ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลวรรณ  จิตร์ชูชื่น
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกรกนก  บุญรอด
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
3
เด็กชายกรภัทร  ปานสังข์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรรณิการ์  หมื่นมีเพชร
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
5
เด็กชายกรวิชญ์  กลีบแก้ว
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
6
เด็กชายกฤตพล  แกล้วกล้า
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
7
เด็กชายกฤตภาส  จำปา
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
8
เด็กชายกวินฤทธิ์  พันฤทธิ์ดำ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
9
เด็กชายกวีกานต์  ย่องซื่อ
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
10
เด็กชายกษมา  สุขเสน
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
11
เด็กชายกษิดิส  จงใจ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
12
เด็กชายกอบชัย  เกียรติเมธา
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
13
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองสงโสม
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
14
เด็กชายกันตณัฐ  แสวงชอบ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
15
เด็กชายกันตภณ  คีรีรักษ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
16
เด็กหญิงกันติชา  สูคง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
17
เด็กชายกาจพล  ศุภศรี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกานต์สิริ  ทิมกลับ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
19
เด็กชายกิตติภูมิ  ศรีเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงโขมพัสตร์  รัตนาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
21
เด็กชายคณพศ  สุขคุ้ม
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
22
เด็กชายคมชาญ  พวงเพชร
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
23
เด็กชายจตุรัฐพล  เพชรอินทร์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงจรัสศรี  ไชยเสภี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงจันทร์ตาภร  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
26
เด็กหญิงจันทรัสม์  อ่อนชื่นจิตร
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
27
เด็กหญิงจารวี  ทองดียิ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
28
เด็กชายจารุกิตฐ์  ตะลุ่มพุก
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
29
เด็กหญิงจิณิสตา  นาเลื่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
30
เด็กชายจิรกฤษ  เพ็ชรฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
31
เด็กชายจิรัฎฐ์  เด่นสุวรรณรังษี
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
32
เด็กชายเจตน์นิพัทธ์  รักนุช
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
33
เด็กชายเจนณรงค์  เต็งรัง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
34
เด็กชายโจนัส  เทรฟซ์แกร์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
35
เด็กชายฉัตรชัย  สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงชนกนันท์  คำเนตร
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
37
เด็กชายชนทัต  ด้วงกิจ
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
38
เด็กหญิงชนัญชิตา  จันทรังษี
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
39
เด็กหญิงชนัญธิดา  ทองนอก
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
40
เด็กหญิงชนากานต์  รอดอยู๋
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
41
เด็กชายชยางกูร  แสงห้าว
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
42
เด็กชายชัยภพ  รอดเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
คณิตประถม
43
เด็กชายชัยวัฒน์  รัตนพันธ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
44
เด็กหญิงชาลิสา  เพชรพัว
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
45
เด็กชายชิติพัทธ์  สำเภา
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
46
เด็กหญิงชินันพร  สอนวงษ์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
47
เด็กหญิงโชตกา  มณีโชติ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
48
เด็กหญิงญาณิศา  ดินแดง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
49
เด็กหญิงฐิดาภา  ผาสุข
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
50
เด็กหญิงฐิดายุ  อาสนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านในปง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงฐิติกัลยา  เพชรสาคร
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
52
เด็กชายณฐพร  เกิดชู
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
53
เด็กชายณัชพล  รัตนพันธ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
54
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีสุด
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
55
เด็กชายณัฐชนน  แซ่หลี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
56
เด็กหญิงณัฐชยา  รุ่งโรจน์อสนี
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
57
เด็กหญิงณัฐณิชา  เขาบาท
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
58
เด็กหญิงณัฐณิชา  ฤทธิมา
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
59
เด็กชายณัฐดนัย  เต็มพร้อม
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
60
เด็กชายณัฐดนัย  ศรีศักดา
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
61
เด็กชายณัฐนนท์  พรหมพุฒ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
62
เด็กหญิงณัฐนิชา  แก้วรุ่งฟ้า
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
63
เด็กชายณัฐพัชร์  เมืองมีศรี
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
64
เด็กชายณัฐภัทร  จงทอง
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฐฤทัย  เกาะสมัน
ป.6
โรงเรียนประชาวิทยา
คณิตประถม
66
เด็กชายณัฐวุฒิ  ค้ำชู
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงณิชานันท์  รักษาศรี
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
68
เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีเทพ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
69
เด็กชายดิษณ์กร  วรรณา
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
70
เด็กชายตติยวิทย์  อาสนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านในปง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายทรงพล  แสวงชอบ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
72
เด็กชายทัศไนย  บุญกิจ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
73
เด็กหญิงทิพรรัตน์  ชูศรี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
74
เด็กหญิงทิพรัตน์  ทิพยราช
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
75
เด็กชายธนกร  เซ่งเส้ง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
76
เด็กหญิงธนัญญา  นาคช่วย
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
77
เด็กชายธนัทภัทร  คชแก้ว
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
78
เด็กหญิงธนิษฐา  กรุณา
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงธวัลยา  รอดจบ
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เกตุพงษ์พันธุ์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
81
เด็กหญิงธวัลรัตน์  อินนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
82
เด็กหญิงธัญจิรา คงสุดรู้  จำปาธัญจิรา คงสุดรู้
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
83
เด็กหญิงธัญชนก  ยกกลิ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
84
เด็กหญิงธัญญารัตน์  จินดาวงค์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
85
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ชุููเอียด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิตประถม
86
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ประภาส
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
88
เด็กหญิงธิติมา  โพธิ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
คณิตประถม
89
เด็กชายธิติสรร  จูห้อง
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
90
เด็กหญิงธีรยา  นิ่มวิศิษย์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
91
เด็กชายนภัทร  ศรีสมัย
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
92
เด็กหญิงนภัทรศรา  ขุนรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิตประถม
93
เด็กชายนภูมิ  มีจิตร์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
94
เด็กหญิงนฤมล  พลัดทองศรี
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
95
เด็กชายนฤสรณ์  นุ่นชูผล
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
96
เด็กชายนวพรรษ  ศรีระพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิตประถม
97
เด็กหญิงนัฐฑริการ์  ล้วนดี
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
98
เด็กหญิงนันท์นภัส  คชวศ์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
99
เด็กหญิงนันท์นลิน  บุญชัย
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
100
เด็กหญิงนิชาภา  บุญนายก
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
101
เด็กหญิงเนตรชนก  แซ่ตัน
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
102
เด็กชายบารอกัต  ราชภักดี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
103
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  ฉิวน้อย
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
104
เด็กหญิงเบญจมาศ  จิตร์ชูชื่น
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
105
เด็กหญิงเบญจวรรณ  ศรีเทพ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงปณิดา  แซ่โล้ว
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
107
เด็กหญิงปณิตา  จิตรอักษร
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
108
เด็กชายปราชญ์นที  นิลแก้ว
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
109
เด็กหญิงปราณปริยา  สงคราม
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
110
เด็กหญิงปริศณา  ศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
111
เด็กหญิงปวีณนุช  ผนึกทรัพย์สกุล
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
112
เด็กชายปัญญากร  ฉันทรางกูร
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
113
เด็กหญิงปัณณพร  อ่อนน้อม
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
114
เด็กหญิงปาณิศา  แก่นจันทร์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
115
เด็กหญิงปิ่นมุก  ศรีเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
116
เด็กชายปุณณวิช  ซังซาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
117
เด็กหญิงเปรมวิภา  เยาว์ดำ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
118
เด็กชายเปี่ยมพร้อม  หลัดกอง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
119
เด็กชายพงศกร  กานต์นภัทร
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
120
เด็กชายพงศ์พล  พุ่มช่วย
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
121
เด็กชายพงษ์พันธุ์  ศรีเพ็ญ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
122
เด็กชายพงษ์ภวัชญ์  จันทอง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
123
เด็กหญิงพรทวิลาภ  เล่งจิ้ว
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
124
เด็กหญิงพรปวีณ์  ศรีศักดา
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
125
เด็กหญิงพรรณภัทร  ทองนอก
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
126
เด็กชายพสุธร  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
127
เด็กหญิงพัชรวี  แทนสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
128
เด็กหญิงพัทธานันท์  ทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
129
เด็กหญิงพาทินธิดา  ชูจิตต์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงพิชญพัชญ์  แก้วจีน
ป.5
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
คณิตประถม
131
เด็กหญิงพิชญ์สินี  หีบเพชร
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
132
เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยบุตร
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
133
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เวชสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
134
เด็กหญิงพิริยากร  ช่วยบำรุง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
135
เด็กชายพิศวัสต์  จันทร์สักรา
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
136
เด็กชายพีรพัฒน์  แซ่ตัน
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
137
เด็กชายพีรพัฒน์  โอมณี
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
138
เด็กหญิงภฤศมน  ไชยบุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
คณิตประถม
139
เด็กหญิงภัทรวดี  ทองชิดเชื้อ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
140
เด็กหญิงภัทราพร  บุญถาวร
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงภัทรินทร์  หาบหา
ป.6
โรงเรียนประชาวิทยา
คณิตประถม
142
เด็กหญิงภันทิลา  หิรัญพันธุ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
143
เด็กชายภาณุมาศ  แซ่จ้อง
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
144
เด็กชายภานุรุจ  ชัยเวทย์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
145
เด็กชายภูริณัฐ  หมื่นละม้าย
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
146
เด็กชายภูวรินทร์  พรหมอินทร์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
147
เด็กชายภูวิศ  ทองศักดิ์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
148
เด็กหญิงมนัสนันท์  เลขะจิตร์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
149
เด็กชายเมธังกร  แง้เจริญกุล
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
150
เด็กหญิงยุพเรศ  พรมเวช
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
คณิตประถม
151
เด็กชายรชานนท์  ยี่ถิ้น
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
152
เด็กชายรวิโรจน์  แต้มศรีนวล
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
153
เด็กหญิงรัฐการ  คเชนทร์มาศ
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
154
เด็กชายรัตนชัย  ปาระนิตย์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
155
เด็กชายรัตพงษ์  คงเอียด
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
156
เด็กชายรุ่งเพชร  มาสังข์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
157
เด็กหญิงรุ่งรดา  ไทยกลาง
ป.5
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
158
เด็กชายฤทธิกิจ  พันธ์เกต
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
159
เด็กหญิงลลิตา  คุณาธรรม
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
160
เด็กหญิงลีฬหวิชญ์  เทพนิมิตร
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
161
เด็กชายวงศพัทธ์  พลรักษ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
162
เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีหมาน
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
163
เด็กหญิงวรรณพร  บุญวรรณา
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
164
เด็กชายวรัญญู  ยงประเดิม
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
165
เด็กชายวรากร  หาญกลับ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
166
เด็กหญิงวราพร  ปล้องบรรจง
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
167
เด็กชายวรินทร  แก้วชู
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
168
เด็กชายวาณิช  พิมพ์ช่างไม้
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
169
เด็กหญิงศดานันท์  คงจันทร์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
170
เด็กหญิงศรุตา  ประจบ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
171
เด็กหญิงศศิวิมล  น้ำผุด
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
172
เด็กหญิงศศิวิมล  อินนุรักษ์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
173
เด็กชายศักดิ์อุดร  คงเพ็ง
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
174
เด็กชายศักรินทร์  พลเดช
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
175
เด็กชายศิรประกฤชฎิ์  ศิริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายศิรพงศ์  ภูมิกลาง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
177
เด็กชายศิวกร  ชัยเดช
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
178
เด็กชายศุภกร  ชูจิตรชื่น
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
179
เด็กชายศุภกรณ์  จันทร์สุข
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
180
เด็กชายศุภชัย  เต็มสังข์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
181
เด็กชายศุภณัฐ  ท่าจีน
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
182
เด็กหญิงศุภรัตน์  ช้าชำนาญ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
183
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ช่วยชูศรี
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
184
เด็กหญิงศุภาวรรณ  คงชูศรี
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
185
เด็กชายสรศักดิ์  อินนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
186
เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุขเสน
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
187
เด็กชายสิรดนัย  แสงหิรัญ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
188
เด็กหญิงสิรภัทร  ช่วยสงค์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
189
เด็กชายสิรวิชญ์  คงธัญธรรม
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
190
เด็กหญิงสิริณภัทร  ยอดชุม
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
191
เด็กหญิงสิรินยา  เสียมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
192
เด็กหญิงสุกฤตา  ลอยลิบ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
193
เด็กหญิงสุชัญญา  มะเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
194
เด็กหญิงสุชิราภรณ์  คีรีเดช
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
195
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รัตนาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
196
เด็กหญิงสุภัสสร  เอียดบาง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
197
เด็กหญิงสุภาพร  นกรู้รัก
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
198
เด็กหญิงสุภาสินี  รักเลิศ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
199
เด็กชายเสกสรร  เดชานนท์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
200
เด็กหญิงโสรญา  อุดมพันธ์
ป.6
โรงเรียนประชาวิทยา
คณิตประถม
201
เด็กชายหฤษฎ์  นุ่มนวน
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
202
เด็กชายฬียากร  เชื้อชายเลิศ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
203
เด็กชายอดิเทพ  หัวเขา
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
204
เด็กชายอติรัณณ์  รองเดช
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
205
เด็กหญิงอธิชา  กิจสวน
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
206
เด็กหญิงอธิชา  จันทร์ชุม
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
207
เด็กหญิงอธิชา  เซ่งง่าย
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
208
เด็กหญิงอนันตญา  ชูเอียด
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิตประถม
209
เด็กชายอนุพงศ์  กลำ่ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
คณิตประถม
210
เด็กชายอนุศิษฏ์  เพชรมณี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายอภิเดช  สองเมือง
ป.6
โรงเรียนประชาวิทยา
คณิตประถม
212
เด็กชายอภิวิชญ์  สุดจิตร์
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
คณิตประถม
213
เด็กหญิงอรณิชา  สีนา
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
214
เด็กหญิงอรวิชญ์  เทพนิมิตร
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
215
เด็กชายอลงกรณ์  รักดำ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
216
เด็กหญิงอัญชิษฐา  คำธร
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
217
เด็กชายอัศดิน  จุ้ยเริก
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
218
เด็กชายอัศม์เดช  ชูคำ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
219
เด็กชายอิทธิพัทธ์  บุญทรง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
220
นางสาวกัญญ์วรา  ชายโสย
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิต ม.ต้น
221
เด็กชายกิตติกรณ์  ชื่นชม
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิต ม.ต้น
222
นายคมชาญ  จุลบุษรา
ม.3
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิต ม.ต้น
223
นายเจษฏาพร  แก้วเพ็ง
ม.1
โรงเรียนประชาวิทยา
คณิต ม.ต้น
224
นายณัฐพล  คงคำ
ม.3
โรงเรียนประชาวิทยา
คณิต ม.ต้น
225
เด็กหญิงไรอานี  อะกุนยาดา
ม.2
โรงเรียนประชาวิทยา
คณิต ม.ต้น
226
เด็กหญิงศศลักษณ์  พู่สกุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิต ม.ต้น
227
เด็กชายสิรวิชญ์  ครุฑวัฒนา
ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
คณิต ม.ต้น
228
เด็กชายสุวิทย์  แซ่ฮ่อง
ม.2
โรงเรียนประชาวิทยา
คณิต ม.ต้น
229
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  หาบหา
ม.2
โรงเรียนประชาวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
230
เด็กหญิงกชพรรณ  ถนอมชู
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงกชพรรณ  บริพันธุ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
232
เด็กชายกณวรรธณ์  หนูเกิด
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงกนกพร  ถิ่นพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงกนิษฐา  หนูเซ่ง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงกมลวรรณ  ช่วยส่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงกรกช  ชูเพ็ง
ป.5
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงกรกมล  รุณแสง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
238
เด็กชายกรธรรมรินทณ์  ทองศักดิ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
239
เด็กชายกรศุทธิ์  สุขการ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
240
เด็กชายกฤตธนะ  แก้วเรืองฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
241
เด็กชายกฤตเมธ  ทองเนื้อเก้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงกฤติกาญจน์  พวงมาลัย
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงกฤติญากร  จิตรชูชื่น
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงกฤติยา  คงจริง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
245
เด็กชายกฤษกร  พุทธวรคุณ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงกวิสรา  มาเนี้ยว
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงกษิรา  ซิ่วกุ้ง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
248
เด็กชายก้องวิวัฒน์  ปูเต็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงกัญญภัทร  เต็มไชย
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงกัญญาพร  วังสกุล
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  ล่องตี้
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงกัญณภิษฐ์  แท่นมาก
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
254
เด็กชายกันต์นธีร์  โพธิ์ถาวร
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
255
เด็กชายกันตพงศ์  เหมทานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงกันติชา  แซ่ลิ้ม
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
257
เด็กชายกันทรากร  ชูเรือง
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงกาญจน์นภัทร  สุขะ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
259
เด็กหญิงกานต์ณิการ์  นิลละออ
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงกานต์รวี  จารย์ปัญญา
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
261
เด็กชายการัณยาภาส  จันทะภาโส
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงกิ่งแก้ว  มากเพิ่ม
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
263
เด็กชายกิตติพล  ฤทธิกุล
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
264
เด็กชายกิตติภัฏ  เทพบรรทม
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
265
เด็กชายกิติวรรณ  นบนอบ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงกุมภมาส  แย้มแก้ว
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยวิเศษ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงกุลภรณ์  ชุมนาค
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงเกศราวรรณ  จันทร์ประกอบ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงเกษรจัย  อรรถรัฐ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงเกสรา  สีหายัก
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงขวัญฤทัย  สั้นเต่ง
ป.6
โรงเรียนประชาวิทยา
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงเขมนิต  กวยาวงศ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงเขมินทรา  เดชภักดี
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
275
เด็กชายจตุวีร์  บัวเพชร
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงจรรยพร  เสือกล้า
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงจริยาวดี  บุญยง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงจันทพัชร์  อัคคะจินาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
279
เด็กชายจารุกิตติ์  ฤทธิจอม
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงจิดาภา  มากภิบาล
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงจิตรกัญญา  คงฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงจิรภัทร์  ทองบัว
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
283
เด็กชายจิรวัฒน์  ชูแก้วร่วง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงจิรสุตา  เพชรโรง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงจิรัชญา  ไกรเทพ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
286
เด็กชายจิรัฏฐ์  พูลปาน
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงจิราภรณ์  วาทีตรง
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงจิราภา  ศรีชัย
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
289
เด็กชายจิรายุทธ  แจ้งไข
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
290
เด็กชายจิรุตม์  ชนะ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สีสุข
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
292
เด็กชายเจตน์สฤษฏิ์  ลุ่งกี่
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
293
เด็กชายเจตนิพัทธ์  แทนบุญ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงเจนจิรา  เทพกิจ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
295
เด็กชายเจนวิทย์  พรศรีสว่างกุล
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงเจียระไน  เสี้ยวสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงชญานิศ  แก้วเกื้อ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงชณัญชิตา  ศรีหมาน
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
299
เด็กชายชนกันต์  สงประสพ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
300
เด็กหญิงชนากานต์  ขาวเชื้อ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงชนิกานต์  กลับใหม่
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงชนิกานต์  ยิ้มย่อง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงชนิดาภา  รัตกูล
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงชนิดาภา  วิจิตร
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงชลดา  ขาวเชื้อ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
306
เด็กชายชวนากร  วิวัฒนานุกูล
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
307
เด็กชายชัชพิมุข  ฉิมพาลี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงชัชพิมุข  นิลรัตน์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงชัญญา  สุวรรณยุหะ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
310
เด็กชายชาญวิทย์  ล่องตี้
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงชาลิสา  ชุมศรี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงชาลิสา  เต็มไชย
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
313
เด็กชายชิษณุพงศ์  ปราบพาล
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงชุติกาญจน์  นวนดำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สิ้นทุกข์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
317
เด็กชายชุติมันต์  ด้วงเมือง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
318
เด็กชายโชคทวี  ราชเดิม
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
319
เด็กชายญาณาธิป  จันทร์สง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงญาณิน  สำนุตโต
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงญาณิศา  สมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงญาดา  อ่อนรู้ที่
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงญาปกา  สงคราม
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงญาราภรณ์  ทองรอด
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
325
เด็กชายฐนันต์  นุ่นเกตุ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงฐิดาพร  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงฐิตารีย์  เกลี้ยงจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงฐิติกร  เอียดใหญ่
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงฐิตินันต์  มีเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
330
เด็กชายฐิติพงศ์  อักษรศรี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สิทธิชัย
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อ่อนชื่นจิตร
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงฑิตฐิตา  ทรัพยทักษิณ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
334
เด็กชายณชพัฒน์  ด้วงกิจ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 9 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
335
เด็กชายณฐกร  วงศ์สำราญ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงณฐภัทร  บุญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงณธิดา  วารินแก้ว
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงณฤดี  พรหมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
339
เด็กชายณัฎฐ์ก้องภพ  ชื่นชอบ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปรานสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หนูขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กาลมุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงณัฏฐาชล  แซ่อึ้ง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
344
เด็กชายณัฐกิตต์ิ์  จิตรา
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
345
เด็กชายณัฐชนน  สุดเมือง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
346
เด็กชายณัฐชนน  อรรคไกรสีห์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คงชูศรี
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงณัฐณิชา  พึ่งแรง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงณัฐณิชา  โวยสิน
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
350
เด็กชายณัฐดนัย  สงสังข์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
351
เด็กชายณัฐดนัย  เสือย้อย
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงณัฐธิดา  ก้อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญโยม
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงณัฐนันท์  เมืองมีศรี
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงณัฐนิธยาน์  เพ็ชรหัตถ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงณัฐปภัส  ชื่นชอบ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
357
เด็กชายณัฐพงศ์  จุ้ยเริก
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
358
เด็กชายณัฐพล  แก้วเซ่ง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
359
เด็กชายณัฐภูมิ  บัวทอง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงณัฐรุจา  ยิ้มแย้ม
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงณัฐวดี  ว่องทั่ง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
362
เด็กชายณัฐวุฒิ  นกรู้รักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงณัฐิดา  มีขำ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงณิชกมล  เกลาเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงณิชกานต์  ยี่สิ้น
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงณิชกานต์  ลอยลิบ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงณิชนันทน์  ดำช่วย
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงณิชานันท์  คงเนียม
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงณิชารัศมิ์  วงศ์วิชชากร
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
370
เด็กชายณํฐวุฒิ  ชูนุ่น
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงดาราวดี  บุญรงค์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
372
เด็กหญิงไดอาน่า  ซาเด็คกี้
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
373
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  นาคพุธ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
374
เด็กหญิงทิพพิมล  สุกรอดรู้
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงทิพสิริ  ดำทอง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงทิวาพร  กี่สุ้น
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงเทพศิริล  ยุรศักดิ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
378
เด็กชายธนกร  เอี่ยมละม่อม
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
379
เด็กชายธนกฤต  แซ่หยับ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
380
เด็กชายธนกฤต  บุญเดช
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
381
เด็กชายธนกฤต  ศรีปล้อง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
382
เด็กชายธนกฤต  แสวงชอบ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
383
เด็กชายธนพล  สุขะ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงธนภรณ์  ประทุมวัลย์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
385
เด็กชายธนภัทร  ไขศิลป์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงธนัชพร  รุ่งแสง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงธนัญชนก  มักมะยม
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงธนาภา  จันทร์ชาตรี
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงธนารีย์  ใสเกื้อ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงธมลพรรณ  ปานทองมิ่ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
วิทย์ประถม
391
เด็กชายธราเทพ  รัตนคาม
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
392
เด็กชายธวัชชัย  ทองศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เหมือนจิตต์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงธัญกัญจน์  สินเธาว์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงธัญจิรา  คงสุดรู้
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงธัญชนก  จงใจ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มุกดา
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงธัญญารัตน์  รองวัง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
399
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุทธิรักษ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงธัญสุดา  จิตรอักษร
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงธันยมัย  ชนะพล
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงธันวารัตน์  จิตรอักษร
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงธาราวดี  สวัสดิมงคล
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
404
เด็กชายธิรศักดิ์  ดำคชรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
405
เด็กชายธีรเทพ  เกิดไก่แก้ว
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
406
เด็กชายธีรเมธ  สินกั้ง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
407
เด็กชายธีรสิทธิ์  จิตรอักษร
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
408
เด็กชายธีระภัทร  สุวรรณภักดี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
409
เด็กชายนนทภัตร  ขวัญข้าว
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
410
เด็กชายนนทภูมิ  ขวัญข้าว
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงนภสร  ผอมแก้ว
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
412
เด็กชายนราวิชญ์  บัวผัน
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
413
เด็กชายนฤดม  พรหมดี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงนฤมล  ภูววิทวัส
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงนลิน  กตัญญู
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงนลินทิพย์  เกตุพงษ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
417
เด็กชายนวพล  เภอรักษ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
418
เด็กชายนัตติกร  ธัญญพันธ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงนันท์นลิน  จันทร์แจ่มศรี
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงนันท์นลิน  พลเดช
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงนันทิกานต์  หนูน้อย
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
422
เด็กชายนิติธร  จงเจริญ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
423
เด็กชายนิธิภูมิ  ไกรทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
424
เด็กชายนิรวิทธ์  กลับจันทร์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงนิรัชฌา  จงทอง
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงบัณฑิตา  ฐิติภรณ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงบัณฑิตา  พงค์พิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงบัณฑิตา  ส่งแสง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงบุษปภัทร  ผลอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงเบญจมาศ  สีนอง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงเบญจศิริ  ศรีชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงปญิชา  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
433
เด็กชายปฏิมากร  บุญกำเหนิด
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
วิทย์ประถม
434
เด็กชายปฐมทัศน์  เทพสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงปณิตา  แสงรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงปนัดดา  นาคมาศ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
437
เด็กชายปภังกร  ประพันธ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงปภานันนารี  หนูวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงปภาวรินทร์  ยี่สิ้น
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
440
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สงนวล
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
441
เด็กชายปรเมศวร์  เกตุประกอบ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
442
เด็กชายปรวิชญ์  โสทร
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงประถมาภรณ์  แดงนา
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงประภัสสร  คงยง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงปริณดา  วารินสะอาด
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
446
เด็กหญิงปริยากร  กาเยาว์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
447
เด็กชายปริวิทธ์  จันทร์สักรา
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
448
เด็กชายปวริศร  เดชภักดี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
449
เด็กชายปวรุตม์  ชำนาญ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
450
เด็กชายปวเรศ  ช่อวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
451
เด็กชายปองคุณ  กิตติคุณ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงปัญจมาพร  คำศรี
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
453
เด็กชายปัญญพล  ปัญญโชติกุล
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
454
เด็กชายปัณณวิชญ์  แซ่โล้ว
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
455
เด็กชายปัณณวิชญ์  รองวัง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
456
เด็กชายปัณวัชร  คงเนตร
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงปารวี  เถาธรรมพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงปาริฉัตร  สินไชย
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงปิ่นมณี  ชนะภัย
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงปิ่นฤทัย  แซ่หลิว
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงปิยนันท์  เหม่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงปิยวรา  วงศ์โต
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงปิยะฉัตร  แทนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงปิยะธิดา  สิทธิชัย
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงปุญญิศา  ชะนะพาล
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงปุณยวีร์  ลอมะณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
วิทย์ประถม
467
เด็กชายผไทเทพ  สังข์แก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
468
เด็กชายพงศธร  บุญช่วย
ป.5
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
469
เด็กชายพงศ์พิสิฏฐ์  นิ่งทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงพชรพรหมพร  ทองประดับ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงพนิตพร  ศรีสม
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงพรกมล  ชูทอง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงพรไพลิน  รุ่งเจริญพัฒนกิจ
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
474
เด็กชายพรภวิชญ์  จันทอง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
475
เด็กหญิงพรรณวรินทร์  รัตนแก้ว
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
476
เด็กชายพศวีร์  พ้นภัย
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงพัชรพร  เจริญฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงพัชรพร  รักษาเทพ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงพัชรพล  หิรัณย์รักษ์
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงพัชราภรณ์  พานทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงพัชราภา  คงสง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงพัชราลักษณ์  พลภักดี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงพาณิภัค  หะหมาน
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงพาทินธิดา  โรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงพิชชา  วัฒนสิน
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
487
เด็กชายพิชชากร  คำเนตร์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงพิชชาพร  เมืองช่วย
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงพิชญภัทร  ฤทธากรณ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงพิชญา  ศรีนุ่น
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงพิชาทา  มากวุ่น
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงพิณญาพัช  ช่วงศรี
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
493
เด็กชายพิพัฒพงษ์  วรรณบวร
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ตรีตรง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงพิยดา  จิตรอักษร
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
496
เด็กชายพีรวิชญ์  ผกาแก้ว
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
497
เด็กชายพีรวิชญ์  ใส้เพี้ย
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
498
เด็กชายพีระภัทร์  หัสวาที
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
499
เด็กชายพุฒิพร  หนุนพล
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เมืองสุด
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงแพรวา  จันทร์แดง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงภคพร  ราชพลี
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
503
เด็กชายภรัณยู  จันทร์มุข
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงภริดา  สุทธิธรรมานนท์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงภลดา  ฉิมา
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงภัคจิรา  เจนรบ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงภัชภิชา  วุ่นดี
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงภัทรธิดา  สำเภาทอง
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงภัทรนรินทร์  เซซัง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
510
เด็กชายภัทรพล  ช่วยชนะ
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงภัทรสุดา  ช่อสม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
512
เด็กชายภาคิน  บุญแสวง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
513
เด็กชายภาสกร  ยิ้มเกตุ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงภิญญาภัทร  สุระกา
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
515
เด็กชายภูมิพัฒน์  จุ้งลก
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
516
เด็กชายภูริทัต  เกื้อบุญส่ง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
517
เด็กชายภูริพัทธ์  แกล้วกล้า
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
518
เด็กชายภูริภัทร  พรมขวัญ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
519
เด็กชายภูริภาคย์  ศรีสุข
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
520
เด็กชายภูวดล  สำนักเหยา
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
521
เด็กชายภูวสิษฎ์  คำกล้า
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
522
เด็กชายภูวิศ  เกื้อบุญส่ง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
523
เด็กหญิงภูษณิศา  นวลนาค
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงภูสุดา  เริ่มริ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
525
เด็กชายมงคล  ชูช่วย
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
526
เด็กหญิงมนจิรา  จันทร์พุฒ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงมนปริยา  มาสุข
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงมนัญชญา  อาจมีแก้ว
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงมนัสนันท์  พลชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงมัชฌิมาย์  บุญพาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
531
เด็กชายมาฆภัทร  ราชเดิม
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
532
เด็กหญิงมาฆะศิริ  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงเมชิตา  ศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงเมธชนุตม์  ศรีจันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
535
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปัญญาวุธ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
536
เด็กชายเมธีธนา  พลอินทร์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
537
เด็กหญิงยลดา  เมืองราช
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
538
เด็กหญิงยุวดี  แหวนเพชร
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงยุวนิดา  ทองดียิ่ง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ปานสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงรชนีกร  คนเที่ยง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงรติญา  เคี่ยมการ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงรภัทภร  ทองแย้ม
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
544
เด็กชายรัชตะ  แก้วเกื้อ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
545
เด็กหญิงรัตติกาล  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงรัตนาวดี  หีมเอียด
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงรัตศสุภา  สืบสังข์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
548
เด็กชายรามเทพ  ศรีสมโภชน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงรุ่งทิวา  เมตตาจิตร
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงรุจิรัฏฐ์  ชัยเวทย์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
551
เด็กชายเรืองเดช  ศรีโภคา
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงลภัสรดา  หนูส่ง
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงลภัสรดา  อภิบาลรังษี
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงลักขณาภรณ์  มณี
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงลินไลลา  วงศ์เหลือง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
556
เด็กชายวงศพัทธ์  บุญช่วย
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
557
เด็กชายวชิรวชญ์  อานัติ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงวนัชพร  ชูบุญสังข์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงวรนิษฐา  จันทร์ผุด
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงวรนุช  ภัติศิริ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
561
เด็กชายวรภัทร  สวัสดิ์หิรัญ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงวรัชญาน์  ชูสังข์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงวรินทร  ประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงวริศรา  ไทยมิตรชอบ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงวริศรา  เอกดิลก
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
566
เด็กชายวสุพล  ชนะพล
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
567
เด็กชายวัชรินทร์  ศิลป์เจริญ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงวิชญาดา  อนันต์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
569
เด็กชายวิทยา  รำมะนา
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงวิภาดา  เต็มสังข์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงวิวรรณะรัศมิ์  พลการ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
572
เด็กชายวิเศษศักดิ์  เกื้อเดช
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
573
เด็กชายวิสิทธิ์ศักดิ์  ราชเดิม
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงวิสุดา  หนูนาค
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
575
เด็กชายวีรพงษ์  ย่องเส้ง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
576
เด็กชายวีรภัทร  ศรีปล้อง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
577
เด็กชายวีรยุทธ  ยังพูล
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
578
เด็กชายวุฒิภัทร  กาญจนพรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
579
เด็กชายวุฒิภูมิ  ผดุงสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
580
เด็กหญิงศดานันท์  สุขดำ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
581
เด็กชายศตวรรษ  ชูสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
582
เด็กชายศรวิสิทธิ์  ปัญญาวุธ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
583
เด็กชายศรัณยพงศ์  รัตนวรรณ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงศรันย์พร  อ่อนเกลี้ยง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
585
เด็กชายศราวุฒิ  ชูคง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงศศิกานต์  นวนดำ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงศศิชา  สละมั่น
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงศศิณัฎฐ์ฐา  รักษาศรี
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงศศิรัศมิ์  ชูเมือง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงศศิรินทร์รัตน์  พรหมช่วย
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงศศิวิมล  เพชรเล็ก
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงศิรดา  จันทร์เพชร
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงศิรประภา  กอบกิจ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงศิรประภา  ลีละวาณิชย์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
595
เด็กชายศิริชัย  ชัยภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงศิรินากรณ์  รุณแสง
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงศิริภันทิลา  สุขรอด
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงศิวภา  รุ่นไวยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
599
เด็กชายศิววงศ์  ผลิผล
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงศุกลภัทร  นาศร
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
601
เด็กชายศุภกฤต  รอดกูล
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
602
เด็กชายศุภนนท์  แก้วแสงขวัญ
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
603
เด็กชายศุภวิชญ์  เพชรรักษ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงศุภิศรา  แก้วคุ้มภัย
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
605
เด็กหญิงศุภิสรา  เครือเอียด
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงศุภิสรา  ฉิ้มเฉิดฉาย
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
607
เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
608
เด็กหญิงศุภิสรา  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
609
เด็กชายสรรพาวุธ  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
610
เด็กชายสรวิชญ์  เจียรบุตร์
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
611
เด็กชายสรวิศ  คงศรีอ่อน
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
612
เด็กชายสรายุทธ์  เกลาเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงสริตา  โทธรรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงสรินที  โปลุ้ย
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
615
เด็กหญิงสโรชา  ปรั่งนัด
ป.6
โรงเรียนประชาวิทยา
วิทย์ประถม
616
เด็กหญิงสวิตตา  จงใจ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
617
เด็กชายสหโชค  อินทรโยธา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงสาธิกา  เชยเปลี่ยน
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงสาธิดา  เชยเปลี่ยน
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
620
เด็กชายสิรภพ  หลงละเลิง
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงสิรภัทร  รัตนาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงสิริกิติยา  ตี้ฮ้อ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงสิรินทรา  อินทรโยธา
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงสิรินันท์  ห้วยอวด
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงสิริยากร  เจริญราศรี
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงสิรีธร  เรืองพุทธ
ป.5
โรงเรียนบ้านไชยภักดี
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงสุชัญญา  เกี่ยวม่าน
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงสุชาวดี  จุ้ยศิริ
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดตรังคภูมิพุทธาวาส
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงสุณัฐชา  งามสมพงษ์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงสุธาสินี  รองเมือง
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงสุธีมน  ไทยมิตรชอบ
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงสุปรียา  ทิมกลับ
ป.4
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
633
เด็กหญิงสุพิชชา  หมื่นอักษร
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงสุภมาส  พูนเกิด
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงสุรัสวดี  พันธุเสน
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงสุรางคนา  นวลมะโน
ป.5
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงสุรางศุ์รัตน์  ดวงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
638
เด็กชายสุริยะ  ปั้นทอง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
639
เด็กชายสุริยาวิชญ์  เมฆหมอก
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
640
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ชีวาธร
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงเสาวณี  ชุมนาค
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กาญจนพรหม
ป.6
โรงเรียนบ้านในปง
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงแสงดาว  หนูหวาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลห้วยยอดวิทยา
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงหนึ่งนัดดา  การะแก้ว
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
645
เด็กชายอจลวิชญ์  ด้วนราม
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงอชิตา  จันทร์ดำ
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
647
เด็กชายอชิรวิทย์  เพ็งพอรู้
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
648
เด็กชายอติกันต์  จักรกฤษ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงอธิชา  โชติรัตน์
ป.5
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 2

ณ อาคารเรียน 6 โรงเรียนห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
650
เด็กหญิงอธิชา  อุกกุฏานนท์
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงอนงค์รตี  คชบริรักษ์
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงอนันตญา  อ่อนชุม
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
653
เด็กชายอนุพงศ์  ไชยทอง
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
654
เด็กชายอนุพงษ์  บัวมีกลิ่น
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงอนุสรา  น้อยพงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงอภิญญา  เพ็ชรแสง
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
657
เด็กชายอภิวัฒน์  มิ่งมิตร
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
658
เด็กชายอภิวิชญ์  โกศล
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
659
เด็กชายอภิวิชญ์  หัสบงกฎ
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงอรรณสินี  สันติสุขโพธา
ป.6
โรงเรียนบ้านคลองคุ้ย
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงอรัญญานี  นนธิจันทร์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
662
เด็กชายอริย์ธัช  เจริญฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงอังศ์ริสา  อำพัน
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงอัญชิสา  ดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
665
เด็กหญิงอัญชิสา  สุวรรณรักษ์
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงอัญธิฌา  สีนา
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงอันดามัน  พรมเล็ก
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงอัสราภา  ทองสกุล
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงอาภาภัทร์  แท่นอ่อน
ป.6
โรงเรียนวิวัฒน์วิทยา
วิทย์ประถม
670
เด็กชายอิสรพงศ์  เดชภักดี
ป.4
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  พลอินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงอุมากร  หนูนาค
ป.6
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงอุษามณี  คำมีผล
ป.5
โรงเรียนธาดาอนุสรณ์
วิทย์ประถม