ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 1 จริยธรรมล้ำค่า ห้อง ป.3/1 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกนกพิชชา  กาวิโล
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกรดา  ผาจันทร์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกนกรัชต์  ประเสริฐสุข
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกนกวรรณ  ดีหลาย
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
5
เด็กชายกรกฏษณ์  เขียวปัญญา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกรณิศ  มูลศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
7
เด็กชายกรวิชญ์  นิลเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
8
เด็กชายกฤตภาส  แสงศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
9
เด็กชายกฤตานนท์  หล้าแสน
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤติญา  ศิริพันธ์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤติเดช  ชลอยเมฆ
ป.6
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤติเดช  มะโนคำ
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤษฎานที  แก้วมหานิล
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
14
เด็กชายกฤษณ์ดนัย  สลีอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
คณิตประถม
15
เด็กชายก้องภพ  เข็มขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
16
เด็กชายกันตพัฒน์  อนุแก้ว
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
17
เด็กหญิงกันตาภา  ชัยมานะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
18
เด็กหญิงกานต์ชนิต  สังข์เกษม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
19
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เชิดชีวี
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ตรวจงูเหลือม
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกานต์วิชญา  ปันแก้ว
ป.6
โรงเรียนพระกุมารเยซูเชียงของ
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกานธิญา  วันน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
23
เด็กชายการัณยภาส  จิตตรง
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
24
เด็กหญิงกิตติญา  ลือชัย
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
25
เด็กชายกิตติพิชญ์  ทองสุข
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
26
เด็กชายกิตติภพ  ณ น่าน
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
27
เด็กชายกีรติ  แก้วจำปา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
28
เด็กชายกุลพัทธ์  สนธิ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
29
เด็กหญิงเกศแก้ว  สุภากุล
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
30
เด็กหญิงเกษกนก  มีบุญ
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
31
เด็กชายเกียรติกล้า  จันต๊ะคาด
ป.5
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
32
เด็กชายเกียรติศักดิ์  จันทร์หลวง
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
33
เด็กหญิงขวัญเกล้า  กนกสิงห์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
34
เด็กหญิงขวัญชนก  มะโนวงค์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
35
เด็กชายคณิตศาสตร์  คำเรืองศรี
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 1 จริยธรรมล้ำค่า ห้อง ป.3/2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายคมกริช  กองกาย
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
37
เด็กชายจันทรวิทย์  ลิ้มเจริญ
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงจันทัปปภา  อรชร
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
39
เด็กหญิงจารุวรรณ  แสงศรีจันทร์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
40
เด็กชายจิณณวัตร  สุบิน
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
41
เด็กหญิงจิดาภา  คิดดี
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
42
เด็กชายจิรณัฐ  ใจปา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
43
เด็กชายจิรทิปต์  จันต๊ะคาด
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
44
เด็กชายจิรสรณ์  ศรีพรม
ป.5
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจิรัชญา  คำหล้า
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
คณิตประถม
46
เด็กชายจีรพัส  ลินใจ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
47
เด็กชายเจษฏาภรณ์  สุขทอง
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
48
เด็กหญิงฉัตรวราภรณ์  จันทวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
49
เด็กชายเฉลิมพงศ์  ลือตาล
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
50
เด็กหญิงชญานิน  ณ ลำปาง
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
51
เด็กหญิงชนพร  สมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
52
เด็กหญิงชนม์ชนก  แจ้งสว่าง
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
53
เด็กหญิงชนาภัทร  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
54
เด็กชายชยกร  บุญเหมือน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
55
เด็กชายชยันต์  ผดุงภักตร์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
56
เด็กชายชยากร  ทะนะใจ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
57
เด็กชายชยุต  สอนศรี
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชลากร  ศรีวิลัย
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชลิตา  ป้องโล่ห์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงช่อลัดดา  คำงาม
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
61
เด็กชายชัชวรินทร์  ธีระธนินท์ฉัตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
62
เด็กชายชัยพัทธ์  จินณรักษ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
63
เด็กหญิงชิชญาภรณ์  ใจเฝือ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
64
เด็กชายชินพัฒน์  รัตนะคุณ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชินานา  แปงกล
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เชื้อทอง
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
67
เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งจิตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
68
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีคำจักร
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
69
เด็กหญิงญาดารัตน์  ทามงคล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
70
เด็กชายฐิติภูุมิ  ทิวาพัฒน์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 1 จริยธรรมล้ำค่า ห้อง ป.3/3 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงฐิติมา  เขื่อนศิริ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
72
เด็กหญิงฐิติวรดา  โนคำ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
73
เด็กชายฐิติศักดิ์  น้อยฟ้า
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
74
เด็กหญิงณพิชญา  พุ่มพวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
75
เด็กชายณรงค์พล  จันทร์ทูรย์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
76
เด็กหญิงณัจฉรียา  สุวรรณขัดศรี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
77
เด็กชายณัชครินทร์  คละไฮ
ป.6
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
คณิตประถม
78
เด็กหญิงณัชชา  อินทระภาษี
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
79
เด็กหญิงณัชชาภรณ์  อินต๊ะ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
80
เด็กชายณัฎฐกิตต์  ศรีอำคา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
81
เด็กชายณัฏฐกรณ์  คำปา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงณัฏฐชา  หน่อกันทา
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
83
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ถาติ๊บ
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
84
เด็กชายณัฐกฤต  ท้ายนาวา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
85
เด็กหญิงณัฐกฤตา  วัชรภัทรกูล
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
86
เด็กชายณัฐกฤศณ์  บุญนิล
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณัฐกัญญา  สุขสำราญ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
88
เด็กหญิงณัฐชยา  มหาวงศนันท์
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
89
เด็กชายณัฐชานน  กิตติพงค์เดช
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
90
เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณัฐณิชา  ตัน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณัฐณิชา  นาเมืองรักษ์
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
93
เด็กหญิงณัฐณิชา  สิบสองปันนา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณัฐธิดา  มะโนวงค์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
95
เด็กหญิงณัฐธิดา  เรืองอ่อง
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
96
เด็กชายณัฐนนท์  กองอินทร์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
97
เด็กชายณัฐนนท์  เหล็กแปง
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณัฐนรี  ปาละบุญมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
99
เด็กชายณัฐนันท์  แก้วกาวี
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
100
เด็กชายณัฐพัชร  มะธะนิน
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
101
เด็กหญิงณัฐภาพรรณ์  ใจยอง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
102
เด็กชายณัภณ  การรักษา
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
103
เด็กชายดุษฎี  สุขมา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
104
เด็กชายเดชาวัต  ปาจี๋
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
105
เด็กชายแดนเนียล  กริมซอว์
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 1 จริยธรรมล้ำค่า ห้อง ป.3/4 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กชายเตชภณ  ไชยพล
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
107
เด็กหญิงทวีสิน  กันทะเขียว
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
108
เด็กชายทินภัทร  แย้มคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
109
เด็กชายทิวาวัชร์  เรืองศักดิ์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
110
เด็กหญิงทีน่าเจนนี่  ไทนอน
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
111
เด็กชายธณัฐเทพ  มีปาน
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
112
เด็กชายธนกานต์  ศรีกัน
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
113
เด็กชายธนดล  นักค้า
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
คณิตประถม
114
เด็กชายธนเทพ  กองแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
คณิตประถม
115
เด็กชายธนธรณ์  จะดอม
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
116
เด็กชายธนพัฒน์  บุณยเกษมโรจน์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
117
เด็กชายธนภัทร  ประกาสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
118
เด็กชายธนภัทร  สนิทดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
119
เด็กชายธนภูมิ  ชัยสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
120
เด็กชายธนวัฒน์  แก้วปันนา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
121
เด็กชายธนวิชญ์  ศรีคำสุข
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
122
เด็กชายธนาวุฒิ  ศรีเสมอ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
123
เด็กชายธนินโชตน์  วัชรไชยโรจน์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
124
เด็กชายธวัชชัย  จินะราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
125
เด็กชายธะนุพงค์  ท้าวธะนะ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
126
เด็กชายธัชชนันท์  แจ้งสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
127
เด็กหญิงธัญญรัตน์  กันธนะ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
128
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สุริยะ
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
129
เด็กหญิงธัญลักษณ์  จันทอง
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
130
เด็กหญิงธัญวารัตน์  คุณาเทพ
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
131
เด็กหญิงธันยกานต์  ยะวงค์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
132
เด็กหญิงธิดารัตน์  ทะระมา
ป.6
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
คณิตประถม
133
เด็กหญิงธิดารัตน์  หนักการ
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
134
เด็กชายธีรภัทร  สมแก้ว
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
135
เด็กชายธีรภาพ  ธิมาชัย
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
136
เด็กชายธีรเมธ  สุทธศิลป์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
137
เด็กชายธีรวัฒน์  พุทธเนตร
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
138
เด็กชายธีรัช  ประทีปสังคม
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
139
เด็กชายธีศ์วิสุทธิ์  มุ่งเครือกลาง
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
140
เด็กชายนพดล  จิตถา
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 2 สามัคคีล้ำเลิศ ห้อง ป.1/3 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กหญิงนภสร  สมบัติใหม่
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
142
เด็กชายนภัสรพี  เรือนสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
143
เด็กหญิงนรมน  อินต๊ะปัด
ป.6
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
คณิตประถม
144
เด็กชายนริศวร์  วิจิตร
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
145
เด็กชายนฤสรณ์  แก้วนิล
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
146
เด็กหญิงนลินี  ลือชัย
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
147
เด็กชายนวพร  ขันคำ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
148
เด็กชายนันทกร  สุเมธาลังการ
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
149
เด็กหญิงนันทิชา  แก้วมหานิล
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
150
เด็กชายนันทิวัฒน์  ถุงปัญญา
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
151
เด็กหญิงนาราภัทร  ผัดธิ
ป.6
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
คณิตประถม
152
เด็กหญิงนารีรัตน์  มาวงค์ไทย
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
153
เด็กหญิงนาโอมิ  เงินท๊อก
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
154
เด็กชายนำชัย  มานะสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
155
เด็กหญิงน้ำฟ้า  จุลศรี
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
156
เด็กหญิงนิชนันท์  สิงห์คำวัง
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
157
เด็กชายนิติ  ลือชา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
158
เด็กชายนิติภูมิ  เศรษฐ์อนันต์
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
159
เด็กชายนิธิศ  วงค์โค้ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
160
เด็กชายนิวัฒน์  รอดเกิด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
161
เด็กหญิงนิสารัตน์  ยะตั๋น
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
162
เด็กชายบุญญพัฒน์  จุมปู
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
163
เด็กหญิงบุญญิสา  ฟูแก้ว
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
164
เด็กหญิงบุษกร  อนุกิจ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
165
เด็กหญิงเบญจพร  วิริยวณิชชากร
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
166
เด็กหญิงเบญจรัตน์  บัวบาน
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
167
เด็กชายปกป้อง  ติ๊บประใจ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
168
เด็กชายปฐวี  ชาตเวช
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
169
เด็กหญิงปนัสยา  แก้วกอง
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
170
เด็กหญิงปภัชญา  บุญยรัตน์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
171
เด็กหญิงปภาดา  ชาสมบัติ
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
172
เด็กหญิงปภาวดี  ติ๊บเต็ม
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
173
เด็กหญิงปภาวรินท์  ขันขยัน
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
174
เด็กชายปภาวิน  ปทุมทิพย์สิริ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
175
เด็กชายปรเมศร์  อุทธิยา
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 2 สามัคคีล้ำเลิศ ห้อง ป.1/4 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายปรเมศวน์  ยอดปา
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
177
เด็กหญิงประพิชญา  ขัดผัด
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
178
เด็กหญิงปวริศา  พุทธทองศรี
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงปวิณ์พร  ดีวิเศษ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
180
เด็กหญิงปัญชิกา  เจริญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
181
เด็กหญิงปารณีย์  ทายะนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
182
เด็กหญิงปิ่นประกาย  ถาแหล่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
คณิตประถม
183
เด็กชายปุญญพัฒน์  เงินแท้
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
184
เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  จัดรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
185
เด็กหญิงผกามาศ  ภูลาด
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
คณิตประถม
186
เด็กชายพงค์จักรภัทรติ  ปานต๊ะรังษี
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
187
เด็กชายพงศภัค  ชาวเหนือ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
188
เด็กชายพงษ์ภิพัฒน์  เพียรชนะ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
189
เด็กหญิงพณิชญา  เตียนต๊ะนันท์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
190
เด็กชายพณิชพล  วุฒินุช
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
191
เด็กหญิงพนิตสุภา  ตาแปง
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
192
เด็กหญิงพรนิภา  มหาภาส
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
คณิตประถม
193
เด็กหญิงพรรณนารา  สุขะปานะ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
194
เด็กชายพรหมกิตติ  กรงจักร์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
195
เด็กชายพรหมเทพ  ขัติยศ
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
196
เด็กหญิงพรินพร  การบุญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
197
เด็กชายพลวัต  พัววงศ์ตระกูล
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
198
เด็กชายพศิน  ใจคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
คณิตประถม
199
เด็กชายพัชรพล  ธิทะ
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
200
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เกียรติมีแสง
ป.5
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
201
เด็กชายพัสกร  ปัญญาสุ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
202
เด็กหญิงพิชชานันท์  การินทา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
203
เด็กหญิงพิชชาภา  แก้วโน
ป.5
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
คณิตประถม
204
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สิทธิวงศ์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
205
เด็กชายพิชญะ  ละหงษ์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
206
เด็กหญิงพิชญาภา  โชติศิวะโยธิน
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
207
เด็กหญิงพิชญาภา  แสงทอง
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
208
เด็กชายพิตรพิบูล  ซุ้ยทา
ป.6
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
คณิตประถม
209
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงหรา
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
210
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดวงสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 2 สามัคคีล้ำเลิศ ห้อง ป.1/5 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
211
เด็กหญิงพิมพ์รดา  แก้วมาลา
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
212
เด็กหญิงพิมพ์อร  หินแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
213
เด็กหญิงพิมพิสา  วีระเเสง
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
214
เด็กชายพีรดนย์  โชติกะจิรัฏฐ์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
215
เด็กหญิงพีรดา  ทิพโคต
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
216
เด็กชายพีรพล  ศรีกัน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
217
เด็กชายพีรพัฒน์  อุดกันทะ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
218
เด็กชายพีรวิชญ์  อินต๊ะวิกุล
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
219
เด็กหญิงพุทธรักษร  ธนู
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
220
เด็กชายพุทธินันท์  ปาเมืองมูล
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
221
เด็กหญิงฟ้าใส  มโนวิเชียร
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
222
เด็กชายภคนันท์  ณ น่าน
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
223
เด็กหญิงภคพร  บุญทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
224
เด็กหญิงภคพร  แสงเงิน
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
225
เด็กชายภชฏ  กิจถาวรวุฒิกุล
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
226
เด็กชายภัทรกร  มหาวงศนันท์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
227
เด็กหญิงภัทรดา  ยาละ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
228
เด็กหญิงภัทรนันท์  จรรยา
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
229
เด็กหญิงภัทรนันท์  อินต๊ะวิน
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
230
เด็กหญิงภัทรพร  รัฐธรรมมุนี
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
231
เด็กชายภัทรพล  คำราช
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
232
เด็กชายภัทรพล  วงค์คม
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
233
เด็กหญิงภัทรมน  ช่างปัด
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
234
เด็กหญิงภัทราพร  ปงใจ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
235
เด็กหญิงภัทราภรณ์  วังสมบัติ
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
236
เด็กชายภาคิน  ศรีอินทยุทธ
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
237
เด็กชายภานุพงษ์  อินพิรุด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
238
เด็กชายภานุวิชญ์  ไชยบุญเลิศ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
239
เด็กชายภูรินทร์  ศรีอินทยุทธ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
240
เด็กชายภูริวัฒน์  เขื่อนเชียงสา
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
241
เด็กชายภูวดล  เรือนกูล
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
242
เด็กหญิงมนจิรา  จันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
243
เด็กหญิงมนรดา  ดวงสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
244
เด็กชายยศกร  เวียงสิมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
245
เด็กหญิงยุวธิดา  สุทธิเสน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 3 เปี่ยมสุข ห้อง ป2/4 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
246
เด็กหญิงยูถิกา  วรรณะ
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
247
เด็กชายรชต  ยานะธรรม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
248
เด็กชายรพินทร์ไพร  ติยะธะ
ป.5
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
249
เด็กหญิงรวินทร์นิภา  เทพคำ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
250
เด็กชายระพีพัฒน์  ศิริรักษ์ขจร
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
251
เด็กหญิงรัชนีกร  ประวัง
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
252
เด็กหญิงรัชนียา  วงศ์วุฒิ
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
253
เด็กหญิงรัฐประกาย  ศิริแสน
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
254
เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วบุญเถิง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
255
เด็กชายรัตนากร  ธิการาช
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
256
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินถา
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
257
เด็กชายราเมศวร์  แซ่ซ้ง
ป.5
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
258
เด็กหญิงรินทร์ลภัส  เมืองแก้ว
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
259
เด็กชายรุ่งโรจน์  แซ่ล่อ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
260
เด็กชายฤทธิพงษ์  หาทรัพย์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
261
เด็กหญิงลาชาวดี  สุขเหมอะ
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
262
เด็กหญิงลานนา  พุทธเนตร
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
263
เด็กชายวชิรวิทย์  ไชยมงคล
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
264
เด็กชายวชิรสิริ  การบุญ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
265
เด็กหญิงวทันยา  บริบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
266
เด็กชายวรณัฐ  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
267
เด็กชายวรเมธ  ดวงเนตร
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
268
เด็กหญิงวรวลัญช์  แก้วบุญเสริฐ
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
269
เด็กหญิงวรัญญา  สมยอง
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
270
เด็กหญิงวราภรณ์  รักษาศิล
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
271
เด็กหญิงวราภรณ์  แสงเพชร์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
272
เด็กหญิงวริศรา  สีมาพล
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
คณิตประถม
273
เด็กชายวัชรพล  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
274
เด็กชายวิทยา  นาเกี้ยว
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
275
เด็กหญิงวิภาณี  วงศ์ดี
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
276
เด็กชายวิศวกร  มาสีแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
277
เด็กชายวิษณุพงษ์  เป่งป่า
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
278
เด็กหญิงเวรุวรรณ  หลวงวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
279
เด็กหญิงศตพร  ศรีวิลัย
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
280
เด็กหญิงศศิธร  กาน้อย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 3 เปี่ยมสุข ห้อง ป2/1 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กหญิงศศิภา  บุตรดี
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
282
เด็กหญิงศศิวิมล  แก้ววรรณา
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
283
เด็กชายศศิสุกิจจ์  วงค์เสือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
คณิตประถม
284
เด็กชายศักดิ์วรินทร์  สาธุการ
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
285
เด็กชายศินครินทร์  วิภพภัทร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
286
เด็กชายศินที  ศุภพิภัทร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
287
เด็กชายศิริโชค  เครื่องสาย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
คณิตประถม
288
เด็กหญิงศิริพัชรา  โอบอ้อม
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
289
เด็กหญิงศิริรัตน์  ปันนารินทร์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
290
เด็กชายศุภวิชญ์  สังข์ศิริ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
291
เด็กชายศุภวิชญ์  สายปัญญา
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
292
เด็กชายศุภวิชญ์  ห่านฟ้างาม
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
293
เด็กชายศุภวิชญ์  อินมูล
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
294
เด็กชายศุภสิน  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
295
เด็กชายสมรรถวีร์  วุฒินุช
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
296
เด็กหญิงสมิตาพร  รักดี
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
297
เด็กชายสรชต  อุดมทอสกุล
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
298
เด็กชายสรวิชญ์  จำรัส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
299
เด็กหญิงสร้อยฟ้า  โวทาน
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
300
เด็กชายสราวุฒิ  ไชยราช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
301
เด็กหญิงสวิชญา  โสตถิสรรเสริญ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
302
เด็กชายสิรวิชญ์  คำมีผล
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
303
เด็กหญิงสิราวรรณ  กว้างขวาง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
304
เด็กหญิงสิรินทร์พิทย์  มีตัน
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
305
เด็กหญิงสิริภัทรสร  ศิริพันธ์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
306
เด็กหญิงสิริยากร  ตาหล้า
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
307
เด็กหญิงสิริวิมล  แซ่ย่าง
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
308
เด็กหญิงสุกฤตา  พรมฐาน
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
309
เด็กหญิงสุกฤตา  สุขจันทร์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
310
เด็กชายสุกฤษณ์  หอมนาน
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
311
เด็กหญิงสุกันยา  ท้าวภูทร
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
312
เด็กหญิงสุชานรี  ปิงวัง
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
313
เด็กหญิงสุฌาฬิณี  แสงคำลือ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
314
เด็กหญิงสุพทิพพ์กาจ  หิรันยา
ป.4
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
315
เด็กหญิงสุพิชญา  ทำบุญ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 3 เปี่ยมสุข ห้อง ป2/5 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
316
เด็กหญิงสุภัสสร  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
317
เด็กหญิงสุภาพร  นรชาติวศิน
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
318
เด็กชายสุรวิช  ปงใจ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
319
เด็กหญิงสุวนันท์  ใจคิด
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
320
เด็กหญิงหทัยกร  พัววงศ์ตระกูล
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
321
เด็กหญิงหทัยชนก  ทิพย์รงค์
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
322
เด็กชายหัสดินทร์  ใหดงยาง
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
323
เด็กชายอดิศักดิ์  เชิงดอย
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
324
เด็กหญิงอนัญญา  เรือนสา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
325
เด็กหญิงอนันตญา  พุทธมี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
326
เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ตรีสอน
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
327
เด็กหญิงอนินทิตา  สุภาเรือง
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
328
เด็กชายอนุสร  โพธิ์ศรี
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
329
เด็กหญิงอภัชญา  ช่างจัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
330
เด็กหญิงอภิชญา  กปิลกาญจน์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
331
เด็กหญิงอภิชญาน์  ปินตาเป็ก
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
332
เด็กชายอภิชา  พรมมาแจ่ม
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
333
เด็กชายอภิเดช  ไชยคำ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
334
เด็กชายอภินันท์  ประยศ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
335
เด็กชายอภินันท์  ผิวคำ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
336
เด็กหญิงอรจิรา  วงศ์ปินตา
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
337
เด็กหญิงอรณิชา  มหาวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
คณิตประถม
338
เด็กหญิงอรวรรณ  ปลื้มใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
คณิตประถม
339
เด็กหญิงอริศรา  อ่อนหวาน
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
340
เด็กหญิงอริสลา  ใจนา
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
341
เด็กหญิงอักษราภัค  รู้ทำนอง
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
342
เด็กชายอัครเดช  วีระศิลป์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
343
เด็กชายอัครพงษ์  สุระรินทร์
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
344
เด็กชายอัครวิชญ์  อิ่นคำ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
345
เด็กชายอัมรินทร์  ไชยคำ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
คณิตประถม
346
เด็กชายอัศธาดา  ลือเรื่อง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
347
เด็กชายอัษฎายุธ  มูลเพชร
ป.4
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิตประถม
348
เด็กหญิงอาทิตยา  คำดี
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิตประถม
349
เด็กหญิงอาภาวรรณ  พิมพ์โพชา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
คณิตประถม
350
เด็กหญิงอาริษา  ทิพโคต
ป.5
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 3 เปี่ยมสุข ห้อง ป2/2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
351
เด็กชายเอกอารินทร์  ตั้งธนกุลภักดี
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิตประถม
352
เด็กหญิงไอริสสา  อ่างลี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 2 สามัคคีล้ำเลิศ ห้อง ป.1/2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
353
นายกปิตัน  แก้ววงค์
ม.3
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
354
เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ถาแปง
ม.1
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
355
นางสาวกุลจิรา  มูลต้น
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงเกวลี  พรนำพา
ม.2
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
357
นายเกียรติ์ติพงษ์  วงศ์มุ่ย
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
358
เด็กหญิงคนิษดา  นวน
ม.2
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
359
เด็กหญิงจณิสตา  ไชยวงค์
ม.1
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงจิณัฐชญาภรณ์  อาทรประชาชิต
ม.1
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
361
เด็กหญิงจิราภา  ช่วยศิริ
ม.2
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
คณิต ม.ต้น
362
เด็กชายชินภัทร์  ศรีกรุง
ม.1
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
363
เด็กหญิงโชติกา  ไชยมงคล
ม.2
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
คณิต ม.ต้น
364
นางสาวญาณิศา  สุเมธาลังการ
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงณัฏฐพร  พลเจริญ
ม.1
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
366
นายณัฐพงศ์  ต๊ะมา
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงณิชากร  วงศ์สมบัติ
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
368
เด็กหญิงทัศวรรณ  กันทะวงค์
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
369
เด็กหญิงทินประภา  กรรณิกา
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายนนทกานต์  อิ่นคำ
ม.1
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงนลินทิพย์  แซ่ฟ่ง
ม.1
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงบัณพร  จันระวัง
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงบุณยานุชพสิษฐ์  คำแก้ว
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงบูรสิตา  วรรณชัย
ม.1
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงเปมิกา  จันทร์แก้ว
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงพัชริดา  มูลต้น
ม.2
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  สุรินทรามนต์
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  สุทธิวนาสกุล
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
379
นายภัคพล  กันวุฒิ
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงภัทรวดี  คำแก้ว
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
381
เด็กหญิงรสิตา  เรืองนาราบ
ม.2
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
คณิต ม.ต้น
382
เด็กหญิงศศิภา  อาทรประชาชิต
ม.1
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
383
เด็กชายศิรนันทพงษ์  ทรงโฉม
ม.1
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
384
เด็กหญิงศิริณัฐดา  ทรงโฉม
ม.3
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
385
เด็กชายเศรษฐพงศ์  กันทับ
ม.3
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
386
เด็กหญิงสนิฎา  บุดดานาง
ม.2
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
387
เด็กหญิงสริตา  อินทรุจิกุล
ม.1
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 2 สามัคคีล้ำเลิศ ห้อง ป.1/1 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
388
เด็กหญิงสายน้ำผึ้ง  ไพรบรรจง
ม.2
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
389
เด็กหญิงสุชาวดี  คำแสน
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
390
เด็กหญิงสุทิชา  สาระวรรณ์
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
391
เด็กหญิงสุรินทรา  สิงห์ทอง
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
392
เด็กหญิงสุวนันท์  จันทาพูน
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
393
เด็กหญิงอมรรัตน์  กลขุนทด
ม.2
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
คณิต ม.ต้น
394
เด็กชายอมรินทร์  อรุณา
ม.1
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
395
เด็กหญิงอรนิดา  มาลัยพิศ
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
396
นางสาวอลิชา  ขันขยัน
ม.3
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
คณิต ม.ต้น
397
นางสาวอวัศยา  วิงวอน
ม.3
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
คณิต ม.ต้น
398
นายอาทิตย์  แซ่ว้าน
ม.2
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 4 ราชานุสรณ์ 102 ปี ห้อง ป.4/1 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
399
เด็กหญิงกชกร  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
400
เด็กหญิงกชกร  กาวิชัย
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงกชพร.  ผาบไชย
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงกชพรรณ  ผาบไชย
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงกชวรรณ  กาบกรณ์
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงกนกพิชญ์  อาทรประชาชิต
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงกนกลักษณ์  ปัญญาโถ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกุล
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงกมลฉัตร  อุทธิยา
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงกมลวรรณ  หาทรัพย์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
409
เด็กชายกรกฎ  มลิวัลย์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
410
เด็กชายกรกฏ  ประดู่ทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงกรกนก  นุชท่าโพธิ์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงกริยา  นวลมาก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
413
เด็กชายกฤชณัท  แสงศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
414
เด็กชายกฤต  พรหมษานุวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงกฤตชญา  ตาเปียง
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
416
เด็กชายกฤตพจน์  ยาวิชัย
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
417
เด็กชายกฤตพณ  สุริยะมงคล
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
418
เด็กชายกฤตภาส  วิปันโส
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
419
เด็กชายกฤตเมธ  ถูกจิตร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
420
เด็กชายกฤตยชญ์  บุตรเนียม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงกฤติยาพร  โกสัย
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  พิพัทธ์อริยกุล
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
423
เด็กชายกฤษฎากรณ์  อินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
424
เด็กชายกฤษณ  ศาลาคราม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
425
เด็กชายกฤษณะ  เพียงใจวงค์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงกฤษณา  จำเริญ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
427
เด็กชายกวิญญู  น้อยก้อม
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงกวินตรา  เต่านัน
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
429
เด็กชายก้องภพ  เกตุอินทร์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงกอหญ้า  ปีหล้า
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
431
เด็กชายกัญจน์ติพัฒน์  กันธิยะ
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธิใจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 4 ราชานุสรณ์ 102 ปี ห้อง ป.4/2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
434
เด็กหญิงกัญญานัฐ  อนันติยศ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
435
เด็กหญิงกัญญาภัทร  มะโนศิลา
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงกัญญาภัทร  อธิบดิ์พงศธร
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีย่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงกัญทีบ์นภัส  เขตต์สิริวรกุล
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงกัญฤทัย  เถาว์ทอง
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
440
เด็กชายกันทรากร  วรรณศร
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
441
เด็กหญิงกัลยกร  ก้านแก้ว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปกปิงเมือง
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงกาญจนา  แม่นยำ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
444
เด็กชายกานต์ตะวัน  กาใจ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงกานต์ธีรา  ต๊ะหล้า
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
446
เด็กชายกิตติ์กวิน  ผัดธิ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
447
เด็กชายกิตติธร  ทะมา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงกุลจิรา  บุญทันตา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
449
เด็กหญิงกุลธิดา  อิ่นคำ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
450
เด็กหญิงกุลสินี  รุ่งสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
451
เด็กชายเกรียงศักดิ์  รัตนกร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
452
เด็กหญิงเกศรา  ยาใจ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
453
เด็กหญิงเกศรินทร์  เทศโล
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
454
เด็กชายเกียรติภูมิ  ดู่อุ๊ด
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงแก้วเก้าเจียรไน  เมฆแสน
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงเขมจิตตา  ตุ้ยสาร
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงเขมรัตน์  นันตาชัยวุฒิ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
459
เด็กชายคชากร  วัดรอบ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
460
เด็กชายคณิศร  พิมพ์ทองงาม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
461
เด็กชายครรชิตพล  ทนันไชย
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
462
เด็กชายจตุพล  ผากอง
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงจตุรพร  จักรแก้ว
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
464
เด็กชายจรัญ  ศรีทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
วิทย์ประถม
465
เด็กชายจักรพงศ์  รักประชา
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
466
เด็กชายจักรพรรดิ  ศรีณรงค์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
467
เด็กชายจักรินทร์  ปัชชาแปง
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงจรุนันท์  เริงเขตการ
ป.6
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 4 ราชานุสรณ์ 102 ปี ห้อง ป.4/3 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
469
เด็กชายจารุภัทร  แท่งทอง
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  เชาวยุทธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงจิณณ์ณิชา  เชาวยุทธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงจิณัฐตา  จุ่มใจ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงจิดาภา  สุนันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
474
เด็กชายจิตติพัฒน์  ใจโลกา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงจินดามณี  เตาทวีผล
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงจินตนา  อายิ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
477
เด็กชายจิรชัย  พรมคำอ้าย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงจิรภัทร  โนราช
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงจิรัสยา  จินะลา
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงจิราพร  สุทธิประภา
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงจิรปรียา  ปาระมี
ป.6
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
วิทย์ประถม
482
เด็กชายจีรพัฒน์  ดวงมะโน
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
483
เด็กชายจีรพัฒน์  แสงจันทร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
484
เด็กชายจีรศักดิ์  ปัญญาวงศ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สระศรีแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงจุฬารัฐชยา  อุ่นหล้า
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประมวลการ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
488
เด็กชายเจษฎานุกูล  ขันโท
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงฉัตรชฎา  ศรีมงคล
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
490
เด็กชายฉัตรดนัย  ไกลถิ่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
491
เด็กชายชญานนท์  บุรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
492
เด็กชายชญานนท์  ประมูลวงค์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงชญานันต์  พรมวงศ์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงชญานิน  ศรีพรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงชญานิศ  ทัศนัยนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงชญานิศ  อินใจ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงชญาภา  กวางไพศาล
ป.6
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงชญาภา  รักนา
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงชณัญญา  ไกลถิ่น
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงชนกนันท์  หล่อแหลม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
501
เด็กชายชนกันต์  สุรโชติ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงชนนัช  ติ๊บขัน
ป.5
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 4 ราชานุสรณ์ 102 ปี ห้อง ป.4/4 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
503
เด็กหญิงชนนิกานต์  ศรีวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงชนมน  ศรีวิลัย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
505
เด็กชายชนรรทน์  เจ็นป่า
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงชนัญภร  อินต๊ะเสน
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
507
เด็กหญิงชนัดดา  ศรีสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงชนันธร  สีใส
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงชนากานต์  อุ่นคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
510
เด็กชายชนาเทพ  พระจันทร์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงชนาพร  โกดถา
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงชนิกานต์  บุกบุญ
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงชนิกานต์  พิณโสดา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงชนิกานต์  อุ่นคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงชนิตตา  ประทิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
วิทย์ประถม
516
เด็กชายชลกันต์  สุรโชติ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
517
เด็กหญิงชลธิชา  ใจแปง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
518
เด็กหญิงชลธิดา  ทาจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงชลนิชา  อาลัย
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงชลิตา  ตุ้มไธสงค์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
521
เด็กหญิงช่อขวัญ  ทากันท์
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
522
เด็กชายชัชพงศ์  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
523
เด็กชายชัชพิสิฐ  ธนะวดี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงชัญญานุช  ธนอัศวนนท์
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงชัญญานุช  ลายเรือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
526
เด็กชายชัยบัณฑิตฆ์  ขรรค์ชัย
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
527
เด็กหญิงชาลิสา  เขื่อนแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
528
เด็กหญิงชาลิสา  ณ น่าน
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงชาลิสา  แวววีระกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงชาลิสา  หมายรอกลาง
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
531
เด็กหญิงชิดชนก  โชติบุญ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
532
เด็กชายชินพัฒน์  ขุนเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
533
เด็กหญิงชุติกาญจน์  อินปั๋น
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
534
เด็กชายชุติพนธ์  กองธรรม
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
535
เด็กชายเชาวลิต  คำปั๋น
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
536
เด็กชายโชคษิดิศ  โพธิชาญประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
537
เด็กชายไชยวัฒน์  ไชยศรี
ป.5
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 4 ราชานุสรณ์ 102 ปี ห้องภาษาไทย4 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
538
เด็กหญิงญนันทนิยา  ลือเรือง
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงญาณภา  การินทา
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
540
เด็กหญิงญาดา  ธิวัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
541
เด็กชายฐานพัฒน์  โพธิ์วิจิตร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
542
เด็กชายฐิตวัฒน์  หวังขจรกิจ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  จิตถา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
544
เด็กชายฐิติภัค  ยั่วยวน
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
545
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บทจร
ป.5
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญช่วยเหลือ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงฐิติวรดา  วะลัยสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
548
เด็กชายธิติศักดิ์  แซ่ตั้ง
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
549
เด็กชายฐิติศักดิ์  ลุ่มนอก
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงฑิกิชา  ปินคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
551
เด็กหญิงณชิรยา  มาลัย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
552
เด็กชายณภัทร  ขันใจ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
553
เด็กชายณภัทร  สุริยะปินคำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงณัชชา  ติบปัญโญ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงณัชชา  เพชรลอม
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
556
เด็กหญิงณัชชา  อุดขา
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงณัชชานันท์  สายศรี
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงณัชญาณี  สิทธินนท์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
559
เด็กชายณัชฐปกรณ์  ก่อเกิด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงณัชณิชา  วงค์ชัย
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงณัฎฐชา  แก้วมะโน
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  ค้าแก้ว
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงณัฏฐกัลย์  สงวนศัพท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงณัฏฐ์นารี  หอมนาน
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงณัฏฐฺ์ศศิ  คำมา
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
566
เด็กชายณัฐกฤต  ทาเนตร
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
567
เด็กชายณัฐชนนท์  เหล็กเจ็ก
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
568
เด็กหญิงณัฐชยา  สิทธิ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
569
เด็กชายณัฐชานนท์  สายบัว
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
570
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จันทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
571
เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บุญสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
572
เด็กหญิงณัฐณิชา  เพียรประสม
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 4 ราชานุสรณ์ 102 ปี ห้อง ป.5/4 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
573
เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
574
เด็กชายณัฐดนัย  อินต๊ะวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
575
เด็กหญิงณัฐธิชา  วรวิทย์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงณัฐธิดา  คำดี
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงณัฐธิดา  โป่งคำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
578
เด็กชายณัฐพล  คลหาญ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
579
เด็กชายณัฐภัทร  ขัดแก้ว
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
580
เด็กชายณัฐภัทร  สมนะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
581
เด็กหญิงณัฐภัสสร  นักกล้า
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
582
เด็กชายณัฐภูมิ  ศรีกันไชย
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
583
เด็กชายณัฐภูมินทร์  ไชยกัน
ป.5
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงณัฐรุจา  ฟังเร็ว
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
585
เด็กชายณัฐวัตร  ติ๊บพันธ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงณิชญากานต์  โอบอ้อม
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงณิชาพร  แก้วจันทร์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงณิชาภัทร  อุตมะ
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงณิฐินันท์  จันจี๋
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงณิภาภรณ์  ปินใจ
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงดารินทร์  ไชยบุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
592
เด็กชายตนุภัทร  สาริวาท
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  พิมพา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงตีรณา  ภูแสง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงตุลยดา  วงศ์ชัย
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
596
เด็กชายถิรวัฒน์  ใจชุ่ม
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
597
เด็กหญิงทอฝัน  สมนาม
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
598
เด็กชายทักษดนย์  ศรีวะรา
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
599
เด็กชายทักษิณ  โพธิจันทร์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงทิพาพร  เนียมแสง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
601
เด็กชายเทวฤทธิ์  อินวาท
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงเทศกาล  สุคำฟอง
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
603
เด็กหญิงเทียนทอง  ไชยไมถี
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
604
เด็กชายแทนคุณ  สุตะวงค์
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
605
เด็กชายธนกร  หม้องาม
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
606
เด็กชายธนกรณ์  พิลาคม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
607
เด็กชายธนกฤต  ยศใจ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 4 ราชานุสรณ์ 102 ปี ห้อง ป.5/3 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
608
เด็กชายธนกฤต  หม่องจู
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
609
เด็กชายธนชัย  ธิโนชัย
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
610
เด็กชายธนชาติ  รินทร์วิฑูรย์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
611
เด็กชายธนโชติ  บุญแสนไชย
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
612
เด็กชายธนโชติ  เบญจมหามังกร
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
613
เด็กชายธนพงศ์  หวานแหลม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
614
เด็กหญิงธนพร  ขำมณี
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
615
เด็กชายธนพัฒน์  เรือนมูล
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
616
เด็กชายธนภัทร  บุญทาคำ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
617
เด็กชายธนภัทร  บุญมา
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
618
เด็กชายธนวุฒิ  ผัดกันตุ้ย
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
619
เด็กหญิงธนัชพร  เชียงทา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
620
เด็กชายธนัตถ์  วงศ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงธนัยพร  รักเรียน
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงธนาภา  ชัยวงศ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงธนาภา  หิรัญญสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงธมลวรรณ  เภารัตน์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
625
เด็กชายธรรพ์นรธีร์  แสงเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
626
เด็กชายธฤษณุ  เขียวอ้าย
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
627
เด็กชายธัชพัทธิ์  คำต๊ะ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงธัญชนก  จอมป้อ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ต๋าคำ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงธัญลักษณ์  เสนาะสำเนียง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงธันยกานต์  เพชราช
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงธันยพร  ศรีใจมา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
633
เด็กชายธาดาพงษ์  คำผาย
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
634
เด็กหญิงธานภา  จันนิยม
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงธาราทิพย์  กันธวงค์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
636
เด็กหญิงธารารัตน์  ทาน๊ะ
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
637
เด็กชายธาวิน  แสงจันทร์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงธิญาดา  เชิงดอย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงธิดากานต์  ไชยมงคล
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงธิดารัตน์  มุ่งงาม
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
641
เด็กหญิงธีรดา  พิสยา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
642
เด็กชายธีรเดช  เลิศบุรุษ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 4 ราชานุสรณ์ 102 ปี ห้อง ป.5/2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
643
เด็กชายธีรพงษ์  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
644
เด็กชายธีรภัทร  กองใจ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
645
เด็กชายธีรภัทร  ป้องปก
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
646
เด็กชายธีรภัทร  เพียงต่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
647
เด็กชายธีรวัฒน์  กุมกัน
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
648
เด็กหญิงธีริศรา  เสนคำ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
649
เด็กชายธุวานนท์  ยศคำ
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงนครินทร์  ถานะกอง
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
651
เด็กหญิงนงนภัส  เสาร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
652
เด็กหญิงนงนุช  สว่างศรี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงนนทพร  ศรีกันไชย
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
654
เด็กชายนนทพัฏน์  วงศ์ประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
655
เด็กชายนพเก้า  จองแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
656
เด็กชายนพณัฐ  น้อมนบ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงนภสร  ชัยวุฒิ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
658
เด็กชายนภัทพงษ์  สะหะบุรี
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงนริสรินทร์  อาริยะ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
660
เด็กหญิงนรีกานต์  เขียวใหญ่
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
661
เด็กชายนฤสรณ์  อุทธิยา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
662
เด็กชายนวพัตร  เชื้อเมืองพาน
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
663
เด็กหญิงนวียา  วัฒนาพร
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
664
เด็กหญิงนัฐธิรา  ปานต๊ะรังสี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
วิทย์ประถม
665
เด็กชายนัทธวัฒน์  เนาวรัตน์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยเลิศนุกิจ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงนันทนัช  ข่มอาวุธ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
668
เด็กชายนันทวิชช์  บุญเมือง
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
669
เด็กชายนันทิพัฒน์  เสียงเพราะ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงนันธิญา  วันต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงนันพิชา  ปันคำ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
672
เด็กหญิงนารีรัตน์  วงค์เรือน
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงนิชาภา  คำชู
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงนิชาภา  มะโนสมบัติ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
675
เด็กชายนิติธร  ผลมาก
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงนิธิพร  ยาวิเริง
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
677
เด็กหญิงนิรมล  เขียวชม
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 4 ราชานุสรณ์ 102 ปี ห้อง ป.5/1 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
678
เด็กหญิงเนตรดาว  ทำของดี
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
679
เด็กชายบดินทร์  เรือนมูล
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงบัณฑิตา  ยาวพร
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
681
เด็กหญิงบัณฑิตา  วงศ์ใหญ่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงบุญฑริกา  บุตรพรม
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
683
เด็กชายบุญพิทักษ์  อัครเสถียรพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงบุณยวีย์  วงษ์พิทักษ์
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
685
เด็กหญิงบุลพร  ร่วมสุข
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
686
เด็กหญิงเบญจมาศ  ธรรมสอน
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงเบญญทิพย์  กิจเจริญฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
688
เด็กหญิงเบญญาภา  ยานะฝั้น
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
689
เด็กชายปฏิภาณ  แกนาง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
690
เด็กชายปฏิภาณ  งามแดง
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
691
เด็กชายปฐมพงศ์  เรืองวิลัย
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงปพิชญา  สุทธะ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
693
เด็กหญิงปภาดา  วงศ์สรรคกร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงปภาวรินทร์  แปงปัน
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงปภาวรินทร์  สงบ
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงประภาศิริ  ทำของดี
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
697
เด็กชายปรัญชัย  บุญเสงี่ยม
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
698
เด็กหญิงปริญาภัทร  คิดรักเมือง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
699
เด็กหญิงปรียาภัทร์  จำศิล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
700
เด็กชายปวริศ  อินต๊ะเขื่อน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงปวีณ์นุช  อินทร์ประยงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงปัญญดา  สมบัติใหม่
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
703
เด็กหญิงปัญญารัฐ  สร้อยสูงเนิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
704
เด็กชายปัณณทัต  ณ น่าน
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงปัณณพร  หล้าอินถา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
706
เด็กชายปารเมศ  จินณรักษ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
707
เด็กหญิงปาริตา  วงศ์ปัญญา
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงปิญาดา  สายบัว
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงปิยธิดา  ตุงคณาคร
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
710
เด็กชายปุญยวัจน์  อำนา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
711
เด็กชายปุณมนัส  กติยา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
712
เด็กชายปุณยวีร์  สมฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 4 ราชานุสรณ์ 102 ปี ห้องภาษาอังกฤษ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
713
เด็กชายปุณยวีร์  อิ่นคำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงปุณยาพร  อนุเคราะห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
715
เด็กหญิงเปมิกา  สุทธิวนานุรักษ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
716
เด็กหญิงเปรมกานดา  ค้าแก้ว
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
717
เด็กชายเปรมภิสิทธิ์  ปิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
718
เด็กหญิงเปี่ยมรัก  วงค์ชัย
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
719
เด็กหญิงผกามาส  ใบลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
720
เด็กหญิงผการัตธ์  สุยะ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
721
เด็กชายผดุงพล  สนั่นเอื้อ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
722
เด็กชายพงศกร  สอนแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
วิทย์ประถม
723
เด็กชายพงศ์พัศ  ดีสุข
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
724
เด็กชายพงศ์พิทักษ์  จรัสดำรงโชค
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
725
เด็กชายพงศภัทร  ผัดธิ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
726
เด็กหญิงพชรพร  บุญช่วยเหลือ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
727
เด็กชายพชรพล  ฐานะกอง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
728
เด็กชายพนธกร  คำปันแปง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
729
เด็กชายพนัชกร  ศรีสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
730
เด็กหญิงพรกมล  ขัติยะ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
731
เด็กหญิงพรนภา  แสงจันทร์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงพรพรรษา  คำลือ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงพรรณยชนก  เต่านารี
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
734
เด็กชายพรหมศรัณย์  อริยธเนตร
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงพลอยชมพู  ทาแกง
ป.6
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงพลอยน้ำเพชร  อรุณสันติโรจน์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงพลอยลดา  กันหล้า
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงพศิกา  นันทะ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
739
เด็กชายพสธร  ใจแปง
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
740
เด็กชายพสิษฐ์พล  สุพะบุญ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงพัชรพร  ธรรมขันธ์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงพัชราภรณ์  จุฬารี
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงพัณณิตา  ไชยทน
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงพัณณิตา  แผ่นใหญ่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงพัณณิตา  มโนวงค์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
746
เด็กชายพัทธดนย์  ไชยชมภู
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  รักสุข
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 4 ราชานุสรณ์ 102 ปี ห้อง ป.6/1 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
748
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  อุดกันทะ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
749
เด็กชายพัทธนันท์  ใจสุข
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
750
เด็กชายพัทธพล  คำศรีแก้ว
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงพาณิภัค  ชูพันธุ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงพิกุล  กองกูล
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
753
เด็กชายพิชชนนท์  พิชคำ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงพิชชาพร  หมื่นเกี๋ยง
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงพิชญธิดา  อะโนราช
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
756
เด็กชายพิชญ์พิรุฬห์  อิ่นใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
757
เด็กหญิงพิชญา  แก้วคงธรรม
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
758
เด็กหญิงพิชญา  อ่องคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
759
เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
760
เด็กหญิงพิชยาภรณ์  พุทธเคน
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
761
เด็กหญิงพิณสุดา  การีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงพิธพร  พึ่งเขื่อนขันธ์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไกลถิ่น
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงพิมพิกา  ปัจจัตตัง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
765
เด็กชายพีธนัตถ์  จุใจ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงพีรนันท์  หินแก้ว
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
767
เด็กชายพีรวัส  ภักดียนต์เจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
768
เด็กชายพีรวิชญ์  บุญแก้ว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
769
เด็กชายพีรวิชญ์  วรรณสอน
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
770
เด็กชายพีรวิชญ์  สีลาสม
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงแพรวา  ก้อนราช
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
772
เด็กหญิงฟ้าปรียา  เวียงนนท์
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงฟ้าใส  แซ่ตา
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงภกรกัญ  แซ่จึง
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงภคพร  กามะเทพ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงภณิตา  ชัยลิ้นฟ้า
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ปวนทา
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
778
เด็กชายภัควุฒินันท์  เมืองแก่น
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงภัณฑิรา  หอกทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงภัททิรา  ดวงสุภา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงภัทธิดา  ยองเพ็ชร
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงภัทรกร  เขาฟัง
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 4 ราชานุสรณ์ 102 ปี ห้อง ป.6/2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
783
เด็กหญิงภัทรธิดา  สุยะเหล็ก
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
784
เด็กชายภัทรนันท์  วงเวียน
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
785
เด็กชายภัทรพล  ใจภักดี
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงภัทรภา  นรรัตน์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
787
เด็กหญิงภัทราภรณ์  นิมคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงภัทราภรณ์  มาปะโท
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงภัทราวดี  ทิพย์ใจ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงภัทราวดี  วุฒิ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
791
เด็กชายภาณุเดช  ทริยะ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
792
เด็กชายภาณุวิชญ์  ไกลถิ่น
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
793
เด็กชายภานุพงศ์  อมรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
794
เด็กชายภานุวัฒน์  ณ น่าน
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
795
เด็กชายภานุวิชญ์  บุญชาติ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
796
เด็กหญิงภิญญาภัทร  ปานพินิจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
797
เด็กชายภุชงค์  หม่องพิชัย
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
798
เด็กชายภูกาญจ์  โพสุการ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
799
เด็กชายภูธนิก  เรือนสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
800
เด็กชายภูธิป  ธรรมขัน
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
801
เด็กชายภูมินทร์  นิ่มลอย
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
802
เด็กชายภูริณัฐ  บุตรพรม
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
803
เด็กชายภูริพัฒน์  ธิอ้าย
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
804
เด็กชายภูวดล  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
805
เด็กชายภูวเดช  มั่นถาวร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงมณฏา  ชิณวงศ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงมณีรินทร์  รัตนนิรมล
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงมนัสนันท์  ก่อสร้าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
809
เด็กหญิงมนัสนันท์  อาประหุน
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
810
เด็กหญิงมะลิวัลย์  กองกูล
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงมัชฌิมา  หันชัยเนาว์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
812
เด็กชายมารุต  อนุชิตวรการ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
813
เด็กหญิงเมธาวี  แผลงมา
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
814
เด็กชายเมธาวี  พิมโสดา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
815
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปันวัง
ป.4
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงเมษณีย์  คำเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
817
เด็กชายยศพนธ์  โคตรศรีวงษ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 4 ราชานุสรณ์ 102 ปี ห้อง ป.6/3 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
818
เด็กชายยศสรัล  พุทธลา
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
819
เด็กหญิงยีลิง  ตัน
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
820
เด็กชายยุทธภูมิ  พันดา
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
821
เด็กหญิงยุพารัตน์  อุดยานะ
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
822
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เลาหตีรานนท์
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
823
เด็กชายรนกรณ์  ศักดิ์สิงห์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงรณพร  โกเมฆ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
825
เด็กชายรพีพัฒน์  ชีพเป็นสุข
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงรมย์ธีรา  หมื่นลาง
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงรสธร  ขันแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงรสนันท์  งาช้าง
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงรักษิตา  ตันละผัด
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
830
เด็กชายรัชชานนท์  กาใจ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
831
เด็กชายรัชชานนท์  ใจชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
832
เด็กชายรัฐพงษ์  ศรีกันชัย
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงรัตนา  ไม้ฉำฉา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เข็มขาว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
835
เด็กชายราชัน  วงศ์วุฒิ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
836
เด็กชายราเมศวร์  น้อยก้อม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงรินรดา  มูลย่อง
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงรุ่งนภา  มูลอะมี
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงรุ่งลาวัลย์  กันทา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงรุจิรา  ท้าวภูธร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
841
เด็กชายฤกษ์ชัย  เม็งไธสง
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงลักษมณ  ปันเท
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
843
เด็กชายวงศธร  พรมมา
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
844
เด็กหญิงวชิรญาณ์  ดีน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
845
เด็กชายวชิรวิทย์  ทองสกุล
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
846
เด็กหญิงวณิสรา  ต๊ะวงค์ชัย
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
847
เด็กหญิงวนิดา  บุญศรี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
848
เด็กหญิงวรกร  มะโนศรี
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
849
เด็กชายวรวุฒิ  ติ๊บกรณ์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
850
เด็กหญิงวรัชยา  เมืองมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
851
เด็กหญิงวรัญญา  ใจอินทร์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
852
เด็กหญิงวรัญญา  สุวรรณ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 4 ราชานุสรณ์ 102 ปี ห้อง ป.6/4 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
853
เด็กหญิงวรัทยา  ทะปัน
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงวรัทยา  ศุภพิภัทร์
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
855
เด็กหญิงวรากร  บุญวงศ์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงวรินทิพย์  ซิ้นซ่วย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงวสุธร  หินใหญ่
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงวัฒนารี  นุเมฆ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงวิชญาดา  ก่อสร้าง
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงวิชญาดา  ภูมิพัฒน์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงวิชญาพร  ชารัมย์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงวิชญาพร  สมชะนะ
ป.5
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
863
เด็กชายวิชยุตม์  วงศ์ภักดี
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
864
เด็กชายวิทวัส  อินสาม
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงวิมลสิริ  ไทยบุญร์
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงวิรยา  วงษ์ศิลา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
867
เด็กหญิงวิรัลยา  ลาภยศ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงวิรินยา  ศรีกุลณะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงวิลาวัลย์  ยองเพ็ชร
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงวิลาสินี  วงค์ชัย
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
871
เด็กชายวิศณุกรณ์  บางท่าโรง
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงวีรสุดา  สาระภพ
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
873
เด็กชายวุฒิไกร  ไชยโย
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
874
เด็กชายวุฒิพันธ์  ปันเบี้ยว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
875
เด็กชายเวชพิสิฐ  เชิงเขา
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
876
เด็กชายศตวรรษ  ทาอาษา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
877
เด็กหญิงศรัญญา  อริยา
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
878
เด็กชายศรัณยพงศ์  รักคำ
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
879
เด็กชายศรัณย์ภัทร  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
880
เด็กชายศิวัช  ภักดี
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
881
เด็กหญิงศศิกาญจน์  วิชัยสา
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
882
เด็กชายศาสดากอน  แผ่นเบื้อง
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
883
เด็กหญิงศิตาพร  จักสี
ป.6
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงศิรประภา  คำเหล็ก
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
885
เด็กชายศิริกร  คำน้อย
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
886
เด็กชายศิลานุวัฒน์  เที่ยงธรรม
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
887
เด็กชายศิวะ  ไชยมงคล
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 4 ราชานุสรณ์ 102 ปี ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
888
เด็กชายศุภชัย  สอนอับ
ป.5
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
889
เด็กชายศุภณัฐ  ใจวัง
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงศุภลักษณ์  เลิศวัฒนาสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
891
เด็กชายศุภวัทน์  จิตมะโนวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
892
เด็กชายศุภวิชญ์  วิไลพร
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงศุภักษร  ดวงแก้ว
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
894
เด็กชายเศรฉฐพงศ์  นะวะยศ
ป.4
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
895
เด็กชายเศรษฐสรร  ทรัพย์สังข์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
896
เด็กชายสรยุทธ  ใจโน
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
897
เด็กชายสราวุฒิ  ศักดิ์ศรี
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
898
เด็กชายสิทธิพัฒน์  นำแปง
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงสิรินทรา  ค้าแก้ว
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
900
เด็กชายสิรธีร์  ปันจันทร์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
901
เด็กหญิงสิรภัทร  ไชยแก้ว
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
902
เด็กชายสิรภัทร  เป็กธนู
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
903
เด็กหญิงสิริกร  ขันติญา
ป.6
โรงเรียนลูกรักเชียงของ
วิทย์ประถม
904
เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์  จอมป้อ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
905
เด็กหญิงสิรินทรา  สมควร
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
906
เด็กหญิงสุกฤตา  เกาะแก้ว
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
907
เด็กหญิงสุกัญญา  สุกดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
908
เด็กหญิงสุทธิดา  ไชยรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าแดงห้วยหลวง
วิทย์ประถม
909
เด็กหญิงสุธิดา  ชนะประโคน
ป.6
โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา
วิทย์ประถม
910
เด็กหญิงสุประวีณ์  วงศ์รักษาธรรม
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
911
เด็กหญิงสุพิชชา  สุนุรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
912
เด็กชายสุภนัย  เพชรใจศักดิ์
ป.5
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
913
เด็กชายสุรพงษ์  ค้าคำ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
914
เด็กหญิงสุริยาพร  ตั้งกิจวุฒิกุล
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
915
เด็กชายสุวชัช  ขันแก้ว
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เดชรส
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงโสภิดา  กันทะเนตร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงหฤทัย  ถูกใจ
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงฬาภิศ  ภูมี
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงอชิรญา  วิเศษ
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
921
เด็กชายอดิศร  บัวติ๊บ
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
922
เด็กชายอติคุณ  ชุ่มมงคล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 4

ณ อาคาร 3 เปี่ยมสุข ห้อง ป.2/3 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
923
เด็กชายอธิปพันธ์  อุปทน
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงอนุธิดา  เพตะกร
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
925
เด็กชายอนุวัฒน์  ฮั่นตระกูล
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
926
เด็กชายอพัทธดนย์  ต๋าคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
927
เด็กชายอภิภู  โขมรัตน์
ป.6
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
928
เด็กชายอภิวิชญ์  จิตสงคราม
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
929
เด็กหญิงอรนุช  ทีฆาวงค์
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
930
เด็กชายอรรถกร  มีเขียว
ป.6
โรงเรียนกฤษณาทวีวิทย์
วิทย์ประถม
931
เด็กชายอรรถเชฏฐ์  วงศ์ยศ
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
932
เด็กชายอรรถพล  ไชยพาลี
ป.4
โรงเรียนกิตติคุณเทิงวิทยา
วิทย์ประถม
933
เด็กหญิงอรุโณทัย  ธิโนชัย
ป.5
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
934
เด็กชายอัครพล  พิยะใจ
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
935
เด็กหญิงอัฐภิญญา  จินต์วิเศษ
ป.6
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
936
เด็กชายอัตถนิรัต  แปงใจดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
วิทย์ประถม
937
เด็กหญิงอัยลดา  คำฟู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย
วิทย์ประถม
938
เด็กชายอานนท์  ยองเพชร
ป.6
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
939
เด็กหญิงอาภากร  วงศ์ใหญ่
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
940
เด็กชายอิทธิพัทธ์  เรือนสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม
วิทย์ประถม
941
เด็กหญิงอิสยาห์  ปัญญาแหลม
ป.6
โรงเรียนบ้านต้นปล้องแดนเมือง
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงอุบลรัตน์  เชียงแขก
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม
943
เด็กหญิงเอมมิกา  จิตมโนวรรณ์
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
944
เด็กหญิงเอริก้า  คอฟแลนด์
ป.6
โรงเรียนวัดพระเกิดคงคาราม
วิทย์ประถม
945
เด็กหญิงเอื้อมขวัญ  เสาว์จันทร์
ป.4
โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา)
วิทย์ประถม