ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้องประชุมชั้นล่าง โรงเรียนวัดท่าพูด อ. สามพราน จ.นครปฐม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชาย รัฐธนนท์  รวีสิรรัชต์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญฝั้น
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
3
เด็กชายกมลภพ  ภิญโญ
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
4
เด็กชายกรภัทร์  บุญศิลป์
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
คณิตประถม
5
เด็กชายกรวิชญ์  พึ่งศิลป์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
6
เด็กชายก้องภพ  โกศลวิเศษ
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญาณัฎฐ์  วิลาจันทร์
ป.4
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกันติชา  ชีช้าง
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกันติชา  ศรีภักดี
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
10
เด็กชายกิตตินันท์  ธาตุไพบูลย์
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
คณิตประถม
11
เด็กชายกิตติภัทร์  เกิดโชคงาม
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
คณิตประถม
12
เด็กหญิงเขมณิจ  ไล้
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
13
เด็กชายคณิศร  แสงงาม
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
14
เด็กชายคุณานนต์  อมรชาติ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจรัสรวี  พุทธวิถี
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงจารุภา  กิตติละโช
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงจิ้งเซียน  หวง
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
18
เด็กชายจิรทิปต์  เจตน์มงคลรัตน์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงจิรนันท์  ชำนิไกร
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
20
เด็กชายจิรวิชญ์  วัฒนไวฑูรย์ชัย
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
21
เด็กชายจิรัฎฐ์  นพคุณพงศ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
22
เด็กชายจิรายุ  ยอดยิ่งวิทยา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
23
เด็กชายฉัฏฐิราช  รงค์ภักดี
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชญานันท์  ทิพโชติ
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชญานิศ  ตั้งธนากาล
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
26
เด็กชายชนาธิป  เณราสนนท์
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
คณิตประถม
27
เด็กชายชยพัทธ์  สุขสะอาด
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชลธิชา  แก้วปราณี
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงชลลดา  เหมทานนท์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  คงอ่อน
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
31
เด็กชายชวินบุตร  บุรผากา
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
32
เด็กหญิงชวิสา  สร้อยสน
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
33
เด็กชายชัชชนน  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
34
เด็กชายชิษณพงศ์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
35
เด็กชายโชติพงศ์  ลือโชคประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้องประชุมชั้นล่าง โรงเรียนวัดท่าพูด อ. สามพราน จ.นครปฐม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงญาณิศา  พวงเงินสกุล
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงญาภาศิกาญต์  การะเวก
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
38
เด็กชายฐปนวัฒน์  สว่างวงศ์
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
คณิตประถม
39
เด็กชายฐปนัท  ชัยพัฒน์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
40
เด็กชายฐิตินนท์  บุญรัตน์
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
คณิตประถม
41
เด็กหญิงฐิตินันท์  โพธิ์อาศัย
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
42
เด็กชายณฐกร  กิจสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
43
เด็กชายณฐกร  ภูมิจิตร
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณปภัทร  แต้มไชยสงค์
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
45
เด็กชายณฤทธิ์  ปัญญากรกิตติคุณ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงณัชชา  สายสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงณัชธีรกานต์  เฉลิมขวัญมงคล
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
48
เด็กชายณัชพล  เฉิน
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
49
เด็กหญิงณัฎฐิกา  สิริวัฒนชัยกุล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงณัฐชยาน์  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
51
เด็กชายณัฐดนัย  หงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พลพวก
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
53
เด็กชายณัฐนนท์  จารย์โพธิ์
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
54
เด็กชายณัฐนนท์  เจนนัดที
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
55
เด็กหญิงณัฐนรินทร์  จิระวิทยพงศ์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
56
เด็กชายณัฐภูมินทร์  ทองรัตน์
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณัฐรัตน์  ปุ๋ยรักษา
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณิชกมล  สิรวัฒนากุล
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงณิชชารี  แก้วเนตร
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
60
เด็กหญิงณิชารีย์  พุทธเจริญ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
61
เด็กชายดนุภัทร  โชติชุติไพศาล
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
62
เด็กชายดนุภา  สกุลวานิชธนา
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
63
เด็กชายเตชวาสน์  นารักษ์
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
64
เด็กชายเติมศักดิ์  โอภาสเสถียร
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
65
เด็กชายทิติยะ  รัศมีทวีสุข
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
66
เด็กหญิงทิยดา  หาญกิตต์ตระกูล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
67
เด็กชายธนกร  เบ็ญจมธารกุล
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
68
เด็กชายธนกฤต  คุณเทพ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
69
เด็กชายธนทรัพย์  ชุมลักษณ์
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
70
เด็กชายธนพล  นิยมเจริญเพียร
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้องประชุมชั้นล่าง โรงเรียนวัดท่าพูด อ. สามพราน จ.นครปฐม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธนภรณ์  ศักดิ์อุบล
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
72
เด็กชายธนภัทร  นวลทอง
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
73
เด็กชายธนวัฒน์  เสรีเชษฐพงศ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
74
เด็กชายธนัตถ์ศรณ์  โพธิ์ชื่น
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
75
เด็กชายธนัท  ดีเทียนอินทร์
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
76
เด็กชายธนิภัทร์  หงษ์อุดม
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
77
เด็กหญิงธนิษฐา  เชาว์ชัยยุทธ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
78
เด็กชายธรรศ  ทิวาตรี
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
คณิตประถม
79
เด็กชายธวัชชัย  วิลามาศ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
80
เด็กชายธัชกร  อารยดำรงกุล
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
81
เด็กชายธัชชัย  เดชขจร
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
82
เด็กหญิงธัญชนก  พรหมดาว
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงธัญญารัตน์  นันทะศรี
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
84
เด็กหญิงธันยภรณ์  ชัยกุลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงธันยภัทร  ชัยกุลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
86
เด็กหญิงธิณิดา  กิตติเดชาชัย
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงธีร์จุฑา  สุวรรณาภรณ์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
88
เด็กชายธีรโชติ  ชัยยารังกิจรัตน์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
89
เด็กชายธีรภัทร  ทิมกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
90
เด็กชายธีรภัทร  หาญเจริญพิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
91
เด็กชายนที  โคกครุฑ
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
92
เด็กหญิงนภปราณ  อภินันทฤกษ์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
93
เด็กหญิงนฤภร  ยังมีมา
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
94
เด็กหญิงน้ำทิพย์  โพธิ์พล
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
95
เด็กหญิงนิติกาญน์  ทองสองแก้ว
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
96
เด็กชายนิติภูมิ  เลี้ยงรักษา
ป.4
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
97
เด็กหญิงนีรภา  คงคาหลวง
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
คณิตประถม
98
เด็กชายบุศยภาส  อากาศวิภาต
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
99
เด็กหญิงบุษยมาศ  แซ่โฟ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
คณิตประถม
100
เด็กหญิงเบญญาภา  เทพไพฑูรย์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
101
เด็กชายปฐพี  อินอำภา
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
102
เด็กหญิงปณิสา  คงพันศรี
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
คณิตประถม
103
เด็กหญิงปทิตา  เจริญลักษณ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
คณิตประถม
104
เด็กชายปภินวิช  สุดสิ้น
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
105
เด็กชายปรเมศวร์  ขันตะ
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้องประชุมชั้นล่าง โรงเรียนวัดท่าพูด อ. สามพราน จ.นครปฐม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงประวีณา  สิตะวรรณ์
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
107
เด็กหญิงปวเรศ  ทองสัมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
108
เด็กชายปัณณทัต  ไกรงาม
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
109
เด็กชายปัณณวิชญ์  เกรียงธนอนันท์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
110
เด็กหญิงปิยะพรรณ  ทองประกาย
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
111
เด็กหญิงปุณิกา  พงษ์ศิริรัชกุล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
112
เด็กชายพงศกร  ฉันท์ประภากุล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
113
เด็กชายพงศ์ภวัน  สิริวัฒนนุกูลกิจ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
114
เด็กชายพงศภัค  คุณาวัตร
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
115
เด็กชายพงศภัค  รงค์ภักดี
ป.4
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
116
เด็กชายพงศ์ภูเบศ  ชิวค้า
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
117
เด็กชายพชร  พงศ์ภัทรานนท์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
118
เด็กหญิงพชรพร  ม่วงสุขำ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
119
เด็กชายพชรพล  ทันตสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
120
เด็กชายพนัชกร  รัชชะจิตติ
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
121
เด็กหญิงพรจิรา  มั่นคง
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
122
เด็กหญิงพรวรี  เสถียรพักตร์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
123
เด็กหญิงพรินพร  พงศ์ทิพย์พิทักษ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
124
เด็กชายพศุตม์  ทวีชัยวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
125
เด็กหญิงพัชรพร  สีดาพาลี
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
126
เด็กหญิงพัชรพิมล  เทพไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
127
เด็กหญิงพัชรวรินทร์  สุรสีห์ทินโชติ
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
128
เด็กหญิงพิชญาภา  ริมธีระกุล
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
129
เด็กชายพิชญุตม์  ชัยโย
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
130
เด็กหญิงพิชอร  เดชมี
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
131
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ละม้ายอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
คณิตประถม
132
เด็กหญิงพิมพ์พิญาดา  รัศมีทวีสุข
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
133
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงพิมลวรรณ  พุ่มนาค
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
135
เด็กชายพีรดนย์  ทรงนิธิเมธาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
136
เด็กชายพีรพัฒน์  ไกรสนิท
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
137
เด็กหญิงพีรมณฑ์  มิเชล ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
138
เด็กชายพีรวิชญ์  พานิชยิ่ง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
139
เด็กชายพีรวิชญ์  ลีละถาวรปัญญา
ป.4
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
140
เด็กชายพีรวิชญ์  วรวิศัลย์กุล
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 2

ณ อาคาร 1 ชัั้น 2 โรงเรียนวัดท่าพูด อ. สามพราน จ.นครปฐม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงภณิตา  สุริวงษ์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
142
เด็กชายภัคพล  วรรณโพธิ์พร
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
143
เด็กชายภัชน์  นาสุรินทร์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
144
เด็กชายภัทณภูมิ  พึ่งนุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
คณิตประถม
145
เด็กชายภัทรพล  พินผึ้ง
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
146
เด็กชายภัทรวิทย์  เปียถนอม
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
147
เด็กหญิงภัทราพร  กันบุญมา
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
148
เด็กชายภาคิน  แซ่สือ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
149
เด็กชายภานุวัฒ  อินอำภา
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
150
เด็กชายภูริณัฐ  เจ็งสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
151
เด็กชายมงคลศักดิ์  สาสนอ่ำ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
152
เด็กหญิงมณิสรา  สีแตงสุก
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
153
เด็กหญิงรวิสรา  ฉัตรมณีเวช
ป.4
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
154
เด็กหญิงรสกร  อรจุล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
155
เด็กหญิงรัญชน์รวี  วาศวงศ์ปกรณ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
156
เด็กชายรัฐภูมิ  เอลซิไบ
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
คณิตประถม
157
เด็กชายรัฐศาสตร์  สร้อยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
158
เด็กชายลภัสธร  ชมประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
159
เด็กหญิงวชิราภรณ์  สำเริง
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
160
เด็กชายวราวุฒิ  วงศ์เจริญวนกิจ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
161
เด็กหญิงวรินทรา  ชัฎสุนทร
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
162
เด็กชายวัชรชัย  เอี่ยมกิจการ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
163
เด็กชายวัชรพล  บัวแย้ม
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
164
เด็กชายวาคิม  หล่ำจรูญ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
165
เด็กชายวิบูลย์ธรรม  ทวีคงศักดิ์สกุล
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
166
เด็กชายวิริทธิ์พล  มีงาม
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
167
เด็กชายวุฒิภัทร  เขตอุดมชัย
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
168
เด็กชายเวชพิสิฐ  กวยานนท์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
169
เด็กหญิงศิธารรัตน์  เดชชัย
ป.4
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
170
เด็กชายศิรฐากูร  สุโกมล
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
171
เด็กชายศิริโชค  เชี่ยวชาญ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
172
เด็กชายศิริพงศ์  หงษ์เต็งสกุล
ป.4
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
173
เด็กหญิงศิริพร  ไทยสง
ป.4
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
174
เด็กหญิงศิริลักษณ์  แก้วมีสี
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
คณิตประถม
175
เด็กชายศุภกฤต  ปรุงสำราญกิจ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 2

ณ อาคาร 1 ชัั้น 2 โรงเรียนวัดท่าพูด อ. สามพราน จ.นครปฐม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงศุภกานต์  บุญมา
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
177
เด็กหญิงศุภิสรา  บุญเฉลียว
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
178
เด็กชายสโรช  เพชรสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
179
เด็กชายสิทธิผล  พิมพ์สุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
180
เด็กชายสิทธิภูมิ  เหล่าสมาธิกุล
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
181
เด็กหญิงสิริกัญญา  จิ๋วชูเวียง
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
182
เด็กหญิงสิริมา  อุณหบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
183
เด็กหญิงสิริวิมล  ธีระวัฒนา
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
184
เด็กหญิงสุกานดา  งามเหลือ
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
185
เด็กหญิงสุชานาถ  กิตติวรรณโชติ
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
186
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชนะคุ้ม
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
187
เด็กหญิงสุภัสรา  พลเสนา
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
188
เด็กหญิงสุรางคนา  เรืองขจร
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
189
เด็กชายสุวพัชร  เกียรติศักดิ์สาคร
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
คณิตประถม
190
เด็กชายหริวงษ์  งามอังสกุล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
191
เด็กชายอชิตะ  อินามิ
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
192
เด็กหญิงอชิรญาณ์  ไชยพจน์พานิช
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
193
เด็กหญิงอณัศยา  อยู่สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
194
เด็กหญิงอภิญญา  แก้วล้อมวัน
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
คณิตประถม
195
เด็กชายอังฬ์กูรย์  นิ่มนวลภูพานิช
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
คณิตประถม
196
เด็กหญิงอัญชสา  กุลฉิม
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
197
เด็กหญิงอินทุอรณ์  ตัณฑ์สุรัตน์
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิตประถม
198
เด็กชายเอกนิษฐ์  นุชาดี
ป.4
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
199
เด็กหญิงเอมิกา  แซ่ตั๊น
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิตประถม
200
เด็กชายเอื้ออังกูร  เห็มไธสง
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครปฐม เขต 2

ณ อาคาร 1 ชัั้น 2 โรงเรียนวัดท่าพูด อ. สามพราน จ.นครปฐม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กชายกลวัชร  พรสิริสธานนท์
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
202
เด็กหญิงกัญติชา  ชาญเลิศสกุล
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
203
นายกิตติภม  ศรีมงคา
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
204
เด็กชายขจรพงศ์  แก่นโต
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
205
เด็กชายจุลภัทร  ทิวาวรรัตน์
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
206
เด็กชายชยวุฒิ  พันธ์แก้ว
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
207
เด็กชายไชยศิริ  พิบูลชล
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
208
เด็กชายฐิติวัฒน์  เหลืองสกุลพานิช
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
209
เด็กชายณฐคุณ  ธนาโอฬาร
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
210
เด็กหญิงณวรรณวัจน์  รักษาสัตย์
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
211
เด็กหญิงณัฐชยา  มงคลสุรวาณิชย์
ม.2
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
212
เด็กหญิงณัฐนันท์  ฉ่ำคร้าบ
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
213
เด็กหญิงณัฐพร  ประทีปถิ่นทอง
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
214
นายทินภัทร  ชาวกระบุตร
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
215
เด็กชายธนชัย  ยืนยงค์
ม.1
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
216
เด็กชายธนพล  เลาว้าง
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
217
นายธนภูมิ  เสนทอง
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
218
เด็กหญิงธัญญ์นรี  ชื่นพิทักษธรรม
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
219
เด็กหญิงธัญธร  ตั้งศรีประชิต
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
220
เด็กชายธีทัต  ชื่นอารมย์
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายนนท์พัฒน์  ลี้เกษร
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
222
นายนพรุจ  บวรกิจสุธี
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
223
เด็กหญิงนิรมัย  บุญบางยาง
ม.1
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
224
เด็กชายประวิทย์  ลิ
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
225
เด็กชายปราบชน  เกตุเหม
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ทรัพย์มั่น
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
227
เด็กหญิงปัญจรัศม์  เหล่าเจริญวงศ์
ม.1
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายปัณคริษฐ์  สุขสด
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงปัณณพร  นาควิจิตร์
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
230
เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  เจนรุ่งโรจน์สกุล
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
231
นายพชรกฤษฎิ์  สองทวี
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
232
เด็กชายพลวัต  นาวาทอง
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
233
เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ศุภธีระวาณิชย์
ม.1
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
234
นายพีรสิชฌ์  หวัดสนิท
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
235
เด็กชายพีระพงศ์  มิ่งชัย
ม.2
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครปฐม เขต 2

ณ อาคาร 1 ชัั้น 2 โรงเรียนวัดท่าพูด อ. สามพราน จ.นครปฐม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
236
เด็กชายพุฒิวัฑฒิ  เหลืองไพรินทร์
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
237
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  วัฒนสิน
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
238
เด็กหญิงภัคจิรา  โสมย์ไพศาลศิลป์
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
239
นายภาสวี  ตรีราภี
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
240
นายภูมิภัทร  ปรารมภ์
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
241
นายภูริณัฏฐ์  นิมิตบวรชัย
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
242
เด็กชายภูริภัทร  บัวคลี่
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
243
เด็กหญิงมนชญา  สุวรรณหงษ์
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
244
เด็กชายรติ  ตีรมาโนช์
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
245
เด็กหญิงรสรินทร์  เหลืองมาตรฐาน
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
246
นายรามิล  ธรรมจินดา
ม.3
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
247
นายวิทวัส  ศิริพงษ์เวคิน
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
248
นางสาวลลิตา  ควงเจริญพรลาภ
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
249
เด็กหญิงวรวลัญช์  บุญชู
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
250
นายวริทธิ์  ล้อมสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
251
เด็กชายวริศ  ศิริวารินทร์
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
252
เด็กชายวัชรภัสร์  ธีระแสงจันทร์
ม.1
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
253
เด็กชายวันชัย  บุญศรี
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
254
เด็กหญิงวันวิสา  เจตน์มงคลรัตน์
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
255
เด็กชายวิสาล  เกรียงสินยศ
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
256
เด็กหญิงไวษรินทร์  ศรีตะเจริญไพบูลย์
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
257
เด็กหญิงศิรินทิพย์  ธนะศิรินาวิน
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
258
เด็กชายสวิส  ลิ้มดำเนิน
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
259
เด็กหญิงสิปาง  รัตนสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
260
เด็กหญิงสุกัญญา  เล่าจู
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
261
เด็กหญิงสุจิณณา  ชื่นทองคำ
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
262
เด็กหญิงสุพิชญา  หาญเจริญพิพัฒน์
ม.2
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
263
นายเสฏฐนันท์  จันทรา
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
264
เด็กชายอนุภัทร  สิงห์เสน่ห์
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
265
เด็กชายอภิเศรษฐ์  กังฮา
ม.1
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
คณิต ม.ต้น
266
นางสาวอังคณา  แก้วสำราญ
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
267
เด็กหญิงอัญญฎา  คุ้มรักษา
ม.3
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
268
เด็กหญิงอารดา  ถึงบุญมา่
ม.3
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ อาคาร 1 ชัั้น 2 โรงเรียนวัดท่าพูด อ. สามพราน จ.นครปฐม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
269
เด็กหญิงกชพร  พรมมาลี
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
270
เด็กชายกมลภพ  ทรัพย์แสนดี
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงกมลวรรณ  ใจนักรบ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
272
เด็กชายกฤตภาส  กาใจ
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงกฤติยาธร  บัวเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
274
เด็กชายกฤษกร  วงศ์ที
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
275
เด็กชายกวิน  นิธิสกุลพัขร์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
276
เด็กชายกษิดิศ  อธิกะ
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
วิทย์ประถม
277
เด็กชายกษิดิศ  อังคณานุชาติ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
278
เด็กชายก้องภพ  กวยานนท์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงกัญชพร  ศิริสุธธา
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เนตรสว่าง
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  เหล็กกล้า
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  รอดรัตนาทูล
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
283
เด็กชายกันตธีร์  อิชยานันท์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
284
เด็กชายกันทรากร  กุณที
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงกัลยา  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
286
เด็กชายการัณยภาส  โสภา
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
287
เด็กชายกิตติภณ  อาซากะ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
288
เด็กชายกิตติศักดิ์  อุณหบัณฑิต
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พ่วงฟัก
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงเกศชฎา  คงมณี
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงเกียรติญาตรา  สังวาลย์เพ็ชร
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงแก้วสวรรค์  ดิฐไชยทัศน์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
293
เด็กชายขวัญสกุล  โพธิ์พรม
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงข้าวหอม  ตาคำ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงเขมจิรา  ปราใหญ่
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
296
เด็กชายคืนสิทธิ์  น้อยสำแดง
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงจรินลดา  มีจินดา
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงจารุกัญญ์  คงสกุล
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงจิตราวดี  นิ่มนวลภูพานิช
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ด่านขุนทด
ป.4
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงจินตภัทร  ด่านขุนทด
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
302
เด็กชายจิรวัฒน์  สุนทรถาวรวงศ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมสุขมงคล
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ อาคาร 1 ชัั้น 2 โรงเรียนวัดท่าพูด อ. สามพราน จ.นครปฐม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
304
เด็กหญิงเจ้าจอมขวัญ  วงศ์ไวทยากูร
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงชญาดา  ศรลัมพ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
306
เด็กชายชญานิน  โสมภีร์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงชญานิศ  ภู่พวง
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงชณพร  วันขวัญ
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงชนัญชิดา  ฉิมยินดี
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงชนัญญาภัสร์  เทียนเที่ยง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงชนัดดา  สุดสัตย์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
312
เด็กชายชนาธิป  โสมภีร์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงชนิกานต์  เอี่ยมนนท์
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงชนิดาภา  ฉายทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงชนินาถ  เอี่ยมนนท์
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงชวัลนุช  ศักโกระ
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ฤกษ์วิเชียร
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงชัชชญา  เหล่าสมาธิกุล
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงชัญญานุช  วงศ์สุกฤต
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงชิชา  หวันประวัติ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
321
เด็กชายชิษณุพงศ์  คงกระพันธ์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
322
เด็กชายชิษณุพงศ์  บรอด
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงญาณิศา  บูรณะศิริ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงญายินี  ชายทวีป
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงฐาปนี  แพรแก้ว
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
326
เด็กชายฐาภพ  นุชสวาท
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงฐิดาพร  บุญเฉย
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงฐิตารีย์  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงฐิตารีย์  พจน์ชพรกุล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงฐิตารีย์  รอดขำ
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงฐิติวรดา  จันทรา
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงณฐมน  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงณภัทร  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงณมน  นรากุลโภคิน
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ปริณามโอสถ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
336
เด็กชายณัฏฐกรณ์  เสริมสำราญ
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พึ่งประยูร
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
338
เด็กชายณัฐชนน  ตั้งวรกุลชัย
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ อาคาร 1 ชัั้น 3 โรงเรียนวัดท่าพูด อ. สามพราน จ.นครปฐม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
339
เด็กชายณัฐชนน  พงษ์โชติ
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงณัฐชรัญญ์  มงคลาบวรวงศ์
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
341
เด็กชายณัฐชัย  รัฐอมฤต
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตน์นุ่มน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงณัฐธีรา  รัตนิพนธ์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
344
เด็กชายณัฐพล  แก้วเกษร
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
345
เด็กชายณัฐพัชร์  ปิยกาญจน์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงณัฐภัชศร  อินชูกุล
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงณัฐยานันท์  แก่นสม
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงณัธยาน์  หงษ์เต็งษ์กุล
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงณิชาภา  หงษ์วิทยากร
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงณิรภัทร  ทองสาธิต
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงณิศรา  นฤชัยกุศล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
352
เด็กชายตฤณ  พงศ์เดชา
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
353
เด็กชายเตชินท์  สุวรรณภาภรณ์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
354
เด็กชายถิรคุณ  ขันธ์เครือ
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
355
เด็กชายทชภณ  รอดคล้าย
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงธนกร  ปุณยพิริยานนท์
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
357
เด็กชายธนโชติ  พุฒพรึก
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
358
เด็กชายธนพิพัฒน์  โชควิวัฒนวนิช
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงธนภรณ์  น้ำสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
360
เด็กชายธนภัทร  จิตการค้า
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
361
เด็กชายธรรมสรณ์  คิ้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เย็นพิทักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงธัญชนก  อินทรกุล
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ต่อแสงเฉลิม
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงธัญพัชร  คิ้วสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงธัญยกรณ์  ตันติธีรวิทย์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงธัญว์ชนก  ศิริจันทราวงษ์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงธันยนันท์  เตรียมล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงธิตยา  นิลวัตถา
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
370
เด็กชายธิติธาร  ธิจิตตัง
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
371
เด็กชายธีรธรรม  มานพ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
372
เด็กชายนนท์นรินทร์  รอดเสงี่ยม
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงนปภัสสร  สืบสิงห์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ อาคาร 1 ชัั้น 3 โรงเรียนวัดท่าพูด อ. สามพราน จ.นครปฐม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
374
เด็กชายนพรุจ  ศรีตะพัสโส
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงนภสร  จรดล
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
376
เด็กชายนราธิป  บรรดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงนรีรัตน์  นาคซื่อตรง
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงนวพร  ชินบุตรานนท์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
379
เด็กหญิงนวินดา  ละม้ายกุล
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญเฉย
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงนันท์นภัส  เจ็ดสี
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงนาตยา  ชิวปรีชา
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงนานา  นาคามูระ
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
384
เด็กชายนาวิน  ซิงห์
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
วิทย์ประถม
385
เด็กชายบดินทร์  ล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงบุญญิสา  วสุพรรุจี
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงบุณยวีร์  แก้วโพธิ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงบุศรินทร์  ยิ้มละมัย
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงปณัฏฐ์กมล  ณรงคะชวนะ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
390
เด็กชายปณิธาน  มิชัยยา
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
391
เด็กชายปนัย  หนูแก้ว
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สกุลเต็ม
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงปริม  ชมชื่น
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงปวริศา  สามงามนิ่ม
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
395
เด็กชายปัญญพล  ปานจ้อย
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
396
เด็กชายปัญญาโชติ  ประยุทธสินธุ์
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
397
เด็กชายปัญณัฎ  สาวิลุน
ป.4
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
398
เด็กชายปัฐน์  ชมชื่น
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
399
เด็กชายปัณณวิชญ์  เอี่ยมสอาด
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงปาลิดา  มากสุริยวงษ์
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
401
เด็กชายปิยพัชร์  คำบุญมาเดชา
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
402
เด็กชายปิยะมิตร  กอบทองสิริโชค
ป.4
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
403
เด็กชายปุณยวัจน์  นิเวศน์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
404
เด็กชายพงศธร  วงศ์ที
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
405
เด็กชายพงศพัศ  ทองแสง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
406
เด็กชายพงศภัค  รวีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
407
เด็กชายพชรปภพ  ครองวิริยะภาพ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
408
เด็กชายพชรวินท์  ทรัพย์มณี
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ อาคาร 1 ชัั้น 3 โรงเรียนวัดท่าพูด อ. สามพราน จ.นครปฐม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
409
เด็กหญิงพรกนก  ตั้งสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงพรกนก  เนื่องนาคา
ป.5
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงพรนภา  ศีรทอง
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงพรพรหม  รัตนคาม
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงพรรณปพร  ไชยเกษมสันต์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
414
เด็กชายพรหมพิริยะ  โชติภาคยกุล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงพลอยพิชชา  ทรัพย์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
416
เด็กชายพอเพียง  ปิดสาโย
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงพัชรวลัย  พรพุทธประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
418
เด็กชายพัชรวัฒน์  เขจรานนท์
ป.4
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงพัณณิตา  แย้มทับ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
420
เด็กชายพัทธดนย์  นิการช่าง
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงพัทธนันท์  พริ้งพัฒนพงษ์
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงพัทธนันท์  วิทวุฒิศักดิ์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
423
เด็กชายพันธวัสส์  ทองเนาวรัตน์
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ฉัตรพิริยกุล
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงพิชชามญธุ์  พฤกษพานิช
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงพิชญนิจ  พงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
427
เด็กชายพิชญุตม์  เขจรานนท์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงพิชา  พิบูลปุณยโชติ
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงพิณนฎา  เจริญพร
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธรรมเวช
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
431
เด็กชายพิรชัช  วีระพลเทพ
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
432
เด็กชายพีระ  ชาญโลหะ
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
433
เด็กชายพุทธชาติ  เชื้องาม
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชาญโลหะ
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
435
เด็กชายเพิ่ม  จองวรรณศิริ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงแพรพิไล  เบี้ยวน้อย
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงภคมณ  รติศีลวัต
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงภนัชชา  ภัทรโชคภูวดล
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงภัคธีมา  หลำจันทร์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
440
เด็กชายภัทรธร  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
441
เด็กชายภัทร์นรินทร์  วงศ์จงใจหาญ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
442
เด็กชายภัทรพล  ลีละถาวรปัญญา
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ อาคาร 1 ชัั้น 3 โรงเรียนวัดท่าพูด อ. สามพราน จ.นครปฐม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
443
เด็กชายภัทรพล  เหล่าสมาธิกุล
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
444
เด็กชายภัทรภูมิ  เจษฎานันท์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงภาวนา  ภารนันต์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงภิญญานุช  บุญประกอบ
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงภีรชญา  ธรณไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงภูญดา  กองเกตุใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
449
เด็กชายภูมิไท  หัสดีผง
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
450
เด็กชายภูรินทร์  พรหมวอน
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
วิทย์ประถม
451
เด็กชายภูวิช  นิ่มแก้ว
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงมธุรดา  พูลเขตร์กิจ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงมนชิตา  ไทยอาภรณ์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
454
เด็กชายยศพล  ดอนเจดีย์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
455
เด็กชายยศพัทธ์  ทัพปิรา
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เฉลิมพันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
457
เด็กชายรพีพงศ์  จงสถาพรพงศ์
ป.4
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงรพีพรรณ  จงสถาพรพงศ์
ป.4
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
459
เด็กชายรัชช์กิตติ์  ธนากุลดำรงภัทร์
ป.4
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
460
เด็กชายรัชเดช  น้อยพุทธา
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
461
เด็กชายรัญชน์  ราชแพทยาคม
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
462
เด็กชายเรืองศักดิ์  สงฆ์ประสิทธิ์ผล
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงลภัส  วงศ์วิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงวชรพร  วีรวัฒโนดม
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงวณิชยา  สีโอ
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงวรชนก  วันขวัญ
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงวรรณภัสสรณ์  กลิ่นระรวย
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงวรรสินีญ์  หฤหรรษ์ธรรม
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงวรัชตรา  วรายุกฤตานน
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงวรัชยา  แก้วสะอาด
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงวรัญญา  แซ่เอี้ยว
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงวราลี  อินทรพร
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
473
เด็กชายวริทธิ์นันท์  หงษา
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงวรินทร  ศรีสำราญ
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงวริศรา  ชิวปรีชา
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงวัชราภรณ์  สมมุ่ง
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงวิรัลวีร์  ธนวิโรจน์กุล
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ อาคาร 1 ชัั้น 3 โรงเรียนวัดท่าพูด อ. สามพราน จ.นครปฐม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
478
เด็กหญิงวุฒิธิดา  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
479
เด็กชายศรัณย์ภัทร  อิ่มดิเรกผล
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงศศิพร  สะอิมิ
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงศิรินธร  มาลีศรี
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงศิรินาถ  แก้วตา
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
483
เด็กชายศิวกร  เห็นแก้ว
ป.6
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงสมัชญา  หลอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
485
เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณบดินทร์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
486
เด็กชายสลิณ  มาชมสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงสาริศา  เทวาชลอังกูร
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงสิรภัทร  เหล่าเมฆ
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงสิริมาศ  ตั๊นประยูร
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงสิรีธร  อารยดำรงกุล
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงสุฐิตา  ศรีเวียง
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศิริพงษ์เวคิน
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงสุธาสินี  เจริญกูล
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงสุพัตรา  ฮึ้งวัฒนา
ป.6
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงสุภาภรณ์  แซ่แต้
ป.6
โรงเรียนวัดบางหลวง
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงสุรภา  บุญโญปกรณ์
ป.4
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
497
เด็กชายเสรี  เจียมวัฒนโชติ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงเสาวริณี  ช้างเขียว
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงหทัยชนก  อัศวชนานนท์
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
500
เด็กชายหาญเศรษฐ์  ศรีเทพเอี่ยม
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
501
เด็กชายเหมรัศมิ์  ศรียอด
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงอชิรญา  คิดประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงอติกานต์  พัฒนกนกธำรง
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงอธิชญา  อมาตยกุล
ป.5
โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งไตรธรรม
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงอภิชญา  แสงมาลา
ป.5
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงอภิญญา  ศรีวิชัย
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงอริญชยา  อนุเวช
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงออมสิน  พัดวี
ป.4
โรงเรียนนาคประสิทธิ์
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงอังศุนิตย์  กาบบัวขาว
ป.6
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคคล
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงอัจฉรานันท์  ภูริภักดีกุล
ป.4
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงอัญชลีพร  นิธิพัฒน์วนิช
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 2

ณ อาคาร 1 ห้องประชุมชั้นล่าง โรงเรียนวัดท่าพูด อ. สามพราน จ.นครปฐม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
513
เด็กหญิงอัญญิกา  เกียรติธีรัตน์
ป.6
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงอัญยุพาพัชร์  มะกรครรภ์
ป.5
โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงอัณณ์ชญาน์  วงศาริยวานิช
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
516
เด็กชายอัยยกรณ์  ทรัพย์ไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
517
เด็กชายอาย์ณัฐ  ทรัพย์ประดิษฐ
ป.4
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม
518
เด็กชายเอกอธิศว์  น้อยพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนสุคนธีรวิทย์
วิทย์ประถม