ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกณวรรธน์  ภูมิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกตเวที  สว่างศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกรดา  หูมแพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  นาบุญ
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรกนก  สายเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรรณิกา  ธะโนลัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
7
เด็กชายกรวิชญ์  พรมวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤชคุณ  ศรีชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีคำน้อย
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤติกานต์  ภูนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤติน  กิจวิรุฬห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤษฎิ์ธเนศ  สอนพิมพ์พ่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
13
เด็กชายก้องภพ  แอบไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
14
เด็กชายกอบเพชร  อัตตพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกอบัว  ศุภรัชชานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มิ่งสินธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงหศิลปื
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วเครือศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
19
เด็กชายกัตวา  อินทร์ช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัลยกร  แก้วพิกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เสนานิมิต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เสือบึงพร้าว
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกานต์ชนิดา  กิติศรีวรพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกาลัญญุตา  มั่นธรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
25
เด็กชายกิตติเดช  ทาตะรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
26
เด็กชายกิตติพร  ตัวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
27
เด็กชายกิตติพิชญ์  บันหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกุลธิดา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกุลธิดา  สุวรรณเทน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกุลนัดดา  เทียนทอง
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกุลปรียา  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
32
เด็กชายเกียรติพงษ์  ไฟเฟื้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
33
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดิเรกโชค
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน
คณิตประถม
34
เด็กหญิงขนิษฐา  หนันแป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
35
เด็กหญิงขวัญจิรา  ไม่แพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงขวัญฤดี  คำด่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
37
เด็กหญิงขวัญสิริ  แก้วบุดดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
38
เด็กหญิงเขมจิรา  นาสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
39
เด็กชายคเชนทร์  ทับมิน
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
40
เด็กชายคอม  จันทรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
41
เด็กชายคุณธรรม  เจนเชี่ยวชาญ
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
42
เด็กชายคุณวฒิ  พรหมหาคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
43
เด็กชายจักรภัทร  นิวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
44
เด็กชายจารุกิตติ์  โพธิ์ภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจารุพิชญา  แสงโสม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
46
เด็กชายจิณณธรรม  รักษาชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจิดาภา  พรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
48
เด็กหญิงจิดาภา  พ่อบุตรดี
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
49
เด็กหญิงจิรสุดา  กิ่งบุตรโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
50
เด็กหญิงจิราวรรณ  รามฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่เล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
52
เด็กหญิงจุไรรัตน์  ผือฮีเขวา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
53
เด็กชายเจ้าพระยา  คำกุศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
54
เด็กหญิงฉัตรนภา  ตีรวัฒนประภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
55
เด็กหญิงชญานิศ  บุญเกื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
56
เด็กหญิงชญานิศ  โสภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชนกชนม์  พรนิมิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชนนิกานต์  ฤทธิ์คง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชนัญญา  แก้วมะลิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชนิภา  จูมวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
61
เด็กชายชยพล  พ่องแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
62
เด็กชายชยุต  ไมยะปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
63
เด็กชายชโยดม  เที่ยงตรง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
64
เด็กชายชวกร  ทากิระ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
65
เด็กชายชัยบดินทร์  พนมนันทชัย
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชาลิสา  ทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
67
เด็กหญิงชาลิสา  วงค์กระโซ่
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
68
เด็กชายชิษณุพงษ์  ศิริโคตรวงค์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
69
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีทอน
ป.4
โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน
คณิตประถม
70
เด็กชายโชติภัทร  วงศ์เทวราช
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายไชยพศ  จับจิตต์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
72
เด็กชายไชยภัทร  สุขพันธ์อ่ำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
73
เด็กชายฐาปนินทร์  นนทภา
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงฐิตารีย์  วงค์หนายโกฏ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
75
เด็กชายฐิติกร  ศัพทเสวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
76
เด็กหญิงฐิติยา  นวลสี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงณฐิกา  คำพระรัตนตรัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
78
เด็กชายณภัทร  ชุศรีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณภัทร  ว่องนิติรัตตกุล
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
80
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีพระจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงณัชกานต์  ชนะพจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
82
เด็กชายณัชพล  วงษ์ธานี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
83
เด็กชายณัชภัค  ขนทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
84
เด็กหญิงณัฎฐชุดา  ชมลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
85
เด็กชายณัฏฐกรณ์  วังทะพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
86
เด็กหญิงณัฏฐินันท์  สำแดงเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตรันเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
88
เด็กชายณัฐกิตติ์  กุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
89
เด็กชายณัฐกิตติ์  บุรีขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
90
เด็กชายณัฐชนน  เทพพรมวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
91
เด็กชายณัฐชนน  ศรีปัญญา
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณัฐชยา  ดวนลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
93
เด็กหญิงณัฐนิช  ติธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
94
เด็กชายณัฐพัชร์  คงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณัฐรดา  พิริยะประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณัฐวดี  จันทะโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
97
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญอุบล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณิชนันทน์  ยอดวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
99
เด็กหญิงณิชากานต์  พนันชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
100
เด็กหญิงณิชาภา  แสนอุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
101
เด็กหญิงณีรนุช  แก้วระดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
102
เด็กชายดนัย  สมตัว
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน
คณิตประถม
103
เด็กชายเตชทัช  เหลือศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
104
เด็กชายเตชิด  ศิวิไล
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
105
เด็กชายไตรภูมิ  คล้ายจันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายไตรรงค์  ศรีใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
107
เด็กชายถิรวิทย์  สิงห์เงา
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
108
เด็กหญิงทักษพร  หลับจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
109
เด็กหญิงทักษอร  อินาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
110
เด็กหญิงทัดดาว  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
111
เด็กชายทินภัทร  มิ่งจันมึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
112
เด็กหญิงเทียนแก้ว  สุริยะกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
113
เด็กชายแทนคุณ  บุญญะบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
114
เด็กชายธนกร  กัสนุกา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
115
เด็กชายธนกฤต  รอดทะพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
116
เด็กชายธนกฤต  สุธานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
117
เด็กชายธนกฤต  หาญรบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
118
เด็กชายธนพล  ปลูกชาลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
119
เด็กชายธนภาค  พิณเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
120
เด็กชายธนวัฒน์  ผ่านพิเคราะห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
121
เด็กหญิงธนัญชนก  สุวรรณมาโจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
122
เด็กหญิงธนัญญา  พรมทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
123
เด็กชายธนัท  ก้องเกียรติกมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
124
เด็กหญิงธนาภรณ์  ไชยคาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
125
เด็กหญิงธนิดา  เนาตะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
126
เด็กชายธนูทอง  เอี่ยมวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
127
เด็กชายธราเทพ  พามี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
128
เด็กหญิงธัญชนก  บุรีเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
129
เด็กหญิงธัญชนก  เหมบุรุษ
ป.5
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
130
เด็กหญิงธันยชนก  กลิ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
131
เด็กหญิงธันวาพร  แข็งข้อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
132
เด็กหญิงธิดารัตน์  มโนมัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
133
เด็กหญิงธิดารัตน์  อุปทุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
134
เด็กหญิงธิตยา  เรืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
135
เด็กชายธีรกานต์  ศรีวรขาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
136
เด็กชายธีรธรรม  แพงจำปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
137
เด็กชายธีรพัฒน์  วรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
138
เด็กชายธีรภัทร  ขุนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
139
เด็กชายธุวานันท์  ฉกรรจ์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
140
เด็กชายนณปวิช  พันโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายนติพล  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
142
เด็กชายนพรัตน์  นันทะคีรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
143
เด็กหญิงนภลดา  สารภี
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
144
เด็กหญิงนภาพร  ลาวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน
คณิตประถม
145
เด็กหญิงนภาพรรณ  ฮ่มป่า
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
146
เด็กชายนฤเบศท์  นอนรัมย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
147
เด็กหญิงนวรัตน์  สหะโต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
148
เด็กหญิงนัชชา  พรมอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
149
เด็กหญิงนัฐพร  แสงอ่อน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
150
เด็กหญิงนัฐวดี  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
151
เด็กหญิงนันทิชา  สัพโส
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
152
เด็กชายนันธวัช  ศรีดาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
153
เด็กหญิงนารีรัตน์  โกมารทัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
154
เด็กหญิงนิชนันท์  โสระเวช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
155
เด็กหญิงนิชาภัทร  สนิทรักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
156
เด็กหญิงนีรวรรณ  เพิ่มชาติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
157
เด็กหญิงบัณฑิตา  หงษามนุษย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
158
เด็กชายบารมี  ธนสุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
159
เด็กหญิงบุษย์ภาวลัย  เหล่าวัฒนาถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
160
เด็กชายปกเกล้า  วิชิตรธนบดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
161
เด็กชายปฎิภาณ  วงศ์มณีปกรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
162
เด็กชายปฐวกานต์  คัดทะจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
163
เด็กชายปณชัย  วงศ์สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
164
เด็กหญิงปนัดดา  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
165
เด็กหญิงปภาวรินทื  สิทธิกานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
166
เด็กชายปภาวิน  ภูลศิริกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
167
เด็กชายประกาศิต  พุ่มพวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
168
เด็กชายประทับธรรม  สุกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
169
เด็กชายประภวิษณ์  มณีจันทา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
170
เด็กหญิงประภัสสรา  พฤกพัฒนาชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
171
เด็กชายปรัชญา  ธนแสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
172
เด็กชายปรัตยากร  พิมพ์พันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
173
เด็กหญิงปราณกมล  รูปเหลี่ยม
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
174
เด็กชายปริภัทร  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
175
เด็กหญิงปริยากร  งามสำโรง
ป.6
โรงเรียน กศน.
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงปรียา  ถวิลการ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
177
เด็กหญิงปลายฝน  ไชยโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
178
เด็กชายปวริศ  ถวิลการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
179
เด็กชายปวริศร์  พันธุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
180
เด็กหญิงปาณิศา  ตั้งธำรงธนวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
181
เด็กหญิงปารมี  เนืองนอง
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
182
เด็กชายปาห์ณบดี  พานิชกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
183
เด็กหญิงปิ่นมุก  พจนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
184
เด็กชายปุญญพัฒน์  อยู่ยงวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
185
เด็กชายปุณยพัฒน์  คล่องขยัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
186
เด็กหญิงปุริมปรัชญ  มณีกุลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
187
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ชนะประสพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
188
เด็กชายปูรณ์  ศรีวรขาน
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
189
เด็กหญิงเปมิกา  เจริญสมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
190
เด็กชายผลิตโชค  พนมวงศ์ตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
191
เด็กชายพงศกร  ใจมั่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
192
เด็กชายพชรพล  ปัททุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
193
เด็กหญิงพธูทิพย์  นารีจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
194
เด็กหญิงพรชนิตว์  บุตรศรีรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
195
เด็กหญิงพรรณภัทร  ธงยศ
ป.5
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
คณิตประถม
196
เด็กชายพรรษวัฎ  แท่งทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
197
เด็กหญิงพราวพิมล  อ่อนอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
198
เด็กชายพลภัทร  คิอินธิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
199
เด็กหญิงพลอยพราว  พนมเริงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
200
เด็กชายพสุมนต์  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
201
เด็กชายพอเพียง  ศรีพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
202
เด็กหญิงพัชฎา  อุ่นลุ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
203
เด็กหญิงพัชรินทร์  เอกสะพัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
204
เด็กหญิงพัณณิตา  ชามาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
205
เด็กหญิงพัณธิตา  อินทร์โสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
206
เด็กหญิงพิชญา  ราชสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
207
เด็กหญิงพิชญาภา  ซ้ายกลาง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
208
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุปทุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
209
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศิลปสิทธ์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
210
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ฮดบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพิมพิกา  อิ่มสมโภช
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
212
เด็กหญิงพิมภิกา  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
213
เด็กหญิงพิยดา  ไชยคาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
214
เด็กหญิงพิริษา  โพธิ์เสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
215
เด็กชายพีรณัฐ  แสงสีดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
216
เด็กชายพีรณัฐ  แสนมนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
217
เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์ภา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
218
เด็กชายพีรพัฒน์  แสนเฮ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
219
เด็กหญิงพีรยา  โสที
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
220
เด็กชายพีรวิชญ์  สมใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
221
เด็กชายพีรวิชญ์  สุโพเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
222
เด็กชายพีรวิส  พันธรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
223
เด็กชายพีรศักดิ์  พงศ์สินสิทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
224
เด็กชายพีระยุทธ  เขียนวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
225
เด็กชายพุฒิพงศ์  หร่องบุตรศรี
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
226
เด็กหญิงเพชรา  ขุนชานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
227
เด็กหญิงเพียงพอ  ศรีพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
228
เด็กหญิงแพรวา  ชัยประภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
229
เด็กชายภคพล  ภูมี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
230
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จันทอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
231
เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
232
เด็กหญิงภัทรพรรณ  สมอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
233
เด็กชายภัทราวุธ  กิ่งน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
234
เด็กชายภาคภูมิ  ภิญโญดุลยเจต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
235
เด็กชายภาณุ  นาเจริญวุฒิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
236
เด็กชายภาณุพงศ์  ภูมิอินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
237
เด็กชายภานุพงศ์  คำปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
238
เด็กชายภานุวัฒิ  ยงเพชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
239
เด็กชายภูมินทร์  สิทธิเสนา
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
240
เด็กหญิงมะลิการ  ลี้พล
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
241
เด็กหญิงมะลิวัน  เจริญพต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
242
เด็กหญิงมัณฑิตา  แก้วกิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
243
เด็กหญิงมิ่งกมล  เชื้อตาพระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
244
เด็กหญิงมีนัชชา  แก้วบุตตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
245
เด็กหญิงมุทิตา  แสงพรหมชารี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงเมษารัตน์  รัตนวงค์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
247
เด็กชายยอดยุทธการ  หมอจีต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
248
เด็กชายยุติธรรม  คุ้มเนตร
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
249
เด็กหญิงรัชนีกร  คะตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
250
เด็กชายรัชพล  พรมคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
251
เด็กชายรัญชน์  จันทเขต
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
252
เด็กหญิงรัติยาพร  จันทรโคตร
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
253
เด็กชายราเมศวร์  แก้วก่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
254
เด็กหญิงรินรดา  คำภาบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
255
เด็กหญิงลักษณารีย์  วงค์แสงคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
256
เด็กหญิงเลอมาน  อำไพฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
257
เด็กชายวงศธร  เจริญไทย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
258
เด็กชายวงศ์วริศ  มณีพงศกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
259
เด็กชายวชิรวิทย์  จันทรเดช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
260
เด็กหญิงวดี  เล
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
261
เด็กหญิงวนัสนันท์  ลำพูน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
262
เด็กชายวรภพ  คูสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
263
เด็กหญิงวรรณษา  โจ่ซิว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
264
เด็กชายวรรธนภัทร  ผาเจริญ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
265
เด็กหญิงวรฤทัย  ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
266
เด็กหญิงวรวรรณ  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
267
เด็กหญิงวรัทยา  คูสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
268
เด็กชายวรากร  โสภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
269
เด็กชายวรากร  เอี่ยมวิจิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
270
เด็กหญิงวรารัตน์  แสงสุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
271
เด็กหญิงวริศรา  ต้นจัน​ทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
272
เด็กหญิงวริศรา  พังดวงแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
273
เด็กหญิงวริษณ์ศรา  บัตริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
274
เด็กหญิงวลัยวรรณ  บุญก้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
275
เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทะพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
276
เด็กชายวาสุเทพ  ประกิ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
277
เด็กชายวิกรานต์  อ่อนหวาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
278
เด็กหญิงวิภาวี  มณีปกรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
279
เด็กหญิงวิมลรัตน์  วงศ์กวนกรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
280
เด็กหญิงวิลาวัลย์  สาระณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายวิศรุต  โคตรชมพู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
282
เด็กหญิงวิสา  หนูห่วง
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
283
เด็กชายวุฒิกรณ์  สอนพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
284
เด็กชายวุฒิภัทร  ประเสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
285
เด็กชายศตวรรษพร  ศรีวรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
286
เด็กหญิงศรุตยา  มิ่งวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
287
เด็กหญิงศศิกานต์  หินกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
288
เด็กหญิงศศิประภา  อินทร์จันดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
289
เด็กหญิงศศิภา  สุสิงห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
290
เด็กหญิงศิริประภา  จันทปัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
291
เด็กหญิงศิริพร  นามวันดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
292
เด็กชายศิวกร  อุดมเลิศปรีชา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
293
เด็กชายศุภกฤต  ชนะเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
294
เด็กชายศุภณัฐ  วงศ์ธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
295
เด็กชายศุภวิชญ์  พิมพ์พงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
296
เด็กหญิงศุภาวรรณ  สานา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
297
เด็กชายสพลดนัย  นิลพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
298
เด็กชายสรชัช  หนองคูณสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
299
เด็กชายสรชัย  หนองคูณสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
300
เด็กชายสรยุทธ  ดวงดีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
301
เด็กชายสรวิชญ์  กุลสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
302
เด็กชายสาธิน  นาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
303
เด็กชายสิทธิพงษ์  อูฐยาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
304
เด็กชายสิรภพ  วัตนเกียรติพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
305
เด็กชายสิรวิชญ์  ฝ่ายศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
306
เด็กชายสิรวุฒิ  กุลสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
307
เด็กหญิงสิริกร  จงธนโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
308
เด็กหญิงสิรินทรา  ชาภู่พวง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
309
เด็กหญิงสิรินบุณยกร  วิเศษศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
310
เด็กชายสิริมงคล  ลอยดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
311
เด็กหญิงสิริมา  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
312
เด็กหญิงสุกฤตยา  ยตะโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
313
เด็กหญิงสุกษมา  รักษาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
314
เด็กหญิงสุชัญญา  สมอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
315
เด็กหญิงสุนีถา  เสนานาญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงสุปรียา  สว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
317
เด็กหญิงสุพรรษา  มองบุญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
318
เด็กหญิงสุพัชญา  มอญปาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
319
เด็กหญิงสุภนิชา  จิตอามาตย์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
320
เด็กหญิงสุภนิดา  สมเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
321
เด็กหญิงสุภัทรธิดา  นามสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
322
เด็กหญิงสุภัสสร  หัตถสาร
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
323
เด็กหญิงสุภาวิดา  บริโปร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
324
เด็กหญิงสุภาวิดา  บุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
325
เด็กชายสุรกานต์  คำชาตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
326
เด็กชายสุรวิทย์  บริโปร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
327
เด็กชายสุวพัชร  กาญจนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
328
เด็กชายสุวรรณภูมิ  หอมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
329
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ธารารมย์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
330
เด็กชายอชิรวิชญ์  นิลประเสริฐศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
331
เด็กชายอดิเทพ  โคตรโยธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
332
เด็กชายอดิเทพ  ดวงศร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
333
เด็กชายอดิศร  มณีพงศกร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
334
เด็กหญิงอติกานต์  มงคลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
335
เด็กหญิงอตุลยา  งามสำโรง
ป.6
โรงเรียน กศน.
คณิตประถม
336
เด็กชายอธิปพัฒน์  เศรษฐภัทร์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
337
เด็กชายอธิษฐ์  อยู่พ่วง
ป.5
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
338
เด็กหญิงอนัญชนา  แสนสามารถ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
339
เด็กหญิงอนันตญา  บุญภักดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
340
เด็กหญิงอนันตญา  สีแล
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
341
เด็กหญิงอภิญญาลักษณ์  วรรณะปะกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
342
เด็กชายอภิเดช  ใจดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
343
เด็กชายอภิเดช  พ่อค้าช้าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
344
เด็กชายอภินัทธ์  วิรุฬห์วาณิช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
345
เด็กหญิงอภิรดา  วงษ์สาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
346
เด็กชายอภิลักษณ์  ผิวดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
347
เด็กหญิงอมรรัตน์  ถิตย์ผาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
348
เด็กหญิงอมรรัตน์  เสนาคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
349
เด็กหญิงอรณิชา  อินธิราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
350
เด็กหญิงอรปรียา  สถิตสิริพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงอรยา  ดีมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
352
เด็กชายอรรถพล  อินาลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
353
เด็กหญิงอริศรา  คำซาว
ป.5
โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน
คณิตประถม
354
เด็กหญิงอริษา  หลอมนาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
355
เด็กหญิงอสมาภรณ์  แพงพรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
356
เด็กชายอัครพนธ์  โทษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
357
เด็กชายอัครพล  บุญโยทยาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
358
เด็กหญิงอัยลินทร์  สมศรี
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
359
เด็กชายอัสสชิ  มณีพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
360
เด็กหญิงอาริญา  สีใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
361
เด็กหญิงอารียา  อุทัยแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
362
เด็กหญิงอารีรัตน์  วงศ์ชนุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
363
เด็กชายอิทธิพัฒน์  บัวพินธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
364
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ศรีสำอางค์
ป.4
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
คณิตประถม
365
เด็กหญิงอิษฎาอร  นิคม
ป.5
โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน
คณิตประถม
366
เด็กหญิงอุมากร  บุตรราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
367
เด็กหญิงเอื้อมฟ้า  รักษากุมาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
368
เด็กหญิงไอศวรรย์  อุไรวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
369
เด็กชายกฤตมุข  สารุณา
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายก้องภพ  เอี่ยมกุศลกิจ
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงกุลจิรา  ทองอุทัยศรี
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงชาริตา  อ่อนภูธร
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงณภาภัช  นันนิยงค์
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงณัฐวรา  แซเผือก
ม.2
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงณิชารีย์  พานเทียนทอง
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
376
เด็กชายธณณ  ธนโชติพิพิธ
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
377
เด็กชายธนาวัฒน์  มอยเป้ง
ม.3
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงนพวรรณ  ทองอุทัยศรี
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
379
เด็กหญิงนันท์นลิน  ก้องเกียรติกมล
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงนันทิกานต์  ก้องเกียรติกมล
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
381
เด็กชายโนอาห์  สมกำลัง
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงปวเรศ  กันปัญญา
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
383
เด็กหญิงพนิดา  คำด่อน
ม.2
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงพิมพิชญา  คงธนชโยพิทย์
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
385
นายพุทธิกร  ส่งเสริม
ม.3
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงพุทธิมน  ไชยวงษา
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงภคอร  ศิรธรานนท์
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
388
เด็กชายภูชนะ  ทองใบ
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
389
เด็กชายมาร์ค  แวนบอน
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงรมิดา  วิจิตร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงวริยา  ขุนจันทร์ดี
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
392
เด็กชายศุภวิชญ์  มังคละคีรี
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงสิรภัทร  พิริยะประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
394
เด็กหญิงสุวภัทร  มุทาไร
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
395
เด็กชายสุวรรณพฤกษ์  บุญช่วยดี
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
396
เด็กชายอนุชิต  วงค์สุรีย์
ม.1
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิต ม.ต้น
397
เด็กหญิงอรปรียา  เสียงล้ำ
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
398
เด็กชายอรรถชาติ  มิมาชา
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
399
เด็กหญิงกชกร  เรดิเกอร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงกชกร  ลุนวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงกชพรรณ  ไตรยวงค์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
402
เด็กชายกนกณัฐ  แสนเขื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงกนกนภัส  สว่างใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงกนกพร  คำมูล
ป.5
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงกนกพร  มากมูลดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญพต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงกนกวรรณ  หมุนเวียน
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงกนกอร  เข็มศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงกนกอร  ใหม่คามิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงกมลฉัตร  ทศราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงกมลทิพย์  อุดมกิจโอฬาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำชมภู
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ถาวรพิศาลเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงกรกช  ลุนวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงกรกมล  ปฏิญาณวิภาส
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงกรกรณ์  รัตนโยธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
418
เด็กชายกรณัฏฐ์  ราชวัตร
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
419
เด็กชายกรภัทร  วัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
420
เด็กชายกรวิชต์  ศาสตราศรัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
421
เด็กชายกรวิทย์  สิทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
422
เด็กชายกฤตภาส  พริ้งดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
423
เด็กชายกฤตภาส  หอมอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
424
เด็กชายกฤตยชญ์  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงกฤติยา  พรมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงกฤติยา  อินทร์ช้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
427
เด็กชายกฤษณ  หลาบเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
428
เด็กชายกฤษณะ  ผาตูม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงกวินธิดา  ลีโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงกวินธิดา  สุปิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงกวิสรา  ศรีสุนาถ
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
432
เด็กชายกวีศักดิ์  อินาลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
433
เด็กชายกษิดิ์เดช  ธัญเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
434
เด็กหญิงกษิรา  ไฝเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
435
เด็กชายก่อเกียรติ  รักษ์พงษ์สิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงกัญญ์วรา  โคตสา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์ชัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงกัญญาภัค  ทรงโฉม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงกัญญาภัค  น้อยเหล็กดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
440
เด็กชายกัณฎพัช  เดชบุรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทร์โสดา
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงกัณฐิกา  อินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงกันตา  กิจวิรุฬห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
444
เด็กชายกันตินันท์  ทะวาผักแว่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงกัลยนุช  แก้วอ่อนขวา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงกัลย์สุดา  เพียรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงกัลยา  ถาวรพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
448
เด็กชายกาญจน์ภัค  หงษามนุษย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงกานสุดา  คำคู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
450
เด็กชายกิตติภัค  ป้องหลักคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงกิตติมา  ทุมที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงกิตติยา  ฮาดสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
453
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีพระจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงกิติกานต์  หอมอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงกิติชา  ตุลาพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงกีรติกา  หมูหอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
457
เด็กชายกุลณเดช  ชูเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงกุลนิดา  ไชยต้นเทือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงกุลพัชร  พรหมอารักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงกุลวิยา  มอมขุนทด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงเกตน์สิรี  ประทุมทอง
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
462
เด็กชายเกริกเกียรติชัย  รัตนนิรันดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงเกวลิน  ชลุยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงเกศกนก  คัดทะจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
465
เด็กชายเกียรติศักดิ์  เสนภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
466
เด็กชายเกื้อคุณ  สุนิกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงขวัญข้าว  คำศรี
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงขวัญจิรา  โพธิพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
469
เด็กหญิงขวัญปพัชญ์  กุลยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงขวัญฤดี  โพธิพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
471
เด็กชายคเชนทร์  อุ่นอาสา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
472
เด็กชายคณิศร  หลาบโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
473
เด็กชายคม  จันทรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
วิทย์ประถม
474
เด็กชายคมสัน  ศรีวรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
475
เด็กชายคัคเนศวร์  อาจวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
476
เด็กชายคุณัชญ์  บุญนิธิภัทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
477
เด็กชายจตุรวิตต์  โคตรภู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
478
เด็กชายจักรกริช  นนทะแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
479
เด็กชายจักรพันธ์  บริบาลบุษกร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
480
เด็กชายจักราวุธ  นนทะแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
481
เด็กชายจักรินทร์  คำกุ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงจันทกานต์  ชัยโพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงจิดาภา  สีดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงจิตธิดา  ประวิทย์สิทธิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงจินต์จุฑา  เจริญศรี
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
486
เด็กชายจิรสิน  ผาใต้
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงจิรัชญา  ผลโยน
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงจิรัชยา  โภคพัชญ์ภูเบศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงจิราทิพย์  พนมมศ์ตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงจิราพร  หาวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงจิราพัชร  บุตรไชย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
492
เด็กชายจิรายุ  สิงห์คะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงจุฑาชินี  ดีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงจุฑาวดี  โพธิ์ปัดชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
495
เด็กชายจุฑาวัฒน์  ประทุมมัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
496
เด็กชายเจตนิพัทย์  อุละภูมิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
497
เด็กชายเจษฎาวุฒิ  สิงหนาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงเจียระไน  เมืองใย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
499
เด็กชายฉลองชัย  โคตรเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
500
เด็กชายฉัตรพล  ศรีสุวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงฉัตรลดา  สายอุราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
502
เด็กชายฉัทชนัน  มันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
503
เด็กชายฉันทัช  ล่ำสัน
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงชญาดา  ศิริภัทระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงชญาดา  แสนสามารถ
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงชญานันท์  อัปมะโน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงชญานี  ศิริสาคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงชญานุตม์  ราชบัญดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงชญาภรณ์  จันโทศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงชนม์ชนก  เนวะมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงชนรดา  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงชนัญชิตา  วงศ์แสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงชนัญชิตา  แสงผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงชนัญญา  บุผาชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญพร้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงชนัญธิดา  ละครพล
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงชนากานต์  แสงนา
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงชนาภัทร  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงชนาภัทร  มาภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงชนาภา  เขียนเสือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงชนิดาภา  กฤตภัทร์ชูลาภ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงชนิดาภา  ธนพนต์โกวิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงชนิตา  คะลีล้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงชมพูนุช  จันทโคตร
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
525
เด็กชายชยพล  เปาวะนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
526
เด็กชายชยากร  โพธิ์ขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
527
เด็กชายชยางกูร  กองแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงชรรญภรณ์  ธนาเจริญชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงชลธิชา  กะหนัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงชลธิชา  ดีพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงชลธิชา  บุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
532
เด็กชายชวนากร  เกิดสมบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
533
เด็กชายชวรัตน์  พระดอกเมือง
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงชวัลนุช  รินทะจะกะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
535
เด็กชายชอชัชวาลย์  พ่อบำรุง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงชัญญานุช  แฝงเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
537
เด็กชายชัยณพัฒน์  กรรณลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
538
เด็กชายชัยวัฒน์  ฝ่ายเพีย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
539
เด็กชายชาญวิทย์  เคนโสม
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
540
เด็กชายชานนท์  ศรีษะนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงชาลิสา  แก้วดวงดี
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงชาลิสา  พานอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงชาลิสา  ศรีคลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงชิดชนก  สมเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงชิตตาวรรณ  มณีพรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
546
เด็กชายชินวุฒิ  เหล่าเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
547
เด็กชายชุณหคสาร  รัตนนิรันดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงชุติปภา  ไตรยราช
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
550
เด็กชายโชดิวัต  พันธ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงซาร่า  มายโมนี่
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงญาณ์ณิษสรณ์  คล้ายเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงญาณันธร  เลิศสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
554
เด็กชายญาณาทิพ  แพฟืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
555
เด็กชายญาณินท์  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงญาดา  จำปา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงฏารีรัตน์  โพธิ์ตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงฐานิดา  เชื้อคำจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงฐานิยา  ใจสบาย
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงฐิดาภา  อินาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงฐิตากร  ภูวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  พานเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านชะโนต
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงฐิติกานต์  ศรีชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงฐิติภา  สิมตะมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงฐิติยากร  ภูมิรัตน์
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
567
เด็กชายณฐกร  แสนคำก้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
568
เด็กชายณฐกรกฤตย์  พึ่งบุญไพศาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
569
เด็กชายณฐนนท์  สุขบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
570
เด็กชายณฐภัทร  ศิริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงณฐมน  กัลยาเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
572
เด็กชายณฐวรรธน์  พรหมอารักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
573
เด็กหญิงณดวงหทัย  แก้วงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงณธิดา  รุ่งสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงณธิดา  หมดมลทิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
576
เด็กชายณธีพัตน์  ฐิติเจริญภัทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
577
เด็กชายณพล  นันทะจักร์
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงณภัค  โชคสกุลพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงณภัทร  คล้ายจันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงณภัทร  ท้าวฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงณริศราภรณ์  สิงหนาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงณลาทิพย์  วรกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
583
เด็กหญิงณัชชา  คงหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงณัชชา  งอยกุดจิก
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
585
เด็กหญิงณัชชา  บุพศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงณัชนันทน์  มิควาฬ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
587
เด็กชายณัชพล  แพงคำฮัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
588
เด็กชายณัฏฐกิตติคุณ  บุญพุฒ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
589
เด็กชายณัฐกรณ์  นักบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงณัฐกานต์  สมร่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
591
เด็กชายณัฐชนน  จันทร์ศิริสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
592
เด็กชายณัฐชนน  ช่วยโสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงณัฐชยา  รุณธาตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงณัฐชา  สิมคาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนพุทธา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงณัฐธิชา  ไตรจักร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงณัฐธิดา  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
599
เด็กชายณัฐนนท์  รามฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
600
เด็กชายณัฐนันท์  พ่อสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
601
เด็กชายณัฐนันท์  ไพรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
602
เด็กชายณัฐนันท์  เศวตรัตนพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
603
เด็กชายณัฐพัชร์  เหมะธุลิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
604
เด็กชายณัฐภาส  ศรีอารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงณัฐรดา  ดวงดูสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงณัฐริกา  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงณัฐลดา  ลุมวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
608
เด็กหญิงณัฐวรา  หงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
609
เด็กชายณัฐวัฒน์  ธัญศิริผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
610
เด็กชายณัฐวัตร  ธานะราช
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
611
เด็กชายณัฐวิชญ์  สุภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงณิชกานต์  อุปพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงณิชาภัทร  สวยสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงณิชาภัทร  สันติสุขลาภ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงณิชารีย์  จับมั่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงดวงดารา  พรหมดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงดวงตะวัน  พรหมดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
618
เด็กชายตฤณ  ดอนประเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
619
เด็กชายเตวิช  พรหมจรรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
620
เด็กชายไตรสรณ์  ไขประกาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
621
เด็กชายถิรวิทย์  พิชัยคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงทัศนิยา  ขันทีท้าว
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงทิพย์สุดา  มูลโสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
624
เด็กชายแทนคุณ  นวลตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
625
เด็กชายแทนคุณ  วงค์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
626
เด็กชายแทนใจ  วงค์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
627
เด็กชายธณวรรธจ์  ปานวรัตน์มนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
628
เด็กชายธนกฤต  สีพั้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
629
เด็กชายธนกฤต  แสงชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
630
เด็กชายธนกฤต  อินทร์พรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
631
เด็กชายธนกฤติ  ศรีชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
632
เด็กชายธนโชติ  ดีนัก
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
633
เด็กชายธนดล  อย่างสวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
634
เด็กชายธนบูรณ์  พัฒนประสิทธิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
635
เด็กชายธนบูลย์  รัตนรามา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
636
เด็กชายธนปกร  พลวัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
637
เด็กชายธนพงษ์  ฤทธิธาดา
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
638
เด็กชายธนพล  โฮมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
639
เด็กชายธนพัฒน์  พลหาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
640
เด็กชายธนพัฒน์  เหมพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
641
เด็กชายธนภูมิ  จันทะขิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
642
เด็กชายธนวัฒน์  พิลาบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
643
เด็กชายธนวินธ์  สังข์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
644
เด็กชายธนะเมศฐ์  ธนินกฤติโชตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
645
เด็กชายธนัท  หงษามนุษย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
646
เด็กชายธนัทพล  ขาวสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงธนันพัชญ์  ทิพย์วิภากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
648
เด็กชายธนัยนันท์  หยกกชพันธ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
649
เด็กชายธนากร  โคตนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
650
เด็กชายธนากร  สุขรี
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
651
เด็กชายธนาคิม  ทศราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
652
เด็กชายธนาทิป  เตโช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
653
เด็กชายธนาทิศ  นวลทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
654
เด็กชายธเนศ  คำป้อง
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
655
เด็กชายธเนศพล  บุญตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงธรรญาดา  คำเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
657
เด็กชายธราเทพ  ศรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
658
เด็กชายธราเทพ  โสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชื่นเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงธัญกานต์  เปรมชานันท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงธัญจิรา  แสนสุภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงธัญชนก  ชนินทร์วณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงธัญชนก  ชาวพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงธัญชนก  ทัดวรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงธัญชนก  นนทะวงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงธัญชนก  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงธัญชนก  สุขะมาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงธัญชนก  เหลืองรุ่งทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงธัญญภรณ์  พันธุ์เวียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงธัญญรัตน์  นาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โลตุฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงธัญญาศิริ  เมืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงธัญพิชชา  ตะวังทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
675
เด็กชายธันยกร  รัญศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงธันย์ชนก  อภิสกุลชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงธันยพร  สุขษาเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
678
เด็กหญิงธันยพร  อินรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงธันย์วรัชญ์  แพงจ่อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงธันยสรณ์  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
681
เด็กชายธันวา  ศรีระพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
682
เด็กชายธารนรินทร์  เหมะธุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงธิดาทิพย์  หงษามนุษย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
684
เด็กชายธิติสรณ์  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงธิราทร  กออิสรานุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
686
เด็กชายธีร์พิสิษธิ์  สิทธุเขต
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
687
เด็กชายธีรวิศิฏฐ์  ศรีสุนาครัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
688
เด็กชายธีระพงศ์  พรมเกษร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
689
เด็กชายนครินทร์  ต้นสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงนงนภัส  พรมบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
691
เด็กชายนที  พงศ์พิริยะวนิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
692
เด็กชายนนทกร  สายสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
693
เด็กชายนนท์ปวิช  คำบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
694
เด็กชายนพเก้า  กิตติเมธิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
695
เด็กชายนภัทร  สว่างอ้วน
ป.4
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงนภัสนันท์  ราชวัตร
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงนภัสรพี  คล่องแคล่ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
698
เด็กชายนภัสรพี  บุญมาวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงนภัสสร  มาคำ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
700
เด็กชายนภา  พงศ์พิริยะวนิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงนรพร  ผิวภูเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
702
เด็กชายนราธิป  ขันติยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงนรารักษ์  แพงดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงนริศรา  ขันจันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
705
เด็กชายนลธวัช  แผงโม้
ป.5
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
706
เด็กชายนวพล  นามนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
707
เด็กชายนวรรษกร  ไชยอากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงนวินดา  ทาระวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงนัชชา  พระแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงนัชชา  สูงสุมาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงนัทชา  จันทะสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  วงศ์กระโซ่
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
713
เด็กหญิงนัทธมน  ก้องเกียรติกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงนันท์นพิน  เหล่าหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงนันท์นภัสอร  ละม้ายศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงนันท์นภัส  จรุงพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงนันท์นภัส  เนียมแดง
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
718
เด็กชายนันทภพ  เฟื้อยใต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงนันทวรรณ  สายตา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงนันทาทิพย์  บุตรแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงนันธ์นภัส  พฤษภาพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงนาคปภา  ผ่านจังหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
723
เด็กชายนิติภูมิ  เจริญไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
724
เด็กชายนิติภูมิ  นามไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
725
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงนิรชร  มนต์เหลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
727
เด็กชายนิรุตติ  ติตะมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงนุชวรา  พนมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงเนตรนภา  นามโสม
ป.5
โรงเรียนบ้านชะโนต
วิทย์ประถม
730
เด็กชายเนติภัทร  อุทากิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
731
เด็กชายเนรมิต  วิชัยสา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
732
เด็กชายบุญญฤทธิ์  หนูผาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
733
เด็กชายบุญยปกรณ์  นนทะสี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงบุณฑริกา  กาญจนสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
735
เด็กชายบูชา  คำประสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
736
เด็กชายบูรฑัฐ  บุพศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงเบญจกานต์  สุดสงวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงเบญจพร  บางทราย
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองทศ
ป.5
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงเบญญาภา  ปลายเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงเบญญาภา  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงเบญญาภา  สำรองพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณมาโจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
744
เด็กชายปกรณ์  เฮียงราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
745
เด็กชายปฐิภาณ  เนตรสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงปณิดา  บุตรเวส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงปณิตา  เอาสัจจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
748
เด็กชายปณิธิ  นันตะภักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงปภาวรินท์  ใจตรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงปนัฎฎา  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
751
เด็กชายปภังกร  เดชะบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงปภาดา  ม่วงคำหมื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงปภาวรินท์  พันธ์กกค้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงปภาวรินท์  อินเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
755
เด็กชายปภินวิช  ยตะโคตร
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
756
เด็กชายปรเมศ  ปานโป้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
757
เด็กชายปรเมศวร์  กาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
758
เด็กชายประวันวิทย์  สถิตสิริพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงปรัชญานันท์  ปลายเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
760
เด็กชายปริภัทร  ชนะทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงปริยฉัตร  สุวรรณศรัี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงปวริศา  ชัยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงปวริศา  ไวยพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงปวิชญา  บุญเทียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  อุดมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงปัณฑารีย์  พาพิมล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
วิทย์ประถม
767
เด็กชายปัณณทัต  คำปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
768
เด็กชายปัณณธร  สอนแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
769
เด็กชายปัณณธร  สุนนท์ชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
770
เด็กชายปัณณธร  อินปอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงปาณิสรา  ชาที
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงปานชนก  แก้วพระธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
773
เด็กชายปารเมศ  คำมูล
ป.4
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงปาริชาติ  เจริญพต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงปาริตา  ซามาตร
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงปาลิดา  เอาสัจจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงปิญชาน์  ชาเรืองเดช
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงปิ่นปรากรณ์  ด้วงโต้ด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงปิ่นมนัส  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงปิยฉัตร  คำเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
781
เด็กชายปิยวัฒน์  ภูพันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
782
เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีรัตน์
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
783
เด็กชายปิยะพงษ์  ศุภษร
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
784
เด็กชายปิยะวัฒน์  พันชะตะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
785
เด็กชายปุญญพัฒน์  วรรณพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงปุณณภา  เอาสัจจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
787
เด็กชายปุณยธร  ตั๋นสกุล
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงปุณยนุช  รุจีธีรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงปุณยวีร์  ก้องเกียรตินคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงปุณยาพร  ศุภนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
791
เด็กชายปุณวิชญ์  วานิชโช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงไปรยา  ดวงตา
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
793
เด็กชายแผ่นดิน  ฆารไสว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงฝากขวัญ  โนนทิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
795
เด็กชายพงศกร  ทองเภาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
796
เด็กชายพงศ์พล  ดีนัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
797
เด็กชายพชรพล  คำแสงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
798
เด็กชายพชรพล  อินรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงพรชิตา  นาพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงพรทิพา  มูลตลาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงพรนัชชา  ถาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงพรประภา  วรจักร
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
803
เด็กชายพรภวิษย์  เปียจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงพรรณศิริ  ทองปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงพรสุพพัต  คำด่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงพฤกษาธาร  สุริยนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
807
เด็กชายพลวิทย์  คะตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงพลอยภัสสรณ์  โพธิราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ยนยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
810
เด็กชายพศวัต  มาตราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
811
เด็กชายพศวัต  สัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
812
เด็กชายพศวัตส์  รัตนวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
813
เด็กชายพศวีย์  สารอินจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
814
เด็กชายพสวีย์  เครือวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงพอเพียงพันธ์  ผลวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงพัชราภรณ์  จำปา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
818
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไม่แพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงพัชราภา  เทพกรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงพัชรินทร์  ใสส่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงพัณณิตา  มีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงพัทชนันท์  รุ่งเรืองวุฒิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
823
เด็กชายพัทธพล  ศรวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
วิทย์ประถม
824
เด็กชายพันธุ์ธัช  ภูผาใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
825
เด็กชายพาทิศ  สิงห์พรหมสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
826
เด็กชายพานุวัฒน์  นนทะวงษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงพิชญธิดา  ใจดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  อยู่เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงพิชญา  ธนบูรณ์วาณิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงพิชญาภา  ตะวะนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
831
เด็กชายพิชิตชัย  วงค์อุดม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ม่วงมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สันดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พระสุริยะทุ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  จิตร์สุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ใจใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สารพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  เศรษฐภัทร์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลุนอุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีวรสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  มณีปกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สมเภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงพิรดา  ทาระวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงพิรุณรักษ์  ราชคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
845
เด็กชายพีรณัฏ  ระดมงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
846
เด็กชายพีรดนย์  พ่ออามาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงพีรดา  ชาลีจุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
848
เด็กชายพีรพัฒน์  สีม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงพีรยา  วิจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
850
เด็กชายพีรัช  ไพรีรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงพุทธพิชญา  มูลตองคะ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงเพชรลดา  วิสัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
853
เด็กหญิงเพ็ญชีพ  กะสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สินทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงแพรทอง  สุขรัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงแพรวนิต  อัศวกุลสิริโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงภคพร  แสงสีทา
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงภควลัญชน์  โทนทา
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
859
เด็กชายภักดิพงศ์  พรตรีสัตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงภัคจิรา  รัตนประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
861
เด็กชายภัทรจาริน  ดวงศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
862
เด็กชายภัทรดน  แสนเมืองชิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
863
เด็กชายภัทรดนัย  นิลแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงภัทรดา  ไพรีรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
865
เด็กชายภัทรธร  เปียจำปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงภัทรนันท์  คำวิเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
867
เด็กชายภัทรพล  ผลโยน
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงภัทรวดี  สีหาบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงภัทราพรรณ  โพธิ์จินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงภัทราภรณ์  แก้วกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงภัทราวดี  คำหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงภัทรียา  ณ หนองคาย
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงภัสสอร  รัตนวิรุฬห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
874
เด็กชายภาคภูมิ  ดีผดุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
875
เด็กชายภาณุเทพ  กงนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
876
เด็กชายภาณุพงษ์  คำบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงภาณุมาศ  วงษ์สีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงภานรินทร์  เยาว์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
879
เด็กชายภานุพงศ์  ลีมุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
880
เด็กชายภานุวิทย์  กิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงภาริษา  แก้ววัน
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
882
เด็กชายภาสกร  พุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
883
เด็กชายภูบดี  บุญทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
884
เด็กชายภูเบศ  ชวัลวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
885
เด็กชายภูมิภัทร  บัวชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
886
เด็กชายภูมิรพี  มูลสระดู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
887
เด็กชายภูริ  ฉายศรีวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
888
เด็กชายภูริต  จิตปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
889
เด็กชายภูรินทร์  ฝ่ายเพีย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
890
เด็กชายภูรินท์  ดวงสีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
891
เด็กชายภูริพัฒน์  บุญรัตนโภคิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
892
เด็กชายภูริภัทร  นิลภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
893
เด็กชายภูริวัฒน์  แก้วทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
894
เด็กชายภูริวัฒน์  โทเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
895
เด็กชายภูวดล  นาพิมแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
896
เด็กชายภูวนาถ  วรกิจจานุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงมธุรส  ต้านสะพัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
898
เด็กชายมนต์มนัส  สุนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงมนัญญา  โฮมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์ชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงมนัสพร  ข้ามมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงมัชฌิมาย์  แพงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงมัญชุพร  นักบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงมานิตา  หาญมนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงมุกดา  โหนขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงเมธาวี  พลหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
907
เด็กชายยศพล  ศิริเหล่าไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
908
เด็กชายยุทธวีร์  ศรีศรวล
ป.4
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
909
เด็กชายยุทธวีร์  สุนทรา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พุทธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
911
เด็กชายรชฏ  คำชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
912
เด็กชายรชฏคารธ์  นันตะนัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
913
เด็กชายรชต  พ่อชมภู
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
914
เด็กชายรชต  พันธ์รู้ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงรณิดา  รักษาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
916
เด็กชายรติวรรธน์  ใครอุบล
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
917
เด็กชายรพีภัทร  โคตสา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงรสริน  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงรสสุคนธ์  แสงสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงรสา  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงรักษิณา  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
922
เด็กชายรัชชานนท์  กาววัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
923
เด็กชายรัชชานนท์  โพธิ์พะเนาว์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
924
เด็กชายรัฐนนที  พลหาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
925
เด็กชายรัตนธร  ธนันรัตติกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
926
เด็กชายรามเทพ  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงรินรดา  ลาภวัตสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงรุ่งนภา  คำอยู่
ป.5
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงรุ่งนภา  ภาโว
ป.5
โรงเรียนบ้านชะโนต
วิทย์ประถม
930
เด็กชายรุ่งรวิน  เหม็นชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
931
เด็กชายเรวัตร  เนตรคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
932
เด็กชายฤทธิชัย  แพทย์ชัยวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงลภัสรดา  มองเคน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงลลิตภัทร  แก้วราชนิวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงลลิตา  เข็มเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงลักษณารีย์  หมอจีต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
938
เด็กชายวงศธร  พรมแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
939
เด็กชายวชิรวิทย์  ตั้งปณิธานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
940
เด็กชายวชิรวิทย์  นารินทร์รักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
941
เด็กชายวชิรวิทย์  พรหมอารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
942
เด็กชายวรชัย  คำเห็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
943
เด็กชายวรชิต  อุดมกิจโอฬาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
944
เด็กชายวรนิธิพัสร์  น้อยเภา
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
945
เด็กชายวรพรต  พันรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
946
เด็กหญิงวรรษมน  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
947
เด็กหญิงวรวลัญช์  มาตย์แพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงวรวลัญช์  สิทธิธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
949
เด็กชายวรัญชิต  เหล่าสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงวรัญญา  แต่งมี
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโนต
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงวรัญญา  พังดวงแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงวรัญญา  วันทุมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงวรัญธร  สุนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงวรางคณา  ศรีสถาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงวริศรา  พรกระแส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงวริศรา  วงษ์ธานี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงวริศรา  สายคำดี
ป.5
โรงเรียนบ้านชะโนต
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
958
เด็กหญิงวลัญช์สิริ  วรราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
959
เด็กชายวสุ  คงดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
วิทย์ประถม
960
เด็กชายวสุพล  ศรีกำพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงวันวิสา  บุญทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงวันวิสา  พรหมบุบผา
ป.4
โรงเรียนบ้านชะโนต
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงวาทยากร  วงษ์แหวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
964
เด็กชายวิกรม  เชื้อวงศ์พรหม
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
965
เด็กชายวิชญภาส  จันทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
966
เด็กหญิงวิชญาดา  สุวรรณราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
967
เด็กหญิงวิชญาพร  อ่อนทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงวิณิชยา  กาญจนวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงวิมลยา  ศรีธิราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงวิมลวรรณ  ร่มรื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
971
เด็กชายวิริทธิ์พล  ยาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงวิรินทิรา  ศรีธรรมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงวิโรสินี  อุปครุธ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
974
เด็กหญิงวิลาสินี  บุญทน
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
975
เด็กชายวิศวะ  จันทร์แฉ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงศดานันท์  วงษาเทียม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงศตพร  รามศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงศภัชญา  หาญเสมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
979
เด็กชายศรัญญู  แก้วสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงศรัณพร  ทิพย์โฆษิตคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
981
เด็กชายศรัณย์กร  คุยพร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
982
เด็กหญิงศรัณย์พร  วรจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
983
เด็กชายศรันย์  สร้างนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงศศิกานต์  พิมพ์พงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
985
เด็กหญิงศศิลดา  เขตอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
986
เด็กชายศักดิธัช  ฉายวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
987
เด็กชายศาสตรา  นุชเส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงศิรประภา  บัวลาวัณย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญเสนอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงศิริกัญญา  ขรรศร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงศิริกาญจน์ดา  แสนสุภา
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
992
เด็กชายศิรินาถ  ธีระสีหนาถ
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
993
เด็กหญิงศิริประภา  ศรีพระจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงศิริพัสษร  ทรัพยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
995
เด็กชายศิริวัฒน์  ใจช่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
996
เด็กชายศิวกร  สารพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
997
เด็กชายศิวัช  เครือรัตนไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
998
เด็กชายศิวัฒน์  อินาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
999
เด็กชายศุกลวัฒน์  ผ่านเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายศุภกร  พูลพิชล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1001
เด็กชายศุภกฤต  จันทรสาขา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายศุภกิจ  คำเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายศุภวิชญ์  สุขบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงศุภัทรธิดา  หูมแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชยเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงสกาวรัตน์  มณีสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1008
เด็กชายสรยุทธ  อาษาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงสโรชา  เรืองมงคลเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงสโรชินี  สารีพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงสวรรญา  ชื่นอารมณ์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงสวิตตา  ต้นศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายสหรัถ  อินทร์ชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายสิทธานต์  วงอัคคะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
1015
เด็กชายสิทธิโชค  เงินโคกสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1016
เด็กชายสินธุชา  พลโลก
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
1017
เด็กชายสิรภพ  พรหมวิศาสตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1018
เด็กชายสิรวิชญ์  เที่ยงอยู่
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงสิรามล  ลาดบาศรี
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงสิริยุพา  กลางประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1021
เด็กชายสิริราชัน  คำกรฤาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงสิริอัปสร  ตั้งสิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1023
เด็กชายสืบศักดิ์  ผาชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงสุชัญญา  แสงชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1025
เด็กหญิงสุชานันท์  ทิพย์โฆษิตคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงสุชานาถ  อาจสมดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงสุทธภา  ชนะพจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1028
เด็กหญิงสุทธิดา  ถูระวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงสุทธิตา  ประชากุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายสุทธิภัทร  อัฐนาค
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงสุทัตตา  พรมชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงสุธาสิณี  ศรีประจักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงสุธิมา  ด่างเกษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงสุปวีณ์  แซงบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1035
เด็กชายสุพจน์  อุทาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงสุพรรษา  คำวุฒิ
ป.4
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงสุพัตรา  มหาลาภไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มนต์คาถา
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วบุดตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงสุพิชญา  ชาลีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1041
เด็กหญิงสุพิชญา  โพชราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงสุพิชญา  สิงห์คะ
ป.5
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงสุพิชญา  อุประจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงสุภัสสรา  สารสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงสุมิตตา  เหมเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงสุรางค์พิมล  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายสุวรรณภูมิ  ยิ้มละมัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายสุวิจักขณ์  ภูนากลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายเสกชัย  สุขดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงโสวิกา  ทีมอย
ป.5
โรงเรียนบ้านชะโนต
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายหัฏฐกร  แก้วไกรสร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายอชิตพล  ติ้ววงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
1053
เด็กชายอชิรวัชญ์  คงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายอชิระวิชญ์  ต้นสวรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายอดิลักษณ์  หอมอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายอดิศร  ดวงศร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1057
เด็กชายอธิคุณ  สุทธิจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายอนนท์  คำบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงอนัญญา  งิ้วสีดา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายอนันดา  กินนอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงอนามิกา  หาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงอนุธิดา  จาบบุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1063
เด็กชายอนุพงษ์  ฉายเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายอนุศิษฎ์  นามเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงอภิชญา  ปาสานะโก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงอภิชญา  อินทร์หา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายอภิชาติ  นาวงหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงอภิญญา  ชมชื่น
ป.4
โรงเรียนบ้านชะโนต
วิทย์ประถม
1069
เด็กชายอภิมุข  บุตรวร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายอภิวัฒน์  เดชะคำภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงอภิสรา  อุประ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายอภิสิทธิ์  กีกาศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงอมรธรา  ภู่ระหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงอมรรัตน์  ฤทธิรณ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงอมรรัตน์  ลุนลาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงอรกนก  พรมรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงอรกัญญาฐ์  วงศ์เลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงอรชพร  วงค์จวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงอรนิช  กิตตินันทพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงอรปรียา  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายอรรถกร  มานะพรชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1082
เด็กชายอรรถนนท์  แก้วมาลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1083
เด็กชายอรรถพล  นามวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1084
เด็กชายอรรถพล  ราชชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงอรรถยา  ขุนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงอรวรรณ  ขุนศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงอริยา  จังอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงอริศรา  อินทร์ช้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงอริสา  พิมพ์ภูราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1090
เด็กชายอรุชา  โคตรขวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงอสมาภรณ์  โสมศรีแพง
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
1092
เด็กชายอะชิตตะวัน  ประสมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1093
เด็กชายอัครพนธ์  นริสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงอังคณา  สุขจำลอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ชัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงอัจฉราภา  คำถา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงอัญชิษฐพร  รุธิระวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1098
เด็กหญิงอัญมณี  ศรีสุรเมธีกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงอัยยาพร  วังทะพันธ์
ป.5
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายอัศนัย  ผาตูม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายอานนท์  รัตนลีติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงอารดา  ชะนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
1103
เด็กชายอิทธิพร  ขันติยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1104
เด็กชายอิทธิพัทธ์  พวงสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายอินทัช  ฦาชา
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
1106
เด็กชายเอื้ออังกูร  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1107
เด็กหญิงจิรัชยา  จันทะลา
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม