ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชกร  กลีมเมฆ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
วิทย์ประถม
2
เด็กหญิงกชกร  คำอินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
3
เด็กหญิงกชพร  ชะพลพรรค
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
4
เด็กหญิงกตัญญาภรณ์  ปาปวน
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
5
เด็กหญิงกนกชล  ไร่พุทธา
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
6
เด็กหญิงกนกนารา  เพียงแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
7
เด็กหญิงกนกพร  ไชยชมพู
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
8
เด็กหญิงกนกพร  ภักดิ์ชัยภูมิ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
9
เด็กหญิงกนกพิชญ์  ก้างออนตา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
10
เด็กหญิงกนกลักษณ์  สิงหอม
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
11
เด็กหญิงกนกวรรณ  โคตมิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
12
เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวโฮม
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
13
เด็กชายกนต์นธี  อะทะผะสุ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
14
เด็กหญิงกมลชนก  วงศ์แก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
15
เด็กหญิงกมลนิตย์  วงษ์มานิตย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
16
เด็กหญิงกมลพัชร  กันตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
17
เด็กหญิงกมลรส  เกษรชืน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
18
เด็กหญิงกมลรัตน์  วงค์ลังกา
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
19
เด็กชายกมลวิชญ์  ภู่พันธ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
20
เด็กหญิงกรกนกรัตน์  อารีย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
21
เด็กหญิงกรกมล  ชุ่มมะโน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
22
เด็กหญิงกรกมล  มณีจันทร์สุข
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา
วิทย์ประถม
23
เด็กหญิงกรณ์ทิพย์  อินปั๋น
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
24
เด็กหญิงกรรญปพร  วันทิตย์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
25
เด็กหญิงกรรณธิกา  กันทา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
26
เด็กหญิงกรรณิการ์  ใจสุข
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
27
เด็กหญิงกรรนิกา  วงศ์เครือ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
28
เด็กหญิงกรวิกา  เร่งเร็ว
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
29
เด็กหญิงกรวิกา  สุตะวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
30
เด็กชายกฤตกานต์  มีจันทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
31
เด็กชายกฤตธัช  หาญโนนแดง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
32
เด็กชายกฤตพจน์  เทพวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
33
เด็กหญิงกฤตพร  โตบันลือภพ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
34
เด็กชายกฤตภาส  แก้วน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
35
เด็กชายกฤตภาส  ปันแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
36
เด็กชายกฤตเมธ  มูลคำดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
37
เด็กชายกฤตเมธ  ศรีประเทศ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
38
เด็กหญิงกฤตาภรณ์  วังใจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
39
เด็กหญิงกฤติญา  มหาวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
40
เด็กชายกฤติธี  ยังมาก
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
41
เด็กชายกฤติพงศ์  อนันต์ชัยพัทธนา
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
42
เด็กหญิงกฤติมา  สมนาศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
43
เด็กชายกฤษฎา  สมศรี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
44
เด็กชายกฤษฎาพงศ์  วันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
45
เด็กชายกฤษฏิ์  สูนศรี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
46
เด็กชายกฤษณพัทธ์  พลเมือง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
47
เด็กหญิงกวินธิดา  งาเจือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
48
เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์รวมสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงกวินธิดา  ตันสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงกวินภัค  ศิริวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
51
เด็กหญิงกวิสรา  ฉางข้าวคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
52
เด็กชายกษิดิ์เดช  กันทาสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
53
เด็กชายกษิดิ์เดช  อินเทพ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
54
เด็กชายกษิดิศ  ไร่ลือคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
55
เด็กชายก้องภพ  แก้วดุลดุก
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
56
เด็กหญิงกัญจณากร  สิริการ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
57
เด็กหญิงกัญจน์ชญา  นามซื่อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
58
เด็กชายกัญจน์พิลักษณ์   ดวงเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
59
เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  พวงสาโรจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
60
เด็กหญิงกัญชรส  เรือนทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
61
เด็กหญิงกัญชัญญา  คงห้วยรอบ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
62
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์นวล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
63
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ตาลดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
64
เด็กหญิงกัญญาพัชร  อุ่นอารมย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
65
เด็กหญิงกัญญาภัค  คำบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
66
เด็กหญิงกัญญาภัค  รัตนนิชาญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
67
เด็กหญิงกัญญาภัค  วงค์สม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
68
เด็กหญิงกัญญาภัค  ุตุงคบรี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
69
เด็กหญิงกัญญาภัทร  กัณฐโรจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
70
เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปันติ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
71
เด็กหญิงกัญญารัตน์  วังผา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
72
เด็กหญิงกัญญาวีร์  เขตกัน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
73
เด็กหญิงกัญญาวีร์  สมสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
74
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ศรีประเทศ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
75
เด็กหญิงกันต์กมล  ศรีวิไชย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
76
เด็กหญิงกันต์กมล  อำลูน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
77
เด็กชายกันตพงศ์  บุบผาชาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
78
เด็กชายกันตพงศ์  สงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
79
เด็กชายกันตพัฒน์  สงคราม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
80
เด็กชายกันตพัฒน์  เสมอใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง ป.2/3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
81
เด็กหญิงกันตา  เซสอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
82
เด็กหญิงกันติชา  ทิพพวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
83
เด็กหญิงกันติชา  ธรสาธิตกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
84
เด็กหญิงกันติชา  นครแก้ว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
85
เด็กชายกันย์  กุนหวัง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
86
เด็กหญิงกัลยกร  เตชะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
87
เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขัตติยะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
88
เด็กหญิงกัลยา  อยุธยา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
89
เด็กชายกานต์กวี  อัศวโกวิทวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
วิทย์ประถม
90
เด็กหญิงกานต์ธิดา  จันทพล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
91
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ปัญญาติ๊บ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
92
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ชูยิ่ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
93
เด็กหญิงกานต์พิชชา  ลำภู
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
94
เด็กหญิงกานต์พิชชา  สิริเขมากร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
95
เด็กหญิงกานต์สินี  ทองบุญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
96
เด็กหญิงกานต์สินี  หมอเก่ง
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
97
เด็กชายกิตติกร  สีไพร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
98
เด็กหญิงกิตติกานต์  ฟักแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
99
เด็กหญิงกิตติธรา  คำเเก่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
100
เด็กชายกิตตินันท์  เหมืองน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
101
เด็กชายกิตติพงศ์  วงค์จินดา
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
102
เด็กหญิงกิตติยาพร  ไชยสาร
ป.6
โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา
วิทย์ประถม
103
เด็กชายกิตติรัตน์  เตชะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
104
เด็กชายกิตติศักดิ์  สิงหา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
105
เด็กชายกิติธัช  พรมวิภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
106
เด็กหญิงกิรติกา  อูปซาง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
107
เด็กหญิงกีรติ  วิสาพล
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
108
เด็กหญิงกีรัตยา  จันทาพูน
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
109
เด็กหญิงกุฑมารินทร์  หลักคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
วิทย์ประถม
110
เด็กหญิงกุมมาวารี  คำตุ้ย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
111
เด็กหญิงกุลกัญญา  กันทาคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
112
เด็กหญิงกุลจิรา  อารินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
113
เด็กหญิงกุลธิดา  จันชายเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
114
เด็กหญิงกุลธิดา  จินตะเลขา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
115
เด็กหญิงกุลธิดา  พรหมไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
116
เด็กหญิงกุลธิดา  ววรรณสอน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
117
เด็กหญิงกุลธิดา  วิริยะเกรียง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
118
เด็กหญิงกุลนัดดา  วงษ์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
119
เด็กหญิงกุลปริยา  พัฒนอุดมกิต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
120
เด็กหญิงกุลปริยา  หมั่นยืน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง ป.2/4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
121
เด็กหญิงเก็จมณี  ก้างออนตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
122
เด็กชายเกรียงศักดิ์  ปัญโญ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงเกษราภรณ์  อุดมฤกษ์สกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
124
เด็กชายเกียรติภูมิ  กาติ๊บ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงแก้วกัลยา  ปัญจรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงแก้วตาดวงใจ  อินทประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงขจาริน  คมทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงขนิษฐา  เรือนทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงขวัญกมล  ยอดวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงขวัญจิรา  ธิมา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงขวัญทิพย์  ผัดเรือน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงขวัญพญา  วิชาลัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงเขมจิรา  ทิพย์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงเขมจิรา  บัวสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
135
เด็กหญิงเขมิกา  วิวัฒนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
136
เด็กหญิงเขมินทรา  ผัดแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
137
เด็กหญิงคณัสนันท์  ทาติ๊บ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
138
เด็กชายคณิน  อัครพูลพัฒน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
139
เด็กชายคเณศ  พงษ์สวรรค์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
140
เด็กชายคมชิต  เรืองฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
141
เด็กชายคุณานนท์  ตาคำนิล
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
142
เด็กชายคุนเจ้า  ชมเชย
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงเครือฟ้า  ฝั้นโสภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
144
เด็กชายโฆษิตพิพัฒน์  หวนหวาน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงจตุพร  อ้วนสุชาติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
146
เด็กหญิงจรณินทร์  โนมณี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงจรรยาพร  บุญยะมหา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
148
เด็กหญิงจรัสเนตร  สุพินบุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
149
เด็กชายจักริน  คำน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
150
เด็กชายจักรี  กงจักร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงจันจิรา  แสงแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
152
เด็กหญิงจันทกานต์  ซิวแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงจันทร์จิรา  ทะสา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
154
เด็กหญิงจันทรวรรณ  นิติวิริยะสกุล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
155
เด็กหญิงจามจุรี  สร้อยสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงจำลองลักษณ์  ฟุ้งเจริญ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
157
เด็กหญิงจิฎ์ณภัฐร์  อัครวนสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงจิณต์จุฑา  ช่างเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงจิณห์จุฑา  สุขจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
160
เด็กหญิงจิณห์นิภา  ชุมภูวิเศษ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
161
เด็กหญิงจิณห์วรา  เรืองอนันตไพศาล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงจิดาภา  วงค์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงจิตตินันท์  เขื่อนเพชร
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
164
เด็กชายจิตติพัฒน์  ศักดิ์สิริวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงจิตรานุช  อินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงจิตสุภา  กสิวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ก๋านวลใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงจิรชฎากรณ์  จงวัฒนาศิลป์กุล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงจิรฐิดา  ณุบาง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงจิรธิดา  เมืองมูล
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงจิรนันท์  ชุมภูรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
172
เด็กชายจิรพันธ์  จันทาพูน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
173
เด็กชายจิรภัทร  ราหูรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงจิรภิญญา  มะโนวัง
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
175
เด็กชายจิรวศิน  ทรายตัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
176
เด็กชายจิรสิน  วรรณชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
177
เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเป็ง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงจิรัชยา  ใจเปี้ย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงจิรัชยา  โพธิจิต
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
180
เด็กชายจิรัฎฐพล  เกสรพิทยาพงษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
181
เด็กชายจิรัฏฐชัย  ยอดแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงจิรัฐกาญจ์  กอบพงศ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
183
เด็กชายจิราธิป  ก๋องวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
184
เด็กชายจิรานุวัฒน์  กันทะคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงจิราพร  ชุ่มมงคล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงจิรารัตน์  ราบรื่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงจีณาวัช  ปั่นจา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงจีรนันท์  เติมประยูร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงจีรภัทร  นันตรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
190
เด็กหญิงจุฑาศิณี  แสงสีจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทิพย์บุญชู
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
192
เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันทร์กระจ่าง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
193
เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันทร์อู่
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
194
เด็กชายเจตนิพิฐ  วงค์วุฒิ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
195
เด็กหญิงเจตสุดา  จันทรภัทรานุกุล
ป.6
โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา
วิทย์ประถม
196
เด็กหญิงเจนจิรา  สืบขวัญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
197
เด็กหญิงเจนจุฬา  โนรี
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
198
เด็กชายเจนต์สฤษฏิ์  พรหมวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
199
เด็กหญิงเจนนิตา  วงค์ษา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
200
เด็กชายเจนภพ  มูลทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
201
เด็กหญิงเจนสิก้า  เคลแบร์เกอร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
202
เด็กชายเจษฎาพงษ์  พิจารณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
203
เด็กชายเจษฎาภรณ์  สยนานนท์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
204
เด็กหญิงฉัตรชนก  ชมภูอินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
205
เด็กชายฉัตรชัย  เเก้วสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
206
เด็กหญิงฉัตรณิชานันท์  ไชยประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
207
เด็กชายฉัตรธวัชร  วีรนนฑ์ภูภัทร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
208
เด็กชายฉัตรรวี  ทองดี
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
209
เด็กชายเฉลิมชัย  วังคีรี
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
210
เด็กชายเฉลิมราช  รักคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
211
เด็กหญิงชญาดา  ผะอบเหล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
212
เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  จันต๊ะนาเขต
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
213
เด็กหญิงชญาน์นันท์  ทรงรัฐพงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
214
เด็กหญิงชญาน์นันท์  อินต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
215
เด็กหญิงชญานันท์  ตั้งสกุลเสริมศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
216
เด็กชายชญานิน  ชุมภูดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
217
เด็กหญิงชญานิศ  ผิ่งทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
218
เด็กหญิงชญานุช  วรรณสอน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
219
เด็กหญิงชฎาวดี  พรมแจ้
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
220
เด็กชายชณติกานต์  ลิขิตอิศรา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
221
เด็กหญิงชนกานต์  ธิแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
222
เด็กหญิงชนนิกานต์  นามเสถียร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
223
เด็กชายชนพล  ทองสุข
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
224
เด็กชายชนภัทร  ตันติศุภพาณิชย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
225
เด็กหญิงชนัญญ์นิชา  ทับทอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
226
เด็กหญิงชนัญธิดา  ภิมาลย์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
227
เด็กหญิงชนัญธิดา  อาทร
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
228
เด็กหญิงชนิศรา  เสาวภาพ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
229
เด็กหญิงชนิสรา  โกแสนตอ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
230
เด็กชายชพนธีร์  กาวิละ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
231
เด็กหญิงชมนพร  บุญเก่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
232
เด็กหญิงชมพูนุท  ปัญญาวิชา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
233
เด็กชายชยพล  ชัยแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
234
เด็กชายชยพล  ฟูวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
235
เด็กชายชยวัฒน์  ก๋องแก่น
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
236
เด็กชายชยากร  ชัยมูลมั่ง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
237
เด็กชายชยากร  พิบูลศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
238
เด็กชายชยากร  หงษ์เหาะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
239
เด็กชายชยางกูร  สมุดความ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
240
เด็กหญิงชยาภา  วงค์สุภา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
241
เด็กชายชโยทิต  คำวาง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
242
เด็กหญิงชลณราย  ไชยรัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
243
เด็กหญิงชลิตา  ประพฤทธิวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
244
เด็กหญิงชวพร  จันทะรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
245
เด็กชายชวัลวิทย์  วัฒนวีย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
246
เด็กหญิงช่อรดา  ธรรมสอน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
247
เด็กหญิงช่อลดา  วิฑูรย์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
248
เด็กชายชัชชน  อินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
249
เด็กหญิงชัชญาณิช  ฤทธิ์รุ่งโรจน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
250
เด็กชายชัชฤิทธิ์  โสภา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
251
เด็กหญิงชัญญา  พวศ์ไพฑูรย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
252
เด็กหญิงชัญญานุช  เมืองมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
253
เด็กหญิงชัญญานุช  เหล็กกล้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
254
เด็กชายชัยญากร  เยอะแจะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
255
เด็กชายชัยธวัฒน์  อภิชาติพรสกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
256
เด็กชายชาคริต  ฟัน เลแวน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
257
เด็กชายชาคริตส์  สมควร
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
258
เด็กชายชาญวิทย์  นันทะเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
259
เด็กชายชาตรี  เรืองศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
260
เด็กชายชานน  โพธาวิจิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
261
เด็กหญิงชิชญา  ยุทธแสน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
262
เด็กหญิงชิดชนก  วัฒน์ธนันชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
263
เด็กชายชิติพัทธ์  ปวนคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
264
เด็กชายชินดนัย  ติ๊บนวน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
265
เด็กชายชิษณุพงศ์  มณีแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
266
เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรม
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
267
เด็กหญิงชุติกาญจน์  เฮงตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
268
เด็กหญิงชุติณัฎฐ์  ปาร์กเกอร์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
269
เด็กหญิงชุติมณฑน์  ปวนเต็ม
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
270
เด็กหญิงชุติมณฑน์  วงค์ใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
271
เด็กหญิงชุติมา  ธนะวราดิลก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
272
เด็กหญิงเชษฐ์ธิดาภร  ยอดวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
273
เด็กชายเชษฐา  ศรีสีนต์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
274
เด็กหญิงเชอรี่  เฌอหมื่อ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
275
เด็กชายโชติกวนิตย์  สิงห์เชื้อ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
276
เด็กชายฌานวิทย์  พุทธวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
277
เด็กหญิงเฌณิศา  วรนุช
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
278
เด็กหญิงเฌนิศา  ใจหลัก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
279
เด็กหญิงญัฐปภัสร์  วรรณบูรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
280
เด็กชายญาณพัฒน์  พรมปัญญา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 2 ห้อง ป.3/4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
281
เด็กชายญาณวิสุทธิ์  เจริญชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
282
เด็กหญิงญาณวีร์  นุชพิเรนทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
283
เด็กหญิงญาณัจฉรา  คำสาร
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
284
เด็กชายญาณากร  มูลดวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
285
เด็กหญิงญาณิกา  ดวงเนตร
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
286
เด็กหญิงญาณิศา  เพ็งคุณ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
287
เด็กหญิงญาดา  รินสินจ้อย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
288
เด็กหญิงญาตา  อาจประจักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
289
เด็กหญิงญาราภรณ์  เขียวปัญญา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
290
เด็กชายฐกฤต  พันธ์งอก
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
291
เด็กหญิงฐิตาพร  เอี่ยมพร้อม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
292
เด็กหญิงฐิตาภา  กลีบเมฆ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
วิทย์ประถม
293
เด็กหญิงฐิตินันท์  กอนแสง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
294
เด็กหญิงฐิติพร  สืบเครือ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
295
เด็กหญิงฐิติพร  หัตถอนันสิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
296
เด็กหญิงฐิติมา  ชัยชนะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
297
เด็กหญิงฐิติมา  ติทะวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
298
เด็กหญิงฐิติรัตน์  เกินทอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
299
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดวงพุทธพรกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
300
เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยอดประเสริฐ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
301
เด็กหญิงฐิติวรดา  ธรรมกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
302
เด็กชายฐิติวัฒน์  หัตถอนันสิน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
303
เด็กหญิงฑิฆัมพร  มาลาวิลาศ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
304
เด็กชายฑิปปกรณ์  สิทธิสงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
305
เด็กชายณฐกร  ขัติยะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
306
เด็กชายณฐกร  ชมตระกูล
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
307
เด็กชายณฐกร  ดอนชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านสันกลาง
วิทย์ประถม
308
เด็กชายณฐกร  เตชะปิตุ
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
309
เด็กชายณฐกร  เทพวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
310
เด็กชายณฐกร  วุฒาพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
311
เด็กชายณฐพงศ์  ปงกันคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
312
เด็กหญิงณฐพร  โตปินใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
313
เด็กหญิงณฐมน  ดวงคำ
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
314
เด็กชายณธกร  สถิรานนท์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
315
เด็กหญิงณธิดา  แสนติยศ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
316
เด็กหญิงณปภัช  มะโนตา
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
317
เด็กชายณภัทร  ก่อเกิด
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
318
เด็กหญิงณภัทร  ณ ลำพูน
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
319
เด็กชายณภัทร  ธรรมเสนา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
320
เด็กหญิงณภัทร  ลือตาล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
321
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สุโรพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
322
เด็กชายณวัฒน์  นามศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
323
เด็กหญิงณัชชา  ทิพย์พิมล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
324
เด็กหญิงณัชชา  ภูพิลา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
325
เด็กหญิงณัชญา  ใจเขียว
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
326
เด็กหญิงณัชธิดา  คำตัน
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
327
เด็กหญิงณัฏฐ์​วารี  สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
328
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ชื่องาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
329
เด็กหญิงณัฐกมล  ตานัง
ป.6
โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา
วิทย์ประถม
330
เด็กหญิงณัฐกมล  สลีสองสม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
331
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เชื้อเมืองพาน
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
332
เด็กหญิงณัฐกา  แสนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
333
เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ต่อมแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
334
เด็กหญิงณัฐกานต์  รัตนพาพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
335
เด็กหญิงณัฐกานต์  หลวงใจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
336
เด็กหญิงณัฐการย์  ยาแปงกู่
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
337
เด็กชายณัฐกิตติ์  ตะเพียรทอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
338
เด็กหญิงณัฐชญา  คำเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
339
เด็กหญิงณัฐชญา  ธรรมสรางกูร
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
340
เด็กชายณัฐชนน  ทนทาน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
341
เด็กชายณัฐชนนท์  ชูจิต
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
342
เด็กหญิงณัฐชนา  ปรัชญาวิชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
343
เด็กหญิงณัฐชยา  คำไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
344
เด็กหญิงณัฐชยา  มาลารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
345
เด็กหญิงณัฐชยา  วงค์ศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
346
เด็กหญิงณัฐชยา  แสงอรุณรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
347
เด็กหญิงณัฐฐาริญา  วันทา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
348
เด็กหญิงณัฐณิชา  ขัดเปา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
349
เด็กหญิงณัฐณิชา  คงเพ็ชร์
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา
วิทย์ประถม
350
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชมภูเขา
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
351
เด็กหญิงณัฐณิชา  โชติวนิช
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
352
เด็กหญิงณัฐณิชา  แนมขุนทด
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา
วิทย์ประถม
353
เด็กหญิงณัฐณิชา  สันสมุทร
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
354
เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
355
เด็กหญิงณัฐณิชาช์  พิลาลัย
ป.4
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
356
เด็กหญิงณัฐธนยา  โกเมนต์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
357
เด็กหญิงณัฐธัญญา  เกษรพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
358
เด็กหญิงณัฐธัญญา  วิวิธเมธีวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
359
เด็กหญิงณัฐธั่๋ญญา  ร่วมขุน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
360
เด็กหญิงณัฐธิดา  เทพภิบาล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
361
เด็กหญิงณัฐธิดา  สมบัติ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
362
เด็กหญิงณัฐธิดา  สารใจ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
363
เด็กหญิงณัฐธีรา  ยางยืน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
364
เด็กหญิงณัฐธีรา  สุราลัยอุทิศ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
365
เด็กหญิงณัฐนรี  ก๋าแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
366
เด็กหญิงณัฐนรี  ปันเเปง
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
367
เด็กชายณัฐนันท์  พฤกษ์สุนันท์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
368
เด็กหญิงณัฐปภัสร์  วรรณบูรณ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
369
เด็กชายณัฐพล  ด้วงเอก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
370
เด็กชายณัฐพล  นามดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
371
เด็กชายณัฐพล  ส่งพิมพ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
372
เด็กชายณัฐพัฒน์  หัวนา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
373
เด็กชายณัฐภมูิ  เรืองคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
374
เด็กชายณัฐภัทร  ศรีหรั่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
375
เด็กชายณัฐภัทร  สุมัชชา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
376
เด็กชายณัฐภัทร  สุริยะโชติ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
377
เด็กหญิงณัฐริกา  สุพรรณวงค์
ป.5
โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา
วิทย์ประถม
378
เด็กหญิงณัฐวดี  เทพชุมภู
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
379
เด็กชายณัฐวัตร  มะโนหาญ
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
380
เด็กชายณัฐวุฒิ  ดอนชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
381
เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญยอด
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงณัฐสิณี  มาไกล
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
383
เด็กชายณัฐสุต  สันติภูบาล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงณิชกมล  คำตื้อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงณิชกุล  สุเต็น
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงณิชนันทน์  เปรมกมล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
387
เด็กหญิงณิชมน  บำเพ็ญอยู่
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
388
เด็กหญิงณิชา  เรืองสินทรัพย์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงณิชานาฏ  เกิ้งบุรี
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงณิชาภัทร  ชัยสิทธฺ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงณิชาภัทร  สวยงาม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงณิภัทรชา  อารินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
393
เด็กชายด.ช.ปณชัย  สีห์ประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
394
เด็กชายดนัยณัฐ  คำขา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
395
เด็กหญิงดวงฤทัย  แจง
ป.4
โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา
วิทย์ประถม
396
เด็กหญิงดารารัตน์  ดวงพันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงดารารัตน์  สวัสดิรักษ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงดารินทร์  ลุงติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
399
เด็กชายดิษญ  ยารวง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
400
เด็กชายเดชดำรง  กองเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
401
เด็กชายเดชพนต์  สงคราม
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
402
เด็กชายเดชาธร  พิมพ์แน่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงเดือนศิริ  คำแก่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
404
เด็กชายตรัยมาซาโตะ  ยามามุระ
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
405
เด็กหญิงตรีดาว  สุรินทร์แก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  ปัญญาสลิลกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
407
เด็กชายตรีธเรศ  ศรียา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
408
เด็กชายตฤษนันท์  อินต๊ะเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
409
เด็กชายต่อสกุล  อภิวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
410
เด็กชายติณณ์  ถมยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
411
เด็กชายเตชิต  เผ่ากันทะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
412
เด็กชายไตรวรมัน  สุต๊ะ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
413
เด็กชายถดิศักดิ์  โพธิบุตร
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงถมทอง  สุริยะโชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
415
เด็กหญิงถาวรีย์  วงค์จินา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงทรรศนพร  ฟองสมุทร
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
417
เด็กชายทักษดนย์  เผ่ากันทะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
418
เด็กชายทักษพงศ์  ใจยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงทักษพร  คำน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงทักษพร  นาคจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
421
เด็กชายทัชชกร  อุ่นจิตร
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
422
เด็กชายทัตพงศ์  ไชยชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
423
เด็กชายทัยธภัทร  ปันไฮ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงทิพปภา  ช่างเขียน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
425
เด็กหญิงทิพพาพร  ไชเรือน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงทิพย์ญญา  เดชอุดม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงทิพย์สุดา  บัวเขียว
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงทิวาวรรณ  เทพสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
429
เด็กชายทีปกร  ธรรมขันทา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
430
เด็กชายทีปกร  พรจิตไพศาล
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงธณัชพร  ราชนิยม
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
432
เด็กชายธดินกฤษช์  ปาระมี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงธนกร  กัว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
434
เด็กชายธนกฤต  คำพิชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
435
เด็กชายธนกฤต  เหล่าอุดมกุล
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
436
เด็กชายธนกฤติ  อุ่นญาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
437
เด็กชายธนโชติ  ทองอิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
438
เด็กชายธนณัฏฐ์  สะตะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
439
เด็กชายธนดล  ใจบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
440
เด็กชายธนทัต  สายวงศ์อินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
441
เด็กชายธนบดี  เชื้อเจ็ดตน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงธนพร  สกุลรัตน์
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
443
เด็กชายธนภัทร  บุญเทพ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
444
เด็กชายธนภูมิ  ตาลคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
445
เด็กชายธนยศ  แก้วมณี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
446
เด็กชายธนรัฐ  เสียงแขก
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
447
เด็กหญิงธนวรรณ  ดอนเลย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
448
เด็กชายธนวรรธ  วันดี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
449
เด็กชายธนวัฒน์  ไชยชมพู
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
450
เด็กชายธนวัฒน์  ไชยศีร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
451
เด็กชายธนวัฒน์  วงค์เวียน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
452
เด็กชายธนวัฒน์  วรรณรส
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
453
เด็กชายธนวิชญ์  คำยวง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
454
เด็กชายธนวิชญ์  โอภาศเจริญสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
455
เด็กหญิงธนัชชา  มณี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
456
เด็กหญิงธนัชชา  เอี่ยมละออ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงธนัชญา  ศรีธิเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงธนัญชนก  จักรสมศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
459
เด็กชายธนันชัย  รัตนเหลี่ยม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
460
เด็กชายธนากร  ใจสะอาด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
461
เด็กชายธนากร  หล้าติ๊บ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
462
เด็กชายธนาคาร  อินต๊ะเสนา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
463
เด็กชายธนาธิป  ธรรมขันธ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
464
เด็กหญิงธนาพร  ขันแข็ง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
465
เด็กชายธนายุ  บริรักษ์ศุภกร
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
466
เด็กหญิงธนาวดี  คิดมุ่ง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
467
เด็กหญิงธนิษฐา  สวาสดิ์วงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
468
เด็กชายธเนศวร  ยุทธแสน
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงธมนวรรณ  ภาสน์พิพัฒน์กุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
470
เด็กชายธรธันย์  เวียยีกู่
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
471
นางสาวธรรชนก  ไยทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
472
เด็กชายธรรมรักษ์  ดวงงา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
473
เด็กชายธราเทพ  คันธะ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
474
เด็กหญิงธฤษวรรณ์  หมื่นแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงธัญกร  ชนวาศิลป์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงธัญชนก  ใจเฝือ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงธัญชนก  พงษ์ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงธัญชนก  พรหมมี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
479
เด็กชายธัญชนน  มาลารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
480
เด็กหญิงธัญชนิต  ถีระพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 3 ห้อง ป.4/5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
481
เด็กหญิงธัญญรัตน์  เจียงพุทธา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงธัญญรัตน์  ดอนแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
483
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ชมภู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปันซางคอน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
485
เด็กหญิงธัญญา  อังคณานุชาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงธัญญาเนตร  เวียงคำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงธัญญาวรรณ  บุญรัตนธนากร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงธัญทิพ  กองตา
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงธัญธดี  อุ่นชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงธัญธร  เลาหะวีร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงธัญพิชชา  ทิพมูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงธัญพิชชา  ปัญญานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงธัญพิชชา  มาใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
494
เด็กชายธัญพิสิฐ  สุวรรณประภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
495
เด็กหญิงธัญรดา  มาลารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงธัญรดี  ดิษบรรจง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุบผาชาติ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงธัญลักษณ์  วงศ์ถิระศักดิ์
ป.4
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงธัญวรัตน์  มีโสภา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงธัญวรัตน์  รินนายรักษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงธัญวรัตน์  สุภาวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงธัญสุดา  ต๊ะน้อย
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงธันชนิต  ถีระพงษ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงธันย์ชนก  คำทราย
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงธันยพร  เดชพันธ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
506
เด็กหญิงธันยา  สิทธิวิชัย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
507
เด็กชายธาดากุล  เชื้อเมืองพาน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
508
เด็กชายธารากร  กันจินะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงธาราทิพย์  กองเเก้ว
ป.4
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
510
เด็กชายธาวิน  เล็กจันทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
511
เด็กหญิงธิญาดา  จักรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
512
เด็กหญิงธิดาทิพย์  เพ็ญภาค
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงธิดารัตน์  โปราหา
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
514
เด็กหญิงธิตยา  สุทธะอาษา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
515
เด็กชายธิติธัญญ์  ยะตา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
516
เด็กชายธิติปังกรณ์  ยารังษี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
517
เด็กชายธิติพงศ์  ตั้งผลไพศาล
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
518
เด็กชายธีรกิตร  จุมปูหยุย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
519
เด็กชายธีร์โชติช่วง  ธรรมชื่น
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
520
เด็กชายธีรดา  สีเนทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 3 ห้อง ป.5/2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
521
เด็กชายธีร์ทัศน์  ชุติวัติชยังกูร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
522
เด็กชายธีร์ธว้ช  ทวีชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
523
เด็กชายธีรธาดา  สุวรรณสิงห์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงธีรนาฏ  โลหะชิน
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
525
เด็กชายธีรนาถ  พิมพ์พรปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
526
เด็กชายธีรพงษ์  วงษ์คต
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
527
เด็กชายธีรพล  ลือชา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
528
เด็กชายธีรพัฒน์  คีรีแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
529
เด็กชายธีรพัฒน์  จินดาธรรม
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
530
เด็กชายธีรพัฒน์  ปันทะตั๋น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
531
เด็กชายธีรภัทร  เนตรยอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
532
เด็กชายธีรภัทร  ปาลี
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
533
เด็กชายธีรภัทร  ยอดกลิ่น
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
534
เด็กชายธีรภัทร  ศิริณัฐกุลสมบัติ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
535
เด็กชายธีรเมธ  สุขทรัพย์ศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
536
เด็กชายธีระยุทธ์  ท่าดีสม
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
537
เด็กชายธีรัตม์  น้อยพลู
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
538
เด็กชายธีราทัต  ด้วงชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงธีราพร  เกษมสิริ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
540
เด็กชายธีราเมศ  ภูล้นแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
541
เด็กหญิงธีริศรา  ชัยเดช
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
542
เด็กชายธีวสุ  เนียมใย
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
543
เด็กชายนนท์ปวิธ  อุ่นนันกาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
544
เด็กชายนนทพัทธ์  กันติ๊บ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
545
เด็กชายนนทภูมิ  มาระ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
546
เด็กชายนนนันท์  จันทรา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
547
เด็กหญิงนปัญญ  นาคะพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
548
เด็กชายนพกร  นิลสวิท
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
549
เด็กชายนพกร  แปงเรือน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
550
เด็กชายนพคุณ  เวชกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
551
เด็กชายนพณัฐ  พรมชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
552
เด็กชายนพณัฐ  วรรณสอน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงนพรัตน์  คำเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
554
เด็กชายนพรัตน์  ใจซื่อ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
555
เด็กชายนพรัตน์  รุ้งดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
556
เด็กชายนพรุจ  ณ ลำปาง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงนพวรรณ์  ประใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงนภัทร  สมเสมอ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
559
เด็กชายนภัสกร  วงค์ตะวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
560
เด็กชายนภัสดล  วิริยะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 3 ห้อง ป.5/3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
561
เด็กชายนภัสรวี  จันระวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงนภัสรา  ไชยศรีมา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงนภัสสร  ธาวินธารารัตน์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงนภัสสรา  ดอนลาว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงนภารัตน์  ไชยวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
566
เด็กหญิงนภาศรัณย์  กันทะรส
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
567
เด็กชายนรภัทร  ศรีสวัสดิ์จินดา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
568
เด็กชายนรากร  หมื่นทะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
วิทย์ประถม
569
เด็กชายนราวิชญ์  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
570
เด็กชายนราวิชญ์  ใจวัง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
571
เด็กชายนราวิชญ์  บุญเพียร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
572
เด็กชายนราวิทย์  เรือนแก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
573
เด็กหญิงนรินทร  สมบูรณ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
574
เด็กหญิงนริศรา  ติ๊บมาบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
575
เด็กชายนเรศ  สุวรรณทา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
576
เด็กหญิงนฤภร  นันเสียง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
577
เด็กหญิงนฤมล  ใจวัง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
578
เด็กหญิงนฤมล  ชนะกิตติธรกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
วิทย์ประถม
579
เด็กหญิงนฤมล  ชื่นจุ้ย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
580
เด็กหญิงนลินพร  วสุธากานต์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
581
เด็กชายนักรบ  คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
582
เด็กหญิงนัซนีน  พชรกมล
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
583
เด็กชายนัทธพงษ์  สมยาราช
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
584
เด็กหญิงนันท์นภัส  คำเงิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
585
เด็กชายนันทภพ  ทองฤทธิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
586
เด็กหญิงนันทภัค  คำเขียว
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
587
เด็กหญิงนันธิพร  ปานพรม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
588
เด็กหญิงนัยน์​ป​พร​  เเก้วเลื่อมใส
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
589
เด็กหญิงนัยน์ภัค  ธุวะคำ
ป.4
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
590
เด็กหญิงนาฏนรี  กองจา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
591
เด็กหญิงนาธิฌา  มาลารัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
592
เด็กหญิงนานาภัทร  วิญญา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
593
เด็กหญิงนารดา  ใจเอก
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
594
เด็กหญิงนาราภัทร  จินดาทจักร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
595
เด็กหญิงนาริศา  ยาสุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
596
เด็กหญิงนารี  มาเยอะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
597
เด็กชายนาวิน  ปัญญาใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
598
เด็กหญิงน้ำฝน  จะมู
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
599
เด็กชายนิโคลัสเอมี่  เอมี่
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
600
เด็กหญิงนิชชิตา  เดชะบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 4 ห้อง ป.5/4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
601
เด็กหญิงนิชาภา  คณิตชยานันท์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
602
เด็กหญิงนิชาภา  สุทธิศักดิ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
603
เด็กชายนิติธร  ไร่พุธทา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
604
เด็กหญิงนิติพร  ไชยลังกา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
605
เด็กชายนิติภูมิ  สิงห์เชื้อ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
606
เด็กหญิงนิธิกานต์  บุญชีพ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
607
เด็กชายนิพิชฌน์  พิศมร
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
608
เด็กชายนิภาธร  แสนสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
609
เด็กหญิงนิยดา  จำปาวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
610
เด็กหญิงนิรัมพร  หลักแน่น
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
611
เด็กหญิงนิวาริน  ติ๊บมาบุตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
612
เด็กหญิงเนตรกุญชร  ศรีสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
613
เด็กหญิงบงกช  แซ่ลู้
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
614
เด็กชายบัณฑิตพัฒน์  มะโนสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
615
เด็กหญิงบัณฑิตา  จันกุลี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
616
เด็กชายบุญยกฤต  ธนูหงษ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
617
เด็กหญิงบุญยวีร์  ชาติพัฒนานันท์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
618
เด็กหญิงบุญยวีล์  แปงปัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
619
เด็กชายบุรฉัตร  คำพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
620
เด็กชายบุรพัฒน์  คำยี
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
621
เด็กหญิงบุษบากร  ทรงทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
622
เด็กหญิงบูรณี  ศรีเรืองเมตตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
623
เด็กหญิงเบ็ญจพร  สันธิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
624
เด็กหญิงเบญญทิพย์  ธิโนชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
625
เด็กหญิงเบญญทิพย์  เลิศเจริญปัญญา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
626
เด็กหญิงเบญญาทิพย์  แหนคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
627
เด็กหญิงเบญญาพัชร์  ข้าวก่ำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
628
เด็กหญิงเบญญาภา  ขันสุธรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
629
เด็กหญิงเบญญาภา  ธรรมขัน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
630
เด็กหญิงเบญญาภา  พูลผล
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
631
เด็กหญิงเบญญาภา  เพชรปรางค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
632
เด็กหญิงเบญญาภา  สุพิน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
633
เด็กชายปกรณ์  รัตนเดชาพิทีกษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
634
เด็กชายปฐวี  นเรวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
635
เด็กหญิงปฑิตตา  กรเพ็ชร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
636
เด็กชายปณต  ศรีวรรธนะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
637
เด็กหญิงปณตพร  เทพชมภู
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
638
เด็กหญิงปณิฎฐา  ณ เรื่องฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
639
เด็กหญิงปณิดาภา  ณ วันจันทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
640
เด็กหญิงปทิตตา  ศิริ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 4 ห้อง ป.5/5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
641
เด็กหญิงปนัสยา  อโนทัย
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
642
เด็กหญิงปพัชญา  กิตติจริยา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
643
เด็กหญิงปพิชญา  กระเเซง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
644
เด็กหญิงปพิชญา  พันธุ์แก้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
645
เด็กชายปภังกร  อินแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
646
เด็กหญิงปภัสราภรณ์  เพ็ญกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
647
เด็กหญิงปภัสสร  แซ่ฟุ้ง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
648
เด็กชายปรเมศวร์  อ้ายไชย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
649
เด็กหญิงประภัสสร  เครือคำ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
650
เด็กหญิงประภาวรินทร์  เป็งอินต๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
651
เด็กชายปรัชญ์ถกร  อารินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
652
เด็กชายปรัตถกร  ไชยวุฒิ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
653
เด็กหญิงปรางทิพ  วรพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
654
เด็กหญิงปราญไปรยา  ราบรื่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
655
เด็กหญิงปราณณิชา  ผาบไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
656
เด็กหญิงปราณปิยา  จุมปา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
657
เด็กหญิงปราณิสา  ศรีใจ
ป.4
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
658
เด็กชายปรานต์  จันทร์เจนจบ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
659
เด็กหญิงปริชญา  ท่านน้อง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
660
เด็กชายปริญญา  พรหมมา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
661
เด็กหญิงปริณดา  อยู่อินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
662
เด็กหญิงปริณดาพร  เสวานนท์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
663
เด็กชายปริเยศ  เครือวงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
664
เด็กชายปริเยศ  ราชชมภู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
665
เด็กชายปรีชา  มณีดวงพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
666
เด็กหญิงปรีดาพร  ปัญญาโกญ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
667
เด็กหญิงปรีธิดา  ปะสาวะโพธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
668
เด็กหญิงปรียาพร  บุญทา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
669
เด็กหญิงปรียาภรณ์  วรรณวิท
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
670
เด็กหญิงปรียาภัทร  เซโตะ
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
671
เด็กหญิงปรียาภัทร  พรมรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
672
เด็กชายปวริศ  บุรีคำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
673
เด็กหญิงปวริศา  วิริยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
674
เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วแสง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
675
เด็กชายปองภพ  เสนางาม
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
676
เด็กหญิงปัณฑารีย์  ผลประสิทธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
677
เด็กชายปัณณธร  เชื้อเมืองพาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
678
เด็กชายปัณณวิชญ์  ทวีกสิกรรม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
679
เด็กชายปัณณวิชญ์  ท่านน้อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
680
เด็กหญิงปัทมพร  เกษร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 4 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
681
เด็กหญิงปาณิศา  จันต๊ะนาเขต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
682
เด็กหญิงปาณิศา  ปัญญาทิพย์
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
683
เด็กหญิงปาณิสรา  อิ่นคำฟู
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
684
เด็กหญิงปาณิสรา  อินทจักรทะสุใจ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
685
เด็กชายปานนุพัฒน์  กันธิยะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
686
เด็กชายปารณ  เปรมสมาน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
687
เด็กหญิงปารณีย์  อินต๊ะเนตร
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
688
เด็กชายปารเมศ  ศรีปัญญา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
689
เด็กหญิงปาริฉัตร  เชื้อเจ็ดตน
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
690
เด็กหญิงปารียา  ชัยวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
691
เด็กหญิงปาลิตา  ปุ่มเป้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
692
เด็กหญิงปิญชาน์ณัฐ  อินยาวิเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
693
เด็กชายปิติวัฒน์  ไชยเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
694
เด็กหญิงปิยธิดา  ตาคำนิล
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
695
เด็กหญิงปิยธิดา  ระเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
696
เด็กหญิงปิยธิดา  เวฬุวนารักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
697
เด็กหญิงปิย์วรา  พัฒนอังกูร
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
698
เด็กชายปิยวัฒน์  ธรรมสอน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
699
เด็กชายปิยะพงษ์  ใจคำแปง
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
700
เด็กชายปิยังกูร  บัวลาดชินภโชติ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
701
เด็กหญิงปิยากร  กองคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
702
เด็กหญิงปิยาภัสร์  จันทาพูน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
703
เด็กชายปุญชรัศมี  ผลประสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
704
เด็กชายปุญญพัฒน์  สาแดง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
705
เด็กหญิงปุญญิศา  อินต๊ะวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
706
เด็กหญิงปุญญิสา  ชัยรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
707
เด็กชายปุณณพัฒน์  พงษ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
708
เด็กหญิงปุณณภา  รมภิรันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
709
เด็กหญิงปุณยนุช  ไชยสาร
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
710
เด็กหญิงปุณยานุช  จันทร์ต๊ะ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
711
เด็กหญิงปุณยาพร  ศรีวิชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
712
เด็กชายเปรม  สิริการกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
713
เด็กหญิงเปรมกมล  จิ่งมาดา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
714
เด็กหญิงเปรมลญา  พุทธิสกุลชัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
715
เด็กชายเปรมากร  ศรีบุญเรือง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
716
เด็กชายผดุงพงษ์  อุดล้อม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
717
เด็กชายเผ่าภาคิน  สร้อยแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
718
เด็กชายพงศกรณ์  เฒ่ามูลละ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
719
เด็กชายพงศธร  ขันธนิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
720
เด็กชายพงศธร  อุดกลิ้ง
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 4 ห้อง ป.6/2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 19
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
721
เด็กชายพงศ์ธาริน  กีรติวิบูลพงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
722
เด็กชายพงศ์ปณต  อุปรา
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
723
เด็กชายพงศภัค  ราษี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
724
เด็กชายพงศภัค  อัชชนะลิมภากรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
725
เด็กชายพงศโรจน์  ด้วงนคร
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
726
เด็กชายพงษ์สิริ  เมฆวิลัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
727
เด็กชายพชร  เขื่อนเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
728
เด็กชายพชร  คุณดิลกวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
729
เด็กชายพชร  ศรีลา
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
730
เด็กชายพชรภัค  สุภาวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
731
เด็กชายพนธกร  แก้วมา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
732
เด็กหญิงพนิตพร  จารี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
733
เด็กหญิงพรกนก  ธีรพัฒนานนทกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
734
เด็กหญิงพรกนก  ปันต๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
735
เด็กหญิงพรชฎา  ภัทรชลิต
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
736
เด็กหญิงพรชนก  วังแปง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
737
เด็กหญิงพรชมพู  ใจแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
738
เด็กหญิงพรณพัฒน์  ดีวรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
739
เด็กหญิงพรณัชชา  เครือวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
740
เด็กหญิงพรนัชชา  สุทธวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
741
เด็กหญิงพรปวีณ์  แสงแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
742
เด็กหญิงพรพิมล  ศรีเมือง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
743
เด็กหญิงพรไพลิน  คำปัน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
744
เด็กหญิงพรรณปพร  ปัญญาหล้า
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
745
เด็กหญิงพรรณภัทร  คำวัง
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
746
เด็กหญิงพรรณ์วดี  ปินตาดวง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
747
เด็กหญิงพรรณวริญ  สมจิตร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
748
เด็กหญิงพรรณวษา  ปฏิการสุนทร
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
749
เด็กหญิงพรรษพร  ลือสนั่น
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
750
เด็กหญิงพรลภัส  มีจันทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
751
เด็กหญิงพรวิภา  กันติ๊บ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
752
เด็กหญิงพรสวรรค์  เรือนสังข์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
753
เด็กหญิงพรหมพร  ยานะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
754
เด็กหญิงพรหมภัสสร  พงค์ถิ่น
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
755
เด็กหญิงพร้อมพรรณ  เครือวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
756
เด็กหญิงพริมรตา  ศิริปา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
757
เด็กชายพฤฒิพงศ์  จะเรียมพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
758
เด็กชายพลกฤต  ร่วมชาติ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
759
เด็กชายพลเฉลิม  ไชยยาวุฒิ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
760
เด็กชายพลอยจันทรา  นพเก้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 4 ห้อง ป.6/3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 20
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
761
เด็กหญิงพลอยปพร  ฐากุลสิริโชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
762
เด็กหญิงพลอยพรรณ  จันชุม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
763
เด็กหญิงพลอยไพรลิน  แสงอาทิตย์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
764
เด็กหญิงพลอยไพลิน  อัยโกะยามาโมโต
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
765
เด็กหญิงพลอยสวย  เจนนา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
766
เด็กหญิงพวรัญชน์  สงวนใจ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
767
เด็กหญิงพศิกา  คำมูลเอ้ย
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
768
เด็กชายพสิฐธิกรณ์  คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
769
เด็กชายพสิษฐ์ยศ  จันทศิลา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
770
เด็กชายพอเพียง  เพชรอาวุธ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
771
เด็กหญิงพัชญ์สินี  ไชยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
772
เด็กชายพัชญ์  คงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
773
เด็กหญิงพัชร์กัญญา  อินทร์เลื่อม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
774
เด็กหญิงพัชร์ธนัตถ์พร  ล้านแปง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
775
เด็กหญิงพัชรพร  คงแดง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
776
เด็กหญิงพัชรพร  จันทร์หอม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
777
เด็กหญิงพัชรพร  ปงหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
778
เด็กหญิงพัชรินทร์  เชอเมอ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
วิทย์ประถม
779
เด็กหญิงพัชรินทร์  วงศตาแก้ว
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
780
เด็กหญิงพัชรีพร  วังใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
781
เด็กหญิงพัชรีวรรณ  ข้าวก่ำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
782
เด็กหญิงพัชลิตา  ฉันทพันธ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
783
เด็กหญิงพัฒน์นรี  สัชฌุกร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
784
เด็กชายพัฒนศักดิ์  คูดิษฐาเลิศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
785
เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เหมยเมืองแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
786
เด็กหญิงพัตรพิมล  กราบทอง
ป.4
โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา
วิทย์ประถม
787
เด็กชายพัทธดนย์  เต็งวิลัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
788
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เทพกัณฑ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
789
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สร้างช้าง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
790
เด็กหญิงพัทธรินทร์  ปริวราพันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
791
เด็กหญิงพัทธศิกานต์  อุดมเดช
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
792
เด็กชายพัทนน  เมืองสุข
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
793
เด็กชายพันธกิจ  เฉลิมเลี่ยมทอง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
794
เด็กชายพันธุ์ธัช  เกียรติทวีมั่นคง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
795
เด็กชายพัสกร  สิทธางกูร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
796
เด็กชายพาโชค  เขตประทุม
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
797
เด็กหญิงพิจิตรา  กาวีวน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
798
เด็กหญิงพิจิตรา  พรมมา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
799
เด็กหญิงพิชชา  ระมะโน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
800
เด็กชายพิชชากร  ทุนกาศ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 21
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
801
เด็กหญิงพิชชานันท์  บุญยรัตนโชติ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
802
เด็กหญิงพิชชาพร  คำน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
803
เด็กหญิงพิชชาภา  ชมภู
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
804
เด็กหญิงพิชชาภา  นัยไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
805
เด็กหญิงพิชญธิดา  เกษนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
806
เด็กหญิงพิชญธิดา  คำจันทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
807
เด็กหญิงพิชญธิดา  บุญวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
808
เด็กหญิงพิชญ์ปิยา  การะบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
809
เด็กชายพิชญ์ศักดิ์  กระจ่างเลิศ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
810
เด็กชายพิชญะ  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
811
เด็กหญิงพิชญา  อุทธสิงห์
ป.5
โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา
วิทย์ประถม
812
เด็กหญิงพิชญากร  มั่นคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
813
เด็กชายพิชญ์  คงฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
814
เด็กหญิงพิชฎา  โพนาคา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
815
เด็กหญิงพิชากานต์  ภิญโญ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
816
เด็กหญิงพิชาภรณ์  วงค์แสง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
817
เด็กหญิงพิชามญชุ์  ลาวิชัย
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
818
เด็กชายพิชิตชัย  มูลแจ๋ม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
819
เด็กชายพิชิตพล  หาญเสมยอด
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
วิทย์ประถม
820
เด็กหญิงพิณ  อินต๊ะนำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
821
เด็กชายพิทวัส  บรรณเลิศ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
822
เด็กชายพิพัฒน์  ณ เชียงใหม่
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
วิทย์ประถม
823
เด็กหญิงพิมญดา  ชื่นชม
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
824
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เงินทองแดง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
825
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประชาเดชสุวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
826
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงศ์ถิระศักดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
827
เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ยอดรพีพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
วิทย์ประถม
828
เด็กหญิงพิมพ์ณดา  วชิรวิเชียรวุฒิ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
829
เด็กหญิงพิมพ์ณิชารัช  สีอินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
830
เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ศิริยานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
831
เด็กหญิงพิมพ์พิมล  นันตรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
832
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  โนจิตร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
833
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นันทะเสน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
834
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิชัยปะ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
835
เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อายุยืน
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
836
เด็กหญิงพิมพิไล  เกียรติเกษมชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
837
เด็กหญิงพิมวิภา  จิณะเสน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
838
เด็กหญิงพิมวิภา  เรือนนาค
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
839
เด็กหญิงพิยดา  เตจ๊ะวันดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
840
เด็กหญิงพิรญาณ์  เติมพิริยะกิจ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 4 ห้อง ป.6/5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 22
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
841
เด็กหญิงพิรดา  สมวรรณ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
842
เด็กหญิงพิศน์ณิชา  เดชถิระพิพัฒน์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
843
เด็กชายพิเศษ  แซ่ท้อ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
วิทย์ประถม
844
เด็กชายพิสิฐชัย  นิลาพันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
845
เด็กชายพีรณัฐ  มโนหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
846
เด็กชายพีร์ประภัทร์  ไชยรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
847
เด็กชายพีรพงศ์  จันทจร
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
848
เด็กชายพีรพัฒน์  นิพัทธ์สกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
849
เด็กชายพีรยุทธ  เชิดชูวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
850
เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วสูงเนิน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
851
เด็กชายพีรวิชญ์  คำน้อย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
852
เด็กชายพุทธิคุณ  วุฒิสารวัฒนา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
853
เด็กชายพูนทรัพย์  แก้วคำแดง
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
854
เด็กหญิงเพชรณิชา  ศิริบุญรอด
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
855
เด็กชายเพชรตัดเพชร  มุสิกสาร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
856
เด็กหญิงเพชรมณี  พงค์สถิตย์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
857
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กำแพงคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
858
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  คำน้อย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
859
เด็กหญิงเพลงพิณ​ มารีอา  คำก้อน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
860
เด็กหญิงเพิ่มพูนสุข  มณีรัตน์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
861
เด็กหญิงเพียงขวัญ  หล้าบุญมา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
862
เด็กหญิงเพียงพอดี  จินะราช
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
863
เด็กหญิงเพียงฟ้า  สงบ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
864
เด็กหญิงแพรวพัตรา  เขื่อนแก้ว
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
865
เด็กหญิงแพรวา  เตจะวงษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
866
เด็กหญิงไพลิน  ดวงสุวรรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
867
เด็กชายฟาดิ้ล  ตานี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
868
เด็กหญิงฟ้าประกาย  สุริยา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
869
เด็กหญิงฟีลิเซีย  เบามัล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
870
เด็กหญิงภคนันท์  ปวงจันทร์ต๊ะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
871
เด็กหญิงภรณ์ชนก  เตียสื่อเฉย
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
872
เด็กหญิงภวรัญชน์  สีดา
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
873
เด็กหญิงภัคจิรา  ประที่ปอุษานนท์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
874
เด็กหญิงภัครมัย  เพชรล้อมทอง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
875
เด็กหญิงภัควลัญช์  ติยะสันต์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
876
เด็กชายภัควี  เทียบแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
877
เด็กชายภัทรกร  ตามวงค์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
878
เด็กชายภัทรกร  บางบัวงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
879
เด็กชายภัทรกร  อาษา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
880
เด็กหญิงภัทรกันย์  ปทักขิณ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารปัญญาพัฒน์ ชั้น 4 ห้อง ป.5/1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 23
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
881
เด็กหญิงภัทร์ชนก  น้อยหมอ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
882
เด็กชายภัทรดนัย  ภิระบรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
883
เด็กชายภัทรธร  ศรีสอาด
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
884
เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีสุสิยชัย
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
885
เด็กชายภัทรนรินทร์  มาลารัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
886
เด็กหญิงภัทรนันท์  ชุ่มมะโน
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
887
เด็กหญิงภัทรปภา  อุปสงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
888
เด็กชายภัทรพล  พานิช
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
889
เด็กชายภัทรพล  สุวรรณประภา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
890
เด็กหญิงภัทรภาดา  พรมเสน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
891
เด็กหญิงภัทรเมธา  ชะนก
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
892
เด็กหญิงภัทรลภาภรณ์  มาละ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
893
เด็กหญิงภัทรวดี  สมศักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
894
เด็กหญิงภัทรวรรณ  พรหมจักร
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
895
เด็กชายภัทรวีร์  ไชยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
896
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  รุ้งดี
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
897
เด็กหญิงภัทราพร  คำดี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
898
เด็กหญิงภัทราพร  ศรีภูธร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
899
เด็กหญิงภัทราภา  ดอนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
900
เด็กหญิงภัสสร  ดอนหลักคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
901
เด็กชายภากร  รักยา
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
902
เด็กชายภาคภูมิ  สมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
903
เด็กชายภาคิน  ดอนหลักคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
904
เด็กชายภาคิน  ตามี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
905
เด็กชายภาคิน  สลีสองสม
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
906
เด็กชายภาคิน  อะทะรันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
907
เด็กชายภาณุพงศ์  สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
908
เด็กชายภาณุวัฒน์  ทาสืบ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
909
เด็กชายภาณุวิชญ์  เตชะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
910
เด็กชายภาณุวิชญ์  อินต๊ะรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
911
เด็กชายภาธรธฤต  ยาสมุทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
912
เด็กชายภานุวัชร  วารี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
913
เด็กชายภาสกร  ปันเย็น
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
914
เด็กชายภาสวิชญ์  พรมเสน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
915
เด็กชายภาสา  เตจ๊ะ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
916
เด็กหญิงภิชญาพร  เนาว์ชมภู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
917
เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อรรถพีรสิทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
918
เด็กหญิงภิพิชญพรรณ  วงศ์ยะ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
919
เด็กหญิงภิรมณ  สุขเมือง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
920
เด็กหญิงภิริษา  มะยอง
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 24
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
921
เด็กหญิงภีรนีย์  สีธิ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
922
เด็กชายภูกวิน  ถวิลสุข
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
923
เด็กชายภูชิต  สกุลเเก้วพิทักษ์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
924
เด็กหญิงภูฌิสา  แสงสุกใส
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
925
เด็กหญิงภูณิชา  เขียนวงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
926
เด็กชายภูดิสธรนโชติ  บุญมาภิ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
927
เด็กชายภูบดินทร์  ทุมวารีย์
ป.6
โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา
วิทย์ประถม
928
เด็กชายภูบดินทร์  สุขรินทร์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
929
เด็กชายภูเบศวร์  โชติวัฒน์นันทกุล
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
930
เด็กชายภูปกรณ์  ภัทรจิตรานนท์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
931
เด็กชายภูพิงค์  โพธิเจริญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
932
เด็กชายภูมิ  กุลคีรีรัตนา
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
933
เด็กชายภูมิเกล้า  หาญชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
934
เด็กชายภูมินันท์  กันทะเตียน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
935
เด็กชายภูมินันท์  เเก้วตา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
936
เด็กชายภูมิพัฒน์  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
937
เด็กชายภูมิพัฒน์  วงษา
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
938
เด็กชายภูมิภิภัทร  โถชารี
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
939
เด็กชายภูมิรพี  โรจนวานิชกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
940
เด็กชายภูมิรพี  สมุดความ
ป.4
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
941
เด็กชายภูริ  บัสต็อก
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
942
เด็กหญิงภูริชยาพร  เทพวงค์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
943
เด็กชายภูริทัต  เมืองดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
944
เด็กชายภูรินทร์  จันทร์กุลี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
945
เด็กชายภูรินทร์  สมณะ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
946
เด็กชายภูรินท์  ศรีพั้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
947
เด็กชายภูริพัฒน์  ธีระวัฒนะกิตติ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
948
เด็กชายภูริวัฒน์  พงษ์พิพักต์สกุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
949
เด็กชายภูรีพัฒน์  โล่ห์สุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
950
เด็กชายภูวิศ  สุทธนู
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
951
เด็กหญิงมณีรัตน์  ปัญโญแสง
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
952
เด็กหญิงมธุรส  ลังกายืน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
953
เด็กหญิงมนัสพร  พละขันธ์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
954
เด็กหญิงมนัสภร  ถาบุตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
955
เด็กหญิงมัดใจ  ใจคำวัง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
956
เด็กหญิงมาธินดา  สัจถา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
957
เด็กหญิงมานิตา  ทายะนา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
958
เด็กหญิงมานิตา  วิชัยกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
959
เด็กหญิงมาริสา  เซสอ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
960
เด็กหญิงมาลิสา  มาเยอะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 25
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
961
เด็กหญิงมิเชล  จึง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
962
เด็กหญิงมิตรสินี  กีรติวิบูลพงศ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
963
เด็กหญิงมินตรา  เจริญสุข
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
964
เด็กหญิงมินทร์ชญา  ชะนก
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
965
เด็กหญิงมุกดา  แสงเพชรไพบูรณ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
966
เด็กชายเมธัส  ปันสุรินทร์
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
967
เด็กชายเมธาฤทธิ์  เทพสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
968
เด็กหญิงเมธาวินี  ิชินจินดามัย
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
วิทย์ประถม
969
เด็กชายเมธาวี  เขือนวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
970
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปาเคีย
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
971
เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปินตาคำ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
972
เด็กหญิงเมธินี  คงหนอน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
973
เด็กหญิงยลธิดา  บุตรทะวัง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
974
เด็กชายยศกร  กำแพงคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
975
เด็กหญิงเยาวลักษณ์  โพธินาาม
ป.6
โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา
วิทย์ประถม
976
เด็กชายโยธา  เริงใจ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
977
เด็กหญิงโยษิตา  หล่มศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
978
เด็กชายรชตะ  ชัยลังกา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
979
เด็กชายรฐนนท์  บุณยรัตน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
980
เด็กชายรณกฤต  มะโนวงศ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
981
เด็กชายรณพีร์  ใจจุมปา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
982
เด็กชายรณภัฎ  ชัยวงค์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
983
เด็กหญิงรดา  ธรรมพิทักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
984
เด็กหญิงรตนพร  ลัมวุฒิ
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
985
เด็กชายรพีพงศ์  ชุ่มพงษ์พันธ์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
986
เด็กชายรพีพงศ์  ราชคม
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
987
เด็กชายรพีพัตน์  มาคุณ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
988
เด็กหญิงรพีภรณ์  มาแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
989
เด็กหญิงรพีภาส์  วงศ์พุ่ม
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
990
เด็กหญิงรวิพร  ทิศเอี่ยม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
991
เด็กหญิงรวิพร  พยาสม
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
992
เด็กหญิงรวิวรรณ  ศรีเลาว์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
993
เด็กชายรวิศ  เหลืองทองคำ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
994
เด็กหญิงรวิสรา  มั่งมี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
995
เด็กหญิงรสริน  กันแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
996
เด็กชายรอชิต  สิริสิทธิวงษ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
997
เด็กชายรอมฎอน  หวังตักวาดีน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
998
เด็กหญิงรักตกาลกูล  แก้วหล้า
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
999
เด็กชายรังสรรค์  คำฟู
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1000
เด็กหญิงรังสินี  อินทราคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 26
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1001
เด็กชายรัชชานนท์  ตันติไพบูลย์วงศ์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
1002
เด็กชายรัชชานนท์  บุศย์เมือง
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
1003
เด็กชายรัชชานนท์  พลเยี่ยม
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1004
เด็กชายรัชชานนท์  สวนเคร่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
1005
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปวงรังษี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1006
เด็กหญิงรัชดาพร  สีภาชัย
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
1007
เด็กหญิงรัชนีกร  หน่อจ๋อม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
1008
เด็กชายรัชพล  มะโนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
1009
เด็กหญิงรัญชนา  จันทร์เพชร
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
1010
เด็กหญิงรัญชิดา  โพธาวิจิตร
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1011
เด็กชายรัฏฐาภิรักษ์  พรหมทัศน์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1012
เด็กชายรัฐธนันท์  เกิดพร
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
วิทย์ประถม
1013
เด็กชายรัฐพงศ์  วงค์ษา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1014
เด็กชายรัฐภมูิ  ธรรมขันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1015
เด็กชายรัฐศาสตร์  ไชยชมภู
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1016
เด็กชายรัฐศาสตร์  นันทชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
1017
เด็กหญิงรัตนมณี  เกิดเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1018
เด็กหญิงรัตนาวดี  ภัสรปทุมลักษณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1019
เด็กชายราเชนทร์  เกษรพรรณ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
1020
เด็กหญิงรุ่งนภา  ปิ่นแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1021
เด็กหญิงรุ่งระวี  ปรีศักดิ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1022
เด็กหญิงรุจิรดา  ตะไนย
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1023
เด็กหญิงรุจิราภา  แก้วสาทร
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1024
เด็กหญิงรุจิษยา  ชำนาญพจน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1025
เด็กชายเรนทร  สินสุรินทร์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1026
เด็กหญิงเรยา  เพิงเจกู่
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
วิทย์ประถม
1027
เด็กชายเรียว  ชัยย๊ะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1028
เด็กชายโรจนินท์  ตรัยรัตนปัญญา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
1029
เด็กชายฤชวี  ทิพย์นวล
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
1030
เด็กชายฤทธิพล  กัลยาณะกูล
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1031
เด็กหญิงลภัสรดา  นันเปียง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1032
เด็กหญิงลภัสรดา  บุดดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1033
เด็กหญิงลภัสรดา  ลือชัย
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1034
เด็กหญิงลภัสลดา  วรรณโล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1035
เด็กหญิงลลิตภัทร  สุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
1036
เด็กหญิงลลิตา  ตันเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1037
เด็กหญิงลลิตา  ไลวรรณ์
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
1038
เด็กหญิงลักษิกา  โยธิน
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1039
เด็กหญิงลัดดาวัลย์  อิสา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
1040
เด็กชายเลิศชัย  แสงศรี
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ป.1/4 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 27
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1041
เด็กชายวงศกร  สามแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1042
เด็กชายวงศ์วริศ  บูราณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
1043
เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำมี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
1044
เด็กหญิงวชิรญาณื  อัมพวัน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1045
เด็กชายวชิรวิทย์   เจริญกิจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1046
เด็กชายวชิรวิทย์  กนกเลิศสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
1047
เด็กหญิงวชิราญาณ์  พัดมา
ป.5
โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา
วิทย์ประถม
1048
เด็กหญิงวทันยา  ฟุ้งพงศธร
ป.5
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
1049
เด็กชายวนัส  ธนทรัพย์สิน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
1050
เด็กชายวรกฤต  ชัยสุวรรณ์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1051
เด็กชายวรธน  กุศล
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1052
เด็กหญิงวรนิษฐา  โรจน์ประโคน
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
1053
เด็กชายวรพล  สายแปง
ป.6
โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา
วิทย์ประถม
1054
เด็กชายวรพันธ์  ไชยประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1055
เด็กชายวรมัน  ชัยราษฎร์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1056
เด็กชายวรเมธ  กำแพงคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1057
เด็กหญิงวรรณนิษา  ส้มเช้า
ป.5
โรงเรียนบ้านโป่ง
วิทย์ประถม
1058
เด็กหญิงวรรณวิษา  จันต๊ะคราม
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1059
เด็กหญิงวรรณษา  ชื่นปรีชากุล
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
1060
เด็กหญิงวรรษชล  สุริยมณฑล
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
1061
เด็กหญิงวรฤทัย  ชาธรรมมา
ป.5
โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา
วิทย์ประถม
1062
เด็กหญิงวรฤทัย  บุญเฉลียว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
1063
เด็กหญิงวรวลัญช์  สมบัตินันท์น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
1064
เด็กชายวรวิชญ์  บุษบุญ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
1065
เด็กหญิงวรวี  อินนวล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
1066
เด็กหญิงวรัชญกรณ์  สำราญดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1067
เด็กหญิงวรัชญา  แก้วลูน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1068
เด็กหญิงวรัชญานันต์  ปัญญี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1069
เด็กชายวรัชทศ  วานิชดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1070
เด็กหญิงวรัทยา  ต๊ะวิไล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1071
เด็กหญิงวรัทยา  มีศรี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
1072
เด็กหญิงวรัทยา  หน่อแหวน
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1073
เด็กชายวรากร  ชายปัญโญ
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
1074
เด็กชายวราทิตย์  พงศ์วิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1075
เด็กหญิงวริยาภรณ์  ชัยศิลปิน
ป.6
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
1076
เด็กชายวริศ  พิทักษ์สิกุล
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
1077
เด็กหญิงวริศรา  ช่วยปัด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
1078
เด็กหญิงวริศรา  นาขยัน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1079
เด็กหญิงวริศรา  ปินจะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1080
เด็กหญิงวริศรา  ยอดวงค์
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ป.1/5 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 28
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1081
เด็กหญิงวริศรา  วงศ์สุภา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
1082
เด็กหญิงวริศราภรณ์  โกดถา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
1083
เด็กชายวัชรพงศ์  ข่ายสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1084
เด็กชายวัธนชัย  ไม้จำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1085
เด็กหญิงวัศยา  สดุดีวงค์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1086
เด็กชายวาทะ  คำขอด
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1087
เด็กหญิงวาทินี  ยอดบุตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
1088
เด็กหญิงวาริศา  เหรียญแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1089
เด็กหญิงวิชชุดา  ใจประการ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
1090
เด็กหญิงวิชชุดา  ยี่สุ่นเทศ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
1091
เด็กชายวิชญกุล  สุนทรเมือง
ป.4
โรงเรียนมารีย์รักษ์เชียงราย แผนกประถม-มัธยม
วิทย์ประถม
1092
เด็กชายวิชญ์ภัทร  เมทาง
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1093
เด็กหญิงวิชญาดา  ใจยปอน
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
1094
เด็กหญิงวิชญาพร  เรือนคำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
1095
เด็กหญิงวิชดา  เสรีนิวัฒิ
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1096
เด็กชายวิชภาชญ์  ทิพย์ไชยา
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1097
เด็กหญิงวิชยา  สายฉลาด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
1098
เด็กชายวิชยุตม์  สกุลเวช
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
1099
เด็กชายวิชานาภ  สุทธิลักษมี
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1100
เด็กหญิงวิณัฐตา  เติมคุณานนท์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
วิทย์ประถม
1101
เด็กหญิงวิภาพร  ชือมือ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด
วิทย์ประถม
1102
เด็กหญิงวิมลณัฐ  พรหมเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1103
เด็กหญิงวิรัญชนา  แสนทนันไชย
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1104
เด็กหญิงวิริยา  โวหาร
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1105
เด็กชายวิศรุต  ฉุยฉาย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
1106
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  จอมใจ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1107
เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ปีคำ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
1108
เด็กชายวิษณุชัย  หัตถกอง
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
1109
เด็กชายวีรภัทร  รักชอบ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1110
เด็กชายวีระพัฒน์  จองปิ่นหย่า
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1111
เด็กชายวีระยุทธ  เชิดชูวงค์
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1112
เด็กหญิงวีรินทร์  ไชยประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1113
เด็กชายเวริทฒ์  จิตเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1114
เด็กหญิงศรดา  ประศาสน์วุฒิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
1115
เด็กหญิงศรวณีย์  ตาดำนิล
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1116
เด็กหญิงศรัญรัตน์  จันกิติ
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1117
เด็กชายศรัณย์กร  บั้งเงิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1118
เด็กชายศรัณยพงศ์  มหาวรรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1119
เด็กชายศรัณย์  ดวงดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
1120
เด็กหญิงศรันย์พัชคุ์  ชัยชนะ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 1 ห้อง ป.1/6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 29
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1121
เด็กชายศรีวิชัย  ไตรงาม
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1122
เด็กหญิงศรุดา  เจริญภูวนิช
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1123
เด็กหญิงศรุตา  สุภาวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1124
เด็กหญิงศศิกานต์  ปัญญาวิชา
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
1125
เด็กหญิงศศิธร  สันธิ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
1126
เด็กหญิงศศิประภา  หลักแน่น
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
1127
เด็กหญิงศศิวรรณ  เจริญสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1128
เด็กหญิงศศิวิมล  คำล้น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
วิทย์ประถม
1129
เด็กหญิงศศิวิมล  พุทธวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
1130
เด็กหญิงศศิวิมล  สมบูรณ์
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1131
เด็กชายศิรชัย  ไชยวงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
1132
เด็กหญิงศิรภัสสร  แก้วทอง
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1133
เด็กหญิงศิรัญญา  สุขไชยวรรณ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว
วิทย์ประถม
1134
เด็กหญิงศิรัรตน์  อุดทา
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
1135
เด็กหญิงศิริ  โต๋วตระกูล
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1136
เด็กชายศิริโชติ  ตุ้ยสุรินทร์
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
1137
เด็กหญิงศิรินภา  แซว้า
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่
วิทย์ประถม
1138
เด็กหญิงศิรินภา  สุขเกษม
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1139
เด็กหญิงศิริพร  ดอกคำ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
1140
เด็กหญิงศิริภัสสร  สะตะ
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
1141
เด็กหญิงศิริรัตน์  ผสมสัตย์
ป.5
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1142
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีโชติ
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
1143
เด็กชายศิริวัฒน์  วิทำมา
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
1144
เด็กหญิงศิวะพร  เทพปัน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1145
เด็กหญิงศีลัชญา  สมเสมอใจ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1146
เด็กชายศุภกร  คาดีวี
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
1147
เด็กชายศุภกร  ใจดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1148
เด็กชายศุภกฤต  ศิริสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1149
เด็กชายศุภกฤษ  ใจดี
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1150
เด็กชายศุภกฤษ  หล้าคำแก้ว
ป.5
โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น
วิทย์ประถม
1151
เด็กชายศุภชัย  โมฮะหมัด
ป.4
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
1152
เด็กชายศุภโชค  วรนาม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ
วิทย์ประถม
1153
เด็กหญิงศุภณฉัตร  จันทร์วัน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1154
เด็กหญิงศุภนันทิพย์  ผัดเรือน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1155
เด็กหญิงศุภพร  จันสุภาเสน
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1156
เด็กหญิงศุภพิชญ์  วิตตางกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
วิทย์ประถม
1157
เด็กหญิงศุภรัตน์  อินยะพรม
ป.6
โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมูล
วิทย์ประถม
1158
เด็กชายศุภฤกษ์  ศรีเรือง
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1159
เด็กชายศุภวิชช์  ม่วงทอง
ป.4
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
1160
เด็กชายศุภวิชญ์  เพชระบูรณิน
ป.6
โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฏร์)
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
เชียงราย เขต 1

ณ อาคารกาญจนาภิเษก ชั้น 2 ห้อง ป.1/7 โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฏร์)
ห้องสอบที่
 30
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ