ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 2

ณ อาคาร 5 (สปช. 105ล/58 ข) ชั้น 2 โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายกนต์ธร  โลติกร
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกมลภัชญา  อินโน
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกรกวี  เทพประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกรณภัส  อุตตะมะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกฤษณา  ชาญชัยพิทักษ์สิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกัลยา  ลามาพิสาร
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  แก้วสีสด
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กชายกิตติพงษ์  ดอกพิกุล
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกิตติพัศ  ชัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกิติชัย  จินาเฟย
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กหญิงกุลธิดา  บรรลุปฏิภาณ
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายจะมู  คำแสง
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายจิณณะธรรม  คำศรีสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงจิดาภา  ใจอินต๊ะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กหญิงจินันทินี  ไชยประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายจิรภัทร  โปธา
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายจิรเมธ  กันทะไชย
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายจิรายุทธ  จะปู
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายจีรภัทร  ศรีวงกต
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงชนิดา  กิจพาณิชย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงญาณิศา  เมืองมาหล้า
ป.5
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กชายฐนกร  ชุมปัญญา
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายฐาปกร  สุภาอ้าย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายณภัทร  เข็มทอง
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงณัฐกฤตา  หาญมุ่งปณิธาน
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายณัฐกิตต์  ท้าวชัยมูล
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายณัฐกิตต์  ศรีบุญเรือง
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงณัฐชยา  คำภีระ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงณัฐชา  วงศ์ชนานนท์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงณัฐณิชา  คุ้มมี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงณัฐณิชา  สาริวาส
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กหญิงณัฐพร  อมรรัตนดิลก
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายณัฐพล  ตั้งแต่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กหญิงณัฐภัทร  ถาวอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายณัฐภัทร  เรือนอินทร์
ป.6
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายออกัลติน  ไผ่กุลวนากร
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 2

ณ อาคาร 5 (สปช. 105ล/58 ข) ชั้น 2 โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
37
เด็กหญิงณิชกานต์  นวลจันทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงณิชภัทร  อำนาจเจริณศีล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงณิชานันท์  จันทร์หอม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงตรีรัชฎา  ยามี
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายทักษพล  ทะนันไชย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กชายธนพัฒน์  เชาว์วิโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กหญิงธนภรณ์  จะบู
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายธนภัทร  พงษ์ทิตย์
ป.6
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กชายธนวัฒน์  นาทะสัน
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายธวัชชัย  แสนคะเจือ
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายนครินทร์  สุนนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กชายนราวิชญ์  จำปา
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายนราวิชญ์  มะโนสาร
ป.6
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายนัทที  จันทิบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กชายนันทภพ  ทองอินต๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กชายนิธิกร  อรุณศักดิ์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กหญิงนุตประวีณ์  มณี
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงบงกชสิริ  เผ่าปัน
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงบุญญิสา  นรรัตน์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงเบญชญา  คงทิพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายปกป้อง  ประสาท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงปพิชญา  โยนสนิท
ป.6
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงปพิชญา  อิ่นแก้ว
ป.6
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กชายประภัสพงษ์  จันทร์วัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายปวริศร  ศรีเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ดีทิพย์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงปาริชาติ  แซ่ดู่
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงปิญชาน์  อภิเดชกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายพงศธร  ปินสุริยา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงพนิดา  ปฐมวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กหญิงพรรษา  แจ่มเจริญ
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงพัชรพร  แซ่เติ๋น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กหญิงพัชรา  นามแก้ว
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงพิชญ์สินี  สมศรี
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กหญิงพิชญาภา  ใจทะนิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงิอินทิรา  อินหน่อแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 2

ณ อาคาร 5 (สปช. 105ล/58 ข) ชั้น 2 โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
73
เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ถาวอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กชายพีรกร  ทาอุปรงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงแพรไหม  มูลมอญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงฟาริดา  ทามณีวรรณ์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงภัทรธิดา  พรหมประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายภูมิพัชร์  แก้วกอง
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายภูวิศ  ก๋าใจ
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงมณีรัตน์  ตันแก้ว
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงโยษิตา  สีเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายรัชภูมิ  ยามี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายรัตตัญญู  ธรรมกิจรังษี
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงฤทัยรัตน์  อุ่นนันกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงวนิดา  ฟูแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กชายวริทธิ์นันท์  วงษา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กชายวิทวัส  เทสมุทร
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา  เคลือบหิรัญ
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กชายศตคุณ  สุวรรณศรีคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายศรัณยพงค์  ฉัตรแก้ว
ป.6
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงศรัณย์พร  อาธิเสนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงศรัณยภัทร  วีระนิติสกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายศรัทธบูล  เทพวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายศิวัช  มณีวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงศุธาสิณี  เทอดตระกูลวงศ์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงสิรินทรา  ธรรมสอน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายสุกมนิน  พรมเทพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงสุชานันท์  กันทะชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงสุชานันท์  ขันติกิจ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงสุทธิกานต์  แชมือ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กหญิงสุพิชญา  หินเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงสุสิตา  ทิพย์อุโมงค์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กชายหทัยรัตน์  อุ่นนันกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายอธิษฐ์  ไชปัญญา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงอนัญญา  จำนันจิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายอนุภัทร  โปธา
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายอมรเทพ  อาฆาต
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่ง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
เชียงราย เขต 2

ณ อาคาร 5 (สปช. 105ล/58 ข) ชั้น 2 โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
108
สามเณรชนะกฤต  มูลดี
ม.2
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กชายณัฐพล  หนูสาท
ม.1
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายณัฐวรรธน์  อภัยโรจน์
ม.2
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงป่าเป้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กหญิงติโลตตมา  พรมเทพ
ม.3
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเวียงป่าเป้า
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงธนิดา  สุวรรณยาน
ม.2
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
นางสาวธัญลักษณ์  น้อยหมอ
ม.3
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กหญิงพิรดา  สีตะบุตร
ม.3
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายวรากร  ชัยสมบัติ
ม.2
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงสุปวีณ์  ถาม่อย
ม.3
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 2

ณ อาคาร 3 (พระราชทาน) ชั้น 2 โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
117
เด็กหญิงกนกขวัญ  ขัดมูล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายกนลณภพ  เเก้วตา
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กหญิงกมลรัตน์  พรมสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงกรรณิการ์  เทียมคีรี
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงกวิศราวัลย์  จอมสว่าง
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงกัลยาณี  สุภามณี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กหญิงกานต์ธิดา  นันกี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กหญิงจันทกานต์  นวลจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กชายจานุวัฒน์  ไชยรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงจิรัชญา  จักขุเรือง
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีวิชัย
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญมี
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กชายเฉลิมชัย  จะลา
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงชญาน์นันท์  สุริยะจักร์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงชยาพร  ทับทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์วิเศษ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กหญิงญาณิศา  ท้าวพรม
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เต๋จ๊ะยา
ป.6
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีพรรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงณัฐณิชา  ลาวตุม
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กหญิงณัฐธิดาพร  แก้วใหม่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กหญิงณัฐวิภา  นันชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงณิชาภัทร  ญาติกา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงธนพร  ทองสมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงธนัญชนก  ดูแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กชายธราเทพ  ยารวง
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงธัญชนก  กาวิชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงธัญญา  ศิริปัญญา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงธัญปวีณ์  ใจปู
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงธัญพิชชา  ชัยชนะพิทักษ์กุล
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กหญิงธันยธร  ยามี
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายธิติสรณ์  ใสสม
ป.4
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายธีรวุฒิ  มาเยอะ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กชายนภรัตน์  สามแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงนวพร  โอรัตนสถาพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 2

ณ อาคาร 3 (พระราชทาน) ชั้น 2 โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
152
เด็กหญิงนัทธมน  ดวงวัง
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงนันธ์หทัย  เมฆสงฆ์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงนิภาภัทร์  ทะลิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงนิลกาฬ  ศรีระบาย
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงบัณฑิตา  กาวีละ
ป.6
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงบัณฑิตา  เทพประชา
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงเบญจวรรณ  สาครรัตน์
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงเบญญาภา  ใจวงค์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงปฐมพร  ยอดมณีบรรพต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงปภาวรินท์  กิติยา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงปภาวี  คำหาญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงปริยากร  อุดมธนพร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงปัณฑิตา  จันทร์คล้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงปันปรีดา  ตาวงศ์
ป.6
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายปิยังกูร  ไชยดวงคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กหญิงพรชนก  เงินล้านมั่นคง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงพรชนก  วิญญาพรม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กชายพศิน  คำภีระ
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงพอเพียงเพียงพอ  พรหมขาม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กชายพัสกร  ออละมูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงพิชชาดา  เทียมคีรี
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายพิชญุตม์  วันชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายพิชิต  พุทธวงศ์
ป.6
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายพีรณัฐ  เดชวิลัย
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กชายพีระภัทร์  ร้องหาญแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงฟองจันทร์  จะตี๋
ป.6
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงภคพร  โคสมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายภานุวัฒน์  อาธิเสนะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กชายภูวนัตถ์  ใจกันทา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายภูวิศ  เดชคุณมาก
ป.5
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงมฬิศดา  ประสาท
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายเมธาวิน  พรมจักร์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงเมษินี  ชอบจิต
ป.6
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงรวิสรา  มานะกิจ
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ธุวะคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 2

ณ อาคาร 3 (พระราชทาน) ชั้น 2 โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
187
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สิงห์บัณฑิต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กชายรัฐศาสตร์  แสนคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงวรรณิศา  ยืนธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงวรวรรณ  ยีเซาะ
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กชายวสุพล  สุ่มมาตย์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงวิลาสินี  อิ่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายวิศรุต  ศรีลา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล 1 ป่าก่อดำ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงศศิประภา  ดาสา
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายศักยวิชญ์  สวัสดิ์ปกรณ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงศิรินภา  แจ่มโพธิ์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กชายศิวกร  ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายศิวัช  อาธิเสนะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงศุภสุตา  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กชายสถิตคุณ  คำมะนาม
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กชายสิปปกร  บุญลือ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงสิริขวัญ  สัตย์สม
ป.6
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายสิริราช  บุณโยทยาน
ป.6
โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงสุชัญญา  อุสา
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยมงคล
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงสุรภา  ทิพย์อุโมงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กหญิงหยาดทิพย์  ภัทรเฮงนิรันดร์
ป.5
โรงเรียนศิริมาตย์เทวี
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงอชิรญา  มาฟู
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กชายอติวิชญ์  พรมสุรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านร้องบง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงอภิสรา  ทรัพย์สุข
ป.6
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กหญิงอรกช  บุญสม
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงอรทัย  อาบู่
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กหญิงอรนิชา  บุญฟู
ป.4
โรงเรียนวัดเหมืองง่าพิเศษวิทยา
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงอัจฉรา  อ้อยหวาน
ป.4
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงอาทิตยา  กามิ่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงอินทิรา  ชัยศิลป์บุญ
ป.4
โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงไอลดา  เตจ๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์