ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกตัญญู  วารวิจิตร
ป.4
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลลักษณ์  สิงห์มณี
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกมลวรรณ  นวลสนอง
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรกมล  กิตติวาณิชวงศ์
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกรวรรณ  สุชัยรัตนวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
6
เด็กชายกรินทร์  กมลคร
ป.5
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกัญญา  ทองไสว
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงมา
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกัญญาภัค  ฤาชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกัญญาภัทร  ศรีสด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วสร้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
12
เด็กหญิงกัญฐิรัตน์  เลิศปรีชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
13
เด็กชายกันติทัต  กันบัวลา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกันภิรมย์  สุขชื่น
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
15
เด็กหญิงกุลจิรา  ผลดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
16
เด็กชายเกรียงไกร  ว่องพุฒิพงศ์
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
17
เด็กชายเกษมศักดิ์  แซ่ลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิตประถม
18
เด็กหญิงขวัญข้าว  ทองดี
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
19
เด็กชายคณกิจ  เอกรัตน์
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
20
เด็กหญิงจันทพร  คำแฝง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิตประถม
21
เด็กหญิงจิณณพัต  บุญสำเร็จ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
22
เด็กหญิงจิรภัทร  ประเทืองศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
23
เด็กชายจิรัฏฐ์  ลิมปรัตนคีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
24
เด็กชายจิรัฏฐ์  อนันต์เสาวภาคย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
25
เด็กชายจิรายุทธ  ศรีสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจุฑารัตน์  อินทิราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
27
เด็กหญิงเจนจิรา  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
28
เด็กชายเจษฎากร  วงศ์วรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
29
เด็กชายชวัลวิชญ์  เชื้อผู้ดี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงชาลิสา  วงศ์แพทย์
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
31
เด็กชายชินดนัย  ขิมมาทิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิตประถม
32
เด็กหญิงฐนัชญ์พร  ช้อนทอง
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
33
เด็กชายณัชนพ  เกียรติทวีพงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ขจร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ภู่พานิช
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฏฐตวัน  บุญชู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
37
เด็กหญิงณัฏฐา  จิตรปลื้ม
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฐชนันท์  มงคลมะไฟ
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณัฐฐาพร  ผิวพิมพ์ดี
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
40
เด็กหญิงณัฐรดา  จิตรปลื้ม
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
41
เด็กหญิงณัฐรดา  บุญเจริญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
42
เด็กชายณัศวัศห์  รัตนสาร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
43
เด็กหญิงณิชากรานต์  สิงห์เจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงณิชาภัทร  ชาติทอง
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงณิชาภัทร  ปิ่นมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
46
เด็กชายดนุพัฒน์  จันทร์เกษม
ป.6
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
คณิตประถม
47
เด็กหญิงดลรญา  โพธิ์วงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
48
เด็กชายดีพร้อม  ธามธาดา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
49
เด็กชายถิรพุทธิ์  นาคงาม
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงทิพย์วาที  ลีตี
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
51
เด็กชายธนกร  เข็มเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
52
เด็กชายธนภัทร  โป๊ะฮง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
53
เด็กชายธนรัตน์  มณีนาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
54
เด็กชายธวัชชัย  พลเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
55
เด็กหญิงธีรนุช  โอวาทกานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
56
เด็กชายนพัสกร  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
57
เด็กหญิงนภัสกร  บุญครอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
58
เด็กหญิงนรินทร์พร  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
59
เด็กหญิงนันทัชพร  อินทรา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
60
เด็กหญิงนภัฏรดา  หลวงสนาม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
61
เด็กหญิงนัยน์ปพร  สิริมงคลวัฒนา
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงนารีรัตน์  หอมรำพึง
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
63
เด็กหญิงเนตรชนก  สีดาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
64
เด็กหญิงเบญจมาศ  สูงสิริยศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
65
เด็กชายปฐมฉัตร  พันธมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
66
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
67
เด็กชายปภาวิชญ์  เกียรติกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิตประถม
68
เด็กชายปรมัตถ์  มาลา
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
69
เด็กหญิงประภัสสร  โกเฮง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
70
เด็กหญิงประภาพร  หินสิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงปรีย์วรา  ณิชาโชติสฤษฏ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
72
เด็กหญิงปัทมพร  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
73
เด็กชายปิญชาน์  นามโส
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงเปรมวิภา  บุญโต
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
75
เด็กชายพงศกร  เพียโคตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิตประถม
76
เด็กชายพงศ์ปณต  กนกกุลชัย
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
77
เด็กหญิงพรพรหม  คุ้มครอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิตประถม
78
เด็กหญิงพรพิมล  ติยะวัฒน์
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงพรสินี  พิกุลเงิน
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงพัชกมล  ม่วงกลิ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
81
เด็กชายพัชรพร  พรพิพัฒน์กุลชัย
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
82
เด็กหญิงพัชราฎา  หงษ์คำภา
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงพัดชา  ชาวไทย
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
84
เด็กหญิงพัทรดา  ทัศไนยเธียรกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุขสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
86
เด็กหญิงพิชามญชุ์  อรนนท์
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชนะมาร
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
88
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โต๊ะเงิน
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
89
เด็กหญิงพิมพ์ภา  วิศิษฎ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
90
เด็กหญิงพิสชา  ปฐมพรพงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
91
เด็กหญิงพีีรญา  ไต่เมฆ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
92
เด็กชายเพชรพฤกษา  จันทง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
93
เด็กหญิงเพียงขวัญ  สงปรางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
94
เด็กชายฟาคิร  อยู่ดี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
95
เด็กหญิงภัทราพร  สุธาสิโนบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
96
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ดีช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
97
เด็กหญิงภากร  ฉายสุริยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
98
เด็กชายภาคิน  ศรีละไม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
99
เด็กชายภาณุวัชร  มากสี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
100
เด็กชายภูวิชญ์  ช้อนทอง
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
101
เด็กชายภูสิทธิ์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
102
เด็กหญิงมนสิชา  เฮ้งกิจวัฒนา
ป.4
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
103
เด็กหญิงมนัญชยา  ทาจู
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
104
เด็กชายมหาสมุทร  น่วมเศรษฐี
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
105
เด็กชายเมธีรินทร์  ช้อนทอง
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายรชต  ทองชุมภู
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
107
เด็กชายรพิพัฒน์  นุชทา
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
108
เด็กหญิงรวิสรา  ฉลาดถ้อย
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
109
เด็กชายรัชพงศ์  เพรชไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
110
เด็กชายรัชพล  มีศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
111
เด็กหญิงรัชภาพร  สรเลขกิตติ
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
112
เด็กหญิงรัตนพร  เข็มเพีย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
113
เด็กหญิงรุจิดา  โพธิ์ทอง
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
114
เด็กชายวชิญธร  บรรดาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
115
เด็กหญิงวชิรญาณ์  การณ์สุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
116
เด็กชายวชิรวิชญ์  จันต๊ะนาเขตต์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิตประถม
117
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีบุศราคัม
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
118
เด็กชายวรภพ  วงศ์พรหม
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
119
เด็กชายวฬัสพล  โหระโช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
120
เด็กหญิงวอัจฉรา  ประหลาดเนตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
121
เด็กชายวัชรเวคิน  จันทร์สัชนาลัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
122
เด็กหญิงวิมลรัตน์  ไชโย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
123
เด็กหญิงศศินกานต์  เล็กน้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
124
เด็กหญิงศิรประภา  ทูคำมี
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงศิริทรัพย์  ผลแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
126
เด็กหญิงศิริรักษ์  รอดศิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
127
เด็กชายศิริวุฒิ  ซิมพัฒนานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิตประถม
128
เด็กชายศุภวิชญ์  จันทร์สิงห์
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
129
เด็กหญิงสร้อยสุดา  บุญมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
130
เด็กหญิงสรัลชนา  ตั้งวาทิชกพงษ์
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
131
เด็กหญิงสายธาร  แสงพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิตประถม
132
เด็กหญิงสุกัญญา  วงศ์วิริยะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
133
เด็กหญิงสุขุมาล  จันทร์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
134
เด็กหญิงสุจิรา  บุบผาสุข
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
135
เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วสมมุติ
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
136
เด็กหญิงสุตาภัทร  โชติกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
137
เด็กหญิงสุพัตรา  สุขบุญแดง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
138
เด็กชายสุภวัฒน์  เจียศรีวงษ์
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
139
เด็กหญิงสุภัค  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
140
เด็กหญิงสุภาวดี  จันทร์ศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงสุภิณญา  พิมพิสนท์
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
142
เด็กชายสุรวัศ  รักธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
143
เด็กหญิงเหมือนฝัน  เหมาะศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
คณิตประถม
144
เด็กหญิงอชิรญา  อิงอุดมนุกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
คณิตประถม
145
เด็กหญิงอมลวรรณ  ใจแกล้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิตประถม
146
เด็กชายอัครวัตร  ทองอินทร์
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
คณิตประถม
147
เด็กชายอิทธิพัทธ์  อินทฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิตประถม
148
เด็กชายเอกฤทธิ์  สุขสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
149
เด็กหญิงกัญญา  สุทธิพานิช
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิต ม.ต้น
150
เด็กชายขวัญชัย  กิจเต่ง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิต ม.ต้น
151
เด็กหญิงชนัญพร  อินเอี่ยม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงณัฎฐกานต์  อุดมพงษ์วิวัฒิ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายณัฐนันท์  บุญเรือง
ม.2
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงณัฐวรรณ  บุญเรือง
ม.1
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
155
เด็กหญิงดวงกมล  ทองสุข
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิต ม.ต้น
156
เด็กหญิงทัศนวรรณ  กองสันเทียะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงเทพอนงค์  เปรมปรีดิ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิต ม.ต้น
158
เด็กชายธนา  มนนามอญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงธารา  เสมานิตย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิต ม.ต้น
160
เด็กหญิงนริศรา  แสงแก้ว
ม.3
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
161
นางสาวนันท์นภัส  อุราพร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิต ม.ต้น
162
เด็กหญิงเบญจพร  วังอาษา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงเบญจมาศ  เครืออาษา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิต ม.ต้น
164
เด็กหญิงเบญจมาศ  นาคี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงปนัดดา  ปั้นเพ็ง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิต ม.ต้น
166
เด็กหญิงปิยะภัทร  แสงมาลา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิต ม.ต้น
167
เด็กหญิงพุทธวรรณ  ทองหุล
ม.3
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
168
เด็กหญิงภคภรณ์  พงษ์ประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายภานุพงค์  แกแล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายภูเบศ  ขุนเพ็ชร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิต ม.ต้น
171
เด็กชายรชฏธรรม  ฉัตรโพธิ์สุวรรณ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายวรยุทธ  แซ่โล้
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิต ม.ต้น
173
เด็กหญิงวิมลรัตน์  คูณโห
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิต ม.ต้น
174
เด็กชายศุภวิชญ์  สุขเยาว์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
175
เด็กหญิงสิริชล  สว่างแก้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิต ม.ต้น
176
นางสาวสุขานรี  แก้วขุนน้า
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
คณิต ม.ต้น
177
เด็กหญิงสุชานาถ  เมฆมัว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงสุปรีชญา  ผจงเกียรติคุณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิต ม.ต้น
179
เด็กชายสุระเชษฐ์  โพพันทูล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิต ม.ต้น
180
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ใจเงินสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
คณิต ม.ต้น
181
เด็กหญิงอรวรรณ  วารุณประภา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิต ม.ต้น
182
เด็กหญิงอาภัสรา  เปียคง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายอิสริยศ  อ่วมต่าย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
184
เด็กหญิงกชกร  เลี่ยวไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงกชพร  ปรีสมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงกรกช  ศรีอินทร์สุด
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
187
เด็กชายกฤตธี  สุขเสกสรรค์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
188
เด็กชายกล้าภวิษย์  แว่นรัมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
189
เด็กชายกษมา  เหลือจ้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วัฒนสิงห์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงกันญา  ยอดช่วง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
192
เด็กชายกิตติภพ  เพ็งสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงกิรณา  ทิพย์มณี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงเกสรี  สระทองหน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงเข็มจิรา  เทพบุรี
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วิทย์ประถม
196
เด็กชายคมพิศิษฐ์  ชัยถาวรกิจ
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงจรรยพร  พาณิชย์เอกไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
198
เด็กชายจักริน  สันฐาน
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงจารุพิชญา  ทารีมุกข์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงจิดาภา  อุ่นเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
201
เด็กชายจิรเมธ  ไทยเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงจิรัฏฐญา  โชติรวีรุ่งสกุล
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงจิราพรรณ  เสวกพันธ์
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงจิฬาภรณ์  มานู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงจุฑามาศ  รักษาพล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงเจนจิรา  ครองสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงชมพูนุช  เมฆพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงชวัลรัตน์  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
วิทย์ประถม
209
เด็กชายชัชวาลย์  มะลิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงชาลิสา  เพ็งแจ่ม
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงชิดชนก  ปัตตายะโส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงชิสากัญญ์  บุญเผื่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุรุษนันทน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงโชติกา  เตียวสมบูรณ์กิจ
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงญาณิศา  บุญเยี่ยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
216
เด็กชายฐปนรรฆ์  เนติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงฐิตารีย์  ศิริชัยวัจนเดชา
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงณณัฐ  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
219
เด็กหญิงณัชชา  อินต๊ะผัด
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทศพล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงณัฐขณิษฐ์  ชัยรังษีเลิศ
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงณัฐชยา  น้อยเทพ
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงณัฐชยาดา  มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ยินดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีเกษม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
226
เด็กชายณัฐภณ  ธรรมนิยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
227
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
228
เด็กชายเตชินท์  พยัคฆา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงทักษพร  บุญครอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
230
เด็กชายทีปวุธ  พันธุ์งาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงธนตชา  เปมะกิติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
232
เด็กชายธนบดี  พรเจริญวัฒนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงธนพร  หอมจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วิทย์ประถม
234
เด็กชายธนวัฒน์  ศรีจันทร์แสง
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เอกสุรีย์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงธัญจุฑา  ศรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  นันทธีโร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  บูระณะสัมฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงธารีรัตน์  พุทธสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
240
เด็กชายธีรดนย  สะบู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
241
เด็กชายนภัส  ศรียา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงนภัสสร  ไกรทอง
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงนริศรา  ภู่สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงนริศราภรณ์  กูปทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
วิทย์ประถม
245
เด็กชายนันทนากร  พิมพา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
246
เด็กชายนิติกร  เรืองแสงศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
247
เด็กชายนิติธร  นันตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงนิภาวรรณ์  ซึมเมฆ
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงบุณยาวีย์  ฉ่ำรักษ์สินธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงเบญญาภา  บุญเอื้อศิริ
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงเบญญาภา  ลาเลิศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงปนัสยา  สิงห์อินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงปภาวี  ฮั่นจินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
254
เด็กหญิงปลายตะวัน  สุขะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงปวริศา  มีประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงปาณิษร  สมตัว
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงปานตะวัน  หนูเงิน
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงปาริฉัตร  วรรณศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงปิ่นมุก  วงษ์พิมพา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงปุญญิสา  จงทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงปุณณภา  อินทชิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงเปมิกา  รักธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงเปรมมนีย์  ศรีภูมั่น
ป.5
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
วิทย์ประถม
264
เด็กชายเปลี่ยนฟ้า  พงษ์รัตน
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
265
เด็กหญิงไปรยา  พานทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงพชรพรรณ  กลยนี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงพรพิมล  แสงขำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงพรรณภา  บุบผาวงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงพรวรินท์  กาฬแก้ว
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
270
เด็กชายพฤฒธาวินทร์  พุ่มนิมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
271
เด็กชายพัทธนันท์  อาษาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงพิชญธิดา  แท่นทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  พางาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงพีรชยา  พลภาณุมาศ
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
275
เด็กชายพีรวิชญ์  วัตรชาติศุภกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงเพชรรัตน์  สุขสาธิต
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วิทย์ประถม
277
เด็กชายไพรมณี  ศรีอินทร์
ป.6
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงภคพร  อินทิราช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงภชนล  เผ่าวณิชย์
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
280
เด็กชายภัคพงค์  คงศรี
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงภัณฑิลา  ผ่องแผ้ว
ป.5
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วิทย์ประถม
282
เด็กชายภัทรธร  ดำเนินศิลป์
ป.5
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงภัทราพร  จำปาปน
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วิทย์ประถม
284
เด็กชายภัทราวุฒิ  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
285
เด็กชายภาณุภณ  ชวินบวรสิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงภาวินี  คำแหง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  สันติธรารักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
288
เด็กชายภูวกร  ชวินบวรสิน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
นครนายก

ณ โรงเรียนอนุบาลนครนายก
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
289
เด็กหญิงเภริน  ศิริโภคาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงมนันญา  ธรรมสิริพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
291
เด็กชายยศกร  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
292
เด็กชายยุติธรรม  ฤทธิ์แดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงรมิดา  ใจผ่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงรสนพรรณ  สง่ารัตนพิมาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
295
เด็กชายรัชพล  สุวรรณงาม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงรุ่งรวี  พรมโสภา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงวชิรญาณ์  หมั่นตลุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
298
เด็กชายวรธน  จำปาหอม
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงวลัยลักษณ์  พร้อมพานิชย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงศรันย์รัชต์  เปรียบยิ่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงศิรดา  โชติศศิธร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
302
เด็กชายศิวกร  บุญครอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
303
เด็กชายศุภกร  เกชณียาบุตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
วิทย์ประถม
304
เด็กชายศุภฤกษ์  ลีรพงษ์กุล
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
305
เด็กชายศุภวิชญ์  เลื่อนสุคันธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงสิริรัตน์  พรมมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง
วิทย์ประถม
307
เด็กชายสืบสกุล  แจ่มดวง
ป.4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงสุชลธิป์ชา  ช้อนทอง
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงสุดารัตน์  สินไชย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงสุธาศิณี  เรืองเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงสุธิศา  พงษ์สุข
ป.6
โรงเรียนวัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงสุภัสสรา  หอมหวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงสุรภา  บุญชี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงอชิรญา  สังข์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงอนัญญา  ศรีสวย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงอนัญญา  อุ่นธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงอภิรดา  ภูมิผิว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงอักษรา  อุปรัตน์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
วิทย์ประถม
319
เด็กชายอังกูร  รักษ์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลนครนายก
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงอัญชญา  อินทชาติ
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม
321
เด็กชายอัฑฒกร  บุตรแสง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงเอมิกา  ตันฑจรรยา
ป.6
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
วิทย์ประถม