ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนแม่สอด
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกัณย์พสิษญ์  แก้วกันยา
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ธรรมะใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิตประถม
3
เด็กชายกิตติภพ  เมฆธนวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
4
เด็กชายกุลธวัช  ชาญเจริญลาภ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
5
เด็กชายกุลพัทร์  เรืองทิพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
6
เด็กหญิงเกศรินทร์  อุไรรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
7
เด็กหญิงเกศิณี  รวมเขียน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
8
เด็กหญิงขนิษฐา  บุรีเทพ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
9
เด็กชายจักรี  ชัยธิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
10
เด็กชายจิรภาส  ประกอบดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
11
เด็กหญิงจุรีรัตน์  ทิวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
12
เด็กชายชลิต  -
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
13
เด็กชายชวกร  รอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
14
เด็กชายชัชรินทร์  ตระการตระกูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชาลิสา  สมวัน
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชินชิน  อภิวงค์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชีวาพร  วงศ์สว่างกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
18
เด็กหญิงฐิดาภา  ธูปเทียน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิตประถม
19
เด็กชายณชพล  ต๊ะสุ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
20
เด็กหญิงณภัทร  ขวัญแย้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
21
เด็กหญิงณัฏฐชา  พุฒิไชยจรรยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
22
เด็กชายณัฐกมล  หลักทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
23
เด็กชายณัฐชนน  บุญยา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
24
เด็กหญิงณัฐชา  วงค์คำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
25
เด็กชายณัฐดนัย  แย้มทับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
26
เด็กหญิงณัฐพร  คีรียรรยง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
27
เด็กชายณัฐวุฒิ  ส่างน้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
28
เด็กหญิงดรุณี  นารีภาพเจริญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
29
เด็กหญิงตุลยดา  เชิดฉาย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
30
เด็กหญิงถิรพร  โคตรประทุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
31
เด็กชายธนกร  คำเทพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
32
เด็กชายธนากร  คลังมูลตรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
33
เด็กชายธนาคิม  สุริยา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
34
เด็กชายธรรมนิตย์  ฉิมพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
35
เด็กหญิงธิดารัตน์  เริ่มหาสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนแม่สอด
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายธีร์จุฑา  อรุณเกล้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
37
เด็กชายนครินทร์  ใจบุญเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
38
เด็กหญิงนภัสสร  ยะปัญญา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
คณิตประถม
39
เด็กหญิงน่อเจอาร์  -
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
40
เด็กหญิงน้ำฝน  จันทร์ต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
41
เด็กชายนิธิกร  สืบสาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
42
เด็กชายบาส  -
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
43
เด็กชายบุญฤทธิ์  จีนประชา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
44
เด็กชายบุญสืบ  อำพลรุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
45
เด็กชายบูรพา  จอมมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
46
เด็กชายเบญจมินทร์  กวินวนาลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
47
เด็กหญิงปนิตา  ใจยาเก๋
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
48
เด็กชายปรรณกฤศ  แซ่เล็ก
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงปราณปรียา  จรรยา
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
50
เด็กหญิงปวิชญา  เรือนทิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
51
เด็กชายปัณณธร  ใหมสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิตประถม
52
เด็กชายปาฏิหาร  แสนหาญชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
53
เด็กหญิงพชรพร  แสนติ๊บผ่าย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
54
เด็กหญิงพรไพลิน  แสนหาญชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
55
เด็กชายพร้อมเพรียง  ประกอบกิจ
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
56
เด็กชายพัชรพล  สีตะระโส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
57
เด็กหญิงพัฒน์นรี  สำลี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิตประถม
58
เด็กหญิงพิชญ์นรี  ชมนันติ๊
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
59
เด็กหญิงพิชญ์สินี  -
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
60
เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ทิน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
61
เด็กชายพีรพงษ์  สว่างรัตนากาญจน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
62
เด็กชายพุฒิพัฒน์  ปักษี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
63
เด็กหญิงไพลิน  เพชรคีรีรัฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
64
เด็กหญิงภวิภา  ดาวเรือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
65
เด็กหญิงภัทรวรรณ  มุกดา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
66
เด็กชายภานุรักษ์  สอนสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
67
เด็กชายภูรินท์  สมวัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
68
เด็กหญิงมนรดา  -
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
69
เด็กหญิงยมุนา  -
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
70
เด็กหญิงรวิกร  เตชกานนท์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนแม่สอด
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงวชิราภรณ์  กาวิละเดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
72
เด็กหญิงวรนุช  กินตาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
73
เด็กชายวัชฐิกรณ์  เสนานุฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
74
เด็กชายวัชรพล  ศิริวัฒน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
75
เด็กชายวัฒน์ชานนท์  กรีพจนีย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
76
เด็กหญิงวันดี  เสมอเหมือน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
77
เด็กหญิงวิชญาดา  อินฟู
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
78
เด็กชายวุฒิภัทร  ปัญยอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
79
เด็กชายศรายุธ  จันทรมณฑล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
80
เด็กหญิงศิรัญญา  นาคโชติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
81
เด็กหญิงศิริพร  อยู่ดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
82
เด็กชายศิวกร  คำดำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
83
เด็กชายศิวนาท  เพชรคีรีรัฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
84
เด็กชายศุภกันต์  โพธิวัลย์
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
85
เด็กชายศุภณัฐ  โพธิวิจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
86
เด็กชายสิทธิโชค  -
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
87
เด็กชายสิทธิโชค  สิทธิสงคราม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
88
เด็กหญิงสุธีธิดา  รวมเขียน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
89
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เนตรแก้ว
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
90
เด็กชายสุวรรณกร  มูลขุน
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
91
เด็กชายอชิรวิชญ์  แกล้วกสิวิทย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
92
เด็กหญิงอนันทพร  อ่ำดอนกลอย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
93
เด็กหญิงอมรกานต์  สิทธิจาด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
94
เด็กหญิงอรณิชา  รอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิตประถม
95
เด็กหญิงอรพรรณ  บิลพัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
96
เด็กหญิงอรวี  -
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิตประถม
97
เด็กชายอิสรานุวัฒ  ทรัพย์ทนันชัย
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตาก เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนแม่สอด
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
98
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทฤกษ์
ม.3
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงกวินทิพย์  พิมสาร
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงกัลยรัตน์  จันทร์ดี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิต ม.ต้น
101
นายกิตติพัฒน์  บุญยา
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
102
นางสาวกิตติยา  ศรีจันทร์วงศ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
103
นางสาวกุลปริยา  ธัญการกรกุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงเกตน์นิภา  พิมพาเรือ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายคุณากร  สถิตธรรมธร
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงจารุสิริ  เหลืองสะอาด
ม.3
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงจิดาภา  ปุกราชา
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายจิรภัทร  อุดเมืองอินทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
109
นางสาวชลธิชา  สุวรรณวงค์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิต ม.ต้น
110
นายชาคริต  จันทร์ธิดา
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงชุติมา  วังขวัญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงฐิติมา  อินหลวง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิต ม.ต้น
113
นายณรงค์ศักดิ์  เพ็ชรศรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงณัฐชลัยกร  ไรย์
ม.3
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
115
นางสาวตรีทิพยนิภา  พิมเสนา
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
116
นายธนชัย  ไชยเมืองชื่น
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
117
นายธนวุฒิ  ก้อนนคร
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายธนากร  จุ้ยต่าย
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิต ม.ต้น
119
นางสาวธนิตา  สหรัตนพันธ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
120
เด็กหญิงธิติสุดา  ปัญญาอารักษ์
ม.3
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
121
นางสาวธิรานุช  ขวัญข้าวกานน
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิต ม.ต้น
122
เด็กชายธีรภัทร์  เนตรแก้ว
ม.3
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
123
นางสาวนารีรัตน์  ทวีคุณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงนิชนันท์  เทนสุนา
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงนิชานาถ  คำเทพ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
126
นางสาวนิภา  ไพรแสงทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงบัณฑิตา  ปะละเขียว
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายปารวัตร  สีวิใจ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
129
เด็กหญิงปาริชาติ  -
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
130
นางสาวปิยะธิดา  จิตอินทร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงพนิดา  สิงห์ชูชัย
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
132
นางสาวพรไพลิน  มะโนปัน
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตาก เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนแม่สอด
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
133
เด็กหญิงพรรษชล  สิงหวี
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงพิชชาพร  แสนมี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิต ม.ต้น
135
นายพีณรงค์เดช  พรหมสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงเพชราธารา  อัศวกัญจน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงแพรวนภา  จันทา
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
138
นายฟารุก  จินต์จุฑา
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
139
เด็กหญิงภคพร  พัทยาวรรณ
ม.3
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
140
นางสาวภิรมย์รัตน์  พานรอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงมณฑิรา  สีมูล
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิต ม.ต้น
142
นางสาวมิ่งขวัญ  -
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิต ม.ต้น
143
นายรชต  กาวิใจ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
144
เด็กหญิงรักษณาลี  แซ่หมี
ม.3
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงรัตติกาล  มะโนน้อย
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
146
นางสาวรัตน์มณี  คำเตจ๊ะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
147
นางสาวรุ้งตะวัน  นาคล้วน
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายวชิรวิทย์  นายอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิต ม.ต้น
149
นางสาววราภรณ์  ซีโพโพ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงวลัยชญา  เรืองฤทธิ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายวายุ  รัตนเนตร
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายวีระกิตติ์  พรไพบูลย์พงษ์
ม.3
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงศรินทิพย์  ฐิตาสยะวงศ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
154
เด็กหญิงศศิธร  แปลงชาติ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
155
นางสาวศาตนันทน์  จิตหาญ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
156
เด็กชายสมรักษ์  อ่องทู
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิต ม.ต้น
157
เด็กหญิงสุทธิณี  ขจรคีรีกุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
158
นายสุทธิภัทร  จิ่งต่า
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงสุมัชญา  จันสวาท
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
160
เด็กชายสุริยะ  เพชรคีรีรัฐ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส
คณิต ม.ต้น
161
เด็กชายอธิวัฒน์  ทองสี
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
162
นายอภิวัฒน์  ชาติสุภาพ
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
163
เด็กหญิงอรชร  ภิญโญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
164
นางสาวอลิสา  วันเจริญใหม่
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
165
เด็กหญิงอังคณา  กันทะวงษ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
166
เด็กชายอิทธิศักดิ์  ผันอักษร
ม.3
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
คณิต ม.ต้น
167
เด็กชายเอกชัย  -
ม.2
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนแม่สอด
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
168
เด็กชายกฤษดา  วงษ์น้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ใจชื่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงกิ่งฟ้า  จักรอินทร์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
171
เด็กชายกุลนันนท์  เผื่อนวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงจรรยพร  กันทะวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เทพมงคล
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงจุฑามาส  ทามณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงชฎามาต  อาญาสกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงชนาภา  ใจจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
วิทย์ประถม
177
เด็กชายชยพล  มัคควัชรกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงซาเฮนา  กิสหมัด
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงฐานิตา  บำรุงแจ้ง
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงณฐพร  ตาวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงณัชชา  มาติ๊บ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญญาศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
วิทย์ประถม
183
เด็กชายณัฐนนท์  ทองย้อย
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงทินรัตน์  ชัยดี
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
185
เด็กชายธนกฤต  จิโน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
186
เด็กชายธนกฤต  หมอกแสง
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงธนพร  วงศ์ไพศาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
วิทย์ประถม
188
เด็กชายธราเทพ  พันคำมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
189
เด็กชายนันทวัฒน์  แสงศรีมณีศร
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทิอ้าย
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
วิทย์ประถม
191
เด็กชายปรัตถกร  ตาโท้
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงปริยากร  ฟองจางวาง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงปริยากร  หว่างสกุล
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงปวรรัตน์  บัวระพา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงปัญญดา  ปัทมสิทธิโชติ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงปุณณาสา  เถินบุรินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
วิทย์ประถม
197
เด็กชายปุณภิชณัฏฐ์  กันอินต๊ะ
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
198
เด็กหญิงพรพรรณ  ใจมิภักดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงพรรณาขวัญ  ส่างคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงพัชริดา  พิมพา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
201
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  รัฐจิตติพงศ์
ป.5
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 2

ณ อาคารราชพฤกษ์ โรงเรียนแม่สอด
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
203
เด็กหญิงพิยะดา  บุตรโคตร
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
204
เด็กชายพีรวิชญ์  รินดี
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงฟ้าใส  -
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงภัทรนันท์  ลักขณาศิริวัตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงภัทรภร  สุทธิรักษา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงภาพร  ศรีนุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
209
เด็กชายมนตรี  ลลิตาคม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงมะเหน่ฉี่นวย  -
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงรดา  หลวงตุ้ย
ป.4
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงวรรณวิษา  ทองเชื้อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงวริศรา  เชาวะปรีชากุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงวีณา  -
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงวีร์  สุรศักดิ์สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงศิรประภา  ทับทิมทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงสลิลทิพย์  คำลือเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
218
เด็กชายสิรวิชญ์  แสนคำพงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงสิริกร  ปัญโญวาส
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
220
เด็กชายสุรพล  เก่งไฉไล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงสุวดี  กลิ่นประทุม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
222
เด็กชายสุวรรณภูมิ  ก้องเวหา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงโสภิญญา  ดีปุกเปียง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
224
เด็กหญิงอทิตยา  อหิงสากุล
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงอภิญญา  จงรัมย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
226
เด็กชายอภิวิชญ์  อินทร์ต๊ะ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงอังคณา  -
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
228
เด็กชายอัจฉริยะ  แก้วบังวัน
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงอัญญามณี  หน่อคำสุก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
230
เด็กหญิงอารีรัตน์  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงอิสริยา  อุปคำ
ป.6
โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง)
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงอุมารินทร์  สิงทยม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงเอมมิกา  ใจครัว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
วิทย์ประถม