ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/6 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพร  ชาญชัยเดชาชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกชพร  สุขสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกณิกา  บุญศาสตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  เทพจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรกมล  ธนาพันธ์ศิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
6
เด็กชายกรชัย  แก้วมังกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
7
เด็กชายกรภัทร์  ชูราศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรรณิกาณ์  ปานรักษา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
9
เด็กชายกรวิชญ์  นันทานิช
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤตภาส  สมบัติบุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกฤติกานต์  วรมาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤติธี  ประภาชีวนนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤษกรณ์  ศรีพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤษธเนศ  ศิลปงาม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
15
เด็กชายกวิธวินท์  คนใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
16
เด็กชายกวิน  นพคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
17
เด็กชายก้องภพ  โกมลกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
18
เด็กชายก้องภพ  มุ่งหมาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกัชชรส  ระสิตานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัญญาพัชร  มอบจัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัญญาภัค  วรพลาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  พึ่งแพง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
23
เด็กชายกันตินันท์  สายอุทยาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์วิชยาภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัลยรักษ์  ชาติทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัลยรัสย์  ชาติทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
27
เด็กชายกิจธิวัฒน์  จันทราสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
28
เด็กชายกิจาพัฒน์  รุ่งเหรียญพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
29
เด็กชายกิตติทัศน์  ตรีอินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
30
เด็กชายกิตติพิชญ์  ผิวนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
31
เด็กชายกิตติภัทร  ธาราพรหม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกุลภรณ์  จินดามรกฏ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกุลิสรา  วรพลาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
34
เด็กหญิงเกศกนก  โชติมณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
35
เด็กหญิงเกศกมล  เหมันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายคณาธิป  เกิดพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
37
เด็กชายคณาวุฒิ  ตุ้มทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
38
เด็กชายคณิศร  นาคแย้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
39
เด็กชายคณิศร  เปรมชัยพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
40
เด็กชายคณิศร  ภูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
41
เด็กหญิงคะโกะ  โอชิไอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
42
เด็กชายคุณานนท์  จินตนารักถิ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
43
เด็กหญิงแคทลียา  สิรศักดิ์ชัยกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
44
เด็กชายจตุรวิทย์  พุฒิประภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจรัสพร  แก้วจาระนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
46
เด็กชายจักร์ภรมน์  ตันติสุขารมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
47
เด็กหญิงจินห์จุฑา  เวสย์วรุตม์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
48
เด็กชายจิรธนา  พิสารวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
49
เด็กหญิงจิรนันท์  พันธ์ทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
50
เด็กหญิงจิรัชญา  ไหลธนานนท์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
51
เด็กชายจิรัฏฐ์  เกษตรเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
52
เด็กหญิงจิรัศย์ปภา  สุขดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
53
เด็กหญิงจิราภรณ์  แก้วเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
54
เด็กชายจิรายุ  วิริยะเหิรหาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
55
เด็กหญิงจุฑามาศ  เอื้อเฟื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
56
เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  แวววีรคุปต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
57
เด็กชายเจมส์  คอนเซพซิออน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
58
เด็กชายฉัตรรวี  ชิณวังโส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชนกนันท์  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
60
เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรัพย์บวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
61
เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีทาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
62
เด็กหญิงชนินาถ  วิทางจีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
63
เด็กชายชยกร  สวมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
64
เด็กชายชยธร  กาญจนวาหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
65
เด็กชายชลกร  มีก่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
66
เด็กชายชลทรัพย์  กลั่นมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
67
เด็กชายชลิต  แก้วพิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
68
เด็กชายชัชชัย  ชัยเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
69
เด็กชายชัชนันท์  ปานสำราญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
70
เด็กหญิงชัญญานุช  ตรีราช
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชัญญานุช  รวมธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
72
เด็กชายชัยนรินทร์  มธุรกันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
73
เด็กชายชัยวัฒน์  ไทยวัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
74
เด็กชายชัยสิทธิ์  เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
75
เด็กชายชาญบดินท์  โชครัศมีศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
76
เด็กชายชิญากฤช  พิริยะพงษ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
77
เด็กชายชินะพัทธ์  ศรีวิลัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
78
เด็กชายชิษณุพงศ์  ธานินทร์ธราธาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
79
เด็กชายชิษณุพงศ์  ปานสิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
80
เด็กชายชีวธันย์  ทองประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
81
เด็กหญิงแซนเดรียน่า  กุลวาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
82
เด็กชายฌิณสภัคต์  ทองมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
83
เด็กหญิงญดา  โพธิ์ปิดทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
84
เด็กหญิงญาธิดา  วิธวาศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
85
เด็กชายฐิติกร  สวยอารมณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
86
เด็กชายฐิติวัสส์  ด้วงทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณชนกช์  วุฒิไกรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
88
เด็กชายณฐกฤต  สืบพันธ์ุโกย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
89
เด็กชายณพงศ์  ตรีพลอักษร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
90
เด็กชายณพล  ธูปทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
91
เด็กชายณพิรัล  อนุวงศ์นวรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
92
เด็กชายณภัทร  กุลนันทิวรรธณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
93
เด็กหญิงณภัทร  คล่องดำเนินกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
94
เด็กชายณภัทร  แซ่ปัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณภัทร  ตันติธัญญพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
96
เด็กหญิงณภัทร  ศูนย์คุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
97
เด็กหญิงณภัทร  เสถียรพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
98
เด็กชายณภูรี  อนุวงศ์นวรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
99
เด็กชายณยศ  นุชฉัยยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
100
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  อาจณรงค์ฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
101
เด็กหญิงณฤดี  ธีระกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณัชชา  วิริยาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
103
เด็กหญิงณัชชา  หิรัญปภารักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณัฎฐาวลัญช์  แต้มช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
105
เด็กชายณัฏฐกฤต  อนันตสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายณัฏฐ์กฤต  กาญจนประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
107
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกียรติบุญญาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
108
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
109
เด็กชายณัฏฐ์วรัชญ์  ทองยินดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
110
เด็กหญิงณัฏฐิภา  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
111
เด็กหญิงณัฐกฤตา  พุทธสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
112
เด็กหญิงณัฐกานต์  ปิยะชัยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
113
เด็กชายณัฐกิตติ์  เกตุอู่ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
114
เด็กชายณัฐกิตติ์  โรจน์เอกจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
115
เด็กหญิงณัฐชา  กาลัญญู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
116
เด็กหญิงณัฐชาภา  โชครัศมีศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
117
เด็กหญิงณัฐณิชา  พิมพา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
118
เด็กชายณัฐดนย์  ชัยเรืองสิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
119
เด็กชายณัฐดนัย  พินิจค้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
120
เด็กหญิงณัฐธิดา  วัฒนกุลโชคชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
121
เด็กหญิงณัฐธิดา  อาวุธทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
122
เด็กชายณัฐพล  ทองอ่อน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
123
เด็กหญิงณัฐพิณญา  เตชรัตน์ธนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
124
เด็กหญิงณัฐรดา  บุญวัฒนวิบูลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
125
เด็กชายณัฐวรรธน์  อุทัยเสรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
126
เด็กหญิงณัฐวรัทย์  สงวนพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
127
เด็กชายณัฐวัฒน์  ฟองแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
128
เด็กหญิงณิชกมล  เหล่าเท้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
129
เด็กหญิงณิชานาฎ  ใจเยือกเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
130
เด็กหญิงณิรัชญา  ฉัฐมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
131
เด็กชายดนุสรณ์  วงศ์บุปผา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
132
เด็กหญิงดลพร  ทับยาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
133
เด็กชายดลวริทธิ์  ศิริชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
134
เด็กหญิงดวงภรณ์  มงคลสุรวาณิชย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
135
เด็กชายเดชาธร  ตั้งสืบทอดวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
136
เด็กชายต้นกล้า  ทองสัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
137
เด็กหญิงตรีรัตน์  นาคหล่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
138
เด็กหญิงตันหยง  เนตรนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
139
เด็กชายทยาทร  จงมีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
140
เด็กหญิงทยิดา  ภาณุเดชทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายทรงพล  ฉัตรพัชรภิญโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
142
เด็กชายทวีรังสันต์  ภาณุเดชทิพย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
143
เด็กชายทัตเทพ  เทพบุรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
144
เด็กชายทัษนัย  บุญโพธิ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
145
เด็กชายทัสธนนท์  สุวิชญ์ธนาฐิติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
146
เด็กชายเทอดศักดิ์  พงษ์ประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
147
เด็กชายธนกร  อุดมผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
148
เด็กชายธนกรณ์  อมรปิยสิริกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
149
เด็กชายธนกฤต  จิตวิริยนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
150
เด็กชายธนกฤต  ภูริกุลทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
151
เด็กชายธนฑัต  เสถียรพานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
152
เด็กชายธนดล  เลขพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
153
เด็กชายธนธรณ์  มีชำนาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
154
เด็กชายธนพงษ์  เสือไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
155
เด็กชายธนภัทร  ผูกพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
156
เด็กชายธนรัตน  ศิริสุขโภคา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
157
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสุวราภรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
158
เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนรัศมี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
159
เด็กชายธนสิชฌ์  ร่างน้อย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
160
เด็กหญิงธนัชชา  แซ่เล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
161
เด็กชายธนากฤต  โชคบุญญาวาส
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
162
เด็กหญิงธนาภรณ์  เรืองมัจฉา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
163
เด็กชายธนิสร  ราชญาณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
164
เด็กชายธรรมรัตน์  กสิบุตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
165
เด็กชายธราเทพ  ตันธนาวิกรัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
166
เด็กชายธฤษณัช  พึ่งประยูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
167
เด็กชายธัชวิชญ์  ศกศวัตเมฆินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
168
เด็กหญิงธัญกร  แสงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
169
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เนตรสขาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
170
เด็กหญิงธันยพร  เพ็งจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
171
เด็กชายธัรณ์กฤต  อริยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
172
เด็กชายธาวิน  รุจิรัชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
173
เด็กชายธาวิน  ลาวัณย์วิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
174
เด็กชายธีธัช  ชมภูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
175
เด็กชายธีรดนย์  แซ่อั้ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายธีระเทพ  อยู่จงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
177
เด็กหญิงธีริศรา  เลี้ยงอำนวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
178
เด็กชายนนทพัทธ์  โพธิ์ทองนาค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
179
เด็กชายนนทวร  อินทีวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
180
เด็กหญิงนนทิยา  หวังดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
181
เด็กชายนนธกานต์  บุญสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
182
เด็กชายนพดล  ไทรชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
183
เด็กหญิงนพภัสสร  แสงพระจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
184
เด็กชายนพัศ  อลงกรณ์รัศมี
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
185
เด็กหญิงนภัทร  ยงยุทธวิชัย
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิตประถม
186
เด็กหญิงนภัสนันท์  ตรีทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
187
เด็กหญิงนฤชล  พรเจริญกิจกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
188
เด็กชายนฤสรณ์  บุญโนรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
189
เด็กชายนฤสรณ์  อ่อนน้อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
190
เด็กหญิงนัชชา  แจ่มบุญรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
191
เด็กหญิงนัชชา  เลื่อมศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
192
เด็กชายนัทธนันท์  จั่นวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
193
เด็กหญิงนันท์นลิน  เสถียรพานิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
194
เด็กหญิงนันทภัค  ศรีกิจเกษมวัฒน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
195
เด็กหญิงนันทวดี  ตั้งธนาธรทิพย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
196
เด็กหญิงนาถลดา  แก้วนิมิตรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
197
เด็กหญิงน้ำเพชร  เลี้ยงฤทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
198
เด็กชายนิติธาดา  เคารพธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
199
เด็กชายนิติพล  ศรีเผ่าพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
200
เด็กหญิงนีนญาดา  บุญตานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
201
เด็กชายเนเธ็น  พอร์เตอร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
202
เด็กชายบรรณกร  ชมชื่นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
203
เด็กชายบวรวิช  เกษสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
204
เด็กหญิงบุญยาพร  บุญทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
205
เด็กชายบุรพล  คุ้มพะเนียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
206
เด็กหญิงเบญญาภา  กุลภาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
207
เด็กหญิงเบญญาภา  คำภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
208
เด็กชายปกป้อง  กายเย็น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
209
เด็กชายปกรณ์  ปุญญวานิช
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
210
เด็กชายปฐมภพ  ตรีศิริเนตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.3/5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายปฐวี  พงษ์ธาริน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
212
เด็กชายปณตกฤต  พึ่งประยูร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
213
เด็กหญิงปณัชช์ฐิตา  ปรางทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
214
เด็กชายปณิทิ  ศรีวิลัย
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิตประถม
215
เด็กหญิงปทิตตา  ยันตรปกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
216
เด็กหญิงปทิตตา  อภิโชควรกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
217
เด็กหญิงปภัชญา  เหล่าธนากิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
218
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปิ่นโมรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
219
เด็กชายปภาวิท  เหล่าธนากิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
220
เด็กชายปรเมศ  ปั้นเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
คณิตประถม
221
เด็กหญิงประภาพร  จันทน์วิมล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
222
เด็กหญิงปริณดา  ระวิสะญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
223
เด็กหญิงปริยฉัตร  ศรีคงคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
224
เด็กชายปรีดา  รอดนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
225
เด็กหญิงปวันพัสตร์  บุญญาธนานุรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
226
เด็กชายปวิชญา  เกียรติบุญญาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
227
เด็กชายปองคุณ  อดุลยธรรม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
228
เด็กหญิงปัญจมาภา  อุดมแดงอร่าม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
229
เด็กหญิงปัญภัสสร  แตงเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
230
เด็กชายปัณณฑัต  อรุณศรีประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
231
เด็กชายปัณณธร  เตชะปฐมานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
232
เด็กชายปัณณธร  อยู่ยืนผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
233
เด็กหญิงปาณิสรา  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
234
เด็กหญิงปาลิดา  หอมกลิ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
235
เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยสาลี
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิตประถม
236
เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีคงคา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
237
เด็กชายปีปิติ  ชูรอด
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
238
เด็กชายปุญญพัฒน์  วัฑฒนะพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
239
เด็กชายปุณณณัตตถ์  ทิพปภาโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
240
เด็กหญิงปุณณภา  พบสิริเกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
241
เด็กชายปุณณสิทธิ์  ภัทราภิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
242
เด็กหญิงปุณยวีร์  ห้วยศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
243
เด็กหญิงปุณิกา  ดำรงกิจถาวร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
244
เด็กหญิงผกากรอง  นามสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
245
เด็กชายพงศกร  ทิมอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ป.4/5 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายพงศธร  สีมาน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
247
เด็กชายพงศ์พาณิช  ภพักตร์จันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
248
เด็กชายพงศภัค  อร่ามรามศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
249
เด็กชายพงศ์สาริน  เฉลิมวงศ์วิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
250
เด็กชายพชรดนัย  ท้วมอ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
251
เด็กหญิงพชรพรรณ  วิวัชจรัลวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
252
เด็กหญิงพรชิตา  เจริญชัยสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
253
เด็กหญิงพรนัชชา  ตันธุวปฐม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
254
เด็กหญิงพรนัชชา  แสนหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
255
เด็กหญิงพรประภา  อยู่จงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
256
เด็กหญิงพรปวีร์  เกรียงวัฒนพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
257
เด็กหญิงพรปวีร์  เอี่ยมเอกสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
258
เด็กชายพรพิพัฒน์  เกตุแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
259
เด็กหญิงพรพุทธา  กิตติธรรมนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
260
เด็กหญิงพรรวินท์  สุวรรณฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
261
เด็กหญิงพริมรดา  ประกอบธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
262
เด็กชายพัฒนเจตน์  สุตันติโรจน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
263
เด็กชายพัฒนพงศ  ศักดิ์ศรีสกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
264
เด็กหญิงพัทธนันท์  ทรัพย์วัฒนไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
265
เด็กหญิงพันธิตรา  ชื่นบุญงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
266
เด็กหญิงพิชชานันท์  จันทร์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
267
เด็กหญิงพิชญธิดา  สิมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
268
เด็กชายพิชยะ  อนุชน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
269
เด็กชายพิชาภพ  ธนวัฒน์วงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
270
เด็กหญิงพิฐชญาณ์  รัตนสิริชานนทน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
271
เด็กชายพิทักษ์  จันทรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
272
เด็กหญิงพิมพ์นภัส  เสียงอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
273
เด็กหญิงพิมพ์บุญ  จิระประเสริฐสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
274
เด็กหญิงพิมพ์วรา  หงษ์วิทยากร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
275
เด็กหญิงพิมพิรยา  พิมพ์ก้องสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
276
เด็กหญิงพิยดา  แก้วกฤษฎางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
277
เด็กชายพิรัฐกรณ์  คูณทอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
278
เด็กชายพีรณัฐ  ยมบ้านกวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
279
เด็กชายพีรเดช  สุทธหลวง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
280
เด็กชายพีรนันท์  สามชูศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/7 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายพีรพัฒน์  เจษฎาปกรณ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
282
เด็กชายพีรพัตน์  พลอยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
283
เด็กชายพีระณัฏฐ์  ทรงนิพิฐกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
284
เด็กชายพีระณัฐ  ศิริบุญญะพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
285
เด็กชายพีระพัฒน์  จำเนียรดำรงการ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
286
เด็กชายพุฒิพงศ์  พิมใจดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
คณิตประถม
287
เด็กชายภพธร  พานแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
288
เด็กหญิงภัคญดา  กลักวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
289
เด็กหญิงภัณฑิรา  เจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
290
เด็กชายภัทรกร  สิมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
291
เด็กชายภัทรพงษ์พันธ์  ธนะโชคอุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
292
เด็กชายภัทรพล  ธิสาเวช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
293
เด็กหญิงภัทรวดี  ญาติบรรทุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
294
เด็กหญิงภัทรวดี  ศักดิ์เจริญชัยกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
คณิตประถม
295
เด็กหญิงภัทรียา  สุริยสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
296
เด็กชายภาคภูมิ  สุริยะยรรยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
297
เด็กชายภาณุชาญ  ช่วยประสาทวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
298
เด็กหญิงภารดา  เข็มทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
299
เด็กชายภาสกร  คงเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
คณิตประถม
300
เด็กชายภาสกร  โพธิ์สีดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
301
เด็กหญิงภาสินี  กำเนิดแก้ว
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
302
เด็กหญิงภิรัญญา  อนันต์ทรงบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
303
เด็กชายภีรดลย์  ตามถนัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
304
เด็กชายภูกวิน  ก.ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
305
เด็กหญิงภูชิดา  จตุวีรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
306
เด็กชายภูผา  เถื่อนสมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
307
เด็กชายภูมิพัฒน์  เกียรติกสิกร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
308
เด็กชายภูมิรัฐฐ์  สุคนธนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
309
เด็กชายภูรินทร์  สุปรินายก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
310
เด็กชายภูริภัทร  ภาณุพิชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
311
เด็กชายภูรี  ภมรสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
312
เด็กชายภูวดล  ชุนดี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
313
เด็กหญิงมณฑิรา  อัจฉริยวนิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
314
เด็กหญิงมณีฉัตรทิพย์  เกียรติเกื้อกูลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
315
เด็กหญิงมินตรา  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/6 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงเมธปรียา  วชิรรุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
317
เด็กชายเมวิน  น้อมนำทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
318
เด็กชายยศพล  แก้วสะอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
319
เด็กชายยศวีร์  วรภาสไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
320
เด็กชายรณกร  เงินอ่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
321
เด็กหญิงรดาภัค  จาบถนอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
322
เด็กหญิงรตนพร  โพยมรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
323
เด็กหญิงรวิสรา  ศรีคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
324
เด็กหญิงรวิสุดา  ชนวัตณัชกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
325
เด็กหญิงรัญชนา  ทรัพย์ส่งแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
326
เด็กหญิงรัญสญา  แก้วสุจริต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
327
เด็กชายรัฐกรณ์  วงศ์ชัยกิตติโชค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
328
เด็กชายรัฐจรรค  ทองประ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
329
เด็กชายรัฐภูมิ  พรยั่งยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
330
เด็กชายรัฐวัสส์  วิริยะยุทมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
331
เด็กหญิงรัตนวดี  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
332
เด็กหญิงราชาวดี  รวยอริยทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
333
เด็กชายรุจิราวัชร์  ทุ่งพรหมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
334
เด็กหญิงเรณุกา  เอื้อเฟื้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
335
เด็กหญิงลภัสรดา  แพทย์เจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
คณิตประถม
336
เด็กหญิงวชรณิชา  เกิดผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
337
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ขุททกพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
338
เด็กหญิงวชิรญาณ์  เพ็ชรชลาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
339
เด็กหญิงวรภัทร์  ชูราศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
340
เด็กชายวรัพพล  สกุลสิริวัชร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
341
เด็กหญิงวริศรา  แซ่ลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
342
เด็กหญิงวริศรา  มาลัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
343
เด็กหญิงวารุณี  จุนเจิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
344
เด็กชายวิรวัฒน์  วิภาสสุชานันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
345
เด็กชายวิวิศน์  ธเนศมณีกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
346
เด็กชายวีทรรศน์  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
347
เด็กชายวีรพงศ์  พงษ์หาญพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
348
เด็กชายวีรศักดิ์  ธรรมศาลศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
349
เด็กชายวุฒิเกษม  ปั้นปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
350
เด็กชายศรัณย์กร  วิริยะชื่นโกศล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงศรุดา  สงวนสัตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
352
เด็กหญิงศศิพัชร์  ทรัพย์ส่งแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
353
เด็กหญิงศศิภา  วงษ์ไสว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
354
เด็กชายศศิร์กร  เจียมสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
355
เด็กชายศักดิธัช  รอดถนอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
356
เด็กชายศานติกร  ไพสิฐพานิชตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
357
เด็กหญิงศิรดา  กิตติปภาพัชร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
358
เด็กชายศิรภัทร  ศรีนวลขำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
359
เด็กหญิงศิริลักษณ์  จอนมอญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
360
เด็กชายศุกล  อนุศาสนี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
361
เด็กหญิงศุทราณัฏฐ์  เฉลิมเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
362
เด็กชายศุภณัฎฐ์  สระทองแพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
363
เด็กชายศุภพัฒน์  อินทรบำรุง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
364
เด็กชายศุภฤกษ์  ชินเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
365
เด็กชายศุภวิชญ์  แกล้วเดชศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
366
เด็กชายศุภสัณห์  หิมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
367
เด็กหญิงศุภัชญา  รสชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
368
เด็กหญิงศุภิชญา  มูลผม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
369
เด็กชายเศรษฐสรณ์  ธรรมอำนวยกิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
370
เด็กหญิงษิรษา  เมธสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
371
เด็กชายสรรพวิท  กิจหว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
372
เด็กชายสรวิชญ์  เจริญชัยสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
373
เด็กชายสรัณวิชญ์  คิ้วโรจนคุปต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
374
เด็กหญิงสราภาภัทร  ไตรวุฒิ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
375
เด็กหญิงสโรชา  ลิมปนวิสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
376
เด็กหญิงสวิชญา  มีบำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
377
เด็กชายสหทรัพย์  จิตรขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
378
เด็กชายสหรัฐ  สนธิ์เปี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
379
เด็กชายสหรัถ  ศิริธรรมขันติ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
380
เด็กชายสหัสชัย  ประสิทธิ์วัฒนเสรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
381
เด็กชายสัจจนนท์  ตรียินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
382
เด็กชายสัญชัย  ขวัญแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
383
เด็กชายสันติชัย  ห้วยหงษ์ทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
คณิตประถม
384
เด็กชายสาริทธิ์  อมตานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
385
เด็กหญิงสาริสา  บุตรจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายสิงห์ชยพณ  เกลี้ยงมะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
387
เด็กชายสิทธิภัสร์  ช้อยแสง
ป.4
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
คณิตประถม
388
เด็กหญิงสิรภัทร  พรพรหม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
389
เด็กหญิงสิรภัทร  อัตตะกีรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
390
เด็กหญิงสิริกานต์  ศิรินันท์ธนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
391
เด็กหญิงสิริปรียา  จูธารี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
392
เด็กหญิงสิริรัตน์  เสือสีห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
393
เด็กหญิงสิริรัศมิ์  อำนวยพงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
394
เด็กชายสุประวีณ์  ชวนชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
395
เด็กชายสุปรีชา  โชคบริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
396
เด็กหญิงสุพัฒตา  อุบาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
397
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พูนลาภพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
398
เด็กหญิงสุพิชญา  ตันติธัญญพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
399
เด็กหญิงสุพิชญาณัฏฐ์  เรืองจุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
400
เด็กหญิงสุภัครฐิพา  อนันตวิรุฬห์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
401
เด็กชายสุรชัช  ค้าธัญญะมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
402
เด็กหญิงสุรภา  สว่างจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
403
เด็กชายสุวโรจน์  ใจอารีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
404
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ศรีวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
405
เด็กหญิงอธิติยา  ทองมุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
406
เด็กชายอธิธรรม  ลิมปสันติศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
407
เด็กหญิงอนัญลักษณ์  จิตต์วัฒนากุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
408
เด็กชายอนันต์  จันเปรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
409
เด็กชายอนุพงษ์  ไชยมานิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
410
เด็กหญิงอภิชญา  สาโรชสัมพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
คณิตประถม
411
เด็กชายอภิโชค  รักษาศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
412
เด็กชายอภิภู  นราวุฒิพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
413
เด็กชายอภิวิชญ์  เจริญฐิติธรรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
414
เด็กชายอภิวิชญ์  ธุวะชาวสวน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
415
เด็กชายอภิวิชญ์  บรรทุปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
416
เด็กชายอภิวุฒิ  กัลยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
417
เด็กหญิงอภิสรา  ฉัตรพัชรภิญโญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
418
เด็กหญิงอมลรดา  โกทองยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
419
เด็กหญิงอรชพร  ทรัพย์บวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
420
เด็กหญิงอรปรียา  ไตรคุป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กหญิงอักษรวรรณ  วสันตกรณ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
คณิตประถม
422
เด็กหญิงอัจฉรา  พร้อมไธสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
423
เด็กหญิงอัลิปรียา  ศิริรัตน์ไพจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
424
เด็กหญิงอาญาดา  ทีปกรชูพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
425
เด็กชายอิทธิพัทธ์  วานิชจรูญเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
426
เด็กหญิงอิศราภรณ์  เจษฎาปกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
427
เด็กชายอิษฎา  ปิลันธน์กาญจนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
คณิตประถม
428
เด็กชายเอกสิษฐ์  ญาโนภาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
คณิตประถม
429
เด็กหญิงไอรดา  อยู่จงดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
430
เด็กหญิงกชมน  ผดุงเกียรติวงษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
431
เด็กหญิงกนกอร  ล้ำเลิศ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
432
เด็กชายกฤษกร  เจษฎาปกรณ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
433
เด็กหญิงจอมสุรางค์  นิตย์แสวง
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
คณิต ม.ต้น
434
เด็กหญิงชลิดา  พรเจริญกิจกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
435
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เยี่ยมสระน้อย
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
คณิต ม.ต้น
436
เด็กชายโชติวรุตม์  พรพงศ์ภาณุรัฐ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
437
เด็กหญิงปาลพรสรวง  พระเดโช
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
438
เด็กชายพรธาวิน  ไชยทอง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
439
เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ภัทรสิริวรกุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
คณิต ม.ต้น
440
เด็กหญิงภิชญาพร  กลักเพชร
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
คณิต ม.ต้น
441
เด็กหญิงวริศรา  เพชรกล้า
ม.1
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
คณิต ม.ต้น
442
นายวิศรุต  พีรชัยเดโช
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
443
นายวุฒิสรรค์  ปราชญ์พยนต์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
444
เด็กชายศุภกิตติ์  สร้อยน้ำ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
445
เด็กหญิงกชพร  เกียรติเผ่าพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงกชพร  ทับรวย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงกชพร  ใสจันทึก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงกชพร  ห้วยหงษ์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงกมลชนก  ว่องไว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงกมลพรรณ  แฝงดาหาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
451
เด็กหญิงกมลวรรณ  กันโสม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงกรพิชญา  ทองถึง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงกรภมร  ช่วยประสาทวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
454
เด็กหญิงกรวรรณ  บูรณธนานุกิจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
455
เด็กชายกฤติพงษ์  เย็นใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
456
เด็กชายกฤษฏิ์ศรัณย์  สราญวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
457
เด็กชายกลวัชร  ท้าวน้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงกวินศิริ  ศิริสุทธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
459
เด็กชายกษิดิ์พิชญ์  วิภาตะรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
460
เด็กชายก้องกิดากร  สุริยาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงกอบทอง  ศรีหิรัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ปุกคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงกัญญาวีร์  แซ่แตียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ธัญรัตนวรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงกันตณัชช์  รอดลน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
466
เด็กชายกันตพัชร  พรมเต็ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  หรั่งนิ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงกันตา  อนุจร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
469
เด็กชายกันติทัต  แก้วภูเม็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงกัรจติกานญ์  บุญศัพทะเสวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงกัลยดา  อ่างทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
472
เด็กชายกัษณ  จารีบูรณภาพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงกาญจนธัช  พงษ์เภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงกานติมน  ลิ้มศิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงการิตา  พรรณพัฒน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงกาลตรงกัน  ประดิษฐบุญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
477
เด็กชายกิตติเทพ  คำพลัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงกิรณา  บุญเต็ม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงกุลภัสสรณ์  ศรีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/7 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
480
เด็กหญิงกุลสิรา  ยอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงกุลิสรา  จึงเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
482
เด็กชายกูวารา  เกื้อสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงใกล้รุ่ง  บุญพระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงขวัญข้าว  บำรุงเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงขวัญชนก  ศักดิ์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงขวัญเรือน  ศรีก๊กเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
487
เด็กชายข้าวตังค์  สุขจินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  เทียมสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงคณินพัชญ์  ภัคพลเตชสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
490
เด็กชายคณิศร  สุขสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
491
เด็กชายคริษฐา  ชูทวีป
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
492
เด็กชายคุณกร  จันทโรทัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงคุณัชญา  นันทิยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
494
เด็กชายจอมพล  เทพพฤกษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงจันทิมา  เตชนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
496
เด็กชายจัสติน  ฉายประกายแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงจิดาภา  อัศวใจเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงจินต์ศุจี  นาคซื่อตรง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงจิรัชญา  รำพึงจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงจุฑากาญจน์  ประภาการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
501
เด็กชายเจตวัฒน์  เสนานุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงชญาดา  ธีรสิริโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงชญาดา  นามประเทือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
504
เด็กชายชญานน  ชาวบ้านเกาะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงชญานิศ  ภูอัครนันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงชญาภา  นาคสิเนหผล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงชณาภัทร  สามิภักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงชนกานต์  เก้าลิ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงชนมน  ศรีสุวัฒนานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
510
เด็กชายชนวีร์  รักเพลงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงชนัญชิตา  บุญรักษา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงชนัญธิดา  สุคนธมณี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงชนัตกันต์  นิลยาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
514
เด็กชายชนาธิป  ภู่ทองอ่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
515
เด็กหญิงชนิดาภา  นุชิตรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงชนิภา  แซ่ลิ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
517
เด็กชายชโนทัย  ศักดิ์อินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
518
เด็กชายชยพล  ชื่นชม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
519
เด็กชายชยพศ  สาคร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
520
เด็กชายชยางกูร  เลื่องลือวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงชโรธร  หงษ์จ้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงชลธร  สัตย์ซื่อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงชลธิชา  สนิทนาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
524
เด็กชายชวกร  ไหลสุพรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงชวันรัตน์  สะทองราง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
526
เด็กชายชัชปวีร์  ปฐมพัฒนสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงชัฏกานต์  นงค์นุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงชาลิสา  จตุพรพูลสมบัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงชาลิสา  ลินกิตติ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงชิตาภา  ศรีอินทร์สุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
531
เด็กชายชิษณุชา  ลิ้มสุทธิคุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
532
เด็กชายโชติวุฒิ  ราชรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงญาณินี  วรวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงญาณิศา  ปฐมพรสุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
535
เด็กหญิงญาณิศา  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
536
เด็กหญิงญาณิศา  วรรณวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงญาณี  เร่งรัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงญาดา  ทรงเดชาไกรวุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
539
เด็กชายฐาณัสกรณ์  กมลสุขยืนยง
ป.6
โรงเรียนสาธิตแห่ง ม.เกษตรศาสตร์(กำแพงแสน)
วิทย์ประถม
540
เด็กชายฐาปนพงศ์  โพธิบัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงฐิดาภา  มณีมโนรถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงฐิติกา  สิรมานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงฐิติชยา  การีสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
544
เด็กชายฐิติพงษ์  เพียรเลิศมีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศิลาคำ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
546
เด็กชายฐิติวัสส์  ศรีก๊กเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
547
เด็กชายฑัลก์หิรัญ  ตันติธนวุฒินันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
548
เด็กชายณฐนนท์  ยางสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
549
เด็กชายณฐพนธ์  จันโท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
550
เด็กหญิงณฐพรรณ  ธนะนุทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงณฐมณฑน์  ตรีพจนีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
552
เด็กชายณธภัส  ธงอาญาสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
553
เด็กชายณปอง  กัลติวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงณภัทร  แจะจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
555
เด็กชายณภัทร  ชินฮะง้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
556
เด็กชายณภัทร  ปิยธโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงณภัทร  เพิ่มอิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
558
เด็กชายณภัทร  ภักดีพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
559
เด็กชายณภัทร  ศรีสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงณภัทร  สอดสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
561
เด็กชายณฤตกร  สุทธิพงษ์คูณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงณัชฐานันตร์  เลิศกมลสิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
วิทย์ประถม
563
เด็กชายณัฎฐ์ธารณ์  อังกุรวานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  คนบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงณัฏฐ์ณพัช  พันธุ์ปั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เฮงมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กระดังงา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เจียมพุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
569
เด็กหญิงณัฏฐยา  อังกุรวานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
570
เด็กชายณัฐกิตติ์  กิตติศักดิ์สุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
571
เด็กชายณัฐกิตติ์  รุ่งรัตน์พิศาลชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงณัฐจรี  ถิรพร
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มประวัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงณัฐณิชา  งามดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดศรีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงณัฐธิดา  เกิดประดับ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปฐมวัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงณัฐธิดา  สีดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงณัฐนิชา  ศิรมหามงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
580
เด็กชายณัฐพงศ์  ปฏิพิมพาคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
581
เด็กชายณัฐพงษ์  ปทุมานุสรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงณัฐพัช  มาศเมฆ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
583
เด็กชายณัฐพัฒน์  ผลทวีนุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
584
เด็กชายณัฐภัทร  เนียมแสวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
585
เด็กชายณัฐภัทร  ปิยะพรสิริกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
586
เด็กชายณัฐภัทร  พิทักษ์เลิศกุล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
587
เด็กชายณัฐภูมิ  ศิวปฐมชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
588
เด็กชายณัฐรณชัย  กิติเจริญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงณัฐรดา  เจริญเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงณัฐรัฏฐา  เฮงมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงณัฐรินีย์  บัวฉุน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงณัฐวดี  ชินนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
593
เด็กชายณัฐวัฒน์  ศรีทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
594
เด็กชายณัฐวัตร  ทิมทับ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
วิทย์ประถม
595
เด็กชายณัฐวุฒิ  ร่อบอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงณัฐสุดา  ถึกกวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงณัฐิภา  อิ่มเขียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงณิชชา  ค้ามีผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
599
เด็กหญิงณิชานันท์  ตั้งพัฒนาประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงณิชาพร  ลองสินธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
601
เด็กหญิงดลดา  ธัญรัตนวรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงดวงกมล  ทำกินรวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงดารารัตน์  องค์การธง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
604
เด็กชายเดชภูรินทร์  พ่วงเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงต้องตา  อวิรุทธิ์โยธิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
606
เด็กชายเตชัส  งามเกียรติขจร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
607
เด็กชายเตชิต  ปรางค์รัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
608
เด็กชายเตชินท์  งามเกียรติขจร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
609
เด็กชายเตชินท์  ชาวนาห้วยตะโก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
610
เด็กชายทรงวุฒิ  สัตตภูธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
611
เด็กชายทัตพิชา  จินต์จันทรวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
612
เด็กชายทัฬห์  ธนวุฒิกูร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
613
เด็กชายทินภัทร  จันทร์จู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงทิพย์รชยา  ทวีวุฒิจิรโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงทิพวรรณ  วิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
616
เด็กชายธชาทัช  เมืองบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
617
เด็กชายธนกร  อนุพนธ์พร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
618
เด็กชายธนกฤต  จิตณรงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
619
เด็กชายธนกฤต  มณีวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
620
เด็กชายธนกฤต  วิเศษชูชาติกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
621
เด็กชายธนโชติ  น้อยไข่ขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
622
เด็กชายธนพนธ์  ใจเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
623
เด็กชายธนพนธ์  เทพพฤกษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงธนภรณ์  วัจกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
625
เด็กชายธนภัทร  โกศลดำรงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
626
เด็กชายธนภัทร  พลายงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
627
เด็กชายธนภัทร  สมบูรณ์พร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
628
เด็กชายธนวัต  ตั้งศุภธวัช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
629
เด็กชายธนวิชญ์  ทรัพย์เอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
630
เด็กชายธนวินท์  เที่ยวมาพบสุข
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
631
เด็กชายธนวีร์  รักเพลงดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงธนัญชนก  มีแสงพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
633
เด็กชายธนาธิป  ชูวงศ์วาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงธนาภรณ์  มหอมตพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
635
เด็กชายธรรมสรณ์  ธรรมอำนวยกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงธัญกร  เชื้อวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงธัญชนก  พาณิชย์บูรพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงธัญชนก  ศิริธรรมขันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงธัญชนก  สุนศุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงธัญญพัทธ์  สุทธิศิริมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สิงหวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงธัญธนรัศมิ์  ผิวอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงธัญพิชชา  ใจงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
645
เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปฐมโภคินเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ศักดิ์ศรีสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงธันย์ชนก  แสนหูม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงธันย์นิชา  ธนานนท์วุฒิไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงธิษณา  ทายพงศ์ศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงธิษณามดี  มาเปี่ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
651
เด็กชายธีรธร  ทองบุญส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
652
เด็กชายธีรพงศ์  ศิริพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
653
เด็กชายธีรเมธ  ธาราเจริญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงธีริศรา  จิตต์มั่นการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
655
เด็กชายนฐนนท์  วงษ์เป็นสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
656
เด็กชายนพคุณ  ชื่นพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงนพิน  ขันติยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
658
เด็กหญิงนภัทร  ถิ่นขนอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงนภัสสร  ทรัพย์เสริมสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงนริศรา  ดอนพิกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงนวพร  สุดใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงนวรัตน์  ส้มเอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงนวสรณ์  ศรีคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
664
เด็กชายนวะ  วงศ์พลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงนอร  ไหลสุวรรณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงนัฐนันท์  โชติธันยพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงนันท์ธนภัส  มาศผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงนันท์นภัส  คำพา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงนารีรัตน์  อัครถิรกวิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงนิพัทธา  ล่าบ้านหลวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
671
เด็กชายบรรณพล  งามวิทิตวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงบัญญาพัฒน์  ศรีสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงบุญฐิตา  บูรณะอำมาตย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
674
เด็กชายบุณญพล  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
675
เด็กหญิงบุษยารัตน์  ธนวิบูลย์อุดม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงเบญญทิพ  กลั่นไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงเบญญาภา  แสนชัยสกุลกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
678
เด็กชายปฏิภาณ  อิงคมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
679
เด็กหญิงปณาลี  วงศ์สวัสดิวัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงปณิชา  ภาสชญานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงปณิตา  แสงชัยทวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงปพิชญา  หวังเศรษฐกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
683
เด็กชายปภพ  วงศ์ประไพพักตร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงปภัชญา  ชุติธีระวิทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงปภาดา  ดิษฐคำเริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงปภาดา  ศุภผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงปภาวรินท์  ป้องกงลาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
688
เด็กชายปรเมศ  ปานเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
689
เด็กชายปรรณวัชร  สัจจะพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 5 ชั้น 4 ห้อง ป.6/6 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
690
เด็กชายประดิพัทธ์  สุพันทะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
691
เด็กชายปรัตถกร  มณีประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
692
เด็กชายปราชญา  วัฒนกุลเจริญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงปรานต์ชญาน์  หิรัญจินดาวิโรฒ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงปริญญากร  สุขจินดา
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
695
เด็กชายปริวรรติ  นิพนธ์พิทยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงปัณฑารีย์  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
697
เด็กชายปัณณวัชร์  สุรภักดิ์ภิรมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
698
เด็กชายปัณณวัฒน์  อุทัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงปัทมพร  ชุมกลาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงปาณิตา  เปียแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงปาณิศรา  กัลยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงปาลิกา  พิพิธพันธ์พิพิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
703
เด็กชายปีติพงศ์  กัลยาวุฒิพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
704
เด็กหญิงปุญชพิชฌน์  อยู่กิจติชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
705
เด็กชายปุญญพัฒน์  พงศกรรังศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
706
เด็กชายปุญญพัฒน์  สุดฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงปุญญิศา  พาณิชปฐมพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงปุญญิศา  อาจณรงค์ฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงปุญญิสา  แสงศิริวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
710
เด็กชายปุญณพัฒน์  พฤทธิพัฒนพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงปุณณภา  วงษ์วันทนีย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
712
เด็กชายปุณณวิช  ฤทธิ์อ้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงปุณยวีณ์  จารสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงไปรยา  อัฑฒพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
715
เด็กชายพงศกร  นวลอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
716
เด็กชายพงศ์ดนัย  เอียมนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
717
เด็กชายพงศภัค  นิคมอนันตชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
718
เด็กชายพชร  ลอยฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
719
เด็กชายพชร  สิริกานติโสภณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
720
เด็กชายพชร  อมรสมานกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงพชรมน  พิชญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงพชรมน  วงษ์ศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
723
เด็กหญิงพรชนก  แตงพุ่มทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
724
เด็กหญิงพรนภัส  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.3/7 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
725
เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญสมัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงพรปวีณ์  หลงน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
727
เด็กชายพรพิพัฒน์  อมรสิริพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
728
เด็กหญิงพรรณปพร  อยู่จงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
729
เด็กหญิงพรรณภัทร  แก้วเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงพรรณสรณมงคล  ศรีสันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
731
เด็กชายพรรษศรณ์  สิทธิโชติพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงพรวลัย  พวงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
733
เด็กชายพลสิทธิ์  ดิษฐสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงพลอยชมพู  สุริวัลย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
735
เด็กชายพศวรรธน์  ทรัพย์ทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
736
เด็กชายพศวีร์  หิรัญภัทรโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงพอเพียง  ไหลสุพรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงพัชนีวรรณ  พุฒวราธรภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงพัฒน์สุวีร์  สามพวงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงพัณณิตา  รัชชกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
741
เด็กชายพัทธดนย์  จิรกิจรัตน์
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
วิทย์ประถม
742
เด็กชายพัทธดนย์  พลับลัดโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงพันธราภรณ์  กุลมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงพันธ์วิรา  พันธ์จินดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงพัสวีร์  เจนสุขสถิตไพศาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงพาขวัญ  แสงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ราตรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงพิชชาภา  ตรองพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงพิชญาภัค  ตรีอนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงพิชญาภา  จันทร์มา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงพิชริฎา  เกิดไทยดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
752
เด็กชายพิทวัส  อชิโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงพิมพ์พญา  สุวรรณแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เปลี่ยนลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงพิมลวรรณ  ช่างทุ่งใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงพิริย์กร  วงศ์ชัยกิตติโชค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงพีช  คล้ายสาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
758
เด็กชายพีรณัฐ  แจ้งใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงพีรดา  จำปาศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
760
เด็กหญิงพีรยากร  จันทรัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
761
เด็กชายพุฒธิกร  นวมารค
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
762
เด็กชายพุฒิพงศ์  เจนโกศล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
763
เด็กชายพุทธิพัทธุ์  กิตสุระพัฒนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงพุทธิมา  สุขสมวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เหล่างาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงแพรบัว  กลีบบัว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงแพรวา  นาคบ้านกวย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
768
เด็กหญิงแพรวา  ปัญญาเลิศ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงฟ้าใส  สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
770
เด็กชายฟ้าใหม่  น้อยสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงภคพร  พลบำรุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงภคพร  ศักดิ์สุริยผดุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
773
เด็กชายภคิน  ท่าน้ำตื้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงภณิตา  แสงประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงภัคจิรา  ทรัพย์ประพฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงภัคจิรา  หลำขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงภัคริชา  มานิตย์โชติพิสิฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
778
เด็กชายภัควัฒน์  สุชเจริญชวรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
779
เด็กชายภัทร  เรืองโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
780
เด็กชายภัทรกร  นววัชรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
781
เด็กชายภัทรพล  สร้อยผล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงภัทรภร  ภูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงภัทรศยา  รักษาดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงภัทราวดี  คำบาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงภัสวัลย์  ธุวะเจริญพานิช
ป.5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม
วิทย์ประถม
786
เด็กชายภาณุพงศ์  ก้องจตุศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
787
เด็กชายภาณุภัทร  กัณฑสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
788
เด็กชายภาณุวิชญ์  ขจรศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
789
เด็กชายภานุรุจ  จุรณจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
790
เด็กชายภาวิณ  ลัคนรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงภาวิรินทร์  คิดเข่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
792
เด็กชายภาสกร  เหต้าน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
793
เด็กหญิงภาสิตา  รักรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
794
เด็กชายภุมิชัย  อดุลยธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
795
เด็กชายภูเมธ  คิมโน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
796
เด็กชายภูริวัฒ  ช้ามะเริง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
797
เด็กชายภูวเดช  บูรณโพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
798
เด็กชายภูวรินทร์  อมรศิริอาภรณ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงมณีรัตน์  เรืองชนาสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงมนณทิพย์  ดีเลิศ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงมนัสชนก  อินคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงมนัสนันท์  จินดาวัฒนภูมิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงมาริสา  ขุนเที่ยงธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงเมษา  ชูราศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง)
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงเมสิยา  วานิชพงษ์พันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
806
เด็กชายยศพล  อยู่เมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
807
เด็กชายยิ่งพันธ์  ปัญญานนทวงศ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงยุคนธร  เต็มอุดมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
809
เด็กชายยุทธพงษ์  กรุงเกตุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
810
เด็กชายรชต  บัวขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
811
เด็กชายรชตะ  โพธิ์หวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
812
เด็กชายรณกร  เสนาอุดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
813
เด็กชายรตนะ  โพธิ์หวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
814
เด็กชายรติชล  จันทร์สอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
815
เด็กชายรภัทร  สุธานุภาพวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงรมิดา  บญญะหงษ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงรรรรรา  เจริญผล
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
818
เด็กชายรวิกันต์  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
819
เด็กชายรวิช  คูวิจิตรจารุ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงรักตกันท์  มูลทรงเกียรติ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
821
เด็กชายรัชชานนท์  วัดพ่วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
822
เด็กชายรัญชน์  จันทร์ศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
823
เด็กชายรัฐกานต์  วัฒน์ผดุงเกียรติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
824
เด็กชายรัฐศาสตร์  อาจคงหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
825
เด็กชายรุจินพ  วชิรัคคเมธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงรุจิสา  สังข์บุญลือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
827
เด็กชายรุตม์ดนัย  นวมารค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
828
เด็กชายเรืองศักดิ์  จันทวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
829
เด็กชายฤชุนนท์  พิมพา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
830
เด็กหญิงฤทัยกาญจน์  ระวีทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงลภัสรดา  เกษสง่า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงลภัสรดา  นวลตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงลภัสรดา  วรพลาวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงลลิภัทร  แสงประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงลวิตรา  เจียมทับทักษิณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงลักษิกา  โลหิตพินทุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงวชรพร  สนับบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงวรนุช  อ่ำทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
839
เด็กชายวรพรต  ภูศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
840
เด็กชายวรพล  จันทร์มีชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
841
เด็กชายวรพล  พงษ์พากเพียร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
842
เด็กชายวรภัทร  สุขพูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงวรรณกร  จรักภิญโญกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงวรรณภา  เสือขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงวรรณรัตน์  จีนสืบสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงวรัชญา  รื่นเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงวรันญา  วิทยานุกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
848
เด็กชายวรากร  สันติวิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงวริศรา  กลิ่นพยอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงวริศรา  ปิ่นทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงวริศรา  วงษ์น้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงวริศรา  อมรสิริพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงวริษฐา  เรียนทัพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงวริสรา  มอดตะคุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
855
เด็กชายวลัชณัฎฐ์  ฐานิกาวิชญ์ภาส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
856
เด็กชายวัชรธฤต  แพถนอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
857
เด็กชายวิชญ์พล  มนัสไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงวิญญ์รวี  แว่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงวิภวานี  พึ่งนุสนธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงวิรมณ  แช่มชื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงวิไลรัตน์  กาแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
862
เด็กชายวีรภัทร  สายพร้อมญาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
863
เด็กชายวีรภัทร  อนนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
864
เด็กชายวีระวัฒน์  จาดคล้าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
865
เด็กหญิงวีรินท์  ศรีแดง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงเวธกา  จั่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
867
เด็กชายศรุตยา  วงศ์อาดัม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงศลิษา  จันทะวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
869
เด็กชายศักย์วริษฐ์  สราญวงศ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงศิรดา  พลเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงศิรประภา  พุ่มดียิ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
872
เด็กชายศิรวุฒิ  ลับเลิศลบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงศิริประภา  รอบคอบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
874
เด็กชายศุภกร  ฟุ้งขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงศุภรัตน์  ทรัพย์วัฒนไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
876
เด็กชายศุภฤกษ์  กาแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
877
เด็กชายศุภวิชญ์  ว่องวิวัฒน์ไวทยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงศุภิสรา  พริ้มพลาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงศุภิสรา  หลิว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงษศิสุดา  ศรีมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
881
เด็กชายสงกรานต์  ใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงสมิตา  สุขินมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงสมิตาภัสร์  มณฑีรรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงสรัญวีร์  นัดสูงวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงสราลีรัตน์  พรเทวบัญชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงสริญญา  ศิริรัตน์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงสวรรยา  ทองทวี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
888
เด็กชายสหรัตน์  ทิพย์สอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงสิณิภา  บัวแสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
890
เด็กชายสิรวิชญ์  พุทธรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
891
เด็กชายสิรวิชญ์  ศุภมาสหิรัญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงสิริกร  ศรีสุวรรณดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
893
เด็กชายสิริณัฏฐ์  เกิดสมเชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงสิริพิชญ์  ผลเจริญรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงสุชานาฎ  ตระกูลสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงสุณิสา  เพียรแท้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงสุธัญญา  มณีมโนรถ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงสุธาสินี  รัตรสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงสุนิษา  บุญชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง ป.3/6 GS โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
900
เด็กหญิงสุปรียา  ตรีประสิทธิ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงสุพพัตรา  อ้าวเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงสุพรรณษา  ชมสารวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงสุพรรษา  จ้อยร่อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงสุพิชการย์  ธรรมชัยพจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงสุพิชชา  งามดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงสุภัทรตา  อนุศาสนี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงสุภาวดี  สมพิมพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงสุวรินทร์  บูรณะธนานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงสุวิชญา  ไชยศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงสุวิชาดา  นาคทั่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงไหมรดา  ถิ่นวงศ์อินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
912
เด็กชายอชิรวิทย์  สังข์เกิดสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
913
เด็กชายอติภัทร  จารุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
914
เด็กชายอธิ  ศิริเชิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
915
เด็กชายอธิป  นวลตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงอนัญญาณัฐ  น้อยทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงอนัญญาณัฐ  สะสมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงอนันต์ญาณ์  พิศิษฐ์โสภณกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
919
เด็กชายอนุสิษฐ์  ศรีศักราภิคุปต์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงอภิจีรา  อดุลสุทธานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
921
เด็กชายอภิโชติ  มิตตะกัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
922
เด็กชายอภิรักษ์  ตรงแจะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
923
เด็กชายอภิรักษ์  ศรีพัฒนพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
924
เด็กชายอภิวงศ์  อดุลสุทธานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
925
เด็กชายอภิวิชญ์  เชื้อสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงอภิสรา  เขียวพริ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงอมรศิริ  เสริมสุขประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงอมลวรรณ  เกิดฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงอรณิชา  เมฆอรุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
930
เด็กชายอรรถพล  ตั้งธนาธรทิพย์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงอรรถยา  แซ่ตั้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
932
เด็กหญิงอรอานิชญ์  สายชล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงอรอินทุ์  เสกสรรค์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงอริญรดา  คุปติ์ปภานัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครปฐม เขต 1

ณ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
935
เด็กหญิงอรินลดา  นราแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
936
เด็กชายอริย์ธัช  เชาวนานนท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงอริสรา  สุวรรณศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงอริสา  แวงนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงอวัศญา  ตรีธัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
940
เด็กชายอัครชัย  นามาบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
941
เด็กชายอังกูร  ศรีลาชนพฤกษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงอัญชิสา  เนตริยานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงอันนา  ทับทิมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงอัปสรวาด  วสันตกรณ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
945
เด็กชายอัศจรรย์  โตไทยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
946
เด็กชายอาชวิต  คนไหว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
947
เด็กชายอาณาจักร  รมณียชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงอาภารัตน์  วัฒนพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงอารียา  บัวสรวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงอำภา  พนาอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
951
เด็กชายอิทธิกร  ประโทนเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
952
เด็กชายอิทธิกร  รักษ์ไชยวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงอินทุกานต์  ดิษคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
954
เด็กชายอินภุชงค์  ปูรณวัฒนกุล
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)
วิทย์ประถม
955
เด็กชายอิศรวุฒิ  ชทิสาจารย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครปฐม
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงอิสราภรณ์  อินเทียน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงอุษา  จ่างแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสุธีธร
วิทย์ประถม