ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตราด เขต 1

ณ อาคารบัวสาย โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกรวีธ์  บัญฑิตเสถียร
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกวิสรา  ปั้นทรัพย์
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
3
เด็กชายกันย์เกล้า  บุญญทลัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
4
เด็กชายเกณฑ์กัณม์ไชย  ชุ่มชูจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
5
เด็กชายเขตต์กันต์  เศวตศรีสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
6
เด็กชายเขตโสภณ  สัมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
7
เด็กหญิงเขมิสรา  ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
8
เด็กชายจิรพงศ์  บุญช่วยเหลือ
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
9
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  บุญช่วยแล้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
10
เด็กหญิงชนันญา  เนื่องกัลยา
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงชภาพร  เอี่ยมอมรนิพิท
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
12
เด็กชายชยพัทธ์  ไชยริปู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
13
เด็กหญิงชวัลลักษณ์  หยกจินดา
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
14
เด็กหญิงชัญญานุช  หรี่คนอง
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
15
เด็กชายชิติพัทธ์  หนูแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
16
เด็กหญิงชินัญญา  แกล้วกล้า
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
17
เด็กหญิงชุฬัญญ์ธิบต์  จันทร์ศิริ
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
18
เด็กชายณธรรศ  จันทร์แสนโรจน์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
19
เด็กหญิงณภัทร  ขจรเกริกฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
20
เด็กชายณัฐดนัย  วิไลวรรณ
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
21
เด็กหญิงณัฐธยาน์  กสิพร้อง
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
22
เด็กชายณัฐพล  ทูคำมี
ป.4
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิตประถม
23
เด็กชายธนกฤต  ทั่งทอง
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงธนพร  พิมพิสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
25
เด็กหญิงธนภรณ์  อิ๊ดเส็ง
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงธัญชนก  ช่างเก็บ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
27
เด็กหญิงนริศรา  บุญรอด
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
28
เด็กหญิงนิธิมา  สุเนตร
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงบัณฑิตา  ทวีคูณ
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
30
เด็กชายปราการ  คมพุดซา
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
31
เด็กชายปราชญ์  พร้อมวงศ์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
32
เด็กชายปราบ  ประชุมแพทย์
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
33
เด็กหญิงปริยากร  ทองดวง
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
34
เด็กชายปัณณทัต  กิจเถกิง
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
35
เด็กชายปัณณวิชญ์  รัตนธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตราด เขต 1

ณ อาคารบัวสาย โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงปัณรดา  ฉิมผกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
37
เด็กชายปิติภูมิ  บุตรศรีวงษ์
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
38
เด็กหญิงปิยาพัชร  ศรีวิเศษ
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
39
เด็กชายเปมทัต  วงศ์เฉลิมสุข
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
40
เด็กชายพอเพียง  นิตรมร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
41
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วงศ์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
42
เด็กหญิงพิมชนก  อยู่ละออ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
43
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพียรประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงพีรดา  ผ่องศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
45
เด็กหญิงภัทรา  ชัยกิจสิริพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
46
เด็กหญิงภิญญดา  วัฒนวีรพงษ์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
47
เด็กชายภีมวัจน์  มัดถาปะโท
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
48
เด็กชายภูวัฒน์  ไกรทองสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
49
เด็กชายรัฐกานต์  เพชรหีด
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
50
เด็กหญิงรินทร์ณภัทร  แก้วกำเหนิดพงษ์
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
51
เด็กหญิงลภาภัทร  จ้ำเหล่
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงลลิตวดี  กุลนอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
53
เด็กหญิงวันใส  สว่างไสว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
54
เด็กหญิงวิชิตา  กาแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิตประถม
55
เด็กหญิงศศิประภา  ศิริภูธร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
56
เด็กหญิงศศิภา  อุทัย
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
57
เด็กชายศักดิธัช  เติมศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงศิวัตรา  วิรันทนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
59
เด็กชายสรวิชญ์  วจีสุนทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
60
เด็กหญิงสริดา  แสงศรี
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
61
เด็กชายสหภูมิ  สนิทการ
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
62
เด็กหญิงสิรินรัตน์  ปัญญาสิริมั่นคง
ป.5
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิตประถม
63
เด็กชายสุกฤษฏิ์  จำนงประโคน
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
64
เด็กหญิงสุภนิดา  กอบพึ่งตน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
65
เด็กชายสุรพศ  เถาหมอ
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
66
เด็กชายสุรพัศ  เถาหมอ
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
67
เด็กชายสุรวัฒน์  แซ่โล้ว
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
คณิตประถม
68
เด็กชายอภินันท์  นากลาง
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
69
เด็กชายอภิวิชญ์  ขำเกื้อ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
คณิตประถม
70
เด็กชายอานันท์  กล้าหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตราด เขต 1

ณ อาคารบัวสาย โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงชุติกานต์  สารพงษ์
ม.2
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
72
เด็กชายณัฐพงศ์  สุนทรชัย
ม.1
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
73
นายตุลารักษ์  รัตนวงษ์
ม.3
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
74
เด็กหญิงศศิกานต์  โคตคำ
ม.2
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
75
เด็กชายสามารถ  สุพรรณ์
ม.3
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตราด เขต 1

ณ อาคารบัวสาย โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กหญิงกานต์พิชชา  จริตซื่อ
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
77
เด็กหญิงกิตติกานต์  ขาวสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
78
เด็กชายกิตติ์วิวัตติ์  เรือนงาม
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
79
เด็กหญิงขวัญนภัทร  ลี้ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
80
เด็กหญิงจิณห์วรา  บุญวาที
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
81
เด็กหญิงจิรภิญญา  ลองศิริคง
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงญามินดา  มัดรอ
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงฐิติภัค  วงษ์ธนไพศาล
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงฑิตยา  สุนทวนิค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
85
เด็กหญิงณภัทร  เนตรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
86
เด็กชายณัชพล  อำภา
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ปัญญาวชิรกุล
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงณิชากานต์  อิสาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
89
เด็กชายติณณ์  ชัยอรรถ
ป.4
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงทิฆัมพร  รวมวงษ์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
91
เด็กชายธนกร  มุกดาเพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
92
เด็กชายธนภัทร  ศิริจันทร์
ป.6
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงธนวรรณ  ไชยสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงธัญมน  ภารสงัด
ป.6
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
95
เด็กชายนพัช  อานามวงษ์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงนฤกันยา  ทองปาน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
97
เด็กหญิงนลินนิภา  นิยมญาติ
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงนาตาลี  แมเราะ
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงนิลนิรากร  มหาเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
100
เด็กหญิงบุญฑริกา  ในเรือน
ป.5
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
101
เด็กหญิงปภัสรา  คงดี
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงปภาวีย์  อินทรชิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
103
เด็กหญิงปริชาติ  เรืองรัตนตรัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
104
เด็กหญิงปวรรัตน์  เสนะโกวร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
105
เด็กชายปัญญาพัฒน์  วาสุกรี
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงปัทมรัศม์  กิติธนนท์วัฒน์
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงปาณิศา  ถนอมญาติ
ป.6
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงปาณิสรา  วิสุทธิแพทย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงปิยภรณ์  พุฒกลาง
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงเปรมกมล  ทองโชติ
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตราด เขต 1

ณ อาคารบัวสาย โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
111
เด็กหญิงโปรดปราน  เข้งนุเคราะห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงผาติรัฐ  สาโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
113
เด็กชายพงศ์พล  รัตนพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงพรกนก  นิลฉวี
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงพรรณรมณ  เวชสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงพัชรพร  วินิจฉัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงพัทธนันท์  กิตติธาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงพิมพ์พิศา  รัตนประไพ
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
119
เด็กชายพีรวิชญ์  เข็มดี
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงแพรวา  แถลงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงภัทรมน  รักร่วม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงภัทราพร  เจริญพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
123
เด็กชายภูวน  ศรีเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงมนัสวี  มันฑิกาวิท
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงรัศมี  จันทร์ศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงวณัฐชยา  อยู่สอน
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงวนรา  อนันต์
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงวนิสา  ชาประถม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
129
เด็กชายวรปรัชญ์  สุริยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงวรรจชนก  สุขกลีบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงวรรณภา  มุสาเหม
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงวราภรณ์  ถวิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงวริศรา  วนาลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงวันทนา  ชื่นแท่น
ป.4
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
135
เด็กชายวาคิม  คงน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงศรัญญา  บุญชม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
137
เด็กชายศักดา  เจริญคงคา
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
138
เด็กชายศักดิ์นรินทร์  ตาน้ำเที่ยง
ป.5
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
139
เด็กชายศักดิ์สกุล  ปากสมุทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
140
เด็กชายศิรชัช  สินธุนาคิน
ป.6
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงศิรภัสสร  สินทอง
ป.6
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
142
เด็กชายศิรศักดิ์  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงศิริประภา  ภูพาดแร่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงศิริวดี  มัณฑนาภรณ์
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงศิริวิมล  ปราถนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตราด เขต 1

ณ อาคารบัวสาย โรงเรียนอนุบาลตราด
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
146
เด็กหญิงศุภสุตา  ชัยอรรถ
ป.6
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงสมภัสสร  สรวมชีพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงสิริมนต์  มนต์ประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
149
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ณ รังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงสุพรรษา  นวลกสิ
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
151
เด็กชายสุรปัญญา  เถียรทิน
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงอนงค์นาฐ  รัตนวงษ์
ป.5
โรงเรียนวัดวัง(กิ่ม- บุญอยู่ อุทิศ)
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงอนัญญา  สถิตย์วิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงอภิชญาน์  สุขสอาด
ป.5
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงอภิรวดี  สงวนวงค์
ป.6
โรงเรียนมารดานุสรณ์
วิทย์ประถม
156
เด็กชายออมสิน  นำประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงอัจฉราวรรณ  ปิดทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงอัญชิสา  แสงศักดิ์ดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงอำภรณ์  ประสิทธานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงอุดมลักษณ์  บวรสถิตย์
ป.6
โรงเรียนไสวนันทวิทย์
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงอุมาภรณ์  สงวนหงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตราด
วิทย์ประถม
162
เด็กชายฮาดิษ  ซอลีฮี
ป.4
โรงเรียนกิตติวิทยา
วิทย์ประถม