ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ชาญชัยเดชาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชพร  สุขสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกณิกา  บุญศาสตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  เทพจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกรกมล  ธนาพันธ์ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกรชัย  แก้วมังกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกรภัทร์  ชูราศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกรรณิกาณ์  ปานรักษา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกรวิชญ์  นันทานิช
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤตภาส  สมบัติบุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกฤติกานต์  วรมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤติธี  ประภาชีวนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤษกรณ์  ศรีพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกฤษธเนศ  ศิลปงาม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกวิธวินท์  คนใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกวิน  นพคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายก้องภพ  โกมลกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายก้องภพ  มุ่งหมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงกัชชรส  ระสิตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกัญญาพัชร  มอบจัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกัญญาภัค  วรพลาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พึ่งแพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายกันตินันท์  สายอุทยาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์วิชยาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกัลยรักษ์  ชาติทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกัลยรัสย์  ชาติทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกิจธิวัฒน์  จันทราสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกิจาพัฒน์  รุ่งเหรียญพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกิตติทัศน์  ตรีอินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกิตติพิชญ์  ผิวนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกิตติภัทร  ธาราพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกุลภรณ์  จินดามรกฏ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงกุลิสรา  วรพลาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงเกศกนก  โชติมณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงเกศกมล  เหมันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายคณาธิป  เกิดพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายคณาวุฒิ  ตุ้มทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กชายคณิศร  นาคแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กชายคณิศร  เปรมชัยพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายคณิศร  ภูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงคะโกะ  โอชิไอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายคุณานนท์  จินตนารักถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงแคทลียา  สิรศักดิ์ชัยกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายจตุรวิทย์  พุฒิประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจรัสพร  แก้วจาระนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายจักร์ภรมน์  ตันติสุขารมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงจินห์จุฑา  เวสย์วรุตม์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายจิรธนา  พิสารวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงจิรนันท์  พันธ์ทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงจิรัชญา  ไหลธนานนท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายจิรัฏฐ์  เกษตรเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงจิรัศย์ปภา  สุขดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายจิรายุ  วิริยะเหิรหาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงจุฑามาศ  เอื้อเฟื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  แวววีรคุปต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายเจมส์  คอนเซพซิออน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายฉัตรรวี  ชิณวังโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงชนกนันท์  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรัพย์บวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีทาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงชนินาถ  วิทางจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายชยกร  สวมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กชายชยธร  กาญจนวาหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายชลกร  มีก่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายชลทรัพย์  กลั่นมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายชลิต  แก้วพิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายชัชชัย  ชัยเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายชัชนันท์  ปานสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงชัญญานุช  ตรีราช
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชัญญานุช  รวมธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายชัยนรินทร์  มธุรกันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายชัยวัฒน์  ไทยวัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายชัยสิทธิ์  เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายชาญบดินท์  โชครัศมีศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายชิญากฤช  พิริยะพงษ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายชินะพัทธ์  ศรีวิลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายชิษณุพงศ์  ธานินทร์ธราธาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายชิษณุพงศ์  ปานสิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายชีวธันย์  ทองประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงแซนเดรียน่า  กุลวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายฌิณสภัคต์  ทองมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงญดา  โพธิ์ปิดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงญาธิดา  วิธวาศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายฐิติกร  สวยอารมณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายฐิติวัสส์  ด้วงทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงณชนกช์  วุฒิไกรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายณฐกฤต  สืบพันธ์ุโกย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายณพงศ์  ตรีพลอักษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายณพล  ธูปทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายณพิรัล  อนุวงศ์นวรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายณภัทร  กุลนันทิวรรธณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงณภัทร  คล่องดำเนินกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายณภัทร  แซ่ปัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงณภัทร  ตันติธัญญพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงณภัทร  ศูนย์คุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงณภัทร  เสถียรพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายณภูรี  อนุวงศ์นวรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายณยศ  นุชฉัยยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อาจณรงค์ฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงณฤดี  ธีระกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงณัชชา  วิริยาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงณัชชา  หิรัญปภารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงณัฎฐาวลัญช์  แต้มช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายณัฏฐกฤต  อนันตสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณัฏฐ์กฤต  กาญจนประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกียรติบุญญาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายณัฏฐ์วรัชญ์  ทองยินดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงณัฏฐิภา  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พุทธสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงณัฐกานต์  ปิยะชัยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายณัฐกิตติ์  เกตุอู่ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายณัฐกิตติ์  โรจน์เอกจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงณัฐชา  กาลัญญู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงณัฐชาภา  โชครัศมีศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายณัฐดนย์  ชัยเรืองสิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายณัฐดนัย  พินิจค้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณัฐธิดา  วัฒนกุลโชคชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงณัฐธิดา  อาวุธทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายณัฐพล  ทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงณัฐพิณญา  เตชรัตน์ธนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงณัฐรดา  บุญวัฒนวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายณัฐวรรธน์  อุทัยเสรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงณัฐวรัทย์  สงวนพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายณัฐวัฒน์  ฟองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงณิชกมล  เหล่าเท้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณิชานาฎ  ใจเยือกเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงณิรัชญา  ฉัฐมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายดนุสรณ์  วงศ์บุปผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงดลพร  ทับยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายดลวริทธิ์  ศิริชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงดวงภรณ์  มงคลสุรวาณิชย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กชายเดชาธร  ตั้งสืบทอดวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายต้นกล้า  ทองสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงตรีรัตน์  นาคหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงตันหยง  เนตรนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายทยาทร  จงมีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงทยิดา  ภาณุเดชทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายทรงพล  ฉัตรพัชรภิญโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายทวีรังสันต์  ภาณุเดชทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายทัตเทพ  เทพบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายทัษนัย  บุญโพธิ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายทัสธนนท์  สุวิชญ์ธนาฐิติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายเทอดศักดิ์  พงษ์ประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายธนกร  อุดมผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายธนกรณ์  อมรปิยสิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายธนกฤต  จิตวิริยนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายธนกฤต  ภูริกุลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายธนฑัต  เสถียรพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายธนดล  เลขพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายธนธรณ์  มีชำนาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายธนพงษ์  เสือไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายธนภัทร  ผูกพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายธนรัตน  ศิริสุขโภคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุวราภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนรัศมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายธนสิชฌ์  ร่างน้อย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงธนัชชา  แซ่เล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายธนากฤต  โชคบุญญาวาส
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงธนาภรณ์  เรืองมัจฉา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายธนิสร  ราชญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กชายธรรมรัตน์  กสิบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายธราเทพ  ตันธนวิกรัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายธฤษณัช  พึ่งประยูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายธัชวิชญ์  ศกศวัตเมฆินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงธัญกร  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เนตรสขาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงธันยพร  เพ็งจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายธัรณ์กฤต  อริยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กชายธาวิน  รุจิรัชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายธาวิน  ลาวัณย์วิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายธีธัช  ชมภูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายธีรดนย์  แซ่อั้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธีระเทพ  อยู่จงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงธีริศรา  เลี้ยงอำนวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายนนทพัทธ์  โพธิ์ทองนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายนนทวร  อินทีวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงนนทิยา  หวังดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายนนธกานต์  บุญสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายนพดล  ไทรชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงนพภัสสร  แสงพระจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายนพัศ  อลงกรณ์รัศมี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงนภัทร  ยงยุทธวิชัย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงนภัสนันท์  ตรีทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงนฤชล  พรเจริญกิจกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายนฤสรณ์  บุญโนรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายนฤสรณ์  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงนัชชา  แจ่มบุญรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงนัชชา  เลื่อมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายนัทธนันท์  จั่นวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงนันท์นลิน  เสถียรพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงนันทภัค  ศรีกิจเกษมวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงนันทวดี  ตั้งธนาธรทิพย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงนาถลดา  แก้วนิมิตรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงน้ำเพชร  เลี้ยงฤทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายนิติธาดา  เคารพธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายนิติพล  ศรีเผ่าพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงนีนญาดา  บุญตานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายเนเธ็น  พอร์เตอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายบรรณกร  ชมชื่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายบวรวิช  เกษสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงบุญยาพร  บุญทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายบุรพล  คุ้มพะเนียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงเบญญาภา  กุลภาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงเบญญาภา  คำภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายปกป้อง  กายเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายปกรณ์  ปุญญวานิช
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายปฐมภพ  ตรีศิริเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายปฐวี  พงษ์ธาริน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายปณตกฤต  พึ่งประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงปณัชช์ฐิตา  ปรางทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายปณิทิ  ศรีวิลัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงปทิตตา  ยันตรปกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงปทิตตา  อภิโชควรกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงปภัชญา  เหล่าธนากิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปิ่นโมรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายปภาวิท  เหล่าธนากิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายปรเมศ  ปั้นเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงประภาพร  จันทน์วิมล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงปริณดา  ระวิสะญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงปริยฉัตร  ศรีคงคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายปรีดา  รอดนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงปวันพัสตร์  บุญญาธนานุรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายปวิชญา  เกียรติบุญญาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายปองคุณ  อดุลยธรรม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงปัญจมาภา  อุดมแดงอร่าม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงปัญภัสสร  แตงเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายปัณณฑัต  อรุณศรีประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายปัณณธร  เตชะปฐมานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายปัณณธร  อยู่ยืนผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงปาณิสรา  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงปาลิดา  หอมกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยสาลี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีคงคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายปีปิติ  ชูรอด
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายปุญญพัฒน์  วัฑฒนะพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กชายปุณณณัตตถ์  ทิพปภาโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงปุณณภา  พบสิริเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายปุณณสิทธิ์  ภัทราภิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงปุณยวีร์  ห้วยศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงปุณิกา  ดำรงกิจถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงผกากรอง  นามสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายพงศกร  ทิมอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายพงศธร  สีมาน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายพงศ์พาณิช  ภพักตร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายพงศภัค  อร่ามรามศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายพงศ์สาริน  เฉลิมวงศ์วิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายพชรดนัย  ท้วมอ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงพชรพรรณ  วิวัชจรัลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงพรชิตา  เจริญชัยสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงพรนัชชา  ตันธุวปฐม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงพรนัชชา  แสนหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงพรประภา  อยู่จงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงพรปวีร์  เกรียงวัฒนพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงพรปวีร์  เอี่ยมเอกสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายพรพิพัฒน์  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงพรพุทธา  กิตติธรรมนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงพรรวินท์  สุวรรณฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงพริมรดา  ประกอบธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายพัฒนเจตน์  สุตันติโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายพัฒนพงศ  ศักดิ์ศรีสกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงพัทธนันท์  ทรัพย์วัฒนไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงพันธิตรา  ชื่นบุญงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงพิชชานันท์  จันทร์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงพิชญธิดา  สิมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายพิชยะ  อนุชน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายพิชาภพ  ธนวัฒน์วงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงพิฐชญาณ์  รัตนสิริชานนทน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายพิทักษ์  จันทรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เสียงอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงพิมพ์บุญ  จิระประเสริฐสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงพิมพ์วรา  หงษ์วิทยากร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงพิมพิรยา  พิมพ์ก้องสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงพิยดา  แก้วกฤษฎางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายพิรัฐกรณ์  คูณทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายพีรณัฐ  ยมบ้านกวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายพีรเดช  สุทธหลวง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายพีรนันท์  สามชูศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายพีรพัฒน์  เจษฎาปกรณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายพีรพัตน์  พลอยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายพีระณัฏฐ์  ทรงนิพิฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายพีระณัฐ  ศิริบุญญะพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายพีระพัฒน์  จำเนียรดำรงการ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กชายพุฒิพงศ์  พิมใจดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายภพธร  พานแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงภัคญดา  กลักวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงภัณฑิลา  เจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายภัทรกร  สิมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายภัทรพงษ์พันธ์  ธนะโชคอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายภัทรพล  ธิสาเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงภัทรวดี  ญาติบรรทุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงภัทรวดี  ศักดิ์เจริญชัยกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงภัทรียา  สุริยสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายภาคภูมิ  สุริยะยรรยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายภาณุชาญ  ช่วยประสาทวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงภารดา  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายภาสกร  คงเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายภาสกร  โพธิ์สีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงภาสินี  กำเนิดแก้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงภิรัญญา  อนันต์ทรงบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กชายภีรดลย์  ตามถนัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายภูกวิน  ก.ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงภูชิดา  จตุวีรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กชายภูผา  เถื่อนสมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายภูมิพัฒน์  เกียรติกสิกร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายภูมิรัฐฐ์  สุคนธนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายภูรินทร์  สุปรินายก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายภูริภัทร  ภาณุพิชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายภูรี  ภมรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กชายภูวดล  ชุนดี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงมณฑิรา  อัจฉริยวนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงมณีฉัตรทิพย์  เกียรติเกื้อกูลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงมินตรา  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงเมธปรียา  วชิรรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายเมวิน  น้อมนำทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กชายยศพล  แก้วสะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายยศวีร์  วรภาสไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กชายรณกร  เงินอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงรดาภัค  จาบถนอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงรตนพร  โพยมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงรวิสรา  ศรีคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงรวิสุดา  ชนวัตณัชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงรัญชนา  ทรัพย์ส่งแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงรัญสญา  แก้วสุจริต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายรัฐกรณ์  วงศ์ชัยกิตติโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายรัฐจรรค  ทองประ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายรัฐภูมิ  พรยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายรัฐวัสส์  วิริยะยุทมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงรัตนวดี  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงราชาวดี  รวยอริยทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายรุจิราวัชร์  ทุ่งพรหมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงเรณุกา  เอื้อเฟื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงลภัสรดา  แพทย์เจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงวชรณิชา  เกิดผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขุททกพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เพ็ชรชลาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กหญิงวรภัทร์  ชูราศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายวรัพพล  สกุลสิริวัชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงวริศรา  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงวริศรา  มาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงวารุณี  จุนเจิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายวิรวัฒน์  วิภาสสุชานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายวิวิศน์  ธเนศมณีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายวีทรรศน์  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายวีรพงศ์  พงษ์หาญพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายวีรศักดิ์  ธรรมศาลศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายวุฒิเกษม  ปั้นปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายศรัณย์กร  วิริยะชื่นโกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงศรุดา  สงวนสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงศศิพัชร์  ทรัพย์ส่งแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงศศิภา  วงษ์ไสว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายศศิร์กร  เจียมสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายศักดิธัช  รอดถนอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายศานติกร  ไพสิฐพานิชตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงศิรดา  กิตติปภาพัชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายศิรภัทร  ศรีนวลขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงศิริลักษณ์  จอนมอญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายศุกล  อนุศาสนี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงศุทราณัฏฐ์  เฉลิมเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายศุภณัฎฐ์  สระทองแพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายศุภพัฒน์  อินทรบำรุง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายศุภฤกษ์  ชินเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กชายศุภวิชญ์  แกล้วเดชศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายศุภสัณห์  หิมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงศุภัชญา  รสชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงศุภิชญา  มูลผม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายเศรษฐสรณ์  ธรรมอำนวยกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงษิรษา  เมธสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายสรรพวิท  กิจหว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายสรวิชญ์  เจริญชัยสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายสรัณวิชญ์  คิ้วโรจนคุปต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงสราภาภัทร  ไตรวุฒิ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงสโรชา  ลิมปนวิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงสวิชญา  มีบำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายสหทรัพย์  จิตรขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายสหรัฐ  สนธิ์เปี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายสหรัถ  ศิริธรรมขันติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายสหัสชัย  ประสิทธิ์วัฒนเสรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายสัจจนนท์  ตรียินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายสัญชัย  ขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายสันติชัย  ห้วยหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กชายสาริทธิ์  อมตานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงสาริสา  บุตรจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายสิงห์ชยพณ  เกลี้ยงมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายสิทธิภัสร์  ช้อยแสง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงสิรภัทร  พรพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงสิรภัทร  อัตตะกีรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงสิริกานต์  ศิรินันท์ธนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงสิริปรียา  จูธารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงสิริรัตน์  เสือสีห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงสิริรัศมิ์  อำนวยพงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กชายสุประวีณ์  ชวนชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายสุปรีชา  โชคบริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงสุพัฒตา  อุบาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พูนลาภพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงสุพิชญา  ตันติธัญญพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงสุพิชญาณัฏฐ์  เรืองจุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงสุภัครฐิพา  อนันตวิรุฬห์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายสุรชัช  ค้าธัญญะมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงสุรภา  สว่างจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายสุวโรจน์  ใจอารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศรีวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงอธิติยา  ทองมุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายอธิธรรม  ลิมปสันติศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงอนัญลักษณ์  จิตต์วัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายอนันต์  จันเปรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายอนุพงษ์  ไชยมานิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงอภิชญา  สาโรชสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายอภิโชค  รักษาศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายอภิภู  นราวุฒิพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายอภิวิชญ์  เจริญฐิติธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายอภิวิชญ์  ธุวะชาวสวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายอภิวิชญ์  บรรทุปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายอภิวุฒิ  กัลยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงอภิสรา  ฉัตรพัชรภิญโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงอมลรดา  โกทองยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงอรชพร  ทรัพย์บวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงอรปรียา  ไตรคุป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงอักษรวรรณ  วสันตกรณ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงอัจฉรา  พร้อมไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงอัลิปรียา  ศิริรัตน์ไพจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงอาญาดา  ทีปกรชูพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายอิทธิพัทธ์  วานิชจรูญเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงอิศราภรณ์  เจษฎาปกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายอิษฎา  ปิลันธน์กาญจนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายเอกสิษฐ์  ญาโนภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงไอรดา  อยู่จงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
430
เด็กหญิงกชมน  ผดุงเกียรติวงษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงกนกอร  ล้ำเลิศ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายกฤษกร  เจษฎาปกรณ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงจอมสุรางค์  นิตย์แสวง
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงชลิดา  พรเจริญกิจกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เยี่ยมสระน้อย
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายโชติวรุตม์  พรพงศ์ภาณุรัฐ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงปาลพรสรวง  พระเดโช
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายพรธาวิน  ไชยทอง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ภัทรสิริวรกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงภิชญาพร  กลักเพชร
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงวริศรา  เพชรกล้า
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
นายวิศรุต  พีรชัยเดโช
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
นายวุฒิสรรค์  ปราชญ์พยนต์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายศุภกิตติ์  สร้อยน้ำ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
445
เด็กหญิงกชพร  เกียรติเผ่าพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กหญิงกชพร  ทับรวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงกชพร  ใสจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงกชพร  ห้วยหงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงกมลชนก  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงกมลพรรณ  แฝงดาหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงกมลวรรณ  กันโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงกรพิชญา  ทองถึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงกรภมร  ช่วยประสาทวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงกรวรรณ  บูรณธนานุกิจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายกฤติพงษ์  เย็นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายกฤษฏิ์ศรัณย์  สราญวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายกลวัชร  ท้าวน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงกวินศิริ  ศิริสุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กชายกษิดิ์พิชญ์  วิภาตะรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายก้องกิดากร  สุริยาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงกอบทอง  ศรีหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปุกคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แซ่แตียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ธัญรัตนวรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงกันตณัชช์  รอดลน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายกันตพัชร  พรมเต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  หรั่งนิ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงกันตา  อนุจร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายกันติทัต  แก้วภูเม็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงกัรจติกานญ์  บุญศัพทะเสวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงกัลยดา  อ่างทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กชายกัษณ  จารีบูรณภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงกาญจนธัช  พงษ์เภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงกานติมน  ลิ้มศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงการิตา  พรรณพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงกาลตรงกัน  ประดิษฐบุญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายกิตติเทพ  คำพลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงกิรณา  บุญเต็ม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  ศรีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/7 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
480
เด็กหญิงกุลสิรา  ยอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงกุลิสรา  จึงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายกูวารา  เกื้อสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงใกล้รุ่ง  บุญพระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงขวัญข้าว  บำรุงเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงขวัญชนก  ศักดิ์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงขวัญเรือน  ศรีก๊กเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายข้าวตังค์  สุขจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  เทียมสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงคณินพัชญ์  ภัคพลเตชสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายคณิศร  สุขสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายคริษฐา  ชูทวีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายคุณกร  จันทโรทัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงคุณัชญา  นันทิยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กชายจอมพล  เทพพฤกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงจันทิมา  เตชนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายจัสติน  ฉายประกายแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงจิดาภา  อัศวใจเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงจินต์ศุจี  นาคซื่อตรง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงจิรัชญา  รำพึงจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงจุฑากาญจน์  ประภาการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายเจตวัฒน์  เสนานุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงชญาดา  ธีรสิริโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงชญาดา  นามประเทือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กชายชญานน  ชาวบ้านเกาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงชญานิศ  ภูอัครนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงชญาภา  นาคสิเนหผล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงชณาภัทร  สามิภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงชนกานต์  เก้าลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงชนมน  ศรีสุวัฒนานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายชนวีร์  รักเพลงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงชนัญชิตา  บุญรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงชนัญธิดา  สุคนธมณี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงชนัตกันต์  นิลยาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายชนาธิป  ภู่ทองอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
515
เด็กหญิงชนิดาภา  นุชิตรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงชนิภา  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายชโนทัย  ศักดิ์อินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายชยพล  ชื่นชม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กชายชยพศ  สาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายชยางกูร  เลื่องลือวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงชโรธร  หงษ์จ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงชลธร  สัตย์ซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงชลธิชา  สนิทนาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายชวกร  ไหลสุพรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงชวันรัตน์  สะทองราง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายชัชปวีร์  ปฐมพัฒนสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงชัฏกานต์  นงค์นุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงชาลิสา  จตุพรพูลสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงชาลิสา  ลินกิตติ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงชิตาภา  ศรีอินทร์สุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายชิษณุชา  ลิ้มสุทธิคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายโชติวุฒิ  ราชรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงญาณินี  วรวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงญาณิศา  ปฐมพรสุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กหญิงญาณิศา  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงญาณิศา  วรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงญาณี  เร่งรัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงญาดา  ทรงเดชาไกรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายฐาณัสกรณ์  กมลสุขยืนยง
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายฐาปนพงศ์  โพธิบัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงฐิดาภา  มณีมโนรถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงฐิติกา  สิรมานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงฐิติชยา  การีสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กชายฐิติพงษ์  เพียรเลิศมีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศิลาคำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กชายฐิติวัสส์  ศรีก๊กเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายฑัลก์หิรัญ  ตันติธนวุฒินันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กชายณฐนนท์  ยางสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กชายณฐพนธ์  จันโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
550
เด็กหญิงณฐพรรณ  ธนะนุทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงณฐมณฑน์  ตรีพจนีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายณธภัส  ธงอาญาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายณปอง  กัลติวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงณภัทร  แจะจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กชายณภัทร  ชินฮะง้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายณภัทร  ปิยธโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงณภัทร  เพิ่มอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายณภัทร  ภักดีพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายณภัทร  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงณภัทร  สอดสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายณฤตกร  สุทธิพงษ์คูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงณัชฐานันตร์  เลิศกมลสิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายณัฎฐ์ธารณ์  อังกุรวานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  คนบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงณัฏฐ์ณพัช  พันธุ์ปั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เฮงมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กระดังงา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เจียมพุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงณัฏฐยา  อังกุรวานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายณัฐกิตติ์  กิตติศักดิ์สุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กชายณัฐกิตติ์  รุ่งรัตน์พิศาลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กหญิงณัฐจรี  ถิรพร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มประวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงณัฐณิชา  งามดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดศรีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงณัฐธิดา  เกิดประดับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปฐมวัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงณัฐธิดา  สีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กหญิงณัฐนิชา  ศิรมหามงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายณัฐพงศ์  ปฏิพิมพาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายณัฐพงษ์  ปทุมานุสรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กหญิงณัฐพัช  มาศเมฆ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กชายณัฐพัฒน์  ผลทวีนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กชายณัฐภัทร  เนียมแสวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
585
เด็กชายณัฐภัทร  ปิยะพรสิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กชายณัฐภัทร  พิทักษ์เลิศกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายณัฐภูมิ  ศิวปฐมชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กชายณัฐรณชัย  กิติเจริญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงณัฐรดา  เจริญเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงณัฐรัฏฐา  เฮงมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงณัฐรินีย์  บัวฉุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงณัฐวดี  ชินนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายณัฐวัตร  ทิมทับ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กชายณัฐวุฒิ  ร่อบอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงณัฐสุดา  ถึกกวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กหญิงณัฐิภา  อิ่มเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กหญิงณิชชา  ค้ามีผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงณิชานันท์  ตั้งพัฒนาประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงณิชาพร  ลองสินธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงดลดา  ธัญรัตนวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงดวงกมล  ทำกินรวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงดารารัตน์  องค์การธง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กชายเดชภูรินทร์  พ่วงเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงต้องตา  อวิรุทธิ์โยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กชายเตชัส  งามเกียรติขจร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายเตชิต  ปรางค์รัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กชายเตชินท์  งามเกียรติขจร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายเตชินท์  ชาวนาห้วยตะโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กชายทรงวุฒิ  สัตตภูธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายทัตพิชา  จินต์จันทรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
เด็กชายทัฬห์  ธนวุฒิกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
เด็กชายทินภัทร  จันทร์จู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กหญิงทิพย์รชยา  ทวีวุฒิจิรโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กหญิงทิพวรรณ  วิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
616
เด็กชายธชาทัช  เมืองบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
เด็กชายธนกร  อนุพนธ์พร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กชายธนกฤต  จิตณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กชายธนกฤต  มณีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
620
เด็กชายธนกฤต  วิเศษชูชาติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กชายธนโชติ  น้อยไข่ขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายธนพนธ์  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กชายธนพนธ์  เทพพฤกษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงธนภรณ์  วัจกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กชายธนภัทร  โกศลดำรงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายธนภัทร  พลายงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายธนภัทร  สมบูรณ์พร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กชายธนวัต  ตั้งศุภธวัช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กชายธนวิชญ์  ทรัพย์เอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กชายธนวินท์  เที่ยวมาพบสุข
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กชายธนวีร์  รักเพลงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงธนัญชนก  มีแสงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กชายธนาธิป  ชูวงศ์วาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กหญิงธนาภรณ์  มหอมตพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายธรรมสรณ์  ธรรมอำนวยกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
เด็กหญิงธัญกร  เชื้อวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กหญิงธัญชนก  พาณิชย์บูรพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงธัญชนก  ศิริธรรมขันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงธัญชนก  สุนศุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สุทธิศิริมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สิงหวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กหญิงธัญธนรัศมิ์  ผิวอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงธัญพิชชา  ใจงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปฐมโภคินเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศักดิ์ศรีสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงธันย์ชนก  แสนหูม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงธันย์นิชา  ธนานนท์วุฒิไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงธิษณา  ทายพงศ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กหญิงธิษณามดี  มาเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
651
เด็กชายธีรธร  ทองบุญส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กชายธีรพงศ์  ศิริพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กชายธีรเมธ  ธาราเจริญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
เด็กหญิงธีริศรา  จิตต์มั่นการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
655
เด็กชายนฐนนท์  วงษ์เป็นสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
เด็กชายนพคุณ  ชื่นพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงนพิน  ขันติยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงนภัทร  ถิ่นขนอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงนภัสสร  ทรัพย์เสริมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงนริศรา  ดอนพิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงนวพร  สุดใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงนวรัตน์  ส้มเอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงนวสรณ์  ศรีคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
เด็กชายนวะ  วงศ์พลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงนอร  ไหลสุวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กหญิงนัฐนันท์  โชติธันยพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงนันท์ธนภัส  มาศผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กหญิงนันท์นภัส  คำพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงนารีรัตน์  อัครถิรกวิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงนิพัทธา  ล่าบ้านหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายบรรณพล  งามวิทิตวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงบัญญาพัฒน์  ศรีสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงบุญฐิตา  บูรณะอำมาตย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กชายบุณญพล  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงบุษยารัตน์  ธนวิบูลย์อุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กหญิงเบญญทิพ  กลั่นไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงเบญญาภา  แสนชัยสกุลกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กชายปฏิภาณ  อิงคมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงปณาลี  วงศ์สวัสดิวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
เด็กหญิงปณิชา  ภาสชญานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กหญิงปณิตา  แสงชัยทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กหญิงปพิชญา  หวังเศรษฐกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กชายปภพ  วงศ์ประไพพักตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงปภัชญา  ชุติธีระวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงปภาดา  ดิษฐคำเริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
686
เด็กหญิงปภาดา  ศุภผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงปภาวรินท์  ป้องกงลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กชายปรเมศ  ปานเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายปรรณวัชร  สัจจะพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/6 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
690
เด็กชายประดิพัทธ์  สุพันทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายปรัตถกร  มณีประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กชายปราชญา  วัฒนกุลเจริญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงปรานต์ชญาน์  หิรัญจินดาวิโรฒ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงปริญญากร  สุขจินดา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กชายปริวรรติ  นิพนธ์พิทยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กหญิงปัณฑารีย์  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายปัณณวัชร์  สุรภักดิ์ภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กชายปัณณวัฒน์  อุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงปัทมพร  ชุมกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงปาณิตา  เปียแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงปาณิศรา  กัลยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กหญิงปาลิกา  พิพิธพันธ์พิพิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กชายปีติพงศ์  กัลยาวุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงปุญชพิชฌน์  อยู่กิจติชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กชายปุญญพัฒน์  พงศกรรังศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายปุญญพัฒน์  สุดฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงปุญญิศา  พาณิชปฐมพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
เด็กหญิงปุญญิศา  อาจณรงค์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงปุญญิสา  แสงศิริวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กชายปุญณพัฒน์  พฤทธิพัฒนพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กหญิงปุณณภา  วงษ์วันทนีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายปุณณวิช  ฤทธิ์อ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กหญิงปุณยวีณ์  จารสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กหญิงไปรยา  อัฑฒพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายพงศกร  นวลอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายพงศ์ดนัย  เอียมนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กชายพงศภัค  นิคมอนันตชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กชายพชร  ลอยฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายพชร  สิริกานติโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กชายพชร  อมรสมานกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
721
เด็กหญิงพชรมน  พิชญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงพชรมน  วงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงพรชนก  แตงพุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงพรนภัส  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.3/7 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
725
เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญสมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงพรปวีณ์  หลงน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายพรพิพัฒน์  อมรสิริพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กหญิงพรรณปพร  อยู่จงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กหญิงพรรณภัทร  แก้วเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงพรรณสรณมงคล  ศรีสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กชายพรรษศรณ์  สิทธิโชติพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงพรวลัย  พวงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กชายพลสิทธิ์  ดิษฐสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงพลอยชมพู  สุริวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กชายพศวรรธน์  ทรัพย์ทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายพศวีร์  หิรัญภัทรโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงพอเพียง  ไหลสุพรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงพัชนีวรรณ  พุฒวราธรภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงพัฒน์สุวีร์  สามพวงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงพัณณิตา  รัชชกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายพัทธดนย์  จิรกิจรัตน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กชายพัทธดนย์  พลับลัดโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กหญิงพันธราภรณ์  กุลมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กหญิงพันธ์วิรา  พันธ์จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กหญิงพัสวีร์  เจนสุขสถิตไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงพาขวัญ  แสงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ราตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กหญิงพิชชาภา  ตรองพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กหญิงพิชญาภัค  ตรีอนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กหญิงพิชญาภา  จันทร์มา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงพิชริฎา  เกิดไทยดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กชายพิทวัส  อชิโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงพิมพ์พญา  สุวรรณแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เปลี่ยนลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงพิมลวรรณ  ช่างทุ่งใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
756
เด็กหญิงพิริย์กร  วงศ์ชัยกิตติโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงพีช  คล้ายสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กชายพีรณัฐ  แจ้งใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
เด็กหญิงพีรดา  จำปาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
760
เด็กหญิงพีรยากร  จันทรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายพุฒธิกร  นวมารค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กชายพุฒิพงศ์  เจนโกศล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กชายพุทธิพัทธุ์  กิตสุระพัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงพุทธิมา  สุขสมวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เหล่างาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงแพรบัว  กลีบบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงแพรวา  นาคบ้านกวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
เด็กหญิงแพรวา  ปัญญาเลิศ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงฟ้าใส  สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กชายฟ้าใหม่  น้อยสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
เด็กหญิงภคพร  พลบำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงภคพร  ศักดิ์สุริยผดุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายภคิน  ท่าน้ำตื้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กหญิงภณิตา  แสงประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กหญิงภัคจิรา  ทรัพย์ประพฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงภัคจิรา  หลำขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงภัคริชา  มานิตย์โชติพิสิฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กชายภัควัฒน์  สุชเจริญชวรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายภัทร  เรืองโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กชายภัทรกร  นววัชรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กชายภัทรพล  สร้อยผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงภัทรภร  ภูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
เด็กหญิงภัทรศยา  รักษาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงภัทราวดี  คำบาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กหญิงภัสวัลย์  ธุวะเจริญพานิช
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กชายภาณุพงศ์  ก้องจตุศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
เด็กชายภาณุภัทร  กัณฑสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายภาณุวิชญ์  ขจรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กชายภานุรุจ  จุรณจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กชายภาวิณ  ลัคนรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
791
เด็กหญิงภาวิรินทร์  คิดเข่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กชายภาสกร  เหต้าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
เด็กหญิงภาสิตา  รักรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กชายภุมิชัย  อดุลยธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
795
เด็กชายภูเมธ  คิมโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กชายภูริวัฒ  ช้ามะเริง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายภูวเดช  บูรณโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กชายภูวรินทร์  อมรศิริอาภรณ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กหญิงมณีรัตน์  เรืองชนาสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงมนณทิพย์  ดีเลิศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงมนัสชนก  อินคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงมนัสนันท์  จินดาวัฒนภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงมาริสา  ขุนเที่ยงธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงเมษา  ชูราศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงเมสิยา  วานิชพงษ์พันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กชายยศพล  อยู่เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กชายยิ่งพันธ์  ปัญญานนทวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงยุคนธร  เต็มอุดมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กชายยุทธพงษ์  กรุงเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายรชต  บัวขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
เด็กชายรชตะ  โพธิ์หวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายรณกร  เสนาอุดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กชายรตนะ  โพธิ์หวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กชายรติชล  จันทร์สอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กชายรภัทร  สุธานุภาพวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กหญิงรมิดา  บญญะหงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
เด็กหญิงรรรรรา  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายรวิกันต์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
เด็กชายรวิช  คูวิจิตรจารุ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กหญิงรักตกันท์  มูลทรงเกียรติ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายรัชชานนท์  วัดพ่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
เด็กชายรัญชน์  จันทร์ศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กชายรัฐกานต์  วัฒน์ผดุงเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
เด็กชายรัฐศาสตร์  อาจคงหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กชายรุจินพ  วชิรัคคเมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
826
เด็กหญิงรุจิสา  สังข์บุญลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
เด็กชายรุตม์ดนัย  นวมารค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายเรืองศักดิ์  จันทวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายฤชุนนท์  พิมพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
830
เด็กหญิงฤทัยกาญจน์  ระวีทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงลภัสรดา  เกษสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กหญิงลภัสรดา  นวลตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กหญิงลภัสรดา  วรพลาวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กหญิงลลิภัทร  แสงประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงลวิตรา  เจียมทับทักษิณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงลักษิกา  โลหิตพินทุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงวชรพร  สนับบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงวรนุช  อ่ำทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
เด็กชายวรพรต  ภูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายวรพล  จันทร์มีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายวรพล  พงษ์พากเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายวรภัทร  สุขพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
เด็กหญิงวรรณกร  จรักภิญโญกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงวรรณภา  เสือขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กหญิงวรรณรัตน์  จีนสืบสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงวรัชญา  รื่นเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงวรันญา  วิทยานุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กชายวรากร  สันติวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงวริศรา  กลิ่นพยอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงวริศรา  ปิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงวริศรา  วงษ์น้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงวริศรา  อมรสิริพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงวริษฐา  เรียนทัพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงวริสรา  มอดตะคุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กชายวลัชณัฎฐ์  ฐานิกาวิชญ์ภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กชายวัชรธฤต  แพถนอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กชายวิชญ์พล  มนัสไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงวิญญ์รวี  แว่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
เด็กหญิงวิภวานี  พึ่งนุสนธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงวิรมณ  แช่มชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
861
เด็กหญิงวิไลรัตน์  กาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายวีรภัทร  สายพร้อมญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายวีรภัทร  อนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายวีระวัฒน์  จาดคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
865
เด็กหญิงวีรินท์  ศรีแดง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงเวธกา  จั่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กชายศรุตยา  วงศ์อาดัม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงศลิษา  จันทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กชายศักย์วริษฐ์  สราญวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
เด็กหญิงศิรดา  พลเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กหญิงศิรประภา  พุ่มดียิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กชายศิรวุฒิ  ลับเลิศลบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงศิริประภา  รอบคอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
เด็กชายศุภกร  ฟุ้งขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงศุภรัตน์  ทรัพย์วัฒนไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กชายศุภฤกษ์  กาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กชายศุภวิชญ์  ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงศุภิสรา  พริ้มพลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กหญิงศุภิสรา  หลิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
เด็กหญิงษศิสุดา  ศรีมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กชายสงกรานต์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงสมิตา  สุขินมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงสมิตาภัสร์  มณฑีรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กหญิงสรัญวีร์  นัดสูงวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กหญิงสราลีรัตน์  พรเทวบัญชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กหญิงสริญญา  ศิริรัตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงสวรรยา  ทองทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กชายสหรัตน์  ทิพย์สอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงสิณิภา  บัวแสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายสิรวิชญ์  พุทธรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายสิรวิชญ์  ศุภมาสหิรัญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กหญิงสิริกร  ศรีสุวรรณดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายสิริณัฏฐ์  เกิดสมเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กหญิงสิริพิชญ์  ผลเจริญรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
เด็กหญิงสุชานาฎ  ตระกูลสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
896
เด็กหญิงสุณิสา  เพียรแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
เด็กหญิงสุธัญญา  มณีมโนรถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กหญิงสุธาสินี  รัตรสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงสุนิษา  บุญชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.3/6 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
900
เด็กหญิงสุปรียา  ตรีประสิทธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงสุพพัตรา  อ้าวเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กหญิงสุพรรณษา  ชมสารวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
เด็กหญิงสุพรรษา  จ้อยร่อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กหญิงสุพิชการย์  ธรรมชัยพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงสุพิชชา  งามดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงสุภัทรตา  อนุศาสนี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กหญิงสุภาวดี  สมพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงสุวรินทร์  บูรณะธนานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงสุวิชญา  ไชยศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กหญิงสุวิชาดา  นาคทั่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กหญิงไหมรดา  ถิ่นวงศ์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กชายอชิรวิทย์  สังข์เกิดสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กชายอติภัทร  จารุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายอธิ  ศิริเชิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กชายอธิป  นวลตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กหญิงอนัญญาณัฐ  น้อยทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงอนัญญาณัฐ  สะสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กหญิงอนันต์ญาณ์  พิศิษฐ์โสภณกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กชายอนุสิษฐ์  ศรีศักราภิคุปต์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กหญิงอภิจีรา  อดุลสุทธานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
เด็กชายอภิโชติ  มิตตะกัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายอภิรักษ์  ตรงแจะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายอภิรักษ์  ศรีพัฒนพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายอภิวงศ์  อดุลสุทธานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
เด็กชายอภิวิชญ์  เชื้อสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กหญิงอภิสรา  เขียวพริ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงอมรศิริ  เสริมสุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กหญิงอมลวรรณ  เกิดฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงอรณิชา  เมฆอรุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กชายอรรถพล  ตั้งธนาธรทิพย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กหญิงอรรถยา  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กหญิงอรอานิชญ์  สายชล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
933
เด็กหญิงอรอินทุ์  เสกสรรค์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กหญิงอริญรดา  คุปติ์ปภานัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
935
เด็กหญิงอรินลดา  นราแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กชายอริย์ธัช  เชาวนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงอริสรา  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงอริสา  แวงนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงอวัศญา  ตรีธัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กชายอัครชัย  นามาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กชายอังกูร  ศรีลาชนพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงอัญชิสา  เนตริยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงอันนา  ทับทิมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
เด็กหญิงอัปสรวาด  วสันตกรณ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
เด็กชายอัศจรรย์  โตไทยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กชายอาชวิต  คนไหว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กชายอาณาจักร  รมณียชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กหญิงอาภารัตน์  วัฒนพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงอารียา  บัวสรวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงอำภา  พนาอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายอิทธิกร  ประโทนเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายอิทธิกร  รักษ์ไชยวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กหญิงอินทุกานต์  ดิษคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายอินภุชงค์  ปูรณวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายอิศรวุฒิ  ชทิสาจารย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงอิสราภรณ์  อินเทียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กหญิงอุษา  จ่างแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์