ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 5

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤตภัทร  กาละ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
2
เด็กชายกันติชา  พิไรแสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
3
เด็กชายคาวบอย  พันธุใจธรรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
4
เด็กหญิงชัญญานุช  แก้วสามสี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
5
เด็กชายณฐนน  โกฎคำลือ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
6
เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วกันตี
ป.6
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
7
เด็กชายทินกร  ศักดิ์พานิช
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
8
เด็กชายธนกร  ออนอิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
9
เด็กหญิงปารัชา  ป้อปัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
10
เด็กหญิงปิ่นมณี  โชติมงคล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
11
เด็กหญิงปิยะธิดา  จิตตราวงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
12
เด็กหญิงรัญธิดา  เรือนแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
13
เด็กชายวรทธ์  พันทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
14
เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
15
เด็กหญิงศิริธิวา  จันใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
16
เด็กหญิงสุภัสสร  ปู่เสาร์
ป.5
โรงเรียนบ้านกองวะ
คณิตประถม
17
เด็กหญิงโสรวีร์  สีสด
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 5

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
18
เด็กหญิงกชกร  พรหมเนตร
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
19
เด็กหญิงกชพร  ทรัพย์แต้
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
20
เด็กหญิงกฤติมา  เตจา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
21
เด็กหญิงกัญญาพัชร  ตาวงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
22
เด็กหญิงกันยารัตน์  บัวศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
23
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดวงอานา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
24
เด็กหญิงดลชนก  แสงหล้า
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
25
เด็กหญิงดาวิกา  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
26
เด็กหญิงธัญญภรณ์  วงค์ษา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
27
เด็กหญิงนงนภัส  สุยะเรือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
28
เด็กหญิงปพิชญา  กอบเงิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
29
เด็กหญิงปริญา  ถิ่นถาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
30
เด็กหญิงพัชราภา  หมื่นแยง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
31
เด็กหญิงพิชญดา  แสงเงิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
32
เด็กหญิงมัลลิกา  ภีระมูล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
33
เด็กหญิงรุจิดา  แซ่ตั๋น
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
34
เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์เชย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
35
เด็กหญิงสราวลี  บุญวรรณ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
36
เด็กหญิงสุจิณณา  ครุ่ยทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
37
เด็กหญิงอังคณา  เรือนแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
38
เด็กหญิงอาทิตยา  มิตรสาธิต
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม
39
เด็กชายอิทธิกร  จันทร์หอม
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม
วิทย์ประถม