ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 3

ณ อาคารธุรการ ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
ห้องสอบที่
 1
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
1
เด็กชายณัฐกฤติ  อินทะโส
ป.4
โรงเรียนบ้านบุฉนวน
คณิตประถม
2
เด็กชายเดชาธร  โสภกุล
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
3
เด็กชายธีระวัฒน์  บวรธีระกิจชัย
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
4
เด็กหญิงบวรลักษณ์  พาโยพัด
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
5
เด็กชายภูมินทร์  ผ่องแผ้ว
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
6
เด็กหญิงวิภาพร  แข็งการ
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 3

ณ อาคารธุรการ ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
ห้องสอบที่
 2
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
7
เด็กหญิงกนกวรรณ  กอสูงเนิน
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
8
เด็กหญิงกรองแก้ว  ญาณรักษ์
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
9
เด็กหญิงกัลย์ชนิด  ศรีวันทา
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
10
เด็กหญิงกุลนัดดา  เม่นคง
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
11
เด็กชายชนะชัย  คำพิทูล
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
12
เด็กชายไชยภัทร  ปุลาชะโก
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
13
เด็กหญิงญิชภรณ์  พิมพ์พันธ์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
14
เด็กหญิงโญสิตา  แดนพิมาย
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
15
เด็กหญิงณัฎฐภรณ์  นามสีฐาน
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
16
เด็กชายณัฐเนตร  อุดมศรี
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
17
เด็กชายณัฐปรีดี  ศรีเจริญ
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
18
เด็กหญิงณิชาภัทร  ไทยเจริญ
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
19
เด็กหญิงทักษิณา  คล้ายยา
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
20
เด็กชายธนภูมิ  อสุรินทร์
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
21
เด็กหญิงธนัญญา  พรมโพธิ์
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
22
เด็กหญิงธัญญ์นรี  มณีประดิษฐ์
ป.5
โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร
วิทย์ประถม
23
เด็กหญิงธัญวรรณ  ตันสิงห์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
24
เด็กชายธีระพงษ์  จันภิรมย์
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
25
เด็กหญิงน้ำหวาน  สาบัว
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
26
เด็กหญิงนิรัญญา  แก้วนอก
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
27
เด็กหญิงเนตรชนก  สุดดี
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
28
เด็กชายปฏิญญา  ยางป้อม
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
29
เด็กชายปิยะพล  ฉ่ำท่วม
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
30
เด็กหญิงพรรณลักษณ์  เลียบกระโทก
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
31
เด็กหญิงพิมยารัตน์  โมมขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
32
เด็กหญิงพีรารินทร์  กลิ่นศรีสุข
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
33
เด็กชายภัทรภูมิ  เรไธสง
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
34
เด็กหญิงภาวิดา  สูงขุนทด
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
35
เด็กชายภูรินทร์  ต่อศรี
ป.4
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
36
เด็กหญิงเมริษา  ยิ้มจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
37
เด็กหญิงวัชราพร  ศรีวงษ์ราช
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
38
เด็กหญิงวินิตา  ติ่งน้อย
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
39
เด็กหญิงวิมลศิริ  ศิริเนาว์
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
40
เด็กชายวีรภัทร  ชะรุงรัมย์
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
41
เด็กชายศุภชัย  แก้วมีสี
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 3

ณ อาคารธุรการ ชั้น 1 ห้อง ป.2/2 โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
ห้องสอบที่
 3
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
42
เด็กหญิงสุพรรษา  มะเค็ง
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
43
เด็กหญิงสุพิชชา  คำขุนทด
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
44
เด็กหญิงสุภาพร  ใจตรง
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
45
เด็กหญิงสุรัญญา  สุขสวัสดิ์
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
46
เด็กหญิงหงษ์หยก  ยิ้มจัตุรัส
ป.4
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
47
เด็กชายอดิเทพ  คุ้มคง
ป.5
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
48
เด็กชายอานนท์  เพียจำปา
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
49
เด็กหญิงอิงพร  อิงคสฤษฎ์
ป.5
โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต
วิทย์ประถม
50
เด็กหญิงแองเจิ้ล  คำเขียว
ป.6
โรงเรียนบ้านยางเตี้ยโคกรัง
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 4
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
51
เด็กหญิงกนกวรรณ  ทาท่าหว้า
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
52
เด็กชายกวินภพ  หาญสิงห์ขร
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
53
เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชำนาญกุล
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
54
เด็กชายคุณากร  แนมขุนทด
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
55
เด็กชายจักรพงษ์  อุระเพ็ญ
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
56
เด็กชายจิรวัฒน์  แซ่เจีย
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
57
เด็กหญิงชญาณิษฎ์  มะกรูดอินทร์
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
58
เด็กหญิงชนิกานต์  เด่นพล
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
59
เด็กหญิงชลธิชา  ชาวบัวใหญ่
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
60
เด็กชายชวัลวิทย์  บุญทัน
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
61
เด็กชายชัยนันต์  ศรีบุญเรือง
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
62
เด็กชายณัฏฐพัชร์  นาทบรรลือ
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
63
เด็กหญิงณัฐกฤตา  เยือกเย็น
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
64
เด็กหญิงณัฐฎาพร  น้อยน้ำเที่ยง
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
65
เด็กหญิงณัฐหทัย  ชะตา
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
66
เด็กหญิงดวงฤทัย  บุญญานุสนธิ์
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
67
เด็กชายธนวินท์  คำอ้ายรักษา
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
68
เด็กหญิงธัญกร  สมพงษ์
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
69
เด็กหญิงธัญชนก  ปรีขานนท์
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
70
เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขวัญบุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
71
เด็กหญิงธัญพิชชา  ภูเดช
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
72
เด็กหญิงธัญรดา  เงินมาก
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
73
เด็กชายนราธิป  มิตรชื่น
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
74
เด็กชายนวพล  ชำนาญกุล
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
75
เด็กชายนวพล  เสพปันคำ
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
76
เด็กหญิงนิติกาญจน์  สีมา
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
77
เด็กหญิงบัณฑิตา  มาตรา
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
78
เด็กหญิงปรินทร  แซ่เง่า
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
79
เด็กหญิงปวีณา  พิมพ์สิน
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
80
เด็กหญิงปาลิตา  มาสิงห์
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
81
เด็กชายปิยะศิลป์  รินลา
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
82
เด็กหญิงพลอยมณี  วงดารา
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
83
เด็กหญิงพัชรขวัญ  โมกขรัตน์
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
84
เด็กหญิงพิมพการน์  นารถสมบูรณ์
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
85
เด็กหญิงพิมพ์วราภรณ์  จันณรงค์
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ชัยภูมิ เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 5
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
86
เด็กหญิงไพลิน  มีบุญ
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
87
เด็กหญิงภัณฑิรา  เหล่าสีคู
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
88
เด็กหญิงภูริดา  สนณรงค์
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
89
เด็กหญิงมณีรัตน์  พงษ์อุดม
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
90
เด็กชายยุรนันท์  สังข์ทอง
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
91
เด็กหญิงรัตนาภรณ์  โคตรวงษ์
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
92
เด็กชายวีรยุทธ  ดาวงษ์
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
93
เด็กหญิงศรัญลักษณ์  เยือกเย็น
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
94
เด็กหญิงศิริกัญญา  ชำนาญกุล
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
95
เด็กหญิงศิริการต์  เรืองบุญ
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
96
เด็กหญิงศิริยาภรณ์  เผิ่งจันดา
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
97
เด็กหญิงศิริลักษณ์  กุวะสาร
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
98
เด็กชายสิรภพ  ปรีดารัตน์
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
99
เด็กหญิงสิรินทรา  รินลา
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
100
เด็กชายอภิสิทธิ์  วิเชียรพราย
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
101
เด็กหญิงอรพร  พลเวียง
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
102
เด็กหญิงอริยา  ชาลีรินทร์
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
103
เด็กชายอัครวินท์  โจมจันทึก
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
104
เด็กหญิงอาทิตยา  เพิ่มพูล
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
105
เด็กหญิงอารยา  เทพสุวรรณ
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิตประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชัยภูมิ เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น ห้อง 436 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 6
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
106
เด็กหญิงกมลวรรณ  เจริญบุญ
ม.1
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
107
เด็กชายกฤษณะ  โพธิ์นอก
ม.2
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
108
เด็กหญิงขนิษฐา  บุพตา
ม.3
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
109
เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุขแปร
ม.1
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
110
เด็กหญิงญาณกร  วินิจฉัยกุล
ม.1
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
111
เด็กหญิงฐิติรัตน์  นาบำรุง
ม.1
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
112
เด็กหญิงณัฏฐนันต์  เขตจัตุรัส
ม.1
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
113
เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิมพ์พรม
ม.3
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
114
เด็กชายนัทธพงศ์  เช่นชาย
ม.1
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
115
เด็กหญิงปราณปรียา  วัฒนอาภรณ์ชัย
ม.3
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
116
เด็กหญิงปิยะรัตน์  แก้วอุไร
ม.1
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
117
เด็กหญิงศิริลักษณ์  ศรีสวัสดิ์
ม.1
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
118
เด็กชายสิทธิพล  บัวผาง
ม.1
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
119
เด็กชายอภินันท์  ใยโนนตาด
ม.1
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
คณิต ม.ต้น
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 7
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
120
เด็กหญิงกชพร  วงษ์คำภา
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
121
เด็กชายกฤษฎาวุธ  เตือนจิตร์
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
122
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พัดใหม่
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
123
เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศรีธรรมมาศ
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
124
เด็กชายกิตติกวิน  เดชเส้ง
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
125
เด็กหญิงกุลธิดา  พูนจัตุรัส
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
126
เด็กหญิงเกศริน  รินลา
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
127
เด็กหญิงขวัญข้าว  แก้ววันทา
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
128
เด็กหญิงจันทร์จิรา  พูนจัตุรัส
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
129
เด็กหญิงจิดาภา  คลังนาค
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
130
เด็กหญิงจิตรลดา  นิสสัยกล้า
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
131
เด็กหญิงจิตรา  ผ่องสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
132
เด็กหญิงจิรัชญา  ชาเขียว
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
133
เด็กหญิงจิราพร  ขวัญบุญจันทร์
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
134
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ขวัญบุญจันทร์
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
135
เด็กชายเจษฎา  เชื้อโนนแดง
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
136
เด็กชายชยุตพันธุ์  เสี่ยงบุญ
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
137
เด็กชายชวรัตน์  ชาติวิเศษ
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
138
เด็กชายชินพล  ใจคำติ๊บ
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
139
เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสุขสุด
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
140
เด็กหญิงณัฏฐิกา  โพสาวัง
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
141
เด็กหญิงณัฐกมล  เรืองจาบ
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
142
เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีสลี
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
143
เด็กหญิงณัฐวรรณ  กุลจันทร์
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
144
เด็กชายดนุนันท์  สังข์ทอง
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
145
เด็กหญิงดารารัตน์  ชาวบัวใหญ่
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
146
เด็กชายธนภัทร  ถาราช
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
147
เด็กหญิงธัญชนก  กองแก้ว
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
148
เด็กชายนนทพัทธ์  พลราษฎร์
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
149
เด็กหญิงนันทพร  แสนสมบัติ
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
150
เด็กหญิงบุษกร  จงเอื้อกลาง
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
151
เด็กหญิงเบญญาภา  เกินศักดิ์ไฝ่
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
152
เด็กชายประกายกิจ  สีทิ
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
153
เด็กหญิงปรีญาภรณ์  ปรีการ
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
154
เด็กชายปวริศ  คงด้วง
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 3

ณ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 8
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
155
เด็กหญิงปาลิตา  คงด้วง
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
156
เด็กหญิงปิติพร  ภู่วิจิตร
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
157
เด็กชายปิยภัทร  ชำนาญศรี
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
158
เด็กหญิงปิยรัตน์  ศรเหล็ก
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
159
เด็กหญิงเปรมิกา  อิโน
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
160
เด็กชายพชร  ทองเจริญ
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
161
เด็กชายพรหมพิริยะ  ซิงห์
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
162
เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มาตรังษี
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
163
เด็กหญิงภคมน  แวงวิจิตร
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
164
เด็กชายภัทรดนัย  วงษ์สุก
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
165
เด็กหญิงภัทราพร  ผึ้งเขียว
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
166
เด็กหญิงภัทราวดี  กองคำ
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
167
เด็กหญิงมธุรดา  เอื้อศรี
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
168
เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เป้าสร้อย
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
169
เด็กหญิงยุสวฎี  ทรงพระ
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
170
เด็กหญิงรัศมา  จันอาจ
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
171
เด็กหญิงราตรี  หวังแนบกลาง
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
172
เด็กหญิงลินลดา  จำปาศรี
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
173
เด็กชายโลเกศ  หาญจันทร์
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
174
เด็กหญิงวนัสนันท์  กอบัว
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
175
เด็กหญิงวนิดา  หรุ่นพาณิช
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
176
เด็กหญิงวรารัตน์  คำขาว
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
177
เด็กชายวัชร  เพียกขุนทด
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
178
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  พงษ์สุวรรณ
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
179
เด็กหญิงศรีสุดา  บุญเบ้า
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
180
เด็กหญิงศศิภิรมย์  ภิรมย์กิจ
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
181
เด็กชายศักรนันท์  เตียนพลกรัง
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
182
เด็กหญิงศุภมาส  สมพงษ์
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
183
เด็กชายสุคลธร  พยัคศรี
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
184
เด็กหญิงสุประวีณ์  สวัสดิ์วงษ์
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
185
เด็กหญิงสุพรรษา  ชำโพธิ์
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
186
เด็กหญิงสุภิญญา  กาสี
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
187
เด็กหญิงสุลักขณา  บุญมา
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
188
เด็กหญิงสุวภัทร  เงินมาก
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
189
เด็กหญิงอนัญลักษณ์  รักเพชร
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา  
ชัยภูมิ เขต 3

ณ อาคาร 4ชั้น 3 ห้อง 435 โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
ห้องสอบที่
 9
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
ชั้น
โรงเรียน
วิชาที่สอบ
คลิกเพื่อพิมพ์บัตร
190
เด็กหญิงอภิชญา  เคนวิเศษ
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
191
เด็กหญิงอภิญญา  แดนขุนทด
ป.6
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
192
เด็กหญิงอริศรา  พืบขุนทด
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
193
เด็กหญิงอลิศา  ผ่องสันเทียะ
ป.5
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม
194
เด็กหญิงอัญมณี  สังข์วิจิตร
ป.4
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
วิทย์ประถม