ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.4/1 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกฤษณพล  ปร๊ะย่อ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกัญจนพร  เส่งหล้า
ป.6
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
คณิตประถม
3
เด็กชายไกรวิชญ์  อันเกษ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
4
เด็กชายคุณาเทพ  ปลั่งสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
5
เด็กชายจอม  อุ้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
6
เด็กชายจักรกฤษณ์  นามวงษา
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
7
เด็กชายจักรรินทร์  อาษากิจ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
8
เด็กหญิงจ๋านิรมล  จองทุน
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
9
เด็กหญิงจิรนันท์  เกิดทรัพย์
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
10
เด็กหญิงจิราพร  ชาวดง
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
11
เด็กหญิงชนิดาภา  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
12
เด็กหญิงชนินาฎ  มะโนวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
13
เด็กหญิงชลดา  ชมภูชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
14
เด็กหญิงชลดา  บัวเย็น
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
15
เด็กหญิงชาลิสา  เมฆวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
16
เด็กชายโชคชัย  แซ่ลี
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
17
เด็กชายณภัทร  ชัยยะ
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
18
เด็กหญิงณภัทรจิรา  จันทิมา
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
19
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สวัสดิกุล
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
20
เด็กชายณัฏฐพล  คำหวาย
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
21
เด็กชายณัฐกุล  ปัญญาทิพย์สกุล
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
22
เด็กชายณัฐพัฒน  อุนามูล
ป.5
โรงเรียนวัดหนองออน
คณิตประถม
23
เด็กหญิงณัฐริกา  วันหมื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
24
เด็กชายณัฐศักดิ์  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
25
เด็กชายณัฐสยาม  เหลือชุมทรัพย์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.4/2 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
26
เด็กชายดลณภัทร  เกียรตินิยม
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
27
เด็กชายต้นน้ำ  ลิขิตสโมสร
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
28
เด็กชายธนกร  เหล่าศรีตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
29
เด็กชายธนสิทธิ์  อาษากิจ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
30
เด็กชายธนา  เจริญพงศ์พานิช
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิตประถม
31
เด็กชายธราธร  ภักดิ์สันติพงค์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
32
เด็กหญิงธัญญาภรณ์  วิริยา
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
33
เด็กชายธัฬห์  ปลิดตา
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
34
เด็กชายนพรัตน์  ชายราม
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
35
เด็กชายนพรัตน์  มูลมั่ง
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
36
เด็กหญิงนลินรัตน์  ยาภา
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
37
เด็กชายนัทตระการ  ปานไม้
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
38
เด็กหญิงนันทิชา  ศรีใหม่
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
39
เด็กหญิงนิภา  ลุงทุน
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิตประถม
40
เด็กชายบดินทร์  วงค์แปง
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
41
เด็กชายบริราช  อินล๊อกฟอง
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
42
เด็กหญิงบุษกร  สัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
43
เด็กหญิงเบญญทิพย์  คำหมื่น
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
44
เด็กหญิงปฏิภรณ์  ตรีโอษฐ
ป.5
โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา
คณิตประถม
45
เด็กชายปรเมศร์  อุปมินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
46
เด็กหญิงประภัสสรา  หมวกเครือ
ป.5
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
คณิตประถม
47
เด็กชายปวัตรชัย  ท่าระเบียบ
ป.6
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงผกายดาว  เพ็ชร์หมู่
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
49
เด็กหญิงพลอยไพลิน  ไชยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
50
เด็กหญิงพอฤทัย  นิลชน
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.5/1 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กหญิงพัชราภา  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงพัทธมน  วิชัยวุฒิ
ป.5
โรงเรียนดอนแก้วเนรมิตปัญญา
คณิตประถม
53
เด็กชายพิภพ  ลุงต๊ะ
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
54
เด็กหญิงภัทราพร  พรหมปัญญา
ป.5
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
คณิตประถม
55
เด็กชายภานุวัฒน์  แม่นมั่น
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
56
เด็กชายระพีพัฒน์  กุมเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
57
เด็กชายรัชชานนท์  อุ่นบ้าน
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
58
เด็กหญิงรุ่งฟ้า  แซ่ลี้
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
59
เด็กหญิงลักขิกา  วังคำสาย
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
60
เด็กชายลักษมิกร  ณ สุนทร
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
61
เด็กชายวรวิทย์  ดวงเดชฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
62
เด็กชายวรากรณ์  วงค์มูล
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
63
เด็กชายวราดล  พูนชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
64
เด็กหญิงวริศรา  สัสดี
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
65
เด็กหญิงวริสรา  มูลสม
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
66
เด็กชายศรันยู  จอมพนาไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
67
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีคำสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
68
เด็กชายศุภกร  โนผ่า
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
69
เด็กชายศุภฤกษ์  สุระอาษา
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
70
เด็กหญิงสไบทิพย์  ปันแดง
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
71
เด็กชายสราวุฒิ  กองสิน
ป.6
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
คณิตประถม
72
เด็กหญิงสาวิตรี  แสนธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
73
เด็กชายสิรภัทร  จันทร์ทองเจือ
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
74
เด็กชายหนึ่ง  สีดำ
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
75
เด็กชายอธิป  ลุงหยี้
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.5/2 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
76
เด็กชายอภิชาติ  ปาอ่อง
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
77
เด็กชายอรรถวุฒิ  แสนสูง
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
78
เด็กหญิงอัญชิสา  ม่วงไหมทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงอัฐริกา  ตั้งธนวงศ์
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิตประถม
80
เด็กชายอิทธิมนต์  อุลหัสสา
ป.5
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิตประถม
81
เด็กชายเอลียาห์  สินรังสรรค์
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.6/1 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
82
เด็กหญิงกัลย์สุดา  มุทู
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
83
เด็กหญิงกาญจนา  จะกา
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
84
เด็กหญิงกาญจนา  จะหยี
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
85
เด็กชายกิ่งไผ่  ลุงทูล
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
86
เด็กหญิงกิติยา  วงศ์จำปา
ม.2
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
คณิต ม.ต้น
87
เด็กหญิงกุสุมา  จะหยี
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
88
เด็กชายเกรียงไกร  ทองจ๋าม
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
89
เด็กหญิงใกล้รุ่ง  วงค์แก้ว
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
90
นายคุณากร  ตนชื่น
ม.3
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
91
เด็กหญิงจันจิรา  พรมอินทร์
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
92
นางสาวจำหลู่  ลุงปั่น
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
93
เด็กหญิงชญาดา  จันตา
ม.2
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
คณิต ม.ต้น
94
เด็กชายชัชวาล  ลาวเชิ้น
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
95
เด็กชายชัยชาญ  สิริพาณิช
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
96
เด็กชายชัยวัฒน์  สิริพาณิช
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
97
เด็กชายชาตรี  ลุงกอ
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
98
เด็กชายซาว  ต่างด้าว
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
99
นางสาวณัฐญา  เตจา
ม.3
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
100
เด็กหญิงณัฐณิชา  ใหญ่จริง
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
101
เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงคำหล่อ
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
102
เด็กหญิงณัฐนันท์  พิสิฐพิไล
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
103
เด็กชายณัฐพงษ์  คำมั่น
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองไคร้
คณิต ม.ต้น
104
เด็กชายณัฐวัตร  ชยุตพงค์
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายดุสิต  จ่ามทอน
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
106
เด็กชายธงชัย  จองจาย
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.6/2 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
107
เด็กชายธนัตธร  แก้วเสมอ
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงธิดา  วันดี
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงธีรนาฎ  ผายผัน
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายธีระเดช  เลาย้าง
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
111
เด็กชายธีระพงษ์  หงษ์ตัน
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงธีราพร  ผายผัน
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
113
นางสาวนภาลักษ์  เลาะเชอะ
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายนิรันดร  ศรีวงค์
ม.2
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงเนสือ  จะหยี
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
116
นายบุญ  คำสร้อย
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองไคร้
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงปทิตตา  แจ้งแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิต ม.ต้น
118
นายปรีชา  ลุงออ
ม.3
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
119
เด็กหญิงปาณิศา  มหาอุด
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
120
เด็กชายพงษ์พัฒน์  ทิพย์เนตร
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
121
เด็กหญิงพลอย  ปู่เฮ็ง
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
122
เด็กหญิงพัชรา  จะลากู
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงพัชราภรณ์  บุญเป็ง
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
124
นางสาวพัชรี  มณีวรรณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงพิพัชรีย์  อินต๊ะ
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
126
เด็กชายพีรพงษ์  หนูแสง
ม.2
โรงเรียนบ้านหนองไคร้
คณิต ม.ต้น
127
เด็กหญิงภภัสสร  มาจันทร์
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
128
เด็กชายภัทรพี  ทองก้อน
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายภูริพัฒน์  ม่วงขวัญ
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงมณีรัตน์  หน่อโป๊ะ
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
131
เด็กชายยอดธรรม  วิวัฒน์รัตนกุล
ม.2
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ม.1/1 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
132
เด็กหญิงเยียง  อินพรหม
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
133
เด็กหญิงรจนา  นามแสง
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
134
เด็กหญิงรุจาภา  สถิตธรรมพนา
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
135
เด็กหญิงลลิตา  ธนกรเกรียงไกร
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายวุฒิชัย  ทองรัตน์
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
137
เด็กหญิงศศิธร  อิ่นคำปัน
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
138
นางสาวศิริพร  สายทอง
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
139
เด็กชายศิวกร  ศรีพวก
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
140
เด็กชายสงกรานต์  ลุงทูล
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
141
นายสรวิชญ์  พรมงคลไพศาล
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
142
เด็กชายสันติภาพ  จันทร์ชื่น
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
143
นางสาวสิริพร  แสนย่าง
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองไคร้
คณิต ม.ต้น
144
เด็กชายสุชาติ  ลุงต๊ะ
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงสุธิดา  จะหยี
ม.2
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายสุพจน์  ทินชัยลังกา
ม.3
โรงเรียนบ้านศาลา
คณิต ม.ต้น
147
เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แปงเจอร์
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
148
เด็กหญิงสุภาพร  เจามัน
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
149
นางสาวสุภาพร  มิตรสาธิต
ม.3
โรงเรียนบ้านหนองไคร้
คณิต ม.ต้น
150
เด็กหญิงแสงทอง  สมลอ
ม.1
โรงเรียนบ้านหนองไคร้
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายหิมาลัย  อินปั๋น
ม.2
โรงเรียนสบเปิงวิทยา
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงเหมยฟ้า  ยามโพธิ์
ม.2
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
153
เด็กชายอนุรักษ์  บัวลิถึง
ม.1
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
154
เด็กชายอภิรักษ์  เลาว้าง
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
155
นางสาวอภิสรา  สหัสแปง
ม.3
โรงเรียนสันทรายหลวง
คณิต ม.ต้น
156
นางสาวอังคณา  จะหยี
ม.3
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ม.1/2 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
157
เด็กหญิงกานต์มณี  แดงตันกี
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
158
เด็กชายกิตติภพ  จะหยี
ป.4
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
159
เด็กชายเกษม  จะโค๊ะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงเขมจิรา  ดวงคำ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงจรรยพร  วิลาลัย
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงจันจิรา  ขวกเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงจารวี  คำสุยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงจารุณี  ทรายคำ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
165
เด็กชายจารุทัศน์  ลุงเต็ง
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
166
เด็กชายจิตติพัฒน์  ปัญญาถิรคุณ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
167
เด็กชายจีรศักดิ์  คำดี
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
168
เด็กชายเจษฎา  แสนยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงชุติมา  แนบเนียร
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
170
นางสาวชูใจ  ลุงนุ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไคร้
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงซูลา  ต่างด้าว
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทิพย์เนียม
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
173
เด็กหญิงณัฐชยา  ตันตรานนท์
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงณัฐชยา  ผูกพันธ์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงณัฐพร  ลุงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
วิทย์ประถม
176
เด็กชายณัฐฤทธิ์  ฟองคำ
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
177
เด็กชายณัฐวุฒิ  กองหล้า
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงดาพรรษา  บุญเติม
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
179
เด็กชายเดชฤทธิ์  สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
180
เด็กชายธนวัฒน์  ยี่ปา
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
181
เด็กชายธนัท  ตั้งกิตติกุล
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ม.2/1 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
182
เด็กชายธฤต  แสงบูรณ์
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
183
เด็กหญิงธัญญารักษ์  ตูเปี่ยง
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
วิทย์ประถม
184
เด็กชายธีรธาดา  ดอนใหญ๋
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
185
เด็กชายธีรพัฒน์  สินว้าง
ป.4
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
186
เด็กชายธีรภัทร  พรหมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองไคร้
วิทย์ประถม
187
เด็กชายธุรวิช  ชูสังข์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงนุชจรี  จูวารี
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงประกายวรรณ  นวาระกันทร
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงประพิณา  มูลมอญ
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
วิทย์ประถม
191
เด็กชายปราชกรณ์  จองใส
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
192
เด็กชายปุ้น  ยอดคำ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
193
เด็กชายพงศกร  แซ่เฌอ
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงพภัสสรณ์  สกุลภัทรจาริน
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงพรพิมล  ทะรา
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงพิชยา  จะฟะ
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กองศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
วิทย์ประถม
198
เด็กชายภควัต  ศรีวะอุไร
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
199
เด็กชายภาณุวัฒน์  กันธะ
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
200
เด็กหญิงมัณฑนา  แสนสุนนท์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
201
เด็กชายรณสิทธิ์  คำทราย
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
202
เด็กชายรัตนพล  ปางน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
203
เด็กหญิงรัตนา  น้อยหนุ่ม
ป.5
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงฤทัยชนก  คำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
วิทย์ประถม
205
เด็กชายวรรณกร  ผายผัน
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
206
เด็กชายวีรภาพ  สุพพัตกุล
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ม.2/2 โรงเรียนสันทรายหลวง
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
207
เด็กชายศรันย์  ทองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
208
เด็กชายสมัชญ์  คำสุยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
209
เด็กหญิงสาวินี  ยีปา
ป.5
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงสีลอย  ปางน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงสุปรียานันท์  ทองนรินทร์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงสุภาพร  แสนยะ
ป.4
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
213
เด็กชายแสนตะวัน  วจนะคัมภีร์
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
214
เด็กชายอนันต์  สินย่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงอภิชยา  พานิชการ
ป.6
โรงเรียนบ้านริมใต้
วิทย์ประถม
216
เด็กชายอภิชิต  จำปา
ป.6
โรงเรียนสันทรายหลวง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.4/1 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
217
เด็กหญิงกนกพิชญ์  จรรยา
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
218
เด็กหญิงกนต์ระพี  เดชะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
219
เด็กชายกฤษฎา  อุปละ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
220
เด็กชายกฤษณกันฑ์  นิกรถา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
221
เด็กหญิงคคนางค์  โกวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
222
เด็กชายจิรวัฒน์  บาลชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
223
เด็กชายจิรายุ  เหล็กลา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
224
เด็กชายชนนน  เฉลิมวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
225
เด็กหญิงชลธิชา  ชัยวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
226
เด็กชายชินบัญชร  นันซอรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
227
เด็กชายฐปนนท์  ณ โมรา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
228
เด็กหญิงณัฐธิดา  เคารพบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
229
เด็กชายณัฐสิทธิ์  สิริเดชากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
230
เด็กชายธนวัฒน์  คำฟู
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
231
เด็กชายธเนศ  ตนมั่น
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
232
เด็กหญิงธมนวรรณ  ศรีกันธา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
233
เด็กหญิงธวัลรัตน์  เมืองมูล
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
234
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ทุนผล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
235
เด็กชายนทีพรรณ  ทรงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
236
เด็กหญิงนราทิพย์  สมปาละ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
237
เด็กหญิงนัฐฏา  แก้วมณีวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
238
เด็กหญิงนัฐพร  ธิเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
239
เด็กหญิงนันท์ชพร  ลุงเริญ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
240
เด็กหญิงนันท์นภัส  ถากันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
241
เด็กชายนันทภพ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.4/2 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
242
เด็กชายนิธิศ  กายชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
243
เด็กหญิงบุษกร  จะวู
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
244
เด็กหญิงปนัสยา  เพิ่มขึ้น
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
245
เด็กหญิงปพิชญา  ทองมาลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
246
เด็กหญิงปิยธิดา  พรมจา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
247
เด็กชายปุริม  เงาเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
248
เด็กชายเผ่าพงษ์  แย้มเพียร
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
249
เด็กชายพชรพล  วันทา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
250
เด็กหญิงพิชชาพร  เหมยสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
251
เด็กหญิงพิชญากร  แสนอาสา
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
252
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
253
เด็กหญิงฟ้าใส  เมสัน
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
254
เด็กหญิงภัทรจารี  ทองดี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
255
เด็กหญิงภัสราภรณ์  บัวลอย
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
256
เด็กชายภานุวัฒน์  อินทจักร
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
257
เด็กหญิงภีลดา  มะณี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
258
เด็กชายภูชิสส์  ไชยคำภา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
259
เด็กชายภูริพัฒน์  คิดการงาน
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
260
เด็กชายภูรีวัฒน์  ชำนาญ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
261
เด็กชายภูสิทธิ์  ยอดกันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
262
เด็กชายยุทธนา  ปานยาง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
263
เด็กชายรัฐศาสตร์  ปัญญาสุทธิวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
264
เด็กหญิงวรฤทัย  หิตะสิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
265
เด็กหญิงวรัทยา  หล้าสม
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
266
เด็กชายศักดิ์ทิวา  กาชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.4/3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
267
เด็กชายศักดิ์ศรณ์  แสนมี่
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
268
เด็กหญิงสราวลี  เปี่ยมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
269
เด็กหญิงสิริกร  วันดี
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
270
เด็กหญิงสุชานาฏ  มัญญะลา
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
271
เด็กชายสุทธิภัทร  จำเริญไพศาลมงคล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
272
เด็กหญิงสุพรรษา  สมเนตร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
273
เด็กหญิงสุพิชษา  ปันแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
274
เด็กหญิงสุภาวดี  สารปิน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
275
เด็กหญิงสู่ขวัญกระจ่าง  นันซอรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
276
เด็กชายอนุวัฒน์  บ่อปู
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
277
เด็กชายอรรถนนท์  ชมดี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
278
เด็กชายอลงกรณ์  เจิ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
279
เด็กหญิงอัจฉรา  ฤทธิ์เนติกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
280
เด็กชายอัจฉริยะเดช  นวลนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
281
เด็กหญิงอัญชลี  ฤทธิ์เนติกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
282
เด็กชายอานนท์  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
283
เด็กหญิงอาฤิดา  พิมุกต์สิริ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
284
เด็กชายิกิตติภัฎ  คำหนัก
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.5/1 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
285
เด็กหญิงกชพร  เกตุโกศล
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงกนกพร  จำนงค์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงกรกมล  สุวรรณพรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
288
เด็กชายกฤตภาส  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงกฤตยาพร  เมฆขลา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
290
เด็กหญิงกวินธิดา  ใจปูน
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พงษ์พิพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มโนชมภู
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงกัณฐิกา  บรรณศาสตร์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงกันย์สุดา  วรรักษ์นิติกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงกิตตินันท์  อินทรใจดี
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
296
เด็กชายกิตติภพ  มาตรแม้น
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
297
เด็กชายกุลวัฒน์  สายแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
298
เด็กชายเกรียงไกร  อินทจักร์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงขวัญข้าว  ทุนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงเคสิยาห์  กันทาเทียม
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงจิดาภา  ทองเล็ก
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
302
เด็กชายจินตกวี  ยากยืน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงจิรัชยา  สุรินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงจิราภรณ์  วรรณพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงเจนจิรา  ลุงเรือน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
306
เด็กหญิงชนัญธิดา  พรมติ๊บ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
307
เด็กหญิงชลิตวรรณ  ไชยภิวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
308
เด็กหญิงชวิศา  ชัยชนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
309
เด็กหญิงชวิศา  ยอดดอนไพร
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.5/2 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
310
เด็กหญิงชัญญา  เครือแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงฐิตาพรฬิกา  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจคง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ชัยกมล
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
314
เด็กหญิงณสุดา  ชาญภพภัคนันทา
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงณัฎฐมณฑ์  ตาเป็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เงาแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงณัฐธิดา  แซ่ฉ่อง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงณัฐนิชา  วรรณวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
319
เด็กชายณัฐยศ  วงค์ษา
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงณัฐรัมภา  บุญเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงณิชกานต์  ไชยนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงดลพร  สายพวงใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงดั่งปรารถนา  อานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงทยารมย์  ศิรศักยนันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
325
เด็กชายทวีชัย  เลาย้าง
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงทอฝัน  น้อยภาษี
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
327
เด็กชายธนภัทร  แสงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
328
เด็กชายธนัชชา  สมศรี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงธนัญญา  จันทร์ชื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
330
เด็กชายธนารักษ์  ดวงคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
331
เด็กชายธนารินทร์  ดวงคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงธมลวรรณ  โกกิละนันทน์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงธมลวรรณ  วันทนีย์วรกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  บุญยืน
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.5/3 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
335
เด็กหญิงธัญธร  ชุ่มใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงธันย์ชนก  อินทรเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
337
เด็กหญิงธิดาพร  เลายี
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
338
เด็กชายธีรเนตร  เลาย้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
339
เด็กชายธีรวัฒน์  วันดี
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
340
เด็กชายธีริทธิ์  มั่งดี
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงนชริยา  วงศ์หน่อ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
342
เด็กชายนนทพัทธ์  ชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงนริสรา  พุทธมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
344
เด็กชายนวพรรษ  ปิยะชาน
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
345
เด็กชายนัทธพงศ์  อภิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงเบญจมาส  แสงเรือน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
347
เด็กชายปณฤทธิ์  ทักษิณ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
348
เด็กชายปาณรวัฐ  ภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงปาณิสรา  อินทร์รอด
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
350
เด็กชายปิยพล  มาศจังหรีด
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงปุณิกา  แก้วประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
352
เด็กชายพงศกร  สุนันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงพรธิดา  แซ่หลี่
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงพรพิชญา  เดชะบุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงพรรณพิชา  สารศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงพรอธิษฐาน  สำราญจิตต์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
357
เด็กชายพัชรพงษ์  อาวรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงพิชญธิดา  สุเมล์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรณสอน
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.ุ6/1 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
360
เด็กหญิงพิมพ์ปณิธาน  เปี้ยปลูก
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
361
เด็กหญิงพิมพ์ประภา  เวชกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงพิมพินันท์  สิทธิ
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงพิสุทธิพร  วาณิชภาสกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
364
เด็กชายพีรณัฐพงษ์  ผลปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงพีรดา  แก้วบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
366
เด็กชายพีรภัทร  ดอยกิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงเพียงฟ้า  น้อยภาษี
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงภัทรนันท์  ไชยวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงภัทรวดี  สมศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
370
เด็กชายภัทรวิชญ์  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
371
เด็กหญิงภาณุมาส  วิไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
372
เด็กชายภูมิสิริ  อาโน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
373
เด็กชายราชพฤกษ์  กุสุลปัญโญ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
374
เด็กชายลักษมัณ  วรรณอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
375
เด็กชายวรากร  หน่วงเหนี่ยว
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
376
เด็กหญิงวริศนันท์  อินทรสรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงวเรณยา  มหาชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงวัชราพร  กิติวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
379
เด็กชายวิกรานต์  แซ่หมู่
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
380
เด็กหญิงศรัณย์พร  ชัยเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงศศิกานต์  ช่างคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
382
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  กันธวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงศิระวรวี  ตั้นเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงศิริภัสสร  พรมน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 2

ณ ป.6/2 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
385
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทวีสัจจากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
386
เด็กชายศิวกร  คำแดง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
387
เด็กชายศุภณัฐ  มาษา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงศุภนุช  พิริยภูรีกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงศุภมาส  คงวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงศุภสุตา  ชัยรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงสกุลนันท์  พวงมาลัย
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงสุชาราถ  ช่างแต่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงสุณัฐชา  ราชอุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงสุทธิดา  จิรสกุลงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
395
เด็กชายสุทธิพงษ์  ธรรมมาตร
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงสุธิดา  วาสนาชนะโชค
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงสุพิชญา  ดวงเดช
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงสุภัสสรา  ส่างใส
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
399
เด็กชายสุรพิชญ์  พจน์ชพรกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงสุรางคนา  บรรณศาสตร์
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
401
เด็กชายอชิรวิทย์  พึ่งภูผา
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงอนัญญา  ศิริปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงอภิสรา  เอกวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงอรปรียา  มาแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงอริสา  วงศ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงอสมาภรณ์  เลาย้าง
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงอักษราภัค  ต๊ะสุ
ป.4
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงอาลิสา  ตามิ
ป.6
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงอุมาพร  ปิมปา
ป.5
โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง
วิทย์ประถม