ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคาร 98 ชั้นที่ 2 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกรวรรณ  อินต๊ะแก้ว
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกฤตยา  ถาวร
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
3
เด็กชายกฤตวิทย์  นิลปวน
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
4
เด็กชายกฤษณุชา  หน่อจีน่า
ป.4
โรงเรียนบ้านคุณแม่
คณิตประถม
5
เด็กชายกันตพิชญ์  คัดเชียงแสน
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกุลศิริ  แก่นสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านคุณแม่
คณิตประถม
7
เด็กชายไกรวินทร์  รินทพล
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงขวัญจิรา  แก้วปา
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
9
เด็กหญิงจิรัชญา  นุ่นยอง
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
10
เด็กหญิงจิราพัชร  วงษ์ชุมภู
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
11
เด็กหญิงฉัตรมาดา  จิระนันทกุล
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
12
เด็กหญิงชญานิศ  ก้อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
13
เด็กหญิงชนันธร  ใสสว่าง
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
14
เด็กหญิงชยาภรณ์  หาญสรเดช
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชลธิชา  ยาวุฒิ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
16
เด็กชายชวิศ  มีเอียด
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
17
เด็กชายชุติเดช  แต้มไว
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
18
เด็กหญิงโชติกา  อดุลย์อดิสัย
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
19
เด็กชายซางฮยอน  โอ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงณภัทร  แผ่นทอง
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
21
เด็กชายณเสฎฐพล  นวพงศ์สิรีธร
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงณัชชา  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
23
เด็กชายณัฎฐเนติ  จันทร์สอาด
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
24
เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  รื่นอุรา
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณัฏธิดา  ศรีม่วง
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
26
เด็กหญิงณัฐธิดา  เมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
27
เด็กชายณัฐพล  รุจิวัฒนพงศ์
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
28
เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณิชาพร  ตันตยานุสรณ์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณิชารีย์  เจริญเจ้าสกุล
ป.6
โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า1
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณิชารีย์  ภักตรา
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
32
เด็กชายตฤณ  จิตเลขา
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
33
เด็กหญิงตวงพร  จุมาลี
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
34
เด็กชายเตชิต  รัตนวรรณี
ป.4
โรงเรียนบ้านคุณแม่
คณิตประถม
35
เด็กชายเตชินท์  กำมหาวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านคุณแม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคาร 98 ชั้นที่ 2 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายแทนตะวัน  ขอดคำ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
37
เด็กชายธนภูมิ  บุญตัน
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
38
เด็กชายธนวิชญ์  เสนปานัน
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
39
เด็กหญิงธมลวรรณ  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
40
เด็กหญิงธัญชนก  สืบเรือง
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
41
เด็กชายธัญวิสิฏฐ์  อังสาชน
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
42
เด็กชายธีทัต  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
43
เด็กชายนัทธพงศ์  ประสม
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
44
เด็กหญิงนาโอมิ  ชื่นชาย
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ตามวงค์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
46
เด็กชายไบรอัน   บุญรักษา เต๋า
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
47
เด็กชายปรเมศวร์  ผลสุริน
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
48
เด็กชายปรเมษฐ์  เตียมตะนา
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
49
เด็กหญิงประภัศรา  อุทัยบุรม
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
50
เด็กชายปริญญ์  กันทวัง
ป.5
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
51
เด็กหญิงปวิชญา  อัครภิรมย์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
52
เด็กหญิงปิยธิดา  ศรีสุทธะ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
53
เด็กชายปิยวัฒน์  ชีคำ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
54
เด็กหญิงปิยะธิดา  ฤทธิไธสง
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
55
เด็กหญิงปุณยนุช  ประสม
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
56
เด็กหญิงปุณยวีร์  โชคสว่างเนตร
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
57
เด็กหญิงปุณยาพร  ตาปิง
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
58
เด็กหญิงพร้อมพร  สุรินทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
59
เด็กชายพอดี  คำจิตแจ่ม
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
60
เด็กหญิงพัฒน์นรี  ใจแข็ง
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
61
เด็กชายพัทธดนย์  คำนาสัก
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
62
เด็กชายพิงค์ภูมิ  อินตา
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
63
เด็กหญิงพิชญธิดา  ธีระกุล
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
64
เด็กชายพิชญ์ภพ  ตรีสัตยาเวทย์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงพิชญา  พรหมเทพ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
66
เด็กหญิงพิชญาภา  คมปราชญ์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
67
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใหม่ยอด
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
68
เด็กหญิงพิมพ์พัชชา  วงษ์ทองดี
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
69
เด็กชายพุฒิพงศ์  ปาปวน
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
70
เด็กหญิงไพลินรัตน์  แซ่เติน
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคาร 98 ชั้นที่ 2 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายภควัต  ปินตาอุ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านคุณแม่
คณิตประถม
72
เด็กหญิงภัทรธิดา  มหาวงค์
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทาระตั๋น
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
74
เด็กหญิงภาวิณี  กิติวงศ์
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
75
เด็กชายภูมิณัฐนนท์  อิ่นเรือน
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
76
เด็กหญิงภูษนิศา  นิ่มเจริญดี
ป.4
โรงเรียนบ้านคุณแม่
คณิตประถม
77
เด็กหญิงมาริษา  กิจทาธัญ
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
78
เด็กหญิงมารีแอน  อาบิเว่น
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
79
เด็กชายรัฐวิทย์  ไชยเสน
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
80
เด็กชายราชพฤกษ์  จ่ามคำ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
81
เด็กชายวรวิทย์  ผัดแก้ว
ป.6
โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า1
คณิตประถม
82
เด็กหญิงวริษา  แก้วดี
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
83
เด็กชายศรัญ  ปัญญาวงค์
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
84
เด็กชายศรัณส์กร  คำปวน
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
85
เด็กหญิงศศิพิชญ์  ศุภเลิศไพสิฐ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
86
เด็กชายศักดิ์กรินทร์  โสภา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงศิริประภา  พรานมูล
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
คณิตประถม
88
เด็กชายศิวัชญา  สุมานนท์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
89
เด็กหญิงสกาวรัตน์  กันธิหน้อย
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
90
เด็กชายสรศักดิ์  ทองนะวงสินธุ์
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
91
เด็กหญิงสิริปรียา  วงค์คำมูล
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
92
เด็กหญิงอภิชญา  วงศ์ชัย
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิตประถม
93
เด็กหญิงอรธิภา  คชานันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านคุณแม่
คณิตประถม
94
เด็กหญิงอรวรรณ  โพธิ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
95
เด็กชายอลงกรณ์  บุญญฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิตประถม
96
เด็กหญิงอารดา   คิคอน
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคาร 98 ชั้นที่ 2 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
97
นางสาวกนกวรรณ  อริยะทรัพย์วัฒนา
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายกฤตัชญ์ภาส  ภาณุดิถีกุล
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
99
เด็กหญิงกัญญ์พัชร์  ทองอุบล
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงคัชรินทร์  อุส่าห์ดี
ม.1
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงคีตกานท์  ศรีประภานุมาศ
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงจิรัชญา  เรือนใจ
ม.2
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
103
เด็กหญิงเจนจิรา  ปาพันธ์
ม.2
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
104
เด็กหญิงชัญชนา  วิภาสกุลเด่น
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายชุญวณิชย์  พิบูลอาลักษณ์
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงณัฎณิชา  เมธา
ม.1
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
107
เด็กหญิงณัฏฐิกา  แก้วใจ
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงณัฐธยาน์  เมฆพรรณโอภาส
ม.2
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงณัฐธยาน์  แสวงผล
ม.2
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
110
นางสาวณัฐธิดา  ปัตถาธิตัง
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
111
นางสาวดรัลพร  คำศิริ
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
112
เด็กชายตะวัน  พลแสน
ม.2
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงทักษพร  เอื้อพิริยะกุล
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายธนกร  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายธนดล  สายสุทธิศักดิ์
ม.1
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
116
เด็กชายธนภัทร  วงค์ไฝ
ม.1
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
117
เด็กชายธนวัฒน์  วงค์อินทร์
ม.1
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
118
เด็กหญิงนภสร  มั่งมา
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงนวลพรรณ  กัณทะวัง
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
120
นางสาวนารีรัตน์  วัฒนวงศ์
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
121
เด็กชายนิพิฐพนธ์  มงคลวิบูลย์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
122
นางสาวบัณฑิตา  แก้วกันทา
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
123
นายบุญญวุฒิ  บุตรบุญ
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
124
เด็กหญิงเบญญาลักษณ์  จอมแปง
ม.2
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
125
นายปฏิภาณ  สุขสงวน
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
126
นายปภังกร  ปราณีชัย
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
127
นายปรมะ  วิไลวรรณ
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายปาณัสม์  ปรางค์สมบัติ
ม.2
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
129
นางสาวปาณิสรา  ชื่นจิตต์
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงปาลิกา  ปาลีกุย
ม.2
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงพรธิตา  กล้าแข็ง
ม.2
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคาร 98 ชั้นที่ 2 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
132
เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุจริต
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
133
นางสาวพัชริญา  ปินตา
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงพิชชา  ปัญญาคง
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกษมวงศ์
ม.2
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
136
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีธิวัฒน์
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  จันทนพันธ์
ม.2
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
138
เด็กชายรัชชานนท์  อิ่นอ้าย
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายวชิรวิทย์  ตาหลวง
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายวิทย์ศาสตร์  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงวีรินทร์  ยาอินตา
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
142
นายศรนารายณ์  รัตนสมบัติ
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
143
นายศุภณัฐ  พรมมา
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
144
นางสาวศุภิชญา  พุทธิ
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
145
เด็กชายสถาพร  ก้อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
คณิต ม.ต้น
146
เด็กหญิงสาธิดา  เชื้อสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงสุกัญญา  บุญมา
ม.1
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
148
นางสาวสุธีกานต์  รินคำ
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
149
เด็กหญิงอภิชญา  ต๋าคำ
ม.2
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
150
นายอริญชัย  แสงสิทธิศักดิ์
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
151
นายอานนท์  ก้อนแก้ว
ม.3
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
152
เด็กชายอิทธิสุนทร  จึงสกุลรุจิเรข
ม.1
โรงเรียนนานาชาติเกรซ
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายโฮเซ่  โกร์
ม.2
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคาร 98 ชั้นที่ 2 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
154
เด็กชายกชกร  จินะคำปา
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงกมลชนก  มูลออน
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงกรวรรณ  ซ้อนฝั้น
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
157
เด็กชายกรัณฑ์ธนา  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
158
เด็กชายกฤษฏ์  ใบศล
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
159
เด็กชายกวิน  ตาติ
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงกัญญาพัชร์  มูลอ้าย
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เขียวสา
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
162
เด็กชายกันต์กวี  หน่อคำ
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
163
เด็กชายกันตพัฒน์  พนาดอน
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงกัลย์สุดา  วงค์ทิพย์
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงกานต์ธิดา  อุตมา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงกานพลู  สุภา
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
167
เด็กชายกิตติชนม์  นิลเนตร
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงเขมณัฐจิรา  วาณิชประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงคณิศร  เมืองมินทร์
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
170
เด็กชายจักรพันธ์  เนตรคำยวง
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
171
เด็กชายจันทร์ดี  ลุงซู
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงจารุพักตร์  ตรูศรีลักษมี
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
173
เด็กชายจิรพัฒน์  น้อยเซ็น
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
174
เด็กชายเจนณรงค์  มณีมงคล
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงฉันทพิชญา  ฝางคำ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงชญาภา  บุญทา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงชนัญชิตา  ตุงคำ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงชลธิชา  คำอ้าย
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
179
เด็กชายชัชพงศ์  สุขอูป
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
วิทย์ประถม
180
เด็กชายชัยเล็ก  ลุงทุน
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
181
เด็กหญิงชุติมนฑน์  ธิวงค์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
182
เด็กชายชุติพนธ์  ถามูล
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงโชติกา  โชติชัยพิบูล
ป.6
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงญาณิดา  บุญมาตา
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงญาณิศา  คนองศรี
ป.5
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงญาณิศา  คัมภีระ
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงญาณิศา  วังวน
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงญาณิศา  โห้คลัง
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคาร 98 ชั้นที่ 3 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
189
เด็กหญิงฐิติชญาน์  ผลสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงฐิติภา  ตั๋นแก้ว
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
191
เด็กชายณชภล  แซ่เลี่ยว
ป.5
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
192
เด็กชายณฐพร  สมสกีสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงณัชชา  กันทะทา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงณัฐณิกา  จันทร์นวล
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
195
เด็กชายณัฐนล  สวัสดี
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงณัฐรินีย์  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงณัฐวศา  มาใจ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
198
เด็กชายณัฐวัตร  กิตติคุณสิงขร
ป.5
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงเดือนระมิงค์  แสนวงศ์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
200
เด็กชายเตชิต  สุนทร
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
201
เด็กชายทินภัทร  กันทวี
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
202
เด็กชายทินภัทร  วงศ์ขันธ์
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
203
เด็กชายธนภูมิ  บัวเทศ
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
204
เด็กชายธนวัฒน์  บุญตา
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
205
เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
206
เด็กชายธนวิชญ์  บุญตา
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
207
เด็กชายธนาภูมิ  รัตนศรี
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงธิดารัตน์  ปันรส
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
209
เด็กชายธีรนัย  แสนศรี
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงนรินธิดา  สว่างบุญมี
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงนันท์นภัส  แสนบริบูรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
212
เด็กชายนิติพล  คัมภีระ
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงนิพพิชญา  มหาไม้
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
214
เด็กชายนิพิฐพนธ์  เขียวมา
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงบัวฉัตร์  สงปรางค์
ป.5
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงบุญญาพร  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงบุญญาพร  แปงกันทา
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงบุณยาพร  พรมมินทร์
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
219
เด็กชายปฏิภาณ  แสนฝั้น
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงปพิชญา  กันทาดี
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
221
เด็กชายปภังกร  ใหม่ศรี
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงปภัสสรา  สมทา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
223
เด็กหญิงปวริศา  สมหวาน
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคาร 98 ชั้นที่ 3 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
224
เด็กหญิงปวีน์ธิดา  แสนหลี
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
225
เด็กชายปัณณธร  ธงชัย
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงปาณิศา  กันยา
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงปาริชาติ  บุญทรัพย์
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงปาลิไลย  ชิมาดะ
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
229
เด็กชายปิตุลักษณ์  ไสยแพทย์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
230
เด็กชายปุณยกร  อ้นเกษ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
231
เด็กชายพงศกร  ปัญญามูล
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
232
เด็กชายพรประสิทธื์  ไชยเสนา
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
233
เด็กชายพรภวิษย์  สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงพรรณปพร  บุญเกิด
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงพราวจันทร์  สุวรรณประเทศ
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
236
เด็กหญิงพลอยพชรวฤณ  เฉลาภักตร์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงพัชนิดา  ละสะนา
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
238
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พรหมเย็น
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
239
เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศรียวง
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
241
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ปัญญาแก้ว
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงพิมพ์วลีย์  อินทกุล
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
243
เด็กชายพิสุทธิ์ธาดา  ญาติวงค์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
244
เด็กชายพีรพัฒน์  สิงห์ทอง
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
245
เด็กหญิงภัคจิรา  มีมงคล
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
246
เด็กชายภัคพล  หน่องพงษ์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
247
เด็กชายภัทรกร  หน่อน้อย
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
248
เด็กชายภาคภูมิ  ลุงจาม
ป.5
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
249
เด็กชายภูมินทร์  กาฬภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
250
เด็กหญิงมนชนก  เกียรติขจรฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงมนัสนันท์  ชัยสถิตย์ราชัน
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงเมย์ริษา  ไฝทอง
ป.6
โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า1
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงรภัสสา  อ้ายนันต์
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงรำมะนา  แซ่จ่าว
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงลลิตา  ปัญญามูล
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
256
เด็กหญิงลักษิการ  แก้วนา
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงลาน่า จิตเลขา  โรช
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงวชิราภรณ์  สมณะ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 4

ณ อาคาร 98 ชั้นที่ 3 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฏร์วิทยาคาร)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
259
เด็กหญิงวรกานต์  วิชิตร
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงวรินทิรา  วรินทร์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงวิภาดา  แสนใจ
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
262
เด็กชายวีรภัทร  อุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
263
เด็กชายศกานต์  ตาวงค์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
264
เด็กหญิงศตพร  สมหวาน
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
265
เด็กชายศุภวิชญ์  สุทธะ
ป.5
โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
วิทย์ประถม
266
เด็กชายสงกรานต์  วงศ์ขันธ์
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
267
เด็กชายสยามรัฐ  วิชัย
ป.6
โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงสายใจ  ลุงหล้า
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงสายไหม  ลุงซู
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงสุจิรา  ภาเรือง
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงสุดารัตน์  แซ่เฒ่า
ป.6
โรงเรียนสันป่าตองเทศบาลตำบลยุหว่า1
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โปธะสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านคุณแม่
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงสุพิชญา  สอาด
ป.5
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงโสรยา  ลำสอนจิตต์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
275
เด็กชายอดิศร  มูลต๊ะเลิศ
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
276
เด็กหญิงอภิชญา  ใจดี
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงอภิชญา  มหาวัน
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงอภิญญา  อินปั๋น
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงอมรธิษฐ์  บุญสงค์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
280
เด็กหญิงอมลวรรณ  รุ่งตรานนท์
ป.6
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
281
เด็กหญิงอัญญาวิทย์  เกษกรรณ์
ป.4
โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงอาภัสราพร  ชัยมโนกุล
ป.6
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม
283
เด็กชายอาม  มะลิ
ป.4
โรงเรียนวัดช่างกระดาษ
วิทย์ประถม