ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกณวรรธน์  ภูมิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกตเวที  สว่างศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกรดา  หูมแพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  นาบุญ
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกรกนก  สายเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกรรณิกา  ธะโนลัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกรวิชญ์  พรมวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกฤชคุณ  ศรีชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤตยชญ์  ศรีคำน้อย
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกฤติกานต์  ภูนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤติน  กิจวิรุฬห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤษฎิ์ธเนศ  สอนพิมพ์พ่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายก้องภพ  แอบไธสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกอบเพชร  อัตตพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงกอบัว  ศุภรัชชานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มิ่งสินธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สิงหศิลปื
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วเครือศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกัตวา  อินทร์ช้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกัลยกร  แก้วพิกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เสนานิมิต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เสือบึงพร้าว
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกานต์ชนิดา  กิติศรีวรพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกาลัญญุตา  มั่นธรณ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายกิตติเดช  ทาตะรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกิตติพร  ตัวดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกิตติพิชญ์  บันหาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกุลธิดา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกุลธิดา  สุวรรณเทน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกุลนัดดา  เทียนทอง
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงกุลปรียา  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายเกียรติพงษ์  ไฟเฟื้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดิเรกโชค
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงขนิษฐา  หนันแป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงขวัญจิรา  ไม่แพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงขวัญฤดี  คำด่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงขวัญสิริ  แก้วบุดดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงเขมจิรา  นาสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายคเชนทร์  ทับมิน
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายคอม  จันทรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายคุณธรรม  เจนเชี่ยวชาญ
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายคุณวฒิ  พรหมหาคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายจักรภัทร  นิวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายจารุกิตติ์  โพธิ์ภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจารุพิชญา  แสงโสม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายจิณณธรรม  รักษาชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงจิดาภา  พรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงจิดาภา  พ่อบุตรดี
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงจิรสุดา  กิ่งบุตรโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงจิราวรรณ  รามฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่เล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงจุไรรัตน์  ผือฮีเขวา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายเจ้าพระยา  คำกุศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงฉัตรนภา  ตีรวัฒนประภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงชญานิศ  บุญเกื้อ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงชญานิศ  โสภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงชนกชนม์  พรนิมิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงชนนิกานต์  ฤทธิ์คง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงชนัญญา  แก้วมะลิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงชนิภา  จูมวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายชยพล  พ่องแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายชยุต  ไมยะปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายชโยดม  เที่ยงตรง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายชวกร  ทากิระ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายชัยบดินทร์  พนมนันทชัย
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงชาลิสา  ทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงชาลิสา  วงค์กระโซ่
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายชิษณุพงษ์  ศิริโคตรวงค์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สีทอน
ป.4
โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายโชติภัทร  วงศ์เทวราช
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายไชยพศ  จับจิตต์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายไชยภัทร  สุขพันธ์อ่ำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายฐาปนินทร์  นนทภา
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงฐิตารีย์  วงค์หนายโกฏ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายฐิติกร  ศัพทเสวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงฐิติยา  นวลสี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงณฐิกา  คำพระรัตนตรัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายณภัทร  ชุศรีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงณภัทร  ว่องนิติรัตตกุล
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ศรีพระจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงณัชกานต์  ชนะพจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายณัชพล  วงษ์ธานี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายณัชภัค  ขนทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงณัฎฐชุดา  ชมลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายณัฏฐกรณ์  วังทะพันธ์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงณัฏฐินันท์  สำแดงเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ตรันเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายณัฐกิตติ์  กุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายณัฐกิตติ์  บุรีขันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายณัฐชนน  เทพพรมวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายณัฐชนน  ศรีปัญญา
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงณัฐชยา  ดวนลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงณัฐนิช  ติธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายณัฐพัชร์  คงสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงณัฐรดา  พิริยะประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงณัฐวดี  จันทะโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญอุบล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณิชนันทน์  ยอดวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงณิชากานต์  พนันชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงณิชาภา  แสนอุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงณีรนุช  แก้วระดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายดนัย  สมตัว
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายเตชทัช  เหลือศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายเตชิด  ศิวิไล
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายไตรภูมิ  คล้ายจันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายไตรรงค์  ศรีใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายถิรวิทย์  สิงห์เงา
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงทักษพร  หลับจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงทักษอร  อินาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงทัดดาว  สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายทินภัทร  มิ่งจันมึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงเทียนแก้ว  สุริยะกาญจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายแทนคุณ  บุญญะบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายธนกร  กัสนุกา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายธนกฤต  รอดทะพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายธนกฤต  สุธานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายธนกฤต  หาญรบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายธนพล  ปลูกชาลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายธนภาค  พิณเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายธนวัฒน์  ผ่านพิเคราะห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงธนัญชนก  สุวรรณมาโจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงธนัญญา  พรมทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายธนัท  ก้องเกียรติกมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงธนาภรณ์  ไชยคาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงธนิดา  เนาตะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายธนูทอง  เอี่ยมวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายธราเทพ  พามี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงธัญชนก  บุรีเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงธัญชนก  เหมบุรุษ
ป.5
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงธันยชนก  กลิ่นจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงธันวาพร  แข็งข้อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงธิดารัตน์  มโนมัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงธิดารัตน์  อุปทุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงธิตยา  เรืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายธีรกานต์  ศรีวรขาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายธีรธรรม  แพงจำปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายธีรพัฒน์  วรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายธีรภัทร  ขุนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายธุวานันท์  ฉกรรจ์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายนณปวิช  พันโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายนติพล  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายนพรัตน์  นันทะคีรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงนภลดา  สารภี
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงนภาพร  ลาวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงนภาพรรณ  ฮ่มป่า
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายนฤเบศท์  นอนรัมย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงนวรัตน์  สหะโต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงนัชชา  พรมอินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงนัฐพร  แสงอ่อน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงนัฐวดี  ผาสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงนันทิชา  สัพโส
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายนันธวัช  ศรีดาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงนารีรัตน์  โกมารทัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงนิชนันท์  โสระเวช
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงนิชาภัทร  สนิทรักษ์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงนีรวรรณ  เพิ่มชาติ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงบัณฑิตา  หงษามนุษย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายบารมี  ธนสุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงบุษย์ภาวลัย  เหล่าวัฒนาถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายปกเกล้า  วิชิตรธนบดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายปฎิภาณ  วงศ์มณีปกรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายปฐวกานต์  คัดทะจันทร์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายปณชัย  วงศ์สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงปนัดดา  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงปภาวรินทื  สิทธิกานต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายปภาวิน  ภูลศิริกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายประกาศิต  พุ่มพวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายประทับธรรม  สุกานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายประภวิษณ์  มณีจันทา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงประภัสสรา  พฤกพัฒนาชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายปรัชญา  ธนแสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายปรัตยากร  พิมพ์พันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงปราณกมล  รูปเหลี่ยม
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายปริภัทร  คงแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงปริยากร  งามสำโรง
ป.6
โรงเรียน กศน.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงปรียา  ถวิลการ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงปลายฝน  ไชยโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายปวริศ  ถวิลการ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายปวริศร์  พันธุโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงปาณิศา  ตั้งธำรงธนวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงปารมี  เนืองนอง
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายปาห์ณบดี  พานิชกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงปิ่นมุก  พจนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายปุญญพัฒน์  อยู่ยงวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายปุณยพัฒน์  คล่องขยัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงปุริมปรัชญ  มณีกุลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ชนะประสพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายปูรณ์  ศรีวรขาน
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงเปมิกา  เจริญสมพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายผลิตโชค  พนมวงศ์ตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายพงศกร  ใจมั่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายพชรพล  ปัททุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงพธูทิพย์  นารีจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงพรชนิตว์  บุตรศรีรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงพรรณภัทร  ธงยศ
ป.5
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายพรรษวัฎ  แท่งทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงพราวพิมล  อ่อนอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายพลภัทร  คิอินธิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงพลอยพราว  พนมเริงศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายพสุมนต์  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายพอเพียง  ศรีพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงพัชฎา  อุ่นลุ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงพัชรินทร์  เอกสะพัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงพัณณิตา  ชามาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงพัณธิตา  อินทร์โสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงพิชญา  ราชสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงพิชญาภา  ซ้ายกลาง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุปทุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ศิลปสิทธ์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ฮดบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพิมพิกา  อิ่มสมโภช
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงพิมภิกา  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงพิยดา  ไชยคาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงพิริษา  โพธิ์เสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายพีรณัฐ  แสงสีดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายพีรณัฐ  แสนมนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายพีรพัฒน์  โพธิ์ภา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายพีรพัฒน์  แสนเฮ้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงพีรยา  โสที
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายพีรวิชญ์  สมใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายพีรวิชญ์  สุโพเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายพีรวิส  พันธรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายพีรศักดิ์  พงศ์สินสิทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายพีระยุทธ  เขียนวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายพุฒิพงศ์  หร่องบุตรศรี
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงเพชรา  ขุนชานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงเพียงพอ  ศรีพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงแพรวา  ชัยประภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายภคพล  ภูมี
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จันทอก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงภัทรธิดา  อินทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงภัทรพรรณ  สมอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายภัทราวุธ  กิ่งน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายภาคภูมิ  ภิญโญดุลยเจต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายภาณุ  นาเจริญวุฒิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายภาณุพงศ์  ภูมิอินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายภานุพงศ์  คำปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายภานุวัฒิ  ยงเพชร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายภูมินทร์  สิทธิเสนา
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงมะลิการ  ลี้พล
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงมะลิวัน  เจริญพต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงมัณฑิตา  แก้วกิ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงมิ่งกมล  เชื้อตาพระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงมีนัชชา  แก้วบุตตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงมุทิตา  แสงพรหมชารี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงเมษารัตน์  รัตนวงค์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายยอดยุทธการ  หมอจีต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายยุติธรรม  คุ้มเนตร
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงรัชนีกร  คะตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายรัชพล  พรมคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายรัญชน์  จันทเขต
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงรัติยาพร  จันทรโคตร
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายราเมศวร์  แก้วก่า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงรินรดา  คำภาบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงลักษณารีย์  วงค์แสงคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงเลอมาน  อำไพฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายวงศธร  เจริญไทย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายวงศ์วริศ  มณีพงศกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายวชิรวิทย์  จันทรเดช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงวดี  เล
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงวนัสนันท์  ลำพูน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายวรภพ  คูสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงวรรณษา  โจ่ซิว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กชายวรรธนภัทร  ผาเจริญ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงวรฤทัย  ส่งเสริม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงวรวรรณ  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงวรัทยา  คูสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายวรากร  โสภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายวรากร  เอี่ยมวิจิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงวรารัตน์  แสงสุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงวริศรา  ต้นจัน​ทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงวริศรา  พังดวงแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงวริษณ์ศรา  บัตริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงวลัยวรรณ  บุญก้อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทะพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายวาสุเทพ  ประกิ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายวิกรานต์  อ่อนหวาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงวิภาวี  มณีปกรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงวิมลรัตน์  วงศ์กวนกรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงวิลาวัลย์  สาระณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายวิศรุต  โคตรชมพู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงวิสา  หนูห่วง
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายวุฒิกรณ์  สอนพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายวุฒิภัทร  ประเสริฐศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายศตวรรษพร  ศรีวรสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงศรุตยา  มิ่งวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงศศิกานต์  หินกระโทก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงศศิประภา  อินทร์จันดา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงศศิภา  สุสิงห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงศิริประภา  จันทปัน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงศิริพร  นามวันดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายศิวกร  อุดมเลิศปรีชา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายศุภกฤต  ชนะเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายศุภณัฐ  วงศ์ธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายศุภวิชญ์  พิมพ์พงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงศุภาวรรณ  สานา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายสพลดนัย  นิลพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายสรชัช  หนองคูณสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายสรชัย  หนองคูณสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายสรยุทธ  ดวงดีแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายสรวิชญ์  กุลสิงห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายสาธิน  นาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายสิทธิพงษ์  อูฐยาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายสิรภพ  วัตนเกียรติพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายสิรวิชญ์  ฝ่ายศิลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายสิรวุฒิ  กุลสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงสิริกร  จงธนโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงสิรินทรา  ชาภู่พวง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงสิรินบุณยกร  วิเศษศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายสิริมงคล  ลอยดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงสิริมา  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงสุกฤตยา  ยตะโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงสุกษมา  รักษาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงสุชัญญา  สมอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงสุนีถา  เสนานาญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงสุปรียา  สว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงสุพรรษา  มองบุญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงสุพัชญา  มอญปาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงสุภนิชา  จิตอามาตย์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงสุภนิดา  สมเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงสุภัทรธิดา  นามสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงสุภัสสร  หัตถสาร
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงสุภาวิดา  บริโปร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงสุภาวิดา  บุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายสุรกานต์  คำชาตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายสุรวิทย์  บริโปร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายสุวพัชร  กาญจนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายสุวรรณภูมิ  หอมชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ธารารมย์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายอชิรวิชญ์  นิลประเสริฐศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายอดิเทพ  โคตรโยธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กชายอดิเทพ  ดวงศร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายอดิศร  มณีพงศกร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงอติกานต์  มงคลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงอตุลยา  งามสำโรง
ป.6
โรงเรียน กศน.
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กชายอธิปพัฒน์  เศรษฐภัทร์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กชายอธิษฐ์  อยู่พ่วง
ป.5
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงอนัญชนา  แสนสามารถ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงอนันตญา  บุญภักดี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงอนันตญา  สีแล
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงอภิญญาลักษณ์  วรรณะปะกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายอภิเดช  ใจดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กชายอภิเดช  พ่อค้าช้าง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายอภินัทธ์  วิรุฬห์วาณิช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงอภิรดา  วงษ์สาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายอภิลักษณ์  ผิวดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงอมรรัตน์  ถิตย์ผาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงอมรรัตน์  เสนาคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงอรณิชา  อินธิราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กหญิงอรปรียา  สถิตสิริพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงอรยา  ดีมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายอรรถพล  อินาลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงอริศรา  คำซาว
ป.5
โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงอริษา  หลอมนาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงอสมาภรณ์  แพงพรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายอัครพนธ์  โทษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายอัครพล  บุญโยทยาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงอัยลินทร์  สมศรี
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายอัสสชิ  มณีพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงอาริญา  สีใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงอารียา  อุทัยแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงอารีรัตน์  วงศ์ชนุก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายอิทธิพัฒน์  บัวพินธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายอิทธิพัทธ์  ศรีสำอางค์
ป.4
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงอิษฎาอร  นิคม
ป.5
โรงเรียนบ้านชะโงมนาโดน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงอุมากร  บุตรราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงเอื้อมฟ้า  รักษากุมาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงไอศวรรย์  อุไรวงศ์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
369
เด็กชายกฤตมุข  สารุณา
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายก้องภพ  เอี่ยมกุศลกิจ
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงกุลจิรา  ทองอุทัยศรี
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงชาริตา  อ่อนภูธร
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงณภาภัช  นันนิยงค์
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงณัฐวรา  แซเผือก
ม.2
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงณิชารีย์  พานเทียนทอง
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายธณณ  ธนโชติพิพิธ
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายธนาวัฒน์  มอยเป้ง
ม.3
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงนพวรรณ  ทองอุทัยศรี
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงนันท์นลิน  ก้องเกียรติกมล
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงนันทิกานต์  ก้องเกียรติกมล
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายโนอาห์  สมกำลัง
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงปวเรศ  กันปัญญา
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงพนิดา  คำด่อน
ม.2
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงพิมพิชญา  คงธนชโยพิทย์
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
นายพุทธิกร  ส่งเสริม
ม.3
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงพุทธิมน  ไชยวงษา
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงภคอร  ศิรธรานนท์
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายภูชนะ  ทองใบ
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายมาร์ค  แวนบอน
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงรมิดา  วิจิตร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงวริยา  ขุนจันทร์ดี
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายศุภวิชญ์  มังคละคีรี
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงสิรภัทร  พิริยะประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงสุวภัทร  มุทาไร
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายสุวรรณพฤกษ์  บุญช่วยดี
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายอนุชิต  วงค์สุรีย์
ม.1
โรงเรียนบ้านชะโนต
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงอรปรียา  เสียงล้ำ
ม.2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กชายอรรถชาติ  มิมาชา
ม.3
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวืทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
399
เด็กหญิงกชกร  เรดิเกอร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงกชกร  ลุนวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงกชพรรณ  ไตรยวงค์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายกนกณัฐ  แสนเขื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงกนกนภัส  สว่างใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงกนกพร  คำมูล
ป.5
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงกนกพร  มากมูลดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงกนกวรรณ  เจริญพต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงกนกวรรณ  หมุนเวียน
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงกนกอร  เข็มศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงกนกอร  ใหม่คามิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงกมลฉัตร  ทศราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงกมลทิพย์  อุดมกิจโอฬาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำชมภู
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงกมลลักษณ์  ถาวรพิศาลเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงกรกช  ลุนวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงกรกมล  ปฏิญาณวิภาส
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงกรกรณ์  รัตนโยธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายกรณัฏฐ์  ราชวัตร
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายกรภัทร  วัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายกรวิชต์  ศาสตราศรัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายกรวิทย์  สิทธิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายกฤตภาส  พริ้งดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายกฤตภาส  หอมอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายกฤตยชญ์  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงกฤติยา  พรมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงกฤติยา  อินทร์ช้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายกฤษณ  หลาบเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายกฤษณะ  ผาตูม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงกวินธิดา  ลีโคตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงกวินธิดา  สุปิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงกวิสรา  ศรีสุนาถ
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายกวีศักดิ์  อินาลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายกษิดิ์เดช  ธัญเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
434
เด็กหญิงกษิรา  ไฝเครือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายก่อเกียรติ  รักษ์พงษ์สิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงกัญญ์วรา  โคตสา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  โพธิ์ชัยเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงกัญญาภัค  ทรงโฉม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงกัญญาภัค  น้อยเหล็กดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายกัณฎพัช  เดชบุรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทร์โสดา
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงกัณฐิกา  อินตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงกันตา  กิจวิรุฬห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายกันตินันท์  ทะวาผักแว่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงกัลยนุช  แก้วอ่อนขวา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงกัลย์สุดา  เพียรทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงกัลยา  ถาวรพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายกาญจน์ภัค  หงษามนุษย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงกานสุดา  คำคู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายกิตติภัค  ป้องหลักคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงกิตติมา  ทุมที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงกิตติยา  ฮาดสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีพระจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงกิติกานต์  หอมอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงกิติชา  ตุลาพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงกีรติกา  หมูหอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายกุลณเดช  ชูเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงกุลนิดา  ไชยต้นเทือก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงกุลพัชร  พรหมอารักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงกุลวิยา  มอมขุนทด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงเกตน์สิรี  ประทุมทอง
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายเกริกเกียรติชัย  รัตนนิรันดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงเกวลิน  ชลุยรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงเกศกนก  คัดทะจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายเกียรติศักดิ์  เสนภักดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายเกื้อคุณ  สุนิกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงขวัญข้าว  คำศรี
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงขวัญจิรา  โพธิพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
469
เด็กหญิงขวัญปพัชญ์  กุลยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงขวัญฤดี  โพธิพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กชายคเชนทร์  อุ่นอาสา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายคณิศร  หลาบโสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายคม  จันทรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายคมสัน  ศรีวรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายคัคเนศวร์  อาจวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายคุณัชญ์  บุญนิธิภัทร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายจตุรวิตต์  โคตรภู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายจักรกริช  นนทะแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กชายจักรพันธ์  บริบาลบุษกร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายจักราวุธ  นนทะแสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กชายจักรินทร์  คำกุ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงจันทกานต์  ชัยโพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงจิดาภา  สีดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงจิตธิดา  ประวิทย์สิทธิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงจินต์จุฑา  เจริญศรี
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายจิรสิน  ผาใต้
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงจิรัชญา  ผลโยน
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงจิรัชยา  โภคพัชญ์ภูเบศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงจิราทิพย์  พนมมศ์ตะวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงจิราพร  หาวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงจิราพัชร  บุตรไชย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายจิรายุ  สิงห์คะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงจุฑาชินี  ดีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงจุฑาวดี  โพธิ์ปัดชา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายจุฑาวัฒน์  ประทุมมัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายเจตนิพัทย์  อุละภูมิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กชายเจษฎาวุฒิ  สิงหนาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงเจียระไน  เมืองใย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายฉลองชัย  โคตรเคน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กชายฉัตรพล  ศรีสุวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงฉัตรลดา  สายอุราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายฉัทชนัน  มันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
503
เด็กชายฉันทัช  ล่ำสัน
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงชญาดา  ศิริภัทระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงชญาดา  แสนสามารถ
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงชญานันท์  อัปมะโน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงชญานี  ศิริสาคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงชญานุตม์  ราชบัญดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงชญาภรณ์  จันโทศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงชนม์ชนก  เนวะมาตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงชนรดา  ทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงชนัญชิตา  วงศ์แสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงชนัญชิตา  แสงผา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงชนัญญา  บุผาชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญพร้อม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงชนัญธิดา  ละครพล
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงชนากานต์  แสงนา
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงชนาภัทร  กุลบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงชนาภัทร  มาภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงชนาภา  เขียนเสือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงชนิดาภา  กฤตภัทร์ชูลาภ
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงชนิดาภา  ธนพนต์โกวิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงชนิตา  คะลีล้วน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงชมพูนุช  จันทโคตร
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กชายชยพล  เปาวะนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายชยากร  โพธิ์ขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายชยางกูร  กองแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงชรรญภรณ์  ธนาเจริญชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงชลธิชา  กะหนัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงชลธิชา  ดีพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงชลธิชา  บุโพธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายชวนากร  เกิดสมบุญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายชวรัตน์  พระดอกเมือง
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงชวัลนุช  รินทะจะกะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายชอชัชวาลย์  พ่อบำรุง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงชัญญานุช  แฝงเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายชัยณพัฒน์  กรรณลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารกันเกรา ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
538
เด็กชายชัยวัฒน์  ฝ่ายเพีย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายชาญวิทย์  เคนโสม
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายชานนท์  ศรีษะนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงชาลิสา  แก้วดวงดี
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงชาลิสา  พานอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงชาลิสา  ศรีคลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงชิดชนก  สมเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงชิตตาวรรณ  มณีพรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายชินวุฒิ  เหล่าเกียรติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายชุณหคสาร  รัตนนิรันดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงชุติปภา  ไตรยราช
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายโชดิวัต  พันธ์แก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงซาร่า  มายโมนี่
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงญาณ์ณิษสรณ์  คล้ายเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงญาณันธร  เลิศสงคราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายญาณาทิพ  แพฟืน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายญาณินท์  ศรีนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงญาดา  จำปา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงฏารีรัตน์  โพธิ์ตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงฐานิดา  เชื้อคำจันทร์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงฐานิยา  ใจสบาย
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงฐิดาภา  อินาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงฐิตากร  ภูวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  พานเมือง
ป.4
โรงเรียนบ้านชะโนต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงฐิติกานต์  ศรีชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงฐิติภา  สิมตะมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงฐิติยากร  ภูมิรัตน์
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายณฐกร  แสนคำก้อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กชายณฐกรกฤตย์  พึ่งบุญไพศาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายณฐนนท์  สุขบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายณฐภัทร  ศิริศักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงณฐมน  กัลยาเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายณฐวรรธน์  พรหมอารักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
573
เด็กหญิงณดวงหทัย  แก้วงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงณธิดา  รุ่งสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงณธิดา  หมดมลทิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายณธีพัตน์  ฐิติเจริญภัทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กชายณพล  นันทะจักร์
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงณภัค  โชคสกุลพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงณภัทร  คล้ายจันทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงณภัทร  ท้าวฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กหญิงณริศราภรณ์  สิงหนาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงณลาทิพย์  วรกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงณัชชา  คงหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงณัชชา  งอยกุดจิก
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กหญิงณัชชา  บุพศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงณัชนันทน์  มิควาฬ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายณัชพล  แพงคำฮัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายณัฏฐกิตติคุณ  บุญพุฒ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายณัฐกรณ์  นักบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงณัฐกานต์  สมร่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายณัฐชนน  จันทร์ศิริสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กชายณัฐชนน  ช่วยโสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงณัฐชยา  รุณธาตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงณัฐชา  สิมคาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนพุทธา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงณัฐธิชา  ไตรจักร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงณัฐธิดา  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กชายณัฐนนท์  รามฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายณัฐนันท์  พ่อสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายณัฐนันท์  ไพรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กชายณัฐนันท์  เศวตรัตนพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กชายณัฐพัชร์  เหมะธุลิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายณัฐภาส  ศรีอารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงณัฐรดา  ดวงดูสัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงณัฐริกา  มณีโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กหญิงณัฐลดา  ลุมวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
608
เด็กหญิงณัฐวรา  หงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายณัฐวัฒน์  ธัญศิริผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายณัฐวัตร  ธานะราช
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายณัฐวิชญ์  สุภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กหญิงณิชกานต์  อุปพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กหญิงณิชาภัทร  สวยสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงณิชาภัทร  สันติสุขลาภ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงณิชารีย์  จับมั่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กหญิงดวงดารา  พรหมดวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กหญิงดวงตะวัน  พรหมดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายตฤณ  ดอนประเพ็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายเตวิช  พรหมจรรย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กชายไตรสรณ์  ไขประกาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายถิรวิทย์  พิชัยคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กหญิงทัศนิยา  ขันทีท้าว
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงทิพย์สุดา  มูลโสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กชายแทนคุณ  นวลตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายแทนคุณ  วงค์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายแทนใจ  วงค์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายธณวรรธจ์  ปานวรัตน์มนตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายธนกฤต  สีพั้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายธนกฤต  แสงชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายธนกฤต  อินทร์พรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายธนกฤติ  ศรีชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กชายธนโชติ  ดีนัก
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายธนดล  อย่างสวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายธนบูรณ์  พัฒนประสิทธิ์ชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายธนบูลย์  รัตนรามา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายธนปกร  พลวัฒนชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กชายธนพงษ์  ฤทธิธาดา
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายธนพล  โฮมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กชายธนพัฒน์  พลหาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กชายธนพัฒน์  เหมพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายธนภูมิ  จันทะขิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายธนวัฒน์  พิลาบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
643
เด็กชายธนวินธ์  สังข์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กชายธนะเมศฐ์  ธนินกฤติโชตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กชายธนัท  หงษามนุษย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายธนัทพล  ขาวสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงธนันพัชญ์  ทิพย์วิภากุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กชายธนัยนันท์  หยกกชพันธ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กชายธนากร  โคตนาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายธนากร  สุขรี
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายธนาคิม  ทศราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายธนาทิป  เตโช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายธนาทิศ  นวลทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กชายธเนศ  คำป้อง
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
เด็กชายธเนศพล  บุญตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กหญิงธรรญาดา  คำเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กชายธราเทพ  ศรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กชายธราเทพ  โสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ชื่นเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงธัญกานต์  เปรมชานันท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงธัญจิรา  แสนสุภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงธัญชนก  ชนินทร์วณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงธัญชนก  ชาวพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กหญิงธัญชนก  ทัดวรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงธัญชนก  นนทะวงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงธัญชนก  สุขศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงธัญชนก  สุขะมาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงธัญชนก  เหลืองรุ่งทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงธัญญภรณ์  พันธุ์เวียง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงธัญญรัตน์  นาดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โลตุฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงธัญญาศิริ  เมืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงธัญพิชชา  ตะวังทัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงธัญวรัตน์  แก้วทองสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กชายธันยกร  รัญศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงธันย์ชนก  อภิสกุลชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงธันยพร  สุขษาเกษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
678
เด็กหญิงธันยพร  อินรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงธันย์วรัชญ์  แพงจ่อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงธันยสรณ์  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายธันวา  ศรีระพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายธารนรินทร์  เหมะธุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงธิดาทิพย์  หงษามนุษย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กชายธิติสรณ์  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงธิราทร  กออิสรานุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กชายธีร์พิสิษธิ์  สิทธุเขต
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กชายธีรวิศิฏฐ์  ศรีสุนาครัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายธีระพงศ์  พรมเกษร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายนครินทร์  ต้นสวรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
เด็กหญิงนงนภัส  พรมบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายนที  พงศ์พิริยะวนิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายนนทกร  สายสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กชายนนท์ปวิช  คำบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กชายนพเก้า  กิตติเมธิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายนภัทร  สว่างอ้วน
ป.4
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงนภัสนันท์  ราชวัตร
ป.4
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กหญิงนภัสรพี  คล่องแคล่ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายนภัสรพี  บุญมาวงษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงนภัสสร  มาคำ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กชายนภา  พงศ์พิริยะวนิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงนรพร  ผิวภูเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายนราธิป  ขันติยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงนรารักษ์  แพงดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงนริศรา  ขันจันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายนลธวัช  แผงโม้
ป.5
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายนวพล  นามนอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กชายนวรรษกร  ไชยอากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงนวินดา  ทาระวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงนัชชา  พระแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงนัชชา  สูงสุมาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงนัทชา  จันทะสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  วงศ์กระโซ่
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
713
เด็กหญิงนัทธมน  ก้องเกียรติกมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงนันท์นพิน  เหล่าหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กหญิงนันท์นภัสอร  ละม้ายศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กหญิงนันท์นภัส  จรุงพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงนันท์นภัส  เนียมแดง
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายนันทภพ  เฟื้อยใต้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กหญิงนันทวรรณ  สายตา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงนันทาทิพย์  บุตรแสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงนันธ์นภัส  พฤษภาพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงนาคปภา  ผ่านจังหาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กชายนิติภูมิ  เจริญไชย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กชายนิติภูมิ  นามไพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สุขศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงนิรชร  มนต์เหลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายนิรุตติ  ติตะมาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงนุชวรา  พนมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงเนตรนภา  นามโสม
ป.5
โรงเรียนบ้านชะโนต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กชายเนติภัทร  อุทากิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายเนรมิต  วิชัยสา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กชายบุญญฤทธิ์  หนูผาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายบุญยปกรณ์  นนทะสี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงบุณฑริกา  กาญจนสถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายบูชา  คำประสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายบูรฑัฐ  บุพศิริ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงเบญจกานต์  สุดสงวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงเบญจพร  บางทราย
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ทองทศ
ป.5
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงเบญญาภา  ปลายเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กหญิงเบญญาภา  สวัสดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงเบญญาภา  สำรองพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณมาโจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายปกรณ์  เฮียงราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายปฐิภาณ  เนตรสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงปณิดา  บุตรเวส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงปณิตา  เอาสัจจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
748
เด็กชายปณิธิ  นันตะภักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงปภาวรินท์  ใจตรง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงปนัฎฎา  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กชายปภังกร  เดชะบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงปภาดา  ม่วงคำหมื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงปภาวรินท์  พันธ์กกค้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงปภาวรินท์  อินเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กชายปภินวิช  ยตะโคตร
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กชายปรเมศ  ปานโป้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กชายปรเมศวร์  กาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายประวันวิทย์  สถิตสิริพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงปรัชญานันท์  ปลายเนตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายปริภัทร  ชนะทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กหญิงปริยฉัตร  สุวรรณศรัี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงปวริศา  ชัยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงปวริศา  ไวยพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงปวิชญา  บุญเทียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงปวีณ์สุดา  อุดมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงปัณฑารีย์  พาพิมล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กชายปัณณทัต  คำปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กชายปัณณธร  สอนแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กชายปัณณธร  สุนนท์ชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายปัณณธร  อินปอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงปาณิสรา  ชาที
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงปานชนก  แก้วพระธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายปารเมศ  คำมูล
ป.4
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงปาริชาติ  เจริญพต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงปาริตา  ซามาตร
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงปาลิดา  เอาสัจจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงปิญชาน์  ชาเรืองเดช
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงปิ่นปรากรณ์  ด้วงโต้ด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กหญิงปิ่นมนัส  สุขประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงปิยฉัตร  คำเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายปิยวัฒน์  ภูพันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กชายปิยวัฒน์  ศรีรัตน์
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
783
เด็กชายปิยะพงษ์  ศุภษร
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กชายปิยะวัฒน์  พันชะตะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายปุญญพัฒน์  วรรณพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงปุณณภา  เอาสัจจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายปุณยธร  ตั๋นสกุล
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กหญิงปุณยนุช  รุจีธีรกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงปุณยวีร์  ก้องเกียรตินคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงปุณยาพร  ศุภนาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กชายปุณวิชญ์  วานิชโช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงไปรยา  ดวงตา
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กชายแผ่นดิน  ฆารไสว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงฝากขวัญ  โนนทิง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายพงศกร  ทองเภาว์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายพงศ์พล  ดีนัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายพชรพล  คำแสงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายพชรพล  อินรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงพรชิตา  นาพูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงพรทิพา  มูลตลาด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงพรนัชชา  ถาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงพรประภา  วรจักร
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กชายพรภวิษย์  เปียจำปา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงพรรณศิริ  ทองปรีชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงพรสุพพัต  คำด่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงพฤกษาธาร  สุริยนต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายพลวิทย์  คะตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงพลอยภัสสรณ์  โพธิราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ยนยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายพศวัต  มาตราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายพศวัต  สัมพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายพศวัตส์  รัตนวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายพศวีย์  สารอินจักร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายพสวีย์  เครือวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงพอเพียงพันธ์  ผลวิเชียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงพัชราภรณ์  จำปา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
818
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ไม่แพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กหญิงพัชราภา  เทพกรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงพัชรินทร์  ใสส่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กหญิงพัณณิตา  มีแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กหญิงพัทชนันท์  รุ่งเรืองวุฒิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายพัทธพล  ศรวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายพันธุ์ธัช  ภูผาใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายพาทิศ  สิงห์พรหมสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กชายพานุวัฒน์  นนทะวงษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กหญิงพิชญธิดา  ใจดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  อยู่เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กหญิงพิชญา  ธนบูรณ์วาณิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
เด็กหญิงพิชญาภา  ตะวะนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กชายพิชิตชัย  วงค์อุดม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ม่วงมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  สันดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พระสุริยะทุ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  จิตร์สุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ใจใส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สารพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  เศรษฐภัทร์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลุนอุบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีวรสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กหญิงพิมพ์รัตน์  มณีปกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สมเภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงพิรดา  ทาระวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงพิรุณรักษ์  ราชคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายพีรณัฏ  ระดมงาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กชายพีรดนย์  พ่ออามาตย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงพีรดา  ชาลีจุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายพีรพัฒน์  สีม่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงพีรยา  วิจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กชายพีรัช  ไพรีรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงพุทธพิชญา  มูลตองคะ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงเพชรลดา  วิสัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
853
เด็กหญิงเพ็ญชีพ  กะสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สินทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงแพรทอง  สุขรัง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงแพรวนิต  อัศวกุลสิริโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงภคพร  แสงสีทา
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงภควลัญชน์  โทนทา
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กชายภักดิพงศ์  พรตรีสัตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงภัคจิรา  รัตนประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กชายภัทรจาริน  ดวงศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายภัทรดน  แสนเมืองชิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายภัทรดนัย  นิลแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กหญิงภัทรดา  ไพรีรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายภัทรธร  เปียจำปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงภัทรนันท์  คำวิเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายภัทรพล  ผลโยน
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงภัทรวดี  สีหาบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงภัทราพรรณ  โพธิ์จินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงภัทราภรณ์  แก้วกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงภัทราวดี  คำหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงภัทรียา  ณ หนองคาย
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงภัสสอร  รัตนวิรุฬห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายภาคภูมิ  ดีผดุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กชายภาณุเทพ  กงนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายภาณุพงษ์  คำบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงภาณุมาศ  วงษ์สีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงภานรินทร์  เยาว์ชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายภานุพงศ์  ลีมุน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กชายภานุวิทย์  กิ่งแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงภาริษา  แก้ววัน
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กชายภาสกร  พุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กชายภูบดี  บุญทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายภูเบศ  ชวัลวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายภูมิภัทร  บัวชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายภูมิรพี  มูลสระดู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กชายภูริ  ฉายศรีวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
888
เด็กชายภูริต  จิตปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กชายภูรินทร์  ฝ่ายเพีย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายภูรินท์  ดวงสีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายภูริพัฒน์  บุญรัตนโภคิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายภูริภัทร  นิลภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายภูริวัฒน์  แก้วทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายภูริวัฒน์  โทเชื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กชายภูวดล  นาพิมแสง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กชายภูวนาถ  วรกิจจานุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงมธุรส  ต้านสะพัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายมนต์มนัส  สุนา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงมนัญญา  โฮมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงมนัสนันท์  จันทร์ชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงมนัสพร  ข้ามมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงมัชฌิมาย์  แพงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงมัญชุพร  นักบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงมานิตา  หาญมนตรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงมุกดา  โหนขุนทด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงเมธาวี  พลหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายยศพล  ศิริเหล่าไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กชายยุทธวีร์  ศรีศรวล
ป.4
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กชายยุทธวีร์  สุนทรา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พุทธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายรชฏ  คำชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายรชฏคารธ์  นันตะนัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายรชต  พ่อชมภู
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายรชต  พันธ์รู้ดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงรณิดา  รักษาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายรติวรรธน์  ใครอุบล
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กชายรพีภัทร  โคตสา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงรสริน  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงรสสุคนธ์  แสงสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงรสา  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กหญิงรักษิณา  พวงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายรัชชานนท์  กาววัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
923
เด็กชายรัชชานนท์  โพธิ์พะเนาว์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายรัฐนนที  พลหาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายรัตนธร  ธนันรัตติกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายรามเทพ  แสนสุข
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงรินรดา  ลาภวัตสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงรุ่งนภา  คำอยู่
ป.5
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงรุ่งนภา  ภาโว
ป.5
โรงเรียนบ้านชะโนต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายรุ่งรวิน  เหม็นชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายเรวัตร  เนตรคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายฤทธิชัย  แพทย์ชัยวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงลภัสรดา  มองเคน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงลลิตภัทร  แก้วราชนิวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงลลิตา  เข็มเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงลักษณารีย์  หมอจีต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญโสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กชายวงศธร  พรมแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กชายวชิรวิทย์  ตั้งปณิธานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายวชิรวิทย์  นารินทร์รักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายวชิรวิทย์  พรหมอารักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กชายวรชัย  คำเห็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กชายวรชิต  อุดมกิจโอฬาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กชายวรนิธิพัสร์  น้อยเภา
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายวรพรต  พันรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงวรรษมน  อ่อนศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงวรวลัญช์  มาตย์แพง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงวรวลัญช์  สิทธิธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กชายวรัญชิต  เหล่าสงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงวรัญญา  แต่งมี
ป.6
โรงเรียนบ้านชะโนต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กหญิงวรัญญา  พังดวงแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กหญิงวรัญญา  วันทุมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงวรัญธร  สุนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กหญิงวรางคณา  ศรีสถาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กหญิงวริศรา  พรกระแส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงวริศรา  วงษ์ธานี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงวริศรา  สายคำดี
ป.5
โรงเรียนบ้านชะโนต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
958
เด็กหญิงวลัญช์สิริ  วรราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กชายวสุ  คงดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๕ (สมพรอภัยโส)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กชายวสุพล  ศรีกำพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงวันวิสา  บุญทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงวันวิสา  พรหมบุบผา
ป.4
โรงเรียนบ้านชะโนต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงวาทยากร  วงษ์แหวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กชายวิกรม  เชื้อวงศ์พรหม
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กชายวิชญภาส  จันทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กหญิงวิชญาดา  สุวรรณราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงวิชญาพร  อ่อนทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กหญิงวิณิชยา  กาญจนวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงวิมลยา  ศรีธิราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
970
เด็กหญิงวิมลวรรณ  ร่มรื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
เด็กชายวิริทธิ์พล  ยาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กหญิงวิรินทิรา  ศรีธรรมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงวิโรสินี  อุปครุธ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กหญิงวิลาสินี  บุญทน
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กชายวิศวะ  จันทร์แฉ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กหญิงศดานันท์  วงษาเทียม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กหญิงศตพร  รามศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กหญิงศภัชญา  หาญเสมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กชายศรัญญู  แก้วสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงศรัณพร  ทิพย์โฆษิตคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กชายศรัณย์กร  คุยพร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงศรัณย์พร  วรจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กชายศรันย์  สร้างนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงศศิกานต์  พิมพ์พงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงศศิลดา  เขตอนันต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กชายศักดิธัช  ฉายวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายศาสตรา  นุชเส
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กหญิงศิรประภา  บัวลาวัณย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญเสนอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กหญิงศิริกัญญา  ขรรศร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กหญิงศิริกาญจน์ดา  แสนสุภา
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กชายศิรินาถ  ธีระสีหนาถ
ป.6
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
993
เด็กหญิงศิริประภา  ศรีพระจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงศิริพัสษร  ทรัพยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายศิริวัฒน์  ใจช่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กชายศิวกร  สารพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กชายศิวัช  เครือรัตนไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายศิวัฒน์  อินาลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กชายศุกลวัฒน์  ผ่านเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กชายศุภกร  พูลพิชล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กชายศุภกฤต  จันทรสาขา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กชายศุภกิจ  คำเหลา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กชายศุภวิชญ์  สุขบัติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
เด็กหญิงศุภัทรธิดา  หูมแพง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไชยเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1007
เด็กหญิงสกาวรัตน์  มณีสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายสรยุทธ  อาษาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงสโรชา  เรืองมงคลเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงสโรชินี  สารีพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงสวรรญา  ชื่นอารมณ์
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
เด็กหญิงสวิตตา  ต้นศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กชายสหรัถ  อินทร์ชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กชายสิทธานต์  วงอัคคะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายสิทธิโชค  เงินโคกสูง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กชายสินธุชา  พลโลก
ป.4
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
เด็กชายสิรภพ  พรหมวิศาสตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กชายสิรวิชญ์  เที่ยงอยู่
ป.5
โรงเรียนสันตยานันท์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงสิรามล  ลาดบาศรี
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงสิริยุพา  กลางประพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายสิริราชัน  คำกรฤาชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กหญิงสิริอัปสร  ตั้งสิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายสืบศักดิ์  ผาชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงสุชัญญา  แสงชมภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กหญิงสุชานันท์  ทิพย์โฆษิตคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กหญิงสุชานาถ  อาจสมดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงสุทธภา  ชนะพจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1028
เด็กหญิงสุทธิดา  ถูระวัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงสุทธิตา  ประชากุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กชายสุทธิภัทร  อัฐนาค
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงสุทัตตา  พรมชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงสุธาสิณี  ศรีประจักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงสุธิมา  ด่างเกษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กหญิงสุปวีณ์  แซงบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กชายสุพจน์  อุทาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กหญิงสุพรรษา  คำวุฒิ
ป.4
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงสุพัตรา  มหาลาภไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มนต์คาถา
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วบุดตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
เด็กหญิงสุพิชญา  ชาลีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงสุพิชญา  โพชราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
เด็กหญิงสุพิชญา  สิงห์คะ
ป.5
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1043
เด็กหญิงสุพิชญา  อุประจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงสุภัสสรา  สารสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงสุมิตตา  เหมเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงสุรางค์พิมล  คำมุงคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กชายสุวรรณภูมิ  ยิ้มละมัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กชายสุวิจักขณ์  ภูนากลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายเสกชัย  สุขดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงโสวิกา  ทีมอย
ป.5
โรงเรียนบ้านชะโนต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กชายหัฏฐกร  แก้วไกรสร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายอชิตพล  ติ้ววงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กชายอชิรวัชญ์  คงศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กชายอชิระวิชญ์  ต้นสวรรค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กชายอดิลักษณ์  หอมอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กชายอดิศร  ดวงศร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายอธิคุณ  สุทธิจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายอนนท์  คำบัว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงอนัญญา  งิ้วสีดา
ป.6
โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กชายอนันดา  กินนอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงอนามิกา  หาญณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงอนุธิดา  จาบบุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1063
เด็กชายอนุพงษ์  ฉายเรือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กชายอนุศิษฎ์  นามเขต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กหญิงอภิชญา  ปาสานะโก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงอภิชญา  อินทร์หา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กชายอภิชาติ  นาวงหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กหญิงอภิญญา  ชมชื่น
ป.4
โรงเรียนบ้านชะโนต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กชายอภิมุข  บุตรวร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายอภิวัฒน์  เดชะคำภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กหญิงอภิสรา  อุประ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายอภิสิทธิ์  กีกาศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กหญิงอมรธรา  ภู่ระหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงอมรรัตน์  ฤทธิรณ
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กหญิงอมรรัตน์  ลุนลาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงอรกนก  พรมรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กหญิงอรกัญญาฐ์  วงศ์เลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1078
เด็กหญิงอรชพร  วงค์จวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กหญิงอรนิช  กิตตินันทพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กหญิงอรปรียา  เมืองโคตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายอรรถกร  มานะพรชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายอรรถนนท์  แก้วมาลา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายอรรถพล  นามวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กชายอรรถพล  ราชชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กหญิงอรรถยา  ขุนศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กหญิงอรวรรณ  ขุนศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ (รัตนโกสินทร์ ๒๐๐ปี)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กหญิงอริยา  จังอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กหญิงอริศรา  อินทร์ช้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงอริสา  พิมพ์ภูราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กชายอรุชา  โคตรขวา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงอสมาภรณ์  โสมศรีแพง
ป.6
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กชายอะชิตตะวัน  ประสมทรัพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กชายอัครพนธ์  นริสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงอังคณา  สุขจำลอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  ชัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงอัจฉราภา  คำถา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงอัญชิษฐพร  รุธิระวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ อาคารเฟื่องฟ้า ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลนครพนม
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1098
เด็กหญิงอัญมณี  ศรีสุรเมธีกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงอัยยาพร  วังทะพันธ์
ป.5
โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายอัศนัย  ผาตูม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายอานนท์  รัตนลีติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงอารดา  ชะนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลประยูรศรี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กชายอิทธิพร  ขันติยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กชายอิทธิพัทธ์  พวงสันเทียะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายอินทัช  ฦาชา
ป.5
โรงเรียนเซนยอแซฟนาแก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายเอื้ออังกูร  ศรีทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครพนม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครพนม เขต 1

ณ ห้องสอบพิเศษ
ห้องสอบที่
 503
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1107
เด็กหญิงจิรัชยา  จันทะลา
ป.6
โรงเรียนบ้านสร้างหิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์