ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 121 (ป.2/1) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกชพรรณ  คงแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  อินทรมาตย์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กชายกบินทร์  ขาวปากช่อง
ป.5
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกมลชนก  แกล้วทนงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกมลพร  รักบำรุง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กหญิงกมลวรรณ  พะลายะสุต
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกรณ์  ฉายากุล
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกรรณิการ์  เล่สำ
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กชายกรวิชญ์  เดชฉิมพลี
ป.6
โรงเรียนประชาเอื้ออารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กหญิงกฤตกมล  อุดม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกฤตภัค  คงพูน
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กชายกฤติน  ทิพย์อักษร
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกฤติน  ลิ่มเจริญชาติ
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กหญิงกฤติยา  สุวีรานุวัฒน์
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกฤป  ล่องหลง
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกฤษณพงศ์  ชัยชนะกสิกรรม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กชายกฤษณพล  ชุมสมุย
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กชายกฤษติพงศ์  อินทรโชติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายกวินท์  สุดภักดี
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงกัญจนพร  แก้วลอดหล้า
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กหญิงกัญญาภัค  สุวรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกิดสุข
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่อนจร
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กชายกันตพัฒน์  ใจเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กหญิงกันติชา  แดงมณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กหญิงกัลญารัตน์  สุวรรณภัย
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กหญิงกาญจนา  สุดสาคร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงกานต์กมล  ชูทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กหญิงกานต์พิชชา  เทพมณฑา
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กหญิงกานตรัตน์  วงศ์วิวัตน์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กชายกานต์  กิตยากาญจน์กุล
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายกิตติภัทร์  เพชรสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายกิตติศักดิ์  เมฆนิติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายกิตติศักดิ์  เสือสง่า
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 122 (ป.2/2) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
35
เด็กหญิงเกศกนก  ด้วงทิพย์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
36
เด็กชายขจรศักดิ์  พลรีทอง
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กชายชลกร  ไชยณรงค์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงขวัญข้าว  เกษแก้ว
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงขวัญวัชร์  ใจกว้าง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กชายคณาธิป  ทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กชายคณิศร  เพชรรัตน์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงคัมภีรดา  จิตรตรง
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายคุณวุฒิ  อ่ำกอง
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายฆนาวิน  นบนอบ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงจันทณี  จันทร
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายจารุณัฐ  อนันตกูล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายจารุพัฒน์  ไชยแสง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงจารุภัทร  รอดไผ่ล้อม
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กชายจิณณพัฒน์  มุจลินทร์
ป.4
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายจิณณะ  สุขวโรดม
ป.5
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงจิดาพา  เนียมสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงจิดาภา  เขียวสง่า
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายจิรพัส  อินถา
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กชายจิรภัทร  อนันตกูล
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงจิรภิญญา  แซ่ภู่
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กหญิงจิรสุดา  แก้วสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กหญิงจิรัชยา  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กหญิงจิราวรรณ  ธรรมเพชร
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ยอดหนู
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงจุฑามาศ  อินทปักษ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กชายเจตพัฒน์  ทวีศิลป์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายฉัตรทวี  สาแก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กหญิงชญาดา  ศรวัฒนา
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงชนม์นิภา  เสวกฉิม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กหญิงชนันสิริ  หนูทองแก้ว
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กหญิงชนินาถ  หนูวุ่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายชยพล  ชมมี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กชายชยพัทธ์  พรหมสถิตย์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 123 (ป.2/3) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
69
เด็กชายชัยมงคล  ฟินทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กชายชัยวัฒน์  วงษ์สนิท
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
71
เด็กชายชาญณรงค์  ฟักทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กชายชาญณรงค์  วงษ์สนิท
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กชายชินธัช  อินทร์แก้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงชิรญาณ์  สุทธานี
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงชุติมณฑน์  พวงบุปผา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กหญิงญาณาภรณ์  แก้วประไพ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงญาณิศา  วงษ์จีน
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กหญิงญาตาวี  นาคเกษม
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กหญิงญาสุมิน  ฤทธิโสม
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กชายฐานวรรธก์  ธยานุวัฒนวงศ์
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงฐานิกา  ยุติมิตร
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กหญิงฐิตาพร  ตั้งพิทักษ์กุล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กชายณชพล  ซ้วนลิ่ม
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กชายณภัทร  พรหมแสง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กชายณภัทร  เหล่าพัทรเกษม
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงณัชชาภา  ชนะพล
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สมชาติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กหญิงณัฐฐาพร  หนูวัน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงณัฐฐิติกานต์  เหล่าเมฆ
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายณัฐฐินันท์  จันทร
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูเสือหึง
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวรรณเนาว์
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชุมแสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กหญิงณัฐธิดา  นาคสวัสดิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กชายณัฐพล  สุวรรณมณี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กชายณัฐภัทร  กิ่งน้ำฉ่า
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กหญิงณัฐรดา  คำนวน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงณัฐวดี  คันงาม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กหญิงณัฐวรรณ  กรสกุล
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงณัฐวรา  จริตงาม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายณัฐวัฒน์  กัลชนะ
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กหญิงณัฐวิภา  หยุหกฤษ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 221 (ม.1/1) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
103
เด็กหญิงณิชกานต์  เหมะ
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กหญิงณิชาภัทร  นิลสวัสดิ์ชัยกุล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กชายดนุพร  บุญครองชีพ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
106
เด็กชายเติมพงศ์  จาวยญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กหญิงทอฝัน  ทัศนภูมิ
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กชายทินภัทร  รื่นฤทัย
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงทิพยรัตน์  ศักดิ์สมพงศ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กชายธนกร  ปัญญาโรจน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายธนกฤต  ทิพย์บุญทรัพย์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กชายธนกฤต  ฤทธิ์เดช
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กชายธนกฤต  สุดใจ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายธนโชติ  พ่วงแม่กลอง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายธนพนธ์  คงวิหค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงธนภรณ์  เทือกทิพย์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายธนภัทร  ถึงเสียบญวณ
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายธนภัทร  รอดอุนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายธนภัทร  เสนีย์
ป.6
โรงเรียนประชาเอื้ออารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กชายธนวินท์  ธรรมนารักษ์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กชายธนัช  รอดศิริ
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กหญิงธนัญชนก  ขาวศรี
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายธนากร  มาตราช
ป.6
โรงเรียนประชาเอื้ออารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายธนากร  มุขสุข
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองย้อย
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงธมลวรรณ  สว่างจันทร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กชายธรรมากร  โชติมันต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงธฤษวรรณ  ฤทธิ์โสม
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงธัญญพร  กรรณิการ์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงธัญญเรศ  แดงศรีธรรม
ป.5
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กหญิงธัญพิชชา  สุภัทรนิยพงศ์
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายธันวา  ณ ระนอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายธารา  ศรีเที่ยงตรง
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงธารารัตน์  ทองศรีเพชร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีทอง
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กชายธิติกรณ์  ชุมแสง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 222 (ม.1/2) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
137
เด็กหญิงธิมลพร  ธนะไชย
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายธีระภัทร  คูทองทุ่ง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กชายธีระศักดิ์  ขาวอรุณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงแธนชนก  ตัณฑวิรุฬห์
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
141
เด็กหญิงนนทิชา  ชำนาญเพชร
ป.5
โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงนพภัสสร  สีตะสิทธิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กชายนภดล  งามฉวี
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กหญิงนภวรรณ  บุญเกื้อ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงนภัทรศิริ  พรมนิมิตร
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กหญิงนภา  ปิดพยันต์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายนรงฤทธิ์  บุญเกิด
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กหญิงนรมน  สถาปนาวัตร
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กชายนรากร  บุญเกีย
ป.6
โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงนราวรรณ  ยุติมิตร
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงนฤมล  สุขคุ้ม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงนัฐณิชา  พรมแดง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงนันทนัช  รู้จำ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กหญิงนิศญาพร  บุญปั๋น
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงเนติกานต์  ร่วมชาติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงบวรรัตน์  พุทธสกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กหญิงบัวบูชา  คงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงบุณยานุช  อนุจร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงบุษรา  แซ่ตั้ง
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงเบญจรัตน์  ติ้นระนอง
ป.6
โรงเรียนประชาเอื้ออารี
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงเบญจรัตน์  พุ่มขจร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงเบญจวรรณ  จิตราวุธ
ป.5
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กหญิงเบญญทิพย์  เชียงแสน
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงปณัฐดา  บัณฑิต
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงปทิตตา  พิทักษ์สุข
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กหญิงปภัสสร  ไวยพัตร
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายปภาวิน  ปัญญาวัชร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงประติชญา  ประกอบปราณ
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงประภาศรี  เพ็งทะลุง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงปรียาภรณ์  เอี่ยมสำอาง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 223 (ม.1/3) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
171
เด็กชายปวีณวัจน์  จันทร์ยัง
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงปัญญาทิพย์  ปิยะณัตดิ์พูล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กชายปัณณทัต  แจ่มจำรัส
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กชายปัณณธร  ทองคำ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายปัณณธร  สุขอนันต์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
176
เด็กหญิงปาณิศา  กันกำไร
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กหญิงปานชนก  ทวนทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กหญิงปานชนก  ภัทรสิทธิรักษ์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กหญิงปานตะวัน  ทวนทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงปานปรียา  โรยสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กหญิงปิ่ณปิณัฐ  ชีพวรรณ
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กชายปิยพัทธ์  กออวยชัย
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายปุณญพัฒน์  นิยมจิตร์
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กหญิงปุณยนุช  เกิดกาญจน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงปุณิกา  ฤทธิโสม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กชายพงศภัค  อ้นทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  กิตติวนากุล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงพนิตสุภา  บุญเมือง
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กหญิงพรณภัทร  สืบสังข์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กชายพรเทพ  อินทะจักร์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงพรพิมล  ทองมี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กหญิงพรรณปพร  รุ่งสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายพรหมพิริยะ  พรมโส
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กชายพลพจน์  แสงเกตุวราวิจิตร
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
195
เด็กชายพลากร  อุชุภาพ
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงพศิกา  เหล่าสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
เด็กหญิงพัชรเทพ  เทพทุ่งหลวง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายพัชรพล  พรหมหาญ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กหญิงพัชราภา  คงธานี
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงพัฑฒิดา  คงสถาพรชัย
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แกล้วทนงค์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงพัทธนันท์  เมฆาระ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กหญิงพิชชากร  ศิริพรหม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงพิชญาภา  เสวกฉิม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 322 (ป3/1) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
205
เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรมชู
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กชายพิเชษฐ์  คำภีร์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายพิตติพัฒน์  นกถาวร
ป.4
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เพ็งแก้ว
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พ่วงฟู
ป.5
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงพิยดา  รงค์โสภณ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายพิสิษฐ์  สุขศรี
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กหญิงพีรกานต์  ผลพุฒ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายพีรภัทร  อ่อนวิมล
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีศิลป์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงเพ็ญธิดา  เสนะ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สินสุภา
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงเพิ่มพร  โรจนารัตน์
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงภรฐกานต์  ณ ระนอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายภรรณภูมิ  ง่วนชู
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กชายภักดี  เกีตรติบุญญาฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กชายภัทรพล  ศรีมาศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กหญิงภัสพร  เกียรติกิจกุล
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายภาณุพงศ์  ตรึกตรอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กชายภาณุพงศ์  เสวกฉิม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กชายภาณุวัฒน์  ตรึกตรอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กชายภาณุวิชญ์  รอดวิจิตร
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายภานุพรรณ  นวลเพชร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กหญิงภูริชญา  สินชู
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กชายภูวศิษฏ์  กาญจนสงคราม
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
230
เด็กชายภูสิษฐ์  สำแดงเดช
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กชายมนต์ธวัช  ฉิมสอาด
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงมาริสา  แก้วมณี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กหญิงมุขรินทร์  รุ่นแสง
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กหญิงยมลพร  เทพมณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กหญิงยวิษฐา  สังขมณี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงรพิพรรณ  ทองนาโพธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงรวินันท์  บุญสนอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กหญิงรัก  สะรอหมาด
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 323 (ป.3/2) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
239
เด็กชายรัฐศาสตร์  แก้วอำรัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายรัฐศาสตร์  บริพันธ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กหญิงรัตนวดี  ยอดระบำ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงศ์ประเสริฐ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงริษฎา  พัฒมณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กหญิงรุจิรัตน์  อุทัยรัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายฤชุวิญญ์  ฤทธิ์นิ่ม
ป.4
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กชายวชิรวิทย์  มณีโชติ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายวรพล  เมืองสมุทร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กหญิงวรพิชชา  อยู่ซิ่น
ป.5
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงวรรณวิษา  นวลเพชร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กหญิงวรรณวิษา  บรรดาศักดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กหญิงวรรณิษา  ศรีจันทร์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงวรวลัญช์  เขจรบุตร
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
เด็กชายวรวิช  อุดมกัน
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงวรัณญา  อินทรวงศ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
เด็กหญิงวรางคณา  สร้อยชมภู
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงวริศรา  กิจสุบรรณ
ป.6
โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กชายวสวัตติ์  สมพิศ
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กชายวสิษฐ์พงศ์  แซ่ว่อง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายวัชรนันท์  วสุธาพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กหญิงวันวิสาข์  ทิพย์สมบัติ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงวาสนา  หีตชะนา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กชายวิชชาพล  กลิ่นละออ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กชายวิชญ์พล  เอาไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงวิปัสณีย์  ปรานนิธิวัฒน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
265
เด็กชายวีระศักดิ์  กีรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายศตวรรษ  นวลละออ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กชายศรายุธ  วงษ์จีน
ป.5
โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงศรุตา  เพิ่มสมบัติ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงศลิษา  โยธาศรี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กหญิงศศิตา  เรืองธารา
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงศิรินทร์นาถ  ยนพันธ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงศิรินภา  แซ่ห่อ
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ ห้อง 324 (ป.3/3) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
273
เด็กหญิงศิริรัตน์  ใจหาญ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่วยชู
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่ห่อ
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กชายศิริศักดิ์  ยิ้มอนันต์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กชายศิวกร  จันทร์ศรี
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กชายศิวกร  บุญเทศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กชายศิววงศ์  วงศ์สุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายศุภกิตติ์  สอนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กชายศุภกิตติ์  สังข์สิงห์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กชายศุภณัฐ  ทิพย์คีรี
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
เด็กหญิงศุภรัตน์  เกื้อหนุน
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายศุภวัฒน์  อุดม
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กชายศุภวิชญ์  ผลพุฒ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงศุภสุตา  เติมไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงศุภัชยา  ขจรจารุกุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กชายสตีเฟ่น  ไมบัค
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายสรศักดิ์  เสนหวาน
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กหญิงสวรส  ทองอินทร์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กหญิงสวิชญา  ม่วงสวย
ป.4
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กชายสหรัฐ  ประสาทเขตต์การ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กชายสหวัช  ครุฑกาศ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงสาริศา  อินทร์ชม
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงสาวิตรี  สำลีนิล
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กชายสิงหา  แซ่อึ้ง
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กหญิงสิดาพร  เเสงสุริย์
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายสิทธินันท์  พรหมสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กชายสิรภพ  ทองพิทักษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
300
เด็กชายสิรภพ  บุญญานุวัตร
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงสิริปิยธร  อุดมเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงสิริมาดา  กองทอง
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงสิรีรัศมิ์  ครองไกรเวช
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายสุกฤษฎิ์  ขอรัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงสุชานาฎ  แซ่ว่อง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงสุทธิดา  พ่วงแม่กลอง
ป.4
โรงเรียนบ้านหนองปลา (สวี)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารใหม่ สปช.ชั้น 3 (ป.4/1) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
307
เด็กหญิงกิติญารัตน์  กล่อมหาดยาย
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กชายชัชพงษ์  จุลเพชร
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กชายณัฐศิษย์  สุขสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
เด็กชายธิติพันธุ์  ตั้งมณี
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กหญิงปวริษา  หลีรัตนะ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
เด็กหญิงพิชานันท์  ตันทอง
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  เรืองธารา
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กหญิงศิริพรรษา  นุ่มลืมคิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กชายสุพศิน  สอนสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กหญิงสุภาวดี  นุ้ยเมือง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงสุรัชนา  ตั้งมีลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงสุวภัทร  ตู้บรรเทิง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงแสงอ่อน  อ่อนน้อย
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงหทัยชนก  เสวกฉิม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงเหมรัชต์  เอกพจน์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงอธิชา  หนูคง
ป.4
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กชายอธิพงศ์  ยิ่งเภตรา
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
เด็กชายอนันตศักดิ์  มาณะเดช
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กชายอนุชา  บุญทวี
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กชายอนุวงศ์  เจริญวงศ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงอภิรดา  อินทรชิต
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงอรุณี  สุขสันติถาวร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กชายอลงกรณ์  วันทมาตร์
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงอังคณา  มัธยัสถ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงอัยลดา  รัฐกุลพินิจ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงอาภัสรา  มากทุ่งแร่
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงอินทิรา  เผ่าเพ็ง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กชายอุกฤษฏ์  หลักปัญญา
ป.5
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
335
เด็กหญิงไอลดา  จันทร์มณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารใหม่ สปช.ชั้น 3 (ป.4/2) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
336
นางสาวกณกากร  เสนจันทร์ฒิไชย
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงกนกวรรณ  จุลทัศน์
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
เด็กชายกฤษนล  พรหมประทีป
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายกวิน  นิลเดชา
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กชายกวิน  อ้นโตน
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายกัณห์ทภัทร  ชำมะนาด
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ชา  รักษารัตน์
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงขนิษฐา  อ้นทอง
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
นายจอมพล  มีภาพ
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กชายเจษฎา  เวชสุวรรณ์
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กชายชยณัฐ  แซ่ฮู้
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายชัยฐกรณ์  แก้วประดิษฐ์
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
เด็กชายณัฐชานน  จุลกิจ
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
นางสาวณัฐฐินันท์  เเซ่ด่าน
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายณัฐดนัย  ไหล่ทรงวุฒิ
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กชายเตชินท์  โพธิ์เงิน
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
นายโทมัส  กาอุช
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กชายธนโชติ  แซ่จั่ว
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กชายธนพัต  เเก้วสกด
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กชายนพดล  สามัคคี
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กหญิงนันทิชา  ไชยแสง
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงนิชิดา  พุ่มธานี
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
เด็กชายบุญฤทธิ์  เเซ่อึ้ง
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารใหม่ สปช.ชั้น 3 (ป.4/3) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
359
เด็กหญิงปนัดดา  ฉิมวารี
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กหญิงปุณฑรี  ภักดีศรี
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
นายพงศ์พล  โพธิยาสานนท์
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงพิมพกานต์  หวานสนิท
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายพีรพัฒน์  สุขเจริญ
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายภัทรกฤต  คล้ายพ้อแดง
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงรัตนธิป  สุวรรณหกาญจน์
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
นางสาวเรวดี  ฉิมสอาด
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กหญิงวรรณิดา  บุญมาก
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายวราวิชญ์  อาจหาญ
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กชายวุฒิพร  สมจิตร์
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายศักดิ์บรรชา  มาขันพันธ์
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงศันสนีย์  เสือใหม่
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงศิรินทรา  เทพนา
ม.3
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ทวี
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เลิศอัศวพงษ์
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงสุภาวดี  มิตรกุล
ม.2
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองสุข
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงอรัญญา  ฐิตะฐาน
ม.3
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงอริษา  เเสงปทุม
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กชายอัษฎา  เวชสุวรรณ
ม.1
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กหญิงอาทิตยา  หีดชนา
ม.2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารใหม่ สปช.ชั้น 3 (ป.5/1) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
381
เด็กหญิงกนกกาญจน์  เฉียบแหลม
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กหญิงกนกการ  โปศิริ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวหลวง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงกมลชนก  ชุมวิสูตร
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงกฤตชญา  ม่วงพิน
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงกฤตาภรณ์  มหิมณี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กชายกฤษกร  แซ่ภู่
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายกฤษกร  สนานคุณ
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงกัญชพร  กุยุคำ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงกัญญ์วรา  ตรีชุม
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกิดพุ่ม
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงกันยารัตน์  มณีบางกา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงกัลยรัตน์  คันทรง
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
394
เด็กหญิงขวัญชนก  ชุมละออง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กชายจักรพงษ์  มะหมัดเหม
ป.5
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กชายจักรภัทร์  ดำนิเวศ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงจันทิมา  จันทร์พรหม
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงจันทิมา  ราชเจริญ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กชายจาตุรงค์  เซี่ยงหว็อง
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กชายจารุวัฒน์  กันพยันต์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กหญิงจิณณ์เพชร  รินทร์สกุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงจิตตานันท์  ไวยารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กหญิงจิตติมา  จันทร์พรหม
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงจิรภัทร์  สุระชิต
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กชายจิรศักดิ์  พัฒหาญ
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กหญิงจิราพัชร  สักแก้ว
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงจีรชญา  เผือกเกิด
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ทองหัตถา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงจุฑามณี  พริกภิรมย์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงจุฑามาศ  ติ้งโหยม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศิริรัตน์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กชายฉัตรชัย  ยังสุข
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กหญิงฉัตรธิดา  เรืองธารา
ป.5
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารใหม่ สปช.ชั้น 3 (ป.5/2) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
415
เด็กหญิงชนัญชิดา  วงศ์สุวัฒน์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กหญิงชนันธร  รัตนกูล
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กชายชยพล  บำรุงสวัสด์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กชายชยานนท์  ลลิตวจีวงศ์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงชลจิรา  พุฒน้อย
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงชลธิชา  หอมลาภ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงชลิตา  หฤหรรษพงศ์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กหญิงชาริสา  พุทธเมธา
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายชิษณุพงศ์  ชูบ้านนา
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กหญิงชุตินันท์  โสมขันเงิน
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายชูศักดิ์  ปูนวิเชียร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงโชติกา  บุญทวี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กหญิงฐานิตา  วรชาติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงฐิติกานต์  ขวัญราช
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
429
เด็กหญิงฐิติกานต์  ลิ่มศิลา
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงฐิติวรรณ  เพชรประสงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงฑิตฐิตา  เต็มเปี่ยม
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงณฐพชรญ์  ด้วงรอด
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กหญิงณภัทร  ทองปาน
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายณัฏฐ์ชยกร  กุลจิรถิรยุทธ์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายณัฐชนน  โคตุดร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงณัฐชา  เหล็กทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขสกุล
ป.4
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงณัฐนรี  สุวรรณเนาว์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กชายณัฐพงศ์  หมื่นรินทร์
ป.4
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายณัฐพงษ์  มาตรวิรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กชายณัฐภัทร  ลิสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงณัฐวดี  แดงประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายณัฐวุฒิ  ช่วยเพชร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงดวงกมล  หนูทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กหญิงดาวพระศุกร์  ยศจีน
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายตนุภัทร  นาคนวล
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กชายทักษ์ดนัย  ทับทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงทักษอร  ชุมละออง
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารใหม่ สปช.ชั้น 4 (ป.5/3) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
449
เด็กชายธณกฤต  มีจีนา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายธนกฤต  ช่วยบำรุง
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายธนกฤต  ช้างเผือก
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กชายธนดล  อวยพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กชายธนภัทร  กาญจนะ
ป.4
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กชายธนภัทร  นาคสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กชายธนวิชญ์  แกล้วทนงค์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายธนากร  ซั่วเซ่งอี๋
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงธัญลักษณ์  กิ่งน้ำฉ่า
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงธัญสุดา  ชัยชนะกสิกรรม
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงธันยพร  จันทร์สุข
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กหญิงธารทิพย์  สกุลหอม
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กหญิงธิดารัตน์  ธรรมเสวต
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงธิติมา  ชุมแสง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กหญิงธิรดา  สูงสิริยศ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
464
เด็กชายธีรพงศ์  เพชรศร
ป.4
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงธีร์พิชชา  อาจหาญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กชายธีรภัทร  ไทยภักดี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กชายธีร์  ทองฉิม
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงนพภัสสร  สาระคุณ
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงนภัส  แก้วอำรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงนรกมล  คงมุสิก
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงนริศรา  เหลืองไทยงาม
ป.5
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงนิชาภัทร  วรดิลก
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงนิชาภา  พุ่มขจร
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กชายนุรักษ์  อิงอมรกุล
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กหญิงเนตรนภา  จตุราเพศ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กหญิงบวรลักษณ์  สามงามเหล็ก
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงบุษกร  แสงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  นิลเดชา
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  พัฒนวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายปกรณ์  มงกุฎทอง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงปกิตตา  ชุมวิสูตร
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงประกายเพชร  ขำแก้ว
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารใหม่ สปช.ชั้น 4 (ป.6/1) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
483
เด็กชายปวริศ  การุณสิต
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กหญิงปะระนิมมิตตา  ท้วมอ้น
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายปาณัท  กันกำไร
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงปานชีวา  อรุณโชติ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  อำพันมณี
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กหญิงปิยธิดา  ขวัญราช
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงปุณยนุช  ปิดธิดา
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงเปี่ยมขวัญ  สุขมุก
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กหญิงพชรอร  เพชรสนธิ์
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงพรชนก  มณีบางกา
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงพรชนัน  ผลผลา
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงพรชนัน  วิทยาปัญญานนท์
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กชายพรพรต  เพตาเสน
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กหญิงพรมวลัย  ใจกว้าง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงพรศิริ  พรมรัตน์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงพัชรพร  แก้วสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
499
เด็กหญิงพัชรมณฑ์  หลวงลัด
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีดำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กหญิงพิชญา  ศรทอง
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงพิชญาภัทร  คล้ายสกุล
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กหญิงพินันทา  เพราแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงพิริยา  แปลกเปรมวงษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กหญิงฟาติมา  สายนุุ้ย
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายภัทรพล  นาคพลกรัง
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายภูริพัฒน์  จันทร์ทวี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงมนสิชา  เทิดพุทธธรรม
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงมานิตา  ยังคีรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงเมธปิยา  หนูเจียม
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กชายไมเคิล  เลากุลศานต์
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กชายรจนกร  พรหมสถิตย์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กหญิงรวินันท์  ลาภมี
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กชายระพีพัฒน์  กรองไชย
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  พุทธสังฆราช
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กหญิงรัตนกร  ฤทธิเดช
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารใหม่ สปช.ชั้น 4 (ป.6/2) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 17
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
517
เด็กชายเรวัตร  นะวะพิฒ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กชายฤทธินันท์  นุ้ยมั่ง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงลักษิกา  เหล็กทอง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กหญิงวนิดา  จาวยนต์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กชายวรกันต์  ทองรอด
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กหญิงวรยา  ชาติสมบรูณ์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายวริทธิ  ขาวสมุทร
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กหญิงวิมลณัฐ  อรุณโชติ
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงวิมลลักษณ์  เอกธนันท์กุล
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายวิรพงศ์  ช่วยเกิด
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กชายศรัณยพงค์  ผึ้งดอกไม้
ป.4
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กชายศศิณนท์  สินธุพาชี
ป.4
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงศศินิภา  ทับจันทร์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กหญิงศศิประภา  ยังสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กชายศักรินทร์  ส่งเเสง
ป.5
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กชายศิวัช  โชคชัยเจริญสิน
ป.4
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กชายศุภชัย  หีตคีรี
ป.4
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงศุภิสรา  ซุยหลง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายสรวิชญ์  แสงสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กชายสันติกานต์  เล็กสุนทร
ป.4
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
537
เด็กชายสิทธิศักดิ์  พัฒหาญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
538
เด็กชายสิรภัทร  พรมมาศ
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
539
เด็กหญิงสิริกัลยา  แสงสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
540
เด็กชายสิริพล  เพชรโสม
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
541
เด็กชายสุชาครีย์  หัสโสะ
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
542
เด็กหญิงสุธิดา  สุระพล
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
543
เด็กหญิงสุพรรณษา  เวชโพธิ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
544
เด็กหญิงสุภาดา  สิทธิสังข์
ป.5
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
545
เด็กชายสุรเดช  เรืองธารา
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
546
เด็กหญิงสุรัสวดี  นวลจริง
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
547
เด็กชายสุริยา  ปะอันทัง
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
548
เด็กหญิงหฤทัย  ชุ่มชื่น
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
549
เด็กหญิงอจลญา  หมื่นศรี
ป.6
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
550
เด็กหญิงอจิราวดี  คงแก้ว
ป.5
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 2

ณ อาคารใหม่ สปช.ชั้น 4 (ป.6/3) โรงเรียนวัดประสาทนิกร
ห้องสอบที่
 18
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
551
เด็กหญิงกชกร  พัฒสถิตย์
ป.5
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
552
เด็กหญิงชญานิศ  ทองขาว
ป.6
โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
553
เด็กหญิงทิพยวรรณ  ศรีพรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
554
เด็กหญิงปริณดา  สังข์ชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลสวี (บ้านนาโพธิ์)
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
555
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ณ นคร
ป.4
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
556
เด็กชายอภิวิชญ์  อ้นจรูญ
ป.6
โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
557
เด็กหญิงอรทัย  ธรรมไพบูลย์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
558
เด็กหญิงอรทัย  แสงอุดม
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
559
เด็กหญิงอรปรียา  จันทร์รุ่งเรือง
ป.4
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
560
เด็กหญิงอัจจิมา  ดำรงค์
ป.5
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
561
เด็กหญิงอัจฉรา  อินทะเสม
ป.6
วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
562
เด็กหญิงอัญมณี  กันพล
ป.5
โรงเรียนวัดราชบุรณะ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
563
เด็กหญิงอันธิกา  เหมาะพิชัย
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
564
เด็กหญิงอาทิตติยา  อัคขนียันต์
ป.6
โรงเรียนวัดประสาทนิกร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
565
เด็กหญิงอารียา  เปรมปรีดิ์
ป.4
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
566
เด็กชายอิทธิ์  เหล่าบัณฑิต
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
567
เด็กหญิงอิศวรา  เนตรเจริญ
ป.6
โรงเรียนเอื้ออำพน
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์