ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 1

ณ ห้องเรียน ชั้น ป.4/1 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ธิหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกชกร  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกชพร  น้อยวรรณะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  หล้าเตจา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกนลลัส  แสนหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลชนก  โมมีเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกมลวรรณ  อินทฉิม
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกรนิษา  แก้วประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤตธัช  สุวรรณถาวรตกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤษฎิ์  จุฑาคุปต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกษิษฐา  พึ่งทองคำ
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกัญญ์วรา  โตเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงกัญญาภัค  อินทฉิม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกันตภูมิ  เจือจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกันตินันท์  วุฒิบุญพรศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศรีคชไกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกิตติภพ  ศรีตะลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกิตติศักดิ์  กล่อมเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกีรติ  ไชยแจ้ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกุลปริยาภรณ์  อุ่นเรือน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกุลสตรี  มัชฌิมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงขนาภา  ม่วงมิตร
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงเขมิกา  ยิ้มเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายคณิณ  จิตอารีย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายคเณศร  เพ็ชรพินิจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงคนิดา  น้อยด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายคีตภัทร  พะสุรัมย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงจารุวรรณ  พุ่มนวล
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงจิดาภา  นิลขลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายจิตติพัฒน์  ล้นเหลือ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายจิรภัทร  ชื่นอุรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายจิรเมธ  พิมานมาศสุริยา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กหญิงจิรัชญา  สุนันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายจิราทิพัส  สิงห์คา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงเจนจิรา  แป้นพงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 1

ณ ห้องเรียน ชั้น ป.4/2 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงเจนนิเฟอร์  สมุลเดอร์ส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายชญานนท์  เงินขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงชญานันท์  หลวงไชยา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงชฎาภรณ์  คุ้มแสง
ป.4
โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายชนกันต์  บัวลอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงชนชนก  ปัญญาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายชนนิษฐ์  คิรินจิรฐา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงชนาภา  ศรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงชนิกานต์  อ่อนศรี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงชนิตา  ไชยพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงชมพูนุท  เบาสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายชยาบดินทร์  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงชลิดา  ลาภมหาประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงชาลิสา  ตาตุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายชิติพัฒน์  วงษ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายชิติพัทธ์  ฉายสุริยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กล่อมเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายโชติกร  ทองเฟื่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายฐนกร  สาคร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงฐิตารีย์  ทองอยู่เลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงฐิติพร  ผลเกิด
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายฐิติวัฒน์  อึ้งทิพาพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงณภัทร  แก้วกิริยา
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงณภัทร  ชัยเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายณภัทร  อยู่เกิด
ป.4
โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงณฤมล  อินมล
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงณศิตรา  เครือสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงณัชชา  ชื่นสิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงณัชชา  อิ่มเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงณัชชาวีร์  ตันยา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เทียนฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงณัฏฐธิกาญจน์  ฉันทะแสงตินันท์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จันทร์เครือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายณัฏฐภัทร  ตาตุ่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายณัฐกฤษณ์  อังสาชน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 1

ณ ห้องเรียน ชั้น ป.4/3 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงณัฐชยา  พรมคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงณัฐชาพร  เมืองเหมอะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงณัฐณิชา  เชื้อเมืองพาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงณัฐณิชา  ยาเตี้ยง
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายณัฐดนัย  เปียงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงณัฐธิภรณ์  แบบกลาง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงณัฐนิชา  ปัญยศ
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายณัฐพล  บุญปล้อง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงณัฐภัทร  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงณัฐรุจา  วุ่นแม่สอด
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงณัฐวรรณ  คล่ำคง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงณัฐวรีย์  จินาเขียว
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงณัฐหทัย  วิโรจน์วิริยะ
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงณัฐิดา  ทองอ่ำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงณิชกานต์  ฉัตรพงศกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงณิชชยา  คำชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายณิชภัทร  ชุ่มชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงณิชมน  พรมเสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงณิชา  น้ำพลอยเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงณิชานันทน์  น้อยมหาพรหม
ป.4
โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงดาราวรรณ  สุรพัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายต้นสกุล  ยอดเพชร์
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงทัภษพร  ศรีสุดโท
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายทินภัทร  ภูจอมใจ
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายเทรนท์ ไทเกอร์  โมฮัมเหม็ด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายเทวนาถ  จูบุญส่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายธนน  สิงห์โต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงธนพร  ขุนชู
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงธนพร  มิสาธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กชายธนพล  อ้อยผาดวง
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายธนภัทร  ปันเงิน
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายธนภูมิ  เมฆอรุณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงธนวรรณ  ธังดิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายธนวัฒน์  พืชนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายธนวัฒน์  ภูสีนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 1

ณ ห้องเรียน ชั้น ป.4/4 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายธนศิลป์  สิงห์มณี
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงธนัชพร  เสือสีนาค
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงธนัสนี  ทองดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงธนิตาภรณ์  กาญจนนาภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายธราดล  จิวเดช
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายธวัชชัย  เงินยวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงธัญชนก  นาถกร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ประสาทเขตการณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงธัญพิชชา  วัจนะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงธัญพิมล  โพธิศรีมาตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงธันย์ชนก  คำภีระแปง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงธาริณี  เทศยจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายธีรดนย์  ศีลพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายธีรบดินทร์  น้อยอินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายธีรภัทร  สัญยวิชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายธีรวัฒน์  แสนใจกล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายนนธวัช  สุปันนะเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายนพดล  พันธ์ษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายนพเดช  สิงห์ทอง
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงนภัสธนันท์  ชรัลวรกรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายนราธิป  จันทรกระแจะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายนลพฤทธ์  เอี่ยมสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงนัจวา  ฮิมสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงนัทธมน  สืบแย้ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงนันท์ชนก  นะวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายนันทชัย  มีทอง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงนันท์นภัส  จิรพัชญ์วรกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายนันทภพ  สุขจี๋
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงนับจันทร์  จันทร์บุตร
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงนิชาดา  กรวยทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงนิภาพร  พรมประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงนิมินตรา  -
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงนิษฐกานต์  อินทร์ภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงบุญญวีย์  ทับผึ้้ง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงบุญฑิวรรณ  มาอุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 1

ณ ห้องเรียน ชั้น ป.4/5 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงบุญยวีร์  ทิโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงบุษรา  คำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงเบญจพร  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงเบญญาภา  แสนนรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ไชยบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายปฐากรณ์  เขียวสีทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงปณาลี  แก้วใจรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงปณิดา  สุขใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงปทิตตา  ทองประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงปพิชญา  จันทนาวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กชายปภวิษณุ์  ต่อกร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงประภัสสร  แสนศรี
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงปราการ  ขัดเคลือ
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กชายปริยากร  กาวิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายปริยากร  อารมย์เกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงปริยาภัทร  โกอินต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงปรีชญาภรณ์  แก้วตาแจ่ม
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงปวรัตน์  พรมมิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงปาณิศา  สุพรม
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายปิติวัฒน์  ประสาทศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงปิยธิดา  ตื้อทา
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายปิยพงษ์  ผิวโพธิ์
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงปิยวรรณ  ทำสีนาค
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงปิยะณัฐ  สูงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงปิยะพร  น้อยศรี
ป.4
โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายปิยะวัฒน์  ไทยอุสาห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงปุณยวีร์  อิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงปุณยาพร  ศิริวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงเปรมฤดี  เฟืองฟอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายพงศ์พิสิฐ  ประเสริฐเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงพชรกมล  แย้มหมื่นอาจ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายพนธกร  สุขพุ่ม
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายพนธิตร  ไกรสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงพนิตพิชา  ตันสาโรจน์วนิช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 1

ณ ห้องเรียน ชั้น ป.5/1 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กหญิงพรนภา  ใจมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงพรนภา  เพ็ชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงพรพรรณ  รักภักดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงพรรณนิภา  คำปาแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงพลอยพรรณ  ทำสีนาค
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงพัชรพร  ปัตถาวะโร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงพัชรพร  สุขสาตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงพัชรพรรณ  ซ่วนเฮง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงพัชราภรณ์  น่าชม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงพัชรี  ห่านใต้
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายพาสุข  ตรีบุพชาติสกุล
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กหญิงพิชชาภา  กีบเกษร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงพิชชาภา  นิ่มภักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงพิชญาภัค  มีทิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงพิชญาภา  พึ่งอุดม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงพิชยารักษ์  พิชัยณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณโกสีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กหญิงพิมพ์ชนิดา  บุญเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แพรพันธ์
ป.4
โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สิงห์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มณีวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงพิมลพัทธ์  ขำริด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กหญิงพิราญาณ์  กุระคาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงพีรดา  บุญประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายพีรวัส  มานัสฤดี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายพุฒิพงศ์  พลกล้า
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงเพชรดา  กันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เอี่ยมละมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงแพรวณิตญ์  ตะนาวศรีอลังกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงแพรวา  ยศธนากรวณิช
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงฟานา  เจะอาหลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายภควัต  เง่าทุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายภฤศ  ภู่ชินาพันธุ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายภัคพล  คงปาน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายภัทรกานต์  ฉันทาพงษ์ภิรมย์
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 1

ณ ห้องเรียน ชั้น ป.5/2 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายภัทรพล  ศุภสิริภัทร
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายภัทรภณ  แซ่ตัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงภัทรวรรณ  รินรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายภานุวัฒน์  พิลึก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายภาม  อรรถวุฒิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายภูมิพัฒน์  วรัญญาชัยมลล์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กชายภูมิพัฒน์  เอี่ยมมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงภูรินี  คลังฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายภูริภัทร  ชมสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงมนทกานติ  แออัด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงมนัสชนก  รัตนมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงมลธกานต์  อนุเวที
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กหญิงมัณฑนา  เอมศิริ
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายรณกร  จำปา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายรพีภัทร  คำภิละเตรียมวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงรักษิณา  เทพมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายรัชชานนท์  สอนคุ้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายรัฐพงศ์  สินรัชตานันท์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายรัตตชาติ  จอมแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายรามิล  จันทร์เทศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายรุ่งคุณ  จุลภาคี
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายเราะฮ์มัดดีน  นาเงิน
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายวงศกร  เกตุโชติ
ป.4
โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงวรนันท์  บุญมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงวรรณธิดา  ทองอยู่เรือน
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงวรรษมน  สาลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายวรวัส  มงคลรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงวรัญญา  เทียนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงวรัญญา  เอมอยู่
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงวรินทรา  ยิ่งมหาศาล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงวริศรา  สลีวงศ์
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงวศินี  ไชโย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงวันวิสา  ทิพบุญทอง
ป.4
โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงวิรดา  นาคแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงวิริยาภัสสร  ชูดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 1

ณ ห้องเรียน ชั้น ป.5/3 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กชายวีระชัย  มูลถี
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายวีรากร  ยาเที่ยง
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายวุฒิชัย  แก้วขำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงศตพร  อินทรกุญชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงศศิธร  นิ่มนวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายศศิวัฒน์  พงษ์ศิริภักดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กชายศักดิ์ชัย  สิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายศักดิพงศ์  บุณย์พัฒน์โภคิน
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กชายศิรสิทธ์  ฟูมั่น
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงศิริกัญญา  ตะโนนทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงศิริพร  พรมทับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายศิวกร  ผลถวิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายศิวกรณ์  จันโทรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายศุภกร  มัสัตย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายศุภกร  สังฆจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายศุภณัฐ  สังวาลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงศุภรัตน์  ใจคง
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงศุภัชญา  เกตุโชติ
ป.5
โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงศุภิสรา  มากบุตรดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายสถลัชนันท์  ปันผสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายสหรัฐ  วงษ์วาท
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายสิทธิกร  ลอยบัญดิษ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กชายสิรภพ  กัณพานิช
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กชายสิรภพ  เจนสิราสุรัชต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายสิรวิชญ์  ช้างรบ
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงสิริกาญจนภัทร  มีบุญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงสิริรัตนา  พุกอูด
ป.4
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงสิริลักษณ์  นพคุณ
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงสุธินันท์  ฉะติพบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงสุนันทา  ฟักทองอยู่
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงสุภัทราภรณ์  สายตรง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงสุภาพร  อยู่เรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายสุรธัช  ขัติวงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายสุรนาท  มูลเพ็ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กหญิงสุรัสวดี  แย้มเกตุ
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตาก เขต 1

ณ ห้องเรียน ชั้น ป.5/4 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงสุรีพร  ราษี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงสุลลิตา  พึ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กชายสุวิจักขณ์  สุกใส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายสุษิระ  แจ่มโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงเหมือนฝัน  สามสี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงอธิชา  จิ๋วพรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กชายอธิชา  พรหมคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายอธิปัตย์  เครือเถื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงอภิชญา  คุ้มเครือ
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงอภิชญา  มงคลศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายอภิสิทธิ์  เปรมสน
ป.5
โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายอรรถพันธ์  ใจรังกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายอรรถพันธ์  นุชชะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงอรัญญา  พรมจันทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายอัครวินทร์  กุระคาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงอัจฉริยาพร  อ๊อดทรัพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงอาฑิตวรรณ  หิรัญรักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงอาทิตยา  ทองมาก
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายอาทิตย์  ห่านใต้
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายอานนท์  คชเถื่อน
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงอารีรัตน์  พันทะบุตร
ป.5
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายอิทธิกร  ปุ่นโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงอิสรีย์  กุระคาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายเอื้ออังกูร  บุญมาลีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตาก เขต 1

ณ ห้องเรียน ชั้น ป.1/1 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
305
เด็กหญิงกมลชนก  อินทฉิม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงกฤติมา  สอนละ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงกสิณากาญจน์  นิลเกตุ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
นายก้องเกียรติ  สมโนชัย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงดี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
นางสาวกันยารัตน์  จรัสตระกูล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงกัลยรัตน์  เปียเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
นายกิตติณัฎฐ์  อินภิรมย์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายเกียรติศักดิ์  นิลวิจิตร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
นางสาวจริยา  แม้นปาน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
นางสาวญาณิศา  ยาหมอก
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงญานิศา  ส่งต่าย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงฐิติภัทร  ถุงเงิน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อำพันธ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
นายณัฐนันท์  เมฆสองสี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
นายณัฐพงศ์  คชรักษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
นายณัฐภัทร  นาคแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
นางสาวดวงธิดา  กาเกตุ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
นายธนวินท์  หาญทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
นางสาวธนาภรณ์  แสงงามดี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
นางสาวธัญชนก  สมบุญอินทร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงธัญญาดา  วัจนะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
นางสาวนันทกานต์  ไคร้เครือ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงนันท์นภัส  เรือนโต
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงบงกช  บุญสา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงบุณยนุช  เตไช
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงบุษบา  นิ่มแสง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงเบญจมาศ  กลับโต
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงพรนพิน  คุ้มแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงพัชนันท์  คมขัน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
นายพัทธพล  มั่นมาก
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงภัทรนันท์  สายทอง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
นายภูริภัทร  ละม้ายเมือง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายภูฤเบศ  อินทร์เจือจันทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
นางสาวรมิดา  อดิศักดิ์วัฒนา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตาก เขต 1

ณ ห้องเรียน ชั้น ป.1/2 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
340
เด็กหญิงวรัญญา  เครือฮวบ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายวันณะ  ทองดี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
นางสาววีรภัทรา  พรมพัด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงศรุตา  อินทรกุญชร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงศุภิกา  ศรีสกุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายสฤษฎ์พงษ์  ชัยลิน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงสันต์ฤทัย  รุ่งเรือง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายสุทธวีร์  อ่อนลมูล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
นางสาวสุพรรณี  เอกสุภาพันธุ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
นางสาวสุพิชชา  ชูคีรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
นางสาวสุภัสรา  เขียวมาก
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงอนัญพร  เดชเดชะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
นางสาวอัญชิษฐา  เครือเกตุ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ห้องเรียน ชั้น ป.5/5 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
353
เด็กหญิงกชกร  โลหะเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงกนกพรรณ  นาเบ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  กงตาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงกมลชนก  แก้วขำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงกมลชนก  วงษ์สุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายกมลวิช  สุพนธนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายกรวิชญ์  รักมั่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายกฤชณัท  อิ้มอนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายกฤตนัย  ปวงคำใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กชายกฤตพัฒน์  ทองโพธิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงกฤษฎาพร  เพ็ชรกำแหง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายกฤษนล  ขันคำ
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงกัญญณัฐ  บุญยัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงษ์โพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ถมทอง
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงกันต์ชนิกา  นะวัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงกัลยกร  กมศิลป์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงกานต์ธีรา  สำอางค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงกานติมา  เขียวแดง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายกิตติกวิน  อินจันดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายกิตติพิชญ์  ฉิมสุด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงกุลญาภา  สกุลรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงกุลนันท์  สิทธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงขวัญข้าว  พลทามูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงขวัญนภา  กาวิละเดช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายคณพศ  ทับประดิษฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายคณิต  มั่นเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายจรสพล  อ่อนยิ้ม
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายจักรพันธ์  สุขนันตพงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายจักริน  สโมสร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงจันจิรา  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงจารุนิภา  แก้วมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงจิดาภา  วัตต์มณี
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงจิดาภา  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายจิรวัตน์  หาญอนันต์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ห้องเรียน ชั้น ป.6/1 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
388
เด็กหญิงจิรัชญา  รักมั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายจิรายุ  นนทะศักดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กชายจิรายุทธ  วิจิตรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายจิรายุส  หลำคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายเจนธรรม  มุมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงชญาดา  สีดากุลฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงชญานิศ  ธรรมลังกา
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงชฎาภัทร  อ่วมมีเพียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงชนนีกานต์  วงษ์สุก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงชนัญชิดา  ตุ่นเป็ง
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงชนิกานดา  นพเก้าสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงชยธร  วิชาราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายชยพล  โทนสังข์อินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายชยพล  ใบทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายชยันต์  หนูเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงชยาภรณ์  ดวงตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงชยุดา  เปลี่ยนศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงชลดา  รอดเคราะห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายชัยรัตน์  สังห้อ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายชาวีร์  เขื่อนปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายชิษณุชา  ทาริยะวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายชิษณุพงศ์  ครุฑธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพียรสม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงโชติกา  เนื่องเอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงญาณิดา  หมีโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงญาตาวี  เขียวสอาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงฐานิดา  แซ่ลี้
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กหญิงฐิตาพร  ชุ่มชื่น
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงฐิตาภา  ภูสง่า
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายฑีร์จุธา  เทศทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายณฐพบ  ศรียะวงษ์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงณฐอร  นันชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงณพชิรา  ทองคงหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายณภัทร  บุญยืน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงณภัทร  แมตสอง
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ห้องเรียน ชั้น ป.6/2 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
423
เด็กชายณัฏฐกรณ์  คล้ายประทุม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองคำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงณัฐฉรียา  ทาจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กชายณัฐชนน  คุ้มชู
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายณัฐชนนท์  บำรุงแจ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงณัฐญาดา  ศรีใส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงณัฐณิชา  งาเนียม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงณัฐธยาน์  พรมหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงณัฐธิดา  กาวีระจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงณัฐธิดา  ชุ่มชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงณัฐธิตา  พึ่งอินทร์
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงณัฐนรี  ประเสริฐสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายณัฐพงษ์  คงไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กชายณัฐพล  พงศ์สิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กชายณัฐพล  มูลวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายณัฐวร  ราชสุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายณิชคุณ  แก้วอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กหญิงณิชาพร  แสงแป้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงณิชาภรณ์  คำภิระวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงณิชาภรณ์  สิงห์คุ้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กหญิงเดือนฉาย  มั่นเมือง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงตติยาภรณ์  เต็มปลื้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงทัชชกร  คล่ำคง
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายธนกร  ทาแว่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายธนกร  ศรีอุดม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กชายธนกร  สมพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กชายธนพนธ์  สืบวงษ์ดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงธนพร  รอดชัยภูมิ
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กหญิงธนพร  ศรีธุวนนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายธนพล  จึงสำเร็จการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายธนพล  หาญแหง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายธนพล  อำมาตเอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงธนภรณ์  มาลัยหวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายธนภัทร  สุติ
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กชายธนาภัทร  พันธัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ห้องเรียน ชั้น ป.6/3 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
458
เด็กหญิงธมลวรรณ  เนื้อไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เงินยวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงธันยชนก  พลอยครุฑ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายธีรภัทธ  ธนพานิช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายธีรภัทร์  พงษ์อยู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายธีรภัทร์  วงษ์คำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายนนทพัทธ์  หมอกเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กชายนนทวรรธน์  จันทหอม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายนนธวัช  โรจน์วชิรบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายนพรุจ  สุนันตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงนภรัตน์  เขียวแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ครุธผาสุข
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงนภารัตน์  รัตนพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงนราพร  ลิขิตสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงนฤภร  ศรีปวนใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงนวินดา  พรมมี
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงนันท์นลิน  เดชเดชะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายนันท์นิพัฒน์  บุตรสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงนาดา  พลชัย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายนิธิโชติ  อิ่มแสง
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงนิภารัตน์  ภู่พรม
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กหญิงบุณยานุช  บุญสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงเบญญทิพย์  ทองวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงเบญญาภา  นิลจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงปภาวรินร์  ชมภูพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายปราการ  น้อยเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กหญิงปลายฝัน  ไทยทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายปวริศ  สิริธัญกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายปวริศร์  ตั้วมาก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงปวริศา  จันทร์นา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายปวรุตม์  สันตติภัค
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เปียเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงปัญชิกา  บุญทอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงปัญญดา  ฐานพัฒน์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ห้องเรียน ชั้น ป.6/4 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
493
เด็กหญิงปัญฑารีย์  วงษ์ไว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงปัณฑิตา  พงษ์สมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงปัณณรัตน์  คล้าเจริญสมบัติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงปัทมาพร  สอนมัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงปาริฉัตร  ธนสารกุลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงปิยาพัชร  สันติกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กชายปุญญพัฒน์  ทรัพย์ศรี
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงเปรมฤดี  สืบสาย
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายพงศ์พล  ผลเดช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายพงศภัค  วรรณทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายพงศ์ศิริ  นุ้ยเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงพชรพร  บัวป้อม
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงพรชนก  พันธ์เดช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงพรชนก  สุดจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายพรพวิษย์  บัวลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กชายพฤษฒฺพัชร  สุขเกษม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงพลอยรัตน์  เนื้อนิ่ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กชายพศวัต  สิงหราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายพสิษฐ์  อ่ำจุ้ย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงพัชนมนต์  จิตต์จริง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงพัชราภา  เครือเต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายพัทธดนย์  ม่วงมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงพัทธนันท์  หมอมนต์
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  สืบมาศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กชายพิชญะ  ทำเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงพิชญา  ทาอ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงพิชญา  รักษาวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงพิชญาภา  นาคะไพฑูรย์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  เอกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เทศสกุณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  กันเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงพิมพลอย  จิ๋วกาวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงพิมพ์อักษร  ทรงอภิวัฒน์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กหญิงพิมลภัทร  ภาสวรวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงพิริยา  ยอดสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ห้องเรียนชั้น ป.6/5 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
528
เด็กชายพีรพล  พุทธกัง
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงพุทธธิดา  คงพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงไพริน  ทับทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงภคพร  ภคเมฆานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายภพนิพิฐ์  ธีรโชติหิรัญกาล
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายภัทรดนัย  พรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เนื้อไม้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายภัทรพล  จี๋คีรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายภาคิน  วุ่นแม่สอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายภาสกร  แสนเปา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กหญิงภาสินี  ขำศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กชายภีมพงษ์  จงนิมิตรสถาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายภูมิพัฒน์  สุทธิมณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายภูมิรพี  ไชยวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กชายภูริช  นิลยไทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงมนัสดา  สีมี่
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงมนัสนันท์  กัณพานิช
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงมริฎษดา  สามารถ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงมลฤดี  สืบสาย
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงมัชฌิชา  สุยะวงษ์
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงเมธาวินี  ทุ่งแฝก
ป.4
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงยมลภัสสร์  พาลี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กชายรชต  ไชยแจ้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กชายรฒิพัช  อินคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กชายรณกร  ใจสุภาพ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงรัชนียาภรณ์  ใจสุภาพ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กชายรัญชน์  คำใจ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงรัตนาสิริ  เครือมิ่งมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงรัมภาภัค  ภูริเดชา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงลักษณารีย์  พลมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กชายวงศธร  มากมี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กชายวงศพัทธ์  เปียเอี่ยม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงวชิรญาณ์  แคนสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงวณิดา  ด้วงนา
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงวรพิชชา  แคนสา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ห้องวิทย์ 2 โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
563
เด็กชายวรากร  ปุญติวานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงวราศัย  พละสาร
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงวริยาภรณ์  เกตุด้วง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายวโรตม์  เชียงแสน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายวัฒนชัย  วิโล
ป.5
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงวันทพร  พุ่มพวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กหญิงวิชญาดา  ปุ๊ดสาร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กชายวิชยุตม์  ดำริห์ศิลป์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงวิรากร  ทัพผึ้ง
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายไวทย์กุล  ปัญญาคม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายศตนันท์  พรมเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กหญิงศิริพร  สร้อยคำ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายศิวกร  หาญปรีชาสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กหญิงศุภัชญา  บุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อ่อนนุ่ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงสดุดี  คชเถื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายสหกิจ  แก้วเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กชายสิทธินนท์  สุนันทา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
581
เด็กชายสิทธิพล  แก้วเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายสิรภพ  ครองแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงสิรภัทร  ประชากูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงสิรินภา  สินธีระโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายสิริวัฒน์  สังข์ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงสุกฤตา  พยัคฆจุลกฤต
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ต๊ะวัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
เด็กหญิงสุชัญญา  พึ่งจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กหญิงสุนิสา  เส้นเศษ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงสุปวีณ์  ทับนิล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กหญิงสุภัชชา  ฉายแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
เด็กหญิงสุภัสสร  จันทร์อินทร์
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กชายสุเมธา  เหลืองทอง
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กชายสุรยุทธ์  มาวันนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเพ็ชระ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงสุวีรยา  ตุลยฤทธิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กชายหฤษฎ์พงศ์  ได้วงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
เด็กชายอชิรวิชญ์  พงษ์พรต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตาก เขต 1

ณ ห้องพัฒนาทักษะทางภาษา โรงเรียนอนุบาลตาก
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
598
เด็กชายอติวิชญ์  ดีนิยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงอธิติยา  ตองเต
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กชายอนวัช  จันทรเสนา
ป.6
โรงเรียนเขื่อนภูมิพล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กหญิงอนัญพร  บุญยิ่งยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงอมลวรรณ  เทศฉาย
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงอรกานต์  มงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงอรนลิน  แก้วนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงอริญชยา  ทาระวา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงอัจจิมา  จักภิระ
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายอัศวิน  ฟักทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงอาธิติยา  เลิศวิลัย
ป.6
โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กชายอินฑ์ทัช  วิสุทธิวัมมิก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตาก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงเอมมิกา  มาตรสิงห์
ป.5
โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์