ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชบัว  สุจริตธุระการ
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกขวัญ  เอ็งมี
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกอร  ใหมทอง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลพร  ชูอ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านแหลมสอม
คณิตประถม
5
เด็กชายกรกฏ  สุขหอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรกนก  เอียดยี่
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
7
เด็กชายกรวี  ยี่สุ่น
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกฤกติกา  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤตภาส  ลิ่มอรุณ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
10
เด็กชายกฤตยชญ์  ลันดา
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกฤติกา  อังเชย
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤติน  พันธุมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤติน  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกฤติมา  นาคพล
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤษฎา  ประชาพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤษณ  ชุมแสงศรี
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤษณพงษ์  กอบกิจ
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกฤษณา  สังข์จันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
19
เด็กชายกฤษรา  ลีสุรวณิช
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกษมา  ทองศักดิ์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกษมา  อัครวิถยกรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
22
เด็กชายกษิฐณัฐฏิ์  แสงเสน
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
23
เด็กชายก้องภพ  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกัญญานัฐ  ดำสว่าง
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
26
เด็กชายกันต์ธร  เต็งรัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
27
เด็กชายกันต์พล  จงรักษพิศุทธิ์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
28
เด็กชายกันตพัชร  แซ่ลิ่ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
29
เด็กชายกันตพัฒน์  บูรพาศิริวัฒน์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
30
เด็กชายกันตวัฒน์  พิชัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
31
เด็กชายกันตวิทย์  ศรีเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านแหลมสอม
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกันติชา  หีบเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
33
เด็กชายกันตินันท์  บุบผารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
34
เด็กหญิงกัลยกร  ศรดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชัยเพชร
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกาจพล  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
37
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ศรีไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
38
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  คงอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
39
เด็กหญิงกิตติญารัตน์  สินธุ์อ่อน
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
40
เด็กชายกิตติณัฐ  บำรุงศรี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
41
เด็กชายกิตติณัฐ  วงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
42
เด็กชายกิตติพิชญ์  ผาติชล
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
43
เด็กชายกิตติภัฏ  อ่อนช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงกิตติยา  พัดลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
45
เด็กหญิงกิติยารัตน์  ไกรเทพ
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
46
เด็กชายกีรติ  สมรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
47
เด็กหญิงกุลจิรา  อินกระวี
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
48
เด็กหญิงกุลธิดา  พลศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านแหลมสอม
คณิตประถม
49
เด็กหญิงเกศกนก  รักราวี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
50
เด็กหญิงขวัญชนก  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
51
เด็กหญิงขอบฟ้า  ศรีฟ้า
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
52
เด็กชายเขมทัต  เกตดำ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
53
เด็กหญิงเขมิกา  เหล่าเจริญพงษ์แสง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
54
เด็กหญิงคฑามาศ  สุวรรณเคหะ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
55
เด็กชายคณิน  บริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
56
เด็กหญิงคุณา  เวศกิจกุล
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
57
เด็กชายเคฟิน  ชวาร์ส
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
58
เด็กหญิงแคท  ปานู
ป.5
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
59
เด็กชายจอมไท  โตทับเที่ยง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
60
เด็กชายจักรภัทร  วิฑูรชาตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
61
เด็กชายจักริน  เครือสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
62
เด็กหญิงจันทรัสม์  เธียรโชติ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
63
เด็กหญิงจันทิมา  ไกรเทพ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
64
เด็กหญิงจันทิมา  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
65
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ตุกล่อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
66
เด็กชายจิตบุณย์  กาญจนนันทวงศ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
67
เด็กชายจิตรกร  ข่ายม่าน
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
68
เด็กชายจิรพัชร  ลือชัย
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
69
เด็กหญิงจิรวรรณ  ชูสิงห์
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
70
เด็กชายจิรวัฒน์  ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง 212 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจิรัชญา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
72
เด็กชายจิรายุทธ  เอียดงามสม
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
73
เด็กชายจิรายุส  ทองดี
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
74
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จ่าวิสูตร
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
75
เด็กหญิงจุฬาพัชฐ์  วิบูลย์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
76
เด็กหญิงเจนจิรา  จะชา
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
77
เด็กหญิงเจนจิรารัตน์  สินไชย
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
78
เด็กชายเจ้าพระยา  ยอคุณ
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
79
เด็กชายโจ ทอมมัส  บูมเบอร์
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
80
เด็กชายฉัตรดนัย  ตกจีนต้อง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
81
เด็กชายชญานนท์  สัญกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
82
เด็กหญิงชญานิศ  สองทิศ
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
83
เด็กหญิงชนกนาถ  ตั้นสุย
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
84
เด็กชายชนกันต์  ซ่วนยุก
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
85
เด็กหญิงชนาภา  แขวงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
86
เด็กหญิงชนิดาภา  โงกเขา
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
87
เด็กหญิงชนิดาภา  แซ่โค้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
88
เด็กชายชยกร  สงขาว
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
89
เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
90
เด็กหญิงชลพรรษ  คำนวน
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
91
เด็กชายชวกร  สุนทรทรัพย์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
92
เด็กชายชัชวาล  ศรีไทย
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
93
เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  ขาวคง
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
94
เด็กชายชาคริต  ตะนังสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
95
เด็กชายชาบดี  แก้วน้อย
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
96
เด็กหญิงชาลิสา  เดชพิชัย
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
97
เด็กชายชินกฤต  คงนคร
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
98
เด็กชายชีวิน  พรมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
99
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงแทน
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
100
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทร์เอียด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
101
เด็กชายชุติวัต  เกิดล่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
102
เด็กหญิงเชิญณิชา  บุญยตา
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
103
เด็กชายโชติเมธ  จันทร์ฝาก
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
104
เด็กหญิงซีรีน  จิตรเที่ยง
ป.5
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
105
เด็กหญิงฌญาณิน  เขมะพันธุ์มนัส
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง 213 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงญาณิศา  ล้วนเส้ง
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
107
เด็กหญิงญาดา  เจะมะอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
108
เด็กหญิงญาตาวี  โส๊ะขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
109
เด็กหญิงญาตาวีดา  บัวแดง
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
110
เด็กหญิงญานิศา  พนากิตติ
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
111
เด็กชายฐานันดร  เอ้งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
112
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มาแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
113
เด็กหญิงฐิตารีย์  ด้วงเมือง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
114
เด็กหญิงณญาดา  เพชรศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
115
เด็กชายณฐกร  โรจน์ทังคำ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
116
เด็กชายณฐพัฒน์  สวัสดิ์รักษา
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
117
เด็กหญิงณฐมน  ใจตรง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
118
เด็กหญิงณธิดา  เป้าทอง
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
119
เด็กหญิงณธิดา  โพธิ์วิจิตร
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
120
เด็กหญิงณภัทร  ดาบทอง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
121
เด็กหญิงณภัทรจิรา  ลีลาพิพัฒนเดช
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
122
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ลุ้งใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
123
เด็กหญิงณัชชา  ส่งเสริม
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
124
เด็กชายณัฏฐชัย  จันทรา
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
125
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  รักซ้อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
126
เด็กชายณัฏฐพล  เซ่งง่าย
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
127
เด็กชายณัฏฐากร  กาเยาว์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
128
เด็กหญิงณัฐกานดา  ว่องวรานนท์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
129
เด็กหญิงณัฐชญา  กิจสวน
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
130
เด็กชายณัฐชนน  ค้าของ
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
131
เด็กหญิงณัฐชยา  นวลนิ่ม
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
132
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อินปิน
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
133
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
134
เด็กชายณัฐดนัย  เหวนา
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
135
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองคำแทน
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
136
เด็กหญิงณัฐธิดา  พุ่มช่วย
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
137
เด็กหญิงณัฐธิดา  วงเวียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
138
เด็กหญิงณัฐธินี  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
139
เด็กชายณัฐนนท์  ภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
140
เด็กหญิงณัฐนรี  เพ็ชรเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง 214 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฐนิชา  พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
142
เด็กชายณัฐปคัลภ์  นุชม่วง
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
143
เด็กชายณัฐพงศ์  ช่วยชนะ
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
144
เด็กชายณัฐพล  รุยแก้ว
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
145
เด็กชายณัฐยศ  สีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
146
เด็กหญิงณัฐวรรณ  เจนจริยานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
147
เด็กชายณัฐวรรธน์  บุณยะผลึก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
148
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  จำปา
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
149
เด็กหญิงณัฐิดา  บานชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
150
เด็กหญิงณิชกานต์  ควนวิลัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
151
เด็กหญิงณิชกานต์  เอียดตุ้น
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
152
เด็กหญิงณิชภัทร  ชัยเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
153
เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
154
เด็กหญิงณิชาภา  ทองหรบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
155
เด็กหญิงณิศศา  ธำรงค์เทพพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
156
เด็กชายดนัยกฤต  อภัยพงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
157
เด็กหญิงดาราวดี  ช่วยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
158
เด็กหญิงดาวสุธิดา  โตจิต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
159
เด็กหญิงดิษย์ฐานันดร์  ชยันต์เกียรติ
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
160
เด็กชายดุลยทรรศน์  ขวัญรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
161
เด็กชายเดชาวัต  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
162
เด็กชายตรัย  คงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
163
เด็กชายตฤณนนท์  จั่นสิว
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
164
เด็กหญิงตวงทอง  เพชรทองด้วง
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
165
เด็กชายติณณ์  อาลิแอ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
166
เด็กชายตุลยวัตร  ผ่อนย่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
167
เด็กชายเตมีย์  มณีอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
168
เด็กชายไตรรงค์  เสาวภาคย์
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
169
เด็กหญิงถนอมรัตน์  คงนคร
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
170
เด็กชายถิรวัฒน์  ถิ่นนา
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
171
เด็กชายทรรศน  สุขคล้าย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
172
เด็กหญิงทรรศิกา  ลิ่มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
173
เด็กชายทฤษฎี  แดงหนำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
174
เด็กชายทวีโชค  กาลานุสนธิ์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
175
เด็กชายทักษ์ดนัย  รักษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง 215 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายทักษ์ดนัย  รักเหมือน
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
177
เด็กชายทัตธน  จักรีลา
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
178
เด็กชายทาวิชญ์  สุรสินธุ์
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
179
เด็กชายทิพากร  เจตนาธรรมจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
180
เด็กชายทิพากร  ลั่นสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
181
เด็กชายทีโม  ชวาร์ส
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
182
เด็กชายเทพทัต  กลับดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
183
เด็กชายแทนกาย  ศักโต
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
184
เด็กชายแทนธรรม  โออินทร์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
185
เด็กชายธณะกร  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
186
เด็กชายธนกร  นาเหนือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
187
เด็กชายธนกร  อ่อนเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
188
เด็กชายธนกฤต  เกตุพงษ์พันธุ์
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
189
เด็กชายธนกฤต  เกียรติเมธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
190
เด็กชายธนกฤต  คีรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
191
เด็กชายธนกฤต  ตราชู
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
192
เด็กชายธนกฤต  เลขะพจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
193
เด็กชายธนกฤต  สุพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
194
เด็กชายธนกฤต  หลงละเลิง
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
195
เด็กชายธนกฤติ  เชียเท่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
196
เด็กชายธนกฤติ  เทพสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
197
เด็กชายธนดล  ทวิสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
198
เด็กชายธนพนธ์  เล่าเกี้ยง
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
199
เด็กหญิงธนพร  ทุ่งปรือ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
200
เด็กหญิงธนพร  พลมีเดช
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
201
เด็กหญิงธนพรรณ  หยังหลัง
ป.5
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
202
เด็กชายธนัช  หวังอุดม
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
203
เด็กหญิงธนัชพร  ขวันเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
204
เด็กชายธนัญกร  สังวรกิตติวุฒิ
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
205
เด็กชายธนากร  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
206
เด็กชายธนากร  พูลสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
207
เด็กชายธนาธิป  ชะนะชู
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
208
เด็กชายธนานันท์  สมาธิ
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
209
เด็กชายธนาวุฒิ  วัฒนประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
210
เด็กชายธรรมชาติ  รองเดช
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
211
เด็กหญิงอรอุมา  ฤทธิมา
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
212
เด็กชายอลิฟ  หัตประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง 222 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
213
เด็กหญิงธรรศกรณ์  ชัยภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
214
เด็กชายธราเทพ  ช่วยดำ
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
215
เด็กชายธรีวัฒน์  เรืองโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
216
เด็กหญิงธัญชนก  แท่นมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
217
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  วชีระวุฒิไกร
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
218
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จริงการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
219
เด็กหญิงธัญยธรณ์  หลงขาว
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
220
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ขวัญทอง
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
221
เด็กหญิงธัญวรัตม์  เจนวิชชุเมธ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
222
เด็กหญิงธันย์ชนก  วาจี
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
223
เด็กชายธาราเทพ  ชูอิน
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
224
เด็กชายธีทัต  มุณีสว่าง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
225
เด็กชายธีธัช  ทองใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
226
เด็กหญิงธีรกานต์  สินยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
227
เด็กหญิงธีร์จุฑา  ชาปาน
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
228
เด็กชายธีรชาติ  หนูรุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
229
เด็กชายธีรโชติ  พิชัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านแหลมสอม
คณิตประถม
230
เด็กชายธีรเดช  โพชากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
231
เด็กชายธีรนัย  สุโสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
232
เด็กชายธีรภัทร  สุทธิพล
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
233
เด็กชายธีรภัทร์  พัฒนา
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
234
เด็กชายธีรเมท  คงอิน
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
235
เด็กชายธีรวีย์  ชูอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
236
เด็กชายนนท์ปวิทฎ์  งามแข
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
237
เด็กชายนนทพัทธ์  โอทอง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
238
เด็กชายนพณัฐ  เรืองชู
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
239
เด็กหญิงนพรัตน์  สีดอกบวบ
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
240
เด็กหญิงนรภัทร  อภัยพงศ์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
241
เด็กชายนราธิป  หนูลอย
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
242
เด็กชายนราวิชญ์  ซ่อนขำ
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
243
เด็กหญิงนลิน  สุวรรณเทพ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
244
เด็กหญิงนวินดา  อยู่อำไพ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
245
เด็กหญิงนันท์นภัส  ขวัญนิมิตร
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
246
เด็กหญิงนันท์นภัส  เบ็ญระเหม
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
247
เด็กหญิงนันทนัช  ขวัญทอง
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
248
เด็กชายอัครวินท์  ชูจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
249
เด็กหญิงอัจฉรีย์  ซุ้นเอื้อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง 223 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
250
เด็กหญิงนันทภัค  ร่วมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
251
เด็กหญิงนันทิกานต์  ศานติมารค
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
252
เด็กหญิงนาตาลี  จักรราช
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
253
เด็กหญิงน้ำเพชร  เพชรมณี
ป.4
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
254
เด็กหญิงนิชา  ดำรงศักดิ์วิรุฬห์
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
255
เด็กหญิงนิชาภา  ทองรอด
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
256
เด็กหญิงนิชาภา  เมฆชอุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
257
เด็กหญิงนิตติยาพร  นวลนิ่ม
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
258
เด็กชายนิธิโชติ  หิรัญรุ่งรัตน์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
259
เด็กหญิงนิศาชล  วรรณบวร
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
260
เด็กหญิงนีรชา  ชัยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
261
เด็กชายบรรณวิชญ์  ภุมราพันธ์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
262
เด็กชายบวรกฤษณ์  วรรณบวร
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
263
เด็กชายบวรทัต  สิงติ
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
264
เด็กหญิงบุญญานุช  สรรเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
265
เด็กหญิงบุรพร  จันทร์สีดำ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
266
เด็กหญิงเบญญทิพย์  เพชรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
267
เด็กหญิงเบญญาภา  แก่นอินทร์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
268
เด็กหญิงเบญญาภา  จำปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
269
เด็กหญิงเบญญาภา  ตันติมาภรณ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
270
เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็งรัศมี
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
271
เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็ชรหวน
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
272
เด็กหญิงปฏิญญา  สีดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
273
เด็กชายปฏิพัทธ์  สมจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
274
เด็กหญิงปณิชา  ศตายุกุล
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
275
เด็กหญิงปนัดดา  ชัยวิเศษ
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
276
เด็กชายปพนธีร์  คงนคร
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
277
เด็กหญิงปพิชญา  สมาธิ
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
278
เด็กชายปพิชญา  ใหมสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
279
เด็กชายปภังกร  ช้างกลาง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
280
เด็กชายปภากร  วงศ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
281
เด็กหญิงปภาดา  ร่าเหม
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
282
เด็กหญิงปภาวดี  สินไชย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
283
เด็กหญิงประกายเพชร  แซ่ตัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
284
เด็กชายปรัตถกร  เก้าเอี้ยน
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
285
เด็กหญิงอัญชลีพร  จินดาชน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
286
เด็กหญิงอัญชิสา  ขาวสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 232 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
287
เด็กชายปรินทร  ยังช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
288
เด็กชายปริวัฒน์  ฉิวน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
289
เด็กหญิงปริศนา  นามวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
290
เด็กหญิงปริษา  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
291
เด็กหญิงปรีดิ์รติ  เกียรติอาภากุล
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
292
เด็กหญิงปวรรัตน์  เดชรักษา
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
293
เด็กหญิงปัญญาวีร์  เสียมไหม
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
294
เด็กชายปัณณทัต  คิ้วฮก
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
295
เด็กชายปัณณวัฒน์  เองชวน
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
296
เด็กชายปัณณวิชญ์  ลีละวัฒน์วัฒนา
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
297
เด็กชายปัทเมศย์  เปรี้ยวปี
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
298
เด็กหญิงปาณิสรา  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
299
เด็กหญิงปานไพลิน  แซ่หลี
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
300
เด็กชายปารมิต  พรหมจรรย์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
301
เด็กชายปิติภัทร  จิตรเที่ยง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
302
เด็กหญิงปิ่นมนัส  มิ่งเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
303
เด็กหญิงปิยธิดา  เกียรติเมธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
304
เด็กชายปิยบุตร  จันเซ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
305
เด็กชายปิยพัทธ์  ปานพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
306
เด็กหญิงปิยวรรณ  แก้วศรี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
307
เด็กชายปิยะเวท  รักใหม่
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
308
เด็กหญิงปุณิกา  เลขะพจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
309
เด็กชายปูรณ์  นทีจารุรัตน์
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
310
เด็กชายเปรม  ไกรสุรสีห์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
311
เด็กหญิงผกามาศ  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
312
เด็กหญิงผัลย์สุภา  แก้วหนูนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
313
เด็กชายพงศ์ปวีณ  พรหมรินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
314
เด็กชายพงศพัศ  นาทุ่งนุ้ย
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
315
เด็กชายพงศภัค  ปานสมทรง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
316
เด็กชายพงษ์ปณัสม์  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
317
เด็กชายพชร  ล้อมคง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
318
เด็กหญิงพรกมล  จริงจิตร
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
319
เด็กหญิงพรชนก  ชัยเพชร
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
320
เด็กหญิงพรรณปพร  เสวกะ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
321
เด็กชายพรหมกรณ์  เพชรเรือนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
322
เด็กหญิงอัญฌิษา  สินยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
323
เด็กหญิงอัณวีห์  จับปลั่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 233 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
324
เด็กหญิงพราว  วิธานติรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
325
เด็กชายพฤศ  ลิ่มโอภาสมณี
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
326
เด็กชายพศวีร์  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
327
เด็กหญิงพัชรพร  จาริ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
328
เด็กหญิงพัชรวรรณ  เหล่าลิ้ม
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
329
เด็กหญิงพัชรหทัย  กล้างาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
330
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โชคสวัสดิกร
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
331
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รอดวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
332
เด็กหญิงพัทธนันท์  เสรีกิจเจริญ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
333
เด็กชายพัสกร  โออิินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
334
เด็กหญิงพิชชาภา  ธัญธนวิทยา
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
335
เด็กหญิงพิชชาอร  เกตทอง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
336
เด็กหญิงพิชญ์ชณัญธร  คงทอง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
337
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกลี้ยงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
338
เด็กหญิงพิชญาวี  ตรังวรางกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
339
เด็กชายพิชญุตม์  ยาวงษ์
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
340
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เพทายประเสริฐกุล
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
341
เด็กชายพิชิตชัย  จันแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
342
เด็กหญิงพิมพ์ฉาย  สันติสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
343
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์คล้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
344
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หยงสตาร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
345
เด็กหญิงพิมพ์มณี  โกวานิชย์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
346
เด็กหญิงพิมพ์ระพี  แร่ทอง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
347
เด็กหญิงพิมพิชญา  กังแฮ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
348
เด็กหญิงพิมวิภา  ท่าจีน
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
349
เด็กหญิงพิระญา  ศุภรพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
350
เด็กชายพิสิษฐ์  ทองสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
351
เด็กชายพีณภัทร  ปัญญโชติกุล
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
352
เด็กหญิงพีมชญา  ศุภรพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
353
เด็กหญิงพีรยากร  ไทรงาม
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
354
เด็กชายพีรวิชญ์  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
355
เด็กชายพีระ  ขุนทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
356
เด็กหญิงพุทธชาด  นาคบรรพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
357
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงบัน
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
358
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดทอง
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
359
เด็กชายอัมรินทร์  ภู่เจริญยศ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
360
เด็กชายอัยการ  โยมเมือง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 234 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ยิ้วเหี้ยง
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
362
เด็กหญิงฟ้าใส  พลายชุม
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
363
เด็กหญิงภทรพรรณ  เดชสง
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
364
เด็กหญิงภัณทิรา  หมวดทอง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
365
เด็กหญิงภัททิยาภรณ์  ยงค์สุทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
366
เด็กชายภัทรกร  แซ่โซว
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
367
เด็กชายภัทรดนัย  กวางทะวาย
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
368
เด็กหญิงภัทรวดี  นุ้ยขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
369
เด็กหญิงภัทรวดี  ปกครอง
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
370
เด็กหญิงภานรินทร์  เหมือนมาตย์
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
371
เด็กชายภานุกร  กาสาวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
372
เด็กชายภานุรุจ  อนุสุนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
373
เด็กชายภานุวัฒน์  ประคีตะวาทิน
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
374
เด็กชายภาวัต  โกวานิชย์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
375
เด็กชายภีม  สว่างวัน
ป.4
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
376
เด็กชายภูบดี  จรูญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
377
เด็กชายภูมินันท์  รอดอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
378
เด็กชายภูมิพัฒน์  ช่วยทอง
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
379
เด็กชายภูมิภัทร  ไกรเทพ
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
380
เด็กหญิงภูริชญา  เนียมสม
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
381
เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
382
เด็กชายภูริวัศ  จันทราวรวิทย์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
383
เด็กหญิงภูษณิศา  ลาภทวี
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
384
เด็กหญิงมนพัทธ์  อินทรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
385
เด็กหญิงมนัสนันท์  เศรษฐพิศาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
386
เด็กหญิงมนัสวี  วรตันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
387
เด็กชายเมฆปอนด์  นาคบุบผา
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
388
เด็กชายเมธาวิน  จริงจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
389
เด็กชายยงยุทธ  อภิรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
390
เด็กหญิงยลลนา  หยงสตาร์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
391
เด็กชายยศกร  ถิ่นชาญ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
392
เด็กชายยศพนธ์  ช่างสาน
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
393
เด็กหญิงรมิดา  ตันติมาภรณ์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
394
เด็กหญิงรวิสรา  รอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
395
เด็กชายรอมมาฎอน  เพิ่มเขตรกิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
396
เด็กชายอัลวา  เวลาดี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
397
เด็กหญิงอาภัคณี  จิตกิจติจำรัส
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 235 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
398
เด็กชายรักภูมิ  รัตนาสุรพจน์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
399
เด็กชายรักราชัน  ขวัญบิดา
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
400
เด็กหญิงรัชสิริ  เทพเนียม
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
401
เด็กชายรัฐนันท์  ข้องสาย
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
402
เด็กชายรัฐนันท์  เชาวะเจริญ
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
403
เด็กหญิงรัตนาเทวี  ขุนทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
404
เด็กชายรามิล  ราชแสง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
405
เด็กหญิงรินรดี  แก้วเรือง
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
406
เด็กชายเรืองศักดิ์  เพชรทองด้วง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
407
เด็กชายโรจนินทร์  ศราวุฒิศิริวรกุล
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
408
เด็กชายไรวินท์  เจนศุภการ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
409
เด็กชายฤทธิกร  ทิพย์กล่อม
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
410
เด็กหญิงลฎาภา  ศรีธนวุฒิ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
411
เด็กหญิงลลิตภัทร  นุ้ยสี
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
412
เด็กหญิงลลิตา  น้ำผุด
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
413
เด็กหญิงลักษมินันท์  อยู่คง
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
414
เด็กหญิงลิลรยาอ์  เพียรมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
415
เด็กชายเลิศพิสิษฐ  สุขพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
416
เด็กชายวชิรกิตก์  จันแผ้ว
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
417
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
418
เด็กชายวชิรวิทย์  บุญขัน
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
419
เด็กชายวชิรวิทย์  เอกสถาพรสกุล
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
420
เด็กชายวรพล  วินสน
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
421
เด็กชายวรเมธ  พัฒนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
422
เด็กชายวรเมธ  ยังอภัย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
423
เด็กหญิงวรรณวนัช  หนูเลี่ยง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
424
เด็กหญิงวรวลัญช์  ชูทรัพย์
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
425
เด็กหญิงวรัชญา  ขวัญนิมิตร
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
426
เด็กหญิงวรัชยา  สงเสือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
427
เด็กชายวรากร  แก้วกล่ำ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
428
เด็กชายวริทธิ์  ช่วยรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
429
เด็กชายวริษฐ์  ชัยทอง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
430
เด็กหญิงวลีรัตน์  นาคสีเมฆ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
431
เด็กชายวัชรชัยนันท์  เชี่ยววัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
432
เด็กชายวัชรวิทย์  เอ้งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
433
เด็กหญิงอารีนา  ชายภักตร์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
434
เด็กหญิงอารีลักษณ์  เยาดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้อง 241 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
435
เด็กชายวันชนะ  เทพยศ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
436
เด็กหญิงวันวิสา  ท่าจีน
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
437
เด็กหญิงวานิต้า  สันอี
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
438
เด็กชายวายุ  กล่อมพงษ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
439
เด็กหญิงวาสนา  ทองรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
440
เด็กชายวาอิซ  อับดลหละ
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
441
เด็กหญิงวิชญาดา  เชาวน์วุฒิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
442
เด็กชายวิชยุตม์  พรหมอ่อน
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
443
เด็กชายวิโชติศักดิ์  เจ้ยชูผล
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
444
เด็กชายวิศิษฎิ์  วิประกษิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
445
เด็กชายวิเสสสุธิ์  ไกรสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
446
เด็กชายวีรพล  ซุ้นสั้น
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
447
เด็กชายวีรภัทร  ศรีวิลัย
ป.5
โรงเรียนบ้านแหลมสอม
คณิตประถม
448
เด็กหญิงศตพร  แซ่โค้ว
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
449
เด็กหญิงศตพร  ตันกุลโรจน์
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
450
เด็กหญิงศรัณย์พร  รัตนวรรณ์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
451
เด็กชายศรัณวัชร  วงศ์สุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
452
เด็กหญิงศศิวิรินทร์  หนูนาค
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
453
เด็กชายศักดา  มัทยันต์
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
454
เด็กชายศักดิธัช  รักยิ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
455
เด็กชายศักดิ์บัญชา  กี่สุ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
456
เด็กหญิงศิรดา  ใจสมุทร
ป.5
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
457
เด็กหญิงศิรภัสสร  สุฉายา
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
458
เด็กหญิงศิริพร  ขำวิชา
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
459
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านแหลมสอม
คณิตประถม
460
เด็กชายศิวกรณ์  ศิริมาตยาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
461
เด็กหญิงศิวนาถ  กึ่งเลี่ยน
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
462
เด็กชายศิวสรรค์  แซ่ผู่
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
463
เด็กชายศิวัฒน์  เซี่ยวภู่
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
464
เด็กชายศุกลวัฒน์  ผอมเขียว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
465
เด็กหญิงศุทธวีร์  ไชยวรรณ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
466
เด็กชายศุภกร  เอ่งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
467
เด็กชายศุภกฤต  ศรีไทยรักษ์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
468
เด็กชายศุภชัย  ชัยมงคล
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
469
เด็กชายศุภโชติ  เซ็งยอง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
470
เด็กหญิงอาลดา  กุลวิจิตร
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
471
เด็กหญิงอินทิพร  สู่คง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้อง 242 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
472
เด็กชายศุภณัฐ  เพ็งเทพ
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
473
เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยจิตร์
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
474
เด็กหญิงศุภาพิชร์  ชุมเกต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
475
เด็กหญิงสงกรานต์  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
476
เด็กชายสมิทธิพล  เพ็ชรเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
477
เด็กชายสรวิชญ์  เปรมปรัชชา
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
478
เด็กชายสรวิชญ์  ภู่กลาง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
479
เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ทองเสน่ห์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
480
เด็กชายสันติกรณ์  เยาว์ดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
481
เด็กหญิงสายน้ำ  ชุติภาณุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
482
เด็กชายสิงหา  บุญจิตร
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
483
เด็กหญิงสิตานัน  ยิ้นเสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
484
เด็กหญิงสิตาภา  กายเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
485
เด็กชายสิทธิกร  แรกคำนวณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
486
เด็กชายสิทธินนท์  ศิริพันธ์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
487
เด็กชายสิรภพ  ชูเสียงแจ้ว
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
488
เด็กหญิงสิรภัทร  มักคุ้น
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
489
เด็กชายสิรภัทร  หมันดี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
490
เด็กชายสิรวิชญ์  ถิ่นชาญ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
491
เด็กชายสิรวิชญ์  ปั้นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
492
เด็กชายสิรวิชญ์  พลประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
493
เด็กชายสิรวิชญ์  รักษารักษ์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
494
เด็กหญิงสิริกานดา  ศกุนตะฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
495
เด็กหญิงสิริธิติ  จรณโยธิน
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
496
เด็กหญิงสิรินภัส  หมันดี
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
497
เด็กหญิงสุกฤตา  ธรรมเสถียร
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
498
เด็กหญิงสุชัญญา  วรรณแสงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
499
เด็กหญิงสุชานันท์  ก้งอี้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
500
เด็กหญิงสุชานันท์  โอนิกะ
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
501
เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็ชรย้อย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
502
เด็กชายสุทตินนท์  ไหมดำ
ป.5
โรงเรียนบ้านแหลมสอม
คณิตประถม
503
เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  สมบัติทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
504
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ชัยทอง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
505
เด็กหญิงสุทัตตา  เหม็นแก้ว
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
506
เด็กหญิงสุนันทา  ดำราษฎร์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
507
เด็กหญิงอินธิรา  ขาวดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
508
เด็กหญิงอิสรากุล  สมบัติทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้อง 243 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
509
เด็กหญิงสุบงกช  ภูสุมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
510
เด็กหญิงสุปรียา  อุดมรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
511
เด็กหญิงสุพรรษา  วิศุภการ
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
512
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นุชม่วง
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
513
เด็กชายสุพิสิษฐ์  เธียรโชติ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
514
เด็กหญิงสุภนิดา  รำมนา
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
515
เด็กหญิงสุภัชญา  เถาว์ราม
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
516
เด็กหญิงสุภัชญา  โสพล
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
517
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภิรมย์ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
518
เด็กหญิงสุภิลักษณ์  ลายละเอียดชูโชค
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
519
เด็กหญิงสุมิตตา  เพ็ชรสิริ
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
520
เด็กชายสุรบดินทร์  อิ่มทะเล
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
521
เด็กหญิงสุรัสวดี  ทองมณี
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
522
เด็กชายสุริญาวุฒิ  ศรีประทีป
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
523
เด็กหญิงสุวพร  แซ่ลิ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
524
เด็กชายสุวรรณภูมิ  จันทร์คง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
525
เด็กหญิงสุวรรณี  พฤฒิวิญญู
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
526
เด็กชายสุววรณภูมิ  รองเดช
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
527
เด็กหญิงโสธิดา  เลื่อนล่อง
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
528
เด็กหญิงหฤภคพร  พลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
529
เด็กหญิงหุสนา  ทรงเลิศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
530
เด็กหญิงอชิรญา  นุ้ยสี
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
531
เด็กหญิงอชิรญา  สั้นเต่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
532
เด็กหญิงอฎิวรรณ  ไตรวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
533
เด็กชายอติคม  หลีเซ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านแหลมสอม
คณิตประถม
534
เด็กชายอติชาติ  สิริสมพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
535
เด็กชายอติพล  เลื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
536
เด็กชายอธิป  สุจริตกุลธร
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
537
เด็กหญิงอภิชญา  ตุลยสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
538
เด็กชายอภิชาติ  รัตน์ป่าโมกข์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
539
เด็กหญิงอภิรดี  หลีสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
540
เด็กชายอภิรักษ์  นิคะ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
541
เด็กหญิงอมลณัฐ  แก้วสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
542
เด็กหญิงอรชา  สังข์พราหมณ์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
543
เด็กหญิงอรรพี  เพชรรัชตะชาติ
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
544
เด็กหญิงเอมิกา  เชยชื่นจิตร
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
545
เด็กหญิงไอยรัศมิ์  เพ็งใส
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้อง 244 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
546
เด็กหญิงกชมน  พากเพียร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
547
เด็กหญิงกนกพร  ศรีเมฆารัตน์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
548
เด็กหญิงกนกพร  สุขลิ้ม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
549
เด็กหญิงกนกพร  เสนีย์
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
550
เด็กหญิงกนกรัตน์  บุญเนื่อง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
551
เด็กหญิงกนกวรรณ  ยุวบุตร
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
552
เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงมณี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
553
เด็กชายกบิญช์  คำมะณีย์
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
554
เด็กหญิงกมลชนก  บุญเลิศวรกุล
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
555
เด็กหญิงกมลชนก  เลี่ยมหุด
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
556
เด็กหญิงกมลทิพย์  สีสุข
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
557
เด็กหญิงกมลรัตน์  แสงกุล
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
558
เด็กหญิงกรกมล  งามวิวัฒน์อนันต์
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
559
เด็กหญิงกรพิชชา  ปิลวาสน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
560
เด็กหญิงกรวรรณ  ไพสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
561
เด็กชายกรัทพงศ์  ไกรเทพ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
562
เด็กชายกฤติเดช  ขุนเด็กตั้ง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
563
เด็กชายกฤติน  กันตังกุล
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
564
เด็กชายกฤติน  แก้วคงคา
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
565
เด็กชายกฤติน  รัตนโชติ
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
566
เด็กชายกฤษกร  พุทธิพงษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
567
เด็กชายกฤษโชควิชญ์  หลงขาว
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
568
เด็กหญิงกฤษณงค์  แซ่โล้
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
569
เด็กชายกฤษพงศ์  พรหมมินทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
570
เด็กหญิงกลิ่นหญ้า  คงแก้ว
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
571
เด็กหญิงกวิสรา  พานิชย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
572
เด็กชายกษิดิ์เดช  สมศรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
573
เด็กชายกษิดิ์เดช  หนูประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
574
เด็กชายกษิดิศ  อธิภัทรพงศ์
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
575
เด็กชายก้องเกียรติ  อนุกูลพันธ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
576
เด็กชายก้องเดช  สุขลิ้ม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
577
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ละวู้
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
578
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรมขวัญ
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
579
เด็กชายกัณตภณ  ดีทอง
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
580
เด็กหญิงกัณธิชา  เปาลิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้อง 245 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
581
เด็กหญิงกันตพิชญ์  บัวศรี
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
582
เด็กชายกันติทัต  ดำเดิม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงกันตินันท์  ไทรงาม
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงกาญณ์ศรณ์  สุวรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
585
เด็กชายกานต์ชนะ  ทองบุญ
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
586
เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่อึ้ง
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
587
เด็กหญิงกานตรัตน์  อุ้ยเอ้ง
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
588
นางสาวกิ่งกนก  รอดภัย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายกิตติพงศ์  ฤทธิไกร
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงกิตติยา  สุขคุ้ม
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
591
เด็กชายกิติพัฒน์  จุ้งลก
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
592
นางสาวกุลนิดา  ชูศรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
593
เด็กหญิงเกวลิน  จิราโชติเดชากูร
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงเกศกัญญา  ทองเทพ
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
595
เด็กหญิงขวัญหทัย  ไกรเทพ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงเขมิกา  ชุมเชื้อ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
597
นางสาวไขมุกข์  ธานะกิจ
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
598
เด็กชายคฑาวุฒิ  หาสังข์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงคีตกมล  แซ่ลิ่ม
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
600
เด็กหญิงคีตภัทร  สองทิศ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
601
เด็กชายคีตะ  สมุทรวงศ์วิริยะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงคุณาดา  อินทรสังขนาวิน
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงคุณิตา  ดำนิล
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงจันทณัฏฐ์  คงแก้ว
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงจิณณ์ณิชา  จามิกร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงจิดาภา  หนูขวัญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
607
เด็กชายจิรพิพรรธ  ธวัชสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงจิรภิญญา  ธำรงวิศว
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
609
เด็กหญิงจิรัชญา  พัฒนทรัพย์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงจิรัชยา  ศักดิ์วิเศษ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายจิรานุวัฒน์  รับไทรทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
612
นายจิรายุท  ปัญญสถิต
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
613
นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
614
เด็กชายเจตนินทร์  นายโท
ม.1
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
615
เด็กชายเจตนิพิฐ  ทับเที่ยง
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 3 ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
616
เด็กชายเจตนิพิฐ  เมธาสิทธิ์วรกุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
617
นางสาวเจษฏาพร  สมพงษ์
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงฉัตรชฎา  นุ่นขาว
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงชญานิน  คงอ่อน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงชญานิศ  พิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
621
เด็กหญิงชนม์ณิกาณ  เดชานนท์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
622
เด็กชายชนม์สวัสดิ์  พลแสง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
623
เด็กหญิงชนัญชิดา  สมนวน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงชนัญธิดา  กลับขัน
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงชนัญธิดา  รุจิราภา
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
626
เด็กชายชนาธิป  เลี่ยนกัตวา
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
627
เด็กชายชนาธิป  อินทรอนันท์
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงชนาภา  ผจวบบุญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
629
เด็กหญิงชนาภา  ภู่ด่าง
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงชนิตา  หนูเผือก
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงชนินาถ  เบญจศรี
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงชมพูนิกข์  จิตบุญ
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
633
เด็กหญิงชมพูนุช  ขาวขำ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายชยานันต์  สุทธิโภชน์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
635
เด็กชายชยานันท์  ลั่นสิน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
636
เด็กชายชลชาติ  จุลทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
637
นางสาวชลธิชา  ปรีชา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
638
เด็กชายชัชชัย  บุญฤทธิ์ไกรเลิศ
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงชัชญา  แก้วรักษ์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงชัญญานุช  ชูยัง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
641
เด็กชายชัยวัฒน์  บัวสม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
642
เด็กชายชัยวุฒิ  นุชคง
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
643
เด็กชายชาณุพงษ์  คงเอียด
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงชาลิสา  ด้วงสุข
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
645
นางสาวชาลิสา  โฟฉิว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
646
เด็กชายชินาธิป  หนูคล้าย
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กังแฮ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงโชติกา  ปานสมทรง
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงโชธิพร  นาเลื่อน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
650
เด็กชายโชรัยห์  เกตุก่อ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 3 ชั้น 3 ห้อง 337 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
651
เด็กหญิงญาณเทพ  เชยชื่นจิตร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
652
เด็กหญิงญาณภัทร  หนูชู
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
653
เด็กหญิงญาณัจฉรา  สายจิตรื่น
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
654
นางสาวญาณิกา  รักหนู
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
655
นายฐกฤต  นนทิพิเชฐ
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
656
นางสาวฐาปนีย์  วัฒนศฤงคาร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
657
เด็กหญิงฐิญาวิกรม์  ส้องเจริญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
658
เด็กหญิงฐิตาภา  นวลทอง
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
659
เด็กหญิงฐิตาภา  พัฒนศิลป์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
660
เด็กหญิงฐิตาภา  เพชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงฐิติชญา  เอ้งฉ้วน
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงฐิติพร  อนันตอัมพร
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงฐิติมา  บุญช่วย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
664
นายฐิติศักดิ์  จันทร์ผ่อง
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
665
เด็กหญิงฐิรวดี  เรืองแสน
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
666
เด็กชายณภัทร  โพธิ์วิจิตร
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
667
เด็กหญิงณภัทร  รัตนกูล
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายณรงค์กร  คงละออ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
669
เด็กหญิงณัชชา  ทองสม
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงณัชชา  ศิริบรรณพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
671
เด็กชายณัชพล  ไหวพริบ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปราบโรค
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
673
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพ็งเกต
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
674
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลีลาพิพัฒนเดช
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
675
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เขตตะเคียน
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
676
เด็กชายณัฏฐ์  พันธุ์ไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
677
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองผึ้ง
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
678
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ใสเพี้ย
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงณัฐกานต์  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
680
นายณัฐชนน  เครือสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
681
เด็กชายณัฐชนน  เพ็ชรเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
682
เด็กชายณัฐชนน  หลเมฆ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงณัฐฐธิดา  ชูบัว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงณัฐณรีย์  กิ้มเฉี้ยง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
685
เด็กหญิงณัฐณิชา  สีหนู
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 3 ชั้น 3 ห้อง 339 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
686
นายณัฐดนัย  เลิศชัยมงคล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
687
เด็กหญิงณัฐธยาน์  บรรถะ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงณัฐธิดา  นรสิงห์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
689
เด็กชายณัฐพล  โชคชัยสุขอนันต์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
690
นายณัฐภัทร  ฆารเจริญ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
691
เด็กชายณัฐภัทร  จิตรา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงณัฐวดี  มีเดช
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
693
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ขาวนิ่ม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
694
เด็กหญิงณัฐวรา  ลุนเซีย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
695
เด็กหญิงณัฐวิภา  กรเจริญพรพงศ์
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
696
เด็กชายณัฐศักดิ์  แสงแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
697
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศิริเสถียร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
698
เด็กหญิงณิชกานต์  วัฒนโชติพันธ์ุ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
699
เด็กหญิงณิศศา  ชัยเพชร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
700
เด็กหญิงดลยา  พงษ์วันนา
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
701
เด็กหญิงดารารัตน์  พัฒนกิจ
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
702
เด็กชายตปภัค  คงเมือง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
703
เด็กหญิงตรีดาว  ไกรเทพ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
704
เด็กหญิงถุงเพชรหยก  ศิริจริยานนท์
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
705
เด็กหญิงทรรณรต  สังข์แก้ว
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
706
เด็กชายทศพล  ลอเจริญ
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
707
เด็กหญิงทอฝัน  งามไตรไร
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
708
นางสาวทอแสง  เจ้า
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
709
เด็กหญิงทัศน์อร  ศรีวัฒนพงศ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
710
เด็กหญิงทิฆัมพร  ศรีดุก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
711
เด็กชายธนกฤติ  อารีกิจ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
712
เด็กชายธนขจร  ฉัตรธมน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
713
เด็กชายธนโชติ  ศรีกะชา
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
714
เด็กชายธนดล  ไทรงาม
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
715
เด็กชายธนบูรณ์  ศรีประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
716
เด็กชายธนพนธ์  จินตนปัญญา
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
717
เด็กหญิงธนพร  คุณวงค์
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
718
เด็กหญิงธนพร  หลังแท้
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
719
เด็กชายธนพัทธ์  เมตรัตนา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
720
เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีนคร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 3 ชั้น 4 ห้อง 341 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
721
เด็กหญิงธนวรรณ  มณีพงศ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
722
เด็กหญิงธนวันต์  ฮุ่นตระกูล
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
723
เด็กหญิงธนัชชา  คงรอด
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
724
เด็กหญิงธนัชพร  ครูนิลอาจ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
725
เด็กหญิงธนัชพร  ศรีนคร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
726
เด็กหญิงธนัชพร  สีสุข
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
727
เด็กชายธรรมโชติ  หมื่นบาล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
728
เด็กชายธรรมธัช  บรรถะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
729
เด็กชายธรรมพรพงศ์  สงศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
730
เด็กหญิงธวพร  ปัญญสถิต
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
731
เด็กหญิงธัญชนก  แก้วดำ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
732
เด็กหญิงธัญชนก  จูห้อง
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
733
เด็กหญิงธัญชนก  เอียดฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
734
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
735
เด็กหญิงธัญฏ์ปีตา  ไทรงาม
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
736
เด็กชายธัญเทพ  หนูประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
737
เด็กหญิงธัญพิมล  ตะหมัง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
738
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ติณโสภารัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
739
เด็กหญิงธันยานุช  สุขตลอดกาล
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
740
เด็กหญิงธาดารัตน์  บุญสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
741
เด็กชายธารากร  ทองธรรมชาติ
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
742
เด็กหญิงธิติกานต์  เกตุรัตน์
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
743
เด็กชายธีร์ธวัช  ชัยรัตน์
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
744
เด็กชายธีรนัย  ทิพย์รองพล
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
745
เด็กชายธีรพันธ์  จันทร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
746
เด็กหญิงนงนภัส  อ่อนคง
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
747
เด็กหญิงนทชล  ธีระกุลพิศุทธิ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
748
เด็กชายนนทชา  พุฒิจิรากร
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
749
เด็กชายนพวิชญ์  ตั้นฉ้วน
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
750
เด็กชายนพัทธ์  ฝอยทอง
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
751
เด็กหญิงนภสร  วงศ์วัชร
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
752
เด็กหญิงนภัทธิญา  รักษ์งาม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
753
เด็กหญิงนภัสรินทร์  ติงหงะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
754
เด็กชายนภากาศ  จันทนา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
755
เด็กหญิงนรมน  คงจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 4 ห้อง 342 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
756
เด็กหญิงนรีกานต์  อ่อนเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
757
เด็กหญิงนลัทพร  บุญศรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
758
เด็กหญิงนลินี  เมืองเยาว์
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
759
นายนวนนท์  กาหยี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
760
เด็กชายนวัตเศรษฐ์  ขำวิชา
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
761
เด็กชายนะโม  เพียรศรีวัชรา
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
762
เด็กหญิงนัชชา  เกลี้ยงรัตน์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
763
เด็กหญิงนัฐทริยา  สุนทรจินตนา
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
764
เด็กหญิงนัณธศิริ  สายทองคำ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
765
เด็กหญิงนันท์นภัส  คงชุม
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
766
เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่โล้
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
767
เด็กหญิงนันทิตา  นุ่มเหนี่ยว
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
768
นายนันทิพัฒน์  สัจบุตร
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
769
เด็กหญิงนันทิมา  นุ่มเหนี่ยว
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
770
เด็กหญิงนาถมณี  ชำนาญเหนาะ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
771
นางสาวน้ำฝน  ชูจันทร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
772
เด็กหญิงน้ำฝน  ธิวงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
773
เด็กชายนิติพัฒน์  ฮุนพงษ์สิมานนท์
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
774
เด็กชายนิธิ  คุณวงค์
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
775
เด็กชายนิธิพัฒน์  ไล่ฮวด
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
776
เด็กหญิงนิษิตา  ทรัพยทักษิณ
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
777
เด็กหญิงบัณฑิตา  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
778
เด็กหญิงบัณฑิตา  หนูสนิท
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
779
เด็กชายบุญฤทธิ์  ชายเกตุ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
780
เด็กหญิงบุญสิตา  มีลือ
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
781
เด็กหญิงบุษกร  แท่นมาก
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
782
เด็กหญิงบุษยพัตร์  ชุมอินทร์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
783
นายบูนหลง  ออง
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
784
เด็กหญิงเบญจพร  เส้งดำ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
785
เด็กชายเบญจมินต์  บูมเบอร์
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
786
เด็กหญิงเบญญาภา  มากจันทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
787
นายปฏิพัทธ์  คงรักที่
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
788
เด็กชายปฐวีกาญจน์  บุญณรงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
789
เด็กหญิงปณิฏฐา  จริงจิตร
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
790
เด็กหญิงปนัดดา  ไพริน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 3 ชั้น 4 ห้อง 343 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
791
เด็กหญิงปพิชญา  กลิ่นเพชร
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
792
เด็กหญิงปภาวี  จรัสจินดา
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
793
นางสาวประพิณญา  จันทราทิพย์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
794
เด็กหญิงปริณดา  จุ้ยเริก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
795
เด็กชายปรินทร  ทองหอม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
796
เด็กหญิงปวรรัตน์  เรืองดุก
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
797
เด็กชายปวินท์  สังข์สกุล
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
798
เด็กหญิงปวีณา  ช่วยรอด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
799
เด็กชายปองพล  เหล็กหลี
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
800
เด็กหญิงปัญญณันธร  รักษารักษ์
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
801
เด็กหญิงปัญญาพร  ดำเกาะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
802
เด็กหญิงปัณชญา  ฤทธิรักษ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
803
เด็กหญิงปัณฑิตา  พูลเกิด
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
804
เด็กหญิงปาณิสรา  คงบัน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
805
เด็กหญิงปารณีย์  ปราณีตพลารักษ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
806
เด็กหญิงปารวีย์  จิตรา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
807
เด็กหญิงปาลิตา  ตั่นเล่ง
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
808
เด็กหญิงปิ่นธิดา  กองมี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
809
เด็กหญิงปิยรัตน์  รอดสั้น
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
810
เด็กชายปิยะกร  นาคบรรพ์
ม.1
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
811
นางสาวปิยะเนตร  แก่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
812
เด็กชายปีติชา  ไตรญาณ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
813
เด็กหญิงปุญญิศา  จันฝาก
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
814
เด็กหญิงปุณย์ณิศา  จันฝาก
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
815
เด็กหญิงปุณยนุช  หนูวงษ์
ม.1
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
816
เด็กชายปุณยวีร์  พลอยศรี
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
817
นางสาวผลิดา  มณีโชติ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
818
เด็กชายพงศธร  รุ่งส่งศรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
819
นายพชร  บุญเจริญ
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
820
เด็กชายพชร  พูนพัฒนาชัย
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
821
เด็กชายพชรพล  พลรัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
822
นายพชรภูมิ  ศรีชัย
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
823
เด็กหญิงพนัชกร  คงมา
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
824
นายพรพรหม  เพชรคง
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
825
เด็กหญิงพรรณวิภา  กล้างาม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 3 ชั้น 4 ห้อง 344 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
826
เด็กหญิงพรรณษา  ยี่สิ้น
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
827
นางสาวพรรษชล  วรพันธ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
828
เด็กชายพรหมพิริยะ  คงแก้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
829
เด็กชายพฤทธิ์  แก่นจันทร์
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
830
นางสาวพลอย  ชนชอบธรรม
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
831
เด็กหญิงพลอยกนกวรรณ  ฑีฆายุ
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
832
เด็กชายพศิน  ศรีละออง
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
833
เด็กชายพสิษฐ์  นิยมราษฎร์
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
834
เด็กชายพสิษฐ์  แสนเกื้อ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
835
เด็กหญิงพัชรพร  นวนนิ่ม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
836
เด็กหญิงพัชรพร  เมืองพิล
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
837
เด็กหญิงพัฑฒิดา  โชติไพบูลย์พันธุ์
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
838
เด็กหญิงพัทธ์นันญ์  รัตนพงศ์เสน
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
839
นายพันท์นบ  แก้วละเอียด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
840
เด็กชายพันธวัช  สามัคคี
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
841
เด็กชายพัสกร  มานะพงศ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
842
เด็กชายพัสกร  หะเทศ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
843
นายพัสกร  เอี่ยมวสุ
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
844
เด็กหญิงพิชชาภา  อโนทัย
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
845
เด็กชายพิชญตม์  ขันเงิน
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
846
เด็กหญิงพิชญา  นิคะ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
847
เด็กหญิงพิชญาภัค  สีแก้ว
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
848
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พนากิตติ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
849
เด็กหญิงพิชามญชุ์  วิระพรสวรรค์
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
850
เด็กหญิงพิณพร  สมสุข
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
851
เด็กหญิงพิณรัมภา  สนั่นแสง
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
852
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพชรหนู
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
853
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  อุ่นพิชัย
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
854
เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  วิเชียร
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
855
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธรรมโชติ
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
856
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มูณีผล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
857
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อุ่นพิชัย
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
858
เด็กหญิงพิมพ์อักษร  ผอมจีน
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
859
นางสาวพิมพิศา  นาทุ่งนุ้ย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
860
เด็กหญิงพิมรติ  นันทวงค์
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 3 ชั้น 4 ห้อง 345 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
861
เด็กชายพีรกานต์  บุญแย้ม
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
862
เด็กชายพีรณัฐ  พลัดพริ่ง
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
863
เด็กชายพีรพัฒน์  สีสว่าง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
864
เด็กชายพีรฤทธิ์  ลอย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
865
เด็กชายพีรวิชญ์  เหล่ากุลวาณิช
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
866
เด็กหญิงเพชรดารินทร์  แดงเรือง
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
867
เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไกรเทพ
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
868
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หวังชัย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
869
เด็กหญิงแพรวา  ไชยศิริ
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
870
นางสาวฟ้าใส  ซินมุข
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
871
เด็กชายภควัต  สมบัติทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
872
เด็กหญิงภวิษย์พร  โพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
873
เด็กหญิงภัททิยา  แก้วกูล
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
874
นางสาวภัททิยา  ชายแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
875
เด็กหญิงภัทรนันท์  นันทขว้าง
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
876
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ภักดี
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
877
เด็กหญิงภัทรพร  หมื่นมโน
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
878
เด็กหญิงภัทรพร  หิรัญมุราภรณ์
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
879
เด็กชายภัทร์ไพบูลย์  เชี่ยววัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
880
นางสาวภัทรลดา  อินนะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
881
เด็กหญิงภัทรวดี  ไกรเทพ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
882
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญอ่อน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
883
เด็กหญิงภัทราวดี  ฤทธิมา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
884
เด็กชายภาคิน  ศิลปานิสงฆ์
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
885
เด็กชายภานุพงศ์  เกียรติบาล
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
886
เด็กชายภาม  สว่างวัน
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
887
เด็กหญิงภารวี  หมวดใหม่
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
888
เด็กหญิงภาริชญา  เหมือนมาตย์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
889
เด็กหญิงภาวินี  หนูแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
890
เด็กชายภาสกร  คีรีรักษ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
891
เด็กชายภูตะวัน  ล้อมคง
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
892
เด็กชายภูเบศ  ศรีดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
893
เด็กชายภูภัฐ  พรมมา
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
894
เด็กชายภูเมศ  คงทิพย์
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
895
นายภูริต  ฉันท์ภากร
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 3 ชั้น 4 ห้อง 347 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
896
เด็กชายภูรินทร์  ศิลปานิสงฆ์
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
897
นายภูรินทร์  องค์ธัมมะกุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
898
เด็กชายภูริพัฒน์  วิเชียร
ม.1
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
899
เด็กหญิงภูษริศา  เลาหประภานนท์
ม.1
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
900
เด็กหญิงมณีรัตนา  สุวรรณปิยะพันธ์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
901
เด็กหญิงมนัญชยา  วิเชียร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
902
เด็กชายมนุเชษฐ์  ชื่นชม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
903
นางสาวมลทกานต์  คงเฝือ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
904
เด็กชายมเหศักดิ์  ไทรงาม
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
905
เด็กหญิงมัณฑมาศ  บุญรัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
906
เด็กหญิงมานิตา  สายจิตรื่น
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
907
เด็กชายเมธัส  เขียดน้อย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
908
เด็กหญิงเมธาวี  สังเกตุ
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
909
เด็กหญิงเมวดี  ศรีสว่าง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
910
เด็กชายไมเคิล  เบลอเนอร์
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
911
เด็กชายยศกร  รอดรักษา
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
912
เด็กหญิงยศวรรณ  เลขะจิตร
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
913
เด็กหญิงยุพชาติ  ชัยเพชร
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
914
เด็กชายรชต  ชุมแสงศรี
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
915
เด็กหญิงรมย์นลิน  รองเดช
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
916
เด็กชายรรรรร  ไกรสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
917
เด็กหญิงรลินทร์  เพชรมีศรี
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
918
เด็กชายรวิภาส  คงเมือง
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
919
เด็กหญิงรวิสรา  เงียบประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
920
เด็กชายรักษ์บุญ  สวัสดิ์เมือง
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
921
นางสาวรังสินี  ชูเงิน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
922
เด็กชายรัชพล  วิชิตพรชัย
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
923
เด็กชายรัฐถิพร  ฮั่วสกุล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
924
เด็กชายรัตน์บดินทร์  ทองเพิ่ม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
925
นายรัตนพันธ์  ภูวชนาธิพงศ์
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
926
เด็กชายรัตนากร  ชนะภัย
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
927
เด็กหญิงรินรดา  รองเดช
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
928
เด็กชายฤกษ์สม  ชูเกิด
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
929
เด็กหญิงฤทัยวรรณ  พรหมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
930
เด็กหญิงลลิตภัทร  เดชพิชัย
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
931
เด็กชายอัฒรัตติ  ด้วงคง
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
932
เด็กชายอาทิวัชร  เกิดควน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
933
เด็กชายลัญจกร  เอี่ยมประเสริฐกุล
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
934
เด็กชายวงศธร  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
935
เด็กหญิงวทัญญา  สารสินพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
936
เด็กหญิงวรกานต์  สุวรรณพัฒน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
937
เด็กหญิงวรรณิษา  แก้วสม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
938
เด็กหญิงวรรษพร  วัชรินทร์ธาดา
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
939
เด็กหญิงวรัญญา  ช่วยคล้าย
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
940
เด็กหญิงวรัญญา  บึกหาญ
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
941
เด็กหญิงวรัทยา  เดชะราช
ม.1
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
942
เด็กหญิงวริศรา  ช่วยพันธ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
943
เด็กหญิงวริษฐา  ช่วยพันธ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
944
นายวศินภัทรช์  หนูพินิจ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
945
นายวัทธิกร  พุทธรักษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
946
เด็กหญิงวาริสา  หอมละเอียด
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
947
เด็กหญิงวารีวรรณ  เอี๊ยวเหล็ก
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
948
เด็กชายวิจักษณ์  พลับบดี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
949
เด็กหญิงวิจิตรา  วิทยพันธ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
950
เด็กหญิงวิภารัตน์  แก่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
951
เด็กชายวิษณุ  หลีกภัย
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
952
เด็กชายวีรภัทร  ศรีนฤมล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
953
เด็กชายวีระกิตต์  ศราวุฒิศิริวรกุล
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
954
เด็กชายวุฒิธิชัย  สิทธิพิสัย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
955
เด็กชายวุฒิพร  หนูนาค
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
956
เด็กหญิงศดานันท์  มากนวล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
957
เด็กชายศตนันท์  ศรีบวรวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
958
เด็กหญิงศวรรยา  เส้งตั้น
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
959
เด็กหญิงศศิกานต์  ตุลยสุข
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
960
เด็กหญิงศศิเกตุ  อินทร์วิเศษ
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
961
เด็กหญิงศศิรัศมิ์  อุบลจินดา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
962
เด็กหญิงศศิวิมล  ฉินธนทัรพย์
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
963
เด็กหญิงศศิวิมล  พิลาอร
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
964
เด็กหญิงศัสยมน  ชัยทอง
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
965
เด็กหญิงศิรภัสสร  แสงสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
966
เด็กชายศิรวิชญ์  สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
967
เด็กหญิงศิลารัตน์  บัวเนียม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
968
เด็กชายอิทธิบูรณ์  คนเที่ยง
ม.1
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
969
เด็กหญิงอิสรา  พิชัยรัตน์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง 431 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
970
เด็กชายศุทกานต์  พลประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
971
นายศุภกฤต  หนูขวัญ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
972
เด็กชายศุภวิชญ์  หมวดทอง
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
973
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชูแสง
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
974
เด็กชายษุภากรณ์  จิราจินดากุล
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
975
เด็กหญิงสกุณทิพย์  รัตนคช
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
976
เด็กชายสงกรานต์  มะไหชนะ
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
977
เด็กชายสตางค์  คำสวน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
978
เด็กชายสมิทธิ์  ดำแก้ว
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
979
เด็กชายสรวิศ  มากแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
980
เด็กหญิงสโรชา  ไกรเทพ
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
981
เด็กหญิงสวรรยา  คุ้นเคย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
982
เด็กหญิงสัญลักษณ์  ศรีทอง
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
983
เด็กหญิงสันต์ฤทัย  นวนนิ่ม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
984
เด็กหญิงสายนที  ลันตาใหม่
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
985
เด็กหญิงสิดารัศมี  เจ๊ะหนู
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
986
เด็กหญิงสิตานัน  สมาธิ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
987
เด็กชายสิทธิชัย  ทองโอเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
988
เด็กชายสิทธินันท์  ชูทอง
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
989
เด็กชายสิปปกร  สุวรรณมณี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
990
เด็กชายสิรวิชญ์  นาคทองแก้ว
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
991
เด็กชายสิรวิชญ์  เรืองขำ
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
992
เด็กหญิงสิริกร  นันทประทุม
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
993
เด็กชายสิริกร  ฝันนิมิตร
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
994
เด็กหญิงสิริภัทร  ศรีใส
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
995
เด็กชายสิริภูมิ  จันทพงศ์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
996
เด็กหญิงสิริมา  หนูเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
997
เด็กหญิงสิริวิมล  จันดี
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
998
เด็กชายสุกฤต  สุขลิ้ม
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
999
เด็กหญิงสุกฤตา  ด้วงสีเกาะ
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
1000
เด็กหญิงสุกฤตา  ลั่นสิน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1001
เด็กหญิงสุคนธา  กลับรักษ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1002
เด็กหญิงสุชานรี  คงบำเพ็ญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1003
เด็กหญิงสุชาวดี  กังแฮ
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
1004
นางสาวสุทัตตา  เวชสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1005
เด็กหญิงอิสรา  รามอินทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1006
เด็กหญิงอิสริยา  รักดำ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1007
เด็กหญิงสุธารัตน์  ไกรเทพ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1008
เด็กชายสุนิธิ  จรุงเกียรติกุล
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
1009
เด็กหญิงสุพัตรา  ขาวบาง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1010
เด็กหญิงสุพิชญา  ขันชู
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1011
เด็กหญิงสุพิชญา  ทิพย์บรรพต
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1012
นางสาวสุภาพร  พลหลา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1013
เด็กหญิงสุภาพัทธ์  เปรมปรัชชา
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1014
เด็กหญิงสุภามาศ  เผดิมผล
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
1015
เด็กชายสุรบดี  นาคพล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1016
เด็กชายสุรยุทธ  พลายเพชร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1017
นายสุรวุฒิ  ยอแสง
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
1018
เด็กหญิงหทัยภัทร  กาญจนศรีเมฆ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1019
เด็กหญิงหัทยา  หมุนแทน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1020
เด็กหญิงอชิรญา  ส่งเกษรชาติ
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
1021
เด็กชายอดิศักดิ์  พูลเกิด
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1022
เด็กชายอนันตเดช  ศรีสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1023
เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์แย้ม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1024
เด็กหญิงอภิษดา  คุณาธรรม
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1025
เด็กชายอภิสิทธ์  เลิศมาลัยมาลย์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1026
เด็กชายอภิสิทธิ์  เสี่ยงซวน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1027
เด็กหญิงอรไพลิน  หวานขัน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1028
เด็กชายอรรถพล  ปั้นทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1029
เด็กหญิงอรวรรยา  ฉับพลัน
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1030
เด็กหญิงอรศิริ  ชำนาญกิจ
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
1031
เด็กหญิงอลิสา  หนูเหมือน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1032
เด็กหญิงอสมาภรณ์  ทองศรีนุ่น
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1033
เด็กหญิงอัครชา  ยุ้นชั้น
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
1034
เด็กชายอัครัช  เพชรขาว
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
1035
เด็กหญิงอังค์วรา  ทองรักษ์
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
1036
เด็กชายอังศุชวาล  เมธีไพศาล
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
1037
เด็กหญิงอัจจิมา  บรรจุสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
1038
เด็กหญิงอัจฉรา  ยี่สิ้น
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1039
เด็กหญิงอัจฉรียา  นาศรี
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
1040
นางสาวอัญชลี  สีดำ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
1041
เด็กหญิงอัญชสา  แก้วพลอย
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
1042
นายเอกฤทธิ์  ขุนไชย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง 433 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1043
เด็กหญิงกชกร  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงกชกร  แสงเกื้อ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงกชนิภา  ตันตยกุล
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงกชพร  สอิ้งทอง
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงกชมน  ส่งเสริม
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงกฐินา  จันทร์โหนง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายกณวรรธน์  ศรีสะระ
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1050
เด็กหญิงกตัญญุตา  แก้วประชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงกนกกาญจน์  ชัยวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายกนกพล  สวนศรี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงกนกมน  รัศมีปาน
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชันวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงกนกวรรณ  สงแสง
ป.5
โรงเรียนวัดนางประหลาด
วิทย์ประถม
1056
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุดเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1057
เด็กชายกมลเทพ  คุ้นเคย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายกมลเทพ  สงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงกมลนิตย์  เพียรศรีวัชรา
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงกมลพัชร  หวังชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงกมลรส  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงกรณิสา  เดชภักดี
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายกรดล  รักษ์ไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1064
เด็กหญิงกรวรรณ  รองรัก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายกรวิชญ์  ไทรงาม
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงกรสิรัชฎ์  หว่องเซ็ง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงกริษฐา  ข่ายม่าน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
1068
เด็กชายกฤตกานต์  พัฒนประชากร
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1069
เด็กชายกฤตภาส  ปานจันทร์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1070
เด็กชายกฤตเมธ  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายกฤตเมธ  สีนวน
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
1072
เด็กชายกฤตเมธ  หนูฉ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายกฤตเมธ  อินแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
1074
เด็กหญิงกฤตศิญา  หลงละเลิง
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
1075
เด็กชายกฤติกร  อึ่งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1076
เด็กหญิงกฤติกา  นาคปนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1077
เด็กชายกฤติน  วุฒิเดชารัตน์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง 434 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1078
เด็กหญิงกฤตินี  ไกรเทพ
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1079
เด็กชายกฤติพงศ์  หกสี่
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1080
เด็กชายกฤษกรณ์  ปราบภัย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1081
เด็กชายกฤษฎา  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
1082
เด็กชายกฤษฎา  เลี้ยงสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1083
เด็กชายกฤษนล  อินดุรุส
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1084
เด็กชายกษิดิศ  เก้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายกษิดิษฐ์  กิ้มเฉี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายก้องกิดากร  สุขจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1087
เด็กชายก้องกิดากร  หวานสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายก้องภพ  พรหมมี
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงกัญจนพร  เพ็ชรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงกัญชรส  รักษศรี
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงกัญญณัช  กิตติธรโภคิน
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงกัญญ์วรา  กาญจนพรหม
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงกัญญ์วรา  อายุสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณโณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงกัญญารีย์  ชูชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงกัญญาวีร์  รอดกอ
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงกัญพัชญ์  หมั่นถนอม
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงกัณยารัตน์  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1100
เด็กชายกันต์ธีร์  ทีปะปาล
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายกันตพัทธิ์  โชคสวัสดิกร
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ไชยเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงกันตาภา  ศุภศรี
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงกันติชา  เผือกชาย
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายกันตินันท์  เศรษฐธราวงศ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1106
เด็กชายกันทรากร  เพชรไข่
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงกัลยกร  กลีบประทุม
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงกัลยกร  ช่วยรุ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงกัลยกร  ชัยกรรักดี
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1110
เด็กหญิงกัลยรักษ์  สีสุข
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงกาญจนา  รอดกอ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงกานต์ณิชา  เพชรสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง 436 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1113
เด็กหญิงกานต์ธิดา  โยมเมือง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วมี
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงกานติมา  ไทรงาม
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายกิจพัฒน์  ชูแสง
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายกิตติ  ตุลยนิษกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1118
เด็กชายกิตติธัช  เจริญลาภ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1119
เด็กชายกิตติพงศ์  สานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
1120
เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทร์มัด
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายกิตติพิชญ์  มะปรางหวาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
1122
เด็กชายกิตติพิพัฒน์  ชื่นจิตร
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายกิตติภูมิ  โยงราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1124
เด็กชายกิตินัทธ์  แก้วรักษ์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงกิรณา  ศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1126
เด็กชายกีรติ  ชูเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงกุลฑีรา  เชาวน์เสฏกุล
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงกุลธาดา  จริงจิตร
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงกุลธิดา  ชนะกุล
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงกุลนิดา  พาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงกุลภัสสร์  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงกุลรวีร์  หลงกูนัน
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงกุลรัตน์  แสงสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงกุลิสรา  ฐิตโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงกุสุมา  ชูเชิดรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1136
เด็กหญิงเกวลิน  จุลนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงเกวลี  จิตรวารินทร์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงเกศวริณ  กิ้มเฉี้ยง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงเกษชฎา  แก้วชะฎา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงเกษศิณี  จิตไพทูล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงขวัญจิรา  นาภูมิ
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงเขมจิรา  ไพศาลศิริมงคล
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1143
เด็กหญิงเขมจิรา  หนูดี
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงเขมิกา  อินทรวิเศษ
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงเขื่อนดาว  น้ำด้วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
1146
เด็กชายคณิศร  บุญเกื้อ
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1147
เด็กชายคทาธร  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง 437 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1148
เด็กชายคัคเนศ  เอียดนาค
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายจตุพัฒน์  จินดาแก้ว
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1150
เด็กชายจตุรภัทร  เอียดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1151
เด็กชายจักรภพ  ธรรรมปรีชา
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1152
เด็กชายจักริน  แท่นมาก
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1153
เด็กชายจักรินทร์  เกิดดี
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงจันจิราณี  รักหนู
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงจันทกานต์  แป้นไทย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายจันทน์ผา  พูลสิน
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
1157
เด็กชายจารุเดช  เครือเตียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1158
เด็กหญิงจิณณพัต  สงช่วย
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1159
เด็กหญิงจิณัฐตา  ฝันนิมิตร
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1160
เด็กหญิงจิดาภา  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีไทย
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1162
เด็กหญิงจิดาภา  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงจิตรลดา  เพ็ญรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงจิตราพร  จันทร์เกตุ
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงจินตาณัฐ  แซ่จั้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
1166
เด็กชายจิรกิตต์  ไชยยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงจิรนันท์  เนียมรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงจิรประภา  จิตรหลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1169
เด็กหญิงจิรภิญญา  นาชิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1170
เด็กหญิงจิรภิญญา  เสนีย์
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
1171
เด็กชายจิรเมธ  อ่อนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
1172
เด็กชายจิรวัฒน์  ขวัญนิมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1173
เด็กหญิงจิรัชญา  แสงเสน่ห์
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1174
เด็กชายจิรัฏฐ์  ตันติกฤตยา
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงจิราพัชร  พริกแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงจิราภรณ์  เตบเส็น
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1177
เด็กชายจิรายุส  ซุ่นสั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1178
เด็กหญิงจีรนันท์  ดวงเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองปาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
1180
เด็กหญิงจุฑามาศ  เทพหยอม
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1181
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชมเชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1182
เด็กชายจุลเทพ  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น 2 ห้อง 521 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1183
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เอ่งตุ้ง
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1184
เด็กชายเจตนิพัทธ์  แสงศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1185
เด็กชายเจษฎา  โพชสาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1186
เด็กชายเจษฎาภรณ์  สีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1187
เด็กชายฉันทวัฒน์  นิธินรเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1188
เด็กหญิงชญากาณฑ์  พ่านเผือก
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
1189
เด็กหญิงชญาดา  ไกรนรา
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1190
เด็กหญิงชญาน์นันท์  พันธุ์กุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
1191
เด็กหญิงชญานิน  หนูฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
1192
เด็กหญิงชญานิศ  ด้วงนุ้ย
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
1193
เด็กหญิงชนกภัทร  แซ่อึ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
1194
เด็กหญิงชนกานต์  หนูช่วย
ป.6
โรงเรียนวัดนางประหลาด
วิทย์ประถม
1195
เด็กชายชนพัฒน์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1196
เด็กชายชนภัทร  เพ็ชรประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
1197
เด็กหญิงชนัญชิดา  เมืองแคล้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1198
เด็กหญิงชนัดดา  แซ่โค้ว
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
1199
เด็กหญิงชนันธิดา  ชัยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
1200
เด็กหญิงชนากานต์  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
1201
เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)