ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.4/1 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤษณพล  ปร๊ะย่อ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกัญจนพร  เส่งหล้า
ป.6
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายไกรวิชญ์  อันเกษ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กชายคุณาเทพ  ปลั่งสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กชายจอม  อุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายจักรกฤษณ์  นามวงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายจักรรินทร์  อาษากิจ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงจ๋านิรมล  จองทุน
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงจิรนันท์  เกิดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงจิราพร  ชาวดง
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงชนิดาภา  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงชนินาฎ  มะโนวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กหญิงชลดา  ชมภูชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงชลดา  บัวเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงชาลิสา  เมฆวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายโชคชัย  แซ่ลี
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายณภัทร  ชัยยะ
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงณภัทรจิรา  จันทิมา
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สวัสดิกุล
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กชายณัฏฐพล  คำหวาย
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายณัฐกุล  ปัญญาทิพย์สกุล
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายณัฐพัฒน  อุนามูล
ป.5
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงณัฐริกา  วันหมื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายณัฐศักดิ์  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายณัฐสยาม  เหลือชุมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.4/2 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กชายดลณภัทร  เกียรตินิยม
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายต้นน้ำ  ลิขิตสโมสร
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กชายธนกร  เหล่าศรีตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายธนสิทธิ์  อาษากิจ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายธนา  เจริญพงศ์พานิช
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายธราธร  ภักดิ์สันติพงค์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  วิริยา
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายธัฬห์  ปลิดตา
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายนพรัตน์  ชายราม
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายนพรัตน์  มูลมั่ง
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กหญิงนลินรัตน์  ยาภา
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายนัทตระการ  ปานไม้
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงนันทิชา  ศรีใหม่
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงนิภา  ลุงทุน
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายบดินทร์  วงค์แปง
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายบริราช  อินล๊อกฟอง
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงบุษกร  สัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงเบญญทิพย์  คำหมื่น
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กหญิงปฏิภรณ์  ตรีโอษฐ
ป.5
โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายปรเมศร์  อุปมินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กหญิงประภัสสรา  หมวกเครือ
ป.5
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายปวัตรชัย  ท่าระเบียบ
ป.6
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงผกายดาว  เพ็ชร์หมู่
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไชยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กหญิงพอฤทัย  นิลชน
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.5/1 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กหญิงพัชราภา  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงพัทธมน  วิชัยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายพิภพ  ลุงต๊ะ
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงภัทราพร  พรหมปัญญา
ป.5
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กชายภานุวัฒน์  แม่นมั่น
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายระพีพัฒน์  กุมเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายรัชชานนท์  อุ่นบ้าน
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  แซ่ลี้
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงลักขิกา  วังคำสาย
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายลักษมิกร  ณ สุนทร
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายวรวิทย์  ดวงเดชฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายวรากรณ์  วงค์มูล
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายวราดล  พูนชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงวริศรา  สัสดี
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงวริสรา  มูลสม
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายศรันยู  จอมพนาไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีคำสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายศุภกร  โนผ่า
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายศุภฤกษ์  สุระอาษา
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงสไบทิพย์  ปันแดง
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายสราวุฒิ  กองสิน
ป.6
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงสาวิตรี  แสนธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายสิรภัทร  จันทร์ทองเจือ
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายหนึ่ง  สีดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กชายอธิป  ลุงหยี้
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.5/2 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กชายอภิชาติ  ปาอ่อง
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กชายอรรถวุฒิ  แสนสูง
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงอัญชิสา  ม่วงไหมทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงอัฐริกา  ตั้งธนวงศ์
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายอิทธิมนต์  อุลหัสสา
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กชายเอลียาห์  สินรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.6/1 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
82
เด็กหญิงกัลย์สุดา  มุทู
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงกาญจนา  จะกา
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงกาญจนา  จะหยี
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายกิ่งไผ่  ลุงทูล
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงกิติยา  วงศ์จำปา
ม.2
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงกุสุมา  จะหยี
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายเกรียงไกร  ทองจ๋าม
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงใกล้รุ่ง  วงค์แก้ว
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
นายคุณากร  ตนชื่น
ม.3
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงจันจิรา  พรมอินทร์
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
นางสาวจำหลู่  ลุงปั่น
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงชญาดา  จันตา
ม.2
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายชัชวาล  ลาวเชิ้น
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายชัยชาญ  สิริพาณิช
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายชัยวัฒน์  สิริพาณิช
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายชาตรี  ลุงกอ
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กชายซาว  ต่างด้าว
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
นางสาวณัฐญา  เตจา
ม.3
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงณัฐณิชา  ใหญ่จริง
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงคำหล่อ
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงณัฐนันท์  พิสิฐพิไล
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายณัฐพงษ์  คำมั่น
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองไคร้
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายณัฐวัตร  ชยุตพงค์
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายดุสิต  จ่ามทอน
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายธงชัย  จองจาย
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.6/2 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
107
เด็กชายธนัตธร  แก้วเสมอ
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงธิดา  วันดี
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงธีรนาฎ  ผายผัน
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายธีระเดช  เลาย้าง
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายธีระพงษ์  หงษ์ตัน
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงธีราพร  ผายผัน
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
นางสาวนภาลักษ์  เลาะเชอะ
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายนิรันดร  ศรีวงค์
ม.2
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กหญิงเนสือ  จะหยี
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
นายบุญ  คำสร้อย
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองไคร้
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กหญิงปทิตตา  แจ้งแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
นายปรีชา  ลุงออ
ม.3
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงปาณิศา  มหาอุด
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายพงษ์พัฒน์  ทิพย์เนตร
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงพลอย  ปู่เฮ็ง
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงพัชรา  จะลากู
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญเป็ง
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
นางสาวพัชรี  มณีวรรณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงพิพัชรีย์  อินต๊ะ
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กชายพีรพงษ์  หนูแสง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองไคร้
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงภภัสสร  มาจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กชายภัทรพี  ทองก้อน
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายภูริพัฒน์  ม่วงขวัญ
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงมณีรัตน์  หน่อโป๊ะ
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายยอดธรรม  วิวัฒน์รัตนกุล
ม.2
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ม.1/1 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
132
เด็กหญิงเยียง  อินพรหม
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงรจนา  นามแสง
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงรุจาภา  สถิตธรรมพนา
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงลลิตา  ธนกรเกรียงไกร
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายวุฒิชัย  ทองรัตน์
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงศศิธร  อิ่นคำปัน
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
นางสาวศิริพร  สายทอง
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายศิวกร  ศรีพวก
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กชายสงกรานต์  ลุงทูล
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
นายสรวิชญ์  พรมงคลไพศาล
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายสันติภาพ  จันทร์ชื่น
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
นางสาวสิริพร  แสนย่าง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองไคร้
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายสุชาติ  ลุงต๊ะ
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงสุธิดา  จะหยี
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายสุพจน์  ทินชัยลังกา
ม.3
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แปงเจอร์
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงสุภาพร  เจามัน
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
นางสาวสุภาพร  มิตรสาธิต
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองไคร้
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงแสงทอง  สมลอ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองไคร้
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กชายหิมาลัย  อินปั๋น
ม.2
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงเหมยฟ้า  ยามโพธิ์
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กชายอนุรักษ์  บัวลิถึง
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายอภิรักษ์  เลาว้าง
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
นางสาวอภิสรา  สหัสแปง
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
นางสาวอังคณา  จะหยี
ม.3
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ม.1/2 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
157
เด็กหญิงกานต์มณี  แดงตันกี
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กชายกิตติภพ  จะหยี
ป.4
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กชายเกษม  จะโค๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงเขมจิรา  ดวงคำ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงจรรยพร  วิลาลัย
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงจันจิรา  ขวกเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงจารวี  คำสุยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงจารุณี  ทรายคำ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กชายจารุทัศน์  ลุงเต็ง
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายจิตติพัฒน์  ปัญญาถิรคุณ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายจีรศักดิ์  คำดี
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กชายเจษฎา  แสนยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงชุติมา  แนบเนียร
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
นางสาวชูใจ  ลุงนุ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงซูลา  ต่างด้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทิพย์เนียม
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงณัฐชยา  ตันตรานนท์
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงณัฐชยา  ผูกพันธ์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กหญิงณัฐพร  ลุงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายณัฐฤทธิ์  ฟองคำ
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายณัฐวุฒิ  กองหล้า
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงดาพรรษา  บุญเติม
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายเดชฤทธิ์  สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายธนวัฒน์  ยี่ปา
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายธนัท  ตั้งกิตติกุล
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ม.2/1 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
182
เด็กชายธฤต  แสงบูรณ์
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กหญิงธัญญารักษ์  ตูเปี่ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายธีรธาดา  ดอนใหญ๋
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กชายธีรพัฒน์  สินว้าง
ป.4
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายธีรภัทร  พรหมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไคร้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายธุรวิช  ชูสังข์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงนุชจรี  จูวารี
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงประกายวรรณ  นวาระกันทร
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงประพิณา  มูลมอญ
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายปราชกรณ์  จองใส
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายปุ้น  ยอดคำ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายพงศกร  แซ่เฌอ
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงพภัสสรณ์  สกุลภัทรจาริน
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กหญิงพรพิมล  ทะรา
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงพิชยา  จะฟะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายภควัต  ศรีวะอุไร
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายภาณุวัฒน์  กันธะ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงมัณฑนา  แสนสุนนท์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายรณสิทธิ์  คำทราย
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กชายรัตนพล  ปางน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงรัตนา  น้อยหนุ่ม
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงฤทัยชนก  คำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กชายวรรณกร  ผายผัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายวีรภาพ  สุพพัตกุล
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ม.2/2 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
207
เด็กชายศรันย์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กชายสมัชญ์  คำสุยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงสาวินี  ยีปา
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงสีลอย  ปางน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงสุปรียานันท์  ทองนรินทร์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงสุภาพร  แสนยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายแสนตะวัน  วจนะคัมภีร์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายอนันต์  สินย่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงอภิชยา  พานิชการ
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กชายอภิชิต  จำปา
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.4/1 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
217
เด็กหญิงกนกพิชญ์  จรรยา
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงกนต์ระพี  เดชะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายกฤษฎา  อุปละ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายกฤษณกันฑ์  นิกรถา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงคคนางค์  โกวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายจิรวัฒน์  บาลชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายจิรายุ  เหล็กลา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายชนนน  เฉลิมวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงชลธิชา  ชัยวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายชินบัญชร  นันซอรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายฐปนนท์  ณ โมรา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงณัฐธิดา  เคารพบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สิริเดชากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายธนวัฒน์  คำฟู
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายธเนศ  ตนมั่น
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีกันธา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เมืองมูล
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ทุนผล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายนทีพรรณ  ทรงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงนราทิพย์  สมปาละ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงนัฐฏา  แก้วมณีวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงนัฐพร  ธิเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
เด็กหญิงนันท์ชพร  ลุงเริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กหญิงนันท์นภัส  ถากันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายนันทภพ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.4/2 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
242
เด็กชายนิธิศ  กายชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงบุษกร  จะวู
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงปนัสยา  เพิ่มขึ้น
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กหญิงปพิชญา  ทองมาลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงปิยธิดา  พรมจา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายปุริม  เงาเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายเผ่าพงษ์  แย้มเพียร
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กชายพชรพล  วันทา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงพิชชาพร  เหมยสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงพิชญากร  แสนอาสา
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กหญิงฟ้าใส  เมสัน
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงภัทรจารี  ทองดี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงภัสราภรณ์  บัวลอย
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กชายภานุวัฒน์  อินทจักร
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงภีลดา  มะณี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายภูชิสส์  ไชยคำภา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายภูริพัฒน์  คิดการงาน
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายภูรีวัฒน์  ชำนาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กชายภูสิทธิ์  ยอดกันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายยุทธนา  ปานยาง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายรัฐศาสตร์  ปัญญาสุทธิวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงวรฤทัย  หิตะสิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กหญิงวรัทยา  หล้าสม
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายศักดิ์ทิวา  กาชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.4/3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
267
เด็กชายศักดิ์ศรณ์  แสนมี่
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงสราวลี  เปี่ยมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงสิริกร  วันดี
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงสุชานาฏ  มัญญะลา
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กชายสุทธิภัทร  จำเริญไพศาลมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงสุพรรษา  สมเนตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กหญิงสุพิชษา  ปันแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงสุภาวดี  สารปิน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงสู่ขวัญกระจ่าง  นันซอรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายอนุวัฒน์  บ่อปู
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายอรรถนนท์  ชมดี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายอลงกรณ์  เจิ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงอัจฉรา  ฤทธิ์เนติกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายอัจฉริยะเดช  นวลนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงอัญชลี  ฤทธิ์เนติกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายอานนท์  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงอาฤิดา  พิมุกต์สิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายิกิตติภัฎ  คำหนัก
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.5/1 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
285
เด็กหญิงกชพร  เกตุโกศล
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงกนกพร  จำนงค์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงกรกมล  สุวรรณพรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายกฤตภาส  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กหญิงกฤตยาพร  เมฆขลา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงกวินธิดา  ใจปูน
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พงษ์พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มโนชมภู
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงกัณฐิกา  บรรณศาสตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงกันย์สุดา  วรรักษ์นิติกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงกิตตินันท์  อินทรใจดี
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายกิตติภพ  มาตรแม้น
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายกุลวัฒน์  สายแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายเกรียงไกร  อินทจักร์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงขวัญข้าว  ทุนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กหญิงเคสิยาห์  กันทาเทียม
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงจิดาภา  ทองเล็ก
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กชายจินตกวี  ยากยืน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงจิรัชยา  สุรินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กหญิงจิราภรณ์  วรรณพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงเจนจิรา  ลุงเรือน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงชนัญธิดา  พรมติ๊บ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กหญิงชลิตวรรณ  ไชยภิวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงชวิศา  ชัยชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงชวิศา  ยอดดอนไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.5/2 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
310
เด็กหญิงชัญญา  เครือแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงฐิตาพรฬิกา  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจคง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชัยกมล
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงณสุดา  ชาญภพภัคนันทา
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงณัฎฐมณฑ์  ตาเป็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เงาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ฉ่อง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงณัฐนิชา  วรรณวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กชายณัฐยศ  วงค์ษา
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงณัฐรัมภา  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงณิชกานต์  ไชยนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงดลพร  สายพวงใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงดั่งปรารถนา  อานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กหญิงทยารมย์  ศิรศักยนันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายทวีชัย  เลาย้าง
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงทอฝัน  น้อยภาษี
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กชายธนภัทร  แสงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กชายธนัชชา  สมศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงธนัญญา  จันทร์ชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กชายธนารักษ์  ดวงคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กชายธนารินทร์  ดวงคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงธมลวรรณ  โกกิละนันทน์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงธมลวรรณ  วันทนีย์วรกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญยืน
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.5/3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
335
เด็กหญิงธัญธร  ชุ่มใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงธันย์ชนก  อินทรเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงธิดาพร  เลายี
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายธีรเนตร  เลาย้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายธีรวัฒน์  วันดี
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายธีริทธิ์  มั่งดี
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กหญิงนชริยา  วงศ์หน่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายนนทพัทธ์  ชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงนริสรา  พุทธมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กชายนวพรรษ  ปิยะชาน
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายนัทธพงศ์  อภิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงเบญจมาส  แสงเรือน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายปณฤทธิ์  ทักษิณ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายปาณรวัฐ  ภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กหญิงปาณิสรา  อินทร์รอด
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายปิยพล  มาศจังหรีด
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงปุณิกา  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กชายพงศกร  สุนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงพรธิดา  แซ่หลี่
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงพรพิชญา  เดชะบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงพรรณพิชา  สารศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงพรอธิษฐาน  สำราญจิตต์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กชายพัชรพงษ์  อาวรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กหญิงพิชญธิดา  สุเมล์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
359
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณสอน
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.ุ6/1 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
360
เด็กหญิงพิมพ์ปณิธาน  เปี้ยปลูก
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กหญิงพิมพ์ประภา  เวชกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงพิมพินันท์  สิทธิ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กหญิงพิสุทธิพร  วาณิชภาสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายพีรณัฐพงษ์  ผลปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงพีรดา  แก้วบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กชายพีรภัทร  ดอยกิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงเพียงฟ้า  น้อยภาษี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กหญิงภัทรนันท์  ไชยวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงภัทรวดี  สมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายภัทรวิชญ์  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงภาณุมาส  วิไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กชายภูมิสิริ  อาโน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กชายราชพฤกษ์  กุสุลปัญโญ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กชายลักษมัณ  วรรณอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กชายวรากร  หน่วงเหนี่ยว
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงวริศนันท์  อินทรสรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงวเรณยา  มหาชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงวัชราพร  กิติวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายวิกรานต์  แซ่หมู่
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงศรัณย์พร  ชัยเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงศศิกานต์  ช่างคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กันธวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงศิระวรวี  ตั้นเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงศิริภัสสร  พรมน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.6/2 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
385
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทวีสัจจากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กชายศิวกร  คำแดง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายศุภณัฐ  มาษา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กหญิงศุภนุช  พิริยภูรีกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงศุภมาส  คงวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงศุภสุตา  ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงสกุลนันท์  พวงมาลัย
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงสุชาราถ  ช่างแต่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงสุณัฐชา  ราชอุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงสุทธิดา  จิรสกุลงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายสุทธิพงษ์  ธรรมมาตร
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงสุธิดา  วาสนาชนะโชค
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงสุพิชญา  ดวงเดช
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงสุภัสสรา  ส่างใส
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายสุรพิชญ์  พจน์ชพรกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงสุรางคนา  บรรณศาสตร์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายอชิรวิทย์  พึ่งภูผา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงอนัญญา  ศิริปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงอภิสรา  เอกวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงอรปรียา  มาแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงอริสา  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงอสมาภรณ์  เลาย้าง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงอักษราภัค  ต๊ะสุ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงอาลิสา  ตามิ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงอุมาพร  ปิมปา
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์