ป.4
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กชายสรวิชญ์  ปะทะดี
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กชายสรวิชญ์  โมธรรม
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงสโรชา  คำใบ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงสโรชินี  อนุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายสาโรจน์  บุครราช
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงสิญาภรณ์  สุพลแสง
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายสิทธิกร  จำปาซ้อน
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กชายสิทธิพล  คะลีล้วน
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กชายสิทธิภัทร  แก้วปีลา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายสิรวิชญ์  เรืองวรบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงสิรินภัทร  ปีลาตี
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงสิริมา  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายสิริราชย์  ทาแว่น
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงสิริวิมล  จิราพร
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงสุกัญญา  เครือหว้า
ป.6
โรงเรียนบ้านดอนสมอ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กชายสุคนธกานต์  ไชยศล
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
852
เด็กหญิงสุดารัตน์  ลาวิลาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงสุติมา  กันหาลา
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงสุทธินันต์  สุทธิแสน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงสุธิดา  สุธรรม
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงสุนิษา  ไกรษรวงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงสุพรรษา  เทศพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงสุพรรษา  โพธิ์สุ
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงสุพัตรา  กุลนอก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงสุพิชญา  ยงอุ่น
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงสุพิชย์ตา  ใจยศ
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กหญิงสุภจิรา  สมรฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายสุรเชนทร์  อินธิแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายสุรราช  โคตะเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กหญิงสุรัตน์ติญา  วังสุขี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงสุวรรณลักษณ์  โคทังคะ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงสุวิชาดา  โทรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านขว้างคลีชูชาติ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กชายอชิร  พันธุ์เอก
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ลวกุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงอชิรวรรณ  มาตรา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายอชิรวัตติ์  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายอชิรวิชญ์  วิริยะเศรษฐ์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กชายอธิคม  ยะสะกะ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายอนพัทย์  ศรีภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงอนันตญา  มะละกา
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงอนิตยา  โค่ยอินทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านคำพอกท่าดอกแก้ว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายอนิวัฒน์  ขันบรรจง
ป.5
โรงเรียนชุมชนเอื้องก่อนาดี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงอภิญญา  เจริญพร
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีอรุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองซน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายอภิวิชญ์  แสนลัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงอภิสรา  รังศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงอมลวรรณ  ป้องทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงอรกช  คัณทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงอรปรียา  ข้ามมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงอรปรียา  ผิวนวล
ป.4
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงอรปรียา  พลหมอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 2

ณ โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุงวิทย์)
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
887
เด็กหญิงอรปรียา  เรืองวรบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายอรรถกร  คัณทักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโพนงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงอรัญญา  เสวิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กหญิงอรุณรัตน์  พร้อมสุภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กหญิงออมสิน  แซ่โล่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงอัญชิสา  คำเปื้อม
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กหญิงอัยยา  มะอ้น
ป.4
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายอัษฎายุธ  บุพศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงอาทิตย์รดา  ชัยประยูรหัทยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายอาทิตย์  นนท์จันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านคำแม่นาง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงอารียา  ซม
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงอารียา  ต้นน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านนาเข
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงอารียา  ศิริชิตโยธิน
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กชายอิทธิพล  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กชายอินทฤทธิ์  มหาสมเหลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงอินทิราพร  แก้วปิลา
ป.5
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงอินทุอร  มอมไทรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงอุมากร  วงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านปากอูน(ปากอูนผดุงวิทย์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงแองจีลาร์  นวลศรี
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กชายไอริณ  ช่อทิพฤกษ์
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟศรีสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์