ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 2

ณ อาคาร 5 (สปช. 105ล/58 ข) ชั้น 2 โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกนต์ธร  โลติกร
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกมลภัชญา  อินโน
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
3
เด็กชายกรกวี  เทพประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกรณภัส  อุตตะมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกฤษณา  ชาญชัยพิทักษ์สิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกัลยา  ลามาพิสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
7
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  แก้วสีสด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
คณิตประถม
8
เด็กชายกิตติพงษ์  ดอกพิกุล
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
9
เด็กชายกิตติพัศ  ชัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
คณิตประถม
10
เด็กชายกิติชัย  จินาเฟย
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
11
เด็กหญิงกุลธิดา  บรรลุปฏิภาณ
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
12
เด็กชายจะมู  คำแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
คณิตประถม
13
เด็กชายจิณณะธรรม  คำศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
14
เด็กหญิงจิดาภา  ใจอินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
15
เด็กหญิงจินันทินี  ไชยประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
16
เด็กชายจิรภัทร  โปธา
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
17
เด็กชายจิรเมธ  กันทะไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
18
เด็กชายจิรายุทธ  จะปู
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
คณิตประถม
19
เด็กชายจีรภัทร  ศรีวงกต
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
20
เด็กหญิงชนิดา  กิจพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
21
เด็กหญิงญาณิศา  เมืองมาหล้า
ป.5
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
คณิตประถม
22
เด็กชายฐนกร  ชุมปัญญา
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
23
เด็กชายฐาปกร  สุภาอ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
24
เด็กชายณภัทร  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
25
เด็กหญิงณัฐกฤตา  หาญมุ่งปณิธาน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
26
เด็กชายณัฐกิตต์  ท้าวชัยมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
27
เด็กชายณัฐกิตต์  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
28
เด็กหญิงณัฐชยา  คำภีระ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
29
เด็กหญิงณัฐชา  วงศ์ชนานนท์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
30
เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มมี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
คณิตประถม
31
เด็กหญิงณัฐณิชา  สาริวาส
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
32
เด็กหญิงณัฐพร  อมรรัตนดิลก
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
33
เด็กชายณัฐพล  ตั้งแต่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
34
เด็กหญิงณัฐภัทร  ถาวอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
35
เด็กชายณัฐภัทร  เรือนอินทร์
ป.6
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
คณิตประถม
36
เด็กชายออกัลติน  ไผ่กุลวนากร
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 2

ณ อาคาร 5 (สปช. 105ล/58 ข) ชั้น 2 โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
37
เด็กหญิงณิชกานต์  นวลจันทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
คณิตประถม
38
เด็กหญิงณิชภัทร  อำนาจเจริณศีล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
คณิตประถม
39
เด็กหญิงณิชานันท์  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
คณิตประถม
40
เด็กหญิงตรีรัชฎา  ยามี
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
41
เด็กชายทักษพล  ทะนันไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
42
เด็กชายธนพัฒน์  เชาว์วิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
43
เด็กหญิงธนภรณ์  จะบู
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
คณิตประถม
44
เด็กชายธนภัทร  พงษ์ทิตย์
ป.6
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
คณิตประถม
45
เด็กชายธนวัฒน์  นาทะสัน
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
46
เด็กชายธวัชชัย  แสนคะเจือ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
คณิตประถม
47
เด็กชายนครินทร์  สุนนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
คณิตประถม
48
เด็กชายนราวิชญ์  จำปา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
คณิตประถม
49
เด็กชายนราวิชญ์  มะโนสาร
ป.6
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
คณิตประถม
50
เด็กชายนัทที  จันทิบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
51
เด็กชายนันทภพ  ทองอินต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
52
เด็กชายนิธิกร  อรุณศักดิ์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
53
เด็กหญิงนุตประวีณ์  มณี
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
54
เด็กหญิงบงกชสิริ  เผ่าปัน
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
55
เด็กหญิงบุญญิสา  นรรัตน์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
56
เด็กหญิงเบญชญา  คงทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
57
เด็กชายปกป้อง  ประสาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
58
เด็กหญิงปพิชญา  โยนสนิท
ป.6
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
คณิตประถม
59
เด็กหญิงปพิชญา  อิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
คณิตประถม
60
เด็กชายประภัสพงษ์  จันทร์วัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
คณิตประถม
61
เด็กชายปวริศร  ศรีเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
62
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดีทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
63
เด็กหญิงปาริชาติ  แซ่ดู่
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
คณิตประถม
64
เด็กหญิงปิญชาน์  อภิเดชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
65
เด็กชายพงศธร  ปินสุริยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
66
เด็กหญิงพนิดา  ปฐมวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
67
เด็กหญิงพรรษา  แจ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
68
เด็กหญิงพัชรพร  แซ่เติ๋น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
คณิตประถม
69
เด็กหญิงพัชรา  นามแก้ว
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
70
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สมศรี
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
71
เด็กหญิงพิชญาภา  ใจทะนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
72
เด็กหญิงิอินทิรา  อินหน่อแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 2

ณ อาคาร 5 (สปช. 105ล/58 ข) ชั้น 2 โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
73
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ถาวอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
74
เด็กชายพีรกร  ทาอุปรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
75
เด็กหญิงแพรไหม  มูลมอญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
76
เด็กหญิงฟาริดา  ทามณีวรรณ์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
77
เด็กหญิงภัทรธิดา  พรหมประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
78
เด็กชายภูมิพัชร์  แก้วกอง
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
79
เด็กชายภูวิศ  ก๋าใจ
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
80
เด็กหญิงมณีรัตน์  ตันแก้ว
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
81
เด็กหญิงโยษิตา  สีเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
82
เด็กชายรัชภูมิ  ยามี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
83
เด็กชายรัตตัญญู  ธรรมกิจรังษี
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
84
เด็กหญิงฤทัยรัตน์  อุ่นนันกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
85
เด็กหญิงวนิดา  ฟูแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
86
เด็กชายวริทธิ์นันท์  วงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
87
เด็กชายวิทวัส  เทสมุทร
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
88
เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา  เคลือบหิรัญ
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
89
เด็กชายศตคุณ  สุวรรณศรีคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
90
เด็กชายศรัณยพงค์  ฉัตรแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
คณิตประถม
91
เด็กหญิงศรัณย์พร  อาธิเสนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
92
เด็กหญิงศรัณยภัทร  วีระนิติสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
93
เด็กชายศรัทธบูล  เทพวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
94
เด็กชายศิวัช  มณีวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
95
เด็กหญิงศุธาสิณี  เทอดตระกูลวงศ์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
96
เด็กหญิงสิรินทรา  ธรรมสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
97
เด็กชายสุกมนิน  พรมเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงสุชานันท์  กันทะชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
99
เด็กหญิงสุชานันท์  ขันติกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
100
เด็กหญิงสุทธิกานต์  แชมือ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
คณิตประถม
101
เด็กหญิงสุพิชญา  หินเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
102
เด็กหญิงสุสิตา  ทิพย์อุโมงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
103
เด็กชายหทัยรัตน์  อุ่นนันกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
104
เด็กชายอธิษฐ์  ไชปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
คณิตประถม
105
เด็กหญิงอนัญญา  จำนันจิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
คณิตประถม
106
เด็กชายอนุภัทร  โปธา
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
107
เด็กชายอมรเทพ  อาฆาต
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 2

ณ อาคาร 5 (สปช. 105ล/58 ข) ชั้น 2 โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
108
สามเณรชนะกฤต  มูลดี
ม.2
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
คณิต ม.ต้น
109
เด็กชายณัฐพล  หนูสาท
ม.1
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
คณิต ม.ต้น
110
เด็กชายณัฐวรรธน์  อภัยโรจน์
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงป่าเป้า
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงติโลตตมา  พรมเทพ
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงป่าเป้า
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงธนิดา  สุวรรณยาน
ม.2
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
คณิต ม.ต้น
113
นางสาวธัญลักษณ์  น้อยหมอ
ม.3
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
114
เด็กหญิงพิรดา  สีตะบุตร
ม.3
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
115
เด็กชายวรากร  ชัยสมบัติ
ม.2
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงสุปวีณ์  ถาม่อย
ม.3
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 2

ณ อาคาร 3 (พระราชทาน) ชั้น 2 โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
117
เด็กหญิงกนกขวัญ  ขัดมูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
118
เด็กชายกนลณภพ  เเก้วตา
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงกมลรัตน์  พรมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงกรรณิการ์  เทียมคีรี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
121
เด็กหญิงกวิศราวัลย์  จอมสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงกัลยาณี  สุภามณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงกานต์ธิดา  นันกี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
124
เด็กหญิงจันทกานต์  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
125
เด็กชายจานุวัฒน์  ไชยรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงจิรัชญา  จักขุเรือง
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
129
เด็กชายเฉลิมชัย  จะลา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงชญาน์นันท์  สุริยะจักร์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงชยาพร  ทับทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์วิเศษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงญาณิศา  ท้าวพรม
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เต๋จ๊ะยา
ป.6
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีพรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงณัฐณิชา  ลาวตุม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงณัฐธิดาพร  แก้วใหม่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
138
เด็กหญิงณัฐวิภา  นันชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงณิชาภัทร  ญาติกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงธนพร  ทองสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงธนัญชนก  ดูแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
142
เด็กชายธราเทพ  ยารวง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงธัญชนก  กาวิชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
144
เด็กหญิงธัญญา  ศิริปัญญา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงธัญปวีณ์  ใจปู
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงธัญพิชชา  ชัยชนะพิทักษ์กุล
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงธันยธร  ยามี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
148
เด็กชายธิติสรณ์  ใสสม
ป.4
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
วิทย์ประถม
149
เด็กชายธีรวุฒิ  มาเยอะ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
150
เด็กชายนภรัตน์  สามแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงนวพร  โอรัตนสถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 2

ณ อาคาร 3 (พระราชทาน) ชั้น 2 โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
152
เด็กหญิงนัทธมน  ดวงวัง
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงนันธ์หทัย  เมฆสงฆ์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงนิภาภัทร์  ทะลิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงนิลกาฬ  ศรีระบาย
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงบัณฑิตา  กาวีละ
ป.6
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงบัณฑิตา  เทพประชา
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงเบญจวรรณ  สาครรัตน์
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงเบญญาภา  ใจวงค์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงปฐมพร  ยอดมณีบรรพต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
161
เด็กหญิงปภาวรินท์  กิติยา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงปภาวี  คำหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงปริยากร  อุดมธนพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
164
เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์คล้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงปันปรีดา  ตาวงศ์
ป.6
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
วิทย์ประถม
166
เด็กชายปิยังกูร  ไชยดวงคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงพรชนก  เงินล้านมั่นคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงพรชนก  วิญญาพรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
169
เด็กชายพศิน  คำภีระ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงพอเพียงเพียงพอ  พรหมขาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
171
เด็กชายพัสกร  ออละมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงพิชชาดา  เทียมคีรี
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
173
เด็กชายพิชญุตม์  วันชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
174
เด็กชายพิชิต  พุทธวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
วิทย์ประถม
175
เด็กชายพีรณัฐ  เดชวิลัย
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
176
เด็กชายพีระภัทร์  ร้องหาญแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงฟองจันทร์  จะตี๋
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงภคพร  โคสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
179
เด็กชายภานุวัฒน์  อาธิเสนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
180
เด็กชายภูวนัตถ์  ใจกันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
181
เด็กชายภูวิศ  เดชคุณมาก
ป.5
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงมฬิศดา  ประสาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
183
เด็กชายเมธาวิน  พรมจักร์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงเมษินี  ชอบจิต
ป.6
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงรวิสรา  มานะกิจ
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ธุวะคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 2

ณ อาคาร 3 (พระราชทาน) ชั้น 2 โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
187
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สิงห์บัณฑิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
188
เด็กชายรัฐศาสตร์  แสนคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงวรรณิศา  ยืนธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงวรวรรณ  ยีเซาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
191
เด็กชายวสุพล  สุ่มมาตย์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงวิลาสินี  อิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
193
เด็กชายวิศรุต  ศรีลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงศศิประภา  ดาสา
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
195
เด็กชายศักยวิชญ์  สวัสดิ์ปกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงศิรินภา  แจ่มโพธิ์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
197
เด็กชายศิวกร  ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
198
เด็กชายศิวัช  อาธิเสนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงศุภสุตา  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
200
เด็กชายสถิตคุณ  คำมะนาม
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
201
เด็กชายสิปปกร  บุญลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
202
เด็กหญิงสิริขวัญ  สัตย์สม
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
203
เด็กชายสิริราช  บุณโยทยาน
ป.6
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงสุชัญญา  อุสา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
205
เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยมงคล
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงสุรภา  ทิพย์อุโมงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
207
เด็กหญิงหยาดทิพย์  ภัทรเฮงนิรันดร์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
208
เด็กหญิงอชิรญา  มาฟู
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
209
เด็กชายอติวิชญ์  พรมสุรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
210
เด็กหญิงอภิสรา  ทรัพย์สุข
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงอรกช  บุญสม
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงอรทัย  อาบู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงอรนิชา  บุญฟู
ป.4
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงอัจฉรา  อ้อยหวาน
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงอาทิตยา  กามิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
216
เด็กหญิงอินทิรา  ชัยศิลป์บุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงไอลดา  เตจ๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม