ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกัณฐ์มณี  สักใหญ่
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกิตติกา  อาหยิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิตประถม
3
เด็กหญิงเกสรา  เเซ่ตุ้ง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิตประถม
4
เด็กหญิงขวัญทิพย์  ลุงเล็ก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิตประถม
5
เด็กชายจิรชัย  ตาลู
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิตประถม
6
เด็กหญิงชยิสรา  สุวรรณพิบูลย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงน้ำทิพย์  มณีวรรณ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงพัชราภรณ์  วงค์หาญ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิตประถม
9
เด็กหญิงภคพร  ลุงตะ
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงรัชดาพร  เปะเช
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงเรณู  คำอ่าย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิตประถม
12
เด็กหญิงวนิดา  ห้วยคล้าย
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิตประถม
13
เด็กหญิงวิไลลักษณ์  มาเชกู่
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิตประถม
14
เด็กหญิงอังคณา  ไทยใหญ่
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิตประถม
15
เด็กชายอาทิตย์  บ๋อแฉ่
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 3

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
16
นางสาว แสง  ลุงกอ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิต ม.ต้น
17
นายกุศล  ต๊ะ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิต ม.ต้น
18
นางสาวจิราภา  ลุงตะ
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิต ม.ต้น
19
เด็กหญิงวิไลพร  เยอส่อ
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิต ม.ต้น
20
นายสมศักดิ์  ป้อแช
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิต ม.ต้น
21
เด็กหญิงหมี่ชู  เยอเพียว
ม.2
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิต ม.ต้น
22
นางสาวหอมเคือง  ลุงมู
ม.3
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 3

ณ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
23
เด็กชายกฤษณพล  สุวรรณเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
24
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่เถา
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
25
เด็กหญิงกัณฐิกา  แก้วชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
26
เด็กชายฐิติศักดิ์  หวังกิจเกษตร
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
27
เด็กหญิงธนัชชา  สุการะ
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
28
เด็กหญิงปนธร  แซ่จาง
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
29
เด็กชายผลิตโชค  จองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
30
เด็กชายพลวัต  น้อยสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
31
เด็กชายพัชฎะ  คำอ้าย
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
32
เด็กชายพัทธดนย์  คำอ้าย
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
33
เด็กชายพิทยา  ปัญญาโน
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
34
เด็กชายพิทักษ์  แซ่มู
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
35
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำตา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
36
เด็กชายพีรพัฒน์  แสนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
37
เด็กชายพีระพัฒน์  อินทริ
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
38
เด็กชายภานุกร  แซ่เคอ
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
39
เด็กหญิงลลนา  ลุงแช่
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
40
เด็กหญิงวรวรรณ  กันทะ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
41
เด็กชายวรากร  แก้วรวม
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
42
เด็กหญิงวิภาดา  ส่างหม่อง
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
43
เด็กหญิงสุชานาถ  ใจมา
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
44
เด็กชายสุทิวัส  คำแดง
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
45
เด็กหญิงหอม  ลุงหนั่นต่า
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงอฐิติยา  แซ่มู
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม
47
เด็กหญิงอัจฉรา  ลี่เจี๊ยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
วิทย์ประถม