ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 121 (ป.2/1) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทรมาตย์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
3
เด็กชายกบินทร์  ขาวปากช่อง
ป.5
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
คณิตประถม
4
เด็กหญิงกมลชนก  แกล้วทนงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
5
เด็กหญิงกมลพร  รักบำรุง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
6
เด็กหญิงกมลวรรณ  พะลายะสุต
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
7
เด็กชายกรณ์  ฉายากุล
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
8
เด็กหญิงกรรณิการ์  เล่สำ
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
9
เด็กชายกรวิชญ์  เดชฉิมพลี
ป.6
โรงเรียนประชาเอื้ออารี
คณิตประถม
10
เด็กหญิงกฤตกมล  อุดม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
11
เด็กชายกฤตภัค  คงพูน
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
12
เด็กชายกฤติน  ทิพย์อักษร
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
13
เด็กชายกฤติน  ลิ่มเจริญชาติ
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
14
เด็กหญิงกฤติยา  สุวีรานุวัฒน์
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
15
เด็กชายกฤป  ล่องหลง
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
16
เด็กชายกฤษณพงศ์  ชัยชนะกสิกรรม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
17
เด็กชายกฤษณพล  ชุมสมุย
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
18
เด็กชายกฤษติพงศ์  อินทรโชติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
19
เด็กชายกวินท์  สุดภักดี
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
20
เด็กหญิงกัญจนพร  แก้วลอดหล้า
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
21
เด็กหญิงกัญญาภัค  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
22
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกิดสุข
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
23
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่อนจร
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
24
เด็กชายกันตพัฒน์  ใจเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
25
เด็กหญิงกันติชา  แดงมณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
26
เด็กหญิงกัลญารัตน์  สุวรรณภัย
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
27
เด็กหญิงกาญจนา  สุดสาคร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
28
เด็กหญิงกานต์กมล  ชูทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
29
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เทพมณฑา
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
30
เด็กหญิงกานตรัตน์  วงศ์วิวัตน์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
31
เด็กชายกานต์  กิตยากาญจน์กุล
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
32
เด็กชายกิตติภัทร์  เพชรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
33
เด็กชายกิตติศักดิ์  เมฆนิติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
34
เด็กชายกิตติศักดิ์  เสือสง่า
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 122 (ป.2/2) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
35
เด็กหญิงเกศกนก  ด้วงทิพย์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
36
เด็กชายขจรศักดิ์  พลรีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
37
เด็กชายชลกร  ไชยณรงค์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
38
เด็กหญิงขวัญข้าว  เกษแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี)
คณิตประถม
39
เด็กหญิงขวัญวัชร์  ใจกว้าง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
40
เด็กชายคณาธิป  ทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
41
เด็กชายคณิศร  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
42
เด็กหญิงคัมภีรดา  จิตรตรง
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
43
เด็กชายคุณวุฒิ  อ่ำกอง
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
44
เด็กชายฆนาวิน  นบนอบ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
45
เด็กหญิงจันทณี  จันทร
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
46
เด็กชายจารุณัฐ  อนันตกูล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
47
เด็กชายจารุพัฒน์  ไชยแสง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
48
เด็กหญิงจารุภัทร  รอดไผ่ล้อม
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
49
เด็กชายจิณณพัฒน์  มุจลินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
คณิตประถม
50
เด็กชายจิณณะ  สุขวโรดม
ป.5
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
51
เด็กหญิงจิดาพา  เนียมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
52
เด็กหญิงจิดาภา  เขียวสง่า
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
53
เด็กชายจิรพัส  อินถา
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
54
เด็กชายจิรภัทร  อนันตกูล
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
55
เด็กหญิงจิรภิญญา  แซ่ภู่
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
56
เด็กหญิงจิรสุดา  แก้วสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
57
เด็กหญิงจิรัชยา  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
58
เด็กหญิงจิราวรรณ  ธรรมเพชร
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
59
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยอดหนู
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
60
เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทปักษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
61
เด็กชายเจตพัฒน์  ทวีศิลป์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
62
เด็กชายฉัตรทวี  สาแก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
63
เด็กหญิงชญาดา  ศรวัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
64
เด็กหญิงชนม์นิภา  เสวกฉิม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
65
เด็กหญิงชนันสิริ  หนูทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
66
เด็กหญิงชนินาถ  หนูวุ่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
67
เด็กชายชยพล  ชมมี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
68
เด็กชายชยพัทธ์  พรหมสถิตย์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 123 (ป.2/3) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
69
เด็กชายชัยมงคล  ฟินทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
70
เด็กชายชัยวัฒน์  วงษ์สนิท
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
71
เด็กชายชาญณรงค์  ฟักทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
72
เด็กชายชาญณรงค์  วงษ์สนิท
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
73
เด็กชายชินธัช  อินทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
74
เด็กหญิงชิรญาณ์  สุทธานี
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
75
เด็กหญิงชุติมณฑน์  พวงบุปผา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
76
เด็กหญิงญาณาภรณ์  แก้วประไพ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
77
เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์จีน
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
78
เด็กหญิงญาตาวี  นาคเกษม
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
79
เด็กหญิงญาสุมิน  ฤทธิโสม
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
80
เด็กชายฐานวรรธก์  ธยานุวัฒนวงศ์
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
81
เด็กหญิงฐานิกา  ยุติมิตร
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
82
เด็กหญิงฐิตาพร  ตั้งพิทักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
83
เด็กชายณชพล  ซ้วนลิ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
84
เด็กชายณภัทร  พรหมแสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
85
เด็กชายณภัทร  เหล่าพัทรเกษม
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
86
เด็กหญิงณัชชาภา  ชนะพล
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
87
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สมชาติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
88
เด็กหญิงณัฐฐาพร  หนูวัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
89
เด็กหญิงณัฐฐิติกานต์  เหล่าเมฆ
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
90
เด็กชายณัฐฐินันท์  จันทร
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
91
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูเสือหึง
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
92
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณเนาว์
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
93
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชุมแสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
94
เด็กหญิงณัฐธิดา  นาคสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
95
เด็กชายณัฐพล  สุวรรณมณี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
96
เด็กชายณัฐภัทร  กิ่งน้ำฉ่า
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
97
เด็กหญิงณัฐรดา  คำนวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
98
เด็กหญิงณัฐวดี  คันงาม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
99
เด็กหญิงณัฐวรรณ  กรสกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
100
เด็กหญิงณัฐวรา  จริตงาม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
101
เด็กชายณัฐวัฒน์  กัลชนะ
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
102
เด็กหญิงณัฐวิภา  หยุหกฤษ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 221 (ม.1/1) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
103
เด็กหญิงณิชกานต์  เหมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี)
คณิตประถม
104
เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลสวัสดิ์ชัยกุล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
105
เด็กชายดนุพร  บุญครองชีพ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน
คณิตประถม
106
เด็กชายเติมพงศ์  จาวยญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
107
เด็กหญิงทอฝัน  ทัศนภูมิ
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
108
เด็กชายทินภัทร  รื่นฤทัย
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
109
เด็กหญิงทิพยรัตน์  ศักดิ์สมพงศ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
110
เด็กชายธนกร  ปัญญาโรจน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
111
เด็กชายธนกฤต  ทิพย์บุญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
112
เด็กชายธนกฤต  ฤทธิ์เดช
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
113
เด็กชายธนกฤต  สุดใจ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
114
เด็กชายธนโชติ  พ่วงแม่กลอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
115
เด็กชายธนพนธ์  คงวิหค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
116
เด็กหญิงธนภรณ์  เทือกทิพย์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
117
เด็กชายธนภัทร  ถึงเสียบญวณ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี)
คณิตประถม
118
เด็กชายธนภัทร  รอดอุนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
119
เด็กชายธนภัทร  เสนีย์
ป.6
โรงเรียนประชาเอื้ออารี
คณิตประถม
120
เด็กชายธนวินท์  ธรรมนารักษ์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
121
เด็กชายธนัช  รอดศิริ
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
122
เด็กหญิงธนัญชนก  ขาวศรี
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
123
เด็กชายธนากร  มาตราช
ป.6
โรงเรียนประชาเอื้ออารี
คณิตประถม
124
เด็กชายธนากร  มุขสุข
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
125
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองย้อย
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
126
เด็กหญิงธมลวรรณ  สว่างจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
127
เด็กชายธรรมากร  โชติมันต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
128
เด็กหญิงธฤษวรรณ  ฤทธิ์โสม
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
129
เด็กหญิงธัญญพร  กรรณิการ์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
130
เด็กหญิงธัญญเรศ  แดงศรีธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
คณิตประถม
131
เด็กหญิงธัญพิชชา  สุภัทรนิยพงศ์
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
132
เด็กชายธันวา  ณ ระนอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
133
เด็กชายธารา  ศรีเที่ยงตรง
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
134
เด็กหญิงธารารัตน์  ทองศรีเพชร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
135
เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
136
เด็กชายธิติกรณ์  ชุมแสง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 222 (ม.1/2) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
137
เด็กหญิงธิมลพร  ธนะไชย
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
138
เด็กชายธีระภัทร  คูทองทุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
139
เด็กชายธีระศักดิ์  ขาวอรุณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
140
เด็กหญิงแธนชนก  ตัณฑวิรุฬห์
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
141
เด็กหญิงนนทิชา  ชำนาญเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน
คณิตประถม
142
เด็กหญิงนพภัสสร  สีตะสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
143
เด็กชายนภดล  งามฉวี
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
144
เด็กหญิงนภวรรณ  บุญเกื้อ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
145
เด็กหญิงนภัทรศิริ  พรมนิมิตร
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
146
เด็กหญิงนภา  ปิดพยันต์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
147
เด็กชายนรงฤทธิ์  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
148
เด็กหญิงนรมน  สถาปนาวัตร
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
149
เด็กชายนรากร  บุญเกีย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน
คณิตประถม
150
เด็กหญิงนราวรรณ  ยุติมิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี)
คณิตประถม
151
เด็กหญิงนฤมล  สุขคุ้ม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
152
เด็กหญิงนัฐณิชา  พรมแดง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
153
เด็กหญิงนันทนัช  รู้จำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
154
เด็กหญิงนิศญาพร  บุญปั๋น
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
155
เด็กหญิงเนติกานต์  ร่วมชาติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
156
เด็กหญิงบวรรัตน์  พุทธสกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
157
เด็กหญิงบัวบูชา  คงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
158
เด็กหญิงบุณยานุช  อนุจร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
159
เด็กหญิงบุษรา  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
160
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ติ้นระนอง
ป.6
โรงเรียนประชาเอื้ออารี
คณิตประถม
161
เด็กหญิงเบญจรัตน์  พุ่มขจร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
162
เด็กหญิงเบญจวรรณ  จิตราวุธ
ป.5
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
163
เด็กหญิงเบญญทิพย์  เชียงแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี)
คณิตประถม
164
เด็กหญิงปณัฐดา  บัณฑิต
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
165
เด็กหญิงปทิตตา  พิทักษ์สุข
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
166
เด็กหญิงปภัสสร  ไวยพัตร
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
167
เด็กชายปภาวิน  ปัญญาวัชร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
168
เด็กหญิงประติชญา  ประกอบปราณ
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
169
เด็กหญิงประภาศรี  เพ็งทะลุง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
170
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เอี่ยมสำอาง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 223 (ม.1/3) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
171
เด็กชายปวีณวัจน์  จันทร์ยัง
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
172
เด็กหญิงปัญญาทิพย์  ปิยะณัตดิ์พูล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
173
เด็กชายปัณณทัต  แจ่มจำรัส
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
174
เด็กชายปัณณธร  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
175
เด็กชายปัณณธร  สุขอนันต์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
176
เด็กหญิงปาณิศา  กันกำไร
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
177
เด็กหญิงปานชนก  ทวนทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
178
เด็กหญิงปานชนก  ภัทรสิทธิรักษ์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
179
เด็กหญิงปานตะวัน  ทวนทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
180
เด็กหญิงปานปรียา  โรยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
181
เด็กหญิงปิ่ณปิณัฐ  ชีพวรรณ
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
182
เด็กชายปิยพัทธ์  กออวยชัย
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
183
เด็กชายปุณญพัฒน์  นิยมจิตร์
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
184
เด็กหญิงปุณยนุช  เกิดกาญจน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
185
เด็กหญิงปุณิกา  ฤทธิโสม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
186
เด็กชายพงศภัค  อ้นทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
187
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  กิตติวนากุล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
188
เด็กหญิงพนิตสุภา  บุญเมือง
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
189
เด็กหญิงพรณภัทร  สืบสังข์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
190
เด็กชายพรเทพ  อินทะจักร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
191
เด็กหญิงพรพิมล  ทองมี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
192
เด็กหญิงพรรณปพร  รุ่งสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
193
เด็กชายพรหมพิริยะ  พรมโส
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
194
เด็กชายพลพจน์  แสงเกตุวราวิจิตร
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
195
เด็กชายพลากร  อุชุภาพ
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
196
เด็กหญิงพศิกา  เหล่าสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
197
เด็กหญิงพัชรเทพ  เทพทุ่งหลวง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
198
เด็กชายพัชรพล  พรหมหาญ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
199
เด็กหญิงพัชราภา  คงธานี
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
200
เด็กหญิงพัฑฒิดา  คงสถาพรชัย
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
201
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แกล้วทนงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
202
เด็กหญิงพัทธนันท์  เมฆาระ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
203
เด็กหญิงพิชชากร  ศิริพรหม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
204
เด็กหญิงพิชญาภา  เสวกฉิม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 322 (ป3/1) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
205
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรมชู
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
206
เด็กชายพิเชษฐ์  คำภีร์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
207
เด็กชายพิตติพัฒน์  นกถาวร
ป.4
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
208
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เพ็งแก้ว
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
209
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พ่วงฟู
ป.5
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
210
เด็กหญิงพิยดา  รงค์โสภณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
211
เด็กชายพิสิษฐ์  สุขศรี
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
212
เด็กหญิงพีรกานต์  ผลพุฒ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
213
เด็กชายพีรภัทร  อ่อนวิมล
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
214
เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีศิลป์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
215
เด็กหญิงเพ็ญธิดา  เสนะ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
216
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สินสุภา
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
217
เด็กหญิงเพิ่มพร  โรจนารัตน์
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
218
เด็กหญิงภรฐกานต์  ณ ระนอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
219
เด็กชายภรรณภูมิ  ง่วนชู
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
220
เด็กชายภักดี  เกีตรติบุญญาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
221
เด็กชายภัทรพล  ศรีมาศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
222
เด็กหญิงภัสพร  เกียรติกิจกุล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
223
เด็กชายภาณุพงศ์  ตรึกตรอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
224
เด็กชายภาณุพงศ์  เสวกฉิม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
225
เด็กชายภาณุวัฒน์  ตรึกตรอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
226
เด็กชายภาณุวิชญ์  รอดวิจิตร
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
227
เด็กชายภานุพรรณ  นวลเพชร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
228
เด็กหญิงภูริชญา  สินชู
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
229
เด็กชายภูวศิษฏ์  กาญจนสงคราม
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
230
เด็กชายภูสิษฐ์  สำแดงเดช
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
231
เด็กชายมนต์ธวัช  ฉิมสอาด
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
232
เด็กหญิงมาริสา  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
233
เด็กหญิงมุขรินทร์  รุ่นแสง
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
234
เด็กหญิงยมลพร  เทพมณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
235
เด็กหญิงยวิษฐา  สังขมณี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
236
เด็กหญิงรพิพรรณ  ทองนาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
237
เด็กหญิงรวินันท์  บุญสนอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
238
เด็กหญิงรัก  สะรอหมาด
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 323 (ป.3/2) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
239
เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วอำรัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
240
เด็กชายรัฐศาสตร์  บริพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
241
เด็กหญิงรัตนวดี  ยอดระบำ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
242
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงศ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
243
เด็กหญิงริษฎา  พัฒมณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
244
เด็กหญิงรุจิรัตน์  อุทัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
245
เด็กชายฤชุวิญญ์  ฤทธิ์นิ่ม
ป.4
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
246
เด็กชายวชิรวิทย์  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
247
เด็กชายวรพล  เมืองสมุทร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
248
เด็กหญิงวรพิชชา  อยู่ซิ่น
ป.5
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
249
เด็กหญิงวรรณวิษา  นวลเพชร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
250
เด็กหญิงวรรณวิษา  บรรดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี)
คณิตประถม
251
เด็กหญิงวรรณิษา  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
252
เด็กหญิงวรวลัญช์  เขจรบุตร
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
253
เด็กชายวรวิช  อุดมกัน
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
254
เด็กหญิงวรัณญา  อินทรวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
255
เด็กหญิงวรางคณา  สร้อยชมภู
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
256
เด็กหญิงวริศรา  กิจสุบรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน
คณิตประถม
257
เด็กชายวสวัตติ์  สมพิศ
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
258
เด็กชายวสิษฐ์พงศ์  แซ่ว่อง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
259
เด็กชายวัชรนันท์  วสุธาพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
260
เด็กหญิงวันวิสาข์  ทิพย์สมบัติ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
261
เด็กหญิงวาสนา  หีตชะนา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
262
เด็กชายวิชชาพล  กลิ่นละออ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
263
เด็กชายวิชญ์พล  เอาไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
264
เด็กหญิงวิปัสณีย์  ปรานนิธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
265
เด็กชายวีระศักดิ์  กีรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
266
เด็กชายศตวรรษ  นวลละออ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
267
เด็กชายศรายุธ  วงษ์จีน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี)
คณิตประถม
268
เด็กหญิงศรุตา  เพิ่มสมบัติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
269
เด็กหญิงศลิษา  โยธาศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
270
เด็กหญิงศศิตา  เรืองธารา
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
271
เด็กหญิงศิรินทร์นาถ  ยนพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
272
เด็กหญิงศิรินภา  แซ่ห่อ
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 324 (ป.3/3) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
273
เด็กหญิงศิริรัตน์  ใจหาญ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
274
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่วยชู
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
275
เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่ห่อ
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
276
เด็กชายศิริศักดิ์  ยิ้มอนันต์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
277
เด็กชายศิวกร  จันทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
278
เด็กชายศิวกร  บุญเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
279
เด็กชายศิววงศ์  วงศ์สุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
280
เด็กชายศุภกิตติ์  สอนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
281
เด็กชายศุภกิตติ์  สังข์สิงห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
282
เด็กชายศุภณัฐ  ทิพย์คีรี
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
283
เด็กหญิงศุภรัตน์  เกื้อหนุน
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
284
เด็กชายศุภวัฒน์  อุดม
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
285
เด็กชายศุภวิชญ์  ผลพุฒ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
286
เด็กหญิงศุภสุตา  เติมไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
287
เด็กหญิงศุภัชยา  ขจรจารุกุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
288
เด็กชายสตีเฟ่น  ไมบัค
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
289
เด็กชายสรศักดิ์  เสนหวาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
290
เด็กหญิงสวรส  ทองอินทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
291
เด็กหญิงสวิชญา  ม่วงสวย
ป.4
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
292
เด็กชายสหรัฐ  ประสาทเขตต์การ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
293
เด็กชายสหวัช  ครุฑกาศ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
294
เด็กหญิงสาริศา  อินทร์ชม
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
295
เด็กหญิงสาวิตรี  สำลีนิล
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
296
เด็กชายสิงหา  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
297
เด็กหญิงสิดาพร  เเสงสุริย์
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
298
เด็กชายสิทธินันท์  พรหมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
299
เด็กชายสิรภพ  ทองพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
300
เด็กชายสิรภพ  บุญญานุวัตร
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
301
เด็กหญิงสิริปิยธร  อุดมเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
302
เด็กหญิงสิริมาดา  กองทอง
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
303
เด็กหญิงสิรีรัศมิ์  ครองไกรเวช
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
304
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ขอรัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
305
เด็กหญิงสุชานาฎ  แซ่ว่อง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
306
เด็กหญิงสุทธิดา  พ่วงแม่กลอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี)
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารใหม่ สปช.ชั้น 3 (ป.4/1) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
307
เด็กหญิงกิติญารัตน์  กล่อมหาดยาย
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
308
เด็กชายชัชพงษ์  จุลเพชร
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
309
เด็กชายณัฐศิษย์  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
310
เด็กชายธิติพันธุ์  ตั้งมณี
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
311
เด็กหญิงปวริษา  หลีรัตนะ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
312
เด็กหญิงพิชานันท์  ตันทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
313
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เรืองธารา
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
314
เด็กหญิงศิริพรรษา  นุ่มลืมคิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
315
เด็กชายสุพศิน  สอนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
316
เด็กหญิงสุภาวดี  นุ้ยเมือง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
317
เด็กหญิงสุรัชนา  ตั้งมีลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
318
เด็กหญิงสุวภัทร  ตู้บรรเทิง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
319
เด็กหญิงแสงอ่อน  อ่อนน้อย
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
320
เด็กหญิงหทัยชนก  เสวกฉิม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
321
เด็กหญิงเหมรัชต์  เอกพจน์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
322
เด็กหญิงอธิชา  หนูคง
ป.4
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
คณิตประถม
323
เด็กชายอธิพงศ์  ยิ่งเภตรา
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
324
เด็กชายอนันตศักดิ์  มาณะเดช
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
325
เด็กชายอนุชา  บุญทวี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
326
เด็กชายอนุวงศ์  เจริญวงศ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
327
เด็กหญิงอภิรดา  อินทรชิต
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
328
เด็กหญิงอรุณี  สุขสันติถาวร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
329
เด็กชายอลงกรณ์  วันทมาตร์
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
330
เด็กหญิงอังคณา  มัธยัสถ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
331
เด็กหญิงอัยลดา  รัฐกุลพินิจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
332
เด็กหญิงอาภัสรา  มากทุ่งแร่
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
333
เด็กหญิงอินทิรา  เผ่าเพ็ง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
334
เด็กชายอุกฤษฏ์  หลักปัญญา
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
335
เด็กหญิงไอลดา  จันทร์มณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารใหม่ สปช.ชั้น 3 (ป.4/2) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
336
นางสาวกณกากร  เสนจันทร์ฒิไชย
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
337
เด็กหญิงกนกวรรณ  จุลทัศน์
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
338
เด็กชายกฤษนล  พรหมประทีป
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
339
เด็กชายกวิน  นิลเดชา
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
340
เด็กชายกวิน  อ้นโตน
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
341
เด็กชายกัณห์ทภัทร  ชำมะนาด
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
342
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ชา  รักษารัตน์
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
343
เด็กหญิงขนิษฐา  อ้นทอง
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
344
นายจอมพล  มีภาพ
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
345
เด็กชายเจษฎา  เวชสุวรรณ์
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
346
เด็กชายชยณัฐ  แซ่ฮู้
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
347
เด็กชายชัยฐกรณ์  แก้วประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
348
เด็กชายณัฐชานน  จุลกิจ
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
349
นางสาวณัฐฐินันท์  เเซ่ด่าน
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
350
เด็กชายณัฐดนัย  ไหล่ทรงวุฒิ
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
351
เด็กชายเตชินท์  โพธิ์เงิน
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
352
นายโทมัส  กาอุช
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
353
เด็กชายธนโชติ  แซ่จั่ว
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
354
เด็กชายธนพัต  เเก้วสกด
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
355
เด็กชายนพดล  สามัคคี
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
356
เด็กหญิงนันทิชา  ไชยแสง
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
357
เด็กหญิงนิชิดา  พุ่มธานี
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
358
เด็กชายบุญฤทธิ์  เเซ่อึ้ง
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารใหม่ สปช.ชั้น 3 (ป.4/3) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
359
เด็กหญิงปนัดดา  ฉิมวารี
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
360
เด็กหญิงปุณฑรี  ภักดีศรี
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
361
นายพงศ์พล  โพธิยาสานนท์
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
362
เด็กหญิงพิมพกานต์  หวานสนิท
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
363
เด็กชายพีรพัฒน์  สุขเจริญ
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
364
เด็กชายภัทรกฤต  คล้ายพ้อแดง
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
365
เด็กหญิงรัตนธิป  สุวรรณหกาญจน์
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
366
นางสาวเรวดี  ฉิมสอาด
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
367
เด็กหญิงวรรณิดา  บุญมาก
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
368
เด็กชายวราวิชญ์  อาจหาญ
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
369
เด็กชายวุฒิพร  สมจิตร์
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
370
เด็กชายศักดิ์บรรชา  มาขันพันธ์
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
371
เด็กหญิงศันสนีย์  เสือใหม่
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
372
เด็กหญิงศิรินทรา  เทพนา
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
373
เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ทวี
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
374
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เลิศอัศวพงษ์
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
375
เด็กหญิงสุภาวดี  มิตรกุล
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
376
เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองสุข
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
377
เด็กหญิงอรัญญา  ฐิตะฐาน
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
378
เด็กหญิงอริษา  เเสงปทุม
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
379
เด็กชายอัษฎา  เวชสุวรรณ
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
380
เด็กหญิงอาทิตยา  หีดชนา
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารใหม่ สปช.ชั้น 3 (ป.5/1) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
381
เด็กหญิงกนกกาญจน์  เฉียบแหลม
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
382
เด็กหญิงกนกการ  โปศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
383
เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวหลวง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
384
เด็กหญิงกมลชนก  ชุมวิสูตร
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
385
เด็กหญิงกฤตชญา  ม่วงพิน
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
386
เด็กหญิงกฤตาภรณ์  มหิมณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
387
เด็กชายกฤษกร  แซ่ภู่
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
388
เด็กชายกฤษกร  สนานคุณ
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
389
เด็กหญิงกัญชพร  กุยุคำ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
390
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ตรีชุม
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
391
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกิดพุ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
392
เด็กหญิงกันยารัตน์  มณีบางกา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
393
เด็กหญิงกัลยรัตน์  คันทรง
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
394
เด็กหญิงขวัญชนก  ชุมละออง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
395
เด็กชายจักรพงษ์  มะหมัดเหม
ป.5
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
วิทย์ประถม
396
เด็กชายจักรภัทร์  ดำนิเวศ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
397
เด็กหญิงจันทิมา  จันทร์พรหม
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
398
เด็กหญิงจันทิมา  ราชเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
399
เด็กชายจาตุรงค์  เซี่ยงหว็อง
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
400
เด็กชายจารุวัฒน์  กันพยันต์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
401
เด็กหญิงจิณณ์เพชร  รินทร์สกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
402
เด็กหญิงจิตตานันท์  ไวยารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
403
เด็กหญิงจิตติมา  จันทร์พรหม
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
404
เด็กหญิงจิรภัทร์  สุระชิต
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
405
เด็กชายจิรศักดิ์  พัฒหาญ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
406
เด็กหญิงจิราพัชร  สักแก้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
407
เด็กหญิงจีรชญา  เผือกเกิด
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
408
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ทองหัตถา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
409
เด็กหญิงจุฑามณี  พริกภิรมย์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
410
เด็กหญิงจุฑามาศ  ติ้งโหยม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
411
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
412
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
413
เด็กชายฉัตรชัย  ยังสุข
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
414
เด็กหญิงฉัตรธิดา  เรืองธารา
ป.5
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารใหม่ สปช.ชั้น 3 (ป.5/2) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
415
เด็กหญิงชนัญชิดา  วงศ์สุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
416
เด็กหญิงชนันธร  รัตนกูล
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
417
เด็กชายชยพล  บำรุงสวัสด์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
418
เด็กชายชยานนท์  ลลิตวจีวงศ์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
419
เด็กหญิงชลจิรา  พุฒน้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
420
เด็กหญิงชลธิชา  หอมลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
421
เด็กหญิงชลิตา  หฤหรรษพงศ์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
422
เด็กหญิงชาริสา  พุทธเมธา
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
423
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชูบ้านนา
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
424
เด็กหญิงชุตินันท์  โสมขันเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
425
เด็กชายชูศักดิ์  ปูนวิเชียร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
426
เด็กหญิงโชติกา  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
427
เด็กหญิงฐานิตา  วรชาติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
428
เด็กหญิงฐิติกานต์  ขวัญราช
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
429
เด็กหญิงฐิติกานต์  ลิ่มศิลา
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
430
เด็กหญิงฐิติวรรณ  เพชรประสงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
431
เด็กหญิงฑิตฐิตา  เต็มเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
432
เด็กหญิงณฐพชรญ์  ด้วงรอด
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
433
เด็กหญิงณภัทร  ทองปาน
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
434
เด็กชายณัฏฐ์ชยกร  กุลจิรถิรยุทธ์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
435
เด็กชายณัฐชนน  โคตุดร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
436
เด็กหญิงณัฐชา  เหล็กทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
437
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขสกุล
ป.4
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
438
เด็กหญิงณัฐนรี  สุวรรณเนาว์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
439
เด็กชายณัฐพงศ์  หมื่นรินทร์
ป.4
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
440
เด็กชายณัฐพงษ์  มาตรวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
441
เด็กชายณัฐภัทร  ลิสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
442
เด็กหญิงณัฐวดี  แดงประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
443
เด็กชายณัฐวุฒิ  ช่วยเพชร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
444
เด็กหญิงดวงกมล  หนูทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
445
เด็กหญิงดาวพระศุกร์  ยศจีน
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
446
เด็กชายตนุภัทร  นาคนวล
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
447
เด็กชายทักษ์ดนัย  ทับทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
448
เด็กหญิงทักษอร  ชุมละออง
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารใหม่ สปช.ชั้น 4 (ป.5/3) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
449
เด็กชายธณกฤต  มีจีนา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
450
เด็กชายธนกฤต  ช่วยบำรุง
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
451
เด็กชายธนกฤต  ช้างเผือก
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
452
เด็กชายธนดล  อวยพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
453
เด็กชายธนภัทร  กาญจนะ
ป.4
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
วิทย์ประถม
454
เด็กชายธนภัทร  นาคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
455
เด็กชายธนวิชญ์  แกล้วทนงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
456
เด็กชายธนากร  ซั่วเซ่งอี๋
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
457
เด็กหญิงธัญลักษณ์  กิ่งน้ำฉ่า
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
458
เด็กหญิงธัญสุดา  ชัยชนะกสิกรรม
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
459
เด็กหญิงธันยพร  จันทร์สุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
460
เด็กหญิงธารทิพย์  สกุลหอม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
461
เด็กหญิงธิดารัตน์  ธรรมเสวต
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
462
เด็กหญิงธิติมา  ชุมแสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
463
เด็กหญิงธิรดา  สูงสิริยศ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
464
เด็กชายธีรพงศ์  เพชรศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
465
เด็กหญิงธีร์พิชชา  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
466
เด็กชายธีรภัทร  ไทยภักดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
467
เด็กชายธีร์  ทองฉิม
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
468
เด็กหญิงนพภัสสร  สาระคุณ
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
469
เด็กหญิงนภัส  แก้วอำรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
470
เด็กหญิงนรกมล  คงมุสิก
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
471
เด็กหญิงนริศรา  เหลืองไทยงาม
ป.5
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
472
เด็กหญิงนิชาภัทร  วรดิลก
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
473
เด็กหญิงนิชาภา  พุ่มขจร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
474
เด็กชายนุรักษ์  อิงอมรกุล
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
475
เด็กหญิงเนตรนภา  จตุราเพศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
476
เด็กหญิงบวรลักษณ์  สามงามเหล็ก
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
477
เด็กหญิงบุษกร  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
478
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  นิลเดชา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
479
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  พัฒนวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
480
เด็กชายปกรณ์  มงกุฎทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
481
เด็กหญิงปกิตตา  ชุมวิสูตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
482
เด็กหญิงประกายเพชร  ขำแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารใหม่ สปช.ชั้น 4 (ป.6/1) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
483
เด็กชายปวริศ  การุณสิต
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
484
เด็กหญิงปะระนิมมิตตา  ท้วมอ้น
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
485
เด็กชายปาณัท  กันกำไร
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
486
เด็กหญิงปานชีวา  อรุณโชติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
487
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อำพันมณี
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
488
เด็กหญิงปิยธิดา  ขวัญราช
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
489
เด็กหญิงปุณยนุช  ปิดธิดา
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
490
เด็กหญิงเปี่ยมขวัญ  สุขมุก
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
491
เด็กหญิงพชรอร  เพชรสนธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
492
เด็กหญิงพรชนก  มณีบางกา
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
493
เด็กหญิงพรชนัน  ผลผลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
494
เด็กหญิงพรชนัน  วิทยาปัญญานนท์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
495
เด็กชายพรพรต  เพตาเสน
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
496
เด็กหญิงพรมวลัย  ใจกว้าง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
497
เด็กหญิงพรศิริ  พรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
498
เด็กหญิงพัชรพร  แก้วสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
499
เด็กหญิงพัชรมณฑ์  หลวงลัด
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
500
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
501
เด็กหญิงพิชญา  ศรทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
502
เด็กหญิงพิชญาภัทร  คล้ายสกุล
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
503
เด็กหญิงพินันทา  เพราแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
504
เด็กหญิงพิริยา  แปลกเปรมวงษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
505
เด็กหญิงฟาติมา  สายนุุ้ย
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
506
เด็กชายภัทรพล  นาคพลกรัง
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
507
เด็กชายภูริพัฒน์  จันทร์ทวี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
508
เด็กหญิงมนสิชา  เทิดพุทธธรรม
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
509
เด็กหญิงมานิตา  ยังคีรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
510
เด็กหญิงเมธปิยา  หนูเจียม
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
511
เด็กชายไมเคิล  เลากุลศานต์
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
512
เด็กชายรจนกร  พรหมสถิตย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
513
เด็กหญิงรวินันท์  ลาภมี
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
514
เด็กชายระพีพัฒน์  กรองไชย
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
515
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  พุทธสังฆราช
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
516
เด็กหญิงรัตนกร  ฤทธิเดช
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารใหม่ สปช.ชั้น 4 (ป.6/2) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
517
เด็กชายเรวัตร  นะวะพิฒ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
518
เด็กชายฤทธินันท์  นุ้ยมั่ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
519
เด็กหญิงลักษิกา  เหล็กทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
520
เด็กหญิงวนิดา  จาวยนต์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
521
เด็กชายวรกันต์  ทองรอด
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
522
เด็กหญิงวรยา  ชาติสมบรูณ์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
523
เด็กชายวริทธิ  ขาวสมุทร
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
524
เด็กหญิงวิมลณัฐ  อรุณโชติ
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
525
เด็กหญิงวิมลลักษณ์  เอกธนันท์กุล
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
526
เด็กชายวิรพงศ์  ช่วยเกิด
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
527
เด็กชายศรัณยพงค์  ผึ้งดอกไม้
ป.4
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
528
เด็กชายศศิณนท์  สินธุพาชี
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
529
เด็กหญิงศศินิภา  ทับจันทร์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
530
เด็กหญิงศศิประภา  ยังสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
531
เด็กชายศักรินทร์  ส่งเเสง
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
532
เด็กชายศิวัช  โชคชัยเจริญสิน
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
533
เด็กชายศุภชัย  หีตคีรี
ป.4
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
วิทย์ประถม
534
เด็กหญิงศุภิสรา  ซุยหลง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
535
เด็กชายสรวิชญ์  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
536
เด็กชายสันติกานต์  เล็กสุนทร
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
537
เด็กชายสิทธิศักดิ์  พัฒหาญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
538
เด็กชายสิรภัทร  พรมมาศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
539
เด็กหญิงสิริกัลยา  แสงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
540
เด็กชายสิริพล  เพชรโสม
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
541
เด็กชายสุชาครีย์  หัสโสะ
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
542
เด็กหญิงสุธิดา  สุระพล
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
543
เด็กหญิงสุพรรณษา  เวชโพธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
544
เด็กหญิงสุภาดา  สิทธิสังข์
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
545
เด็กชายสุรเดช  เรืองธารา
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
546
เด็กหญิงสุรัสวดี  นวลจริง
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
547
เด็กชายสุริยา  ปะอันทัง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
548
เด็กหญิงหฤทัย  ชุ่มชื่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
549
เด็กหญิงอจลญา  หมื่นศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
550
เด็กหญิงอจิราวดี  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารใหม่ สปช.ชั้น 4 (ป.6/3) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
551
เด็กหญิงกชกร  พัฒสถิตย์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
552
เด็กหญิงชญานิศ  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
553
เด็กหญิงทิพยวรรณ  ศรีพรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
554
เด็กหญิงปริณดา  สังข์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
555
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ณ นคร
ป.4
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
วิทย์ประถม
556
เด็กชายอภิวิชญ์  อ้นจรูญ
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
557
เด็กหญิงอรทัย  ธรรมไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
558
เด็กหญิงอรทัย  แสงอุดม
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
559
เด็กหญิงอรปรียา  จันทร์รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
560
เด็กหญิงอัจจิมา  ดำรงค์
ป.5
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
วิทย์ประถม
561
เด็กหญิงอัจฉรา  อินทะเสม
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
562
เด็กหญิงอัญมณี  กันพล
ป.5
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
วิทย์ประถม
563
เด็กหญิงอันธิกา  เหมาะพิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
564
เด็กหญิงอาทิตติยา  อัคขนียันต์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
565
เด็กหญิงอารียา  เปรมปรีดิ์
ป.4
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
566
เด็กชายอิทธิ์  เหล่าบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
567
เด็กหญิงอิศวรา  เนตรเจริญ
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม