ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 133 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชบัว  สุจริตธุระการ
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกขวัญ  เอ็งมี
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกนกอร  ใหมทอง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลพร  ชูอ่อน
ป.4
โรงเรียนบ้านแหลมสอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายกรกฏ  สุขหอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกรกนก  เอียดยี่
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกรวี  ยี่สุ่น
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกฤกติกา  บุญธรรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกฤตภาส  ลิ่มอรุณ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกฤตยชญ์  ลันดา
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกฤติกา  อังเชย
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤติน  พันธุมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤติน  ศรีเมือง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกฤติมา  นาคพล
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกฤษฎา  ประชาพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤษณ  ชุมแสงศรี
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤษณพงษ์  กอบกิจ
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงกฤษณา  สังข์จันทร์
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกฤษรา  ลีสุรวณิช
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกษมา  ทองศักดิ์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกษมา  อัครวิถยกรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายกษิฐณัฐฏิ์  แสงเสน
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายก้องภพ  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูทองแก้ว
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกัญญานัฐ  ดำสว่าง
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายกันต์ธร  เต็งรัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายกันต์พล  จงรักษพิศุทธิ์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายกันตพัชร  แซ่ลิ่ม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายกันตพัฒน์  บูรพาศิริวัฒน์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายกันตวัฒน์  พิชัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกันตวิทย์  ศรีเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านแหลมสอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงกันติชา  หีบเพชร
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกันตินันท์  บุบผารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงกัลยกร  ศรดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ชัยเพชร
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 134 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายกาจพล  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  ศรีไทย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  คงอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงกิตติญารัตน์  สินธุ์อ่อน
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายกิตติณัฐ  บำรุงศรี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายกิตติณัฐ  วงษ์สวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายกิตติพิชญ์  ผาติชล
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายกิตติภัฏ  อ่อนช่วย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงกิตติยา  พัดลม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงกิติยารัตน์  ไกรเทพ
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายกีรติ  สมรักษ์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กหญิงกุลจิรา  อินกระวี
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงกุลธิดา  พลศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านแหลมสอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงเกศกนก  รักราวี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงขวัญชนก  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงขอบฟ้า  ศรีฟ้า
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายเขมทัต  เกตดำ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงเขมิกา  เหล่าเจริญพงษ์แสง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงคฑามาศ  สุวรรณเคหะ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายคณิน  บริสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงคุณา  เวศกิจกุล
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายเคฟิน  ชวาร์ส
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงแคท  ปานู
ป.5
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กชายจอมไท  โตทับเที่ยง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายจักรภัทร  วิฑูรชาตรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายจักริน  เครือสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงจันทรัสม์  เธียรโชติ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงจันทิมา  ไกรเทพ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงจันทิมา  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ตุกล่อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายจิตบุณย์  กาญจนนันทวงศ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายจิตรกร  ข่ายม่าน
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายจิรพัชร  ลือชัย
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงจิรวรรณ  ชูสิงห์
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายจิรวัฒน์  ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง 212 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงจิรัชญา  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายจิรายุทธ  เอียดงามสม
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายจิรายุส  ทองดี
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  จ่าวิสูตร
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงจุฬาพัชฐ์  วิบูลย์กุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงเจนจิรา  จะชา
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงเจนจิรารัตน์  สินไชย
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายเจ้าพระยา  ยอคุณ
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายโจ ทอมมัส  บูมเบอร์
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายฉัตรดนัย  ตกจีนต้อง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายชญานนท์  สัญกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงชญานิศ  สองทิศ
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงชนกนาถ  ตั้นสุย
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายชนกันต์  ซ่วนยุก
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงชนาภา  แขวงทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงชนิดาภา  โงกเขา
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงชนิดาภา  แซ่โค้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายชยกร  สงขาว
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงชลธิชา  อุ่นนุช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กหญิงชลพรรษ  คำนวน
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายชวกร  สุนทรทรัพย์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายชัชวาล  ศรีไทย
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงชัญญาพัทธ์  ขาวคง
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายชาคริต  ตะนังสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายชาบดี  แก้วน้อย
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงชาลิสา  เดชพิชัย
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายชินกฤต  คงนคร
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายชีวิน  พรมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงชุติกาญจน์  คงแทน
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินทร์เอียด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายชุติวัต  เกิดล่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงเชิญณิชา  บุญยตา
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายโชติเมธ  จันทร์ฝาก
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงซีรีน  จิตรเที่ยง
ป.5
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงฌญาณิน  เขมะพันธุ์มนัส
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง 213 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงญาณิศา  ล้วนเส้ง
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงญาดา  เจะมะอ๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงญาตาวี  โส๊ะขาว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงญาตาวีดา  บัวแดง
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงญานิศา  พนากิตติ
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายฐานันดร  เอ้งฉ้วน
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มาแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงฐิตารีย์  ด้วงเมือง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงณญาดา  เพชรศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายณฐกร  โรจน์ทังคำ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กชายณฐพัฒน์  สวัสดิ์รักษา
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงณฐมน  ใจตรง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กหญิงณธิดา  เป้าทอง
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงณธิดา  โพธิ์วิจิตร
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงณภัทร  ดาบทอง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงณภัทรจิรา  ลีลาพิพัฒนเดช
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ลุ้งใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงณัชชา  ส่งเสริม
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายณัฏฐชัย  จันทรา
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงณัฏฐนันท์  รักซ้อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายณัฏฐพล  เซ่งง่าย
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายณัฏฐากร  กาเยาว์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงณัฐกานดา  ว่องวรานนท์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงณัฐชญา  กิจสวน
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กชายณัฐชนน  ค้าของ
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงณัฐชยา  นวลนิ่ม
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อินปิน
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองมี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กชายณัฐดนัย  เหวนา
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงณัฐธิดา  ทองคำแทน
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงณัฐธิดา  พุ่มช่วย
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงณัฐธิดา  วงเวียน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงณัฐธินี  แสงแก้ว
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายณัฐนนท์  ภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงณัฐนรี  เพ็ชรเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง 214 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงณัฐนิชา  พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายณัฐปคัลภ์  นุชม่วง
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายณัฐพงศ์  ช่วยชนะ
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายณัฐพล  รุยแก้ว
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กชายณัฐยศ  สีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงณัฐวรรณ  เจนจริยานนท์
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายณัฐวรรธน์  บุณยะผลึก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงณัฐวลัญช์  จำปา
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงณัฐิดา  บานชื่น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงณิชกานต์  ควนวิลัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงณิชกานต์  เอียดตุ้น
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงณิชภัทร  ชัยเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงณิชาภา  ทองหรบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงณิศศา  ธำรงค์เทพพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กชายดนัยกฤต  อภัยพงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงดาราวดี  ช่วยสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงดาวสุธิดา  โตจิต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงดิษย์ฐานันดร์  ชยันต์เกียรติ
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กชายดุลยทรรศน์  ขวัญรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กชายเดชาวัต  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กชายตรัย  คงทรัพย์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายตฤณนนท์  จั่นสิว
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงตวงทอง  เพชรทองด้วง
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายติณณ์  อาลิแอ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายตุลยวัตร  ผ่อนย่อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายเตมีย์  มณีอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายไตรรงค์  เสาวภาคย์
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงถนอมรัตน์  คงนคร
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กชายถิรวัฒน์  ถิ่นนา
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายทรรศน  สุขคล้าย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงทรรศิกา  ลิ่มสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายทฤษฎี  แดงหนำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายทวีโชค  กาลานุสนธิ์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายทักษ์ดนัย  รักษ์จันทร์
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง 215 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายทักษ์ดนัย  รักเหมือน
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายทัตธน  จักรีลา
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายทาวิชญ์  สุรสินธุ์
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายทิพากร  เจตนาธรรมจิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายทิพากร  ลั่นสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายทีโม  ชวาร์ส
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายเทพทัต  กลับดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายแทนกาย  ศักโต
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายแทนธรรม  โออินทร์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายธณะกร  หนูแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายธนกร  นาเหนือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายธนกร  อ่อนเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายธนกฤต  เกตุพงษ์พันธุ์
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายธนกฤต  เกียรติเมธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายธนกฤต  คีรีรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายธนกฤต  ตราชู
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายธนกฤต  เลขะพจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายธนกฤต  สุพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายธนกฤต  หลงละเลิง
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายธนกฤติ  เชียเท่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กชายธนกฤติ  เทพสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายธนดล  ทวิสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายธนพนธ์  เล่าเกี้ยง
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงธนพร  ทุ่งปรือ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงธนพร  พลมีเดช
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงธนพรรณ  หยังหลัง
ป.5
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายธนัช  หวังอุดม
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงธนัชพร  ขวันเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กชายธนัญกร  สังวรกิตติวุฒิ
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายธนากร  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายธนากร  พูลสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายธนาธิป  ชะนะชู
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายธนานันท์  สมาธิ
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายธนาวุฒิ  วัฒนประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กชายธรรมชาติ  รองเดช
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงอรอุมา  ฤทธิมา
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายอลิฟ  หัตประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง 222 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
213
เด็กหญิงธรรศกรณ์  ชัยภักดี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายธราเทพ  ช่วยดำ
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กชายธรีวัฒน์  เรืองโรจน์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงธัญชนก  แท่นมาก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  วชีระวุฒิไกร
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  จริงการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กหญิงธัญยธรณ์  หลงขาว
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ขวัญทอง
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงธัญวรัตม์  เจนวิชชุเมธ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงธันย์ชนก  วาจี
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายธาราเทพ  ชูอิน
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายธีทัต  มุณีสว่าง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายธีธัช  ทองใหญ่
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงธีรกานต์  สินยัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กหญิงธีร์จุฑา  ชาปาน
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายธีรชาติ  หนูรุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายธีรโชติ  พิชัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านแหลมสอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายธีรเดช  โพชากรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายธีรนัย  สุโสะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กชายธีรภัทร  สุทธิพล
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายธีรภัทร์  พัฒนา
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายธีรเมท  คงอิน
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายธีรวีย์  ชูอ่อน
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กชายนนท์ปวิทฎ์  งามแข
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กชายนนทพัทธ์  โอทอง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายนพณัฐ  เรืองชู
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงนพรัตน์  สีดอกบวบ
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงนรภัทร  อภัยพงศ์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายนราธิป  หนูลอย
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กชายนราวิชญ์  ซ่อนขำ
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงนลิน  สุวรรณเทพ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงนวินดา  อยู่อำไพ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงนันท์นภัส  ขวัญนิมิตร
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงนันท์นภัส  เบ็ญระเหม
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กหญิงนันทนัช  ขวัญทอง
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายอัครวินท์  ชูจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงอัจฉรีย์  ซุ้นเอื้อ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง 223 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
250
เด็กหญิงนันทภัค  ร่วมสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงนันทิกานต์  ศานติมารค
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงนาตาลี  จักรราช
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงน้ำเพชร  เพชรมณี
ป.4
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงนิชา  ดำรงศักดิ์วิรุฬห์
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงนิชาภา  ทองรอด
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงนิชาภา  เมฆชอุ้ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงนิตติยาพร  นวลนิ่ม
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายนิธิโชติ  หิรัญรุ่งรัตน์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กหญิงนิศาชล  วรรณบวร
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงนีรชา  ชัยทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายบรรณวิชญ์  ภุมราพันธ์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายบวรกฤษณ์  วรรณบวร
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายบวรทัต  สิงติ
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงบุญญานุช  สรรเพชร
ป.4
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงบุรพร  จันทร์สีดำ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กหญิงเบญญทิพย์  เพชรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงเบญญาภา  แก่นอินทร์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงเบญญาภา  จำปา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงเบญญาภา  ตันติมาภรณ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็งรัศมี
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็ชรหวน
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงปฏิญญา  สีดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายปฏิพัทธ์  สมจิตร
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงปณิชา  ศตายุกุล
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงปนัดดา  ชัยวิเศษ
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายปพนธีร์  คงนคร
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงปพิชญา  สมาธิ
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายปพิชญา  ใหมสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายปภังกร  ช้างกลาง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายปภากร  วงศ์ทอง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงปภาดา  ร่าเหม
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงปภาวดี  สินไชย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงประกายเพชร  แซ่ตัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายปรัตถกร  เก้าเอี้ยน
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงอัญชลีพร  จินดาชน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงอัญชิสา  ขาวสุด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 232 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
287
เด็กชายปรินทร  ยังช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายปริวัฒน์  ฉิวน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงปริศนา  นามวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงปริษา  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงปรีดิ์รติ  เกียรติอาภากุล
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงปวรรัตน์  เดชรักษา
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงปัญญาวีร์  เสียมไหม
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กชายปัณณทัต  คิ้วฮก
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กชายปัณณวัฒน์  เองชวน
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายปัณณวิชญ์  ลีละวัฒน์วัฒนา
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายปัทเมศย์  เปรี้ยวปี
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กหญิงปาณิสรา  บัวแก้ว
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงปานไพลิน  แซ่หลี
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายปารมิต  พรหมจรรย์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กชายปิติภัทร  จิตรเที่ยง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงปิ่นมนัส  มิ่งเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงปิยธิดา  เกียรติเมธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายปิยบุตร  จันเซ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กชายปิยพัทธ์  ปานพงษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงปิยวรรณ  แก้วศรี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายปิยะเวท  รักใหม่
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงปุณิกา  เลขะพจน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายปูรณ์  นทีจารุรัตน์
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายเปรม  ไกรสุรสีห์
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงผกามาศ  รุ่งเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงผัลย์สุภา  แก้วหนูนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กชายพงศ์ปวีณ  พรหมรินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายพงศพัศ  นาทุ่งนุ้ย
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายพงศภัค  ปานสมทรง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายพงษ์ปณัสม์  บุญช่วย
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กชายพชร  ล้อมคง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงพรกมล  จริงจิตร
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงพรชนก  ชัยเพชร
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงพรรณปพร  เสวกะ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กชายพรหมกรณ์  เพชรเรือนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงอัญฌิษา  สินยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงอัณวีห์  จับปลั่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 233 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
324
เด็กหญิงพราว  วิธานติรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายพฤศ  ลิ่มโอภาสมณี
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายพศวีร์  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงพัชรพร  จาริ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงพัชรวรรณ  เหล่าลิ้ม
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงพัชรหทัย  กล้างาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โชคสวัสดิกร
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รอดวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงพัทธนันท์  เสรีกิจเจริญ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กชายพัสกร  โออิินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงพิชชาภา  ธัญธนวิทยา
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงพิชชาอร  เกตทอง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงพิชญ์ชณัญธร  คงทอง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงพิชญ์สินี  เกลี้ยงแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กหญิงพิชญาวี  ตรังวรางกูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายพิชญุตม์  ยาวงษ์
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงพิชามญชุ์  เพทายประเสริฐกุล
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายพิชิตชัย  จันแดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงพิมพ์ฉาย  สันติสกุลวงศ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์คล้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หยงสตาร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงพิมพ์มณี  โกวานิชย์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงพิมพ์ระพี  แร่ทอง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กหญิงพิมพิชญา  กังแฮ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กหญิงพิมวิภา  ท่าจีน
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงพิระญา  ศุภรพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายพิสิษฐ์  ทองสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายพีณภัทร  ปัญญโชติกุล
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงพีมชญา  ศุภรพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงพีรยากร  ไทรงาม
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายพีรวิชญ์  ชูแก้ว
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายพีระ  ขุนทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงพุทธชาด  นาคบรรพ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คงบัน
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยอดทอง
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กชายอัมรินทร์  ภู่เจริญยศ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายอัยการ  โยมเมือง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 234 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  ยิ้วเหี้ยง
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงฟ้าใส  พลายชุม
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงภทรพรรณ  เดชสง
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กหญิงภัณทิรา  หมวดทอง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงภัททิยาภรณ์  ยงค์สุทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายภัทรกร  แซ่โซว
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายภัทรดนัย  กวางทะวาย
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงภัทรวดี  นุ้ยขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงภัทรวดี  ปกครอง
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กหญิงภานรินทร์  เหมือนมาตย์
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กชายภานุกร  กาสาวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายภานุรุจ  อนุสุนัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายภานุวัฒน์  ประคีตะวาทิน
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายภาวัต  โกวานิชย์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายภีม  สว่างวัน
ป.4
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กชายภูบดี  จรูญศักดิ์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กชายภูมินันท์  รอดอ่อน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กชายภูมิพัฒน์  ช่วยทอง
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายภูมิภัทร  ไกรเทพ
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงภูริชญา  เนียมสม
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กชายภูริพัฒน์  ศรีขำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายภูริวัศ  จันทราวรวิทย์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงภูษณิศา  ลาภทวี
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงมนพัทธ์  อินทรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงมนัสนันท์  เศรษฐพิศาส
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงมนัสวี  วรตันติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายเมฆปอนด์  นาคบุบผา
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายเมธาวิน  จริงจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กชายยงยุทธ  อภิรัตนกุล
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงยลลนา  หยงสตาร์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กชายยศกร  ถิ่นชาญ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กชายยศพนธ์  ช่างสาน
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงรมิดา  ตันติมาภรณ์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงรวิสรา  รอดแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายรอมมาฎอน  เพิ่มเขตรกิจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายอัลวา  เวลาดี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงอาภัคณี  จิตกิจติจำรัส
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 3 ห้อง 235 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
398
เด็กชายรักภูมิ  รัตนาสุรพจน์
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายรักราชัน  ขวัญบิดา
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงรัชสิริ  เทพเนียม
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายรัฐนันท์  ข้องสาย
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กชายรัฐนันท์  เชาวะเจริญ
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงรัตนาเทวี  ขุนทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กชายรามิล  ราชแสง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงรินรดี  แก้วเรือง
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายเรืองศักดิ์  เพชรทองด้วง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กชายโรจนินทร์  ศราวุฒิศิริวรกุล
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กชายไรวินท์  เจนศุภการ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กชายฤทธิกร  ทิพย์กล่อม
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงลฎาภา  ศรีธนวุฒิ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงลลิตภัทร  นุ้ยสี
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงลลิตา  น้ำผุด
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงลักษมินันท์  อยู่คง
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงลิลรยาอ์  เพียรมิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายเลิศพิสิษฐ  สุขพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายวชิรกิตก์  จันแผ้ว
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายวชิรวิทย์  บุญขัน
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กชายวชิรวิทย์  เอกสถาพรสกุล
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กชายวรพล  วินสน
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กชายวรเมธ  พัฒนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายวรเมธ  ยังอภัย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กหญิงวรรณวนัช  หนูเลี่ยง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงวรวลัญช์  ชูทรัพย์
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กหญิงวรัชญา  ขวัญนิมิตร
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงวรัชยา  สงเสือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายวรากร  แก้วกล่ำ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กชายวริทธิ์  ช่วยรอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กชายวริษฐ์  ชัยทอง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงวลีรัตน์  นาคสีเมฆ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กชายวัชรชัยนันท์  เชี่ยววัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กชายวัชรวิทย์  เอ้งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงอารีนา  ชายภักตร์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กหญิงอารีลักษณ์  เยาดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้อง 241 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
435
เด็กชายวันชนะ  เทพยศ
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงวันวิสา  ท่าจีน
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงวานิต้า  สันอี
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กชายวายุ  กล่อมพงษ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงวาสนา  ทองรักษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายวาอิซ  อับดลหละ
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงวิชญาดา  เชาวน์วุฒิกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กชายวิชยุตม์  พรหมอ่อน
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายวิโชติศักดิ์  เจ้ยชูผล
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กชายวิศิษฎิ์  วิประกษิต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายวิเสสสุธิ์  ไกรสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายวีรพล  ซุ้นสั้น
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายวีรภัทร  ศรีวิลัย
ป.5
โรงเรียนบ้านแหลมสอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงศตพร  แซ่โค้ว
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงศตพร  ตันกุลโรจน์
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กหญิงศรัณย์พร  รัตนวรรณ์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายศรัณวัชร  วงศ์สุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงศศิวิรินทร์  หนูนาค
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายศักดา  มัทยันต์
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายศักดิธัช  รักยิ่ง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายศักดิ์บัญชา  กี่สุ้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กหญิงศิรดา  ใจสมุทร
ป.5
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงศิรภัสสร  สุฉายา
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงศิริพร  ขำวิชา
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงศิริลักษณ์  เข็มทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านแหลมสอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายศิวกรณ์  ศิริมาตยาพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงศิวนาถ  กึ่งเลี่ยน
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กชายศิวสรรค์  แซ่ผู่
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายศิวัฒน์  เซี่ยวภู่
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายศุกลวัฒน์  ผอมเขียว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงศุทธวีร์  ไชยวรรณ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายศุภกร  เอ่งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายศุภกฤต  ศรีไทยรักษ์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กชายศุภชัย  ชัยมงคล
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กชายศุภโชติ  เซ็งยอง
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงอาลดา  กุลวิจิตร
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงอินทิพร  สู่คง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้อง 242 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
472
เด็กชายศุภณัฐ  เพ็งเทพ
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยจิตร์
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงศุภาพิชร์  ชุมเกต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงสงกรานต์  ศรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายสมิทธิพล  เพ็ชรเพ็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กชายสรวิชญ์  เปรมปรัชชา
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กชายสรวิชญ์  ภู่กลาง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ทองเสน่ห์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายสันติกรณ์  เยาว์ดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงสายน้ำ  ชุติภาณุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กชายสิงหา  บุญจิตร
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กหญิงสิตานัน  ยิ้นเสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงสิตาภา  กายเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายสิทธิกร  แรกคำนวณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กชายสิทธินนท์  ศิริพันธ์
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กชายสิรภพ  ชูเสียงแจ้ว
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงสิรภัทร  มักคุ้น
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กชายสิรภัทร  หมันดี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กชายสิรวิชญ์  ถิ่นชาญ
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายสิรวิชญ์  ปั้นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กชายสิรวิชญ์  พลประสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กชายสิรวิชญ์  รักษารักษ์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงสิริกานดา  ศกุนตะฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงสิริธิติ  จรณโยธิน
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงสิรินภัส  หมันดี
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงสุกฤตา  ธรรมเสถียร
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงสุชัญญา  วรรณแสงทอง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงสุชานันท์  ก้งอี้
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงสุชานันท์  โอนิกะ
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงสุดารัตน์  เพ็ชรย้อย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กชายสุทตินนท์  ไหมดำ
ป.5
โรงเรียนบ้านแหลมสอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงสุทธิกาญจน์  สมบัติทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงสุทธิกานต์  ชัยทอง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงสุทัตตา  เหม็นแก้ว
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กหญิงสุนันทา  ดำราษฎร์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กหญิงอินธิรา  ขาวดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสามแยก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงอิสรากุล  สมบัติทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้อง 243 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
509
เด็กหญิงสุบงกช  ภูสุมาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงสุปรียา  อุดมรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงสุพรรษา  วิศุภการ
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  นุชม่วง
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายสุพิสิษฐ์  เธียรโชติ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงสุภนิดา  รำมนา
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงสุภัชญา  เถาว์ราม
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงสุภัชญา  โสพล
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภิรมย์ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงสุภิลักษณ์  ลายละเอียดชูโชค
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงสุมิตตา  เพ็ชรสิริ
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายสุรบดินทร์  อิ่มทะเล
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงสุรัสวดี  ทองมณี
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายสุริญาวุฒิ  ศรีประทีป
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กหญิงสุวพร  แซ่ลิ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายสุวรรณภูมิ  จันทร์คง
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงสุวรรณี  พฤฒิวิญญู
ป.4
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายสุววรณภูมิ  รองเดช
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงโสธิดา  เลื่อนล่อง
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงหฤภคพร  พลวัฒน์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงหุสนา  ทรงเลิศ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงอชิรญา  นุ้ยสี
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงอชิรญา  สั้นเต่ง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงอฎิวรรณ  ไตรวงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายอติคม  หลีเซ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านแหลมสอม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กชายอติชาติ  สิริสมพิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายอติพล  เลื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายอธิป  สุจริตกุลธร
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กหญิงอภิชญา  ตุลยสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายอภิชาติ  รัตน์ป่าโมกข์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงอภิรดี  หลีสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายอภิรักษ์  นิคะ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กหญิงอมลณัฐ  แก้วสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงอรชา  สังข์พราหมณ์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงอรรพี  เพชรรัชตะชาติ
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงเอมิกา  เชยชื่นจิตร
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กหญิงไอยรัศมิ์  เพ็งใส
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้อง 244 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
546
เด็กหญิงกชมน  พากเพียร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กหญิงกนกพร  ศรีเมฆารัตน์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงกนกพร  สุขลิ้ม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงกนกพร  เสนีย์
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงกนกรัตน์  บุญเนื่อง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
551
เด็กหญิงกนกวรรณ  ยุวบุตร
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงกนกวรรณ  แสงมณี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กชายกบิญช์  คำมะณีย์
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงกมลชนก  บุญเลิศวรกุล
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงกมลชนก  เลี่ยมหุด
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กหญิงกมลทิพย์  สีสุข
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงกมลรัตน์  แสงกุล
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงกรกมล  งามวิวัฒน์อนันต์
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงกรพิชชา  ปิลวาสน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงกรวรรณ  ไพสมบูรณ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กชายกรัทพงศ์  ไกรเทพ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กชายกฤติเดช  ขุนเด็กตั้ง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กชายกฤติน  กันตังกุล
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กชายกฤติน  แก้วคงคา
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กชายกฤติน  รัตนโชติ
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายกฤษกร  พุทธิพงษ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กชายกฤษโชควิชญ์  หลงขาว
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
568
เด็กหญิงกฤษณงค์  แซ่โล้
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
569
เด็กชายกฤษพงศ์  พรหมมินทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
570
เด็กหญิงกลิ่นหญ้า  คงแก้ว
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
571
เด็กหญิงกวิสรา  พานิชย์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
572
เด็กชายกษิดิ์เดช  สมศรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
573
เด็กชายกษิดิ์เดช  หนูประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
574
เด็กชายกษิดิศ  อธิภัทรพงศ์
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
575
เด็กชายก้องเกียรติ  อนุกูลพันธ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
576
เด็กชายก้องเดช  สุขลิ้ม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
577
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ละวู้
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
578
เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรมขวัญ
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
579
เด็กชายกัณตภณ  ดีทอง
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
580
เด็กหญิงกัณธิชา  เปาลิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้อง 245 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
581
เด็กหญิงกันตพิชญ์  บัวศรี
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
582
เด็กชายกันติทัต  ดำเดิม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
583
เด็กหญิงกันตินันท์  ไทรงาม
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
584
เด็กหญิงกาญณ์ศรณ์  สุวรรณรัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
585
เด็กชายกานต์ชนะ  ทองบุญ
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
586
เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่อึ้ง
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
587
เด็กหญิงกานตรัตน์  อุ้ยเอ้ง
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
588
นางสาวกิ่งกนก  รอดภัย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
589
เด็กชายกิตติพงศ์  ฤทธิไกร
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
590
เด็กหญิงกิตติยา  สุขคุ้ม
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
591
เด็กชายกิติพัฒน์  จุ้งลก
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
592
นางสาวกุลนิดา  ชูศรี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
593
เด็กหญิงเกวลิน  จิราโชติเดชากูร
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
594
เด็กหญิงเกศกัญญา  ทองเทพ
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
595
เด็กหญิงขวัญหทัย  ไกรเทพ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
596
เด็กหญิงเขมิกา  ชุมเชื้อ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
597
นางสาวไขมุกข์  ธานะกิจ
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
598
เด็กชายคฑาวุฒิ  หาสังข์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
599
เด็กหญิงคีตกมล  แซ่ลิ่ม
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
600
เด็กหญิงคีตภัทร  สองทิศ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
601
เด็กชายคีตะ  สมุทรวงศ์วิริยะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
602
เด็กหญิงคุณาดา  อินทรสังขนาวิน
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
603
เด็กหญิงคุณิตา  ดำนิล
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
604
เด็กหญิงจันทณัฏฐ์  คงแก้ว
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
605
เด็กหญิงจิณณ์ณิชา  จามิกร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
606
เด็กหญิงจิดาภา  หนูขวัญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
607
เด็กชายจิรพิพรรธ  ธวัชสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
608
เด็กหญิงจิรภิญญา  ธำรงวิศว
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
609
เด็กหญิงจิรัชญา  พัฒนทรัพย์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
610
เด็กหญิงจิรัชยา  ศักดิ์วิเศษ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
611
เด็กชายจิรานุวัฒน์  รับไทรทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
612
นายจิรายุท  ปัญญสถิต
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
613
นางสาวจุฑารัตน์  ยมรัตน์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
614
เด็กชายเจตนินทร์  นายโท
ม.1
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
615
เด็กชายเจตนิพิฐ  ทับเที่ยง
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 3 ชั้น 3 ห้อง 332 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
616
เด็กชายเจตนิพิฐ  เมธาสิทธิ์วรกุล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
617
นางสาวเจษฏาพร  สมพงษ์
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
618
เด็กหญิงฉัตรชฎา  นุ่นขาว
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
619
เด็กหญิงชญานิน  คงอ่อน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
620
เด็กหญิงชญานิศ  พิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
621
เด็กหญิงชนม์ณิกาณ  เดชานนท์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
622
เด็กชายชนม์สวัสดิ์  พลแสง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
623
เด็กหญิงชนัญชิดา  สมนวน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
624
เด็กหญิงชนัญธิดา  กลับขัน
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
625
เด็กหญิงชนัญธิดา  รุจิราภา
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
626
เด็กชายชนาธิป  เลี่ยนกัตวา
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
627
เด็กชายชนาธิป  อินทรอนันท์
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
628
เด็กหญิงชนาภา  ผจวบบุญ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
629
เด็กหญิงชนาภา  ภู่ด่าง
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
630
เด็กหญิงชนิตา  หนูเผือก
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
631
เด็กหญิงชนินาถ  เบญจศรี
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
632
เด็กหญิงชมพูนิกข์  จิตบุญ
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
633
เด็กหญิงชมพูนุช  ขาวขำ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
634
เด็กชายชยานันต์  สุทธิโภชน์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
635
เด็กชายชยานันท์  ลั่นสิน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
636
เด็กชายชลชาติ  จุลทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
637
นางสาวชลธิชา  ปรีชา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
638
เด็กชายชัชชัย  บุญฤทธิ์ไกรเลิศ
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
639
เด็กหญิงชัชญา  แก้วรักษ์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
640
เด็กหญิงชัญญานุช  ชูยัง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
641
เด็กชายชัยวัฒน์  บัวสม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
642
เด็กชายชัยวุฒิ  นุชคง
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
643
เด็กชายชาณุพงษ์  คงเอียด
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
644
เด็กหญิงชาลิสา  ด้วงสุข
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
645
นางสาวชาลิสา  โฟฉิว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
646
เด็กชายชินาธิป  หนูคล้าย
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
647
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กังแฮ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
648
เด็กหญิงโชติกา  ปานสมทรง
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
649
เด็กหญิงโชธิพร  นาเลื่อน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
650
เด็กชายโชรัยห์  เกตุก่อ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 3 ชั้น 3 ห้อง 337 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
651
เด็กหญิงญาณเทพ  เชยชื่นจิตร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
652
เด็กหญิงญาณภัทร  หนูชู
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
653
เด็กหญิงญาณัจฉรา  สายจิตรื่น
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
654
นางสาวญาณิกา  รักหนู
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
655
นายฐกฤต  นนทิพิเชฐ
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
656
นางสาวฐาปนีย์  วัฒนศฤงคาร
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
657
เด็กหญิงฐิญาวิกรม์  ส้องเจริญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
658
เด็กหญิงฐิตาภา  นวลทอง
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
659
เด็กหญิงฐิตาภา  พัฒนศิลป์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
660
เด็กหญิงฐิตาภา  เพชรรัตน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
661
เด็กหญิงฐิติชญา  เอ้งฉ้วน
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
662
เด็กหญิงฐิติพร  อนันตอัมพร
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
663
เด็กหญิงฐิติมา  บุญช่วย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
664
นายฐิติศักดิ์  จันทร์ผ่อง
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
665
เด็กหญิงฐิรวดี  เรืองแสน
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
666
เด็กชายณภัทร  โพธิ์วิจิตร
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
667
เด็กหญิงณภัทร  รัตนกูล
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
668
เด็กชายณรงค์กร  คงละออ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
669
เด็กหญิงณัชชา  ทองสม
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
670
เด็กหญิงณัชชา  ศิริบรรณพิทักษ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
671
เด็กชายณัชพล  ไหวพริบ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
672
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปราบโรค
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
673
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เพ็งเกต
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
674
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลีลาพิพัฒนเดช
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
675
เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เขตตะเคียน
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
676
เด็กชายณัฏฐ์  พันธุ์ไพโรจน์
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
677
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทองผึ้ง
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
678
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ใสเพี้ย
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
679
เด็กหญิงณัฐกานต์  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
680
นายณัฐชนน  เครือสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
681
เด็กชายณัฐชนน  เพ็ชรเกลี้ยง
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
682
เด็กชายณัฐชนน  หลเมฆ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
683
เด็กหญิงณัฐฐธิดา  ชูบัว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
684
เด็กหญิงณัฐณรีย์  กิ้มเฉี้ยง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
685
เด็กหญิงณัฐณิชา  สีหนู
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 3 ชั้น 3 ห้อง 339 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
686
นายณัฐดนัย  เลิศชัยมงคล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
687
เด็กหญิงณัฐธยาน์  บรรถะ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
688
เด็กหญิงณัฐธิดา  นรสิงห์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
689
เด็กชายณัฐพล  โชคชัยสุขอนันต์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
690
นายณัฐภัทร  ฆารเจริญ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
691
เด็กชายณัฐภัทร  จิตรา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
692
เด็กหญิงณัฐวดี  มีเดช
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
693
เด็กหญิงณัฐวรรณ  ขาวนิ่ม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
694
เด็กหญิงณัฐวรา  ลุนเซีย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
695
เด็กหญิงณัฐวิภา  กรเจริญพรพงศ์
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
696
เด็กชายณัฐศักดิ์  แสงแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
697
เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศิริเสถียร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
698
เด็กหญิงณิชกานต์  วัฒนโชติพันธ์ุ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
699
เด็กหญิงณิศศา  ชัยเพชร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
700
เด็กหญิงดลยา  พงษ์วันนา
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
701
เด็กหญิงดารารัตน์  พัฒนกิจ
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
702
เด็กชายตปภัค  คงเมือง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
703
เด็กหญิงตรีดาว  ไกรเทพ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
704
เด็กหญิงถุงเพชรหยก  ศิริจริยานนท์
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
705
เด็กหญิงทรรณรต  สังข์แก้ว
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
706
เด็กชายทศพล  ลอเจริญ
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
707
เด็กหญิงทอฝัน  งามไตรไร
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
708
นางสาวทอแสง  เจ้า
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
709
เด็กหญิงทัศน์อร  ศรีวัฒนพงศ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
710
เด็กหญิงทิฆัมพร  ศรีดุก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
711
เด็กชายธนกฤติ  อารีกิจ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
712
เด็กชายธนขจร  ฉัตรธมน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
713
เด็กชายธนโชติ  ศรีกะชา
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
714
เด็กชายธนดล  ไทรงาม
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
715
เด็กชายธนบูรณ์  ศรีประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
716
เด็กชายธนพนธ์  จินตนปัญญา
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
717
เด็กหญิงธนพร  คุณวงค์
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
718
เด็กหญิงธนพร  หลังแท้
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
719
เด็กชายธนพัทธ์  เมตรัตนา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
720
เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีนคร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 3 ชั้น 4 ห้อง 341 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
721
เด็กหญิงธนวรรณ  มณีพงศ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
722
เด็กหญิงธนวันต์  ฮุ่นตระกูล
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
723
เด็กหญิงธนัชชา  คงรอด
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
724
เด็กหญิงธนัชพร  ครูนิลอาจ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
725
เด็กหญิงธนัชพร  ศรีนคร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
726
เด็กหญิงธนัชพร  สีสุข
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
727
เด็กชายธรรมโชติ  หมื่นบาล
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
728
เด็กชายธรรมธัช  บรรถะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
729
เด็กชายธรรมพรพงศ์  สงศรีจันทร์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
730
เด็กหญิงธวพร  ปัญญสถิต
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
731
เด็กหญิงธัญชนก  แก้วดำ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
732
เด็กหญิงธัญชนก  จูห้อง
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
733
เด็กหญิงธัญชนก  เอียดฤทธิ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
734
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศรีสุข
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
735
เด็กหญิงธัญฏ์ปีตา  ไทรงาม
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
736
เด็กชายธัญเทพ  หนูประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
737
เด็กหญิงธัญพิมล  ตะหมัง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
738
เด็กหญิงธัญวรัตม์  ติณโสภารัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
739
เด็กหญิงธันยานุช  สุขตลอดกาล
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
740
เด็กหญิงธาดารัตน์  บุญสุทธิ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
741
เด็กชายธารากร  ทองธรรมชาติ
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
742
เด็กหญิงธิติกานต์  เกตุรัตน์
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
743
เด็กชายธีร์ธวัช  ชัยรัตน์
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
744
เด็กชายธีรนัย  ทิพย์รองพล
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
745
เด็กชายธีรพันธ์  จันทร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
746
เด็กหญิงนงนภัส  อ่อนคง
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
747
เด็กหญิงนทชล  ธีระกุลพิศุทธิ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
748
เด็กชายนนทชา  พุฒิจิรากร
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
749
เด็กชายนพวิชญ์  ตั้นฉ้วน
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
750
เด็กชายนพัทธ์  ฝอยทอง
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
751
เด็กหญิงนภสร  วงศ์วัชร
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
752
เด็กหญิงนภัทธิญา  รักษ์งาม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
753
เด็กหญิงนภัสรินทร์  ติงหงะ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
754
เด็กชายนภากาศ  จันทนา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
755
เด็กหญิงนรมน  คงจันทร์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 1 ชั้น 4 ห้อง 342 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
756
เด็กหญิงนรีกานต์  อ่อนเกลี้ยง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
757
เด็กหญิงนลัทพร  บุญศรี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
758
เด็กหญิงนลินี  เมืองเยาว์
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
759
นายนวนนท์  กาหยี
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
760
เด็กชายนวัตเศรษฐ์  ขำวิชา
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
761
เด็กชายนะโม  เพียรศรีวัชรา
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
762
เด็กหญิงนัชชา  เกลี้ยงรัตน์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
763
เด็กหญิงนัฐทริยา  สุนทรจินตนา
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
764
เด็กหญิงนัณธศิริ  สายทองคำ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
765
เด็กหญิงนันท์นภัส  คงชุม
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
766
เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่โล้
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
767
เด็กหญิงนันทิตา  นุ่มเหนี่ยว
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
768
นายนันทิพัฒน์  สัจบุตร
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
769
เด็กหญิงนันทิมา  นุ่มเหนี่ยว
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
770
เด็กหญิงนาถมณี  ชำนาญเหนาะ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
771
นางสาวน้ำฝน  ชูจันทร์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
772
เด็กหญิงน้ำฝน  ธิวงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
773
เด็กชายนิติพัฒน์  ฮุนพงษ์สิมานนท์
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
774
เด็กชายนิธิ  คุณวงค์
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
775
เด็กชายนิธิพัฒน์  ไล่ฮวด
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
776
เด็กหญิงนิษิตา  ทรัพยทักษิณ
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
777
เด็กหญิงบัณฑิตา  รุ่งเรือง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
778
เด็กหญิงบัณฑิตา  หนูสนิท
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
779
เด็กชายบุญฤทธิ์  ชายเกตุ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
780
เด็กหญิงบุญสิตา  มีลือ
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
781
เด็กหญิงบุษกร  แท่นมาก
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
782
เด็กหญิงบุษยพัตร์  ชุมอินทร์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
783
นายบูนหลง  ออง
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
784
เด็กหญิงเบญจพร  เส้งดำ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
785
เด็กชายเบญจมินต์  บูมเบอร์
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
786
เด็กหญิงเบญญาภา  มากจันทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
787
นายปฏิพัทธ์  คงรักที่
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
788
เด็กชายปฐวีกาญจน์  บุญณรงค์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
789
เด็กหญิงปณิฏฐา  จริงจิตร
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
790
เด็กหญิงปนัดดา  ไพริน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 3 ชั้น 4 ห้อง 343 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
791
เด็กหญิงปพิชญา  กลิ่นเพชร
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
792
เด็กหญิงปภาวี  จรัสจินดา
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
793
นางสาวประพิณญา  จันทราทิพย์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
794
เด็กหญิงปริณดา  จุ้ยเริก
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
795
เด็กชายปรินทร  ทองหอม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
796
เด็กหญิงปวรรัตน์  เรืองดุก
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
797
เด็กชายปวินท์  สังข์สกุล
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
798
เด็กหญิงปวีณา  ช่วยรอด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
799
เด็กชายปองพล  เหล็กหลี
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
800
เด็กหญิงปัญญณันธร  รักษารักษ์
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
801
เด็กหญิงปัญญาพร  ดำเกาะ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
802
เด็กหญิงปัณชญา  ฤทธิรักษ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
803
เด็กหญิงปัณฑิตา  พูลเกิด
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
804
เด็กหญิงปาณิสรา  คงบัน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
805
เด็กหญิงปารณีย์  ปราณีตพลารักษ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
806
เด็กหญิงปารวีย์  จิตรา
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
807
เด็กหญิงปาลิตา  ตั่นเล่ง
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
808
เด็กหญิงปิ่นธิดา  กองมี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
809
เด็กหญิงปิยรัตน์  รอดสั้น
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
810
เด็กชายปิยะกร  นาคบรรพ์
ม.1
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
811
นางสาวปิยะเนตร  แก่นแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
812
เด็กชายปีติชา  ไตรญาณ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
813
เด็กหญิงปุญญิศา  จันฝาก
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
814
เด็กหญิงปุณย์ณิศา  จันฝาก
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
815
เด็กหญิงปุณยนุช  หนูวงษ์
ม.1
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
816
เด็กชายปุณยวีร์  พลอยศรี
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
817
นางสาวผลิดา  มณีโชติ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
818
เด็กชายพงศธร  รุ่งส่งศรี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
819
นายพชร  บุญเจริญ
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
820
เด็กชายพชร  พูนพัฒนาชัย
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
821
เด็กชายพชรพล  พลรัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
822
นายพชรภูมิ  ศรีชัย
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
823
เด็กหญิงพนัชกร  คงมา
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
824
นายพรพรหม  เพชรคง
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
825
เด็กหญิงพรรณวิภา  กล้างาม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 3 ชั้น 4 ห้อง 344 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
826
เด็กหญิงพรรณษา  ยี่สิ้น
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
827
นางสาวพรรษชล  วรพันธ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
828
เด็กชายพรหมพิริยะ  คงแก้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
829
เด็กชายพฤทธิ์  แก่นจันทร์
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
830
นางสาวพลอย  ชนชอบธรรม
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
831
เด็กหญิงพลอยกนกวรรณ  ฑีฆายุ
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
832
เด็กชายพศิน  ศรีละออง
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
833
เด็กชายพสิษฐ์  นิยมราษฎร์
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
834
เด็กชายพสิษฐ์  แสนเกื้อ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
835
เด็กหญิงพัชรพร  นวนนิ่ม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
836
เด็กหญิงพัชรพร  เมืองพิล
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
837
เด็กหญิงพัฑฒิดา  โชติไพบูลย์พันธุ์
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
838
เด็กหญิงพัทธ์นันญ์  รัตนพงศ์เสน
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
839
นายพันท์นบ  แก้วละเอียด
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
840
เด็กชายพันธวัช  สามัคคี
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
841
เด็กชายพัสกร  มานะพงศ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
842
เด็กชายพัสกร  หะเทศ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
843
นายพัสกร  เอี่ยมวสุ
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
844
เด็กหญิงพิชชาภา  อโนทัย
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
845
เด็กชายพิชญตม์  ขันเงิน
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
846
เด็กหญิงพิชญา  นิคะ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
847
เด็กหญิงพิชญาภัค  สีแก้ว
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
848
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พนากิตติ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
849
เด็กหญิงพิชามญชุ์  วิระพรสวรรค์
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
850
เด็กหญิงพิณพร  สมสุข
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
851
เด็กหญิงพิณรัมภา  สนั่นแสง
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
852
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เพชรหนู
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
853
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  อุ่นพิชัย
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
854
เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  วิเชียร
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
855
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธรรมโชติ
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
856
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มูณีผล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
857
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อุ่นพิชัย
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
858
เด็กหญิงพิมพ์อักษร  ผอมจีน
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
859
นางสาวพิมพิศา  นาทุ่งนุ้ย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
860
เด็กหญิงพิมรติ  นันทวงค์
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 3 ชั้น 4 ห้อง 345 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
861
เด็กชายพีรกานต์  บุญแย้ม
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
862
เด็กชายพีรณัฐ  พลัดพริ่ง
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
863
เด็กชายพีรพัฒน์  สีสว่าง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
864
เด็กชายพีรฤทธิ์  ลอย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
865
เด็กชายพีรวิชญ์  เหล่ากุลวาณิช
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
866
เด็กหญิงเพชรดารินทร์  แดงเรือง
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
867
เด็กหญิงเพชราภรณ์  ไกรเทพ
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
868
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  หวังชัย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
869
เด็กหญิงแพรวา  ไชยศิริ
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
870
นางสาวฟ้าใส  ซินมุข
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
871
เด็กชายภควัต  สมบัติทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
872
เด็กหญิงภวิษย์พร  โพธิ์ทอง
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
873
เด็กหญิงภัททิยา  แก้วกูล
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
874
นางสาวภัททิยา  ชายแก้ว
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
875
เด็กหญิงภัทรนันท์  นันทขว้าง
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
876
เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ภักดี
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
877
เด็กหญิงภัทรพร  หมื่นมโน
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
878
เด็กหญิงภัทรพร  หิรัญมุราภรณ์
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
879
เด็กชายภัทร์ไพบูลย์  เชี่ยววัฒนกุล
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
880
นางสาวภัทรลดา  อินนะ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
881
เด็กหญิงภัทรวดี  ไกรเทพ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
882
เด็กหญิงภัทรวดี  บุญอ่อน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
883
เด็กหญิงภัทราวดี  ฤทธิมา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
884
เด็กชายภาคิน  ศิลปานิสงฆ์
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
885
เด็กชายภานุพงศ์  เกียรติบาล
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
886
เด็กชายภาม  สว่างวัน
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
887
เด็กหญิงภารวี  หมวดใหม่
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
888
เด็กหญิงภาริชญา  เหมือนมาตย์
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
889
เด็กหญิงภาวินี  หนูแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
890
เด็กชายภาสกร  คีรีรักษ์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
891
เด็กชายภูตะวัน  ล้อมคง
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
892
เด็กชายภูเบศ  ศรีดี
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
893
เด็กชายภูภัฐ  พรมมา
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
894
เด็กชายภูเมศ  คงทิพย์
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
895
นายภูริต  ฉันท์ภากร
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 3 ชั้น 4 ห้อง 347 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
896
เด็กชายภูรินทร์  ศิลปานิสงฆ์
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
897
นายภูรินทร์  องค์ธัมมะกุล
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
898
เด็กชายภูริพัฒน์  วิเชียร
ม.1
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
899
เด็กหญิงภูษริศา  เลาหประภานนท์
ม.1
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
900
เด็กหญิงมณีรัตนา  สุวรรณปิยะพันธ์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
901
เด็กหญิงมนัญชยา  วิเชียร
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
902
เด็กชายมนุเชษฐ์  ชื่นชม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
903
นางสาวมลทกานต์  คงเฝือ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
904
เด็กชายมเหศักดิ์  ไทรงาม
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
905
เด็กหญิงมัณฑมาศ  บุญรัตน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
906
เด็กหญิงมานิตา  สายจิตรื่น
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
907
เด็กชายเมธัส  เขียดน้อย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
908
เด็กหญิงเมธาวี  สังเกตุ
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
909
เด็กหญิงเมวดี  ศรีสว่าง
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
910
เด็กชายไมเคิล  เบลอเนอร์
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
911
เด็กชายยศกร  รอดรักษา
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
912
เด็กหญิงยศวรรณ  เลขะจิตร
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
913
เด็กหญิงยุพชาติ  ชัยเพชร
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
914
เด็กชายรชต  ชุมแสงศรี
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
915
เด็กหญิงรมย์นลิน  รองเดช
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
916
เด็กชายรรรรร  ไกรสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
917
เด็กหญิงรลินทร์  เพชรมีศรี
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
918
เด็กชายรวิภาส  คงเมือง
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
919
เด็กหญิงรวิสรา  เงียบประเสริฐ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
920
เด็กชายรักษ์บุญ  สวัสดิ์เมือง
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
921
นางสาวรังสินี  ชูเงิน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
922
เด็กชายรัชพล  วิชิตพรชัย
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
923
เด็กชายรัฐถิพร  ฮั่วสกุล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
924
เด็กชายรัตน์บดินทร์  ทองเพิ่ม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
925
นายรัตนพันธ์  ภูวชนาธิพงศ์
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
926
เด็กชายรัตนากร  ชนะภัย
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
927
เด็กหญิงรินรดา  รองเดช
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
928
เด็กชายฤกษ์สม  ชูเกิด
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
929
เด็กหญิงฤทัยวรรณ  พรหมศักดิ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
930
เด็กหญิงลลิตภัทร  เดชพิชัย
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
931
เด็กชายอัฒรัตติ  ด้วงคง
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
932
เด็กชายอาทิวัชร  เกิดควน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 2 ห้อง 422 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
933
เด็กชายลัญจกร  เอี่ยมประเสริฐกุล
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
934
เด็กชายวงศธร  ศรีสุข
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
935
เด็กหญิงวทัญญา  สารสินพิทักษ์
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
936
เด็กหญิงวรกานต์  สุวรรณพัฒน์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
937
เด็กหญิงวรรณิษา  แก้วสม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
938
เด็กหญิงวรรษพร  วัชรินทร์ธาดา
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
939
เด็กหญิงวรัญญา  ช่วยคล้าย
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
940
เด็กหญิงวรัญญา  บึกหาญ
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
941
เด็กหญิงวรัทยา  เดชะราช
ม.1
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
942
เด็กหญิงวริศรา  ช่วยพันธ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
943
เด็กหญิงวริษฐา  ช่วยพันธ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
944
นายวศินภัทรช์  หนูพินิจ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
945
นายวัทธิกร  พุทธรักษ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
946
เด็กหญิงวาริสา  หอมละเอียด
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
947
เด็กหญิงวารีวรรณ  เอี๊ยวเหล็ก
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
948
เด็กชายวิจักษณ์  พลับบดี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
949
เด็กหญิงวิจิตรา  วิทยพันธ์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
950
เด็กหญิงวิภารัตน์  แก่นแก้ว
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
951
เด็กชายวิษณุ  หลีกภัย
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
952
เด็กชายวีรภัทร  ศรีนฤมล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
953
เด็กชายวีระกิตต์  ศราวุฒิศิริวรกุล
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
954
เด็กชายวุฒิธิชัย  สิทธิพิสัย
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
955
เด็กชายวุฒิพร  หนูนาค
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
956
เด็กหญิงศดานันท์  มากนวล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
957
เด็กชายศตนันท์  ศรีบวรวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
958
เด็กหญิงศวรรยา  เส้งตั้น
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
959
เด็กหญิงศศิกานต์  ตุลยสุข
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
960
เด็กหญิงศศิเกตุ  อินทร์วิเศษ
ม.2
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
961
เด็กหญิงศศิรัศมิ์  อุบลจินดา
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
962
เด็กหญิงศศิวิมล  ฉินธนทัรพย์
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
963
เด็กหญิงศศิวิมล  พิลาอร
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
964
เด็กหญิงศัสยมน  ชัยทอง
ม.3
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
965
เด็กหญิงศิรภัสสร  แสงสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
966
เด็กชายศิรวิชญ์  สุวรรณ
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
967
เด็กหญิงศิลารัตน์  บัวเนียม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
968
เด็กชายอิทธิบูรณ์  คนเที่ยง
ม.1
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
969
เด็กหญิงอิสรา  พิชัยรัตน์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง 431 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
970
เด็กชายศุทกานต์  พลประสิทธิ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
971
นายศุภกฤต  หนูขวัญ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
972
เด็กชายศุภวิชญ์  หมวดทอง
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
973
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชูแสง
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
974
เด็กชายษุภากรณ์  จิราจินดากุล
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
975
เด็กหญิงสกุณทิพย์  รัตนคช
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
976
เด็กชายสงกรานต์  มะไหชนะ
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
977
เด็กชายสตางค์  คำสวน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
978
เด็กชายสมิทธิ์  ดำแก้ว
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
979
เด็กชายสรวิศ  มากแก้ว
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
980
เด็กหญิงสโรชา  ไกรเทพ
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
981
เด็กหญิงสวรรยา  คุ้นเคย
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
982
เด็กหญิงสัญลักษณ์  ศรีทอง
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
983
เด็กหญิงสันต์ฤทัย  นวนนิ่ม
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
984
เด็กหญิงสายนที  ลันตาใหม่
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
985
เด็กหญิงสิดารัศมี  เจ๊ะหนู
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
986
เด็กหญิงสิตานัน  สมาธิ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
987
เด็กชายสิทธิชัย  ทองโอเยี่ยม
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
988
เด็กชายสิทธินันท์  ชูทอง
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
989
เด็กชายสิปปกร  สุวรรณมณี
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
990
เด็กชายสิรวิชญ์  นาคทองแก้ว
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
991
เด็กชายสิรวิชญ์  เรืองขำ
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
992
เด็กหญิงสิริกร  นันทประทุม
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
993
เด็กชายสิริกร  ฝันนิมิตร
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
994
เด็กหญิงสิริภัทร  ศรีใส
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
995
เด็กชายสิริภูมิ  จันทพงศ์
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
996
เด็กหญิงสิริมา  หนูเอี่ยม
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
997
เด็กหญิงสิริวิมล  จันดี
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
998
เด็กชายสุกฤต  สุขลิ้ม
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
999
เด็กหญิงสุกฤตา  ด้วงสีเกาะ
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1000
เด็กหญิงสุกฤตา  ลั่นสิน
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1001
เด็กหญิงสุคนธา  กลับรักษ์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1002
เด็กหญิงสุชานรี  คงบำเพ็ญ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1003
เด็กหญิงสุชาวดี  กังแฮ
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1004
นางสาวสุทัตตา  เวชสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1005
เด็กหญิงอิสรา  รามอินทร์
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1006
เด็กหญิงอิสริยา  รักดำ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง 432 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1007
เด็กหญิงสุธารัตน์  ไกรเทพ
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1008
เด็กชายสุนิธิ  จรุงเกียรติกุล
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1009
เด็กหญิงสุพัตรา  ขาวบาง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1010
เด็กหญิงสุพิชญา  ขันชู
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1011
เด็กหญิงสุพิชญา  ทิพย์บรรพต
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1012
นางสาวสุภาพร  พลหลา
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1013
เด็กหญิงสุภาพัทธ์  เปรมปรัชชา
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1014
เด็กหญิงสุภามาศ  เผดิมผล
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1015
เด็กชายสุรบดี  นาคพล
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1016
เด็กชายสุรยุทธ  พลายเพชร
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1017
นายสุรวุฒิ  ยอแสง
ม.3
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1018
เด็กหญิงหทัยภัทร  กาญจนศรีเมฆ
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1019
เด็กหญิงหัทยา  หมุนแทน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1020
เด็กหญิงอชิรญา  ส่งเกษรชาติ
ม.1
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1021
เด็กชายอดิศักดิ์  พูลเกิด
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1022
เด็กชายอนันตเดช  ศรีสุวรรณ
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1023
เด็กชายอภิวัฒน์  จันทร์แย้ม
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1024
เด็กหญิงอภิษดา  คุณาธรรม
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1025
เด็กชายอภิสิทธ์  เลิศมาลัยมาลย์
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1026
เด็กชายอภิสิทธิ์  เสี่ยงซวน
ม.2
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1027
เด็กหญิงอรไพลิน  หวานขัน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1028
เด็กชายอรรถพล  ปั้นทอง
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1029
เด็กหญิงอรวรรยา  ฉับพลัน
ม.2
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1030
เด็กหญิงอรศิริ  ชำนาญกิจ
ม.2
โรงเรียนบูรณะรำลึก
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1031
เด็กหญิงอลิสา  หนูเหมือน
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1032
เด็กหญิงอสมาภรณ์  ทองศรีนุ่น
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1033
เด็กหญิงอัครชา  ยุ้นชั้น
ม.1
โรงเรียนปัญญาวิทย์
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1034
เด็กชายอัครัช  เพชรขาว
ม.2
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1035
เด็กหญิงอังค์วรา  ทองรักษ์
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1036
เด็กชายอังศุชวาล  เมธีไพศาล
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1037
เด็กหญิงอัจจิมา  บรรจุสุวรรณ
ม.1
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1038
เด็กหญิงอัจฉรา  ยี่สิ้น
ม.1
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1039
เด็กหญิงอัจฉรียา  นาศรี
ม.2
โรงเรียนพรศิริกุล
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1040
นางสาวอัญชลี  สีดำ
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1041
เด็กหญิงอัญชสา  แก้วพลอย
ม.1
โรงเรียนดรุโณทัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
1042
นายเอกฤทธิ์  ขุนไชย
ม.3
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง 433 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1043
เด็กหญิงกชกร  กล้าหาญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1044
เด็กหญิงกชกร  แสงเกื้อ
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1045
เด็กหญิงกชนิภา  ตันตยกุล
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1046
เด็กหญิงกชพร  สอิ้งทอง
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1047
เด็กหญิงกชมน  ส่งเสริม
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1048
เด็กหญิงกฐินา  จันทร์โหนง
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1049
เด็กชายกณวรรธน์  ศรีสะระ
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1050
เด็กหญิงกตัญญุตา  แก้วประชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1051
เด็กหญิงกนกกาญจน์  ชัยวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1052
เด็กชายกนกพล  สวนศรี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1053
เด็กหญิงกนกมน  รัศมีปาน
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1054
เด็กหญิงกนกวรรณ  ชันวิจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1055
เด็กหญิงกนกวรรณ  สงแสง
ป.5
โรงเรียนวัดนางประหลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1056
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุดเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1057
เด็กชายกมลเทพ  คุ้นเคย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1058
เด็กชายกมลเทพ  สงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1059
เด็กหญิงกมลนิตย์  เพียรศรีวัชรา
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1060
เด็กหญิงกมลพัชร  หวังชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1061
เด็กหญิงกมลรส  ศรีสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1062
เด็กหญิงกรณิสา  เดชภักดี
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1063
เด็กชายกรดล  รักษ์ไทย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1064
เด็กหญิงกรวรรณ  รองรัก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1065
เด็กชายกรวิชญ์  ไทรงาม
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1066
เด็กหญิงกรสิรัชฎ์  หว่องเซ็ง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1067
เด็กหญิงกริษฐา  ข่ายม่าน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1068
เด็กชายกฤตกานต์  พัฒนประชากร
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1069
เด็กชายกฤตภาส  ปานจันทร์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1070
เด็กชายกฤตเมธ  จันทร์ทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1071
เด็กชายกฤตเมธ  สีนวน
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1072
เด็กชายกฤตเมธ  หนูฉ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1073
เด็กชายกฤตเมธ  อินแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1074
เด็กหญิงกฤตศิญา  หลงละเลิง
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1075
เด็กชายกฤติกร  อึ่งทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1076
เด็กหญิงกฤติกา  นาคปนทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1077
เด็กชายกฤติน  วุฒิเดชารัตน์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง 434 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1078
เด็กหญิงกฤตินี  ไกรเทพ
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1079
เด็กชายกฤติพงศ์  หกสี่
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1080
เด็กชายกฤษกรณ์  ปราบภัย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1081
เด็กชายกฤษฎา  บุญส่ง
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1082
เด็กชายกฤษฎา  เลี้ยงสกุล
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1083
เด็กชายกฤษนล  อินดุรุส
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1084
เด็กชายกษิดิศ  เก้าเอี้ยน
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1085
เด็กชายกษิดิษฐ์  กิ้มเฉี้ยง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1086
เด็กชายก้องกิดากร  สุขจีน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1087
เด็กชายก้องกิดากร  หวานสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1088
เด็กชายก้องภพ  พรหมมี
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1089
เด็กหญิงกัญจนพร  เพ็ชรประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1090
เด็กหญิงกัญชรส  รักษศรี
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1091
เด็กหญิงกัญญณัช  กิตติธรโภคิน
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1092
เด็กหญิงกัญญ์วรา  กาญจนพรหม
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1093
เด็กหญิงกัญญ์วรา  อายุสุข
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1094
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1095
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณโณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1096
เด็กหญิงกัญญารีย์  ชูชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1097
เด็กหญิงกัญญาวีร์  รอดกอ
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1098
เด็กหญิงกัญพัชญ์  หมั่นถนอม
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1099
เด็กหญิงกัณยารัตน์  บุญฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1100
เด็กชายกันต์ธีร์  ทีปะปาล
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1101
เด็กชายกันตพัทธิ์  โชคสวัสดิกร
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1102
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ไชยเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1103
เด็กหญิงกันตาภา  ศุภศรี
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1104
เด็กหญิงกันติชา  เผือกชาย
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1105
เด็กชายกันตินันท์  เศรษฐธราวงศ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1106
เด็กชายกันทรากร  เพชรไข่
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1107
เด็กหญิงกัลยกร  กลีบประทุม
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1108
เด็กหญิงกัลยกร  ช่วยรุ่ง
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1109
เด็กหญิงกัลยกร  ชัยกรรักดี
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1110
เด็กหญิงกัลยรักษ์  สีสุข
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1111
เด็กหญิงกาญจนา  รอดกอ
ป.5
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1112
เด็กหญิงกานต์ณิชา  เพชรสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง 436 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1113
เด็กหญิงกานต์ธิดา  โยมเมือง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1114
เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วมี
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1115
เด็กหญิงกานติมา  ไทรงาม
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1116
เด็กชายกิจพัฒน์  ชูแสง
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1117
เด็กชายกิตติ  ตุลยนิษกะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1118
เด็กชายกิตติธัช  เจริญลาภ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1119
เด็กชายกิตติพงศ์  สานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1120
เด็กชายกิตติพัฒน์  จันทร์มัด
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1121
เด็กชายกิตติพิชญ์  มะปรางหวาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1122
เด็กชายกิตติพิพัฒน์  ชื่นจิตร
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1123
เด็กชายกิตติภูมิ  โยงราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1124
เด็กชายกิตินัทธ์  แก้วรักษ์
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1125
เด็กหญิงกิรณา  ศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1126
เด็กชายกีรติ  ชูเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1127
เด็กหญิงกุลฑีรา  เชาวน์เสฏกุล
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1128
เด็กหญิงกุลธาดา  จริงจิตร
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1129
เด็กหญิงกุลธิดา  ชนะกุล
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1130
เด็กหญิงกุลนิดา  พาพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1131
เด็กหญิงกุลภัสสร์  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1132
เด็กหญิงกุลรวีร์  หลงกูนัน
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1133
เด็กหญิงกุลรัตน์  แสงสุทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1134
เด็กหญิงกุลิสรา  ฐิตโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1135
เด็กหญิงกุสุมา  ชูเชิดรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1136
เด็กหญิงเกวลิน  จุลนิล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1137
เด็กหญิงเกวลี  จิตรวารินทร์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1138
เด็กหญิงเกศวริณ  กิ้มเฉี้ยง
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1139
เด็กหญิงเกษชฎา  แก้วชะฎา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1140
เด็กหญิงเกษศิณี  จิตไพทูล
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1141
เด็กหญิงขวัญจิรา  นาภูมิ
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1142
เด็กหญิงเขมจิรา  ไพศาลศิริมงคล
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1143
เด็กหญิงเขมจิรา  หนูดี
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1144
เด็กหญิงเขมิกา  อินทรวิเศษ
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1145
เด็กหญิงเขื่อนดาว  น้ำด้วง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1146
เด็กชายคณิศร  บุญเกื้อ
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1147
เด็กชายคทาธร  สุขเจริญ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 4 ชั้น 3 ห้อง 437 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1148
เด็กชายคัคเนศ  เอียดนาค
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1149
เด็กชายจตุพัฒน์  จินดาแก้ว
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1150
เด็กชายจตุรภัทร  เอียดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1151
เด็กชายจักรภพ  ธรรรมปรีชา
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1152
เด็กชายจักริน  แท่นมาก
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1153
เด็กชายจักรินทร์  เกิดดี
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1154
เด็กหญิงจันจิราณี  รักหนู
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1155
เด็กหญิงจันทกานต์  แป้นไทย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1156
เด็กชายจันทน์ผา  พูลสิน
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1157
เด็กชายจารุเดช  เครือเตียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1158
เด็กหญิงจิณณพัต  สงช่วย
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1159
เด็กหญิงจิณัฐตา  ฝันนิมิตร
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1160
เด็กหญิงจิดาภา  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1161
เด็กหญิงจิดาภา  ศรีไทย
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1162
เด็กหญิงจิดาภา  หนูแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1163
เด็กหญิงจิตรลดา  เพ็ญรัตน์
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1164
เด็กหญิงจิตราพร  จันทร์เกตุ
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1165
เด็กหญิงจินตาณัฐ  แซ่จั้ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1166
เด็กชายจิรกิตต์  ไชยยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1167
เด็กหญิงจิรนันท์  เนียมรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1168
เด็กหญิงจิรประภา  จิตรหลัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1169
เด็กหญิงจิรภิญญา  นาชิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1170
เด็กหญิงจิรภิญญา  เสนีย์
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1171
เด็กชายจิรเมธ  อ่อนทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1172
เด็กชายจิรวัฒน์  ขวัญนิมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1173
เด็กหญิงจิรัชญา  แสงเสน่ห์
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1174
เด็กชายจิรัฏฐ์  ตันติกฤตยา
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1175
เด็กหญิงจิราพัชร  พริกแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1176
เด็กหญิงจิราภรณ์  เตบเส็น
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1177
เด็กชายจิรายุส  ซุ่นสั้น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1178
เด็กหญิงจีรนันท์  ดวงเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1179
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ทองปาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1180
เด็กหญิงจุฑามาศ  เทพหยอม
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1181
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ชมเชยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1182
เด็กชายจุลเทพ  เกตุแก้ว
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น 2 ห้อง 521 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1183
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เอ่งตุ้ง
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1184
เด็กชายเจตนิพัทธ์  แสงศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1185
เด็กชายเจษฎา  โพชสาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1186
เด็กชายเจษฎาภรณ์  สีแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1187
เด็กชายฉันทวัฒน์  นิธินรเศรษฐ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1188
เด็กหญิงชญากาณฑ์  พ่านเผือก
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1189
เด็กหญิงชญาดา  ไกรนรา
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1190
เด็กหญิงชญาน์นันท์  พันธุ์กุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1191
เด็กหญิงชญานิน  หนูฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1192
เด็กหญิงชญานิศ  ด้วงนุ้ย
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1193
เด็กหญิงชนกภัทร  แซ่อึ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1194
เด็กหญิงชนกานต์  หนูช่วย
ป.6
โรงเรียนวัดนางประหลาด
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1195
เด็กชายชนพัฒน์  รุ่งเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1196
เด็กชายชนภัทร  เพ็ชรประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1197
เด็กหญิงชนัญชิดา  เมืองแคล้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1198
เด็กหญิงชนัดดา  แซ่โค้ว
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1199
เด็กหญิงชนันธิดา  ชัยสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1200
เด็กหญิงชนากานต์  กลิ่นหอม
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1201
เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์แจ่ม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1202
เด็กชายชนาธิป  นุ้ยสี
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1203
เด็กชายชนาธิป  โส๊ะขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1204
เด็กชายชนาภัทร  โส๊ะขาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1205
เด็กหญิงชนาภา  เพชรสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1206
เด็กหญิงชนาภา  ฤทธิ์จันดี
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1207
เด็กหญิงชนิกันต์  ลิ่มไทย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1208
เด็กหญิงชนิกานต์  คงเมฆา
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1209
เด็กหญิงชนิกานต์  โชติกมาตร์
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1210
เด็กหญิงชนิดาภา  อินนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1211
เด็กหญิงชนิษฎา  จำปา
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1212
เด็กชายชนิษฎา  ทองจีน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1213
เด็กหญิงชมณัฐ  สมบัติ
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1214
เด็กชายชยกฤต  ไกรเทพ
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1215
เด็กหญิงชยานันท์  เกษมสุข
ป.4
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1216
เด็กหญิงชยานันท์  ชนสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1217
เด็กหญิงชยาภรณ์  ศรีไทย
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น 2 ห้อง 522 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1218
เด็กชายชยุตพงศ์  หะจิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1219
เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  พรรณตระกูล
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1220
เด็กชายชรินทร์ธรรม  ชอบชูผล
ป.6
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1221
เด็กหญิงชลดา  โยงราช
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1222
เด็กหญิงชลทิชา  เครือเตียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1223
เด็กหญิงชลธร  คำนวน
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1224
เด็กหญิงชลธร  เที่ยงธรรม
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1225
เด็กหญิงชลธิชา  สมจริง
ป.6
โรงเรียนบ้านแหลมสอม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1226
เด็กหญิงชลธินี  กำเนิด
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1227
เด็กหญิงชลิสา  ปรานสุข
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1228
เด็กหญิงชัญญา  สุจริตธุระการ
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1229
เด็กหญิงชัญญานุช  เชยชิ่นจิตร
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1230
เด็กชายชัยสิทธิ์  ขาวดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1231
เด็กหญิงชัษนันท์  ชูเมฆ
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1232
เด็กหญิงชาลิสา  เชยชื่นจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1233
เด็กหญิงชาลิสา  แซ่ก้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1234
เด็กหญิงชาลิสา  ประสาร
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1235
เด็กหญิงชาลิสา  พตพันธ์เลิศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1236
เด็กหญิงชาลิสา  มะลิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1237
เด็กชายชินกฤต  สาราบรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1238
เด็กชายชิษณุพงศ์  พะวงรัมย์
ป.5
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1239
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อั้นทอง
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1240
เด็กหญิงชุตินันท์  ยิ่งฉ้วน
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1241
เด็กหญิงชุตินิษฐ์  ดูเรมเดช
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1242
เด็กหญิงชุติมณฑน์  หล้าเก็ม
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1243
เด็กชายโชดดี  แจ่มกำเนิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1244
เด็กหญิงโชติกา  บัวบาน
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1245
เด็กหญิงโชติกา  พิบูลธรรมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1246
เด็กหญิงโชติกา  เริ่มอรุณรอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1247
เด็กชายไชยพัฒน์  เต็งเฉี้ยง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1248
เด็กหญิงซารีนา  ชายทุ่ย
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1249
เด็กหญิงฌญาดา  เพชรสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1250
เด็กหญิงญัฐจิยา  ศรีวิเชียร
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1251
เด็กหญิงญาณิศา  กาญจนวนิชกุล
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1252
เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งเกต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น 2 ห้อง 523 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1253
เด็กหญิงญาดา  นิลละออ
ป.5
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1254
เด็กหญิงญาดา  สังข์สกุล
ป.4
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1255
เด็กหญิงฐปนัท  รัตนอร่ามสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1256
เด็กชายฐานวุฒิ  เศรษฐวรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1257
เด็กหญิงฐานัชฌา  สามสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1258
เด็กหญิงฐิตารีย์  จิตรรงค์
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1259
เด็กหญิงฐิตารีย์  อินทร์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1260
เด็กชายฐิติกร  อ่อนช่วย
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1261
เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ลีวิริยะพันธ์ุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1262
เด็กชายฐิตินันท์  แก้วโยชน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1263
เด็กหญิงฐิติวรดา  เชื้อกุล
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1264
เด็กชายฐิรวัฒน์  ดำจุติ
ป.6
โรงเรียนบ้านทุ่งนา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1265
เด็กหญิงฐิรัชฌา  ศิลาลาศ
ป.5
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1266
เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีนิ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1267
เด็กชายณชพล  ขวัญทอง
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1268
เด็กชายณฐกร  ไกรเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1269
เด็กชายณฐกร  เพ็ชรสุ่ม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1270
เด็กชายณฐนน  จรณโยธิน
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1271
เด็กชายณฐพงศ์  จับปรั่ง
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1272
เด็กชายณฐพงศ์  ไชยมล
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1273
เด็กชายณฐพัฒน์  สิทธิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1274
เด็กหญิงณภัทร  ปั้นทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1275
เด็กชายณภัทร  หนูเอียด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1276
เด็กชายณัชพล  ภูริมงคล
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1277
เด็กชายณัชพล  วรรณะ
ป.4
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1278
เด็กหญิงณัฎกมล  เครือฮ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1279
เด็กหญิงณัฎฐ์ชญา  ทองงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1280
เด็กหญิงณัฏฐกฤษตา  เดชอรัญ
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1281
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แซ่ซี่
ป.6
โรงเรียนพรศิริกุล
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1282
เด็กหญิงณัฏฐมณี  อินเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1283
เด็กชายณัฐ  สุขทรัพย์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1284
เด็กหญิงณัฐกมล  สัญวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1285
เด็กหญิงณัฐกมล  เอ้งฉ้วน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1286
เด็กหญิงณัฐกฤตา  มัจฉาเชี่ยว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1287
เด็กชายณัฐกิตติ์  สันติประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ตรัง เขต 1

ณ อาคารเรียน 5 ชั้น 2 ห้อง 524 โรงเรียนวิเชียรมาตุ
ห้องสอบที่
 37
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1288
เด็กหญิงณัฐกุลวดี  แตะแอ
ป.4
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1289
เด็กชายณัฐชนน  กังแฮ
ป.6
โรงเรียนบ้านสามแยก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1290
เด็กชายณัฐชนน  แสงศรี
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1291
เด็กหญิงณัฐชยา  มุสิกขะพันธ์
ป.4
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1292
เด็กหญิงณัฐชยา  วัฒนะกิจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1293
เด็กหญิงณัฐชยา  หนูชู
ป.6
โรงเรียนปัญญาวิทย์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1294
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เบ็ญระเหม
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1295
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสม
ป.5
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1296
เด็กหญิงณัฐณิชา  แซ่โค้ว
ป.5
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1297
เด็กหญิงณัฐณิชา  นิพัทธสัจถ์
ป.6
โรงเรียนวัดควนวิเศษ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1298
เด็กหญิงณัฐณิชา  มนตรี
ป.6
โรงเรียนทับเที่ยงฮั่วเฉียว
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1299
เด็กหญิงณัฐณิชา  สงขาว
ป.4
โรงเรียนดรุโณทัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1300
เด็กหญิงณัฐธีรา  ทองเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1301
เด็กหญิงณัฐนรี  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1302
เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีละมุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1303
เด็กหญิงณัฐนรี  สุธาทองไทย
ป.5
โรงเรียนปิยบุตรศึกษากร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1304
เด็กชายณัฐนันท์  ตรังพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1305
เด็กชายณัฐนันท์  บัวทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลตรัง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1306
เด็กหญิงณัฐนันท์  สิทธินันทพันธุ์
ป.5
โรงเรียนบูรณะรำลึก
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
1307
เด็กชายณัฐพล  ชูพูล