ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกมลพรรณ  บุญเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
คณิตประถม
2
เด็กชายก้องภพ  พลเดโช
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
3
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  อุ่นเจริญ
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกานต์ณิชา  คีลาวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกานต์พิชชา  นันท์รุ่งโรจน์
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
6
เด็กชายกิตติคุณ  เสริมสุขรัตนกุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกุลธิดา  ใหญ่วงค์
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกุลปรียา  จันแปงเงิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสมัคคี
คณิตประถม
9
เด็กชายเกรียงไกร  มาเยอะ
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
10
เด็กหญิงเกศินี  กันทะลา
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสมัคคี
คณิตประถม
11
เด็กหญิงขวัญข้าว  วงค์สามารถ
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสมัคคี
คณิตประถม
12
เด็กหญิงคำจันทร์  เป็งดล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
คณิตประถม
13
เด็กชายคุณานนท์  ธนูน้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
คณิตประถม
14
เด็กชายฆนวัฒน์  ขันอุระ
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจรุพิชญ์  สามนวล
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
16
เด็กชายจักกาย  ทองอินทร์
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
17
เด็กชายจักเรศ  อุดรพงศ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
คณิตประถม
18
เด็กหญิงจันทกานต์  ประเสริฐสืบ
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
19
เด็กชายจิรทิปต์  ชัยวงค์
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชญานิศค์  ทาบุญ
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
21
เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญศรี
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
22
เด็กหญิงชนิการ์  ใจชุ่ม
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
23
เด็กหญิงชมพูนุช  ละมัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
24
เด็กหญิงชมพูนุช  อริยะเครือ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
25
เด็กหญิงชลนิชา  จินดาธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
26
เด็กหญิงชวัลรัตน์  วงค์สุรินทร์
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
27
เด็กชายชัยภัทร  บุญธิมา
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
28
เด็กหญิงชาลิสา  ธรรมสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
29
เด็กหญิงฐปนัท  มุ่งการ
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงฐิตาภา  นันชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
คณิตประถม
31
เด็กชายฐิติกร  จีนา
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
32
เด็กหญิงฐิติญา  สมสุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสมัคคี
คณิตประถม
33
เด็กหญิงฑิมพิกา  ศรีใจ
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัชชา  ดอนลาว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
คณิตประถม
35
เด็กหญิงณัชชากัญญ์  พฤกษาพันธ์ทวี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กหญิงณัฐกฤตา  มั่นคง
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
37
เด็กชายณัฐดนัย  ปิตะกา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณัฐภัทร  ศรีวิหก
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสมัคคี
คณิตประถม
39
เด็กชายเทวฤทธิ์  วรรณจักร
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
40
เด็กชายธนกร  มนุษย์พันธุ์
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
41
เด็กชายธนโชติ  เมืองอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
คณิตประถม
42
เด็กหญิงธนพร  รัชฏะวานิช
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
43
เด็กชายธนวัฒน์  แจเปียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
คณิตประถม
44
เด็กชายธนาวุฒิ  สินพงษ์อมรกิจ
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
45
เด็กหญิงธวัลรัตน์  ธนามณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
คณิตประถม
46
เด็กหญิงธัชพรรณ  ภิระบรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
คณิตประถม
47
เด็กหญิงธิรัชชา  เงินสัจจา
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสมัคคี
คณิตประถม
48
เด็กชายนนธภัทร  ไชยสุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
คณิตประถม
49
เด็กหญิงนรีภร  อูปเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
50
เด็กหญิงนลินี  ปินทรายมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
51
เด็กหญิงนัชชา  นิธิพิพัฒโกศล
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
52
เด็กหญิงนัยน์ปพร  นีลดานุวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
คณิตประถม
53
เด็กหญิงน้ำหวาน  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
54
เด็กชายเนติรัฐ  ใจหมั่น
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
55
เด็กชายบรรณวิชญ์  ปัญญาวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
คณิตประถม
56
เด็กหญิงบรรณสรณ์  ไพบูลย์ยิ่งยศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
คณิตประถม
57
เด็กหญิงปนัดดา  ตารินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
คณิตประถม
58
เด็กหญิงปภาดา  เขื่อนเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
59
เด็กชายปรินทร  ฝายศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
คณิตประถม
60
เด็กหญิงปินฑิตา  วงค์เตปิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
คณิตประถม
61
เด็กหญิงพลอยไพลิน  เขื่อนเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
คณิตประถม
62
เด็กหญิงพิชชาพร  หนิ้วหยิ่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสมัคคี
คณิตประถม
63
เด็กหญิงพิชชาภา  สาระตา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
64
เด็กหญิงพิชญาภัค  ธนัชกฤติ์กุล
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
65
เด็กหญิงพิชญาภา  ธนัชกฤติ์กุล
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
66
เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ศรีสุพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน)
คณิตประถม
67
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  อัศวยิ่งถาวร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
คณิตประถม
68
เด็กหญิงพิมพ์พิลาวัลย์  จันแปงเงิน
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสมัคคี
คณิตประถม
69
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  อุดทา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
70
เด็กชายพีรณัฐ  ทรงประโคน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กชายพีรภัทร  ภูศรีบุญนาค
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
72
เด็กชายพีรวิชญ์  ภาคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
คณิตประถม
73
เด็กหญิงพุทธชาด  ศรีสุพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน)
คณิตประถม
74
เด็กหญิงเพ็ญพิชา  พลายมิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
75
เด็กชายภาคิน  ปินนะรา
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
76
เด็กชายภูรินัฐ  จันทร์มะโน
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
77
เด็กหญิงเยี้ยน  ติง
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
78
เด็กชายรัฐเกล้า  วีระคำ
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
79
เด็กหญิงรัตดา  จับประยงค์
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
80
เด็กหญิงรุ่งทิวา  ดำมีขาว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน)
คณิตประถม
81
เด็กหญิงวรรณิกา  มงคลดี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
82
เด็กหญิงวรินทร  กันธิพันธ์
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
83
เด็กชายวสุวริศวร์  ศิระศุภกร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
คณิตประถม
84
เด็กชายเวธน์วศิน  ใจวงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
คณิตประถม
85
เด็กหญิงศศิกานต์  ละมัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
คณิตประถม
86
เด็กหญิงศศิธร  ศิลพร
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
87
เด็กชายศิรสิทธิ์  อินนั่งแท่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสมัคคี
คณิตประถม
88
เด็กชายศุภณัฐ  คงอ่ำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
คณิตประถม
89
เด็กหญิงสกาวเดือน  หมื่นเงิน
ป.5
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสมัคคี
คณิตประถม
90
เด็กชายสรรเพชญ  เมืองมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
คณิตประถม
91
เด็กชายสิรภพ  อะทะถ้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
92
เด็กหญิงสุชานาถ  คีรีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
คณิตประถม
93
เด็กหญิงสุธาทิพย์  อินหลี
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
94
เด็กหญิงสุวรรณณี  วงค์คม
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
95
เด็กหญิงสุวิชาดา  ตอบุญธง
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสมัคคี
คณิตประถม
96
เด็กชายแสงเพชร  สิงห์คำ
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
97
เด็กชายเหมรัศมิ์  คงอ่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
คณิตประถม
98
เด็กชายอดิศร  สามารถ
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
99
เด็กหญิงอภิปรียา  นามแค
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
คณิตประถม
100
เด็กชายอภิสิทธ์  แซ่จาง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
101
เด็กหญิงอรไพลิน  ยิ่งพิริยะพงศ์
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
คณิตประถม
102
เด็กหญิงอังคณาพรรณ  ขวัญจิรพันธุ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
คณิตประถม
103
เด็กชายเอื้ออังกูร  ปาระมี
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเอนกสิทธิประศาสน์ ชั้น 1 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
104
เด็กชายกรกวี  วิทยาคุณ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
105
เด็กชายกฤตณะพัชร  ชูพินิจ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
106
เด็กหญิงกฤษณา  เลขผสม
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายการิน  เชอมื่อ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
108
เด็กชายกิตติพงษ์  แซ่ลี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
109
นายกิตติพิชญ์  บุญก๋า
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
110
นายกุลนันท์  เสรีสวัสดิ์ศรี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
111
นายเกรียงศักดิ์  แซ่จาง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
112
นายคำฟู  คำแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
113
นายจักรกฤษณ์  ถิ่นนอก
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
114
นางสาวจันทร์เพ็ญ  แซ่ลี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงจารุวรรณ  เวียงสุนทร
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
116
นางสาวจิตรลดา  แซ่ลี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
117
นายจิรศักดิ์  บุญเรือง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
118
นางสาวจุฑามาศ  แซ่เติ๋น
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
119
นางสาวจุฬารัตน์  หมอช้าง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
120
นายฉัตราวุฒิ  คำเขิน
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
121
นางสาวชณัฐฎา  ยักกันโท
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
122
นายชนัญญู  แซ่จ๋าว
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
123
เด็กหญิงชลดา  แก่นจันทึก
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
124
เด็กชายชลธร  บำรุงเขตร์
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
125
เด็กหญิงชัญญานุช  ตรงใจ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
126
นายชัยมงคล  ธิยะคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
127
เด็กชายชัยวัฒน์  ยอแจะ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
128
นายไชยวัฒน์  ยิ้มสุข
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
129
เด็กชายซาน  แซ่ลี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
130
เด็กหญิงญาดา  แซ่จ๋าว
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
131
เด็กหญิงฐิติยา  มาเยอะ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
132
เด็กหญิงณัฐฌานันท์  กุนณะกันตี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
133
เด็กชายณัฐนนท์  กาบคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
134
เด็กชายณัฐนันท์  ขันพลหล้า
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
135
เด็กชายณัฐพงศ์  พิมลรักษาเกียรติ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
คณิต ม.ต้น
136
เด็กชายณัฐพล  บุดดีคำ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
137
นางสาวณิศวรา  วรรธนะจารี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
138
นายดนุสรณ์  จันธิมา
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเอนกสิทธิประศาสน์ ชั้น 1 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
139
เด็กหญิงดาราวลี  แซ่ลี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
140
นายเดชาธร  ดอนไชย
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
141
เด็กหญิงเดือน  วิมลสุขวิวัฒน์
ม.2
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
คณิต ม.ต้น
142
นายทิตย์  คำผ่อง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
143
นายธนโชติ  กันทะดง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
144
นายธัชชัย  พม่า
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
145
เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ฐานาเรือ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
146
เด็กชายธีรทัศน์  อภิสุนทรกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
คณิต ม.ต้น
147
เด็กชายธีรพล  ไพสิฐเฟื่องฟู
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
148
เด็กชายนนทวัฒน์  คำเงิน
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
149
นายนนทวัฒน์  ทิวงค์เวียง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
150
นายนรินทร์  มาตวงษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
151
เด็กชายนิติภูมิ  อะทะวงษา
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
152
เด็กหญิงนิวาริน  นพวิง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
153
เด็กหญิงนิศารัตน์  แซ่เติ๋น
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
154
นายบุญศรี  อชิระปรีชาพาณิชย์
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
155
นายปฐมพร  เมืองแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
156
นางสาวปทิตตา  แซ่ว่าง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
157
นางสาวปวัณรัตน์  แซ่ย่าง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
158
นายปุณชรัสมิ์  ชำนาญยา
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
159
เด็กหญิงพรทิพย์  ธำรงกมล
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
160
นางสาวพัชรา  จันทาพูน
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
161
นางสาวพัชรีย์  จันทาพูน
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
162
เด็กชายพัทธนันท์  ใจกาศ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
163
นายพันฤทธิ์  อินหลาน
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
164
นายพิชญุตม์  โค้งคลหาญ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
165
นางสาวพิมพ์ชนก  ทิพย์สุข
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
166
นายพิรุณ  ผาลาด
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
167
นางสาวภัคจิรา  สาชาติ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
168
เด็กชายภาณุพล  มาแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
169
เด็กชายภาณุภัทร  มาแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
170
เด็กชายภูริภักดิ์  ทัศนสมพร
ม.2
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
คณิต ม.ต้น
171
นายภูวดล  แซ่หลี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
172
เด็กชายภูวนาท  ซางสุภาพ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
173
นางสาวมารีย์  แซ่ลี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเอนกสิทธิประศาสน์ ชั้น 1 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
174
เด็กชายรชตะ  สาระนัน
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
175
นางสาวรัตยาพร  ภัทรพาณิชย์กุล
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
176
นางสาวรุ่งอรุณ  เกเย็น
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
177
นางสาววรัญญา  ปรีชาสกุลพงศ์
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
178
เด็กหญิงวริญดา  คืนมาเมือง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
179
นางสาววันวิสา  จักรแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
180
นายวิชยา  แซ่จาง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
181
เด็กชายวิชัย  พิมลดำรงเกียรติ
ม.2
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
คณิต ม.ต้น
182
เด็กชายวิทยา  เยเบียง
ม.2
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
คณิต ม.ต้น
183
เด็กชายวิศิษฎ์  จับใจนาย
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
184
เด็กชายวุฒิพงษ์  อภิสุนทรกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
คณิต ม.ต้น
185
นายศรีบุญ  คำแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
186
เด็กชายศิราวุฒิ  แซ่ลี
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
187
เด็กหญิงศิริวรรณ  ผลประเสริฐ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
188
เด็กชายศิริวิทย์  สินสว่าง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
189
นางสาวศุพิชญา  ดวงทิพย์
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
190
เด็กชายสมชาย  อภิสุนทรกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
คณิต ม.ต้น
191
นางสาวสมฤดี  นิยม
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
192
เด็กชายสิทธิชัย  อภิสุนทรกุล
ม.2
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
คณิต ม.ต้น
193
เด็กหญิงสุขฤทัย  นะพะการ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
194
นายสุชาติ  แลเชอะ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
195
นางสาวสุดา  ลาหู่
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
196
นางสาวสุทธิตา  ปาละกา
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
197
นายสุวิชฌา  ดวงทิพย์
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
198
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ดงสวรรค์
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
199
เด็กหญิงหมี่โอ๊ะ  ศรีคา
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
200
นายหิรัญยกุล  ทะโป
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
201
เด็กหญิงอชิรญา  พิพรรธ์ธนบูรณ์
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
202
เด็กชายอติชาติ  จำปาทราย
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
203
เด็กชายอนันตชัย  ศรีดวงใจ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
204
นางสาวอภิศรา  บังคมเนตร
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
205
นายอภิสิทธิ์  แซ่ว่าง
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
206
นายอภิสิทธิ์  ม่อนแสนใจ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
207
นายอาชาโลม  กันธ์พันธ์
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
208
นายอาทิตย์  คำแก้ว
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
209
นายอายูว  ยิบือ
ม.3
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
210
เด็กหญิงกนกพิชญ์  สุขเสาร์
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงกนกรักษ์  เพียรงาม
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงกนกวรรณ  สุยะไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงกฤตชญา  ชัยอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
214
เด็กชายกฤษฎา  เตเหิง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
วิทย์ประถม
215
เด็กชายกฤษดา  ปิตะกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงกัญญาภัค  ทนดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมบวรนนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงกันต์กมล  แซ่ว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงกัสมา  เมฆบนจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
220
เด็กหญิงกานต์รวี  แซ่จ๋าว
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
221
เด็กชายกิตติกร  ปัญญาธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
222
เด็กชายกิตติพัฒน์  แซ่จัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
223
เด็กชายกิตติรักษ์  ใจสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
224
เด็กชายกิตติศักดิ์  ทาวาง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
225
เด็กชายกิตติศักดิ์  อภิพงศ์เสถียร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงกุลธิดา  น้อยบุญตัน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงเกวลิน  จะงะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิง้เกวลิน  จะงะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงเกษณ๊  เชอมื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
230
เด็กชายไกรสิทธิ์  เยต้อง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
231
เด็กชายคลณะสิทธิ์  อิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงจารุวรรณ  เมืองจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
233
เด็กหญิงจิรัฏฐิติกาล  ตระการตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
234
เด็กหญิงจุฑามาศ  กาดคม
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
235
เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมเจริญ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
236
เด็กชายเจนณรงค์  บุญรักษา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
237
เด็กหญิงเจียระไน  จันทร์ฉ่อง
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
238
เด็กชายเฉลิมชนม์  ประกองแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
239
เด็กชายเฉลิมราช  แซมือ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงชนกพร  เสามั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
241
เด็กชายชนธัญ  ตรีกริชวัฒนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงชนิสรา  ใจดวงแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
243
เด็กชายชยางกูร  บุญโกย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงชลิตา  บัวผัด
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้น 3 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
245
เด็กชายชวกร  แช่จัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงชัญชนา  วิยะกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
วิทย์ประถม
247
เด็กชายชาครีย  ทำบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
248
เด็กหญิงชุตินนท์  สิงห์สุข
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
249
เด็กชายโชติภณ  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
250
เด็กชายโชติวุฒิ  แซ่ก๊อ
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงฌัญญาณิน  วีระคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
252
เด็กชายญาณัทปกรณ์  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงญาโณทัย  พ้นภัย
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
254
เด็กหญิงญานิกา  เขื่อนเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
255
เด็กหญิงฐิตยา  รินต๊ะมา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
256
เด็กชายฐิติพัฒน์  ชัยปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
257
เด็กหญิงณชญาดา  เชาวรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
258
เด็กหญิงณฐพัชร  รัตนกิจ
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
259
เด็กชายณดล  สุพรรณสิงห์
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
260
เด็กหญิงณปภัสร์  สุริยะโชติ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงณัชชา  เต็มใจกอบกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงณัฏฐชฎา  คำดี
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
263
เด็กหญิงณัฏฐนิฐ  หวาง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
264
เด็กชายณัฐกรณ์  ดวงเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
265
เด็กชายณัฐชนน  รัตนะ
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงณัฐชยา  ธรรมกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  แซ่ลี
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงณัฐพร  เอี่ยมอรุณวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
269
เด็กชายณัฐพล  กันแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
270
เด็กชายณัฐพล  จะนู
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
271
เด็กชายณัฐพากย์  แซ่ลี
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงณิชกานต์  วงค์มูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
วิทย์ประถม
273
เด็กหญิงณิชาพร  มณีฉาย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
274
เด็กชายดุลยวัช  วงศ์อำนวย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
275
เด็กหญิงแดนแนล  ตัน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
วิทย์ประถม
276
เด็กชายเตชินท์  คงศรีเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
277
เด็กชายทรงวุฒิ  อาเจอ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
278
เด็กชายทวีโชค  มาเยอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
279
เด็กชายทักษ์ดนัย  วิบูลนิติธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
280
เด็กหญิงทาริกา  มหาวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
วิทย์ประถม
281
เด็กชายธนกร  อัศวสุคนธ์
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
282
เด็กชายธนกฤษฎิ์  สิทธิวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
283
เด็กชายธนบูรณ์  จันทะกูล
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
284
เด็กหญิงธนัชพร  กองศรี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงธมลวรรณ  วิละคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงธรขวัญ  จิระภัทรธร
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงธัญทิพ  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงธัญวรัตน์  ใจผาวัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงธิดารัตน์  เยอแจะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
290
เด็กชายธีรพงษ์  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
291
เด็กชายธีรภัทร  แสงเพ็ญจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงนรมน  ก้างออนตา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
293
เด็กชายนฤดล  กันตี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
294
เด็กชายนฤนาท  คำโมนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
295
เด็กชายนฤเบศ  เชหมื่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
296
เด็กชายนฤพล  ต๊ะต้องใจ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
297
เด็กชายนัฐวุฒิ  ธูปสาลี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงนัตธพร  แก้ววงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
299
เด็กชายนันทวัฒน์  เขื่อนคำแสน
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงนาตยา  เทียนราช
ป.6
โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน)
วิทย์ประถม
301
เด็กชายนาวิน  บุญยิ่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
302
เด็กหญิงน้ำทิพย์  อูบุ
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงน้ำฝน  มาเยอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
304
เด็กหญิงนิดาพร  ปิยะโชคเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
305
เด็กหญิงนิตา  มาเยอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
306
เด็กชายนิพิฐพนธ์  สุเลียมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
307
เด็กชายบารมี  นามหลง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
308
เด็กชายบุญโชค  จันทาพูน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
309
เด็กชายบุญญฤทธิ์  ราคะใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
310
เด็กหญิงบุษกร  ตระกูลศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
311
เด็กหญิงบุษบา  แซ่ทั่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
312
เด็กชายเบญจพล  ฃมพู
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
313
เด็กชายปฎิภาณ  โตมร
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
314
เด็กชายปฏิพล  ชาวประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
315
เด็กชายปฏิวัติ  สุยใหญ่
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
316
เด็กชายปถินญา  กันชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
317
เด็กหญิงปภาวรินทร์  คำชุ่ม
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
318
เด็กชายปรมัตถ์  กาศสนุก
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
319
เด็กหญิงปรายฝน  แสงยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงปรียาวดี  กลิ่นสด
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
321
เด็กหญิงปวริศา  อุณเวทย์วานิช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
วิทย์ประถม
322
เด็กหญิงปวีณ์นุช  หันทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
323
เด็กชายปองภพ  เอี่ยมอรุณวรรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงปาณิสรา  สายสินธ์
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงปารณีย์  กาฬภักดี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงปาลิตา  พรคีรีคำสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
327
เด็กชายปิยะพงษ์  นพเก็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
328
เด็กชายปิรติกุล  ศรีปุริ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
329
เด็กชายปุณณวิช  เจนวัฒนศิริชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงเปมิกา  ขันสุธรรม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงเปมิกา  สุภาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
วิทย์ประถม
332
เด็กชายพงศกร  เขียวมั่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
333
เด็กชายพงศกร  ประทุมมา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
334
เด็กชายพงศกร  สวนทา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
335
เด็กชายพงศธร  นาลาง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
336
เด็กชายพงศภัค  ท่าดีรม
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
337
เด็กชายพชรปกรณ์  หน่อหล้า
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงพร  วิมลสุขวิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงพรนภัส  สืบหันตา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
340
เด็กหญิงพรนภา  เธียรคุณากร
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
341
เด็กหญิงพลอยนิชา  ศิริภักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงพลอยไพลิน  กิตติศักดิ์สงขร
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
343
เด็กชายพัชรพล  เจนนะอ่อง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงพัชรพลอย  ดีโนนอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน)
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงพัชรยิ่ง  สกุลยืนยงยิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงพัทธนันท์  ประกัตฐโกมล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
347
เด็กชายพันเอก  อินตะยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงพิชชาพร  ชุ่มมงคล
ป.5
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงพิชชาพร  ธรรมรักษ์
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
350
เด็กหญิงพิชญสุดา  มั่งประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
351
เด็กชายพิชญางกูร  ยกยอ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงพิชญาภัค  ปฏิเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงพิมพ์นิภา  พ้นภัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงพิยดา  วรพันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงพิริสา  ดาวรื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
356
เด็กชายพิษณุ  เชอก๋อง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
357
เด็กชายพีรพัฒน์  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
358
เด็กชายพีรพัฒน์  โสภณพึ่งลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงเพชรทับทิม  ภู่ทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงเพชรไพลิน  ภู่ทับทิม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
361
เด็กชายเพชรมณี  ชึมึกู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรมมา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อาทรประชาชิต
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงแพรดาว  ภิระบรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงแพรวา  นันทจินดาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงภัตรพิมล  สัจจญาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
367
เด็กหญิงภัทรญาดา  บุตรคำ
ป.6
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
368
เด็กชายภัทรภูมิ  คำพีระ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
369
เด็กหญิงภัทรา  ปัญญามีเพียร
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
370
เด็กชายภาณุวัตน์  -
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
371
เด็กชายภูตะวัน  เฟื่องขจร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
วิทย์ประถม
372
เด็กชายภูมิพิพัฒน์พงศ์  พิมพ์เภา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
373
เด็กชายภูรินทร์  จุฬาสถิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
374
เด็กชายภูวดล  แซ่ว่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
375
เด็กหญิงมัลลิกา  สงเคราะห์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
376
เด็กชายยศกร  นันธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงยุพารัตน์  ส่าหม่อ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  แก้วหลวง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
379
เด็กชายรชต  สัจจะวัฒนวิมล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
380
เด็กชายรพีพัฒน์  ปฎิเวทย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
381
เด็กหญิงรมย์ชลี  โพยนอก
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงรวิสรา  จิตรใคร่ครวญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
383
เด็กชายรัชพล  แสนเกิ้น
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสมัคคี
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงลดา  เยอแจะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
385
เด็กหญิงลิปิการ์  เชื้อเมืองพาน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
386
เด็กชายวชิรวิทย์  ก๋าปัญญา
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงวรกานต์  ศุภภากร
ป.5
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงวราพร  สมบัติใหม่
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
389
เด็กชายวันชัย  ลีจา
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
390
เด็กชายวิปกร  แสงคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
391
เด็กชายวีรเนตร  จันทรายมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงวีรยา  แซ่ลี้
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงศรัณย์รัตน์  พรพิพัฒน์สิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
394
เด็กชายศักยฤทธิ์  อาวาสพรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล1(เวียงเชียงแสน)
วิทย์ประถม
395
เด็กชายศาสตพล  อภิสุนทรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงศิรดา  โสภณสิริเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
วิทย์ประถม
397
เด็กชายศิรภัทร  แว่นนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
398
เด็กชายศิรายุทธ  พรมณี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
399
เด็กชายศุภฤกษ์  วิเศษจิตจรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
วิทย์ประถม
400
เด็กชายศุภสิทธิ์  อินทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
401
เด็กชายสนธิ  นามน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงสรณ์สิริ  วัฒนศิริ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
403
เด็กชายสรยุทธ  ชุ่มจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
404
เด็กชายสรวิชญ์  หาญสัจจะพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงสาธิกา  แซ่ลี
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงสิรินดา  อภิสุนทรกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงสิรินทรา  เงินคำจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงสุกุญกาญ  จันทราพูน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงสุชาดา  แสงปัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงสุชาวดี  ใจธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงสุณัฐนรี  นพเกตุ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
วิทย์ประถม
412
เด็กชายสุทธิชัย  แซ่ย่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
413
เด็กหญิงสุธีกานต์  จันทร์เทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงสุธีรดา  ชุ่มใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงสุนิต  ยืนยงแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
วิทย์ประถม
417
เด็กหญิงสุมนต์  ยืนยงแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
418
เด็กชายสุรเดช  วิชาทยานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
419
เด็กชายสุรยุทธ์  ปิงอ่อน
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 3

ณ อาคารเชียงแสนประชานุสาสน์ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
420
เด็กชายสุรวิทย์  พุทธา
ป.4
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงโสธริญา  ชุ่มเมืองเย็น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงหวี่หัน สรีนา  คู
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
423
เด็กชายเหินฟ้า  ม่อนแสนใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงอชิรญา  ทองแจ่ม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงอนุพลอย  ทวีขจรชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
วิทย์ประถม
426
เด็กชายอนุวัต  จรูญโกมลอินทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
วิทย์ประถม
427
เด็กชายอนุศิษฎ์  แก้วปานันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
428
เด็กชายอนุสรณ์  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
429
เด็กชายอภิรักษ์  พิบูลสิริตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงอรฉัตร  ชัยศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงอรณิชา  พิมลเกษตรสิน
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงอรนันท์  สันติสกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงอรวรรณ  สพานแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)
วิทย์ประถม
434
เด็กหญิงอโรชา  ยิ่งพิริยะพงศ์
ป.6
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
435
เด็กชายอัครพนธ์  วิสวะวิสุทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงอังคกุล  อินทรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงธัญญาพร  กันทะวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงอัมพร  อาซอ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
439
เด็กหญิงอาทิตยา  ใจมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
440
เด็กหญิงอาทิตยา  ทาใจกาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
441
เด็กชายอาทิตย์  กัลยาณพิสุทธิ์
ป.4
โรงเรียนเอกทวีวิทย์
วิทย์ประถม
442
เด็กชายอิทธิกานต์  พิกุล
ป.4
โรงเรียนมานิตวิทยา
วิทย์ประถม
443
เด็กหญิงอุมาพร  อกผาย
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
444
เด็กชายเอกพักต์  ไชยเทพ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
445
เด็กชายเอกสิทธิ์  ทนน้ำ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม
446
เด็กชายเอลียาคิม  อาเจ๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
วิทย์ประถม