ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กหญิงกณัชชา  ลาภนิรันดร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
2
เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็ชรมุณี
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
3
เด็กหญิงกมลนัทธ์  อุชุภาพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
4
เด็กหญิงกรนันท์  ช่วยชูหนู
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
5
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บัวดำ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
6
เด็กชายกวินเทพ  สีดำ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
7
เด็กชายกษิดิศ  โสมนัส
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
8
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หัสดินทร์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
9
เด็กหญิงกัญพัชญ์  นิลเขาปีบ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
10
เด็กชายกันตวิชญ์  จีนตั้ง
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
11
เด็กชายกันติทัต  พรมโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
12
เด็กหญิงกานต์ณัชญ์  ฉิมธนู
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
13
เด็กชายกิตตินันท์  แซ่ห่าน
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
14
เด็กชายกิตติพิภัทร์  สินรา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
15
เด็กชายกิตติวัฒน์  สังข์ไชย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
16
เด็กชายกิตติสัณห์  มิตรภาพ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
17
เด็กหญิงกิติยา  โมสิกะ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
18
เด็กหญิงเกวลิน  ไทยประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
19
เด็กชายคณิศร  จันทร์รุ่ง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
20
เด็กหญิงจรินทร์ทิพย์  ยังสุนิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
21
เด็กชายจารุเดช  ศรีกลับ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
22
เด็กหญิงจิรชิตา  คงสมุทร
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
23
เด็กชายจิรภัทร  วิชัยดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
24
เด็กหญิงจุฑากร  เข็มตรง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
25
เด็กชายจุติภัทร  เรืองตระกูล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
26
เด็กชายฉัตรดนัย  พงสุริแสง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
27
เด็กชายเฉลิมพล  เนตรประไพ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
28
เด็กหญิงชนจันทร์  กึ่งสอาด
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
29
เด็กชายชนสรณ์  ตุมระวัต
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
30
เด็กชายชนาธิป  แหลมเพชร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
31
เด็กหญิงชนิกานต์  ทศพร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
32
เด็กชายชโนทัย  จันทร์สอน
ป.4
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
33
เด็กชายชยพล  ทรัพย์อดุลชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
34
เด็กชายชลัมพล  สงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
35
เด็กชายชวกฤษ  โชติกมาศ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
36
เด็กชายชัชชพล  ศิลาน้อย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
37
เด็กหญิงชุติกาญจน์  กรแก้ว
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
38
เด็กหญิงโชติกา  ทัพโพธิ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
39
เด็กหญิงโชติรส  สถิรานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
40
เด็กหญิงโชษิตา  งิ้วไธสง
ป.6
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
41
เด็กหญิงฐาณัชชา  อุมาบล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
42
เด็กหญิงฐิตาภา  อุ้ยดำ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
43
เด็กชายฐิติวัชร์  ฉิมเปีย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
44
เด็กชายณฐกร  สามัญเมือง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
45
เด็กหญิงณฐมน  เลขบรรจบ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
46
เด็กชายณภัทร  กังวานสุระ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
47
เด็กชายณัชพล  สุขพล
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
48
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองมาก
ป.5
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
49
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงสว่าง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
50
เด็กชายณัฏฐพัฒน์  ศรีวงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
51
เด็กหญิงณัฏฐิกา  รัตนะ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
52
เด็กหญิงณัฐกฤตา  น้าเจริญ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
53
เด็กชายณัฐกิตติ์  แก้วดวง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
54
เด็กหญิงณัฐชา  สุบรรณรัตน์
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
55
เด็กหญิงณัฐธิดา  ขุนทองจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
56
เด็กชายณัฐพัฒน์  เขาบาต
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
57
เด็กชายณัฐภัทร  งั่นบุญศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
58
เด็กชายณัฐวุฒิ  บัววารี
ป.4
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
59
เด็กหญิงณิชนันท์  มหาเจริญ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
60
เด็กหญิงณิชากร  เพชรคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
61
เด็กหญิงณิชาภัทร  โพธิ์ทรัพย์โสภา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
62
เด็กชายติณห์  บุญญกาศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
63
เด็กชายไตรวิช  นิรัตติสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
64
เด็กหญิงทักสิกานต์  แก้วเกตุ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
65
เด็กชายธนดล  พิมลรัตนกานต์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
66
เด็กชายธนวัฒน์  ปะติกานัง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
67
เด็กชายธนวิชญ์  อินทนาคม
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
68
เด็กหญิงธนัญชนก  นาคเปลี่ยน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
69
เด็กชายธนารัช  อุ่นใจ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
70
เด็กหญิงธมนวรรณ  คชสีห์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
71
เด็กหญิงธมลวรรณ  ภูนิคม
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
72
เด็กหญิงธัญชนก  เพชรศรีจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
73
เด็กหญิงธัญทิพย์  ศิขิวัฒน์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
74
เด็กหญิงธัญยรัตน์  แจ่มประวิทย์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
75
เด็กหญิงธันยพร  ปราบเหตุ
ป.5
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
76
เด็กชายธีรเดช  บรรณคีรี
ป.5
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
77
เด็กหญิงธีรตา  หลวงนา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
78
เด็กชายธีรภัทร  ยอดเสน่หา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
79
เด็กชายนพอนันต์  จันทนาพล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
80
เด็กหญิงนภสร  อินทรินทร์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
81
เด็กหญิงนภัสวรรณ  เหมือนวงษ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
82
เด็กชายนฤตย์  สุธาพจน์
ป.5
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
83
เด็กหญิงนันท์นภัส  คุณวุฒิ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
84
เด็กหญิงนันท์นภัส  หงษ์ประพันธ์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
85
เด็กหญิงนันทัชพร  พิมาน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
86
เด็กหญิงนิชา  ศุภฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
87
เด็กหญิงนิชาภัทร  เนตรสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
88
เด็กชายนิติพัฒน์  รัตนพล
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
89
เด็กหญิงนุสนา  ศิริทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
90
เด็กชายเนติภัทร  แก้วสนั่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
91
เด็กชายบุรพล  ล้ำเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
92
เด็กชายเบญจพล  มากวิสัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
93
เด็กชายปฏิพัทธ์  รัตนภักดี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
94
เด็กชายปณวัฒน์  นาคสังข์
ป.5
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
95
เด็กหญิงปณิสรา  ทิพย์ปัญจะ
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
96
เด็กหญิงปนิดา  แก้วขาว
ป.6
โรงเรียนประชานิคม 4
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
97
เด็กชายปรัญชัย  มาลารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
98
เด็กหญิงปรียาภรณ์  สุนสาระพัง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
99
เด็กชายปวีณ์กร  บุญกล้า
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
100
เด็กหญิงปวีณา  ลานเกษบุษย์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
101
เด็กชายปัณณทัต  มาตฒิวัฒน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
102
เด็กชายปัณณทัต  โสภาผล
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
103
เด็กหญิงปาลิตา  โคนาหาญ
ป.6
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
104
เด็กชายปิติพัฒน์  ธีรชาติอนันต์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
105
เด็กหญิงปิ่นชนก  พันธุรัตน์
ป.6
โรงเรียนประชานิคม 4
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีโยวงศ์
ป.6
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
107
เด็กชายปุญญพัฒน์  วงศ์สถิตย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
108
เด็กหญิงเปรมมิกา  เหมือนมาตร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
109
เด็กหญิงไปรยา  เพชรเวียง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
110
เด็กหญิงผัสสพร  เกียรติบุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
111
เด็กชายพงศภัค  หวายนำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
112
เด็กหญิงพนิตพร  ชูนิด
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
113
เด็กหญิงพรปวีณ์  ตุ่นหรัด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
114
เด็กชายพลกฤต  แสงประดิษฐ์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
115
เด็กชายพัชรพล  สมประสงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
116
เด็กหญิงพัฑฒิดา  ทรงศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
117
เด็กชายพัทธดนย์  เถาเล็ก
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
118
เด็กชายพัทธนันท์  สุวรรณจันทร์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
119
เด็กชายพัสกร  วงศ์ชนะมา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
120
เด็กหญิงพิชญาภัค  ศรีจำนอง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
121
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศักดิ์บุญญารัตน์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
122
เด็กชายพิศุษย์  กิจเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
123
เด็กชายพีรวัตน์  ผอมสวัสดิ์
ป.4
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
124
เด็กชายพีรวิชญ์  แซ่เสี้ยว
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
125
เด็กหญิงแพรวรุ่ง  ศรีสุภากร
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
126
เด็กหญิงภัคสิริ  อยู่คง
ป.6
โรงเรียนประชานิคม 4
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
127
เด็กหญิงภัทรนันท์  สกุลตธนิชย์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
128
เด็กหญิงภัทรพร  ม่วงแคล้ว
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
129
เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สมเทพ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
130
เด็กหญิงภัทราภรณ์  ไชยสุวรรณ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
131
เด็กชายภากร  จันทร์เพ็ญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
132
เด็กชายภูมิพัฒน์  เพชรวารี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
133
เด็กชายภูษณะพงศ์  เศรษฐภัคดี
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
134
เด็กหญิงมนัสชนก  สุดสวาสดิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
135
เด็กหญิงมุฑิตา  แก้วเกิด
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
136
เด็กหญิงรวิภา  เพชรประพันธ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
137
เด็กชายรหัท  โพธารส
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
138
เด็กชายรังสฤษฎ์  มังกรกรรณ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
139
เด็กหญิงรัญชิดา  สมรภูมิ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
140
เด็กหญิงรัตนา  ดอกไม้จีน
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
141
เด็กชายราเมศวร์  คงทน
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
142
เด็กหญิงรุ่งไพลิน  รัตนกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
143
เด็กหญิงลภัสรดา  สุลการ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
144
เด็กชายวชิรวิชญ์  วีระวงศ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
145
เด็กหญิงวรกาญจน์  กุนแก้ว
ป.6
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
146
เด็กชายวรฉัตร  ไกรวิลาศ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
147
เด็กชายวรนันต์  จันทร์คา
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
148
เด็กชายวรรณพงศ์  ลิ้มปิ่นเพชร
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
149
เด็กหญิงวรรณษา  หัสไทรทอง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
150
เด็กหญิงวรรณิดา  ศรีทองกุล
ป.6
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
151
เด็กหญิงวรลัญช์  เรืองประสม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
152
เด็กหญิงวรัมพร  พิณวานิช
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
153
เด็กหญิงวารีรัตน์  ชาวนาขา
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
154
เด็กชายวิชญะ  ทวีพันธ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
155
เด็กหญิงวิภาพร  ศรีสนธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
156
เด็กหญิงวิรัลพัชร  สถิระพจน์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
157
เด็กชายวีรภัทร  สิทธิราม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
158
เด็กหญิงวีรภัทรา  สิงอุดม
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
159
เด็กหญิงวีรภัทรา  อักษรดี
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
160
เด็กหญิงวีริษา  ฤทธิ์ล้ำเลิศ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
161
เด็กหญิงศศิกานต์  แจ้งกระจ่าง
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
162
เด็กหญิงศิรภัสสร  สินสัจธรรม
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
163
เด็กชายศุภณัฐ  เสาวรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
164
เด็กหญิงสวามินี  ขำคม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
165
เด็กหญิงสาริศา  จันทร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
166
เด็กชายสิปปภาส  สดากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
167
เด็กชายสิรวิชญ์  ช่วยชูกลิ่น
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
168
เด็กหญิงสิริกมล  ชุมพงศ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
169
เด็กหญิงสิริกร  เสนนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
170
เด็กหญิงสิริกัญญา  พรมใจ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
171
เด็กหญิงสิริโสภา  พวงทอง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
172
เด็กหญิงสุชาวลี  พลวารินทร์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
173
เด็กหญิงสุธิชา  นิ่มน้อย
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
174
เด็กหญิงสุธิมา  ตะโกท่า
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
175
เด็กชายสุรพิชญ์  เสาวรส
ป.4
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
176
เด็กชายสุรยุทธ  ไชโย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
177
เด็กชายสุริยะ  สวัสดิรักษา
ป.6
โรงเรียนประชานิคม 4
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
178
เด็กชายสุวพัชร  วงศ์ใหญ่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
179
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จุลอดุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
180
เด็กหญิงหยาดทิพย์  ไทยประดิษฐ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
181
เด็กชายอนุศิษฏิ์  บุญเลิศ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
182
เด็กหญิงอภิชญา  เพชรประพันธ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
183
เด็กชายอภิชิต  ปลพัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
184
เด็กชายอภิรักษ์  สุนทรรัตนานนท์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
185
เด็กหญิงอมรรัตน์  อนันต์
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
186
เด็กหญิงอรอุมา  อยู่ภักดี
ป.5
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
187
เด็กชายอลงกรณ์  แสงเพชรดำ
ป.6
โรงเรียนประชานิคม 4
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
188
เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  อำพนพนารัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
189
เด็กชายอานนท์  เวชสุนทร
ป.6
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
190
เด็กหญิงอารยา  พรมลุน
ป.6
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
191
เด็กหญิงอิสสริยา  ศรีบุรุษ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
192
เด็กชายอุกฤษฎ์  อ้นกรูด
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
193
เด็กชายเอกธนา  ทองประดู่
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
194
เด็กหญิงฮันนา  พันธุ์สถิตย์วงศ์
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
คณิตประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
195
เด็กหญิงกชกร  สรไกรจันทร์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
196
เด็กหญิงกนกวรรณ  พูลน้อย
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
197
นางสาวกฤติกา  สิงห์น้อย
ม.3
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
198
เด็กชายกิตติทัต  เกษมสันติกุล
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
199
เด็กชายกีรติ  จันทร์เกิด
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
200
เด็กหญิงเกวลิน  พันไธสง
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
201
เด็กหญิงเกศราภรณ์  กาญจนดิฐ
ม.1
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
202
เด็กหญิงเขมิกา  คล้ายอักษร
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
203
เด็กชายเขมินท์  ชื่นหลง
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
204
เด็กหญิงจริญญา  สีหมอก
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
205
เด็กหญิงจริยา  ศรีสอาด
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
206
เด็กหญิงจริยา  เอกตาแสง
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
207
เด็กชายจักรกฤษณ์  นาคเพ็ชร
ม.1
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
208
เด็กหญิงจันทร์เนตร  สุขนาพจน์
ม.1
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
209
เด็กหญิงจารวีรินทร์  หม่วยนอก
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
210
เด็กหญิงจิดาภา  เพชรกำเนิด
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
211
เด็กชายจิรภาส  ชอบค้า
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
212
เด็กชายจิรศักดิ์  งามมะลัง
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
213
เด็กชายจิรายุทธ  ช่างเสียง
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
214
เด็กหญิงจีรนันท์  พวงจันทร์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
215
เด็กหญิงจุฑารัตน์  สอนสุภา
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
216
เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เทาดี
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
217
เด็กหญิงชญานี  ช่วยนา
ม.3
โรงเรียนประชานิคม 4
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
218
เด็กหญิงชฎาพร  บำรุง
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
219
เด็กชายชนาธิป  ภิรมย์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
220
เด็กหญิงชรินรัตน์  จุลมูล
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
221
เด็กหญิงชลนิภา  วิเชียรเกื้อ
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
222
เด็กชายชัยธรรม์  สุบการี
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
223
เด็กชายชินวัตร  บรรจง
ม.2
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
224
เด็กหญิงชุติพร  ทองบุญ
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
225
เด็กหญิงชุติมา  เพ็งทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
226
เด็กหญิงญาดา  ไทยฉิม
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
227
เด็กชายฐิติกร  กี้ข้อ
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
228
เด็กชายฐิติพงษ์  พลนาการ
ม.2
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
229
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  มีกุศล
ม.2
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
230
เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศรีหะจันทร์
ม.2
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
231
เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีพรหม
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
232
เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุมวรฐายี
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
233
เด็กชายณัฐดนัย  รัตนสิงหล
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
234
เด็กชายณัฐดนัย  วงศ์สุวัฒน์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
235
เด็กชายณัฐภาส  เทพคีรี
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
236
เด็กหญิงณัฐรดี  ประนอม
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
237
เด็กหญิงณัฐริชา  ยังจีน
ม.1
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
238
เด็กชายณัฐวิน  อินนิมิตร
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
239
นายณัฐวุฒิ  บุญศรีทอง
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
240
เด็กชายณัฐศวุฒิ  มาแต้ม
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
241
เด็กชายทวีศักดิ์  แสงจันทร์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
242
เด็กหญิงทิฆัมพร  ทองรอด
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
243
เด็กหญิงเทธิดา  ภู่สาร
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
244
เด็กชายธนพนธ์  ก๋งมี
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
245
เด็กชายธนากร  ศรีงาม
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
246
เด็กหญิงธมลวรรณ  พัฒนา
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
247
เด็กชายธรรมสรรค์  ชำรัมย์
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
248
เด็กชายธัญพิสิษฐ์  บริสุทธิ์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
249
เด็กหญิงธัญภัค  สุพรรณพงศ์
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
250
เด็กชายธันยา  ตันก่วนจู้
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
251
เด็กชายนฤนาถ  หนูปลัด
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
252
เด็กหญิงนัฎฐิกา  ประจัญบาล
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
253
นางสาวนัฑฐธิดา  ชุมดี
ม.3
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
254
เด็กหญิงนันท์นภัส  ขนอม
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
255
นางสาวนันท์นภัส  พวงร้อย
ม.3
โรงเรียนประชานิคม 4
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
256
เด็กหญิงนันทิชา  สินธุลักษณ์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
257
เด็กหญิงนุชนาถ  คงจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
258
เด็กหญิงเนตรนภา  ทองโอ
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
259
เด็กชายบุญญฤทธิ์  พะธะนะ
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
260
เด็กชายบุลวัชร์  พุ่มพะเนาว์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
261
เด็กหญิงปณัฐฐานันท์  สัตยธีรานนท์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
262
เด็กหญิงประดับนภา  พรมบุตร
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
263
เด็กหญิงปรางทิพย์  ประกอบธรรม
ม.3
โรงเรียนประชานิคม 4
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
264
เด็กหญิงปรียาภรณ์  ประวิเศษ
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
265
เด็กหญิงปวีณ์นุช  มัชวงค์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
266
เด็กชายปัญพัฒน์  เขยแก้ว
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
267
เด็กหญิงปาณิสรา  นามเมืองคุณ
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
268
เด็กหญิงปารณีย์  จันทร์ปรีชา
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
269
เด็กหญิงปิ่นธิรา  สุตราม
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
270
เด็กชายปิยชาติ  ศรครามครัน
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
271
เด็กหญิงปุณยนุช  อินสุวรรณ์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
272
เด็กหญิงผกามาศ  ภูมิจันดา
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
273
เด็กชายพงศ์ปณต  ประเสริฐวิทย์
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
274
นายพงษ์ภิราม  มะคำหอม
ม.3
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
275
เด็กชายพจนกร  ดำสง่า
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
276
เด็กหญิงพรไพลิน  เทียมสมชาติ
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
277
เด็กหญิงพลอยไพลิน  พัตติกพงษ์
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
278
เด็กหญิงพัชรภรณ์  ยังจีน
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
279
เด็กหญิงพัฒนวดี  บุญทวี
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
280
เด็กชายพัสกร  อุ่นเรือน
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
281
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ช่างเสียง
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
282
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  สุขบรรพต
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
283
นางสาวพิมพา  บุตรศรีพันธ์
ม.3
โรงเรียนประชานิคม 4
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
284
เด็กชายพุฒินันท์  เวชสุนทร
ม.1
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
285
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  สุกใส
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
286
เด็กหญิงแพรวา  น้อมนอบ
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
287
เด็กหญิงฟ้าใส  นาคพิณ
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
288
เด็กหญิงภัทรวดี  แท่นพรหม
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
289
เด็กชายภาณุวัฒน์  อริยวงษ์ไพบูรย์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
290
เด็กชายภูวดล  เบญจกุลรัตน์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
291
เด็กชายภูวดล  หมื่นวงศ์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
292
เด็กหญิงมนธกานต์  ตระหง่าน
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
293
เด็กหญิงมนัสนันท์  นวลฉวี
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
294
เด็กหญิงมัทนา  แสวงสิทธิ์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
295
เด็กหญิงมันทนา  รัตยอุดม
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
296
เด็กหญิงมัลลิกา  ภักดี
ม.1
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
297
เด็กชายรพีภัทร  ยานุ
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
298
เด็กชายรพีภัทริ์  เจิมทา
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
299
เด็กหญิงรัชดาภรณ์  บ้านถิ่น
ม.2
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 10
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
300
เด็กชายรัตนหิรัญ  ตู้ปิยกุล
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
301
เด็กหญิงรัตนา  บุ้งทอง
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
302
เด็กหญิงรุ่งฤดี  นิลเขียว
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
303
เด็กหญิงรุจิรา  คำผัด
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
304
เด็กชายล้อมพงษ์  แก้วผุดผ่อง
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
305
เด็กหญิงวรรณภา  ภูมิจันดา
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
306
เด็กหญิงวรรพร  ศรีสุพรรณ์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
307
เด็กชายวรวิชญ์  จัตวานิช
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
308
เด็กหญิงวรัทยา  เสืออินโท
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
309
เด็กหญิงวริสรา  อุส่าห์
ม.2
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
310
นางสาววิภวานี  คำแพง
ม.3
โรงเรียนวัดดอนเมือง
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
311
เด็กชายวิรุฬห์  แก้วพิทักษ์
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
312
นางสาววีระพร  วรรณะ
ม.3
โรงเรียนประชานิคม 4
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
313
เด็กหญิงศรสวรรค์  คงเทพ
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
314
เด็กชายศรายุทธ  บวบหอม
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
315
เด็กหญิงศรินดา  ฟาน
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
316
เด็กชายศรีศักดิ์  หาญนอก
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
317
เด็กหญิงศศิกานต์  กิจวิทยี
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
318
เด็กหญิงศศิธร  สืบสีมา
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
319
เด็กหญิงศิริพร  สังเสวี
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
320
เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุขเกตุ
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
321
เด็กหญิงสกุลพัฒน์  สมกระบวน
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
322
เด็กหญิงสร้อยสิรินร์  พลอยศรี
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
323
เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทิพย์มงคล
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
324
นายสหพัฒน์  สวัสดี
ม.3
โรงเรียนประชานิคม 4
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
325
เด็กหญิงสายศิรีย์  คีรีเพ็ชร์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
326
เด็กหญิงสาริศา  ทองดี
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
327
เด็กหญิงสิริกมล  แข่งขัน
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
328
เด็กหญิงสิริรัตน์  จันทร์รักษ์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
329
เด็กหญิงสุกัญญา  จำปาโอก
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
330
เด็กหญิงสุจิตตรา  จำปาโอก
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
331
เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วจันทร์
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
332
เด็กหญิงสุธีมา  สินลาลับ
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
333
เด็กหญิงสุนิษา  ทิพย์พิมล
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
334
เด็กหญิงสุนิสา  เอี่ยมดี
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 11
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
335
เด็กหญิงสุพรรษา  สุขกลิ่น
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
336
เด็กหญิงสุภัสสรา  ขวัญทอง
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
337
เด็กหญิงสุภาพร  สังข์น้อย
ม.3
โรงเรียนบ้านร้านตัดผม
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
338
นางสาวสุวรรณภาร์  เอี่ยมสะอาด
ม.3
โรงเรียนประชานิคม 4
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
339
เด็กชายสุวิจักข์  ยันงาม
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
340
เด็กหญิงสุวิมล  รามราช
ม.3
โรงเรียนประชานิคม 4
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
341
เด็กชายเสกสรรค์  ไชยงาม
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
342
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คลี่บำรุง
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
343
เด็กหญิงโสธิญา  พวงไทย
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
344
เด็กหญิงหทัยภัทร  แคล่วคล่อง
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
345
เด็กหญิงหทัยรัตน์  อ่อนมาสาย
ม.3
โรงเรียนประชานิคม 4
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
346
เด็กหญิงอชิรญา  ประจัญบาน
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
347
เด็กชายอติกันต์  สินธวานนท์
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
348
นางสาวอนันตญา  ม้าทอง
ม.3
โรงเรียนประชานิคม 4
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
349
เด็กชายอภิภู  ชังช่างเรือ
ม.1
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
350
เด็กชายอภิรักษ์  ปราณจันทร์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
351
เด็กหญิงอรสา  ศิริทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
352
เด็กหญิงอรอุมา  ชมดาว
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
353
เด็กหญิงอรุณี  ชูชัยนิรันดร์
ม.2
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
354
เด็กหญิงอลิษา  มีทอง
ม.2
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
355
เด็กหญิงอินธิราภร  บุญคง
ม.3
โรงเรียนนิรมลชุมพร
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
356
เด็กชายอิศเรศ  พาประจง
ม.1
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
357
เด็กหญิงอุไรวรรณ  จำลองกุล
ม.3
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
358
นางสาวิทิวาวรรณ  ชัยอุตย์
ม.3
โรงเรียนประชานิคม 4
คณิต ม.ต้น
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 12
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
359
เด็กหญิงกชกร  เจริญจิต
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
360
เด็กชายกรวิชญ์  โพธิ์สุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
361
เด็กชายกฤชภัทร  บุญเกื้อ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
362
เด็กหญิงกษิรา  เพ่งผุดผ่อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
363
เด็กชายกันต์ธร  บุญหนัก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
364
เด็กชายกันตภณ  เติมสินสุข
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
365
เด็กหญิงกานต์ธิดา  ไพบูลย์อนันต์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
366
เด็กหญิงกานต์พิชชา  แก้วเกิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
367
เด็กชายกิตติธัช  สโมสร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
368
เด็กชายกิตติพัฒน์  ศรีพีรกานต์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
369
เด็กหญิงเกวลิน  แก้วแดง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
370
เด็กชายโกสินทร์  ทองรักษา
ป.5
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
371
เด็กหญิงขวัญจิรา  ธีระเดช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
372
เด็กหญิงขวัญชนก  จุลเพชร
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
373
เด็กหญิงเขมกร  ภู่ขวัญเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
374
เด็กหญิงเขมจิตตา  แซ่เฮง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
375
เด็กหญิงจารุวรรณ  พยัคฆา
ป.5
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
376
เด็กหญิงจิณณพัต  อัตภิญโญ
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
377
เด็กหญิงจิดาภา  โชคกิจการ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
378
เด็กหญิงจิตนิทัศน์  เหมทานนท์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
379
เด็กหญิงจินต์จุฑา  ลาวิลัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
380
เด็กชายจิรายุ  ชูกลิ่น
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
381
เด็กหญิงจุตรพร  เพชรวงค์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
382
เด็กชายเจตณิพิฐ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
383
เด็กชายเจษฎากร  มามูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
384
เด็กหญิงชนาภา  เภาแก้ว
ป.5
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
385
เด็กหญิงชนิกานต์  จุลมูล
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
386
เด็กหญิงชนิกานต์  ดาวตุ่น
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
387
เด็กหญิงชนิกานต์  หะรังศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
388
เด็กชายชโนทัย  จันทร์ศรีนาค
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
389
เด็กหญิงชลธิดา  แพวงษ์จีน
ป.5
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
390
เด็กหญิงชวัลนุช  ตราบุรี
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
391
เด็กหญิงชวิศา  โปทอง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
392
เด็กหญิงช่อทิพย์  บุญรัตนไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
393
เด็กหญิงชัชธิดา  มิตรเมือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 13
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
394
เด็กชายชินกฤต  บำรุงแขวง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
395
เด็กหญิงชุติมา  เชื่อถือ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
396
เด็กหญิงญาณิศา  นุชนงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
397
เด็กหญิงฐิติชญา  โอฬาร์กิจ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
398
เด็กหญิงฐิติพร  มณีรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
399
เด็กหญิงณฐกาญจน์  ทองเหลือง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
400
เด็กหญิงณธิดา  นาคมุสิก
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
401
เด็กชายณพลพัทธ์  พระกะยาพันธ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
402
เด็กหญิงณพัชญา  รุ่งประเสริฐวงศ์
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
403
เด็กชายณภัทร  เพชรกำเนิด
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
404
เด็กหญิงณัชชา  เจียมสุชน
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
405
เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมบัติศรี
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
406
เด็กชายณัฐกรณ์  จันทบำรุง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
407
เด็กหญิงณัฐกานต์  สวัสดิ์พิบูลย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
408
เด็กหญิงณัฐกานต์  สังปริเมน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
409
เด็กหญิงณัฐธิดา  อนุญาติ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
410
เด็กหญิงณัฐนรีย์  เศลาอนันต์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
411
เด็กชายณัฐภัทร  หมุนสนิท
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
412
เด็กชายณัฐภาคย์  ผลทรัพย์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
413
เด็กหญิงณัฐวรา  ปวงสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
414
เด็กชายโดมพิพัทธ์  สมบัติชัย
ป.5
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
415
เด็กชายตนุภัทร  ภู่รุ่งเจริญ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
416
เด็กชายเตชะพัฒน์  นะแส
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
417
เด็กหญิงเตชินี  ศรีเมือง
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
418
เด็กหญิงทิชาพัฒน์  พันธ์เที่ยงธรรม
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
419
เด็กหญิงทิพย์ญาดา  เทพฉิม
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
420
เด็กหญิงทิพยาภรณ์  เกิดสุข
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
421
เด็กหญิงทิมรา  บำรุงเสนา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
422
เด็กชายทิวัตถ์  ขาวศรี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
423
เด็กชายธนกร  วิชิตะกุล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
424
เด็กชายธนทรรศน์  รองมาลี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
425
เด็กชายธนพจน์  จางบัว
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
426
เด็กหญิงธนพร  จงสุจริต
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
427
เด็กชายธนภูมิ  ใยฤทธิ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
428
เด็กหญิงธนัชชาพร  พะคะ
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 14
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
429
เด็กชายธรณ์ธันย์  พรหมเพชร
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
430
เด็กหญิงธัญรดา  สุขสการ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
431
เด็กหญิงธัญรตา  โปทอง
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
432
เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตุสูง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
433
เด็กชายธีธัช  สมบุญ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
434
เด็กชายธีรภัทร  วงศ์สัมฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
435
เด็กชายธีรภัทร์  สมตน
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
436
เด็กหญิงนฏกร  จิตณรงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
437
เด็กหญิงนพวรรณ  ลิ้มเลิศวาที
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
438
เด็กหญิงนภสร  แก้วกุล
ป.5
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
439
เด็กหญิงนัชชา  นามวงศา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
440
เด็กชายนัทเจต  พรมพิชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
441
เด็กหญิงนันท์นภัส  ปกป้อง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
442
เด็กหญิงนันทิชา  น้อยฤทธิ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
443
เด็กชายนิพิชณ์พนธ์  แก้วเพชร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
444
เด็กหญิงนีรชา  เดชสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
445
เด็กชายบารมี  ศิโรเศรษฐ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
446
เด็กชายบุณยวีร์  เพชรมณี
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
447
เด็กหญิงเบญจา  เอื้องเรืองโรจน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
448
เด็กหญิงเบญญพร  ทับกี้
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
449
เด็กหญิงใบเงิน  วะรังอาจ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
450
เด็กชายปฏิภาณ  จินดาชื่น
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
451
เด็กชายปภินวิช  สังข์กล่ำ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
452
เด็กหญิงปรีดาพร  พูลสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
453
เด็กหญิงปลิตา  ชูรัตน์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
454
เด็กหญิงปวรวรรณ  เจียรณาสาธิต
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
455
เด็กหญิงปวันรัตน์  อุดมรัตน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
456
เด็กชายปวีณ์กร  นุ่มพรหมทอง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
457
เด็กหญิงปานระพี  นาคเล็ก
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
458
เด็กหญิงปิยธิดา  ชอบประดิถ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
459
เด็กหญิงปิยธิดา  วุฒิกุลมาศ
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
460
เด็กชายปิยังกร  สุวรรณวิธี
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
461
เด็กชายพนมกร  ชูมนต์
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
462
เด็กหญิงพรนภัส  ธรรมณารักษ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
463
เด็กชายพรพิพัฒน์  พรหมโยธา
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 2 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 15
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
464
เด็กชายพระนาย  บริรักษ์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
465
เด็กหญิงพัชรกัญญ์  ช่วงสม
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
466
เด็กหญิงพัฐธนัจกร  จันทร์น้อย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
467
เด็กหญิงพิชชาภา  ลิัมวัฒนา
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
468
เด็กหญิงพิชญ์ณิยา  สิทธิฤทธิ์กวิน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
469
เด็กหญิงพิชญาภร  ไชยบัณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
470
เด็กหญิงพิชญาภัค  คล้ายอักษร
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
471
เด็กหญิงพิมชนก  พันธุรัตน์
ป.6
โรงเรียนประชานิคม 4
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
472
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คงพยัคฆ์
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
473
เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ลือชัย
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
474
เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  จันทะมูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
475
เด็กชายพีคพัทธ์  จันทร์สิน
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
476
เด็กชายพีระภาส  นาคศรีคำ
ป.6
โรงเรียนประชานิคม 4
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
477
เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  สุจริต
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
478
เด็กหญิงแพรพิชชา  วัฒนกิตติภากร
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
479
เด็กหญิงแพรวา  หลงสมบุญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
480
เด็กชายภัทร  ฮวดค่วน
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
481
เด็กหญิงภัทรียา  กังวานสุระ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
482
เด็กหญิงภานุชนาฎ  เรืองนุ้ย
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
483
เด็กชายภูติวงศ์  แสงภู่
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
484
เด็กชายภูมิพัฒน์  แสวงสิน
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
485
เด็กชายภูริณัฐ  อินทรนิมิตร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
486
เด็กหญิงมัลลิกา  มากทุ่งคา
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
487
เด็กหญิงมาธาวี  ราชวงค์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
488
เด็กชายมานพ  ชูสังกิจ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
489
เด็กหญิงรวงทอง  บุญรัตนไพโรจน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
490
เด็กหญิงวรกานต์  แทบแสน
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
491
เด็กชายวรธน  โนนตูม
ป.6
โรงเรียนประชานิคม 4
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
492
เด็กหญิงวรนิษฐา  พงษ์ลิมานนท์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
493
เด็กหญิงวรรณกานต์  ดวงมะลิ
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
494
เด็กหญิงวรรณวริน  พันธ์เมฆากุล
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
495
เด็กหญิงวรัชยา  โอชาวัฒน์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
496
เด็กชายวัชระพงษ์  คงแสนคำ
ป.5
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
497
เด็กหญิงวารุณี  ทองกร
ป.6
โรงเรียนประชานิคม 4
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
498
เด็กหญิงวินันธิดา  สุขปัญ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชุมพร เขต 1

ณ อาคาร 2 ชั้น 3 โรงเรียนอนุบาลชุมพร
ห้องสอบที่
 16
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
499
เด็กชายวีรพงศ์  แก้วเจริญ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
500
เด็กหญิงเวธกา  เอียดนุช
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
501
เด็กชายศิรวิทย์  วิทยายงค์
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
502
เด็กหญิงศิรินภา  ศิริทัศน์ธนา
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
503
เด็กชายเศรษฐ์  ใจซื่อดี
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
504
เด็กหญิงสายธาร  นาคศรี
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
505
เด็กชายสิทธา  พินคง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
506
เด็กชายสิทธินันท์  นุ่มปาน
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
507
เด็กชายสิรวิชญ์  รัตนประเสริฐ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
508
เด็กหญิงสิรัษฐา  วิจิตร
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
509
เด็กหญิงสิริธร  ไชยกิจบำรุง
ป.5
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
510
เด็กหญิงสิรินทรา  แก้วยาว
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
511
เด็กหญิงสิริยากร  กระลำภักดิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
512
เด็กหญิงสิริยากร  พันธ์นวะวรกุล
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
513
เด็กชายสิริวิชณ์  ศรีชาติ
ป.4
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
514
เด็กหญิงสุตาภัทร  เจริญโอสถ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
515
เด็กชายสุทธิเกียรติ  จังต่อตระกูล
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
516
เด็กชายสุทธิพัฒน์  อ่อนอิน
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
517
เด็กหญิงสุธาสินี  ชิดดุสดี
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
518
เด็กหญิงสุภัสสร  เพชรรัตน์
ป.4
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
519
เด็กหญิงสุภาวดี  วะรังอาจ
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
520
เด็กชายเสฏฐวุฒิ  สุวรรณ์
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
521
เด็กหญิงหรรษมน  เผือกผ่อง
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
522
เด็กชายหัสชัย  จงไกรจักร์
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
523
เด็กชายอดิเทพ  เพ็ชรไชยา
ป.5
โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคึ
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
524
เด็กชายอธิธัช  วิทยาประภากร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
525
เด็กหญิงอภิชญาถ์  นาเจริญ
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
526
เด็กชายอภิรักษ์  อินทนาคม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
527
เด็กหญิงอภิสรา  กมลสาร
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
528
เด็กหญิงอรจิรา  วัฒนานิล
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
529
เด็กหญิงอริสา  คงสุวรรณ
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
530
เด็กชายอัครพล  สุทธิผล
ป.5
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
531
เด็กหญิงอังค์วรา  ม่วงงาม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
532
เด็กหญิงอัจฉรา  รักษ์พรหม
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
533
เด็กหญิงอาทิติญา  สื่อมโนธรรม
ป.6
โรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
534
เด็กหญิงอินทิรา  จุ้ยจู่เอี้ยม
ป.6
โรงเรียนอนุบาลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
535
เด็กชายเอื้ออังกูร  เหล่าชัย
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์
536
เด็กหญิงึสิปาง  เอี่ยวสานุรัก
ป.6
โรงเรียนนิรมลชุมพร
วิทย์ประถม
ยังไม่เปิดพิมพ์