ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 01 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  ปองรัก
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกพร  กุลสุพรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกพิชญ์  จริยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  กันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกนกวรรณ  พุ่มไม้
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลกร  ชาวบ้านกร่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกมลนัทธ์  มูลหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกมลนาถ  พงษ์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
9
เด็กหญิงกมลวรรณ  ยอดรัก
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกรัญญา  สุวาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤตพจน์  ทาทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤตพัส  มอญแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤตภัทร  สุกันธา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤตเมธ  หรรษสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤตยชญ์  ตันรักษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤติน  แข็งแรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤติน  เสนีวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤติภัทร  พลายงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
19
เด็กชายกฤษฎ์พัฐ  พรศาลนุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
20
เด็กชายกฤษฎิ์  กองเพชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
21
เด็กชายกฤษณกร  พรหมมินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
22
เด็กชายกฤษณ์ธนา  ใจยะวัง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
23
เด็กชายกฤษณพล  เมฆสมุทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกฤษณ์รัชยากร  กมลสันติสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกฤษติยากร  ทองอนันต์รัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
26
เด็กชายกษิตชล  ระมิงค์วงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
27
เด็กชายก้องการุณ  จึงอยู่สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกัญญณัฐ  เทพยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกัญญรัตน์  ทิพอาภา
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทุ่งไพศาล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
คณิตประถม
31
เด็กหญิงกัญญาวีร์  โนจา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
32
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ปันศิริ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
33
เด็กหญิงกันยกร  กันยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
34
เด็กชายกานต์นิธิ  ประจำชอบ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
35
เด็กหญิงกานต์พิชญา  เกลอดู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 02 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงการต์พิชชา  ปุณยพัฒน์อังกูร
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
37
เด็กชายกิจ  ลุงคำ
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
38
เด็กชายกิตติกวิน  อารินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
39
เด็กชายกิตติทัต  ยิ่งสนิท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
40
เด็กชายกิตติพงศ์  ใจเย็น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
41
เด็กชายกิตติพงษ์  ปัญญาคำ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
42
เด็กชายกิตติภพ  หมีจันต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
43
เด็กชายกิตติภพ  อินทำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
44
เด็กชายกิตติภัท  เธียรวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
45
เด็กชายกิตติวินท์  ทัพผดุง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
46
เด็กชายกิตติวุฒิ  สีห์สราญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
47
เด็กชายกิตติศักดิ์  นันตี
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
48
เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงสว่าง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
49
เด็กหญิงกิรณา  ทาพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
50
เด็กหญิงกีรติกา  อินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
51
เด็กหญิงกุลสรา  ปานแย้ม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
52
เด็กชายกูรปิยังกุณช์  ศุภอรรฤเศรษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
53
เด็กชายเก่งการณ์  มูลฟุ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
54
เด็กหญิงเกศรินทร์  ปันใจแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
55
เด็กชายไกเนทร์  มูลเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
56
เด็กหญิงขวัญจิรา  คันธะวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
57
เด็กหญิงขวัญพรขวัญจิรา  แสนเต๊าะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
58
เด็กหญิงเขมจิรา  พฤกชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
59
เด็กหญิงเขมิกา  พัฒนวิบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
60
เด็กชายคชภูมิ  คำฮอม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
61
เด็กชายคณพศ  ศุภวรางกูล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
62
เด็กหญิงคริสติน่า  กูท์เซรินากิส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
63
เด็กหญิงคานาอัน  คำพุทธ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
64
เด็กหญิงคาโย้  โอะคุ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
65
เด็กชายคุณานนท์  เต็งสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
66
เด็กชายคุณาสิน  เนตรทิพย์
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
67
เด็กหญิงจตุรภัทร  มณีธร
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
68
เด็กชายจตุรวิทย์  มูลนิลตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
69
เด็กหญิงจรรยพร  เมืองดี
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
70
เด็กชายจักรรินทร์  ลุงโต
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 03 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายจักริน  คะปูคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
72
เด็กหญิงจันจิรา  ศรัณย์พัฒน์
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
73
เด็กชายจาย  กู้มา
ป.4
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
74
เด็กหญิงจารุภา  บุญเรือง
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
75
เด็กชายจิตติพัฒน์  นิลวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
76
เด็กชายจิตติมนัส  จับใจนาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
77
เด็กหญิงจินตกัญญา  แสงจง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
78
เด็กหญิงจินตรามณฑ์  ทวีเมธีโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
79
เด็กชายจิรพัส  วงค์วร
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
80
เด็กหญิงจิรภิญญา  แสงจง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
81
เด็กชายจิรวัชร  ทิพย์กันธา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
82
เด็กหญิงจิรัชญา  สิงหพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
83
เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีเมืองมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
84
เด็กชายจิราวัฒน์  จันต๊ะวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
85
เด็กหญิงจิฬารัตน์  จันทร์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
86
เด็กหญิงจีรธิดา  อึ่งประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
87
เด็กหญิงจีรภัทร์ตยา  พลศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
88
เด็กชายจีระพิพัทธ์  นุ่นศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
89
เด็กชายเจษฏากร  ขันธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
90
เด็กชายเฉลิมชนม์  ชูเฉลิม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
91
เด็กหญิงชญานภัศ  ศรีคำตัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
92
เด็กหญิงชญานิศ  พินธุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
93
เด็กหญิงชญาภา  ฟุ้งวิทยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
94
เด็กหญิงชฎาพร  ดวงแค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
95
เด็กชายชณินทร  สอนราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
96
เด็กชายชนม์ณพรรษ์  กองอารินทร์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
97
เด็กหญิงชนมน  บัวเผื่อน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
98
เด็กหญิงชนัญชิดา  ขันพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
99
เด็กหญิงชนัญชิดา  ธิฉลาด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
100
เด็กหญิงชนัญญา  ฮาวบุญปั๋น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
101
เด็กหญิงชนัญธิดา  วงศ์ฝั้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
102
เด็กหญิงชนัฐชนก  คำเถิง
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
103
เด็กหญิงชนากานต์  รินเขียว
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
104
เด็กชายชนาธิป  อินทจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
105
เด็กหญิงชนิกานต์  อูปคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 04 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงชนิดาภา  ใช้ไม่หมด
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
107
เด็กชายชนิตว์คุณ  ปัญญาเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
108
เด็กหญิงชมพูนิกข์  ขวัญคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
109
เด็กหญิงชยพรรษ  วาฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
110
เด็กชายชยานันฐ์  กลางประพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
111
เด็กชายชลกรณ์  ไชยคำวัง
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
112
เด็กหญิงชลธิชา  สุริยาสุข
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
113
เด็กชายชวกร  โสสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
114
เด็กชายชัชพิสิฐ  คำสิงห์
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
115
เด็กหญิงชัญญา  ใช้ไม่หมด
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
116
เด็กชายชัยกร  สวนเกลี้ยง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
117
เด็กชายชัยวัฒน์  ฝั้นอ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
118
เด็กชายชาคริท  สวนเกลี้ยง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
119
เด็กชายชาญกิจ  เมืองลอง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
120
เด็กชายชานนท์  แต่เจริญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
121
เด็กชายชินกฤต  คนธสิงห์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
122
เด็กชายชินกฤต  แสนเกรียง
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
123
เด็กชายชิษณุพงศ์  ขันพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
124
เด็กหญิงเชียงใหม่  ยอดดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
125
เด็กชายโชติพงศ์  ศรีมณี
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
126
เด็กชายโชติวิทย์  น้ำเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
127
เด็กชายไชยพศ  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
128
เด็กชายฌานวรุตม์  จินะใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
129
เด็กหญิงฌาลิตา  เที่ยงแท้
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
130
เด็กชายญาณเดช  อินต๊ะมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
131
เด็กหญิงญาณิศา  ทุนจิ่ง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
132
เด็กหญิงญาณิศา  ปะถานะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
133
เด็กชายฐาปณพงษ์  ปัญญาฟู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
134
เด็กหญิงฐิตารีย์  สุริยะลังกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
135
เด็กชายฐิติกร  แก้วปั๋น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
136
เด็กหญิงฐิติวรดา  ศรีสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
137
เด็กชายฐิติวัฒน์  เพ็ชรมณี
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
138
เด็กหญิงณฐพร  ชัยแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
139
เด็กชายณฐภัทร  แสนใจพรม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
140
เด็กชายณภัทร  จีนาราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 05 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายณภัทร  ตาสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
142
เด็กชายณภัทร  พรหมราช
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
143
เด็กชายณภัทร  ศรีทิพย์วงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
144
เด็กชายณรงค์วัฒน์  อึ้งจิตรไพศาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
145
เด็กชายณวรา  เนตรธารา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
146
เด็กชายณวัฒน์  ภักดีศิริวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
147
เด็กหญิงณัชชา  ปัญญาทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
148
เด็กหญิงณัชชา  อยู่เย็น
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
149
เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ไหคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
150
เด็กชายณัฎฐชัย  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
151
เด็กชายณัฏฐกรณ์  โลชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
152
เด็กชายณัฏฐกานต์  กูลไขย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
153
เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ชัยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
154
เด็กชายณัฏฐชัย  มีสุข
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
155
เด็กชายณัฏฐชัย  ลิมปิสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
156
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชัยลอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
157
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงค์ใหม่
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
158
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วิกรัยบูรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
159
เด็กชายณัฏฐพล  ดีใหญ่
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
160
เด็กชายณัฏฐพัชร์  สิริสว่างเมฆ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
161
เด็กชายณัฏฐิชัย  ชุติภาดา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
162
เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทวีผล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
163
เด็กชายณัฐกิตต์  กาวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
164
เด็กชายณัฐชนน  ธีรเมทินี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
165
เด็กหญิงณัฐชยา  อั้นอยู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
166
เด็กหญิงณัฐชานันท์  อมรสุทธิกุลชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
167
เด็กชายณัฐโชค  ดาวประกาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
168
เด็กหญิงณัฐณาจน์  นามบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
169
เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วเทพ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
170
เด็กชายณัฐดนัย  เตชาติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
171
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศักดิสกุลพงษ์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
172
เด็กหญิงณัฐธิดา  ปาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
173
เด็กหญิงณัฐธิตา  บัณฑิตาเมธาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
174
เด็กหญิงณัฐธิยา  คำสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
175
เด็กชายณัฐนันท์  อัครจินดา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 06 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายณัฐปพน  พิณสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
177
เด็กชายณัฐพงศ์  พลหาญ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
178
เด็กชายณัฐพงศ์  เอี่ยมโอษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
179
เด็กชายณัฐพงษ์  กาวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
180
เด็กชายณัฐพล  ตุ้ยยวง
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
181
เด็กชายณัฐพล  ลุงแขก
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
182
เด็กชายณัฐพันธุ์  ภูสีดิน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
183
เด็กหญิงณัฐมน  คำมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
184
เด็กชายณัฐรณ  เอกฉันท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
185
เด็กหญิงณัฐริณีย์  สินพูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
186
เด็กชายณัฐวัฒน์  จิตมโนวรรณ์
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
187
เด็กชายณิชภูมิ  สกุลศิริกร
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
188
เด็กหญิงณิชากร  เขื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
189
เด็กหญิงดนิสา  พชรพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
190
เด็กหญิงดลพร  ผ่องพันธ์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
191
เด็กหญิงดวงธมล  ปิยสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
192
เด็กหญิงดีรชา  ตุ้นคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
193
เด็กชายเด่นชัย  มาดี
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
194
เด็กชายตรีเพชร  กุนกัน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
195
เด็กชายติณณภพ  ดุกล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
196
เด็กชายเตชิต  เปี่ยมแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
197
เด็กชายเตชินท์  พงษ์มุกดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
198
เด็กชายเตวิช  รุ่งเรืองวีรภัทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
199
เด็กชายถิรวัฒน์  ณ ลำพูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
200
เด็กชายถิรวิทย์  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
201
เด็กชายทวีพงค์  บัวเรือง
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
202
เด็กหญิงทองพันนา  สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
203
เด็กหญิงทัตพิชา  ยอดดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
204
เด็กชายทินภัทร  แสงรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
205
เด็กหญิงทิพย์รดา  ทิศานุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
206
เด็กชายเทพทัต  ชัยปิน
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
207
เด็กชายเทพทัต  นาครินทร์
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
208
เด็กชายธนกร  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
209
เด็กชายธนกร  คนขยัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
210
เด็กชายธนกร  ชังปลื้ม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 07 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กชายธนกฤต  ลือเรียน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
212
เด็กชายธนกฤต  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
213
เด็กชายธนกฤต  อินวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
214
เด็กชายธนโชค  บุญนัก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
215
เด็กชายธนดล  คำเสน
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
216
เด็กชายธนดล  ชัยอิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
217
เด็กชายธนธรณ์  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
218
เด็กชายธนบดินทร์  ธรรมตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
219
เด็กชายธนบดี  ตาน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
220
เด็กชายธนพนธ์  ศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
221
เด็กหญิงธนพร  ข้าวเหนียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
222
เด็กหญิงธนพร  ยิ่งวัฒนโชติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
223
เด็กชายธนพัฒน์  เหมยน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
224
เด็กชายธนภัทร  ใจคำปัน
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
225
เด็กชายธนภัทร  บัวริด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
226
เด็กชายธนภัทร  อิงธนานุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
227
เด็กชายธนภูมิ  ไชยวันดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
228
เด็กชายธนยศ  มณีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
229
เด็กชายธนรรณพ  เปี้ยสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
230
เด็กชายธนวรรธน์  ประทุมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
231
เด็กชายธนวัฒน์  แกนุ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
232
เด็กชายธนวัฒน์  ทาต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
233
เด็กชายธนวัฒน์  แสงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
234
เด็กชายธนวินท์  คำเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
235
เด็กหญิงธนัชชา  อุ่นเปี้ย
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
236
เด็กชายธนัตถ์ชัย  ศรีวิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
237
เด็กชายธนากร  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
238
เด็กชายธนาธิป  ศรีถาพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
239
เด็กชายธนายุทธ  อุ่นศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
240
เด็กชายธนาวัฒน์  จันทร์ตา
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
241
เด็กหญิงธนิดา  สายอาทิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
242
เด็กชายธรรมธร  สุกะโต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
243
เด็กชายธราธร  หิรัญบดินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
244
เด็กหญิงธัญชนก  ธีรมาลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
245
เด็กหญิงธัญชนก  ปาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 08 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงธัญชนก  อินทร์มูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
247
เด็กหญิงธัญญธิษณ์  ชัยยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
248
เด็กชายธัญธนัชย์  สุทธิพัฒน์อนันต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
249
เด็กหญิงธัญพิชชา  ทิพกนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
250
เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสนสมบัติ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
251
เด็กหญิงธัญวรัตย์  กาบสด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
252
เด็กหญิงธันยนันท์  ขอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
253
เด็กหญิงธันยมัย  สารินจา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
254
เด็กหญิงธาดาทิพย์  เที่ยงศักดิ์อนุกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
255
เด็กหญิงธิดารัตน์  ใจปัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
256
เด็กชายธิษณ์ธนชาติ  กันทยศ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
257
เด็กชายธีธัช  จันทรศานติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
258
เด็กหญิงธีร์จุฑา  พูลสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
259
เด็กชายธีรฉัตฏ์  บุญมาปะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
260
เด็กชายธีรพงษ์  วงค์สิงห์คำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
261
เด็กชายธีรภัทร์  คำรินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
262
เด็กชายธีรเมธ  อินเป็ง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
263
เด็กชายธีรรักษ์  ส่วยโหย่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
264
เด็กชายธีระพันธ์  แซ่ลี
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
265
เด็กชายนนท์ปวิธ  อาศนะ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
266
เด็กชายนนธวัช  ใจคำมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
267
เด็กชายนพคุณ  พรมจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
268
เด็กชายนพพิชญ์พงษ์  อินต๊ะคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
269
เด็กชายนพรัตน์  ริสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
270
เด็กหญิงนภนรรตร์  ปักษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
271
เด็กชายนภัทร  อินต๊ะแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
272
เด็กหญิงนภัส  โล่ตระกูล
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
273
เด็กหญิงนภาพร  ศรียาบ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
274
เด็กหญิงนภาภัทร  กาวีอิ่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
275
เด็กชายนรวิชญ์  แก้วคำ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
276
เด็กชายนรวิชญ์  จันทร์พุธ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
277
เด็กชายนราธิป  มีบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
278
เด็กชายนราวิชญ์  จันทร์เพ็ญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
279
เด็กชายนราวิชญ์  น้อยวรรณา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
280
เด็กชายนฤบดินทร์  วรรณราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 09 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายนฤสรณ์  ดวงนุรัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
282
เด็กชายนฤสรณ์  วุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
283
เด็กหญิงนวพร   เขตติวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
284
เด็กชายนวภูมิ  จักร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
285
เด็กหญิงนัชชา  กันธะ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
286
เด็กหญิงนัทชฎาร์  ปัญญา
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
287
เด็กหญิงนันท์ณภัทร  วงค์มหาวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
288
เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วกุลสี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
289
เด็กหญิงนันท์นภัส  แพทย์ไชยโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
290
เด็กหญิงนันทิชา  มูลนิวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
291
เด็กหญิงนันธพรรณ  ถาใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
292
เด็กหญิงนิจสิรี  คำภีระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
293
เด็กหญิงนิชา  ยังประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
294
เด็กชายนิติรัฐ  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
295
เด็กหญิงนีรินธนา  ปินตาโมงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
296
เด็กชายบรรณวัชร  ใสสอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
297
เด็กชายบริรักษ์  อภิรักษ์ชนะโชค
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
298
เด็กชายบวรรัช  มณีศร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
299
เด็กหญิงบัณฑิตา  เตมียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
300
เด็กหญิงบุญฐิสา  เหลืองตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
301
เด็กหญิงบุณฑริกา  บุญมาเมือง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
302
เด็กหญิงบุณยานุช  สันต์สวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
303
เด็กหญิงเบญจวรรณ  เสนรังษี
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
304
เด็กหญิงเบญญาภา  ต้องใจ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
305
เด็กหญิงเบญญาภา  นันทะศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
306
เด็กชายปณต  สีสุวอ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
307
เด็กชายปภังกร  ปัญญาราช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
308
เด็กชายปภังกร  วรรณทาตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
309
เด็กชายปภังกร  แสนบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
310
เด็กชายปภาวินท์  มารุเกล้า
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
311
เด็กหญิงปภาวี  ไม้ปู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
312
เด็กหญิงปรมาพร  มูลสมบ้ติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
313
เด็กชายประดิพัทธ์  สมัยกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
314
เด็กชายประพัฒน์  ลุงนะ
ป.4
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
315
เด็กชายประวิชญพล  สินธ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 10 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กชายปรัญญา  นาเอก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
317
เด็กชายปรัตถกร  หวันฮ้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
318
เด็กชายปรานต์พิสิษฐ์  เกตุวรภัทรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
319
เด็กหญิงปริญญาภรณ์  จันทร์โลหิต
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
320
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ค้าข้าว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
321
เด็กหญิงปวีณรัตน์  สำเร็จ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
322
เด็กชายป้องเกียรติ  ศรีโสภารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
323
เด็กชายปองคุณ  สวนโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
324
เด็กหญิงปัณฑารีย์  พากเพียร
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
325
เด็กชายปัณณธร  มูลสุข
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
326
เด็กชายปัณณวัฒน์  เลิศมัลลิกาพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
327
เด็กชายปัณณวัฒน์  วงษ์แก้วจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
328
เด็กชายปัณวรรธน์  ปันปิน
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
329
เด็กชายปัทม์เมธ  เรือนนาง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
330
เด็กชายปาฏิหารย์  ลือชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
331
เด็กหญิงปาณปวีณ์  สีลาเม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
332
เด็กหญิงปาณรพี  บุญมาเรือง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
333
เด็กหญิงปาณิศรา  พูลเจริญ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
334
เด็กหญิงปาณิสรา  ใจงาม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
335
เด็กหญิงปานระพี  ตาสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
336
เด็กหญิงปาริชาติ  คันธรส
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
337
เด็กหญิงปิญชาน์  ผลรัตนไพบูลย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
338
เด็กชายปิยวัฒน์  บุณเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
339
เด็กชายปิยวัฒน์  อามกันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
340
เด็กชายปิยวิศว์  วงศ์ไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
341
เด็กหญิงปิยะธิดา  อินติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
342
เด็กหญิงปิยะนันท์  เขื่อนเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
343
เด็กชายปิยะพงษ์  ตระกูลรัตนเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
344
เด็กชายปุญญนิษฐ์  อินทราวิวารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
345
เด็กหญิงปุณยนุช  ปรีดาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
346
เด็กหญิงปุณรดา  ธวัชธิติกร
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
347
เด็กหญิงปุษวรรณ  เงาธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
348
เด็กหญิงเปมิกา  ใจเรือน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
349
เด็กชายพชรดนัย  แก้วยัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
350
เด็กหญิงพรนัชชา  ศิริสัญลักษณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 11 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กหญิงพรรณนิภา  เรือนมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
352
เด็กชายพร้อมภวัต  กิติมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
353
เด็กหญิงพลอยณภัทร  บุญสนธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
354
เด็กชายพลังโชค  เคียงอมร
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
355
เด็กชายพสธร  อิสระชาญพานิช
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
356
เด็กชายพสิษฐ์  พรมพราย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
357
เด็กหญิงพัชรพรรณ  สมณา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
358
เด็กหญิงพัชรมัย  สปันนา
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
359
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  พงษ์พิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
360
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ใจโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
361
เด็กชายพันทวี  กลั่นแฮม
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
362
เด็กชายพันธวัสส์  บุญหล้า
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
363
เด็กชายพาหุง  ปริยะ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
364
เด็กหญิงพิงค์อธิปปัตย์  พนาธิคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
365
เด็กหญิงพิชชากร  ชัยงาม
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
366
เด็กหญิงพิชชานันท์  งามเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
367
เด็กหญิงพิชชาพร  ณ ลำพูน
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
368
เด็กหญิงพิชชาภา  จิวหานัง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
369
เด็กหญิงพิชญดา  ปินตา
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
370
เด็กหญิงพิชญธิดา  บัวตูม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
371
เด็กหญิงพิชญสินี  เยาวโยธิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
372
เด็กชายพิชญะ  ใจคำใบ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
373
เด็กหญิงพิชญา  กันทะพนม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
374
เด็กหญิงพิชญาดา  วงศ์ชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
375
เด็กหญิงพิชญาภา  ปิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
376
เด็กชายพิชญุตม์  ณ ลำพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
377
เด็กชายพิชยภัทร์  พรหมขัติแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
378
เด็กชายพิชยะ  ราษบัญดิฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
379
เด็กหญิงพิชยานันท์  วงค์มูลหล้า
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
380
เด็กชายพิพิธชวิน  แก้วตาอัครพนธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
381
เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  นันทโภวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
382
เด็กหญิงพิมพ์บุญญา  ศรีบูระเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
383
เด็กหญิงพิมพัชชา  นาละต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
384
เด็กชายพิรพัฒน์  พิมพ์นวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
385
เด็กชายพิริยพงศ์  วงษ์น้อย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 12 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
386
เด็กชายพิสิษฐ์  จูเต๊าะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
คณิตประถม
387
เด็กชายพีรพล  บุญมาภิ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
388
เด็กชายพีร์วาทิน  อุปะโยคิน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
389
เด็กชายพีรวิชญ์  ใจช่วย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
390
เด็กชายพุฒิพงศ์  กองเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
391
เด็กหญิงเพชจร้า  เขมิกาอัมพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
392
เด็กหญิงเพียงออ  เรืองจำเนียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
393
เด็กชายแพททริก  กวอกร์นี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
394
เด็กหญิงเฟื่องนภา  งามสัมพันธ์ฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
395
เด็กหญิงภคมน  จงบริรักษ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
396
เด็กชายภควัต  ปันทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
397
เด็กหญิงภคะมณฑา  จันทร์สุข
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
398
เด็กชายภณธกร  จารุบลศิลป์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
399
เด็กหญิงภวริศา  เวียงชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
400
เด็กชายภวัต  จารุสัมพันธ์กนก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
401
เด็กหญิงภัควลัญชณ์  กองดวง
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
402
เด็กหญิงภัณฑิลา  ศิริธานันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
403
เด็กหญิงภัทรธิดา  เดชบุญ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
404
เด็กชายภัทรพงค์  คำวงษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
405
เด็กชายภัทร์ภณ  ตามา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
406
เด็กหญิงภัทรวดี  อินพรม
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
407
เด็กชายภาคิน  กุศล
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
408
เด็กชายภาคิน  ตันติเพชราวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
409
เด็กชายภาณุพงศ์  วังใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
410
เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
411
เด็กชายภานุวัฒน์  วงค์สุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
412
เด็กหญิงภาษิตา  รวิณัชพรกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
413
เด็กหญิงภีรดา  โมจมสิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
414
เด็กชายภูดิศกุล  ประเสริฐพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
415
เด็กชายภูตะวัน  ตานะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
416
เด็กชายภูเบศ  รัตนวรรณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
417
เด็กชายภูเบศ  อนันต์วิไล
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
418
เด็กชายภูเบศร  บางศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
419
เด็กชายภูภิภัช  กำแพงคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
420
เด็กหญิงภูมิใจ  แสติ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 13 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
421
เด็กชายภูมิพัฒน์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
422
เด็กชายภูมิภัทร  ออมสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
423
เด็กชายภูมิรพี  คำภีระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
424
เด็กชายภูรินท์  ใบผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
425
เด็กชายภูริพันธ์  เตชะมหพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
426
เด็กชายภูวนัย  แตงเขียว
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
427
เด็กชายโภคิน  กันทะเป็ง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
428
เด็กหญิงมนทร์นลัท  บัวขม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
429
เด็กหญิงมนัสสินี  นราธิตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
430
เด็กชายมรุพงศ์  พงษ์ขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
431
เด็กชายมหาสมุทร  ไชยวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
432
เด็กชายมังกร  จันต๊ะนาเขต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
433
เด็กหญิงมาฆศิริ  จันทรวิโรจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
434
เด็กชายมานัสกรณ์  พึ่งบ้าน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
435
เด็กหญิงมิ่งกมล  ปัญญารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
436
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ปานละออง
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
437
เด็กหญิงเมธาพร  ดวงแสง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
438
เด็กหญิงเมธาวี  วัฒนเชษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
439
เด็กชายเมธิส  จตุวิวัฒน์พงศ์
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
440
เด็กหญิงเมลาณี  เฟื่องเพียร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
441
เด็กหญิงยลรดี  เนรีติกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
442
เด็กหญิงยุวันดา  เครือใจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
คณิตประถม
443
เด็กชายรชต  ปาสรานันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
444
เด็กชายรชนนท์  สุภาวงค์
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
445
เด็กชายรฐนนท์  คำร้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
446
เด็กหญิงรดาณัฐ  มูตยะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
447
เด็กหญิงรตน์พรรณ  ศรีสุพรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
448
เด็กชายรภัทร  น้อยหมอ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
449
เด็กหญิงรวิสรา  สกิจกัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
450
เด็กชายระวีพัฒน์  ศรีวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
451
เด็กชายรัชกฤช  สุขสาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
452
เด็กชายรัชธนนท์  มะโนธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
453
เด็กชายรัฐนันท์  ไชยแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
454
เด็กชายรัตนพงษ์  เกษมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
455
เด็กชายรามิล  อภิวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 14 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
456
เด็กหญิงรินทร์วรี  วงศ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
457
เด็กชายรุ่งภพ  จะพือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
458
เด็กหญิงลานนาเทวี  ศรีตระกูล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
459
เด็กชายล่าส่วย  ลุงหม่อง
ป.4
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
460
เด็กชายแลง  ลุงต๊ะ
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
461
เด็กชายวงศพัทธ์  พรมสอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
462
เด็กหญิงวชิรญาณ์  นันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
463
เด็กชายวชิราธิป  ใจใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
464
เด็กชายวทัญญู  บัวขาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
465
เด็กชายวรกันต์  จับใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
466
เด็กชายวรกานต์  จิตบาล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
467
เด็กชายวรดร  วงค์สิงหา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
468
เด็กหญิงวรนุช  อาศนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
469
เด็กชายวรภพ  วิชญาณุพงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
470
เด็กหญิงวรภัทรา  วงศ์ลังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
471
เด็กชายวรสิริ  ประกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
472
เด็กชายวรัชญ์ชานนท์  หวานเสียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
473
เด็กหญิงวรัชยา  ดีสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
474
เด็กชายวรากร  กุณามา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
475
เด็กหญิงวริศรา   เขื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
476
เด็กหญิงวริษา  ศุภจรรยา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
477
เด็กชายวัชรศักดิ์  ภักดีพุดซา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
478
เด็กหญิงวานิสสา  นันตา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
479
เด็กชายวายุภักดิ์  รัตนพัฒน์ถิรกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
480
เด็กชายวิกรม  ศรีเที่ยง
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
481
เด็กชายวิชญ์วิสิฐ  จิตต์วิไล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
482
เด็กหญิงวิชญาพร  นวลฝั้น
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
483
เด็กชายวิรุฬห์  โตทรายมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
484
เด็กหญิงวิลาสินี  สายนำพล
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
485
เด็กชายวีรกร  ผึ่งผาย
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
486
เด็กชายวีรวิชญ์  สงค์ประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
487
เด็กชายวีราทร  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
488
เด็กหญิงศวิชญา  สัมปัตยานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
489
เด็กหญิงศศิกานต์  ทาวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
490
เด็กชายศศิรวิทย์  คีรีรัตน์กมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 15 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
491
เด็กชายศักดาบดินทร์  นนธิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
492
เด็กชายศักย์ศรณ์  จันทร์นวล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
493
เด็กหญิงศิรดา  วงค์ษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
494
เด็กชายศิรวิทย์  อินทจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
495
เด็กชายศิรสิทธิ์  ศิริปุก
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
496
เด็กชายศิริชาติ  บุตรดีขัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
497
เด็กหญิงศิริญากรณ์  ไชยมิ่งโต
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
498
เด็กหญิงศิรินภา  พฤกษาธำรงกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
499
เด็กหญิงศิวกานต์  บุพศิริ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
500
เด็กชายศุกลวัฒน์  กาไวย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
501
เด็กชายศุภกร  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
502
เด็กชายศุภกรณ์  เงินเนตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
503
เด็กชายศุภณัฐ  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
504
เด็กชายศุภณัฐ  แซ่เล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
505
เด็กชายศุภพงศ์  วงศ์ปัน
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
506
เด็กหญิงศุภมงคล  มหาวัน
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
507
เด็กชายศุภลักษณ์  บุญสูง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
508
เด็กชายศุภวิชญ์  ใจคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
509
เด็กชายศุภวิชญ์  เลิศอนันตวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
510
เด็กชายศุภวิชญ์  วงค์จักรคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
511
เด็กหญิงศุภิชชา  สุเป็ง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
512
เด็กหญิงศุภิสรา  บุญปัทม์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
513
เด็กหญิงโศภิษฐา  ระเบียบโอษฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
514
เด็กชายสดาพรรธ  วานิชจรัสกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
515
เด็กชายสมดี  น้ำจาง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
516
เด็กชายสมบัติ  ลุงคำ
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
517
เด็กชายสรวัชญ์  อุทัศ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
518
เด็กหญิงสลิลลา  ยาวิชัย
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
519
เด็กชายสหวัฒน์  ปันมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
520
เด็กชายสัภยา  ขัติรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
521
เด็กชายสิทธิเดข  อนุชิตกุญชร
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
522
เด็กชายสิทธิวัฒน์  จันทร์บาล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
523
เด็กชายสิปปกร  รัตนวรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
524
เด็กหญิงสิมิลัณ  นฤภัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
525
เด็กชายสิรกฤติ  บุญศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 16 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
526
เด็กหญิงสิรินาถ  มารัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
527
เด็กหญิงสิริโสภิตนภา  เนตรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
528
เด็กหญิงสุขุมาภรณ์  หมอดู
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
529
เด็กหญิงสุชาดา  สุสุนทร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
530
เด็กหญิงสุนันท์ษา  ทาหล้า
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
531
เด็กหญิงสุพรรณนิการ์  คำยอย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
532
เด็กหญิงสุพิชชา  เต็มใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
533
เด็กชายสุภณัฐ  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
534
เด็กหญิงสุภามาศ  โจเรือน
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
535
เด็กหญิงสุรภา  ขัตตะละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
536
เด็กชายสุรัชชธิเบศร์  ทะลอมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
537
เด็กหญิงสู่ขวัญ  ตนซื่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
538
เด็กหญิงสู่ขวัญ  ศิริเขตต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
539
เด็กชายเสฐพงษ์  ธัญสิรินวพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
540
เด็กหญิงเสาวภา  สีลาดเลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
541
เด็กหญิงแสงเดือน  คำใส
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
542
เด็กหญิงแสงที  ลุงติง
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
543
เด็กหญิงแสงหว้า  ซูเริน
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
544
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ฟองคำ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
545
เด็กชายหัสดิน  บางศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
546
เด็กชายหิรัญ  คงทรัพย์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
547
เด็กหญิงเหมยฟ้า  หมอกใหม่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
548
เด็กชายอชิระ  โนสัก
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
549
เด็กชายอนวัช  ชัยมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
550
เด็กหญิงอนัญญา  ใจด้วง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
551
เด็กชายอนันตชัย  บัวละออ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
552
เด็กชายอนุภัทร  ธิดากุลประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
553
เด็กชายอนุภาพ  จำปา
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
554
เด็กชายอนุภาพ  พูลทาจักร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
555
เด็กชายอนุศิษฎ์  วิเชียรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
556
เด็กชายอภิชาติ  สมบุญมา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
557
เด็กชายอภิภู  ทองประดี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
558
เด็กชายอภิรักษ์  อ่อนสี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
คณิตประถม
559
เด็กชายอภิสิทธิ์  หน่อแก้ว
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
560
เด็กหญิงอรชพร  มะลิมาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 17 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กหญิงอรณิชา  ใจแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
562
เด็กชายอรรถนนท์  ชัยภิบาลพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
563
เด็กหญิงอรวิน  ลุงต๊ะ
ป.4
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
564
เด็กหญิงอรินชญา  เหลื่อมแสง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
565
เด็กหญิงอริสรา  วงศ์ปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
566
เด็กหญิงอรุณรัตน์  ลุงติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย
คณิตประถม
567
เด็กหญิงอโรชา  อุ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
568
เด็กหญิงอังคณา  ปาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
569
เด็กหญิงอังค์วรา  จึงตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
570
เด็กหญิงอัญมณี  รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
571
เด็กชายอัมรินทร์  แสนกอง
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
572
เด็กชายอัศนัย  ห้าวหาญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
573
เด็กชายอัษฎายุทธ  สีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตประถม
574
เด็กหญิงอาทิตติยา  อ้นวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
575
เด็กชายอานนท์  กว้างนอก
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
576
เด็กหญิงอานนี่  เซะบากอ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณิตประถม
577
เด็กหญิงอาภาภัทร  บัวล่าย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
578
เด็กหญิงอารียา  กองหิน
ป.4
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
คณิตประถม
579
เด็กหญิงอาวีวา  เกียท
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
580
เด็กชายอิทธิกร  คุณยศยิ่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
คณิตประถม
581
เด็กชายไอศูรย์  ศักดิสกุลพงษ์
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 18 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
582
เด็กหญิงกชวีร์  รังษีชัชวาล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
583
เด็กหญิงกนกกร  ไข่ลือนาม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
584
เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์ฉาย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
585
เด็กหญิงกรวรรณ  ไพโรจน์กุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
586
เด็กชายกริช  ปัญญาชัย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
587
เด็กชายกฤษฎา  เอื้องตระกูลสุข
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
588
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สามัคคี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
589
เด็กชายกันตณัช  โภชนะสมบัติ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
590
เด็กหญิงกันตา  เหล่าพานิชย์กุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
591
เด็กหญิงกิรณา  สุโพธิณะ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
592
เด็กหญิงขนกพร  อิทธิวัฒนาไพบูลย์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
593
นายคณธัช  คูสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
594
เด็กหญิงครองขวัญ  ธรรมอภิพล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
595
เด็กชายจักรภพ  สิงห์แหลม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
596
เด็กหญิงจันทรรัตน์  จันทร์สูง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
597
เด็กชายจิตติพัฒน์  แก้ววิจิตร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
598
เด็กหญิงจิตริณี  คำดี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
599
เด็กหญิงจินดามณี  ศรีสว่าง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
600
เด็กชายเจตนิพัทธ์  เหมันต์วิเชียร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
601
เด็กหญิงเจตนิพิฐ  ชูประเสริฐสุช
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
602
เด็กหญิงชญาดา  อินเสาร์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
603
เด็กหญิงชนัญสิตา  วงศ์รัตนมัจฉา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
604
เด็กหญิงชนากานต์  พรหมประสิทธิ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
605
เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีเขื่อนแก้ว
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
606
เด็กหญิงชนิตา  ศรีเขื่อนแก้ว
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
607
เด็กหญิงชยานิษฐ์  พรหมชัติแก้ว
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
608
เด็กหญิงชรัณยภัทร์  หอมมาก
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
609
นายชวกร  อ่อนสองชั้น
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
610
เด็กหญิงชัญญานุช  ฟองคำ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
611
เด็กชายชานนท์  ชูวุฒยากร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
612
เด็กชายชิติพัทธ์  ชัยมงคล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
613
เด็กชายญาณชัย  จีนพงษ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
614
นางสาวญานิศา  สิทธิราช
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
615
เด็กหญิงณฐาณัฐฐ์  ปั้นศรีนวล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
616
เด็กชายณตวัน  บัณฑิตย์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 19 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
617
นายณน่าน  เจริญสืบสกุล
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
618
เด็กหญิงณภัทชา  แก้วคำปา
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
619
เด็กหญิงณัชกีรตา  ศรีสะเทือน
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
620
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์จริต
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
621
เด็กชายณัฏฐนันท์  ใจกลางดุก
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
622
เด็กหญิงณัฏฐา  กิตติพงษ์พัฒนา
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
623
เด็กชายณัฐภัทร  กีรติวรางกูร
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
624
เด็กหญิงณัฐิดา  จิวรังสิมันต์กุล
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
625
เด็กหญิงณัทชนก  ป่าแดง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
626
เด็กหญิงณิชกุล  ผดุงศรีสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
627
เด็กหญิงณีรนุช  สุริโชติ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
628
เด็กหญิงดานิฌา  ณ.​เชียงใหม่
ม.1
บ้านเรียนตักวา
คณิต ม.ต้น
629
นายทรรศธาดา  ตันชัยสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
630
เด็กหญิงธมลพรรณ  ลิขิตกำจร
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
631
เด็กหญิงธัญกร  เที่ยงบูรณธรรม
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
632
เด็กหญิงธัญลักษณ์  คำเงิน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
633
เด็กชายธีรดนย์  สุริยะชัย
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
634
เด็กชายธีรภัทร  หอมนาน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
635
เด็กหญิงนภัสนันท์  ปัญญาราช
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
636
เด็กหญิงนัทธมน  เสติละ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
637
เด็กหญิงนิชาภา  ลีรพันธ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
638
เด็กหญิงนิริชชาภรณ์  ภู่เจริญ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
639
เด็กหญิงปณธร  ไชยเมือง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
640
เด็กหญิงปัญฑารีย์  สุระโชติ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
641
เด็กหญิงปิ่นมนัส  ปัญญานะ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
642
นางสาวเปมิกา  แจ้งกระจ่าง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
643
นางสาวพรนภัส  สันทราย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
644
เด็กหญิงพลอยสวย  ศิริ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
645
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภู่ทอง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
646
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อยู่เกาะ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
647
เด็กหญิงพิมพ์วิไล  บุญโสภณกาญจน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
648
เด็กหญิงพีรดา  รัตตนิทัศน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
649
เด็กหญิงเพียงเพียร  นิยะตะ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
650
เด็กหญิงภัคธีมา  เทพศิริ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
651
เด็กหญิงภัณฑิรา  ชัยศรี
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 20 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
652
เด็กหญิงภัทรภรณ์  ไชยพุฒ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
653
นายภาคิน  จตุพศ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
654
เด็กหญิงภาพิชชา  มีเพ็ชรทาน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
655
เด็กชายภูริช  คัมภีรพันธุ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
656
เด็กชายภูวเดช  เขื่อนแก้ว
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
657
นายเมธานันท์  ชุ่มสุขใจ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
658
เด็กชายรตน  ปลาเป็ง
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
659
เด็กชายรวินกร  ยั่งยืน
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
660
เด็กชายรวิภาส  มากเพ็ง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
661
เด็กหญิงรักตกมล  เดชะประทุมวัน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
662
เด็กหญิงรัตน์วรา  ธรรมเดชศักดิ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
663
เด็กหญิงวรัญญา  อุดมความสุข
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
664
เด็กชายวฤทธิ์  ศรีสุพรรณทอง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
665
เด็กชายวศิน  น้อยท่าช้าง
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
666
นางสาววัสนนันท์  ตันไชย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
667
เด็กชายวิทย์สวิต  ธรณีสุวรรณ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
668
เด็กชายศรัณ  คำวังสวัสดิ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
669
เด็กชายศรุตย์  ดวงเงิน
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
670
เด็กหญิงศศิพร  ขะขอม
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
671
เด็กหญิงศิรภัชร  ทองประไพ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
672
เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุชาพันธ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
673
เด็กชายศิวุฒิ  ธรรมเดชศักดิ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
674
เด็กชายศุภโชค  วุฒิชัย
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
675
เด็กชายศุภวิชญ์  เงินเนตร
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
676
นายสรรเสริญ  เตชัย
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
677
เด็กชายสองเกษม  อูปจันทร์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
678
เด็กชายสัณยาณัฐ  ศรีไม้
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
679
เด็กหญิงสัตตบงกช  ทิพละ
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
680
เด็กชายสุกฤษฏิ์  ชูโต
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
681
เด็กหญิงสุทธิ์ชนัญญา  อุดมพันธุ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
682
เด็กหญิงสุพัชชา  ธรรมดำรงกุล
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
683
เด็กหญิงสุพิชญา  กล้าจอหอ
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
684
เด็กหญิงสุภนิดา  รักพงษ์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
685
เด็กชายสุวภาส  บุณยพิพัฒน์
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
686
เด็กหญิงหทัยรัตน์  ทองภูมิพันธ์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 21 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
687
เด็กหญิงอนิสรา  อุดมพันธ์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
688
เด็กหญิงอนุรดี  อำพนกิจวิวัฒน์
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
689
เด็กหญิงอภิรชา  คำเจริญ
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
690
เด็กหญิงอังควิภา  อุตรธรรมานนท์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
691
เด็กหญิงอัย  โยชิโมโต
ม.1
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
692
เด็กหญิงอารดา  สุยะนันท์
ม.2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
693
เด็กชายอินทยศ  เครือด้วง
ม.3
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 22 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
694
เด็กหญิงกชพร  ไชยศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงกชพร  ซ้อนพุฒ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
696
เด็กชายกณิฎ  ประมุทจิต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงกนกพร  จิตบาล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงกนกพร  ติยะ
ป.4
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
699
เด็กชายกนกพล  วันลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
700
เด็กหญิงกนกวรรณ  สีโยยอด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงกมลลักษณ์  น้ำนุช
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
702
เด็กชายกรณ์  ธนวิโรจน์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงกรนันท์  จองอ่อง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
704
เด็กชายกรินทร์  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงกฤตติกุล  กลับเคหะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงกฤตพร  เขียวคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
707
เด็กชายกฤตวัฒน์  เทพนวล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงกฤติญดา  จันทรานนท์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงกฤษติกา  ธรรมชาติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
710
เด็กชายกล้าณรงค์  พุทโธ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงกวินธิดา  แช่ลี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
712
เด็กหญิงกวินธิดา  พิพัฒน์วงศ์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงกวิสรา  สุทธคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
714
เด็กชายกวี  แก้วกลม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
715
เด็กชายกวีวัธน์  นากาโอะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
716
เด็กชายกษิดิส  สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
717
เด็กหญิงกษิรา  จันทร์ทา
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงกัญญรัตน์  สินธุชัย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นันธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มูลแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
721
เด็กหญิงกัญญาภัค  กำเนิดศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
722
เด็กหญิงกัณฑ์ธิชา  สุภาพ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
723
เด็กชายกันตธี  ใจแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
724
เด็กชายกันตินันท์  กาใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
725
เด็กหญิงกัลยาพร  สุทธวาสน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงกานต์สินี  กาใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
727
เด็กชายกิตติคุณ  อ่อนนิ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
728
เด็กชายกิตติพงค์  สาธรเวช
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 23 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
729
เด็กชายกิตติวินท์  ตุ้ยตามพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
730
เด็กชายกิตติ์วิพัฒน์  กรณ์ธนวัต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
731
เด็กชายกิตติศักดิ์  ไคร้งาม
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
732
เด็กชายกีรติ  คากิซากิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงกีรัตยา  เผ่าพันธ์
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยพูน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงกุลปรียา  กิติยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงเก็จมณี  เฟรทส์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงเกณิกา  ไชยรัมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
738
เด็กชายไกรวิชญ์  เกตุอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงขวัญดาว  เครือคำ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงขวัญพร  แซ่เจียง
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงเขมิกา  ภูคำศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
742
เด็กชายคณิศร  สุรินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
743
เด็กชายคุณานนต์  อินตายวง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงแคทเธอรีน  เรนาร์ด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
745
เด็กชายจตุรพักตร์  สุวรรณดีเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงจรินทร  แท่นมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงจรีภรณ์  รัตนสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
748
เด็กชายจอม  ไพทูน
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
749
เด็กชายจักรพันธ์  ทองเกตุ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
750
เด็กชายจักรรินทร์  ใจมาแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงจันทกานต์  คุณคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
752
เด็กชายจารุพัฒน์  ไชยหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
753
เด็กชายจารุวัฒน์  หอมยอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงจิตตานันท์  สมคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงจิตติกานต์  ทัพพรหมทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงจินต์จุฑา  พันธ์สุภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงจิรฐิติญาณ  ดวงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
758
เด็กชายจิรทีปต์  มะจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงจิรภัทร  พิชยพล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
760
เด็กชายจิรวัฒน์  เขื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
761
เด็กชายจิรวัฒน์  ตันอุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงจิรัชยา  รัตนคำพจน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
763
เด็กชายจิรัฏฐ์  นิลจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 24 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
764
เด็กชายจิรายุ  ภิรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
765
เด็กชายจิราวิชช์  พุทธิทัยธีรธร
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงจุฑามาศ  ท้าววิบูลย์
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีวิชัย
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
768
เด็กชายจุรภัฒน์  ช่างไม้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
769
เด็กหญิงจุฬามณี  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
770
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ชัยมงคล
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
771
เด็กชายเจษฎาภรณ์  พรถาวร
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
772
เด็กชายฉัตรพัฒน์  ถิ่นจอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
773
เด็กชายฉัตรพัฒน์  สันกลกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงฉันชนก  เพ็งมาวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
775
เด็กชายชญานนท์  พรหมชัยยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงชญานันท์  ฉัตรธรรมนาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงชญานิศ  ณ วันทิตย์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงชญานุช  มิตรช่วยรอด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงชญาภา  อังศุพิศุทธิ์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงชฏาภา  ประจำชอบ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงชณินันทร์  สุรสิทธิเสรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงชนกนันท์  กตัญญู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
783
เด็กชายชนกานต์  จันทิมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
784
เด็กหญิงชนกานต์  ฟูกุล
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
785
เด็กชายชนธัญ  คงอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงชนัดดา  ทวีผล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงชนิตา  รุ้งประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
788
เด็กชายชยลักษณ์  โพธิ์เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงชลธิชา  เขิ่งมล
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงชลหทัย  งามประจบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
791
เด็กชายชวกร  ชัยแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
792
เด็กหญิงชัญญา  สายวุฒิกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
793
เด็กชายชัยมงคล  รัตนบุรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
794
เด็กหญิงชาลิสา  จิตตปัญญา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
795
เด็กหญิงชาลิสา  นางเมาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงชาลิสา  หงษ์หิน
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
797
เด็กชายชินาลักษณ์  สุวรรณจำรูญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงชิโนบุ  ฮะระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 25 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
799
เด็กชายชิษณุชา  วิไลเขา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
800
เด็กหญิงเชียร์ศรี  ยั่งกุลมิ่ง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
801
เด็กหญิงญาณภัค  จอมมาวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงญาณินท์  วิวรรธโนภาส
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงญาณิศา  บุญดาว
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงญาดา  ทวิลา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงญานิศา  ธนาพัฒธนกิจ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงฐิติกา  คำเงิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงฐิติณัฏฐ์  กันไชยต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงฐิตินันท์  ใฝ่ขุมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงฐิตินันท์  ยงยิ่งยืน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุธงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินทรชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงณฐกร  ช้อยอนุรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
813
เด็กชายณภกร  สำราญอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
814
เด็กชายณภัทร  กล่ำแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
815
เด็กชายณภัทร  จันทรพัตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
816
เด็กชายณภัทร  ชีวาวัฒนนันท์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
817
เด็กชายณภัทร  เป็งเฟือย
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
818
เด็กหญิงณภัทร  วิจิตรเนตร
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
819
เด็กชายณรงค์ศักดิ์  วันกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงณฤดี  ศรีอติชาตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงณลานนา  สุตันตานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงณัชชา  ชัมพูนทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กรรณิกา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตาน้อย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทรัพย์อนันต์
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงณัฏฐนรี  วงศ์ประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงณัฏฐ์นลิน  สันกลกิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงณัฏฐา  กองเงิน
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงณัฏฐิกา  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
830
เด็กชายณัฏภูมินทร์  ศรีสง่า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เราเท่า
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงณัฐกานต์  พรมตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
833
เด็กชายณัฐกิตติ์  โนจากูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 26 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
834
เด็กหญิงณัฐณิชา  กันทะวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงณัฐณิชา  คำหอม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงณัฐณิชา  มะโนรมย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงณัฐธิดา  โกมาศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงณัฐพร  บุญมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
839
เด็กชายณัฐรัฐ  ชมพู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงณัฐวดี  ปัญญา
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
841
เด็กหญิงณันธกานต์  ยอดยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงณิชา  ชัยเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
843
เด็กหญิงณิชารีย์  มณีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงณิชารีย์  ร้องเพราะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
845
เด็กหญิงณิชารีย์  เศรษฐวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงดลลดา  ชุมรักษา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
847
เด็กชายดวิชญ์  รัฏฐภิปาลโนบาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
848
เด็กชายดานิฌ  ณ.​เชียงใหม่
ป.5
บ้านเรียนตักวา
วิทย์ประถม
849
เด็กหญิงดาแนล  ชัว
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงดารมิงค์  บุษดาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
851
เด็กชายเดชนรินทร์  แสนศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
852
เด็กชายตาลหลู่  บุญมา
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
853
เด็กหญิงทอสิริ  จงกิจวัฒนา
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงทักษพร  กลิ่นศิริ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
855
เด็กชายทิชานนท์  บุญฟู
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงทิพยนารี  ภูเขา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงทิพย์ประภา  เพชรใหม่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
858
เด็กชายทีปกร  ตาชนะ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
859
เด็กชายเทพกร  พลอยกระจ่างศรี
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
860
เด็กชายแทนคุณ  วันอ้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงธณัชชา  ศิริปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
862
เด็กชายธณัฏฐพงษ์  เจริญกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
863
เด็กชายธนกร  แก่นธิยา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
864
เด็กชายธนกร  พงษ์ตุ้ย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
865
เด็กชายธนกร  มีทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
866
เด็กชายธนกฤต  บุญเติม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
867
เด็กชายธนกฤต  วรปัสสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
868
เด็กชายธนกฤต  สมศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 27 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
869
เด็กชายธนบดี  วรรณธนศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
870
เด็กชายธนพร  หล้าเมละ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
871
เด็กชายธนพล  ไชยอาม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
872
เด็กชายธนภัทร  คำแปง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
873
เด็กชายธนภัทร  โหสด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
874
เด็กชายธนภูมิ  นามวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
875
เด็กชายธนวินท์  บุญเรือนยา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
876
เด็กหญิงธนัชพร  กอบแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงธนัชพร  ทิพย์ประยูร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
878
เด็กหญิงธนัญชกร  ศาสตระรุจิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
879
เด็กหญิงธนิดา  ตระกูลอุ่นใจ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
880
เด็กชายธนูทอง  เชยวิจิตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
881
เด็กชายธเนศ  โรจน์ฤดากร
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
882
เด็กหญิงธมลวรรณ  ล้อบุญมา
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงธรรฑสร  อ่อนละม่อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
884
เด็กชายธรรมรัตน์  สุริยวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
885
เด็กหญิงธฤษวรรณ  แสงหล้า
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ศิริตัน
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
887
เด็กชายธัชนนท์  สมณา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
888
เด็กชายธัชพล  เล่งศิริวัฒนกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
889
เด็กหญิงธัญชนก  นันโท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ขวัญคีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงธัญพิชชา  ใจมา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงธัญพิชชา  ทิพย์ชมภู
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงธัญพิชชา  หอมศิริกมล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงธัญวรัตม์  แก้วมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
895
เด็กหญิงธัญสิริ  จินนะเเก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงธันยชนก  วรรณวงศ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
897
เด็กชายธันวา  สุกันธา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงธารพฤกษา  เสาวภาคย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงธารินัญท์  เรือนคำ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงธิดารัตน์  ปู่เปอะ
ป.4
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
901
เด็กชายธีรฉัตร  สืบสวน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
902
เด็กหญิงธีราภา  ศรีอินทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
903
เด็กชายนนทชา  อินขะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 28 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
904
เด็กชายนนทพันธุ์  ขันเขียว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
905
เด็กชายนพณัฐ  พรหมเสน
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
906
เด็กชายนพพล  กาบหอม
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
907
เด็กชายนพวัฒน์  ตระกูลจันทร์แดง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงนภชนก  วงค์หาญ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
909
เด็กชายนภดล  วิญญานะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงนภษภร  ศักดิ์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงนภัชพร  บัวลอย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
912
เด็กชายนภัสกร  ขันตี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
913
เด็กหญิงนภัสกร  นวลใย
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงนภัสประภา  กุลสุทธิเสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
915
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เกษธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงนภาพร  พูนประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงนรมน  ไชยมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
918
เด็กชายนราวิชญ์  คำไฝ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
919
เด็กชายนราวิทย์  วงค์คำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงนริศรา  ประทุนทรัพย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
921
เด็กหญิงนลพรรณ  ตินยอด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
922
เด็กชายนัทธวัฒน์  อุประ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
923
เด็กหญิงนันชญาภรณ์  ปิ่นชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงนันท์นภัส  คำปวน
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงนันท์นภัส  รัตนวรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
926
เด็กหญิงนันท์นภัส  ลุงทุน
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
927
เด็กหญิงนันท์นลิน  อินทะรังษี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
928
เด็กหญิงนันนภัส  อรินแก้ว
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
929
เด็กชายนาเคนทร์  แก้วเกาะสะบ้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
930
เด็กชายนาบุญ  มาปัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
931
เด็กหญิงนารีรัตน์  มลิตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
932
เด็กชายนาวิน  อินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงนิชาภัทร  คำแปง
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
934
เด็กหญิงนิชาวีร์  โสภิญญา
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
935
เด็กชายนิธิภูพันธ์  ปารมีชยานันท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
936
เด็กหญิงนิราภา  จันตา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงนิศาชล  กับเป็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
938
เด็กหญิงบงกชกร  แดงมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 29 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
939
เด็กหญิงบรรพตี  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
940
เด็กหญิงบัณฑิตา  วรรณสุ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
941
เด็กชายบารมี  คูวิมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงบุณฑริกา  คำอยู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงเบญญาภา  ชำนาญยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงเบญญาภา  วงศ์ศิริวิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
945
เด็กชายปกป้อง  ชั้นสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
946
เด็กชายปฏิพัทธ์  แอคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
947
เด็กชายปฏิวัติ  เรือนมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
948
เด็กหญิงปณาลี  วิเศษคุณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
949
เด็กหญิงปทิตา  เป็นมาด
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
950
เด็กหญิงปพิชญา  หมื่นสีมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
951
เด็กชายปภังกร  จอมมณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
952
เด็กชายปภังกร  ยอดคีรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
953
เด็กชายปภาณ  สุขประเสริฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงปภาดา  ภักดีดำรงค์สกุล
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
955
เด็กชายปรมัตถ์  ปัทมะเสวี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
956
เด็กชายประวีณ  โกเมนต์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
957
เด็กชายประสพสุข  สุขกิจประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  งามวงษ์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  เพ็ชรชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงปราณี  ปินะเล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
961
เด็กหญิงปริญ  พบประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงปริยากร  อินทรประสาท
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
963
เด็กชายปรีชาพล  แสนถา
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงปวริศา  พรหมบุตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงปองขวัญ  สวนโน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
966
เด็กชายปองคุณ  คำเทศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
967
เด็กชายปัญญวัฒน์  คงปรีชา
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
968
เด็กชายปัณณวิชญ์  เลื่อมใจหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
969
เด็กหญิงปาณิศา  สัจสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
970
เด็กหญิงปาณิสรา  ปะวะภูสะโต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
971
เด็กหญิงปาณิสรา  พรมศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงปาณิสรา  ฟองไหล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงปาณิสรา  แสงเพ็ชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 30 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
974
เด็กหญิงปานไพลิน  พงศ์มอน
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงปิญาดา  วงศ์จิตติมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
976
เด็กหญิงปิ่นประภา  ชื่นจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงปิยธิดา  เงินถา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
978
เด็กหญิงปิยนภัสร์  ติยะสันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
979
เด็กหญิงปิยะฉัตร  ปาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
980
เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  อิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
981
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  สิญจวัตร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
982
เด็กชายปุณยวัจน์  ธิติจิรวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงปุณยวีร์  ทนคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
984
เด็กชายไผทพงศ์  เอี่ยมโอษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
985
เด็กชายพงศ์ภรณ์  พุทธคุณารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
986
เด็กชายพงศ์ภวัน  ณรงค์จันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
987
เด็กชายพงศภัค  อภิชัย
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
988
เด็กชายพงษ์อนันต์  มิตรมโนชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
989
เด็กชายพชร  อินทะเนีย
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
990
เด็กชายพชรดนัย  ถาวราคม
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
991
เด็กชายพชรพล  ดัชถุยาวัตร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงพนิตพิชา  ตาหล้า
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
993
เด็กหญิงพรชนันท์  แตะต้อย
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
994
เด็กชายพรภวิษย์  อินเป็ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงพรภารัก  หนันติ๊
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
996
เด็กหญิงพรรณปพร  คงชนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
997
เด็กหญิงพรรษชล  ใจสุขเสริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงพรลภัท  ชีวะวัฒน์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
999
เด็กชายพลเดช  ดาวเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1000
เด็กชายพลศรุต  อินต๊ะขัติ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1001
เด็กหญิงพลอยไพลิน  แย้มยินดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายพัชรพล  สุมาลี
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1003
เด็กหญิงพัชรี  พิมลยรรยง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1004
เด็กหญิงพัชรีพันธ์ุ  เพ็งประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงพัชรียา  ศรีคำแปง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1006
เด็กชายพัด  ลุงต๊ะ
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  โลราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1008
เด็กหญิงพัทธพร  ยาโน
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 31 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 31
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1009
เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญเปี่ยมเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  ละม่อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1011
เด็กหญิงพิชญาภา  ปาวิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1012
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ภู่เจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1013
เด็กหญิงพิมพกาญจน์  ธรรมปัญญา
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1014
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นุตละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1015
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  โลราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1016
เด็กหญิงพิมพ์นภัทร  บัวยิ้ม
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงพิมพ์ภินันท์  สิงห์คะราช
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงพิมรัตน์ดา  อินทรา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
1019
เด็กหญิงพิรญาณ์  สิทธิดำรงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
1020
เด็กชายพิสิษฐ์  แสนปัญญา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงพีชญาดา  วาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1022
เด็กชายพีรวัส  จันทรังษี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงเพชรชมพู  บุญชี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงเพชรดา  หมวกสังข์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1025
เด็กชายเพชรภูมิ  แช่มมณี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงเพชรลัดดา  กันติ๊บ
ป.5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1027
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทิพย์ใจภา
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1028
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  อุปราสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1029
เด็กหญิงแพรวพรรณ  กลัดนุ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1030
เด็กหญิงแพรวา  กาจารี
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงแพรวา  บินซาฟีอี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
1032
เด็กชายโพธิวัฒน์  อุทา
ป.4
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงฟ้าใหม่  คงกฤตยานุกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงภคพร  บูรณพิมพ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงภคพร  เหลื่อมแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1036
เด็กชายภัคพล  ต๊ะสิงห์ษะ
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1037
เด็กชายภัคภณ  สังเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  อยู่ชูชัยมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงภัควลัญช์  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1040
เด็กหญิงภัควลัญช์  เรืองสรณะรัตน์
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1041
เด็กชายภัทรดนัย  วันตา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1042
เด็กหญิงภัทรธิดา  เดชบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงภัทรธิดา  วิทยาประภารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 32 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 32
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1044
เด็กหญิงภัทรธิดา  สุริยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1045
เด็กหญิงภัทรธิดา  เสายา
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1046
เด็กหญิงภัทรนันท์  อดุลย์ประสาทพร
ป.6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1047
เด็กชายภัทรพงศ์  ไชยวงศ์สาย
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1048
เด็กชายภัทรภัทร  ศรีสกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1049
เด็กหญิงภัทราวดี  ก้อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายภัทริศ  พัฒนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1051
เด็กหญิงภัสสร  หมั่นตลุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1052
เด็กชายภานุวัฒน์  แปงสาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1053
เด็กหญิงภาวดี  ลุงโยะ
ป.4
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1054
เด็กหญิงภิชญา  กระโจมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1055
เด็กหญิงภิมวรีย์  ดวงแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายภีมพศ  ตาถาวัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1057
เด็กชายภูดิศ  นริศชาติ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1058
เด็กชายภูมินทร์  ทาปัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1059
เด็กชายภูมินทร์  เเสนแปง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1060
เด็กชายภูมิพัฒน์  วัลธกรวรภัทร
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1061
เด็กชายภูมิพัฒน์  วิเศษคุณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1062
เด็กชายภูริทัต  พรหมมี
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1063
เด็กชายภูวดล  กาวิปลูก
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายภูวดล  เวียงสิมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1065
เด็กชายภูวิศ  แซ่อัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงภูษิตา  มณียะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1067
เด็กชายโภคิน  บุญเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงมอญหล้า  -
ป.4
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1069
เด็กหญิงเมธาพร  ปุญปภังกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงเมธิรา  ใจติขะ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1071
เด็กชายยศกร  พิศาลธนโชค
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงโยษิตา  กุลณาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1073
เด็กหญิงรชตญา  จันทร์เพ็ญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายรฐนนท์  ปันมิละ
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงรัญญา  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายรัฐภูมิ  ศิรินาม
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงรัฐริกา  พงษ์คำมูล
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงราตรี  นายดี
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 33 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 33
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1079
เด็กหญิงรินรดา  แซ่อัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงรินรดา  ตุ้ยทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1081
เด็กหญิงรินรดา  สิทธิตัน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงรุ่งพิรุฬหขวัญ  ปั้นทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1083
เด็กหญิงรุจาภา  วิจิตรเกษมทัศ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1084
เด็กหญิงลภัสรดา  วงศ์ชายคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1085
เด็กชายวงศ์วรรธน์  พงค์จินะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
1086
เด็กหญิงวชรพร  เขียวภา
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงวรกมล  พันธุ์ศิริ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1088
เด็กชายวรพล  แสงโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1089
เด็กชายวรภพ  ภูทองโปร่ง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1090
เด็กชายวรภัทร  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1091
เด็กหญิงวรรณภา  แก้วทะโลม
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1092
เด็กหญิงวรรษมน  กมณฑลาภิเษก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงวรัชยานนท์  ตรีชัยวิจิตร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1094
เด็กชายวรัญชิต  นาต๊ะหล้า
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงวรัญญา  นามเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1096
เด็กหญิงวรินทร  ชมภูเทศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1097
เด็กชายวริศ  ฤทธิ์มานะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1098
เด็กหญิงวริศรา  อินถา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
1099
เด็กหญิงวลัยพรรณ  จันทรานาค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงวัชญา  เรือนสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1101
เด็กชายวาเม  สิงหพันธ์ุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงวิกันดา  กนกนิรันดร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงวิกานดา  จงทวีไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงวิชญา  พันธุ์ณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายวีรยุทธิ์  หลักบุญนิธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1106
เด็กชายศกลวัฒม์  นักสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงศตพร  จริงไธสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1108
เด็กหญิงศตพร  ตาอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1109
เด็กหญิงศรัญญา  คำเมืองใจ
ป.4
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายศรัณยู  อายิ
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
1111
เด็กหญิงศรีจิรา  ศรีธีระจิตต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1112
เด็กชายศรีทัศน์  แซ่เฉิ่ง
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1113
เด็กหญิงศรุตา  เชื้อสะอาด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 34 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 34
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1114
เด็กชายศฤงคาร  เชื้อหมอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงศศิวิมล  ถาเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
1116
เด็กชายศักย์ศรณ์  มีสุขเจ้าสำราญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายศิขรินทร์  ปัญญา
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1118
เด็กหญิงศิรภัสสร  คำใบ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1119
เด็กหญิงศิริกานดา  ศิริเสนาคำวงษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงศิริญาปกรณ์  ภูริยากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1121
เด็กชายศุภกร  ศรพันปี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1122
เด็กชายศุภกิตติ์  ปัญญามัง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1123
เด็กชายศุภณัฐ  ปรีชุม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1124
เด็กชายศุภวิทย์  ศานติวิมลดี
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1125
เด็กชายศุภสิน  กองศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1126
เด็กชายศุศรุษย์  ตาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงสฐิริศา  ผุดผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงสนิตา  ไชยกันทะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1129
เด็กชายสรวิชญ์  พนมเวช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1130
เด็กชายสรสิช  ศิริปัญญา
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1131
เด็กหญิงสรัลดา  ชนะกิจเจริญผล
ป.4
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงสวิชญา  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงสาวรักษ์  เลาว้าง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
1134
เด็กชายสิงหราช  สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1135
เด็กชายสิทธิกร  ไชยจินดา
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1136
เด็กชายสิทธิศักดฺิ์  เถิงฝั้น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1137
เด็กชายสิรภพ  ราชคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1138
เด็กชายสิรวิชญ์  อุปจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1139
เด็กชายสิราวิชญ์  บัวไพจิตต์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงสิริกานต์  รัตนบรรพตศรี
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงสิริพิมพ์  บุญชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงสิรีธร  ศิริรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1143
เด็กชายสีหราช  สิงห์โตทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1144
เด็กชายสุกฤษฏิ์  ขีรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงสุกัญญา  สกุลเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
1146
เด็กหญิงสุขกัญญา  บรรณจักร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1147
เด็กหญิงสุชัญญา  ชัยบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1148
เด็กหญิงสุณิชญา  ใจอินทร์
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 35 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 35
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1149
เด็กหญิงสุนิทา  ทา
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
1150
เด็กหญิงสุพรรษา  กิตติรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1151
เด็กหญิงสุพรรษา  ภักดีดำรงค์สกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1152
เด็กหญิงสุพิชชา  เยาว์ธานี
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1153
เด็กชายสุภคล  ลายคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงสุภญาณี  จิตระออน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงสุภัค  อินต๊ะวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1156
เด็กชายสุภาพ  นายดี
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงสุภาภรณ์  พรหมศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
1158
เด็กชายสุวรรณภูมิ  คำโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1159
เด็กชายสุวิจักขณ์  ธนัยนพรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1160
เด็กชายสุวิจักขณ์  สะเภาคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1161
เด็กหญิงสุวิชาดา  จันทร์เป็ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1162
เด็กชายเสนาธิการ  สุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
1163
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
1164
เด็กหญิงแสงดาว  ลุงนะ
ป.6
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1165
เด็กหญิงโสภิตนภา  โปธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1166
เด็กหญิงโสมนภา  โปธิตา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
วิทย์ประถม
1167
เด็กหญิงหทัยกานต์  ยาแดง
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1168
เด็กหญิงหทัยชนก  ปัดลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1169
เด็กหญิงหทัยภัทร  สุยะคำ
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1170
เด็กชายหนุ่มเคอ  -
ป.4
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1171
เด็กชายเหมวิชญ์  ชัยวิรัตน์
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1172
เด็กหญิงอชิรญาณ์  โยธามาตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1173
เด็กชายอธิชนม์  คำตั๋น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1174
เด็กหญิงอธิชา  ปัญญาภูษิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1175
เด็กหญิงอนัญญา  กันทาคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1176
เด็กหญิงอนิญชนา  สุขหร่อง
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1177
เด็กชายอนุพงศ์  ใจคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1178
เด็กชายอนุรักษ์  ลุงทิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วิทย์ประถม
1179
เด็กหญิงอภิชญา  ท่างาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1180
เด็กหญิงอภิชญา  ยืนยงคีรีมาศ
ป.5
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1181
เด็กหญิงอภิชญาพัชร์  บุญมาปะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1182
เด็กหญิงอภิชยาภา  กนกรัชต์เกษม
ป.4
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
1183
เด็กชายอภิภู  จินต์ศศิวิมล
ป.6
โรงเรียนพุทธิโศภน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงใหม่ เขต 1

ณ 36 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
ห้องสอบที่
 36
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1184
เด็กชายอภิสิทธิ์  กิตติชัยยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
วิทย์ประถม
1185
เด็กหญิงอมรรัตน์  วงค์คำ
ป.5
โรงเรียนวัดร้องอ้อ
วิทย์ประถม
1186
เด็กหญิงอมลมณี  ทับสุรีย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่